Sorumlu Yöneticileri İlgilndiren Gıda Mevzuatları

Çok
12 yıl 8 ay önce #1502 Yazan: alex
Gıda sektöründe çalışan sorumlu yöneticileri ilgilendiren mevzuatların başında 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" gelmektedir. Bu Kanun şu nada ülkemizde ki genel gıda kanunu olarak değerlendirilebilir. Yakın zamanda yeni gıda Kanununun yürürlüğe girmesi beklenmekle birlikte, mevcut Gıda Kanununa göre sorumlu yönetcilerin görev ve sorumlulukları ve sorumlu yöneticilere uygulanabilecek cezai işlemler bu Kanunla birlikte "Gıda Ve Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni Ve Gıda Sicili Ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik" adlı yönetmelikte mevcuttur.

Bununla birlikte 2004 yılında yayınlanan 5179 sayılı Kanunun cezai işlemler ile ilgili 29. maddesinde:

" 6 ncı maddeye göre sorumlu yöneticileri istihdam etmeyen işyerlerine, birmilyar lira idari para cezası verilir. Otuz gün içinde, sorumlu yönetici görevlendirmediği takdirde, faaliyetten men edilir.
Yöneticilik görevini gereği gibi yerine getirmeyen sorumlu yöneticiye, ikiyüzellimilyon lira idari para cezası verilir. Eylemin tekrarı halinde idari para cezası iki kat artırılarak uygulanır. Üçüncü defa tekrarı halinde ise altı ay sorumlu yöneticilikten men cezası verilir." denmektedir.
Ancak bir kaç hafta önce Kanunun 29. maddesinde değişiklik yapılmış ve sor. yöneticileri ilgilendiren madde son hali ile şu şekilde olmuştur:

"6 ncı maddeye göre sorumlu yöneticileri istihdam etmeyen işyerlerinin sahibi gerçek veya tüzel kişiye, bin Türk Lirası idari para cezası verilir. Otuz gün içinde, sorumlu yönetici görevlendirilmediği takdirde, bu işyerleri faaliyetten men edilir.

Yöneticilik görevini gereği gibi yerine getirmeyen sorumlu yöneticiye, üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Eylemin tekrarı halinde idari para cezası iki kat artırılarak uygulanır. İkinci defa tekrarı halinde ise, kişi altı ay süreyle sorumlu yöneticilikten men edilir"

Kanunun uygulamaya esas özelliklerini anlatan "Gıda Ve Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni Ve Gıda Sicili Ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik" de ise şu bölüm bizleri ilgilendiriyor.

BEŞİNCİ BöLÜM

İstihdam


Sorumlu Yönetici Olabilme Esasları

(15.02.2005 tarih 25728 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen, a ve c bentlerinin değişik şekli)

Madde 29- Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde, sorumlu yönetici aşağıdaki esaslara göre istihdam edilir.

a) Gıda üreten ve 60 beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 10 ve üzerinde işçi çalıştıran veya et ve et ürünlerini üreten veya süt ve süt ürünlerini üreten veya su ürünlerini işleyen veya hazır yemek üreten iş yerleri veya yemek fabrikaları veya her türlü gıda katkı karışımları üreten iş yerlerinde; en az 4 yıllık lisans eğitimi almış ziraat, gıda, kimya mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişilerin eğitim dallarına ve üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilmeleri her bir iş yeri için zorunludur.

En az 4 yıllık lisans eğitimi almış Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Beslenme Bölümü mezunları ve Diyetisyenler yemek fabrikasında her bir iş yeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler.

b) (a) bendi dışında kalan iş yerleri; (a) bendindeki meslek gruplarına uygun olarak azami 5 iş yeri için tek sorumlu yönetici istihdam edebilecekleri gibi gıda bilimi konusunda eğitim görmüş tekniker ve teknisyen seviyesindeki elemanlar üretimin niteliğine göre en fazla iki iş yerinden sorumlu olacak şekilde istihdam edilebilirler.

