İnsan tüketimine uygun hayvansal kökenli ürünlerin resmi kontrollerinin düzenlenmesine ilişkin özel kuralları ortaya koyan 29 Nisan 2004 tarih ve (AT) 854/2004 sayılı
AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY TÜZÜĞÜ

30.4.2004 EN Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 155/206

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ,

Avrupa Birliği’ni kuran Antlaşmayı ve özellikle 152(4)(b). Maddesini dikkate alarak,

Komisyon’un teklifini dikkate alarak ,

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin Görüşünü dikkate alarak,

Bölgeler Komitesi’ne danıştıktan sonra,

Antlaşma’nın 251. Maddesinde ortaya konan prosedür uyarınca hareket ederek,

Aşağıda sıralanan nedenlerden ötürü:

(1) Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (AT) .../2004 sayılı Tüzüğü tüm gıdalar için uygulanacak genel hijyen kurallarını ortaya koymakta ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (AT) .../2004 sayılı Tüzüğü hayvansal kökenli ürünler için özel hijyen kurallarını ortaya koymaktadır.

(2) Hayvansal kökenli ürünlerin resmi kontrolleri için özel kuralların, söz konusu ürünlere bağlı özel koşulları da dikkate alması gerekmektedir.

(3) Özel kontrol önlemlerinin kapsamının (AT) .../2004 sayılı Tüzükte* ortaya konan gıda işi yapan işletmeciler için özel hijyen kurallarının kapsamını yansıtması gerekmektedir. Ancak sözkonusu Tüzüğün 1(4). Maddesi uyarınca oluşturulan ulusal kuralların yürütülmesini temin etmek için, Üye Devletlerin uygun resmi kontrolleri de yürütmesi gerekmektedir. Bunu ancak, bu Tüzüğün esaslarını sözkonusu ulusal kurallara ekleyerek gerçekleştirebilirler.

(4) Hayvansal kökenli ürünlerin resmi kontrolleri halk sağlığı ve eğer gerekli ise hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunması için önemli olan tüm yönleri kapsamalıdır. Kontroller en güncel bilgilere dayanmalıdır ve bu nedenle, konu ile ilgili yeni bilgiler geldikçe bu bilgiler doğrultusunda uyarlanabilmeleri mümkün olmalıdır.

(5) Gıda güvenliğine ilişkin Topluluk mevzuatının anlamlı bir bilimsel temelde olması gerekmektedir. Bu nedenle, gerekli olduğu durumlarda Avrupa Gıda Güvenliği Kurulumu’na danışılması gerekmektedir.

(6) Resmi kontrollerin doğası ve yoğunluğu halk sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı risklerinin değerlendirilmesine ve eğer mümkün ise yürütülen işlemin tipi ile ürün ve ilgili gıda işi yapan işletmecilere bağlı olarak kararlaştırılmalıdır.

(7) Geleneksel yöntemleri kullanan, düşük miktarda üretim yapan veya özel coğrafi zorluklara tabi olan bölgelerde yerleşik işletmelerin özel ihtiyaçlarının karşılanması için esneklik sağlanmasına imkan tanımak amacıyla belirli özel kontrol kurallarının uyarlanmasını (AT) .../2004 sayılı Tüzük  ve (AT) .../2004 sayılı Tüzük  ile öngörülen saydam bir prosedür yoluyla sağlanması uygundur. Prosedür aynı zamanda, ette hijyen kontrolleri için yeni yaklaşımları denemeye yönelik pilot projelerin yapılmasına da izin vermelidir. Ancak böyle bir esneklik gıda hijyeni hedeflerini tehlikeye atmamalıdır.

(8) Et üretiminde resmi kontrollerin yapılması, gıda işi yapan işletmecilerin Topluluk mevzuatı ile ortaya konan hijyen kurallarına, ölçütlere ve hedeflere riayet ettiğinin doğrulanması için gereklidir. Bu resmi kontroller gıda işi yapan işletmecilerin kendi kontrollerinin denetlenmesi de dahil, gıda işi yapan işletmecilerin faaliyetlerinin ve incelemelerinin denetimini kapsamalıdır.

(9) Özel uzmanlıkları ışığında, kesimevlerinin, av işleme işletmelerinin ve belirli parçalama tesislerinin denetimlerini ve kontrollerini resmi veteriner hekimlerin yürütmesi uygundur. Diğer tipteki işletmelerin denetim ve kontrolleri için en uygun olan elemanların kararlaştırılması Üye Devletlerin takdirindedir.

(10) Canlı çift çenetli yumuşakçaların ve su ürünlerinin üretiminde Topluluk mevzuatı ile ortaya konan ölçütler ve hedeflere uygunluğun kontrol edilebilmesi için resmi kontroller gereklidir. Canlı çift çenetli yumuşakçaların üretiminde resmi kontroller özellikle çift çenetli yumuşakçaların ve son ürünlerin nakil ve üretim alanları üzerinde odaklanmalıdır.

(11) İşlenmemiş sütün üretiminde Topluluk mevzuatı ile ortaya konan ölçütler ve hedeflere uygunluğun kontrol edilebilmesi için resmi kontroller gereklidir. Bu resmi kontroller özellikle süt üretim işletmeleri ve toplanmasından sonra işlenmemiş süt üzerinde odaklanmalıdır.

(12) Bu Tüzüğün şartları yeni gıda hijyeni mevzuatının tüm bölümleri yürürlüğe girmeden uygulanmamalıdır. Yetkili makamlara ve etkilenen endüstrilere uyum için zaman tanınması amacıyla, yürürlüğe giriş tarihi ile yeni kuralların arasından en az 18 ay geçmesinin sağlanması uygundur.

(13) Bu Tüzüğün uygulanması için gerekli olan önlemler, Komisyon’a devredilen uygulayıcı yetkilerin uygulanışına ilişkin prosedürleri ortaya koyan 28 Haziran 1999 tarih ve 1999/468/AT sayılı Konsey Kararı’na uygun olarak alınmalıdır.

BU TÜZÜĞÜ KABUL ETMİŞTİR:

 

BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER

Madde 1
Kapsam

1. Bu Tüzük hayvansal kökenli ürünlerin resmi kontrollerinin organizasyonuna ilişkin özel kuralları ortaya koymaktadır.

2. Sadece (AT) .../2004 sayılı Tüzüğün kapsamındaki faaliyetleri ve kişileri kapsamaktadır.

3. Bu Tüzüğe uygun olarak yapılan resmi kontrollerin uygulanışı, Gıda yasasının genel koşullarını ve esaslarını ortaya koyan, Avrupa Gıda Güvenliği Kurumunu oluşturan ve gıda güvenliği konularında prosedürleri ortaya koyan 28 Ocak 2002 tarih ve (AT) 178/2002 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü’nde ortaya konduğu şekilde gıda güvenliğinin temin edilmesi için, gıda işi yapan işletmecilerin öncelikli yasal sorumluluklarına ve yükümlülüklerinin ihlal edilmesinden doğan herhangi bir sivil veya cezai mükellefiyete halel getirmemelidir.

Madde 2
Tanımlar

1. Bu Tüzüğün amaçları uyarınca, aşağıdaki tanımlar uygulanmalıdır:

(a) “Resmi kontrol” hayvan sağlığı ve hayvan refahı kuralları dahil, gıda yasası ile uygunluğun doğrulanması için yetkili makam tarafından icra edilen herhangi bir kontrol şekli anlamına gelmektedir;
(b) “Doğrulama” objektif kanıtların sağlanması ve incelenmesi ile belirlenmiş şartların karşılanıp karşılanmadığının kontrolü anlamına gelmektedir;

(c) “Yetkili makam” veteriner kontrollerini yürütebilecek uzmanlıkta olan, bir Üye Devlet merkezi makam veya o uzmanlığı aktardığı herhangi bir makam anlamına gelmektedir;

(d) “Denetim” faaliyetlerin ve ilgili sonuçların planlanmış düzenlemeler ile uyumlu olup olmadığının ve bu düzenlemelerin hedeflere ulaşılması için uygun olup olmadığı ve etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının kararlaştırılması için yürütülen sistematik ve bağımsız inceleme anlamına gelmektedir;

(e) “Kontrol” işletmelerin, hayvanların ve gıdaların ve işlenmelerinin, gıda iş yerlerinin, dokümanlar, son ürünlerin testi ve besleme uygulamaları, üretim girdi ve çıktılarının kökeni ve nakil yeri de dahil olmak üzere, idare ve üretim sistemlerinin tüm durumlarda yasal şartlarla uyumlu olduğunun doğrulanması amacıyla incelenmesi anlamına gelmektedir;

(f) “Resmi veteriner hekim” bu Tüzük uyarınca, gerekli faaliyetleri yerine getirebilecek özelliklere sahip olan ve yetkili makam tarafından atanan veteriner hekim anlamına gelmektedir;

(g) “Onaylı veteriner hekim” yetkili makam tarafından kendisi adına işletmelerde özel resmi kontrolleri yürütmesi için atanmış veteriner hekim anlamına gelmektedir;

(h) “Resmi yardımcı” bu Tüzük uyarınca, gerekli faaliyetleri yerine getirebilecek özelliklere sahip olan, yetkili makam tarafından atanan ve resmi veteriner hekimin otoritesinde ve sorumluluğu altında çalışan kişi anlamına gelmektedir;

(i) “Sağlık işareti” uygulandığı esnada resmi kontrollerin bu Tüzüğe uygun olarak yürütüldüğünü gösteren işaret anlamına gelmektedir.

2. Uygun olduğu durumlarda, aşağıda belirtilen Tüzüklerde ortaya konulan tanımlar da uygulanmalıdır:

(a) 178/2002 (AT) sayılı Tüzük;

(b) İnsanların tüketimine uygun olmayan hayvansal yan ürünlere ilişkin sağlık kurallarını ortaya koyan 3 Ekim 2002 tarih ve (AT) 1774/2002 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nde ortaya konan “hayvansal yan ürün”, “TSEs” (bulaşıcı süngerimsi beyin hastalıkları) ve “özel risk materyali” tanımları;

(c) (AT).../2004 sayılı Tüzük , “yetkili makam” tanımı hariç; ve

(d) (AT).../2004 sayılı Tüzük .
BÖLÜM II

TOPLULUK İŞLETMELERİNE İLİŞKİN RESMİ KONTROLLER

Madde 3
İşletmelerin onaylanması


1. (a) Topluluk mevzuatı, işletmelerin onayını gerektirdiği zaman, yetkili makam, yerinde ziyaret yapmalıdır. Sadece ilgili faaliyetler için, gıda işi yapan işletmecinin (AT) .../2004  ve .../2004  sayılı Tüzüklerin ilgili şartları ile gıda yasasının diğer ilgili şartlarını karşıladığını ispat etmesi durumunda, bu işletmeye onay vermelidir.

(b) İşletmenin tüm altyapı ve ekipman şartlarını karşıladığının yerinde ziyaret sonucunda ortaya çıkması durumunda, yetkili makam şarta bağlı onay verebilir. Şarta bağlı onayın verilmesinden sonra üç ay içerisinde gerçekleştirilen yeni bir yerinde ziyarette, işletmenin (a)’da bahsi geçen diğer şartları da karşıladığının belirlenmesi durumunda tam onay vermelidir. Eğer belirgin bir ilerleme kaydedildi ancak henüz tüm şartlar karşılanmıyor ise, yetkili makam şarta bağlı onayın süresini uzatabilir. Ancak, şarta bağlı onayın süresi toplam 6 ayı geçmemelidir.

2. Üye Devlet bayrağı taşıyan satış tekneleri ve soğuk hava depolu tekneler sözkonusu olduğunda, gerekli ise, diğer işletmelere şarta bağlı onay verilmesinde uygulanan azami üç ve altı aylık dönemler uzatılabilir. Bu gibi teknelerin incelenmeleri Ek III’de belirtildiği şekilde gerçekleştirilmelidir.

3. Şarta bağlı onay verilenler de dahil olmak üzere, yetkili makam onaylanmış her işletmeye, üretilen hayvansal kökenli ürünlerin tiplerini göstermek için kodların ilave edilebileceği, bir onay numarası vermelidir. Toptan satış yerleri için, onay numarasına hayvansal kökenli ürünleri üreten veya satan birimleri ya da grupları gösteren ikincil numaralar ilave edilebilir.

4. (a) Yetkili makam 4 ve 8. Maddelere uygun olarak resmi kontrolleri yürütüyorken gözetim altındaki işletmelerin onayını saklamalıdır.

(b) Eğer yetkili makam ciddi eksiklikler tespit etti ise veya, işletmede üretimi tekrar tekrar durdurmak zorunda kalırsa ve gıda işi yapan işletmeci ileri üretime ilişkin olarak yeterli garantiyi veremiyor ise, yetkili makam işletmenin onayının geri çekilmesi için prosedürleri başlatmalıdır. Ancak gıda işi yapan işletmeci yeterli bir zaman içerisinde eksikliklerini gidereceğine dair bir garanti veriyor ise yetkili makam bir işletmenin onayını askıya alabilir.

(c) Toptan satış yerleri sözkonusu olduğunda, yetkili makam belirli birimler veya birim grupları için onayı askıya alabilir veya geri çekebilir.

5. 1, 2 ve 3. paragraflar aşağıdaki iki işletme türü için de uygulanmalıdır:

(a) Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği günde veya daha sonra hayvansal kökenli ürünleri pazara sürmeye başlayan işletmeler için; ve

(b) Hali hazırda hayvansal kökenli ürünleri pazara sürmekte olan ancak önceden onay şartı olmadığı durumlarda. Son durumda, 1. paragrafla öngörülen yetkili makamın yerinde ziyareti bir an evvel gerçekleştirilmelidir.

Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden hemen önce Topluluk mevzuatına uygun olarak hayvansal kökenli ürünleri pazara sürmekte olan onaylı işletmeler için de 4. paragraf uygulanmalıdır.

6. Üye Devletler, Madde 19(2)’de bahsi geçen prosedüre uygun olarak belirlenebilecek şekilde, ayrı ayrı onay numaraları ve diğer ilgili bilgiler ile beraber onaylı işletmelerin güncel listelerini tutmalı ve diğer Üye Devletler ve kamunun kullanımına hazır hale getirmelidir.

Madde 4
Bu Tüzük kapsamına giren hayvansal kökenli ürünler ile ilgili olarak
resmi kontroller için genel ilkeler

1. Üye Devletler, gıda işi yapan işletmecilerin, yetkili makam tarafından yürütülen resmi kontrollerin etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlamak için tüm yardımı göstermelerini temin etmelidirler. Gıda işi yapan işletmeciler özellikle:

- Tüm binalara, tesislere, fabrikalara veya diğer altyapılara giriş imkanı vermeli;

- Mevcut tüzükler uyarınca gerekli olan veya durumun değerlendirilebilmesi için yetkili makam tarafından gerekli görülebilecek herhangi bir dokümanı ve kaydı sağlamalıdır.

2. Yetkili makam, gıda işi yapan işletmecinin aşağıdaki Tüzüklerin şartlarına uygunluğun doğrulanabilmesi için resmi kontroller yürütmelidir:

(a) (AT) …/2004 sayılı Tüzük 

(b) (AT) …/2004 sayılı Tüzük* ; ve

(c) (AT) 1774/2002 sayılı Tüzük.

3. 1. paragrafta bahsi geçen resmi kontroller aşağıdaki hususları kapsamalıdır:

(a) İyi hijyen uygulamaları ve tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP)’e dayalı prosedürlerin denetimleri;

(b) 5 ila 8. Maddeler arasında belirtilen resmi kontroller; ve

(c) Eklerde belirtilen özel denetim görevleri.

4. İyi hijyen uygulamalarının denetimleri gıda işi yapan işletmecilerin sürekli ve düzgün bir şekilde en azından aşağıdakilere ilişkin prosedürleri uyguladığını doğrulamalıdır:

(a) Gıda-zinciri bilgilerine ilişkin kontroller;

(b) Tesislerin ve ekipmanın tasarım ve bakımları;

(c) Çalışma öncesinde, çalışma esnasında ve çalışma sonrasında hijyen;

(d) Kişisel hijyen;

(e) Hijyen ve çalışma prosedürlerine ilişkin eğitim;

(f) Zararlı kontrolü;

(g) Su kalitesi;

(h) Sıcaklık kontrolü; ve

(i) İşletmeye giriş ve çıkışlarında gıdaların ve eşlik eden tüm dokümanların kontrolleri.

5. HACCP’e dayalı prosedürlerin denetimleri, gıda işi yapan işletmecilerin sözkonusu prosedürleri, prosedürlerin (AT) .../2004 sayılı Tüzüğün* II. Ekinin II. Bölümünde belirtilen garantileri sağlanmasına özel önem verilerek, sürekli ve düzgün bir şekilde uyguladığını doğrulamalıdır. Denetim özellikle, hayvansal kökenli ürünler için, prosedürlerin mümkün olabildiğince aşağıdaki hususları garanti altına alıp almadığı kararını vermelidir:

(a) Topluluk mevzuatı ile belirlenen mikrobiyolojik ölçütler ile uyumlu olması;

(b) Kalıntılar, kontaminantlar ve yasaklanan maddelere ilişkin Topluluk mevzuatı ile uyumlu olması; ve

(c) Yabancı maddeler gibi, fiziki tehlikeler ihtiva etmemesi.

(AT) …/2004 sayılı Tüzüğün** 5. Maddesine uygun olarak, gıda işi yapan işletmeci, kendi özel prosedürlerini kurmaktan ziyade, HACCP prensiplerinin uygulanması rehberlerinde belirlenen prosedürleri uyguladığı zaman, denetim bu rehberlerin doğru kullanımını kapsamalıdır.

6. Tanımlama işaretlerinin uygulanmasına ilişkin (AT) .../2004 sayılı Tüzüğün* şartları ile uygunluğun doğrulanması, diğer izlenebilirlik şartlarına uygunluğun doğrulanmasının yanı sıra, o Tüzüğe uygun olarak onaylanan tüm işletmelerde gerçekleştirilmelidir.

7. Pazara taze et süren kesimevleri, av eti işleme işletmeleri ve parçalama işletmeleri sözkonusu olduğunda, 3. ve 4. paragraflarda bahsi geçen denetim görevlerini resmi veteriner hekim yürütmelidir.

8. Denetim görevlerini yürütürken yetkili makam aşağıdaki hususlara özel önem göstermelidir:

(a) Üretim sürecinin tüm safhalarında, işletmedeki elemanların ve eleman faaliyetlerinin, 1(a) ve 1(b) paragraflarında bahsi geçen ilgili şartlar ile uygun olup olmadığının kararlaştırılmasına. Denetimi desteklemek için yetkili makam, elemanların performanslarının belirlenen parametreleri karşılayıp karşılamadığının tespit edilebilmesi için performans testleri yürütebilir.

(b) Gıda işi yapan işletmecilerin ilgili kayıtlarını doğrulanmasına;

(c) Gerekli olduğu takdirde, laboratuar analizleri için örnekler alınmasına; ve

(d) Dikkate alınan hususların ve denetimin sonuçlarının belgelenmesine.

9. Bireysel işletmeler açısından, denetim görevlerinin şekli ve sıklığı risk ön değerlendirmesine bağlı olmalıdır. Bu bağlamda, yetkili makam düzenli aralıklarla aşağıdaki hususları değerlendirmelidir:

(a) Halk ve gerekli ise hayvan sağlığı riskleri;

(b) Kesimevleri sözkonusu ise hayvan refahı durumu;

(c) Yürütülen işlemlerin tipi ve son çıktıları; ve

(d) Gıda işi yapan işletmecinin gıda yasası ile uygunluğuna ilişkin geçmiş kayıtları.

 

Madde 5
Taze et

Üye Devletler taze ete ilişkin resmi kontrollerin Ek I’e uygun olarak yürütülmesini temin etmelidirler.

(1) Resmi veteriner hekimler pazara taze et süren kesimevleri, av eti işleme tesisleri ve parçalama tesislerinde inceleme görevlerini, Ek I’in II. Kısmının I. Bölümünde yer alan genel şartlara ve IV. Bölümde yer alan özel şartlara uygun olarak, özellikle aşağıdaki hususlar açısından değerlendirme yaparak yürütmelidir:

(a) Gıda zinciri bilgisi;

(b) Ölüm öncesi muayene;

(c) Hayvan refahı;

(d) Ölüm sonrası muayene;

(e) Özel risk materyali ve diğer hayvansal yan ürünler; ve

(f) Laboratuar testleri.

(2) Evcil tırnaklıların, kemirgenler dışında kalan besiciliği yapılan av memelileri ve büyük vahşi avların karkaslarının, yarım karkaslarının, çeyreklerinin ve yarım karkasların üç bütün parçaya bölünmesi ile elde edilen kesimlerin sağlık işaretlerinin verilmesi, Ek I’in III. Kısmının I. Bölümüne uygun olarak kesimevlerinde ve av eti işleme tesislerinde yürütülmesi gerekmektedir. Sağlık işaretleri resmi veteriner hekim tarafından veya onun sorumluluğu altında, resmi kontroller ile neticesinde etin insan tüketimi için uygun olmamasına neden olacak kusurların belirlenmemesi durumunda uygulanmalıdır.

