Ürün karması bir şirketin ürettiği yada sattığı malların birleşimidir. Ürün karması ürüne olan talep ve bu ürünlerin karlılığı göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. Stok ise firmanın gelecekte kullanmak üzere elinde bulundurduğu hammadde, yarı mamul, mamul ya da varlıklardır.  Mal ve stok yönetimi şirketin ürün karmasının ve bu ürünler üzerinde olan farklı taleplerin anlaşılmasını sağlar.

Mal ve stok yönetimi, stoklardaki dalgalanmaları ve stok maliyetlerini azaltmak, tüketici veya müşteri taleplerini zamanında karşılamak ve malların değer kayıplarını önlemek için gerekli tüm faaliyetleri kapsar.
Amaçları:
1.    Stoklarla satışlar arasında sağlıklı ilişkileri sürdürmek,
2.    Eksilmelerin yerini bulma ve kontrol altına alma.
3.     Fiyat indirimlerine yardımcı olmak.
4.    Reyonların ve mal gruplarının mağaza bakımından önemini saptamak.
5.    Müşteri taleplerini daha iyi karşılamak.
6.    Satın alma bölümüne bilgi sağlamak.
7.     Stoklara yapılan yatırımı en aza indirmek.  
Finans yöneticisi stoklara mümkün olduğunca az sermaye yatırmak ister, böylece fonları başka yerlerde kullanabilmeye çalışır. Fakat aynı zamanda işletmenin üretim ve pazarlama fonksiyonlarının da aksamasına yol açmayacak kadar stok bulundurması gereklidir. Bu iki husus arasında denge kurmaya çalışır.
Bir firmada stokların yönetimi en az şu iki sebeple büyük dikkat gerektirir:
1. Stoklar bazı endüstri kollarında toplam aktiflerin önemli bir bölümünü oluştururlar.                                                                                                                                
2. Stokların likiditesi diğer döner değerlere göre daha düşük olduğundan, stok yönetiminde yapılan hataların düzeltilmesi zaman alabilir ve pahalıya mal olur.
Mal ve stok yönetiminde hedef tüketici talebine cevap verebilecek miktarda üretim ve satış malzemesi bulundururken, stokta bekleyen mallardan dolayı oluşan maliyeti en aza indirmektir. Doğru dengeyi oluşturmak kolay değildir ve stok kontrol bölümü satın alma ve pazarlama bölümleri ile uyum içinde çalışmalıdır.
İyi bir stok yönetimi maliyetleri düşürecek, etkinliği arttıracak ve tüketici talebindeki dalgalanmaları karşılayabilecek şekilde olmalıdır. Stok yönetimi firma tarafından daha etkin üretilen ürünlerin daha düşük fiyatlarla satılmasını ve tüketici taleplerinin her zaman karşılanabilmesini sağlar. Bununla birlikte kötü bir stok yönetimi fazla ürün stoklama veya stokların tükenmesi gibi problemlere yol açar. Fazla ürün stoklama;
1.    Depolama alanlarının artmasına
2.    Daha yüksek sigorta maliyetlerine
3.    Daha fazla güvenlik maliyetlerine
4.    Ürünlerin bozulmasına, son kullanma tarihinin geçmesine
5.    Daha iyi bir şekilde kullanılabilecek fonların stoklara harcanmasına neden olur.
 Stokların tükenmesi ise;
1.    Üretim kaybına (İşçilere çalışmadıkları halde para ödenmesine)
2.    Satış yapılamaması ve sipariş kaybına neden olur. Firma itibarı zedelenir.
Hammadde Stokunu Etkileyen Faktörler:
1.    Gelecek dönemde üretimi planlanan mamul miktarı
2.    Hammadde temininin mevsimlik oluşu (meyve suyu-şeker)
3.    Üretimin hammadde yokluğu nedeniyle gelecek dönemlerde kesintiye uğramaması için bulundurulması gereken emniyet stoku.
4.    Büyük alımlardan sağlanacak tasarruf (Miktar ıskontosu, ulaştırma masraf tasarrufu)
5.    Hammadde fiyatları hakkında bekleyişler
6.    Satın alma ve stok kontrolünde etkinlik
7.    Hammaddenin dayanma süresi
8.    Stok tutma maliyeti
9.    Mali imkanların genişliği ve maliyeti
10.    İşletmenin depolama kapasitesi
Yarı Mamul Stokunu Etkileyen Faktörler:
1.    İmalat sürecinin teknik niteliği ve uzunluğu
2.    İmalat sırasında yaratılan katma değer
3.    Üretim faaliyetinin devamlılığı
4.    Üretim miktarı
Mamul Stokunu Etkileyen Faktörler:
1.    Satış hacmi
2.    Talebin mevsimlik oluşu
3.    Hammadde alımının mevsimlik oluşu
4.    Piyasadaki rekabet koşulları
5.    Satış bölgelerinin adedi ve dağınıklığı
6.    Üretimin sipariş üzerine veya piyasa için yapılması
7.    Mamulün fiziki özellikleri ve stok tutmanın taşıdığı risk
8.    Üretim çeşitliliği
9.    Stok tutmanın maliyeti ve firmanın finansman imkanları
10.    İşletmenin depolama imkanları
Modeller
Tam Zamanında Stok (Just-in-time Inventory (JIT)), Tedarikçi Gözetimli Stok (Vendor Managed Inventory (VMI)) ve Tüketici Gözetimli Stok (Customer Managed Inventory (CMI)) daha büyük çapta stok yönetimi arayan işletmeler tarafından tercih edilen yönetim modelleridir.
Tam Zamanında Stok Model stok ihtiyacı duyulduğunda işletmenin stoğunu yenilemeye yönelik bir sistemdir. Aşırı stok ve bunun getireceği maliyetlerden korunmayı amaçlar. Daha fazla stoğa ihtiyaç duyulduğunda firma stoğunu alır.
Tedarikçi Gözetimli Stok  ve Müşteri Gözetimli Stok, Tam Zamanında Stok Modeli ile bağlantılıdır. Tedarikçi Gözetimli Stok, tedarikçilere müşterilerinin stoklarını kontrol etme, planlama ve yenileme işlerini devreder. Firma sipariş vermeye gerek duymadan stoklarını yenileyebilir.
Müşteri gözetimli stokta ise müşterinin tedarikçi elindeki malları görme ve sipariş verme imkanı vardır.