c) (a) bendi dışında kalan iş yerlerinden yılda en çok 3 ay faaliyet gösteren mevsimlik iş yerleri ile 20 beygir gücü ve altında motor gücü bulunan; ekmek ve ekmek çeşitleri üreten iş yerleri, pastacılık ürünleri üreten iş yerleri, mantı, simit, yufka, bazlama, pide, galeta, kadayıf gibi unlu mamul ürünleri üreten iş yerleri, ürettiği ürünleri sadece ürettiği mekanda satan diğer iş yerleri; yetkili makamlarca verilmiş ustalık belgesi almış elemanlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği/Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu veya bu kurumlarca yetkilendirilmiş bağlı mesleki birimlerinin birlikte açtığı kurslardan sorumlu yöneticilik usta eğitim belgesi almış olmaları halinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler.

d) Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde ise her bir iş yeri için sorumlu yönetici olarak gıda, ziraat, makine, petrol, endüstri, kimya mühendisleri veya kimyager istihdamı zorunludur.

e) 60 beygir gücünün altında motor gücüne sahip, kimyasal ve ısıl işlem yapılmadan sadece fiziksel işlem uygulayarak kağıt ve karton kutu üretimi yapan gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten iş yerlerinde (d) bendinde belirtilen meslek gruplarına mensup kişiler azami 5 iş yerinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilir.

f) Sorumlu yöneticinin atanması, kayıtlı bulunulan meslek odasından alınacak belge üzerine noter onaylı sözleşme ile yapılır. İş yeri ile sorumlu yönetici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmede, sözleşme süresi ile çalışma gün ve saatleri belirtilmelidir.

g) Sorumlu yöneticiler sadece aynı il sınırları içerisinde sorumlu yöneticilik yapabilirler ve başka bir iş ile iştigal edemezler.

h) Sorumlu yöneticiler EK-7/A ve EK-7/B’de belirtilen iş kollarına göre istihdam edilirler.

Sorumlu Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Madde 30- Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde istihdam edilecek sorumlu yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerindeki üretim zincirinden tüzel kişiliğin yasal temsilcisi sorumlu yöneticisi ile birlikte sorumludur.

b) İş yerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sağlamak ve tespit ettiği eksiklikleri bir rapor halinde tüzel kişiliğin yasal temsilcisine bildirerek giderilmesini temin etmek.

c) Üretim ile ilgili tüm kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak.

d) Yetkili makam tarafından iş yeri denetiminde görevlendirilen denetçilere, işverenle birlikte gerekli kolaylığı sağlamak ve istenen bilgi ve belgeleri sunmak.

e) Çalışan personelin sağlık ile ilgili kontrollerini yaptırmak, mesleki bir hastalığın veya iş ile ilgili bir hastalığın tespiti halinde koruyucu tedbirlerin acilen alınması ve bununla ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

f) İş yerinde hijyenik bir ortamın oluşturulması, çalışan personelin sağlığının korunması ve eğitimi ile yan ürünlerin uygun şekilde tahliyesi ve oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden izole, bertaraf ve tahliye edilmesinden işverenle birlikte sorumludur.

g) Sorumlu yönetici işten ayrılmak istediği takdirde bir ay önceden çalıştığı iş yeri idaresine ve iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili mercie yazılı olarak bildirmek zorundadır. Sorumlu yöneticinin işten çıkartılmak istenmesi halinde aynı işlemlerin iş yeri idaresince yapılması ve bu sure zarfın da yeni bir sorumlu yönetici istihdamının yapılması zorunludur.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
10 yıl 8 ay önce #4950 Yazan: aysglblgn
aysglblgn tarafından Cvp:Sorumlu Yöneticileri İlgilndiren Gıda Mevzuatları konusunda yanıtlandı
ben catering firmasnda yeni çalışmaya başladım ve bu ilk iş deneyimim.

c) Üretim ile ilgili tüm kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak.

d) Yetkili makam tarafından iş yeri denetiminde görevlendirilen denetçilere, işverenle birlikte gerekli kolaylığı sağlamak ve istenen bilgi ve belgeleri sunmak.