(3) 1. ve 2. fıkralarda bahsi geçen kontrollerin yürütülmesinden sonra, resmi veteriner hekim, özellikle aşağıdaki hususlar ile ilgili olarak, Ek I’in II. Bölümünde belirlenen uygun önlemleri almalıdır:

(a) İnceleme sonuçlarının bildirimi;

(b) Gıda zinciri bilgisine ilişkin kararlar;

(c) Canlı hayvanlara ilişkin kararlar;

(d) Hayvan refahına ilişkin kararlar; ve

(e) Ete ilişkin kararlar.

 

(4) Ek I’in I. ve II. Bölümlerine uygun olarak yürütülen resmi kontrollerde, resmi yardımcılar, I. Kısmın III. Bölümünde belirtildiği şekilde resmi veteriner hekime yardımcı olabilirler. Bu durumda, bağımsız bir ekibin bir parçası olarak çalışmalıdırlar.

(5) (a) Üye Devletler Ek I’de öngörülen resmi kontrolleri, II. Kısmın III. Bölümde belirtilen sıklıkta yürütmek üzere, yeterli personelinin olmasını temin etmelidirler.

(b) Belirlenen herhangi bir Kesimevinde bulunması gereken resmi personel sayısını değerlendirmek için riske dayalı bir yaklaşım izlenmelidir. Resmi personel sayısı yetkili makam tarafından kararlaştırılmalı ve bu sayı, bu Tüzüğün tüm şartlarının karşılayacak şekilde olmalıdır.

(6) (a) Ek I’in, III. Bölümün, III. A Kısmına uygun olarak kümes hayvanlarından ve kemirgenlerden et üretilmesi ile ilgili olarak Üye Devletler, resmi veteriner hekim gözetimi altında, kesimevi personelinin, belirli özel görevleri yürüterek, resmi kontrollere yardımcı olmalarına izin verebilir. Üye Devletler böyle bir durumda, bu görevleri yürütecek personelin aşağıdaki özelliklere sahip olmalarını temin etmelidirler:

(i) Bu hükümlere uygun olarak eğitim görmüş ve nitelikli olmasını;

(ii) Üretim personelinden bağımsız hareket etmelerini; ve

(iii) Herhangi bir noksanlığı resmi veteriner hekime bildirmelerini.

(b) Üye Devletler ayrıca, Ek I’in, III. Bölümün, III. B Kısmına uygun olarak kesimevi personelinin belirli örnekleri toplamalarına ve belirli testleri yürütmelerine izin verebilir.

(7) Üye Devletler Ek I.’in III. Bölümünün IV. Kısmına uygun olarak resmi veteriner hekimlerin ve resmi yardımcıların nitelikli olduklarını ve eğitime tabi tutulmalarını temin etmelidirler.

Madde 6
Canlı çift çenetli yumuşakçalar

Üye Devletler canlı çift çenetli yumuşakçaların, canlı derisidikenlillerin hayvanların, canlı çenetlilerin ve canlı karından bacaklı deniz ürünlerinin üretimi ve pazara sürülmelerinin II. Ekte belirtilen resmi kontrollere tabi tutulmalarını temin etmelidirler.

Madde 7
Su Ürünleri

Üye Devletler su ürünlerine ilişkin olarak resmi kontrollerin III. Ek’e uygun olarak yürütülmesini temin etmelidirler.


Madde 8
İşlenmemiş süt ve süt ürünleri

Üye Devletler işlenmemiş süt ve süt ürünleri ile ilgili olarak resmi kontrollerin IV. Ek’e uygun olarak yürütülmesini temin etmelidirler.

Madde 9
Uygunsuzluk durumunda alınacak önlem

1. Yetkili makam Madde 4(2)(a) ve (b)’de bahsi geçen Tüzükler ile ilgili bir uygunsuzluk tespit ettiğinde, gıda işi yapan işletmecinin durumu düzeltmesinin temin edilmesi için gerekli önlemleri almalıdır. Alınacak önleme karar verirken yetkili makam, uygunsuzluğun cinsi ile gıda işi yapan işletmecinin geçmişteki uygunsuzluklarına ilişkin kayıtları dikkate alması gerekmektedir.

2. Gerekli görüldüğü takdirde, alınacak önlemler aşağıdakileri içerebilir:

(a) Sağlık koşullarının geliştirilmesi yönünde yaptırım uygulanması veya ilgili yasal şartlara uygunluğun temin edilmesi ya da hayvansal kökenli ürünlerin güvenliğinin sağlanması için gerekli olduğu düşünülen diğer düzeltici önlemler;

(b) Hayvansal kökenli ürünlerin pazara sürülmesi, ithalatı ve ihracatına yasaklama konması veya kısıtlama getirilmesi;

(c) Hayvansal kökenli ürünlerin izlenmesi veya eğer gerekli ise toplatılması emrinin verilmesi, geri çekilmesi ve/veya imha edilmesi;

(d) Hayvansal kökenli ürünlerin normalde kullanım amaçları dışında, başka amaçlar için kullanılmalarına izin verilmesi;

(e) Uygun olan belirli bir süre için ilgili gıda işyerinin tümünün veya bir kısmının kapatılması veya faaliyetlerinin askıya alınması;

(f) İşletmenin onayının askıya alınması veya geri çekilmesi;

(g) Üçüncü ülkelerden gelen mallar sözkonusu ise, daha sonra imha edilmek üzere veya geri gönderilmek üzere el konması;

(h) Yetkili makamın uygun gördüğü diğer önlemler.

3. Yetkili makam gıda işi yapan işletmeci veya bir temsilci için aşağıdakileri temin etmelidir:

(a) 1. paragrafa uygun olarak alınacak önleme ilişkin olarak gerekçeli kararının yazılı bildirimi; ve

(b) Sözkonusu karara karşı başvuru haklarına, izlenebilecek prosedüre ve zaman sınırlamalarına ilişkin bilgi.

Gerekli olduğu durumlarda, yetkili makam, malın geri gönderildiği Üye Devletin yetkili makamına da kararı ile ilgili bildirimde bulunmalıdır.

BÖLÜM III
İTHALATA İLİŞKİN USULLER


Madde 10
Genel İlkeler ve Koşullar

(AT) 178/2002 sayılı Tüzüğün 11. Maddesinde ortaya konan ilkelerin ve koşulların eşit bir şekilde uygulanmasının temin edilmesi için bu Bölüm’de ortaya konan ilkeler uygulanmalıdır.


Madde 11
Belirli hayvansal kökenli ürünlerin ithal edilmesine izin verilen üçüncü ülkeler
ve üçüncü ülke bölgelerinin listeleri

1. Hayvansal kökenli ürünler sadece Madde19(2)’de bahsi geçen prosedüre uygun olarak listesi çıkartılan ve güncellenen bir üçüncü ülkeden veya bir üçüncü ülke bölgesinden ithal edilmelidir.

2. Bir üçüncü ülkenin sözkonusu listelere girebilmesi ancak, o ülkede Topluluk kontrolleri yapılması ve yetkili makamın 4. paragrafta belirtilen uygun garantileri sağladığını uygulama yoluyla kanıtlaması durumunda mümkündür. Ayrıca, Topluluk kontrolü olmadan aşağıdaki koşullar altında sözkonusu listelere girebilir:

(a) 18. Maddenin 18. fıkrasına uygun olarak belirlenen risk görülmüyor ise; ve

(b) 1. paragrafa uygun olarak bir listeye belirli bir ülkenin ilave edilmesine karar verilirken, diğer bilgilerin yetkili makamın gerekli garantileri sağladığını gösterdiği kararlaştırılırsa.

3. Bu Maddeye uygun olarak hazırlanan listeler halk veya hayvan sağlığı amacıyla hazırlanan diğer listelerle birleştirilebilir.

4. Listeler hazırlanırken veya güncellenirken, aşağıdaki ölçütler özellikle dikkate alınır:

(a) Aşağıdaki konulara ilişkin olarak yürürlükte olan üçüncü ülke mevzuatı:

(i) Hayvansal kökenli ürünler,

(ii) Yasaklanmaları veya izin verilmelerine ilişkin kurallar da dahil, veteriner tıbbi ürünlerin kullanımı, dağıtımı, pazara sürülmeleri ve uygulanmalarına ve kontrollerine ilişkin kurallar, ve

(iii) Yem maddelerinin ve diğer son ürünlerin hazırlanmasında kullanılan işlenmemiş maddelerin hijyen kalitesi kadar, tıbbi yemlerin hazırlanması ve kullanımı, katkı maddelerinin kullanımına ilişkin usuller de dahil, yem maddelerinin hazırlanması ve kullanımı

(b) Üçüncü ülkelerin yetkili makamlarının organizasyonu, güçleri ve bağımsızlığı, tabi oldukları gözetim ve uygulanabilecek mevzuatı etkili bir şekilde yürütme yetkileri;

(c) Resmi kontrollerin gerçekleştirilmesinde görevli personelin eğitimi;

(d) Teşhis olanakları da dahil, yetkili makamların kullanımına açık kaynaklar;

(e) Önceliklere dayanan belgeli kontrol usulleri ve kontrol sistemlerinin mevcudiyeti ve işleyişi;

(f) Uygun ise, hayvan sağlığına ilişkin durum ve hayvan hastalıkları salgınlarının görülmesi durumunda Komisyonu ve ilgili uluslararası kuruluşlara bildirimde bulunma prosedürü;

(g) Hayvan ve hayvansal kökenli ürünlerin ithalatında resmi kontrollerin kapsamı ve işleyişi;

(h) Topluluk şartları ile uyumlu olma veya sözkonusu şartların eşit olarak uygulamakta olduğuna ilişkin olarak üçüncü ülke tarafından verilebilen teminat;

(i) Topluluğa gönderilmek üzere hazırlanan hayvansal kökenli ürünlerin üretimi, imalatı, işlenmesi, depolanması ve naklindeki hijyen koşulları;

(j) Üçüncü ülkeden gelen ürünlerin pazarlanmasından ve yürütülen kontrollerin neticelerinden edinilen tecrübe;

(k) Üçüncü ülkelerde yürütülen Topluluk kontrollerinin sonuçları, özellikle yetkili makamların değerlendirilmesinden elde edilen sonuçlar ve Topluluk kontrolünü müteakip verilen tavsiyeler ışığında yetkili makamlar tarafından alınan önlemler;

(l) Onaylı zoonoz kontrol programlarının mevcudiyeti, uygulanması ve bildirilmesi;

(m) Onaylı kalıntı kontrol programının mevcudiyeti, uygulanması ve bildirilmesi.

5. Komisyon bu Madde uyarınca hazırlanan ve güncellenen listelerin en güncel şekillerinin halk tarafından ulaşılabilir olması için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.

 

 


Madde 12
İthalatına İzin Verilen Belirli Hayvansal Kökenli Ürünleri Üreten İşletmelerin Listesi

1. Hayvansal kökenli ürünler aşağıdaki istisnalar dışında, sadece bu Maddeye uygun olarak hazırlanan ve güncellenen listelerde bulunan işletmelerden elde edildi veya hazırlandı ise ve bu işletmelerden gönderildi ise Topluluğa ithal edilebilirler:

(a) Her bir olayda ayrı ayrı olmak koşulu ile, belirli hayvansal kökenli ürünlerin ithalatı açısından belirli bir üçüncü ülke tarafından verilen teminatın; 2. paragrafın şartlarına uygunluğun temin edilmesi için, Madde 19(2)’de bahsi geçen prosedüre uygun olarak, bu Madde ile öngörülen prosedürün uygulanmasının gereksiz olduğuna karar verildi ise; ve

(b) Ek V’de belirtilen durumlarda.

Buna ilaveten, taze et, kıyma, et preparatları, et ürünleri ve mekanik olarak ayrılmış et (MSM) sadece bu Maddeye uygun olarak hazırlanmış ve güncellenmiş listelere dahil olan kesimevlerinde ve parçalama tesislerinde veya onaylı Topluluk işletmelerinde elde edilen etten üretildilerse Topluluğa ithal edilebilirler.

2. Bir işletmenin sözkonusu listeye dahil edilmesi, ancak köken üçüncü ülkesinin yetkili makamın aşağıdaki hususların garantisini vermesi durumunda mümkündür:

(a) İlgili hayvansal kökenli ürünün üretilmesinde kullanılan işlenmemiş maddeyi işleyen işletmeler ile birlikte, sözkonusu işletmenin; özellikle (AT) .../2004 sayılı Tüzüğün  şartları veya Madde 11’e uygun olarak ilgili listeye sözkonusu üçüncü ülkenin dahil edilmesi kararı verilirken sözkonusu şartlara eşdeğer olduğu kararlaştırılan şartlar olmak üzere; ilgili Topluluk şartlarına uygun olması;

(b) İşletmeleri gözetleyen ve işlenmemiş maddeleri işleyen işletmelere ilişkin tüm ilgili bilgileri, gerekli olduğu durumlarda, Komisyon’un kullanımına açan resmi bir denetim hizmetinin mevcudiyeti; ve

(c) (a)’da belirtilen şartları karşılamakta yetersiz olan işletmeler sözkonusu olduğunda, işletmelerin Topluluğa ihracat yapmalarını durdurabilecek gerçek yetkilerinin mevcut olması.

3. Madde 11’e uygun olarak hazırlanan ve güncellenen listelerde bulunan üçüncü ülkelerin yetkili makamları, 1. paragrafta bahsi geçen işletmelerin listesinin hazırlanmasını ve sürekli güncellenerek Komisyona iletilmesini temin etmelidir.

4. (a) Komisyon, ilgili üçüncü ülkelerin yetkili makamlarından gelen yeni veya güncellenmiş listeleri, Üye Devletler tarafından bu amaç için belirlenen irtibat noktalarına, 3. paragrafa uygun bir şekilde, düzenli aralıklarla bildirilmesini temin etmelidir.

(b) Komisyonun bildiriminden sonra, 20 iş günü içerisinde yeni veya güncellenmiş listeye herhangi bir Üye Devletten itiraz gelmez ise, Komisyon’un halka duyurusunu yaptığı günden 10 gün sonra, listede bulunan işletmelerden ithalat yapılmasına izin verilmelidir.

(c) Komisyon, en azından bir Üye Devletin yazılı bir görüş bildirmesi veya Topluluk inceleme raporları gibi ilgili bilgiler doğrultusunda bir listede değişiklik yapılmasını gerekli görmesi durumunda, tüm Üye Devletleri bilgilendirmeli ve uygun olduğu durumlarda, Madde 19(2)’de bahsi geçen prosedüre uygun olarak karara bağlanmak üzere, konuyu Daimi Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı Komitesinin ilgili bölümünün ilk toplantısının gündemine almalıdır.

5. Komisyon tüm listelerin güncel şekillerinin kamuya duyurulmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmalıdır.


Madde 13
Canlı çift çenetli yumuşakçalar, derisi dikenli hayvanlar,
çenetliler ve karından bacaklı deniz ürünleri

1. Madde 12(1)(b)’ye halel getirmeden, canlı çift çenetli yumuşakçalar, derisi dikenli hayvanlar, çenetliler ve karından bacaklı deniz ürünleri, Madde 12’ye uygun olarak hazırlanan ve güncellenen listelere dahil olan üçüncü ülkelerdeki üretim bölgelerinden gelmelidir.

2. 1. paragraftaki şart, sınıflandırılmış üretim bölgeleri dışından toplanan midyeler için uygulanmamalıdır. Ancak, midyelere ilişkin resmi kontroller II. Ekin III. Kısmına uygun olarak yürütülmelidir.

3. (a) 1. paragrafta bahsi geçen listeler hazırlanmadan önce, üretim bölgelerinin sınıflandırılması ve kontrolüne ilişkin olarak, özellikle, bu Tüzüğün şartlarına uygunluk ile ilgili olarak, üçüncü ülkenin yetkili makamı tarafından verilen teminat dikkate alınmalıdır.

(b) Aşağıdaki koşullar dışında, sözkonusu listeler hazırlanmadan önce Topluluğun yerinde inceleme ziyareti yapılmalıdır:

(i) 18. Maddenin 18. fıkrasına uygun olarak belirlenen bir risk görülmüyor ise; ve

(ii) 1. paragrafa uygun olarak bir listeye belirli bir üretim bölgesinin ilave edilmesine karar verilirken, diğer bilgilerin yetkili makamın gerekli garantileri sağladığını gösterdiği kararlaştırılırsa.

4. Komisyon bu Maddeye uygun olarak hazırlanan ve güncellenen tüm listelerin güncel şekillerinin kamuya duyurulması için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.

Madde 14
Belgeler

1. Topluluğa ithal edildiklerinde hayvansal kökenli ürün konsinyelerine Ek VI’da belirtilen şartları karşılayan bir belge eşlik etmelidir.

2. Sözkonusu doküman ürünlerin aşağıdaki koşulları karşıladığını belgelendirmelidir:

(a) (AT) .../2004 sayılı Tüzük  ve (AT) .../2004 sayılı Tüzük  ile sözkonusu ürünler için ortaya konan şartların ve bu şartlara eşdeğer hükümleri; ve

(b) Madde 18’in 19. fıkrasına uygun olarak oluşturulan herhangi özel ithalat koşulları.

3. Dokümanlar, halk ve hayvan sağlığı konularına ilişkin diğer Topluluk mevzuatına uygun olan ayrıntıları ihtiva edebilir.

4. Madde 19(2)’de bahsi geçen prosedüre uygun olarak, bu Maddenin 2. paragrafında bahsi geçen teminatın farklı bir şekilde alınmasının muhtemel olması durumunda, 1. paragrafla ilgili olarak istisnalar tanınabilir.

Madde 15
Su Ürünleri için Özel Hükümler

1. Bu Bölümde ortaya konan prosedürler, bir üçüncü ülke bayrağı taşıyan av teknesinden doğrudan Topluluk topraklarına indirilen taze su ürünleri için uygulanmamalıdır.

Sözkonusu su ürünleri için resmi kontroller Ek III’e uygun olarak yürütülmelidir.

2. (a) Bir üçüncü ülke bayrağı taşıyan bir satış teknesinden veya bir soğuk hava depolu tekneden ithal edilen su ürünleri, Madde 12(4)’de belirtilen prosedüre uygun olarak hazırlanan ve güncellenen listede yer alan teknelerden gelmelidir.

(b) Ancak, Madde12(2)(b)’den sapma yoluyla, aşağıdaki koşulların sağlanması durumunda bir tekne, sözkonusu listelere dahil edilebilir:

(i) Teknenin bayrağını taşıdığı üçüncü ülkenin yetkili makam ile ilgili teknenin incelenmesi için ilk üçüncü ülkenin sorumluluğu devrettiği, başka bir üçüncü ülkenin yetkili makamından alınan ortak bildiri temelinde, aşağıdaki şartların karşılanması durumunda:

- Üçüncü ülkenin, su ürünlerinin ithalatına izin verilen ve Madde 11’e uygun olarak hazırlanan üçüncü ülke listesinde olması,

- Tüm su ürünlerinin ilgili tekneden Toplulukta pazara sürülmek üzere gelmesi ve doğrudan sözkonusu üçüncü ülke topraklarına indirilmesi,

- Üçüncü ülkenin yetkili makamlarının tekneyi incelemesi ve Topluluk şartlarını karşıladığı bildiriminde bulunması, ve

- Sözkonusu üçüncü ülkenin yetkili makamın Topluluk şartlarının karşılanmasını temin etmek üzere, tekneyi düzenli olarak incelemeye alma bildiriminde bulunması;
veya

(ii) Teknenin bayrağını taşıdığı üçüncü ülkenin yetkili makam ile ilgili teknenin incelenmesi için önceki üçüncü ülkenin sorumluluğu devrettiği bir Üye Devletin yetkili makamından alınan ortak bildiri temelinde, aşağıdaki şartların karşılanması durumunda:

- Tüm su ürünlerinin ilgili tekneden Toplulukta pazara sürülmek üzere gelmesi ve doğrudan sözkonusu Üye Devletin topraklarına indirilmesi,

- Sözkonusu Üye Devletin yetkili makamının tekneyi incelemesi ve Topluluk şartlarını karşıladığı bildiriminde bulunması, ve

- Sözkonusu Üye Devletin yetkili makamının Topluluk şartlarının karşılanmasını temin etmek üzere, tekneyi düzenli olarak incelemeye almayı deklare etmesi.

(c) Komisyon bu Maddeye uygun olarak hazırlanan ve güncellenen tüm listelerin güncel şekillerinin halka duyurulması için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.

3. Su ürünleri, doğrudan bir av teknesinden veya soğuk hava depolu tekneden ithal edildiğinde Madde 14 ile şart koşulan dokümanın yerini, kaptan tarafından imzalanan bir doküman alabilir.

4. Bu Maddenin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı kurallar Madde 19(2)’de bahsi geçen prosedüre uygun olarak ortaya konulabilir.

 

 


BÖLÜM IV
SON HÜKÜMLER


Madde 16
Uygulama önlemleri ve Geçiş Önlemleri

Madde 19(2)’de bahsi geçen prosedüre uygun olarak, uygulama önlemleri ve geçiş düzenlemeleri ortaya konabilir.

Madde 17
Eklerin değiştirilmesi ve Uyarlanması

1. I, II, III, IV, V ve VI. Ekler, Madde 19(2)’de bahsi geçen prosedüre uygun olarak bilimsel ve teknik ilerleme dikkate alınarak değiştirilebilir veya desteklenebilir.

2. I, II, III, IV, V ve VI Eklerde, Madde 19(2)’de bahsi geçen prosedüre uygun olarak, bu Tüzüklerin hedeflerine ulaşılmasını engellememeleri koşuluyla istisna tanınabilir.

3. Üye Devletler, bu Tüzüğün hedeflerine ulaşılmasını tehlikeye atmadan, 4 ila 7. paragraflara uygun olarak, Ek I’de ortaya konan şartları uyarlamaya yönelik ulusal önlemler alabilirler.

4. 3. paragrafta bahsi geçen ulusal önlemler:

(a) Aşağıdaki amaçlara sahip olmalıdır:

i. Gıdanın üretilmesi, işlenmesi veya dağıtımının herhangi bir aşamasında geleneksel yöntemlerin kullanımının devam ettirilmesine imkan tanınması;

ii. Özel coğrafi güçlüklere tabi olan bölgelerde yerleşik olan veya düşük miktarda çıktısı olan gıda işyerlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi; veya

iii. Ette hijyen kontrollerine yeni yaklaşımların denenmesi için pilot projelere izin verilmesi;

(b) Özellikle I. Ek’in aşağıdaki unsurlarına ilişkin olmalıdır:

i. Gıda zinciri bilgisi;

ii. İşletmelerde yetkili makam mevcudiyeti.

5. 3. paragrafta bahsi geçen ulusal önlemleri almak isteyen herhangi bir Üye Devlet, Komisyona ve diğer Üye Devletlere bildirimde bulunmalıdır. Her bildirim:

(a) O Üye Devletin uyarlanmasına gerek olduğunu düşündüğü şartlara ilişkin ayrıntılı açıklama ile düşünülen uyarlamanın özelliklerine ilişkin bilgileri içermeli;

(b) İlgili işletmeleri tanıtmalı;

(c) Uyarlamaya ilişkin gerekçelerin nedenlerini, eğer ilgili ise, yürütülen tehlike analizinin bir özetini de vererek açıklamalı, sözkonusu uyarlamanın bu Tüzüğün hedeflerini tehlikeye atmamasının temin edilebilmesi için alınan önlemlere ilişkin bir açıklamayı içermeli; ve

(d) İlgili diğer bilgileri içermelidir.

6. Diğer Üye Devletlerin, 5. paragrafta bahsi geçen bildirimin kendilerine ulaşmasından sonra yazılı görüşlerini Komisyona iletmeleri için üç ay süreleri vardır. Bir veya birkaç Üye Devletten yazılı görüş alması üzerine veya kendi inisiyatifiyle Komisyon, Madde 19(1)’de bahsi geçen Komiteye danışabilir. Komisyon, Madde 19(2)’de bahsi geçen prosedüre uygun olarak, uygulanması öngörülen önlemlerin eğer gerekli ise, uygun değişikliklere tabi olup olmadığını kararlaştırabilir. Uygun olması durumunda Komisyon, bu Maddenin 1. ve 2. paragraflarına uygun olarak genel önlemler alınmasını teklif edebilir.

7. Bir Üye Devlet Ek I’in şartlarını uyumlaştıran ulusal önlemleri sadece:

(a) 6. paragrafa uygun olarak alınan bir kararla uyumlu olması durumunda;

(b) Eğer, 6. paragrafta bahsi geçen sürenin tamamlanmasından bir ay sonra, Komisyon Üye Devletlere yazılı görüş aldığını bildirmemesi durumunda veya 6. paragrafa uygun olarak bir karar alınmasını teklif etme eğiliminde olması durumunda alabilir.

8. Bir Üye Devlet 3 ila 7. Maddelere uygun olarak ette hijyen kontrollerinde yeni yaklaşımların denendiği bir pilot projeyi uygulatan ulusal önlemleri kabul ettiğinde, Üye Devlet sözkonusu projenin sonuçları elde edilir edilmez Komisyonu bilgilendirmelidir. Bunu müteakip Komisyon, 1. paragrafa uygun olarak genel önlemler alınmasını teklif etmeyi göz önünde bulundurmalıdır.

Madde 18
Özel Kararlar

Madde 16 ve Madde 17(1)’in genelliğine halel getirmeden, aşağıdaki hususları belirlemek için Madde 19(2)’de bahsi geçen prosedüre uygun olarak, uygulayıcı önlemler ortaya konabilir veya I, II, III, IV, V veya VI. Eklerde değişiklikler kabul edilebilir:

1) Gıda işi yapan işletmecinin ve personelinin performansının değerlendirilmesi için testler;

2) İnceleme sonuçlarının bildirilmesi yöntemleri;

3) Risk analizi temelinde, ante- mortem ve post mortem muayene süresince, resmi veteriner hekimin kesimevlerinde ve av eti işleme tesislerinde hangi zamanlarda mevcut bulunmasına gerek olmadığının kararlaştırılmasına yönelik ölçütler;

4) Resmi veteriner hekimler ve resmi yardımcılar için kullanılacak testlerin içeriklerine ilişkin kurallar;

5) İşletmelerde hijyen ile ilgili süreç kontrolü için mikrobiyolojik ölçütler;

6) I. Ekin IV. Bölümünde anlatılan özel post mortem muayene prosedürleri ile en azından eşdeğer garanti sağlayan alternatif prosedürlerin, serolojik veya diğer laboratuar testlerinin, yetkili makamın karar vermesi durumunda sözkonusu post mortem muayene prosedürlerinin yerini alması;

7) İşletme, bölge veya köken ülke ve risk analizi esasları dikkate alındığında, I. Ekin IV. Bölümünde anlatılan belirli özel post mortem muayene prosedürlerinin gerekli olmadığı koşullar;

8) Laboratuar testleri için kurallar;

9) Sistiserkoz ve trişinoz ile ilgili olarak ete uygulanacak soğuk işlem;

10) İşletmelere ve bölgelere resmi olarak cysticercus veya trichinae’den arilik sertifikası verilmesine ilişkin koşullar;

11) Ek I, Bölüm IV, Bölüm IX’de bahsi geçen koşulların incelenmesinde uygulanacak yöntemler;

12) Besiciliği yapılan domuzlar için, kontrollü bakım koşulları ve entegre üretim sistemleri için ölçütler;

13) Aşağıdaki hususlar dahil olmak üzere, canlı çift çenetli yumuşakçaların üretim ve aktarma bölgelerinin ilgili Topluluk Referans Laboratuarı ile işbirliği içerisinde sınıflandırılmasına ilişkin ölçütler:

(a) Deniz biyotoksinleri için analiz yöntemleri ve sınır değerler,

(b) Virüs test prosedürleri ve virolojik standartlar, ve

(c) Ölçütlere uygunluğun kontrol edilebilmesi için uygulanacak yöntemler ve analitik tolerans ile örnekleme planları;

14) Su ürünlerinin tazeliğinin değerlendirilebilmesi için organoleptik ölçütler;

15) Ek III’de öngörülen su ürünlerinin resmi kontrolleri için, parazitler ve çevresel kontaminantlara ilişkin olanlar da dahil, analitik sınırlar, analiz yöntemleri ve örnekleme planları;

16) 11, 12, 13 ve 15. Maddeler uyarınca kamu kullanımına açılan üçüncü ülke ve üçüncü ülkelerde bulunan işletmelerin listelerinin oluşturulmasında Komisyon tarafından kullanılacak olan yöntem;

17) Dokümanlar için modeller ve elektronik dokümanların kullanımı için ölçütler;

18) Topluluğa ithal edilen özel hayvansal kökenli ürünlerin oluşturduğu riskin kararlaştırılması için ölçütler;

19) Belirli hayvansal kökenli ürünler için, eşlik eden riskleri, ilgili üçüncü ülkeler tarafından sağlanan bilgiler ve gerekli görüldüğü durumlarda, sözkonusu üçüncü ülkelerde Topluluk tarafından yürütülen incelemelerin sonuçlarını dikkate alan özel ithalat koşulları. Sözkonusu ithalat koşulları tek bir hayvansal kökenli ürün için olabileceği gibi, ürün grupları için de geçerli olabilir. Sözkonusu koşullar, tek bir üçüncü ülkeye, bir üçüncü ülke bölgelerine veya bir üçüncü ülkeler grubuna uygulanabilir; ve

20) Bir denklik anlaşmasının uygulanmasına dayanarak veya yeterli bir denetime dayanarak, üçüncü ülkenin ilgili yönlerden objektif kanıtlar sağlaması durumunda, bir üçüncü ülkeden veya bir üçüncü ülkenin bir bölgesinden ithal edilen hayvansal kökenli ürünlere ilişkin bir üçüncü ülkede veya bölgede geçerli olan önlemlerin, Topluluk içinde geçerli olan önlemlerle eşdeğer güvenceler temin ettiğinin tanındığı koşullar.

Madde 19
Komite Prosedürü

1. Komisyona, (AT) 178/2002 sayılı Tüzüğün 58. Maddesi ile oluşturulan Daimi Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı Komitesi yardım etmelidir.

2. Bu paragrafa başvuruda bulunulduğunda, 1999/468/AT sayılı Kararın 5. ve 7. Maddeleri, sözkonusu Kararın 8. Maddesinin hükümleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

1999/468/AT sayılı Kararın 5(6). Maddesinde ortaya konan süre üç ay olarak belirlenmelidir.

3. Komite kendi prosedürlerine ilişkin kuralları belirlemelidir.


Madde 20
Avrupa Gıda Güvenliği Kurumuna Danışma

Komisyon, bu Tüzüğün kapsamına giren konularda gerekli gördüğü durumlarda ve özellikle aşağıda belirtilen hususlarda Avrupa Gıda Güvenliği Kurumuna danışmalıdır:

(1) Ek I’in IV. Bölümünde ortaya konan post mortem muayene prosedürlerine ilişkin özel şartlarda değişiklik yapılması önerisinde bulunmadan evvel;

(2) Ek I’in IV. Bölümünün IX. Kısmında post mortem muayenenin neticesinde brusella veya tüberküloz enfeksiyonunu gösteren lezyonların tespit edildiği hayvanlardan elde edilen etlere ilişkin kuralların değiştirilmesi için öneride bulunmadan evvel; ve

(3) Madde 18’in (5) ve (15). Fıkraları arasında öngörülen konulara ilişkin uygulayıcı önlemler ile ilgili öneride bulunmadan evvel.

Madde 21
Avrupa Parlamentosuna ve Konseyine Raporlama

1. Komisyon, ....................,  tarihinden geç olmamak koşuluyla, bu Tüzüğün uygulanmasıyla kazanılan tecrübeyi gözden geçiren bir rapor hazırlayarak, Avrupa Parlamentosu ve Konseyine sunmalıdır.

2. Eğer uygun ise Komisyon, rapora ilgili önerilerini ilave etmelidir.

Madde 22
Yürürlüğe Giriş

Bu Tüzük Avrupa Birliği’nin Resmi Gazetesinde yayımlandığı tarihten yirmi gün sonra yürürlüğe girmelidir.

Aşağıdaki yasaların tümünün yürürlüğe girdiği tarihten 18 ay sonra uygulanmalıdır:

(a) (AT) …/2004 sayılı Tüzük ;

(b) (AT) …/2004 sayılı Tüzük  , ve

(c) İnsanların tüketimi için üretilen hayvansal kökenli ürünlerin üretilmesi ve pazara sürülmesi için gıda hijyeni ve sağlık koşullarına ilişkin belirli Direktifleri yürürlükten kaldıran ............................. tarih ve 2004/…/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 1

Ancak 1 Ocak 2006 tarihinden erken uygulanmaya başlanmamalıdır.


Bu Tüzük bütünlüğü içinde bağlayıcı olup, tüm üye Devletlerde doğrudan uygulanacaktır.


Strasbourg, 29 Nisan 2004.

Avrupa Parlamentosu Adına Konsey Adına
Başkan Başkan
P. COX M. McDOWELL
EK I
TAZE ET
BÖLÜM I: RESMİ VETERİNER HEKİMİN GÖREVLERİ

BÖLÜM I: DENETİM GÖREVLERİ

1. İyi hijyen uygulamalarının denetimine ilişkin Madde 4(4)’ün genel şartlarına ilaveten, resmi veteriner hekim, gıda işi yapan işletmecinin özel risk materyali de dahil, gıda işi yapan işletmecinin sorumluluğunda olan toplama, nakil, depolama, işleme ve hayvansal yan ürünlerin kullanımı veya imhasına ilişkin kendi prosedürlerinin sürekli olarak uygunluğunu doğrulamak zorundadır.

2. HACCP’e dayalı prensiplerin denetimine ilişkin Madde 4(5)’in genel şartlarına ilaveten, resmi veteriner hekim gıda işi yapan işletmecinin prosedürlerinin etin aşağıdaki hususları mümkün olabildiğince karşılayıp karşılamadığını kontrol etmelidir:

(a) Patofizyolojik anormallikler veya değişiklikler taşımaması;

(b) Dışkı veya başka bir madde ile kontaminasyon olmaması;

(c) Topluluk mevzuatı altında öngörülenin dışında özel risk materyali ihtiva etmemesi ve Topluluğun TSEs’ye ilişkin mevzuatına uygun olarak üretilmiş olması.

BÖLÜM II: MUAYENE GÖREVLERİ

Bu Kısma uygun olarak muayene görevlerini yürütürken resmi veteriner hekim, Madde 4 ve bu Ekin I. Kısmına uygun olarak yürütülen denetim görevlerinin sonuçlarını dikkate almalıdır. Resmi veteriner hekim buna göre muayene görevlerinin odağını belirlemelidir.

A. Gıda Zinciri Bilgisi

1. Resmi veteriner hekim, kesimi öngörülen hayvanların bulunduğu işletmeye ilişkin kayıtlardan edinilen bilginin kontrolünü ve analizini yapmalı ve ante ve post mortem muayene yaparken bu kontrol ve analizin belgelenmiş sonuçlarını dikkate almalıdır.

2. Muayene görevlerini yürütürken resmi veteriner hekim, hayvanlara eşlik eden tüm resmi sertifikaları ve resmi veteriner hekimler ve onaylı veteriner hekimler de dahil olmak üzere, ilk üretim seviyesinde kontrolleri yürüten veteriner hekimler tarafından yapılan açıklamaları dikkate almak zorundadır.

3. Gıda işi yapan işletmeciler entegre sistemleri, özel kontrol sistemleri, bağımsız üçüncü taraf sertifikalandırmasını uygulayarak veya diğer araçlarla gıda güvenliğini temin etmek için gıda zincirinde ilave önlemler alıyor ve bu önlemler belgeleniyor ve bu programların kapsadığı hayvanlar açıkça tanımlanabiliyorsa, resmi veteriner hekim muayene görevlerini yürütürken ve HACCP’e dayalı prosedürleri gözden geçirirken bu hususları dikkate almalıdır.

B. Ante mortem Muayene

1. 4 ve 5. paragraflara tabidir:

(a) Resmi veteriner hekim kesimden önce tüm hayvanlarda ante mortem muayene yürütmek zorundadır;

(b) Muayene kesimevi varıştan sonra 24 saat içerisinde ve kesimden önce en geç 24 saat içinde gerçekleştirilmelidir. Buna ilaveten, resmi veteriner hekim farklı zamanlarda muayene yapılmasına karar verebilir.

2. Ante mortem muayene ile özellikle muayene edilen her bir hayvan açısından, aşağıdaki bulguların mevcut olup olmadığı kararlaştırılmalıdır:

(a) Refah koşulları sağlanmış olması; veya

(b) Zoonotik hastalıkların ve Office International des Epizooties (Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, OIE) ‘nin A Listesi ve eğer mümkün ise B Listesinde yer alan hastalıkların tespit edilmesine özel önem göstererek insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir koşulun varlığı.

3. Rutin ante mortem muayeneye ilaveten, resmi veteriner hekim, gıda işi yapan işletmecinin veya resmi yardımcıların bir kenara bırakmış olabileceği klinik muayeneyi de yürütmek zorundadır.

4. Kesimevi dışında acil kesim ve avlanmış vahşi av eti sözkonusu olduğunda, kesimevindeki veya av eti işleme tesisindeki resmi veteriner hekim, ölü hayvana eşlik eden, (AT) …/2004 sayılı Tüzüğe uygun olarak eğitim görmüş kişi veya bir veteriner hekim tarafından hazırlanmış beyannameyi incelemek zorundadır.

5. II. Bölüm, III. Bölüm veya IV. Bölümde öngörüldüğü şekilde ante mortem muayene işletmede yürütülebilir. Bu gibi durumlarda, kesimevindeki resmi veteriner hekimin sadece belirtilen zamanda ve kapsamda ante mortem muayene yürütmesi yeterlidir.

C. Hayvan Refahı

Resmi veteriner hekim kesim anında ve nakil esnasında hayvanların korunmasına ilişkin kurallar gibi hayvan refahı ile ilgili Topluluk kurallarına ve ulusal kurallara uygunluğu doğrulamak zorundadır.

 


D. Post mortem Muayene

1. Karkaslar ve eşlik eden sakatat kesimden sonra vakit kaybetmeden post mortem muayeneye tabi tutulmalıdır. Tüm dış yüzeyler incelenmelidir. Bu amaçla karkasın ve sakatatın asgari düzeyde muameleye tabi tutulması veya özel teknik donanıma ihtiyaç duyulabilir. Zoonotik hastalıkların ve OIE’nin A Listesi ve eğer mümkün ise OIE’nin B Listesinde yer alan hastalıkların tespit edilmesine özel önem gösterilmelidir. Kesim hattının hızı ve mevcut muayene personelinin sayısı düzgün muayeneye imkan verecek şekilde olmalıdır.

2. Aşağıdaki nedenlerden ötürü, gerekli görüldüğü takdirde palpasyon ve karkasın belirli bölümlerine kesik atmak gibi ilave incelemeler gerçekleştirilmelidir:

(a) Belirli bir teşhise ulaşmak için; veya

(b) Aşağıdakilerin mevcudiyetini tespit etmek için:

(i) Bir hayvan hastalığı,

(ii) Topluluk mevzuatı ile ortaya konan seviyelerden yüksek kalıntı ve kontaminantlar,

(iii) Mikrobiyolojik ölçütlere uygunsuzluk, veya

(iv) Etin insan tüketimine uygun olmadığı yönünde bildirilmesine veya kullanımına ilişkin kısıtlamaların getirilmesine neden olabilecek diğer faktörler.

3. Resmi veteriner hekim evcil tektırnaklı hayvanların, altı aylıktan büyük sığır cinsi hayvanların ve dört haftalıktan büyük domuz karkaslarının için columna spinalis boyunca uzunlamasına ortadan ikiye ayrılarak post mortem muayeneye tabi tutulmasını sağlamalıdır. Eğer muayene gerektirirse, resmi veteriner hekim herhangi bir kafanın veya karkasların uzunlamasına ikiye ayrılmasına karar verebilir. Ancak, özel beslenme alışkanlıklarını, teknolojik gelişme veya özel temizlik koşullarını dikkate almak için, yetkili makam evcil tektırnaklı hayvanların, altı aylıktan büyük sığır cinsi hayvanların ve dört haftalıktan büyük domuz karkaslarının muayenesinin ikiye bölünmeden gerçekleştirilmesine izin verebilir.

4. Muayene esnasında, palpasyon, kesme ve kesik atma gibi faaliyetler gerçekleştirilirken etin kontamine olmasını asgari seviyede tutulmasını temin etmeye yönelik önlemler alınmalıdır.

5. Acil kesim sözkonusu olduğunda, karkaslar insan tüketimi için serbest bırakılmadan önce 1 ila 4. paragraflara uygun olarak bir an evvel post mortem muayeneye tabi tutulmalıdır.


E. Özel Risk Materyali ve Diğer Hayvansal Yan Ürünler

Özel risk materyali ve diğer hayvansal yan ürünlere ilişkin özel Topluluk kurallarına uygun olarak, resmi veteriner hekim sözkonusu ürünlerin uzaklaştırılması, ayrılması ve eğer geçerli ise işaretlenmesini kontrol etmelidir. Resmi veteriner hekim, gıda işi yapan işletmecinin etin kesim esnasında (sersemletme dahil) ve özel risk materyalinin uzaklaştırılması esnasında özel risk materyali ile kontamine olmasını engellemek için tüm gerekli önlemleri almasını temin etmelidir.