acaba bu iki madde hakkında acıklayıcı bilgi verebilirmisiniz. gunlük aylık ve yıllık tutmamız gereken kayıtlar nelerdir ? ve firmaya denetlemeye geldikleri zaman göstermem gereken belgeler nelerdir?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
10 yıl 8 ay önce #4960 Yazan: alex
alex tarafından Cvp:Sorumlu Yöneticileri İlgilndiren Gıda Mevzuatları konusunda yanıtlandı
c)üretim ile ilgili tüm kayıtların tutulmasını sağlamak:

sorumlu yönetici üretim ile ilgili ham madde kabul formları, depo sıcaklık kayıtları, üretm ile ilgili sıcaklık kayıtları, işletmenin temizlik kayıtları, zararlı mücadelesi ile ilgili kayıtlar, izlenebilirlik ile ilgili kayıtlar, haccp yada iyi hijyen uygulamaları uygulanıyorsa bununla ilgili tüm kayıtları tutmasından bahsedilir

d) Yetkili makam tarafından iş yeri denetiminde görevlendirilen denetçilere, işverenle birlikte gerekli kolaylığı sağlamak ve istenen bilgi ve belgeleri sunma

Tarım il müdürlükleri denetimde yetkili makamdır. İl Müdürlüğü tarafından gelen gıda denetçilernin yaptığı kontrol ve denetimlerde, gelen denetçiye yardımcı olmaktan bahsedilir. Bunun anlamı sorulan sorulara doğru cevaplar vermek, görmek istenlen alanları göstermek, denetçinin tutulan kayıtlara erişmesine yardımcı olmak, numune alımında zorluk çıkarmamak gibi olabilir...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
10 yıl 8 ay önce #4961 Yazan: aysglblgn
aysglblgn tarafından Cvp:Sorumlu Yöneticileri İlgilndiren Gıda Mevzuatları konusunda yanıtlandı
Acaba denetçi hangi belgeleri görmek ister. Daha önce denetcilerle karşılaşmış olan arkadaşlar deneyimlerini paylaşabilir mi.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
10 yıl 8 ay önce #4962 Yazan: ruhsan
ruhsan tarafından Cvp:Sorumlu Yöneticileri İlgilndiren Gıda Mevzuatları konusunda yanıtlandı
Rutin denetimlerde mutlaka Çalışanlara ait Sağlık karnelerini, zararlı mücadelesi kayıtları incelenir. İşletme ile ilgili şikayet varsa o zaman şikayet konusuna göre istenilen evraklar değişebilir. Depolara ait sıcaklık kayıtlarını, Haccp sistem uygulanıyorsa kritik kontrol noktalarınızdaki kayıtları vb. isteyebilir, ürünlerle ilgili geri çağırma durumu varsa sevkiyatı hangi firmalara yaptığınıza dair bilgiler faturalar istenebilir.Üretim kayıtlarınızı isteyebilir vb..


Ruhşan ÖZDEMİR ÇİFCİ
Gıda Mühendisi

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
9 yıl 6 ay önce #5541 Yazan: Livesu
Livesu tarafından Cvp:Sorumlu Yöneticileri İlgilndiren Gıda Mevzuatları konusunda yanıtlandı
sorumlu yöneticilik sözleşmesi, portör muayeneleri, kimlik fotokobileri, su analiz raporu, kalibrasyon raporu, yangın cihazları raporu, ilaçlama sözleşmesi,topraklama raporu, şok ve soğuk oda sıcaklık formları, kiler nem ve sıcaklık formu, alınan numuneler ve numune formları, müşteri memnuniyeti anketleri, üretim izin belgesi, kapasite raporu, çalışanların maaşlarının yattığına dair evraklar, ssk kayıtları... bunlarla beraber daha önce denetim yapıldıyse ve eksiklikler belirlendiyse bunlara ait evrakları bulmanı tavsiye ederim. çünkü ilk olarak önceki denetimde tesbit edilen eksiklikleri kontrol ediyorlar. denetimcilerin istediği şeyleri yapman, sorularını cevaplaman ve görmek istediği alanları göstermen... üretim alanını gezerken personelle konuşabiliyorlar. yani sadece senin hazırlanman yeterli olmuyor , personelide bu konudaa bilgilendirmen senin ve iş yeri için iyi olacaktır... umarım bu bilgiler işine yarar...

Gıda Mühendisi

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.257 saniye
Geliştiren: Kunena Forum