F. Laboratuar Testleri

1. Resmi veteriner hekim örneklerin uygun olarak tanımlanması, hazırlanması ve uygun laboratuara gönderilmesi ve örneklemenin aşağıda belirtilen çerçeve kapsamında gerçekleştirilmesini temin etmelidir:

(a) Zoonozların ve zoonotik ajanların izlenmesi ve kontrolü;

(b) (AT) 999/2001 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğüne uygun olarak TSEs’in teşhisi için özel laboratuar testlerinin yapılması;

(c) İzni olmayan maddelerin veya ürünlerin tespit edilmesi ve özellikle, 96/23/AT sayılı Konsey Direktifinde bahsi geçen Ulusal Kalıntı Planları çerçevesinde düzenlenmiş maddelerin kontrolü; ve

(d) OIE’nin A Listesi ve eğer mümkün ise OIE’nin B Listesinde yer alan hastalıkların tespit edilmesi.

2. Resmi veteriner hekim gerekli olan diğer laboratuar testlerinin de yapılmasını temin etmelidir.


BÖLÜM III: SAĞLIK İŞARETİ

1. Resmi veteriner hekim sağlık işareti verilmesini ve kullanılan işaretleri kontrol etmelidir.

2. Resmi veteriner hekim özellikle aşağıdaki hususları temin etmelidir:

(a) Hayvanlara (evcil tırnaklılar, kemirgenler dışında kalan besiciliği yapılan av memelileri ve büyük vahşi av hayvanları) sağlık işareti sadece, bu Tüzük uyarınca ante mortem ve post mortem muayeneye tabi tutulması ve insan tüketimine uygun olmaması bildiriminde bulunulması için her hangi bir sebep bulunmaması durumunda uygulanmalıdır. Ancak trişinoz ile ilgili incelemelerin sonucu elde edilmeden önce, eğer resmi veteriner hekim ilgili hayvandan gelen etin sadece sonuçların tatminkar olması durumunda pazara sürüleceği hususunda tatmin olmuş ise sağlık işareti uygulanabilir; ve


(b) Sağlık işareti karkasın dış yüzeyinde mürekkeple veya sıcak damga kullanılarak, eğer karkaslar yarım karkaslara veya çeyrek karkaslara ya da yarım karkaslar üç parçaya ayrılmış ise her bir parça sağlık işareti taşıyacak şekilde uygulanmalıdır.

3. Sağlık işareti 6,5 cm genişliğinde ve 4,5 cm yüksekliğinde oval bir işaret olmalıdır ve mükemmel şekilde okunabilir olan karakterler ile aşağıda verilen bilgileri içermelidir:

(a) İşaret, ilgili ISO standartlarına uygun olarak iki harfli kod ile gösterilen veya büyük harflerle tam olarak yazılı olacak şekilde işletmenin yerleşik olduğu ülkenin ismini göstermelidir. Üye Devletler sözkonusu ise, adı geçen kodlar AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE ve UK’dir;

(b) İşaret kesimevinin onay numarasını göstermelidir; ve

(c) Topluluk içerisinde bir kesimevinde uygulandığında sağlık işareti şu kısaltmaları içermelidir: CE, EC, EF, EG, EK veya EY.

4. Harfler en azından 0,8 cm yüksekliğinde ve şekiller en azından 1 cm yüksekliğinde olmalıdır. Sağlık işaretinin boyutları ve karakterler kuzu, yavrular ve domuz yavrularının sağlık işaretlemesi yapılırken küçültülebilir.

5. Sağlık işaretinde kullanılan boyalar için izinler gıda maddelerinin renklendirilmesinde kullanılan Topluluk kurallarına uygun olarak verilmelidir.

6. Sağlık işareti aynı zamanda etin sağlık muayenesini yapan resmi veteriner hekime ait bir göstergeyi de ihtiva etmelidir. Yetkili makamlar ve gıda işi yapan işletmeciler, tükenene kadar veya değiştirilmesi gerekene kadar, bu Tüzük yürürlüğe girmeden önce siparişini verdikleri ekipmanı kullanabilirler.

7. Kesimevi dışarısında acil kesim, yapılan hayvanlardan elde edilen et, hem bu Bölüm ile öngörülen sağlık işareti hem de (AT) …/2004 sayılı Tüzüğün  II. Ekinin I. Bölümünde öngörülen tanımlama işareti ile karıştırılmayacak şekilde hazırlanan, özel bir sağlık işareti taşıması gerekmektedir.

8. Derisi yüzülmemiş vahşi av hayvanı eti, av eti işleme tesisinde derisinin yüzülmesinden sonra post mortem muayenesi yapılarak insan tüketimi için uygun olarak bildirimde bulunulmadan sağlık işareti taşıyamaz.

9. Bu Bölüm sağlık işaretlemesine ilişkin hayvan sağlığı kurallarına halel getirmeden uygulanmalıdır.

 

BÖLÜM II: KONTROLLERDEN SONRA ALINACAK ÖNLEMLER
BÖLÜM I: MUAYENE SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

1. Resmi veteriner hekim, muayene faaliyetlerinin sonuçlarını kayıt altına almalı ve değerlendirmesini yapmalıdır.

2. (a) Eğer muayene sonuçları halk veya hayvan sağlığını etkileyebilecek herhangi bir hastalığın varlığını veya hayvan refahını tehlikeye atıldığını ortaya çıkartır ise resmi veteriner hekim gıda işi yapan işletmeciye bildirimde bulunmalıdır.

(b) Tespit edilen problemin ilk üretimden kaynaklanması durumunda resmi veteriner hekim, işletmede çalışan veteriner hekime bildirimde bulunmalı (sözkonusu bildirimin müteakip yasal sürece halel getirmemesi koşuluyla) ve eğer uygun ise işletmenin veya av sahasının gözetlenmesinden sorumlu yetkili makama bildirimde bulunmalıdır.

(c) Sözkonusu hayvanlar bir başka Üye Devlette veya bir üçüncü ülkede yetiştirildilerse, resmi veteriner hekim işletmenin yerleşik olduğu Üye Devletin yetkili makamına bildirimde bulunmalıdır. Sözkonusu yetkili makam, Topluluk mevzuatına uygun olarak uygun önlemleri almalıdır.

3. Muayene ve test sonuçları ilgili veri tabanlarına işlenmelidir.

4. Resmi veteriner hekim, ante mortem veya post mortem muayene ya da başka bir muayene faaliyeti neticesinde OIE’nin A Listesi ve eğer mümkün ise OIE’nin B Listesinde bahsi geçen enfeksiyöz ajanların varlığından şüphelenirse, resmi veteriner hekim yetkili makamı bir an evvel haberdar etmeli ve her ikisi de enfeksiyöz ajanın muhtemel bulaşmasını engellemek için uygulanabilir Topluluk mevzuatına uygun olarak tüm önlemleri ve tedbirleri almalıdırlar.

BÖLÜM II: GIDA ZİNCİRİ BİLGİSİNE İLİŞKİN KARARLAR

1. Resmi veteriner hekim, kesimevi işletmecisinin ilgili gıda zinciri bilgisinin eline geçmesinden ve kontrol edilmesinden evvel hayvanların kesilmediğini doğrulamak zorundadır.

2. Ancak resmi veteriner hekim, ilgili gıda zinciri bilgisi ulaşmadan da kesimevinde hayvanların kesilmelerine izin verebilir. Bu durumda, karkas insan tüketimine sunulmadan önce tüm ilgili gıda zincir bilgisinin temin edilmesi gerekmektedir. Son kararın beklenmesi esnasında, sözkonusu karkaslar ve ilgili sakatat diğer etlerden ayrı olarak depolanmalıdır.

3. 2. Paragrafa halel getirmeden, bir hayvanın kesimevine varışından 24 saat sonra ilgili gıda zinciri bilgisi ulaşmaz ise, hayvandan elde edilen tüm etin insan tüketimine uygun olmadığı bildiriminde bulunulur. Eğer hayvan henüz kesime gönderilmediyse, diğer hayvanlardan ayrı olarak öldürülür.

4. Eşlik eden kayıtlar, dokümantasyon ve diğer bilgiler aşağıdaki hususlara işaret ediyorsa:

(a) Hayvanlar, hayvan ve halk sağlığı gerekçeleri ile hareket yasağına veya başka kısıtlamalara tabi olan bir işletmeden veya bölgeden geliyorlarsa;

(b) Veteriner tıbbi ürünlerin kullanımına ilişkin kurallara uyulmadıysa; veya

(c) İnsan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek diğer koşullar mevcutsa, insan ve hayvan sağlığı risklerini bertaraf etmek için, Topluluk mevzuatıyla ortaya konan prosedürlerin dışında, hayvanlar, kesim için kabul edilmeyebilirler.

Eğer hayvanlar hali hazırda kesimevinde iseler, ayrı bir yerde öldürülmeli ve gerekli olduğu durumlarda hayvan ve halk sağlığını güvence altına almak için önlemler alınarak insan tüketimi için uygun olmadığı bildiriminde bulunulmalıdır. Resmi veteriner hekimin gerekli görmesi durumunda, işletmede resmi kontroller yürütülür.

5. Yetkili makam eşlik eden kayıtların, dokümantasyonun ve diğer bilgilerin işletmedeki gerçek durumla veya hayvanların gerçek durumuyla örtüşmediğini ya da kasten resmi veteriner hekimi yanlış yönlendirmeyi amaçladığını tespit ederse uygun önlemleri almalıdır. Yetkili makam hayvanların ait olduğu köken işletmeden sorumlu olan gıda işi yapan işletmecisine veya müdahil olan diğer kişilere karşı önlem almalıdır. Bu önlem özellikle ilave kontrollerden oluşabilir. Hayvanların ait olduğu işletmeden sorumlu olan gıda işi yapan işletmecisi ile müdahil olan diğer kişiler, sözkonusu kontrollerin giderlerini karşılamak durumundadır.

BÖLÜM III: CANLI HAYVANLARA İLİŞKİN KARARLAR

1. Resmi veteriner hekim, insan tüketimine yönelik olarak kesimevine kabul edilen hayvanların uygun bir şekilde tanımlanmasını temin etmek için, gıda işi yapan işletmecinin (AT) …/2004 sayılı Tüzük uyarınca belirlenen görevlere uygunluğu doğrulamak zorundadır. Resmi veteriner hekim kimlikleri akla uygun bir şekilde doğrulanamayan hayvanların ayrı bir şekilde öldürülmesini ve insan tüketimine uygun olmadığı bildiriminin yapılmasını temin etmelidir. Resmi veteriner hekim gerekli gördüğü takdirde, işletmede resmi kontroller yürütülür.

2. Hayvan refahına ilişkin kurallar ihlal edildiğinde, atlar, kimliklerine ilişkin yasal olarak bildirilmesi gereken bilgiler ulaşmamış olsa dahi kesimevinde kesime tabi tutulurlar. Ancak, sözkonusu bilgi karkasın insan tüketimi için uygun olmadığı bildirimi yapılmasından önce temin edilmelidir. Sözkonusu şartlar, atların kesimevi dışında acil kesim yapılması durumunda da uygulanmalıdır.

3. Resmi veteriner hekim post, deri ve yapağısı olan hayvanların kesimi esnasında kabul edilemeyecek düzeyde kontaminasyon riski olması durumunda, önceden temizlenmeden insan tüketimine yönelik olarak kesime gönderilmemelerini temin etmek üzere, gıda işi yapan işletmecinin (AT) …/2004 sayılı Tüzük  uyarınca belirlenen görevlere uygunluğu doğrulamak zorundadır.

4. Etin işlenmesi veya etinin yenmesi kanalıyla hayvanlara veya insanlara bulaşma olabileceği bir koşulda olan hastalıklı hayvanlar ve genelde, sistematik bir hastalığın klinik semptomlarını gösteren veya zayıflayan hayvanlar, insan tüketimine yönelik olarak kesime gönderilmemelidir. Sözkonusu hayvanlar diğer hayvanların ya da karkasların kontamine olmalarını engelleyecek şekilde ayrı olarak öldürülmeli ve insan tüketimi için uygun olmadığı bildiriminde bulunulmalıdır.

5. İnsan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek bir koşulda olan veya hasta olmasından şüphe edilen hayvanların kesilmesi ertelenmelidir. Bu durumda olan hayvanlar, teşhis yapılması için ayrıntılı ante mortem incelemeye tabi tutulmalıdır. Buna ilaveten, resmi veteriner hekim post mortem muayeneyi desteklemek için örnek alınmasını ve laboratuar incelemeleri yürütülmesine karar verebilir. Gerekli ise, hayvanlar ayrı bir şekilde veya normal kesimin sonunda diğer etlere kontaminasyonun engellenmesi için tüm önlemler alınarak kesilir.

6. Topluluk mevzuatına uygun olarak ortaya konan seviyelerin üstünde veteriner tıbbi ürün kalıntılarının veya yasaklı maddelerin kalıntıları taşıması muhtemel hayvanlar ile ilgili durum 96/23/AT sayılı Direktife uygun olarak çözülmelidir.

7. Resmi veteriner hekim brusella veya tüberküloz gibi özel hastalıklar veya salmonella gibi zoonotik ajanların eradikasyonu ve kontrolüne yönelik özel bir program altında ele alınacak hayvanlar için şartların doğrudan kendi gözetimi altında uygulatmalıdır. Yetkili makam sözkonusu hayvanların hangi koşullar altında kesime gönderileceğini kararlaştırmalıdır. Bu koşullar diğer hayvanların etlerine ve diğer hayvanlara olabilecek kontaminasyonu asgariye indirgemek amacında olmalıdır.

8. Kesim için kesimevine gönderilen hayvanlar, genel bir kural olarak orada kesilmelidir. Ancak, kesim tesislerinde ciddi yıkılmalar olması gibi istisnai durumlarda, resmi veteriner hekim diğer bir kesimevine doğrudan harekete izin verebilir.

BÖLÜM IV: HAYVAN REFAHINA İLİŞKİN KARARLAR

1. Hayvanların kesimi veya öldürülmesi esnasında hayvanların korunmasına ilişkin kurallara riayet edilmezse, resmi veteriner hekim gıda işi yapan işletmecinin bir an evvel gerekli düzeltici önlemleri aldığını ve tekrarlarının oluşmasından sakındığını doğrulamak durumundadır.

2. Resmi veteriner hekim; talimat verilmesinden, üretimin yavaşlatılması ve durdurulmasına kadar, problemin karakterine ve ağırlığına bağlı olarak değişen, orantılı ve ilerleyici bir yaklaşımla yaptırım önlemlerini almak durumundadır.

3. Uygun olması durumunda, resmi veteriner hekim hayvan refahı problemleri ile ilgili olarak diğer yetkili makamları bilgilendirmelidir.

4. Resmi veteriner hekim, nakil esnasında hayvanların korunmasına ilişkin kurallara riayet edilmediğini tespit ederse, ilgili Topluluk mevzuatına uygun olan önlemleri almalıdır.

5. Aşağıdaki durumlarda:

(a) III veya IV. Bölümler uyarınca, resmi yardımcılar hayvan refahına ilişkin kontrolleri yürütüyorken; ve

(b) Bu kontrollerin, hayvanların korunmasına ilişkin kurallara uygunsuzluğu ortaya çıkartması durumunda, resmi yardımcılar konuyu bir an evvel resmi veteriner hekime bildirmelidirler ve acil durumlarda eğer gerekli ise, resmi veteriner hekimin gelmesini beklemeden 1 ila 4. paragrafta bahsi geçen gerekli önlemleri almalıdır.

BÖLÜM V: ETE İLİŞKİN KARARLAR

1. Aşağıdaki durumlarda etin insan tüketimine uygun olmadığı bildirimi yapılmalıdır:

(a) Avlanmış vahşi hayvanlar hariç, ante mortem muayeneye tabi olmamış hayvanlardan elde edildi ise;

(b) Bu Tüzük veya (AT) …/2004 sayılı Tüzük  ile aksi öngörülmedikçe, sakatatı post mortem muayene tabi tutulmayan hayvanlardan elde edildi ise;

(c) Kesimden evvel ölmüş hayvanlardan, ölü doğmuş hayvanlardan, doğmamış hayvanlardan veya 7 günlükten küçükken kesilen hayvanlardan elde edildi ise;

(d) Bağlantı noktalarının kırpılmasıyla elde edildi ise;

(e) IV. Bölümde aksi öngörülmedikçe, OIE’nin A Listesi veya eğer mümkün ise OIE’nin B Listesinde olan hastalıklardan birisinden etkilenen hayvanlardan elde edildi ise;

(f) Yaygın septisemi, piyemi, toksemi veya viremi gibi yaygın hastalıklardan etkilenmiş hayvanlardan elde edildi ise;

(g) Gıdaların pazara sürülüp sürülmeyeceğinin kararlaştırılması için Topluluk mevzuatı ile ortaya konan mikrobiyolojik ölçütler ile uyumlu değilse;

(h) IV. Bölümde aksi öngörülmedikçe, parazit enfestasyonu gösteriyorsa;

 

(i) Topluluk mevzuatı ile ortaya konan seviyelerden yüksek kalıntı veya kontaminantları ihtiva ediyorsa; ilgili seviyelerin herhangi bir şekilde aşılması durumunda uygun olduğu durumlarda ileri analizlerin yapılması gerekmektedir;

(j) Daha özel olan Topluluk mevzuatına halel getirmeden, yasaklı maddelerin kullanılmış olduğu hayvanlardan elde edildi ise veya yasaklı maddeleri ihtiva eden karkaslardan veya hayvanlardan elde edildi ise;

(k) 96/23/AT sayılı Direktifin 5. Maddesine uygun olarak onaylanan planların uygulanması neticesinde çevrede ağır metallerin yaygın bir şekilde mevcudiyetinin ortaya çıktığı bölgelerden gelen iki yaşını geçmiş hayvanlardan elde edilen karaciğer ve böbrekleri ihtiva ediyorsa;

(l) Kontaminasyonu gidermeye yönelik maddeler ile yasal olmayan bir şekilde muamele edildi ise;

(m) Yasal olmayan bir şekilde iyonlaştırıcı ya da UV ışınları ile muamele edildi ise;

(n) Yabancı parçalar ihtiva ediyorsa (vahşi av eti sözkonusu ise, hayvanı avlamak için kullanılan materyal hariç);

(o) Topluluk mevzuatı ile ortaya konan radyoaktivite seviyelerini aşıyorsa;

(p) Patofizyolojik değişiklikler, kıvamda anormallikler, yetersiz kanama (vahşi av eti hariç) veya özellikle belirgin cinsi kokular olmak üzere, organoleptik anormallikler gösteriyorsa;

(q) Zayıflamış hayvanlardan elde edildiyse;

(r) Aksi Topluluk mevzuatı ile öngörülmedikçe, özel risk materyali ihtiva ediyorsa;

(s) Toprak, dışkı veya farklı kontaminasyon gösteriyorsa;

(t) Elde edildiği hayvanın sağlık durumuna bağlı olarak, insan veya hayvan sağlığı için bir risk teşkil edebilecek veya kesim sürecinde kontaminasyondan kaynaklanan kandan oluşmakta ise;

(u) Tüm ilgili bilgilerin incelenmesinden sonra, halk ve hayvan sağlığı için risk teşkil edebileceğine dair veya diğer nedenlerden ötürü insan tüketimine uygun olmadığına dair resmi veteriner hekim görüşünün olması.

2. Resmi veteriner hekim kesimevi dışında acil olarak kesilmiş hayvanlardan elde edilen etlerin kullanımına ilişkin şartları belirleyebilir.

 


BÖLÜM III: SORUMLULUKLAR VE KONTROLLERİN SIKLIĞI

BÖLÜM I: RESMİ YARDIMCILAR

Resmi yardımcılar, tüm görevlerinde resmi veteriner hekimlere aşağıdaki kısıtlamalar ve IV. Bölümde ortaya konan özel kurallara tabi olmak koşuluyla yardımcı olabilirler:

1. Denetim görevleri ile ilişkili olarak, resmi yardımcılar sadece iyi hijyen uygulamaları ve HACCP’e dayalı prosedürlere ilişkin bilgileri toplayabilirler;

2. Ante mortem muayene ve hayvanların refahına ilişkin kontrol görevleri ile ilişkili olarak, resmi yardımcılar sadece hayvanların ilk kontrollerini yapabilir ve uygulamalı görevlerle ilgili sadece yardımcı olabilir; ve

3. Post mortem muayene ile ilişkili olarak, resmi veteriner hekim düzenli olarak resmi yardımcıların çalışmalarını kontrol etmelidir ve kesimevi dışında hayvanların acil kesiminin yapılması durumunda muayeneyi bizzat kendisi gerçekleştirmelidir.


BÖLÜM II: KONTROLLERİN SIKLIĞI

1. Yetkili makam aşağıda belirtilen tesislerde en azından bir resmi veteriner hekimin mevcut bulunmasını temin etmelidir:

(a) Kesimevlerinde, hem ante mortem hem de post mortem muayeneler esnasında; ve

(b) Av eti işleme tesislerinde, post mortem muayene süresince.

2. Ayrıca, eğer mevcut ise, yetkili makam risk analizine dayanarak ve 18. Maddenin 3. fıkrasında ortaya konan ölçütlere uygun olarak, tanımlanmış belirli kesimevi ve av eti işleme tesisleri için bu yaklaşımı uyarlayabilir. Bu gibi durumlarda:

(a) Resmi veteriner hekimin aşağıdaki koşulların karşılanması durumunda, ante mortem muayene esnasında kesimevinde bulunması gerekmeyebilir:

(i) Bir resmi veteriner hekim veya bir onaylı veteriner hekim işletmede ante mortem muayeneyi yapmış, gıda zinciri bilgisini kontrol etmiş ve kontrolün sonuçlarını kesimevindeki resmi yardımcılara bildirmiştir,

(ii) Kesimevindeki resmi yardımcılar gıda zinciri bilgisinin gıda güvenliği açısından olası bir probleme işaret etmediğine kanaat getirmiştir ve hayvanın genel sağlık ve refah durumu tatminkar düzeydedir, ve

(iii) Resmi veteriner hekim, resmi yardımcıların sözkonusu kontrolleri düzgün bir şekilde yürüttüğü ile ilgili düzenli kontroller yaparak emin olması;

(b) Resmi veteriner hekimin aşağıdaki koşulların karşılanması durumunda, post mortem muayene esnasında kesimevinde bulunması gerekmeyebilir:

(i) Resmi yardımcılar post mortem muayeneyi yürütüyordur ve anormallikleri olan etleri ve aynı hayvandan elde edilen diğer etleri ayırmaktadır,

(ii) Bunu müteakip, resmi veteriner hekim sözkonusu etleri muayene ediyordur, ve

(iii) Resmi yardımcılar izlediği prosedürleri, bulgularını standartların karşılandığı konusunda resmi veteriner hekimin kanaat getireceği şekilde belgelendirmektedir. Ancak, kanatlı ve kemirgen hayvanlar sözkonusu ise, resmi yardımcılar anormallikleri olan eti bertaraf edebilir ve IV. Bölüme tabi olarak resmi veteriner hekimin sözkonusu etlerin tümünü incelemesi gerekmemektedir.

3. Aşağıdaki durumlarda 2. paragrafta öngörülen esneklik uygulanmaz;

(a) Acil olarak kesilmiş hayvanlarda;

(b) Hastalıklı olan veya insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek koşulda olan hayvanlarda;

(c) Tüberkülozdan ari olarak resmi bildirimi yapılmamış sürülerden gelen sığır cinsi hayvanlarda;

(d) Bruselladan ari olarak resmi bildirimi yapılmamış sürülerden gelen sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanlarda;

(e) OIE’nin A Listesi veya eğer mümkün ise OIE’nin B Listesinde yer alan hastalıklardan birinin neden olduğu bir salgın durumunda. Bu durum özellikle, sözkonusu hastalık için duyarlı olan ve 64/432/AET sayılı Konsey Direktifi ile tanımlanan özel bölgelerden gelen hayvanlarla ilgilidir.

(f) Yayılmakta olan hastalıkları veya OIE’nin B Listesinde yer alan hastalıkların dikkate alınması için daha sıkı kontrollerin gerekli olduğu durumlarda.

4. Yetkili makamın parçalama tesislerinde, et üzerinde çalışılıyorken bu Tüzüğün hedeflerine ulaşılmasına uygun olan sıklıkta bir resmi veteriner hekimin veya resmi yardımcıların mevcut bulunmasını temin etmesi gerekmektedir.

 

 

BÖLÜM III: KESİMEVİ PERSONELİNİN KATILIMI

A. KÜMES HAYVANLARI VE KEMİRGENLERDEN ET ÜRETİMİNE İLİŞKİN ÖZEL GÖREVLER

Üye Devletler aşağıdaki koşullar altında, resmi yardımcıların kümes hayvanları eti ve tavşan eti üretiminin kontrol edilmesine ilişkin görevlerinin kesimevi personeli tarafından üstlenilmesine izin verebilirler:

(a) İşletmenin, bu Tüzüğün 4. Maddesinin, 4. paragrafına uygun olarak en azından on iki ay süre ile iyi hijyen uygulamalarını ve HACCP prosedürünü kullanması durumunda yetkili makam, resmi yardımcıların görevlerini yerine getirebilmek için, resmi yardımcılarla aynı şekilde eğitim gören ve aynı sınavı geçen işletme personelinin, resmi yardımcıların görevlerini yürütmesine ve yetkili makamın resmi veteriner hekim gözetiminde, yönetiminde ve sorumluluğunda olan bağımsız inceleme ekibinin bir parçası olmasına izin verebilir. Sözkonusu koşullarda, resmi veteriner hekim anti-mortem ve post mortem muayeneler esnasında mevcut olmalı ve sözkonusu faaliyetleri gözetlemeli ve kesimevinin yetkili makam tarafından ortaya konan özel ölçütleri karşılaması görevinin yerine getirilmesini temin etmek üzere, düzenli olarak performans testlerini yürütmesi ve bu performans testlerinin sonuçlarını belgelendirmesi gerekmektedir. Performans testlerine ilişkin ayrıntılı kurallar Madde 18’de belirlenen prosedüre uygun olarak ortaya konmalıdır. İşletmenin hijyen seviyesinin bu personelin çalışmasından olumsuz yönde etkilenmesi, sözkonusu personelin görevlerini düzgün olarak yerine getirememesi veya genel olarak, sözkonusu personel görevlerinin yerine getirilmesi yetkili makam tarafından tatminkar düzeyde bulunmaması söz konusuysa, adı geçen personel resmi yardımcılar ile değiştirilmelidir. İşletmedeki üretim ve inceleme sorumlulukları birbirinden ayrılmalı ve işletmenin kendine ait kontrollerini kullanmak isteyen işletmelerin uluslararası düzeyde tanınmış olan sertifikasyona sahip olmaları gerekmektedir.

(b) Üye Devletin yetkili makam, prensip olarak her bir durum için ayrı ayrı olmak üzere yukarıda anlatılan sistemin uygulanmasına izin verip vermeyeceğini kararlaştırması gerekmektedir. Üye Devletin prensipte bu sistem lehinde karar vermesi durumunda, kararını ve eşlik eden koşullarını Komisyon’a bildirmelidir. Sistemi uygulayan bir Üye Devlette gıda işi yapan işletmeciler için sistemin gerçek kullanımı tercihe bağlıdır. Yetkili makam, gıda işi yapan işletmecilere burada anlatılan sistemin getirilmesi yönünde herhangi bir baskı uygulayamaz. Yetkili makam gıda işi yapan işletmecinin şartların tam olarak karşıladığı yönünde kanaat getirmiyorsa, sistem sözkonusu işletmede uygulanmamalıdır. Bunun değerlendirilebilmesi için, yetkili makam kendi elindeki bilgiler ile beraber işletmedeki üretim ve inceleme kayıtlarının, yürütülen faaliyetlerin şeklinin, kurallara uygunluk ile ilgili geçmişinin, işletmedeki uzmanlık ile mesleki yaklaşımın ve işletmedeki kesimevi personelinin sorumluluk anlayışının analizini yapmalıdır.

B. ÖZEL ÖRNEK ALMA VE TEST GÖREVLERİ

Resmi veteriner hekimin gözetimi altında özel eğitim almış kesimevi personeli, resmi veteriner hekimin gözetimi ve sorumluluğu altında tüm hayvan türleri ile ilgili olarak özel örnekleme ve test etme görevlerini yürütebilir.
BÖLÜM IV: MESLEKİ EHLİYET

A. RESMİ VETERİNER HEKİMLER

1. Yetkili makam sadece 2. paragrafın şartlarını karşılayan bir testi geçmesi durumunda veteriner hekimleri resmi veteriner hekim olarak atayabilir.

2. Yetkili makam teste ilişkin düzenlemeleri yapmalıdır. Testin veteriner hekimin altyapısına ve uzmanlığına bağlı olarak değişebilecek kapsamda, aşağıda belirtilen konulara ilişkin bilgisinin onaylanması için yapılmalıdır:

(a) Veteriner halk sağlığı, gıda güvenliği, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve farmakolojik maddelere ilişkin Topluluk mevzuatı ve ulusal mevzuat;

(b) Ortak Tarım Politikasının esasları, piyasa önlemleri, ihracat geri ödemeleri, yolsuzluk tespiti (WTO, SPS, Codex Alimentarius, OIE gibi global kapsamlar da dahil);

(c) Gıdaların işlenmesi ve gıda teknolojisinin ana unsurları;

(d) İyi üretim uygulamaları ve kalite idaresine ilişkin esaslar, kavramlar ve yöntemler;

(e) Hasat öncesi kalite idaresi (iyi tarım uygulamaları);

(f) Gıda hijyeninin kullanımı ve teşvik edilmesi, gıdalara ilişkin güvenlik (iyi hijyen uygulamaları);

(g) Risk analizine ilişkin esaslar, kavramlar ve yöntemler;

(h) HACCP’e ilişkin esaslar, kavramlar ve yöntemler ve gıda üretimi zinciri süresince kullanımı,

(i) İnsan sağlığına ilişkin olarak gıda kaynaklı tehlikelerden korunma ve kontrolleri;

(j) Enfeksiyon ve zehirlenmenin popülasyon dinamikleri;

(k) Teşhise yönelik epidemiyoloji;

(l) İzleme ve gözetim sistemleri;

(m) Gıda güvenliği idare sistemlerinin denetlenmesi ve düzenlenmeye yönelik değerlendirme;

(n) Modern test yöntemlerinin esasları ve teşhise yönelik uygulamalar;

(o) Veteriner halk sağlığına ilişkin enformasyon ve iletişim teknolojileri;

(p) Verilerin işlenmesi ve biyoistatistiklere ilişkin uygulamalar;

(q) İnsanlarda gıda kaynaklı hastalık salgınlarının araştırılması;

(r) TSEs’ye ilişkin konular;

(s) Üretim, nakil ve kesim aşamalarında hayvan refahı;

(t) Gıda üretimine ilişkin çevresel konular (atık yönetimi de dahil);

(u) Tedbir prensibi ve tüketici kaygıları; ve

(v) Üretim zincirinde çalışan personelin eğitilmesi esasları.

Adayların gerekli olan bilgiyi veteriner hekim olarak nitelik kazandıktan sonra temel veterinerlik eğitiminin bir parçası olarak, alınan bir eğitim yoluyla veya mesleki tecrübe kanalıyla edinebilirler. Yetkili makam adayların altyapısını dikkate alarak farklı testler düzenleyebilir. Ancak, yetkili makam bir adayın üniversite mezuniyetinin bir parçası olarak veya lisans üstü derece kanalıyla gerekli olan bilgiye sahip olduğuna kanaat getirirse test şartından vazgeçebilir

3. Veteriner hekimin çok disiplinli işbirliğine yatkın olması gerekmektedir.

4. Buna ilaveten, her resmi veteriner hekimin bağımsız olarak çalışmaya başlamadan önce en az 200 saat süreli, uygulamaya yönelik eğitime tabi olduğu bir deneme süresine tabi olması gerekmektedir. Bu süre zarfında adayın kesimevinde, parçalama tesisinde, taze et için sınır kontrol kapılarında ve işletmelerde mevcut olan resmi veteriner hekimlerin gözetiminde çalışması gerekmektedir. Eğitim özellikle gıda güvenliği idare sistemlerinin denetlenmesi ile ilgili olmalıdır.

5. Resmi veteriner hekimin bilgilerini güncellemesi ve mesleki literatür ve düzenli eğitim faaliyetleri ile yeni gelişmelere ayak uydurması gerekmektedir. Resmi veteriner hekim eğer mümkün ise yıllık olarak devam eden eğitim faaliyetlerine katılmalıdır.

6. Resmi veteriner hekimler olarak önceden atanmış olan veteriner hekimlerin 2. paragrafta bahsi geçen konulara ilişkin yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Eğer gerekli ise sözkonusu bilgiyi devam eden eğitim faaliyetleri ile temin etmelidirler. Konuya ilişkin olarak yetkili makamın uygun hükümleri getirmesi gerekmektedir.

7. 1 ila 6. paragraflara halel getirmeden, Üye Devletler küçük işletmelerin denetiminden sorumlu olan ve yarı zamanlı çalışan resmi veteriner hekimlere ilişkin özel kuralları ortaya koyabilirler.

 

 


B. RESMİ YARDIMCILAR

1. Yetkili makam sadece eğitime tabi olan ve aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanan bir testi geçmesi durumunda kişileri resmi yardımcılar olarak atayabilir.

2. Yetkili makam sözkonusu testlerle ilgili olarak düzenlemeleri yapmalıdır. Testlere katılabilmeleri için adaylar aşağıdaki eğitimleri aldıklarını ispat etmelidirler:

(a) 5. paragrafta belirtilen alanları kapsayan, en az 500 saatlik teorik eğitim ve en az 400 saatlik pratik eğitim; ve

(b) Resmi yardımcıların görevlerini yetkin bir şekilde yürütebilmelerini mümkün kılmak için verilen ilave eğitimlere benzer eğitimler.

3. 2(a). Paragrafta bahsi geçen pratik eğitimler resmi veteriner hekim gözetiminde kesimevlerinde, parçalama tesislerinde ve işletmelerde ile ilgili diğer kuruluşlarda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

4. Eğitim ve testler prensip olarak kırmızı et veya kümes hayvanı eti ile ilgili olmalıdır. Ancak bir veya bir kaç kategoride eğitim gören ve testi geçen kişilerin diğer kategorideki testi geçmeleri için kısaltılmış eğitimleri görmesi yeterlidir. Eğitim ve testler gerekli olduğu durumlarda vahşi av hayvanlarını, besiciliği yapılan av hayvanlarını ve kemirgenleri de kapsamalıdır.

5. Resmi yardımcılar için eğitim aşağıdaki konuları kapsamalı ve testlerde aşağıdaki bilgilere sahip olunduğunu ispatlamalıdır:

(a) İşletmelere ilişkin olarak:

(i) Teorik bölüm:
- Tarım endüstrisi düzenlemeleri, üretim yöntemleri, uluslararası ticaret, vs., gibi konulara aşinalık
- İyi besicilik uygulamaları,
- Özellikle zoonozlar- virüsler, bakteriler ve parazitlere, vs. ilişkin temel bilgi,
- Hastalıkların izlenmesi, ilaçların ve aşıların kullanımı, kalıntı testlerinin yapılması,
- Hijyen ve sağlık incelemeleri,
- Çiftlikte ve nakil esnasında hayvan refahı,
- Binalarda, çiftliklerde ve genel çevresel şartlar,
- İlgili yasalar, tüzükler ve idari hükümler,
- Tüketici kaygıları ve kalite kontrol;

(ii) Pratik bölüm:
- Değişik besleme yöntemleri kullanan değişik tipte işletmelere ziyaretler,
- Üretim işletmelerine ziyaretler,
- Hayvanların yüklenmesi ve boşaltılmasının gözlenmesi,
- Laboratuar uygulamalarının gösterilmesi,
- Veteriner kontrolleri,
- Dokümantasyon;

(b) Kesimevlerine ve parçalama tesislerine ilişkin olarak:

(i) Teorik bölüm:
- Et endüstrisi düzenlemeleri, üretim yöntemleri, uluslararası ticaret ve kesim ve parçalama teknolojileri konularına aşinalık
- Hijyen ve iyi hijyen uygulamalarına ilişkin temel bilgi, özellikle endüstriyel hijyen, kesim, parçalama ve depolama hijyeni ve çalışma hijyeni,
- HACCP ve HACCP’e dayalı prosedürlerin denetlenmesi,
- Nakilden sonra boşaltma esnasında ve kesimevinde hayvan refahı,
- Kesilmiş hayvanlarda temel anatomi ve fizyoloji bilgisi,
- Kesilmiş hayvanlarda temel patoloji bilgisi,
- TSEs, diğer önemli zoonozlar ve zoonotik ajanlara ilişkin bilgi,
- Kesim, muayene, taze etin hazırlanması, ambalajlama, paketleme ve nakline ilişkin yöntemler ve prosedürlere ait bilgi,
- Temel mikrobiyoloji bilgisi,
- Ante mortem muayene,
- Trichinosis’e yönelik muayene,
- Post mortem muayene,
- İdari görevler,
- İlgili yasalar, tüzükler ve idari hükümlere ilişkin bilgi,
- Örnekleme prosedürü,
- Yolsuzluk konuları;

(ii) Pratik bölüm:
- Hayvanların tanımlanması,
- Yaş kontrolleri,
- Kesilen hayvanların muayenesi ve değerlendirilmesi,
- Kesimevinde post mortem muayene,
- Trichinosis’e yönelik muayene,
- Hayvanın belirli bölgelerinin muayenesi yapılarak hayvan türlerinin tanımlanması,
- Kesilen hayvanların değişiklikler oluşmuş farklı parçalarının tanımlanması ve yorumlanması,
- İyi hijyen uygulamalarının ve HACCP’e dayalı prosedürlerin denetlenmesi de dahil, hijyen kontrolü,
- Ante mortem muayenenin sonuçlarının kayıt altına alınması,
- Örnek alma,
- Etin izlenebilirliği,
- Dokümantasyon.

6. Resmi yardımcıların bilgilerini güncellemesi ve mesleki literatür ve düzenli eğitim faaliyetleri ile yeni gelişmelere ayak uydurması gerekmektedir. Resmi yardımcılar eğer mümkün ise yıllık olarak devam eden eğitim faaliyetlerine katılmalıdırlar.

7. Resmi yardımcı olarak önceden atanmış olan kişilerin 5. paragrafta bahsi geçen konulara ilişkin yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Eğer gerekli ise sözkonusu bilgiyi devam eden eğitim faaliyetleri ile temin etmelidirler. Konuya ilişkin olarak yetkili makamın uygun hükümleri getirmesi gerekmektedir.

8. Ancak, resmi yardımcılar sadece trichinosis muayenesi ile bağlantılı olarak örnekleme ve analiz çalışmalarını yürütüyorlarsa, yetkili makam bu görevlere uygun eğitimi almalarını temin etmelidir.

BÖLÜM IV: ÖZEL ŞARTLAR
BÖLÜM I: EVCİL SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR

A. ALTI HAFTALIKTAN KÜÇÜK SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR

Altı haftalıktan küçük sığır cinsi hayvanların karkaslarının ve sakatatının aşağıda belirtilen post mortem muayene prosedürlerine tabi olması gerekmektedir:

1. Kafa ve boyunun görsel muayenesi; retropharyngeal lenf bezlerinin (Lnn retropharyngiales) ensizyonu ve muayenesi; ağız ve ağız boşluğuna bakılması; dilin palpasyonu, tonsillerin çıkartılması;

2. Akciğerlerin, soluk borusu ve özefagusun görsel muayenesi, akciğerlerin palpasyonu, bronşiyal ve mediastinal lenf bezlerinin (Lnn. Bifucationes, eparteriales ve mediastinales) ensizyonu ve muayenesi. Soluk borusu ve bronşların ana dalları boylamasına açılmalı ve akciğerler arka üçte birlik bölümünden ana ekseninden dikeylemesine kesilmeli; akciğerlerin insan tüketiminden çıkartılması durumunda bu kesitleri yapmaya gerek yoktur;

3. Kalbin ve perikardın görsel muayenesi, daha sonra uzunlamasına ventrikülleri açığa çıkaracak şekilde intraventriküler septum boyunca kesilmesi;

4. Diyaframın görsel muayenesi;

5. Karaciğerin ve hepatik ve pankreatik lenf bezlerinin (Lnn portales) görsel muayenesi, palpasyonu ve eğer gerekli ise karaciğer ve lenf bezlerinin ensizyonu;

6. Mide-bağırsak kanalı, mesenter ile gastrik ve mesenterik lenf bezlerinin (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales ve caudales) görsel muayenesi, palpasyonu ve eğer gerekli ise gastrik ve mesenterik lenf bezlerinin ensizyonu;

7. Dalağın görsel muayenesi ve eğer gerekli ise palpasyonu;

8. Böbreklerin görsel muayenesi ve eğer gerekli ise böbreklerin ve renal lenf bezlerinin (Lnn. renales) ensizyonu;

9. Pleura ve peritonun görsel muayenesi;

10. Karın bölgesinin ve eklemlerin görsel muayenesi ve palpasyonu. Şüphede kalınması durumunda, karın bölgesi kesilerek eklemler açılmalı ve sinoviyal sıvı incelenmelidir.


B. ALTI HAFTALIKTAN BÜYÜK SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR

Altı haftalıktan büyük sığır cinsi hayvanların karkaslarının ve sakatatının aşağıda belirtilen post mortem muayene prosedürlerine tabi olması gerekmektedir:

1. Kafa ve boyunun görsel muayenesi; sub-maxiller, retropharyngeal ve parotid lenf bezlerinin (Lnn retropharyngiales, mandibulares ve parotidei) ensizyonu ve muayenesi; dış masseterlerin kesilmesi ve muayenesi, ki mandibulaya da birbirine paralel iki kesit atılmalıdır, iç masseterlerin muayenesi (iç pterygoid kaslar), ki bir düzlem boyunca kesit atılmalıdır. Dil ağızın ve ağız boşluğunun ayrıntılı bir şekilde görsel muayenesinin yapılmasına müsaade edecek şekilde serbestleştirilmeli ve dil de görsel olarak ve palpasyonla muayene edilmelidir; tonsiller uzaklaştırılmalıdır;

2. Soluk borusu ve özefagusun görsel muayenesi, akciğerlerin görsel ve palpasyonla muayenesi, bronşiyal ve mediastinal lenf bezlerinin (Lnn. Bifucationes, eparteriales ve mediastinales) ensizyonu ve muayenesi. Soluk borusu ve bronşların ana dalları boylamasına açılmalı ve akciğerler arka üçte birlik bölümünden ana ekseninden dikeylemesine kesilmeli; akciğerlerin insan tüketiminden çıkartılması durumunda bu kesitleri yapmaya gerek yoktur;

3. Kalbin ve perikardın görsel muayenesi, daha sonra uzunlamasına ventrikülleri açığa çıkaracak şekilde intraventriküler septum boyunca kesilmesi;

4. Diyaframın görsel muayenesi;

5. Karaciğerin ve hepatik ve pankreatik lenf bezlerinin (Lnn portales) görsel muayenesi, palpasyonu ve safra kanallarının incelenmesi için karaciğerin arka lobunun taban kısmında ve karaciğerin mideye bakan yüzeyine kesit atılması;

6. Mide-bağırsak kanalı, mesenter ile gastrik ve mesenterik lenf bezlerinin (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales ve caudales) görsel muayenesi, palpasyonu ve eğer gerkli ise gastrik ve mesenterik lenf bezlerinin ensizyonu;

7. Dalağın görsel muayenesi ve eğer gerekli ise palpasyonu;

8. Böbreklerin görsel muayenesi ve eğer gerekli ise böbreklerin ve renal lenf bezlerinin (Lnn. renales) ensizyonu;

9. Pleura ve peritonun görsel muayenesi;

10. Gnital organların görsel muayenesi (eğer önceden uzaklaştırıldı ise penis hariç);

11. Memelerin ve lenf bezlerinin (Lnn. supramammarii) görsel ve eğer gerekli ise palpasyonla muayenesi. İneklerde memelerin her bir yarımı uzun derinlemesine bir kesit ile süt kanalı boşluklarına (sinus lactiferes) kadar açılmalı ayrıca memeye ait lenf bezleri de insan tüketimi dışında bırakılmadı ise insize edilmelidir.


BÖLÜM II: EVCİL KOYUN VE KEÇİLER

Koyun ve keçi karkaslarının ve sakatatının aşağıda belirtilen post mortem muayene prosedürlerine tabi olması gerekmektedir:

1. Derisi yüzüldükten sonra kafanın görsel muayenesi ve şüphede kalınması durumunda, boğazın, ağzın, dilin ve retropharyngeal ve parotid lenf bezlerinin (Lnn retropharyngiales ve parotidei) muayenesi. Hayvan sağlığı kurallarına halel getirmeden, yetkili makam dil ve beyin dahil olmak üzere kafanın insan tüketimine sokulmayacağı garantisi verebiliyorsa, sözkonusu muayenelerin yürütülmesi gerekli değildir;

2. Akciğerlerin, soluk borusu ve özefagusun görsel muayenesi, akciğerlerin palpasyonu, bronchial and mediastinal lenf bezlerinin (Lnn. bifucationes, eparteriales ve mediastinales) muayenesi. Şüphe duyulması durumunda sözkonusu organlar ve lenf bezlerine kesit atılmalı ve muayene edilmelidir.

3. Kalbin ve perikardın görsel muayenesi; şüphe duyulması durumunda kalbe kesit atılmalı ve incelenmelidir;

4. Diyaframın görsel muayenesi;

5. Karaciğerin ve hepatik ve pankreatik lenf bezlerinin (Lnn portales) görsel muayenesi, karaciğerin ve lenf bezlerinin palpasyonu ve safra kanallarının incelenmesi için karaciğerin mideye bakan yüzeyine kesit atılması;

6. Mide-bağırsak kanalı, mesenter ile gastrik ve mesenterik lenf bezlerinin (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales ve caudales) görsel muayenesi;

7. Dalağın görsel muayenesi ve eğer gerekli ise palpasyonu;

8. Böbreklerin görsel muayenesi ve eğer gerekli ise böbreklerin ve renal lenf bezlerinin (Lnn. renales) ensizyonu;

9. Pleura ve peritonun görsel muayenesi;

10. Genital organların görsel muayenesi (eğer önceden uzaklaştırıldı ise penis hariç);

11. Memelerin ve lenf bezlerinin (Lnn. supramammarii) görsel muayenesi;

12. Genç hayvanlarda karın bölgesinin ve eklemlerin görsel muayenesi ve palpasyonu. Şüphede kalınması durumunda, karın bölgesi kesilerek eklemler açılmalı ve synovial sıvı incelenmelidir.

BÖLÜM III: EVCİL TEKTIRNAKLI HAYVANLAR

Tektırnaklı hayvanların karkaslarının ve sakatatının aşağıda belirtilen post mortem muayene prosedürlerine tabi olması gerekmektedir:

1. Kafanın ve dilin serbestleştirilmesinden sonra boyunun görsel muayenesi; ve eğer gerekli ise, sub-maxiller, retropharyngeal ve parotid lenf bezlerinin (Lnn retropharyngiales, mandibulares ve parotidei) ensizyonu ve palpasyonu; Dil ağızın ve ağız boşluğunun ayrıntılı bir şekilde görsel muayenesinin yapılmasına müsaade edecek şekilde serbestleştirilmeli ve dil de görsel olarak ve palpasyonla muayene edilmelidir; tonsiller uzaklaştırılmalıdır;

2. Akciğerlerin, soluk borusu ve özefagusun görsel muayenesi, akciğerlerin palpasyonu, bronşiyal ve mediastinal lenf bezlerinin (Lnn. bifucationes, eparteriales ve mediastinales) palpasyonu ve eğer gerek görülürse ensizyonu. Soluk borusu ve bronşların ana dalları boylamasına açılmalı ve akciğerler arka üçte birlik bölümünden ana ekseninden dikeylemesine kesilmeli; akciğerlerin insan tüketiminden çıkartılması durumunda bu kesitleri yapmaya gerek yoktur;

3. Kalbin ve perikardın görsel muayenesi; daha sonra uzunlamasına ventrikülleri açığa çıkaracak şekilde intraventriküler septum boyunca kesilmesi;

4. Diyaframın görsel muayenesi;

5. Karaciğerin ve hepatik ve pankreatik lenf bezlerinin (Lnn portales) görsel muayenesi, ve eğer gerekli ise ensizyonu;

6. Mide-bağırsak kanalı, mesenter ile gastrik ve mesenterik lenf bezlerinin (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales ve caudales) görsel muayenesi; eğer gerekli ise gastrik ve mesenterik lenf bezlerinin ensizyonu;

7. Dalağın görsel muayenesi ve eğer gerekli ise palpasyonu;

8. Böbreklerin görsel muayenesi ve eğer gerekli ise böbreklerin ve renal lenf bezlerinin (Lnn. renales) ensizyonu;

9. Pleura ve peritonun görsel muayenesi;

10. Aygır ve kısraklarda genital organların görsel muayenesi (eğer önceden uzaklaştırıldı ise penis hariç)

11. Memelerin ve lenf bezlerinin (Lnn. supramammarii) görsel muayenesi; ve eğer gerekli ise meme üstü lenf bezlerinin ensizyonu;

12. Genç hayvanlarda karın bölgesinin ve eklemlerin görsel muayenesi ve palpasyonu. Şüphede kalınması durumunda, karın bölgesi kesilerek eklemler açılmalı ve sinoviyal sıvı incelenmelidir.
13. Tüm gri ve beyaz atlar melanosis ve melanomata açısından muayene edilmelidir. Sözkonusu muayene bir omzun ekleminin gevşetilmesinden sonra, skapulaya bağlı kıkırdağın altındaki lenf bezlerinin (Lnn. subrhomboidei) ve kasların incelenmesi yoluyla gerçekleştirilmelidir. Böbrekler açığa çıkartılmalı ve tüm böbrek yarılarak incelenmelidir.


BÖLÜM IV: EVCİL DOMUZ

A. Ante mortem muayene

1. Yetkili makam, kesime gönderilecek domuzların bulunduğu işletmede ante mortem muayeneye tabi tutulması kararını verebilir.bu durumda bir işletmeden bir domuz partisinin kesimine ancak aşağıdaki koşulların karşılanması durumunda izin verilebilir:

(a) Bölüm X, A alt-bölümünde öngörülen sağlık sertifikasının hayvanlara eşlik etmesi; ve

(b) 2 ila 5 arası paragraflardaki şartlara uygun olması.

2. İşletmedeki ante mortem muayene aşağıdaki hususları kapsamalıdır:

(a) Gıda zinciri bilgisi dahil, işletmedeki kayıtların ve dokümantasyonun kontrol edilmesi;

(b) Aşağıdaki hususlarla ilgili karar alınabilmesi için domuzların muayene edilmesi:

(i) Bir hastalığının veya etin ellenmesi veya tüketilmesi aracılığıyla hayvanlara veya insanlara bulaşabilecek bir durumunun olup olmaması veya bir hastalığın varlığına işaret olabilecek bir şekilde bireysel ya da toplu hareket olup olmadığı,

(ii) Etlerini insan tüketimi için uygunsuz hale getirebilecek bir hastalığa ilişkin semptom veya davranış bozukluğu gösterip göstermedikleri, veya

(iii) Topluluk mevzuatı ile ortaya konan seviyelerin üstünde kimyasal kalıntı veya yasaklanmış madde kalıntılarının olabileceğinden şüphelenilmesi için kanıtların ya da gerekçelerin olması.

3. Bir resmi veteriner hekim veya onaylı veteriner hekim ante mortem muayeneyi işletmede gerçekleştirmelidir. Domuzlar doğrudan kesimevine gönderilmeli ve diğer domuzların arasına karıştırılmamalıdır.

4. Kesimevindeki ante mortem muayenenin sadece aşağıdaki hususları kapsaması yeterlidir:

(a) Hayvanların tanımlanmasının kontrolü, ve

(b) Hayvan refahı kurallarına uygunluğun araştırılması ve insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir koşula ilişkin semptom olup olmadığının araştırılması için bir tarama yapılması

5. 1(a). Paragrafta öngörülen sağlık sertifikasının verilmesinden sonra, domuzlar üç gün içerisinde kesilmezlerse:

(a) Eğer domuzlar bulunduğu işletmeden ayrılmadılarsa yeniden muayeneye tabi tutulmalı ve yeni bir sağlık sertifikası hazırlanmalıdır;

(b) Eğer domuzlar halen kesimevi rotasında veya kesimevindeler ise, gecikmenin nedenleri değerlendirildikten sonra, domuzların veteriner hekim tarafından ileri ante mortem muayeneye tabi tutulmaları koşuluyla kesilmelerine izin verilebilir.

B. Post mortem Muayene

1. 2. paragrafta bahsi geçen domuzların dışındaki domuzların karkasları ve sakatatları aşağıdaki post mortem muayene prosedürlerine tabi tutulmalıdır:

(a) Kafa ve boyunun görsel muayenesi; sub maxiller lenf bezlerinin (Lnn mandibulares) ensizyonu ve muayenesi; ağız ve ağız boşluğunun ve dilin görsel muayenesi;

(b) Akciğerlerin, soluk borusu ve özefagusun görsel muayenesi, akciğerlerin palpasyonu, bronşiyal ve mediastinal lenf bezlerinin (Lnn. bifucationes, eparteriales ve mediastinales) palpasyonu. Soluk borusu ve bronşların ana dalları boylamasına açılmalı ve akciğerler arka üçte birlik bölümünden ana ekseninden dikeylemesine kesilmeli; akciğerlerin insan tüketiminden çıkartılması durumunda bu kesitleri yapmaya gerek yoktur;

(c) Kalbin ve perikardın görsel muayenesi; daha sonra uzunlamasına ventrikülleri açığa çıkaracak şekilde intraventriküler septum boyunca kesilmesi;

(d) Diyaframın görsel muayenesi;

(e) Karaciğerin ve hepatik ve pankreatik lenf bezlerinin (Lnn portales) görsel muayenesi, karaciğerin ve lenf bezlerinin palpasyonu;

(f) Mide-bağırsak kanalı, mesenter ile gastrik ve mesenterik lenf bezlerinin (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales ve caudales) görsel muayenesi; palpasyonu ve eğer gerekli ise gastrik ve mesenterik lenf bezlerinin ensizyonu;

(g) Dalağın görsel muayenesi ve eğer gerekli ise palpasyonu;

(h) Böbreklerin görsel muayenesi ve eğer gerekli ise böbreklerin ve renal lenf bezlerinin (Lnn. renales) ensizyonu;

(i) Pleura ve peritonun görsel muayenesi;

(j) Genital organların görsel muayenesi (eğer önceden uzaklaştırıldı ise penis hariç);

(k) Memelerin ve lenf bezlerinin (Lnn. supramammarii) görsel muayenesi; ve eğer gerekli ise meme üstü lenf bezlerinin ensizyonu;

(l) Genç hayvanlarda karın bölgesinin ve eklemlerin görsel muayenesi ve palpasyonu. Şüphede kalınması durumunda, karın bölgesi kesilerek eklemler açılmalı ve sinoviyal sıvı incelenmelidir.

2. Yetkili makam, epidemiyolojik veriler veya işletmedeki diğer bilgilere temelinde, entegre üretim sistemlerinde kontrollü bakım koşulları altında besiye alınan domuzların sütten kesilmeleri gerekli olduğu için 1. paragrafta bahsi geçen durumların tümü veya bir kısmı için görsel incelemeye tabi tutulmasına karar verebilir.

BÖLÜM V: KÜMES HAYVANLARI

A. Ante mortem Muayene

1. Yetkili makam, kesime gönderilecek kümes hayvanlarının bulundukları işletmede ante mortem muayeneye tabi tutulması kararı verebilir. Bu durumda bir işletmeden bir kanatlı sürüsünün kesimine ancak aşağıdaki koşulların karşılanması durumunda izin verilebilir:

(a) Bölüm X, A alt-bölümünde öngörülen sağlık sertifikasının hayvanlara eşlik etmesi; ve

(b) 2 ila 5 arası paragraflardaki şartlara uygun olması.

2. İşletmedeki ante mortem muayene aşağıdaki hususları kapsamalıdır:

(a) Gıda zinciri bilgisi dahil, işletmedeki kayıtların ve dokümantasyonun kontrol edilmesi;

(b) Aşağıdaki hususlarla ilgili karar alınabilmesi için kanatlı sürülerinin muayene edilmesi:

(i) Bir hastalığının veya etin işlenmesi veya tüketilmesi aracılığıyla hayvanlara veya insanlara bulaşabilecek bir durumunun olup olmaması veya bir hastalığın varlığına işaret olabilecek bir şekilde hareket olup olmadığı,

(ii) Etlerini insan tüketimi için uygunsuz hale getirebilecek bir hastalığa ilişkin semptom veya davranış bozukluğu gösterip göstermedikleri, veya

(iii) Topluluk mevzuatı ile ortaya konan seviyelerin üstünde kimyasal kalıntı veya yasaklanmış madde kalıntılarının olabileceğinden şüphelenilmesi için gerekçelerin olması.

3. Bir resmi veteriner hekim veya onaylı veteriner hekim ante mortem muayeneyi işletmede gerçekleştirmelidir.

4. Kesimevindeki ante mortem muayenenin sadece aşağıdaki hususları kapsaması yeterlidir:

(a) Hayvanların tanımlanmasının kontrolü, ve

(b) Hayvan refahı kurallarına uygunluğun araştırılması ve insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir koşula ilişkin semptom olup olmadığının araştırılması için bir tarama yapılması, resmi yardımcılar sözkonusu taramayı gerçekleştirebilirler.

5. 1(a). Paragrafta öngörülen sağlık sertifikasının verilmesinden sonra, kanatlı hayvanlar üç gün içerisinde kesilmezlerse:

(a) Eğer sürü köken işletmesinden ayrılmadıysa yeniden muayeneye tabi tutulmalı ve yeni bir sağlık sertifikası hazırlanmalıdır;

(b) Eğer sürü halen kesimevi rotasında veya kesimevinde ise, gecikmenin nedenleri değerlendirildikten sonra, sürünün yeniden muayene edilmesi koşuluyla kesilmelerine izin verilebilir.

6. İşletmede ante mortem muayene yürütülmediyse, resmi veteriner hekim kesimevinde sürüyü muayene etmelidir.

7. Kanatlı hayvanların bir hastalığa ilişkin semptomlar göstermeleri durumunda insan tüketimine yönelik olarak kesilmemelidirler. Ancak bu hayvanların kesim hattında öldürülmeleri, normal kesim işleminin sonunda, öldürmeden hemen sonra tesislerin temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılması şartıyla, patojenik organizmaların yayılması riskinin önlenmesine yönelik önlemler alındı ise gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

8. Bulunduğu işletmede kesimi yapılan "foie gras" üretimine yönelik kümes hayvanları ile iç organların çıkartılması geciktirilmiş kümes hayvanlarının ante mortem muayenesi, 2 ve 3. paragraflara uygun olarak yürütülmelidir. Kesimevine veya parçalama tesisine giderken iç organların çıkartılması geciktirilmiş kümes hayvanların karkaslarına C alt bölümünde belirlenen modele uygun olarak hazırlanmış bir sertifika eşlik etmelidir.

B. Post mortem Muayene

1. Tüm kanatlı hayvanlar I ve II. Bölümlere uygun olarak post mortem muayene prosedürlerine tabi tutulmalıdır, buna ilaveten resmi veteriner hekim bizzat aşağıdaki kontrolleri yürütmelidir:

(a) Temsili kanatlı hayvan örneklerinde iç organların ve vücut boşlukların günlük muayenesi;

(b) Post mortem muayene neticesinde insan tüketimine uygun olmadığı bildirimi yapılan tüm kanatlıların, parçalarının, aynı kökende sahip her bir kanatlı kümelerinden rastgele bir örneğin ayrıntılı muayenesini yapmalıdır.

(c) İlgili kanatlı hayvanlardan elde edilen etin insan tüketimi için uygun olmaması ile ilgili bir şüphe duyulması için bir sebep olması durumunda gerekli olan ileri araştırmalar.

2. Köken işletmesinde kesimi yapılan "foie gras" üretimine yönelik kümes hayvanları ile iç organların çıkartılması geciktirilmiş kümes hayvanlarının post mortem muayenesi, karkaslara eşlik eden sertifikanın kontrol edilmesini de içermelidir. Sözkonusu karkaslar işletmeden doğrudan bir parçalama tesisine nakledildiklerinde, post mortem muayene parçalama tesisinde gerçekleştirilmelidir.


C. ÖRNEK SAĞLIK SERTİFİKASI

SAĞLIK SERTİFİKASI

Bulunduğu işletmede kesimi yapılan “foie gras” üretimine yönelik kümes hayvanları ile iç organlarının çıkartılması geciktirilmiş kümes hayvanları için

Yetkili hizmet birimi :...................................................................................................................
No:................................................................................................................................................

1. İç organları çıkartılmamış karkasların tanımlanması
Türler:............................................................................................................................................
Sayısı:........................................................................................................................

2. İç organları çıkartılmamış karkasların bulunduğu
İşletmenin adresi:.........................................................................................................................

3. İç organları çıkartılmamış karkasların varış noktası
İç organları çıkartılmamış karkaslar şu kesimevine nakledilecektir:......................................
.......................................................................................................................................................

4. Beyan
Aşağıda imzası bulunan ben,
- Yukarıda tarif edilen iç organları çıkartılmamış karkasların kesim öncesinde yukarıda belirtilen işletmede ............(saat).................(tarih)’te muayane edilen ve sağlıklı bulunan kanatlı hayvanlara ait olduğunu,
- Bu hayvanlara ilişkin kayıtlar ve belgelerin yasal gereklilikleri sağladığını ve bu kanatlı hayvanların kesimine engel teşkil etmediğini beyan ederim.

Sertifikanın hazırlandığı Yer: .......................................................................................................
Tarih:.............................................................................................................................................
Mühür
....................................................................
(Resmi veya onaylanmış veteriner hekimin imzası)

 

 

 

 

BÖLÜM VI: BESİCİLİĞİ YAPILAN KEMİRGENLER

Kümes hayvanları için belirlenen hükümler besiciliği yapılan kemirgenler için de geçerlidir.

BÖLÜM VII: BESİCİLİĞİ YAPILAN AV HAYVANLARI

A. Ante mortem muayene

1. ..../2004 sayılı Tüzüğün Ek III, Bölüm III’ünde yer alan gereklilikler sağlandığında, ante mortem muayene köken işletmesinde gerçekleştirilecektir. Bu durumda ante mortem muayeneyi resmi bir veteriner hekim veya onaylanmış bir veteriner hekim gerçekleştirecektir.

2. İşletmede gerçekleştirilen ante mortem muayene, işletmedeki kayıtların ve belgelerin ve gıda zincirine ilişkin bilgilerin kontrolünü kapsayacaktır.

3. Ante mortem muayene hayvanların kesimevine ulaşmasından en fazla üç gün önce gerçekleştiğinde ve hayvanlar kesimevine canlı olarak ulaştırıldığında, ante mortem muayenenin sadece aşağıdaki hususları kapsaması gerekmektedir:

(a) Hayvanların tanımlanmasına ilişkin bir kontrol,

(b) Hayvan refahı kurallarına uyulup uyulmadığı ve insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir koşula ilişkin işaret bulunup bulunmadığının belirlenmesi için bir tarama.

4. Bölüm X, Bölüm A’da yer alan örnek ile uyumlu bir sertifika, işletmede muayene edilen canlı hayvanlara eşlik edecektir. Bölüm X, Bölüm B’de yer alan örnek ile uyumlu bir sertifika işletmede muayene edilen ve kesilen hayvanlara eşlik edecektir.

B. Post mortem muayene

1. Bu muayene palpasyon ve gerekli görüldüğünde hayvanın herhangi bir değişime uğramış veya başka bir sebepten dolayı şüpheli görülen bölümlerinin ensizyonunu kapsayacaktır.

2. Sığır cinsi ve koyun cinsi hayvanlar, evcil domuz ve kümes hayvanları için tanımlanan post mortem muayene prosedürleri, besiciliği yapılan av hayvanlarının karşılık gelen türler için de geçerlidir.

3. Hayvanlar işletmede kesildiğinde, kesimevindeki resmi veteriner hekim bunlara eşlik eden sertifikaları kontrol edecektir.
BÖLÜM VIII: VAHŞİ AV HAYVANI

A. Post mortem muayene

1. Vahşi av hayvanı, vahşi av hayvanı işleme tesisine girişinde sonra en kısa sürede muayene edilmelidir.

2. Resmi veteriner hekim, hayvanların avlanmasında yer alan eğitilmiş kişinin ..../2004 sayılı Tüzük uyarınca sunduğu beyan ve bilgileri dikkate alacaktır.

3. Resmi veteriner hekim, post mortem muayene süresince aşağıdaki işlemleri yürütecektir:

(a) Karkasın, karkas iç boşluğunun ve gerekli hallerde aşağıda belirtilenleri belirlemek amacıyla organların görsel muayenesi;

(i) Avlanma işlemi sonucunda oluşmayan herhangi bir anormalliğin belirlenmesi. Bu amaçla, teşhis, eğitilmiş kişinin hayvanın kesim öncesi davranışlarına ilişkin olarak sunduğu bilgiler esas alınarak gerçekleştirilmelidir.

(ii) Ölümün avlanmadan başka bir nedenle gerçekleşmediğinin kontrol edilmesi. Eğer sadece görsel muayene esas alınarak bir değerlendirme yapılamıyorsa; laboratuarda daha detaylı bir muayene gerçekleştirilmelidir;

(b) Organeleptik anormalliklere ilişkin bir araştırma;

(c) Gerekli hallerde organların palpasyonu;

(d) Kalıntı ve kontaminant varlığına ilişkin şüpheler için ciddi sebepler var ise, çevresel kontaminantlar da dahil olmak üzere, avlanma süreci sonucu oluşmayan kalıntıların örnekleme yoluyla analizi. Bu tür şüphelerden dolayı daha kapsamlı bir muayene gerçekleştirildiğinde, veteriner hekim, belirli bir av sırasında öldürülen tüm av hayvanlarını ve aynı anormallikleri göstermesinden şüphelenilen parçaları değerlendirmeden önce, muayenenin sonlandırılmasını beklemelidir.

(e) Etin sağlık riski oluşturduğunu gösteren özelliklerin aşağıdakileri de kapsayacak şekilde incelenmesi:

(i) Avcı tarafından rapor edilen canlı hayvanın genel koşullarında anormal bir davranış veya rahatsızlık;

(ii) Farklı iç organları veya kasları etkileyen tümör veya apselerin yaygın mevcudiyeti;

(iii) Artritis, orşitis, karaciğer ve dalakta patolojik değişiklikler, bağırsak veya göbek bölgesi yangıları,

(iv) Vücut boşluğu, mide veya bağırsaklar veya idrarda avlanma işlemi sonucu oluşmayan yabancı cisimlerin varlığı, pleura veya peritonun renk kaybına uğraması (ilgili iç organlar mevcutken)

(v) Parazitlerin varlığı,

(vi) Gastrointestinal bölgede önemli miktarda gaz oluşumu ile birlikte iç organların renk kaybetmesi, ( bu iç organlar mevcutken)

(vii) Kas hücreleri veya organların renk, kıvam ve kokusunda belirgin anormallikler,

(viii) Eskimiş açık kırıklar,

(ix) Zayıflama ve/veya genel veya lokal ödemler,

(x) Yakın zamanda oluşmuş pleural veya peritonal yapışmalar,

(xi) Pütrifikasyon gibi diğer aşikar yaygın değişiklikler.

4. Resmi veteriner hekimin talep etmesi halinde vertebral kolon ve kafa uzunlamasına ikiye ayrılacaktır.

5. Küçük vahşi av hayvanı öldürüldükten hemen sonra iç organlarının çıkartılmaması halinde, resmi veteriner hekim aynı kaynaktan gelen hayvanların temsili örnekler üzerinde post mortem muayene gerçekleştirecektir. İnceleme sonunda insanlara bulaşan bir hastalık veya paragraf 3(e)’de listelenen özelliklerden birinin ortaya çıkması halinde, resmi veteriner hekim, insan tüketimine uygun olmadığına ilişkin beyan verilmesinin veya her bir karkasın tek tek incelenmesinin zorunlu olup olmadığını belirlemek için daha ileri kontrol gerçekleştirecektir.

6. Şüpheli durumlarda resmi veteriner hekim nihai teşhise ulaşmak için gerekli gördüğünde daha fazla kesim yapabilir ve hayvanların ilgili bölümlerini daha detaylı muayene edebilir.

B. Kontrollerden sonra alınacak kararlar

Bölüm II, Bölüm V’te belirtilen durumlara ek olarak, post mortem muayene sırasında Bölüm A paragraf 3 (e)’de listelenen özelliklerden herhangi birini gösteren et insan tüketimine uygun olmayan et olarak addedilecektir.

 

 


BÖLÜM IX: SPESİFİK TEHLİKELER

A. Bulaşıcı Süngerimsi Beyin Hastalığı-Tranmissible spongiform encephalopathies (TSEs)

TSE’lere ilişkin olarak yürütülen resmi kontroller 99/2001 (AT) sayılı Tüzüğün ve diğer ilgili Topluluk mevzuatının hükümlerini dikkate alır.

B. Sistiserkoz-Cysticercosis

1. Bölüm I ve IV’te tanımlanan post mortem muayene prosedürleri, 6 haftadan büyük sığır cinsi hayvanlar ve domuzlarda sistiserkozun incelenmesi için asgari gerekliliklerdir. 6 haftadan büyük sığır cinsi hayvanlar durumunda, özel serolojik test kullanıldığında post mortem muayenede masseterlerin ensizyonu zorunlu değildir. Aynı şey, sistiserkozdan ari olduğu resmi olarak onaylanmış bir işletmede yetişen 6 haftadan büyük sığır cinsi hayvanlar için de geçerlidir.

2. Sistiserkoz ile enfekte olmuş et insan tüketimine uygun olmayan et olarak addedilir. Ancak, hayvan genel olarak sistiserkoz ile enfekte olmamış ise, enfekte olmayan bölümler soğutma işlemine tabi tutulduktan sonra insan tüketimine uygun olarak addedilebilir.

C. Trişinoz-Trichinosis

1. Domuz karkasları (evcil, besiciliği yapılan av hayvanı ve vahşi av hayvanı), tek tırnaklılar ve trichinosise duyarlı diğer türler, geçerli Topluluk mevzuatı uyarınca ve mevzuatta aksi belirtilmedikçe trichinosis açısından incelenmelidir.

2. Trichinae ile enfekte olmuş hayvanlardan sağlanan et insan tüketimi için uygun olmayan et olarak addedilir.

D. Ruam-Glanders

1. Gerekli hallerde tek tırnaklılar ruam açısından muayene edilmelidir. Tek tırnaklılarda ruam muayenesi baş orta düzlemden ikiye ayrıldıktan ve nazal septum boşaltıldıktan sonra soluk borusundaki mukoz tabakanın, larinks, nazal boşluklar ve sinüsler ile bunların uzantılarının dikkatlice incelenmesini kapsar.

2. Ruam tespit edilen atlardan elde edilen et insan tüketimi için uygun olmayan et olarak addedilir.

E. Tüberküloz-Tuberculosis

1. Hayvanlar tüberküline karşı pozitif yanıt verdiğinde veya kesin bir yanıt vermediğinde, veya enfeksiyon şüphesi yaratan başka sebepler olması halinde; diğer karkasların, kesim hattının ve kesimevinde bulunan personelin kontaminasyon riskine karşı tedbirler alınarak diğer hayvanlardan ayrı bir yerde kesilmelidir.

2. Post mortem muayenede bir kaç organında veya karkasın bir kaç bölgesinde lokalize tüberküloz lezyonuna rastlanan hayvanlardan elde edilen et insan tüketimine uygun olmayan et olarak addedilecektir. Ancak, bir tüberküloz lezyonu sadece bir organın lenf bezinde bulunmuşsa, sadece enfekte organ veya karkasın enfekte bölgesi ve bunlara bağlı lenf bezlerinin insan tüketimine uygun olmayan bölümler olarak addedilmesine gerekmektedir.


F. Brusella-Brucellosis

1. Hayvanlar brusella testine karşı pozitif yanıt verdiğinde veya kesin bir yanıt vermediğinde, veya enfeksiyon şüphesi yaratan başka sebepler olması halinde; diğer karkasların, kesim hattının ve kesimevinde bulunan personelin kontaminasyon riskine karşı tedbirler alınarak diğer hayvanlardan ayrı bir yerde kesilmelidir.

2. Post mortem muayenesinde brusellaya ilişkin akut enfeksiyon gösteren bir lezyona rastlanan hayvanlardan elde edilen et, insan tüketimine uygun olmayan et olarak addedilecektir. Brusella testine pozitif yanıt veren veya kesin bir yanıt vermeyen hayvanlarda böyle bir lezyona rastlanmasa bile memeler, genital bölge ve kan insan tüketimine uygun olmayan bölümler olarak addedilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BÖLÜM X: ÖRNEK SAĞLIK SERTİFİKASI

A. CANLI HAYVANLAR İÇİN SAĞLIK SERTİFİKASI

SAĞLIK SERTİFİKASI
İşletmeden kesimevine nakledilen canlı hayvanlar için

Yetkili hizmet birimi :....................................................................................…................................
No:.....................................................................................................................…….........................
1. Hayvanların tanımlanması
Türler:...............................................................................................................….............................
Hayvanların sayısı:....................…………………………………………............................…........
Tanımlama işareti:.................................................................…….....................................................

2. Hayvanların kökeni
Bulunduğu işletmenin adresi:............................................................................................................
Evin tanımı :...........................................................................……...................................................
..............................................................................................…….....................................................

3. Hayvanların varış noktası
Hayvanlar şu kesimevine nakledilecektir:..............................……...................................................
....................................................................................................……................................................
Nakilde şu araçlar kullanılacaktır:..............................................…...................................................
.....................................................................................................……...............................................
4. Diğer ilgili bilgiler...........................................................……..............................................
........................................................................................................……............................................

5. Beyan
Aşağıda imzası bulunan ben,
- Yukarıda tarif edilen hayvanların kesim öncesinde yukarıda belirtilen işletmede ............(saat).................(tarih)’te muayane edildiğini ve sağlıklı olduklarının tespit edildiğini,
- Bu hayvanlara ilişkin kayıtlar ve belgelerin yasal gereklilikleri sağladığını ve bu hayvanların kesimine engel teşkil etmediğini beyan ederim.

Sertifikanın hazırlandığı Yer: ..........................................................................….............................
Tarih:..................................................................................................................…...........................

Mühür
....................................................................
(Resmi veya onaylanmış veteriner hekimin imzası)

B. İŞLETMEDE KESİLEN HAYVANLAR İÇİN ÖRNEK SAĞLIK SERTİFİKASI
SAĞLIK SERTİFİKASI
İşletmede kesilen hayvanlar için

Yetkili hizmet birim :..................................................................................….................................
No:................................................................................................................…................................

1. Hayvanların tanımlanması
Türler:.............................................................................................................…................................
Hayvanların sayısı:.....................................................................................…....................................
Tanımlama işareti:........................................................................................……..............................

2. Hayvanların kökeni
Bulunduğu işletmenin adresi:.............................................................................................................
Evin tanımı :...............................................................................................……................................

 

3. Hayvanların varış noktası
Hayvanlar şu kesimevine nakledilecektir:.......................................……...........................................
............................................................................................................…............................................
Nakilde şu araçlar kullanılacaktır:......................................................…...........................................
..............................................................................................................….........................................

4. Diğer ilgili bilgiler.........…........................................................…..........................................
...............................................................................................................…........................................

5. Beyan
Aşağıda imzası bulunan ben,:
- Yukarıda tarif edilen hayvanların kesim öncesinde yukarıda belirtilen işletmede ............(saat).................(tarih)’te muayene edildiğini ve sağlıklı olduklarının tespit edildiğini,
- Bu hayvanların işletmede saat........ ve ..............tarihinde kesildiğini ve kesim ve kanın akıtılmasının doğru bir şekilde gerçekleştirildiğini,
- Bu hayvanlara ilişkin kayıtların ve belgelerin yasal gereklilikleri sağladığını ve bu hayvanların kesimine engel teşkil etmediğini beyan ederim.

Sertifikanın hazırlandığı Yer: .................................................................…......................................
Tarih:......................................................................................................….......................................

Mühür
....................................................................
(Resmi veya onaylanmış veteriner hekimin imzası)

 

 

 


EK II

CANLI ÇİFT ÇENETLİ YUMUŞAKÇALAR
BÖLÜM I: KAPSAM

Bu Ek, canlı çift çenetli yumuşakçalar ile benzer şekilde canlı derisi dikenliler, canlı çenetliler ile canlı karından bacaklıları deniz ürünleri için geçerlidir.

BÖLÜM II: SINIFLANDIRILMIŞ ÜRETİM BÖLGELERİNDEN ELDE EDİLEN CANLI ÇİFT ÇENETLİ YUMUŞAKÇALARA İLİŞKİN RESMİ KONTROLLER

A. ÜRETİM VE AKTARMA BÖLGELERİNİN SINIFLANDIRILMASI

1. Yetkili makam, sınıflandırdığı üretim ve aktarma bölgelerinin yerini ve sınırlarını belirlemek zorundadır. Yetkili makam bunu, gerekli hallerde, gıda işletmecileri ile işbirliği içinde yapabilir.

2. Yetkili makam, canlı çift çenetli yumuşakçaların toplanmasına izin verdiği üretim alanlarını dışkı ile kontaminasyon seviyelerine göre oluşturulan üç sınıftan biri olan sınıflandırmalıdır.

3. Doğrudan insan tüketimine yönelik canlı çift çenetli yumuşakçaların toplanabileceği alanları Sınıf A bölgesi olarak sınıflandırabilir. Bu alanlardan alınan canlı çift çenetli yumuşakçalar, …./2004 sayılı Tüzüğün Ek III, Bölüm V, Bölüm VII’sında belirtilen canlı çift çenetli yumuşakçalar için sağlık standartlarını sağlamak zorundadır.

4. Yetkili makam, insan tüketimine sunulmadan önce, paragraf 3’te belirtilen sağlık koşullarını sağlamak için bir arıtma merkezinde işleme tabi tutulan veya aktarılan canlı çift çenetli yumuşakçaların toplandığı bölgeleri Sınıf B bölgesi olarak sınıflandırabilir. Bu bölgelerden toplanan canlı çift çenetli yumuşakçalar, beş-tüp, üç seyreltme En Muhtemel Sayı (MPN) testi neticesinde, 100 g et ve intravalvular sıvıda 4 600 E.coli limitlerini aşmamalıdır.

5. Yetkili makam, çift çenetli yumuşakçaların toplandığı ve paragrafta 3’te belirtilen sağlık standartlarını sağlamak için uzun bir dönem aktarıldıktan sonra piyasaya sunulduğu bölgeleri Sınıf C bölgesi olarak sınıflandırabilir. Bu bölgelerden toplanan canlı çift çenetli yumuşakçalar, beş-tüp, üç seyreltme (MPN) testi neticesinde, 100 g et ve intravalvular sıvıda 46000 E.coli limitlerini aşmamalıdır.

6. Eğer yetkili makam prensipte bir üretim veya aktarma bölgesi belirlemeye karar verirse, şunları yapmak zorundadır:

(a) Üretim alanı için bir kontaminasyon kaynağı olması muhtemel insan veya hayvan orijinli kirlilik kaynaklarının bir envanterini çıkarmalıdır,

(b) Havza bölgesindeki insan ve hayvansal kirliliklerin mevsimsel değişimine, yağış kayıtlarına, artık su artımına, vs. göre yılın farklı dönemlerinde salınmış organik kirlilik miktarını incelemelidir;

(c) Üretim bölgesinde; mevcut yollar, batimetri ve gelgit döngüsü etkisi ile oluşan kirlilik döngüsünün özelliklerini belirlemelidir;

(d) Belirlenmiş verileri esas alarak üretim bölgesindeki çift çenetli yumuşakçalar için bir örnek alma programı oluşturmalı, sonuçların sözkonusu alanı mümkün olduğunca temsil etmesini sağlayacak örnekleme sayısı, örnek alma noktaları ve örnekleme sıklığı belirlemelidir.

B. SINIFLANDIRILMIŞ AKTARMA VE ÜRETİM BÖLGELERİNİN İZLENMESİ

1. Aktarma ve üretim bölgeleri, aşağıdaki hususları belirlemek üzere, periyodik olarak izlenmeli ve kontrol edilmelidir:

(a) Canlı çift çenetli yumuşakçaların kökeni ve varış noktasına ilişkin yanlış bir uygulama olmaması;

(b) Canlı çift çenetli yumuşakçaların üretim ve aktarma bölgeleri ile ilgili mikrobiyolojik kalitesi;

(c) Üretim ve aktarma sularında toksin üreten plankton ve çift çenetli yumuşakçalarda biyotoksin mevcudiyeti;

(d) Çift çenetli yumuşakçalarda kimyasal kontaminant mevcudiyeti.

2. Paragraf 1 (b), (c) ve (d)’nin uygulanması için, düzenli aralıklarla veya toplama periyotları düzensiz ise durum bazında gerçekleştirilecek kontrollerin sağlanması için örnek alma planları hazırlanmalıdır. Örnek alma noktalarının coğrafi dağılımı ve örnekleme sıklığı, analiz sonuçlarının sözkonusu bölgeyi mümkün olduğunca iyi temsil etmesini sağlayacak şekilde belirlenmelidir.

3. Çift çenetli yumuşakçaların mikrobiyolojik kalitesinin kontrol edilmesi için hazırlanan örnekleme planları özellikle aşağıda belirtilenleri dikkate almalıdır:

(a) Dışkı kontaminasyondaki muhtemel değişim, ve

(b) Bölüm A paragraf 6’da belirtilen parametreler.

4. Üretim ve aktarma sularında toksin üreten plankton ve çift çenetli yumuşakçalarda biyotoksin mevcudiyetini kontrol etmek için hazırlanan örnekleme planları özellikle, plankton içeren deniz biyotoksinlerindeki muhtemel değişimi dikkate almalıdır. Örnek alma şu hususlardan oluşmalıdır:

(a) Plankton içeren toksinlerin kompozisyonu ve bunların coğrafi dağılımlarının belirlenmesi için periyodik örnek alma. Yumuşakça etinde toksin birikimini gösteren sonuçları takiben yoğun örnekleme yapılmalıdır;

(b) Kontaminasyona en duyarlı bölgelerden etkilenmiş yumuşakçalar kullanılarak yapılan periyodik toksite testleri;

5. Yumuşakçalarda toksin analizlerinin örnek alma sıklığı, genel bir kural olarak, toplamaya izin verildiği dönemlerde haftada bir kezdir. Bu sıklık, bitkisel planktonlar üzerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi, toksik epizotlara ilişkin düşük bir risk olduğunu gösterdiğinde, belirli bölgelerde veya belirli türlerdeki yumuşakçalar için azaltılabilir.Risk değerlendirmesi bu bölgelerdeki canlı çift çenetli yumuşakçalarda ortaya çıkan toksin riskini değerlendirmek amacıyla periyodik olarak gözden geçirilmelidir.

6. Aynı bölgede yetişen bir grup tür için toksin birikme oranlarına ilişkin bilgi mevcut ise, en yüksek orana sahip tür, gösterge tür olarak kullanılır. Bu, gösterge türdeki toksin seviyesi yasal limitlerin altında olduğunda gruptaki tüm türlerin kullanılmasına imkan sağlayacaktır. Eğer gösterge türdeki toksin seviyesi yasal limitlerin üzerinde ise, diğer türlerin toplanmasına ancak limitlerin altında toksin seviyesi gösteren türlerin daha ileri analizi gerçekleştirildiğinde izin verilebilir.

7. Planktonların izlenmesine ilişkin olarak alınan örnekler, toksik türlerine ve populasyon eğilimlerine ilişkin bilgi sunmak için su kolunu temsil etmelidir. Eğer, toksin birikimine neden olabilecek toksik populasyonda bir değişiklik tespit edilirse, yumuşakçaların örnekleme sıklığı artırılacak ve toksin analizinin sonuçları alınıncaya kadar ihtiyati olarak kapatılan bölgeler oluşturulacaktır.

8. Kimyasal kontaminantların mevcudiyetini kontrol etmek için oluşturulan örnek alma planları 466/2001 sayılı Komisyon Tüzüğü ’nde belirtilen seviyelerin üzerine çıkan değerlerin tespit edilmesini sağlamalıdır.

C. İZLEME SONRASI KARARLAR

1. Örnekleme sonuçları, yumuşakçalara ilişkin sağlık standartlarının aşıldığını gösterdiğinde veya farklı bir şekilde insan sağlığı için bir risk teşkil ediyor ise, yetkili makam canlı çift çenetli yumuşakçaların toplanmasını önlemek için sözkonusu üretim alanını kapatmalıdır.

Ancak, yetkili makam, eğer Bölüm A’da belirtilen ilgili ölçütleri sağlıyorsa ve insan sağlığına risk teşkil etmiyorsa üretim bölgelerini Sınıf B veya C olarak yeniden sınıflandırabilir.

2. Eğer yumuşakçalarla ilgili sağlık standartları yeniden Topluluk mevzuatı ile uyumlu hale gelirse yetkili makam kapatılan üretim bölgesini yeniden açabilir. Eğer yetkili makam bir üretim alanını yumuşakçalarda plankton veya yüksek seviyede toksin mevcut olduğu için kapatıyorsa, yeniden açılabilmesi için en az 48 saat içinde, en az iki ardışık sonucun yasal limitlerin altında çıkması gerekmektedir. Yetkili makam bu kararı alırken bitkisel plankton eğilimlerine ilişkin bilgileri dikkate alabilir. Belirli bölge için toksiklik dinamikliğine ilişkin sağlıklı veriler olduğunda ve toksikliğin azalan eğilimine ilişkin son veriler de mevcut olduğunda, yetkili makam tek bir örnekleme ile yasal limitlerin altında sonuçlar veren bölgelerin yeniden açılmasına karar verebilir.

D. EK İZLEME GEREKLİLİKLERİ

1. Yetkili makam, insan sağlığına zararlı ürünlerin piyasaya sürülmesini önlemek için, çift çenetli yumuşakçaların toplanmasının yasaklandığı veya toplamayı spesifik koşullara tabi tuttuğu sınıflandırılmış üretim bölgelerini izleyecektir.

2. Bölüm B paragraf 1’de belirtilen aktarma ve üretim bölgelerinin izlenmesine ek olarak, gıda işletmecilerinin üretim, işleme ve dağıtımın her aşamasında son ürün için belirlenen gerekliliklere uyum sağladığının doğrulanması için laboratuar testlerinden oluşan bir kontrol sistemi oluşturulmalıdır. Bu kontrol sistemi özellikle, deniz biyo- toksinlerinin ve konteminantların güvenlik seviyelerini aşmadığını ve yumuşakçaların mikrobiyolojik kalitesinin insan sağlığı için tehlike oluşturmadığını doğrulamak için oluşturulacaktır.


E. KAYIT VE BİLGİ DEĞİŞİMİ

Yetkili makam aşağıdaki hususları gerçekleştirmelidir:

(a) Onaylanmış üretim ve aktarma bölgelerinin yer ve sınırlarına ilişkin detaylarla ve aynı zamanda canlı çift çenetli yumuşakçaların bu Ek’in hükümleri uyarınca toplandığı alanların sınıfları ile birlikte güncel listelerini oluşturmak ve saklamak. Bu liste bu Ek’ten etkilenen üreticiler, toplayıcılar, arıtma ve dağıtım merkezlerinin işletmecileri gibi tüm ilgili taraflara iletilmelidir.

(b) Bu Ek’ten etkilenen üreticiler, toplayıcılar, arıtma ve dağıtım merkezlerinin işletmecileri gibi tüm ilgili taraflara, üretim bölgesinin yeri, sınır veya sınıfı veya geçici veya son olarak kapatılması ile ilgili değişiklikleri derhal bildirmelidir; ve

(c) Bu Ek’te tanımlanan kontroller üretim bölgesinin kapatılması veya yeniden sınıflandırılmasının zorunlu olduğunu veya yeniden açılabileceğini gösterdiğinde derhal harekete geçmelidir.


F. GIDA İŞİ YAPAN İŞLETMECİLERİN KENDİ KONTROLLERİ

Yetkili makam, üretim alanlarının sınıflandırılması, açılması veya kapatılmasına karar vermek için gıda işi yapan işletmecilerin veya bunların temsil eden organizasyonların yürüttüğü kontrollerin sonuçlarını dikkate alabilir. Bu durumda, yetkili makam analizleri yürütecek laboratuarları atamış olmalıdır ve gerekli hallerde örnekleme ve analiz yetkili makam ve sözkonusu gıda işi yapan işletmecileri veya bunların organizasyonlarının kabul ettiği protokol uyarınca gerçekleştirilmelidir.


BÖLÜM III: SINIFLANDIRILMIŞ ÜRETİM BÖLGELERİ DIŞINDAN TOPLANAN MİDYELERE İLİŞKİN RESMİ KONTROLLER


Sınıflandırılmış üretim bölgeleri dışından toplanan midyelere ilişkin resmi kontroller balık mezatları, dağıtım merkezleri ve işleme tesislerinde gerçekleştirilecektir. Bu tür resmi kontroller, …/2004 sayılı Tüzüğün Ek III, Bölüm VII, Bölüm V’inde belirtilen canlı çift çenetli yumuşakçalar için sağlık standartları ile ve aynı zamanda bu Tüzüğün Ek III, Bölüm VII, Bölüm IX’unda belirtilen hükümler ile uyumu doğrulayacaktır.
________________
EK III

SU ÜRÜNLERİ
BÖLÜM I: ÜRETİM VE PAZARA SUNUMUN RESMİ KONTROL

1. Su ürünlerinin üretimi ve pazara sürülmesine ilişkin resmi kontroller özellikle şunları kapsamalıdır:

(a) Karaya çıkarma ve ilk satışın hijyen koşullarına ilişkin düzenli bir kontrol;

(b) Özellikle aşağıdaki hususların kontrol edilmesi için, tekne ve karadaki işletmelerin, balık mezatları ve toptan satış pazarları da dahil olmak üzere, düzenli aralıklarla denetimi;

(i) Gerekli hallerde, onaylama için koşulların hala sağlanıp sağlanmadığı,

(ii) Su ürünlerinin doğru bir şekilde muamele edilip edilmediği,

(iii) Hijyen ve sıcaklık gerekliliklerine uyum,

(iv) Tekneler de dahil olmak üzere, işletmelerin, bunların tesislerini ve ekipmanlarının temizliği ve personel hijyeni; ve

(c) Depolama ve nakliye koşullarına ilişkin kontroller.

2. Paragraf 3’ün hükümlerine tabi olmakla birlikte, teknelerin resmi kontrolleri;
(a) Tekneler bir Üye Devletteki bir limana uğradığında yürütülebilir;
(b) Bandırasından bağımsız olarak, su ürünlerini Topluluktaki limanlar karaya çıkaran tekneleri ilgilendirir, ve

(c) Gerekli hallerde, teknenin bayrağını taşıdığı Üye Devlet yetkili makamı resmi kontrolü yürüttüğünde, tekne denizdeyken veya başka bir Üye Devletin limanında veya üçüncü bir ülkede iken yürütülebilir,

3. (a) Bir Üye Devletin bayrağını taşıyan bir fabrika veya soğuk hava depolu teknenin denetiminin teknenin onaylanması için gerçekleştirilmesi durumunda, teknenin bayrağını taşıdığı Üye Devlet yetkili makamı, denetimi Madde 3’ün hükümlerine özellikle de Madde 3 (2)’de belirtilen zaman sınırlamalarına uygun bir şekilde gerçekleştirecektir. Yetkili makam, gerektiğinde tekneyi denizdeyken veya başka bir Üye Devletin veya üçüncü ülkenin limanındayken denetleyebilir.

(b) Teknenin bayrağını taşıdığı Üye Devletin yetkili makamı tekneye Madde 3 uyarınca şartlı bir onay verdiğinde, bu yetkili makam aşağıdaki ülkelerden bir yetkili makamı da tam onay veya Madde 3 (1) (b) Uyarınca uzatılmış koşullu onayın verilmesi için devam denetimlerini yürütmek veya onayı Madde 3(4) uyarınca gözetim altında tutmak için yetkilendirmelidir:

(i) Başka bir Üye Devlet, veya

(ii) Madde 11 uyarınca oluşturulmuş su ürünü ithal etmesine izin verilmiş üçüncü ülkeler listesinde yer alan bir üçüncü ülke.

4. Bir Üye Devletin yetkili makamı başka bir Üye Devletin ve üçüncü bir ülkenin yetkili makamını paragraf 3 uyarınca kendisi adına denetimleri yürütmek için yetkilendirdiğinde, iki yetkili makam bu tür denetimlerin yürütülmesi için koşullar üzerinde uzlaşmalıdır. Bu koşullar, teknenin bayrağını taşıdığı Üye Devletin denetim sonuçlarına ilişkin raporları almasını ve uygun olmadığından şüphelendiği herhangi bir durumda gecikmeksizin gerekli önlemleri almasını sağlayacak şekilde olmalıdır.


BÖLÜM II: SU ÜRÜNLERİNİN RESMİ KONTROLLERİ

Su ürünlerinin resmi kontrolleri en azından aşağıda belirtilen unsurları kapsamalıdır:

A. ORGANOLEPTİK İNCELEMELER

Rasgele organoleptik kontroller üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında yürütülmelidir. Bu kontrollerin bir amacı, Topluluk mevzuatında belirlenen tazelik ölçütleri ile uyumun doğrulanmasıdır. Bu, özellikle, üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında su ürünlerinin en azından Topluluk mevzuatı uyarınca oluşturulmuş tazelik ölçütlerinin en alt sınırını geçtiğinin doğrulanmasını kapsar.

 

B. TAZELİK GÖSTERGELERİ

Organoleptik inceleme su ürünlerinin tazeliğine ilişkin herhangi bir şüphe ortaya çıkardığında, örnek alınarak toplam uçucu bazik nitrojen (TVB-N) ve trimetilamin nitrojen (total volatile basic nitrogen (TVB-N) and trimethylamine nitrogen (TMA-N).) seviyelerinin belirlenmesi için laboratuar testlerine tabi tutulabilir. Yetkili makam Topluluk mevzuatında yer alan ölçütleri kullanacaktır. Organoleptik inceleme, insan sağlığını etkileyecek diğer koşulların varlığına ilişkin bir şüphe yarattığında, doğrulama amacıyla uygun örnekler alınacaktır.

C. HİSTAMİN

Histamin için rasgele testler, Topluluk mevzuatı kapsamında ortaya konulan izin verilen seviyeler ile uyumun doğrulanması için yürütülür.

D. KALINTI VE KONTAMİNANTLAR

Kalıntı ve kontaminant seviyelerinin kontrolü için izleme düzenlemeleri Topluluk mevzuatı uyarınca yapılmalıdır.

E. MİKROBİYOLOJİK KONTROLLER

Mikrobiyolojik kontroller, gerekli hallerde, Topluluk mevzuatı kapsamında ortaya konulan ilgili kurallar ve ölçütler uyarınca gerçekleştirilecektir.

F. PARAZİTLER

Parazitlere ilişkin Topluluk mevzuatı ile uyumun doğrulanması için rasgele testler gerçekleştirilecektir.


G. ZEHİRLİ SU ÜRÜNLERİ

Aşağıdaki su ürünlerinin piyasaya sürülmemesini sağlamak için kontroller yürütülmelidir:

1. Şu familyalara ait zehirli balıklar piyasaya sürülemez: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae and Canthigasteridae, ve

2. Ciguatera gibi biyotoksinler veya insan sağlığı için tehlikeli diğer toksinleri içeren su ürünleri. Ancak, çift çenetli yumuşakçalar, derisi dikenliler, çenetliler ile karından bacaklı deniz ürünlerinden türetilen su ürünleri, …./2004 sayılı Tüzüğün Ek III, Bölüm VII’ü uyarınca üretildiklerinde ve bu kısmın BÖLÜM V, nokta 2’sinde yer alan standartlarla uyumlu olduğunda piyasaya sürülebilir.

BÖLÜM III: KONTROLLERDEN SONRA KARARLAR

Aşağıdaki durumlar sözkonusu olduğunda Su ürünlerinin insan tüketimine uygun olmadığı ifade edilir:

1. Organoleptik, kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kontroller ve parazit kontrolleri bu ürünlerin Topluluk mevzuatına uyumlu olmadığını gösterdiğinde;

2. Yenebilen bölümlerinde Topluluk mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde veya hesaplanmış günlük alım miktarı insanlar için günlük veya haftalık alım miktarının kabul edilebilir seviyesinin üzerinde kontaminant ve kalıntı içerdiklerinde;

3. Aşağıdakilerden türetildiklerinde:

(i) Zehirli balık,

(ii) Bölüm II, Bölüm G, nokta 2’de belirtilen biyotoksinlere ilişkin hükümler ile uyumlu olmayan su ürünleri, veya

(iii) Toplam miktarı …./2004 sayılı Tüzük’te belirtilen limitleri aşan deniz biyotoksinleri içeren çift çenetli yumuşakçalar, derisi dikenliler, çenetliler ile karından bacaklı deniz ürünleri; veya

4. Yetkili makam, halk ve hayvan sağlığına risk teşkil edeceğini veya herhangi sebepten dolayı insan tüketimi için uygun olmadığını düşündüğünde.

EK IV

İŞLENMEMİŞ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
BÖLÜM I: SÜT ÜRETİM İŞLETMELERİNİN KONTROLÜ

1. Süt üretim işletmelerindeki hayvanlar, işlenmemiş süt üretimi için sağlık gereklilikleri, özellikle de hayvanların sağlık durumu ve veteriner tıbbi ürünlerinin kullanımına ilişkin gerekliliklere uygunluğun doğrulanması için resmi kontrollere tabi tutulmalıdır.

Bu kontroller, hayvan veya halk sağlığı veya hayvan refahına ilişkin Topluluk hükümlerine uygun olarak yürütülen veteriner kontrolleri sırasında ve yetkilendirilmiş bir veteriner hekim tarafından gerçekleştirilebilir.

2. Hayvan sağlığı gerekliliklerine uyulmadığına ilişkin şüpheler için yeterli sebep var ise, hayvanların sağlık durumu kontrol edilecektir.

3. Süt üretim işletmeleri, hijyen kurlarına uygunluğun doğrulanması için resmi kontrole tabi tutulacaktır. Bu resmi kontroller denetimleri ve/veya meslek örgütlerinin yürüttüğü kontrollerin izlenmesini kapsayabilir. Kontroller, hijyenin yetersiz olduğunu gösterdiğinde yetkili makam, durumun düzeltilmesi için gerekli adımların atıldığını doğrulayacaktır.


BÖLÜM II: TOPLAMA SONRASI İŞLENMEMİŞ SÜT KONTROLÜ

1. Yetkili makam …./2004 sayılı Tüzüğün Ek III, Bölüm IX, Bölüm I, Alt Bölüm III uyarınca gerçekleştirilen kontrolleri izleyecektir.

2. Eğer gıda işi yapan işletmeci, yetkili makam petri sayımı ve somatik hücre sayımı açısından ölçütlere uygun olmadığına ilişkin ilk bildirimi yaptıksan sonraki üç ay içersinde durumu düzeltmediyse, işlenmemiş sütün üretimin yapıldığı işletmeden dağıtımı ya askıya alınır veya yetkili makamın spesifik izni veya genel talimatı ile halk sağlığının korunması için gerekli olan ve işlenmemiş sütün işleme tabi tutulması ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi tutulur. Bu askıya alınma veya bu hükümlere tabi tutulma, gıda işi yapan işletmeci işlenmemiş sütün ölçütlere uygun olduğunu ispatlayana kadar yürürlükte kalır.


EK V


MADDE 12 (1)’DE YER ALAN LİSTELEME GEREKLİLİKLERİNE TABİ OLMAYAN İŞLETMELER

Aşağıdaki üçüncü ülke işletmelerinin Madde 12 (4) uyarınca hazırlanan ve güncellenen listelerde yer almasına gerek yoktur:

1. …./2004 sayılı Tüzüğün Ek III’ünde gereklilik ortaya konulmamış hayvansal kökenli ürünlerin bulunduğu işletmeler;

2. Sadece birincil üretim yapan işletmeler;

3. Sadece nakliye işlerini yürüten işletmeler;

4. Sadece sıcaklık kontrollü depolama gerektirmeyen hayvansal orijinli ürünlerin depolamasını yapan işletmeler.


EK VI

İTHALATA EŞLİK EDEN SERTİFİKALARA İLİŞKİN GEREKLİLİKLER

1. Topluluğa gitmek üzere üçüncü ülkeden yüklenen hayvansal orijinli ürünlere eşlik edecek sertifikayı düzenleyen üçüncü ülke yetkili makamı temsilcisi sertifikayı imzalamalı ve üzerinde resmi mühür olmasını sağlamalıdır. Bu gereklilik sertifika eğer birden fazla sayfadan oluşuyor ise, her bir sayfası için geçerlidir. Üretim tekneleri sözkonusu olduğunda, yetkili makam kaptanı veya başka bir gemi yetkilisini sertifikayı imzalamak üzere yetkilendirebilir.

2. Sertifikalar, yüklemenin yapıldığı üçüncü ülkenin ve sınır kontrolünün yapıldığı Üye Devletin resmi dil veya dillerinde hazırlanmalıdır veya bu dil veya dillerdeki yemin tercümeler sertifikaya eklenmelidir. Malın varacağı Üye Devlet talep ettiği takdirde sözkonusu Üye Devletin resmi dil veya dillerindeki yeminli tercümeler de sertifikaya eklenmelidir. Ancak, Üye Devlet kendi resmi dilinden başka bir Topluluk resmi dilinin kullanımına razı olabilir.

3. Sertifikanın orijinal versiyonu Topluluğa girişte yüklemeye eşlik etmek zorundadır.

4. Sertifika şunlardan oluşmalıdır:

(a) Tek bir sayfa; veya

(b) Bütün veya bölünemez bir kağıdın parçası olan iki veya daha fazla sayfa; veya

(c) Sayılabilir bir sıralamadaki belirli bir sayfa olduğunu gösterecek şekilde numaralandırılmış kağıtlar dizisi (örneğin, “4 sayfadan 2.si” gibi)

5. Sertifikalar tek bir ayırıcı sayı taşımalıdır. Eğer sertifika bir dizi kağıttan oluşuyor ise, her sayfada bu sayı bulunmalıdır.

6. Sertifika, ilgili olduğu mal yüklemenin yapıldığı üçüncü ülkenin yetkili makamının kontrolünü terk etmeden önce düzenlenmelidir.