Pazartesi, 23 Nisan 2007 15:50

2001/40

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILARIN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 04.12.2001-24603

Tebliğ No 2001/40

 

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı; gıda maddelerinde kullanılacak olan tatlandırıcıların saflık kriterlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ; gıda maddelerinde kullanılacak olan tatlandırıcıların saflık kriterlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ; 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

Saflık Kriterleri

Madde 4- Gıda maddelerinde kullanılacak olan tatlandırıcıların saflık kriterleri Ek-1'e uygun olmalıdır.

Numune Alma ve Analiz Metodları

Madde 5- Gıda maddelerinde kullanılacak olan tatlandırıcıların üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin ilgili Tebliğindeki kurallara uyulmalıdır.Numune uluslararası kabul görmüş metodlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve Denetim

Madde 6- Gıda maddelerinde kullanılacak olan tatlandırıcıları üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 24/6/1995 tarih ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim


Madde 7- Bu Tebliğe ait hükümler; 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca denetlenir.

Avrupa Birliğine Uyum

Madde 8- Bu Tebliğ, 95/31/EC sayılı “Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri” hakkındaki Komisyon Direktifi dikkate alınarak, Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

Madde 9- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK-1

E 420 (i) SORBİTOL

Eşanlamlılar D-glusitol, D-sorbitol.
Tanım
  Kimyasal adı D-glusitol.
  Einecs1 200-061-5
  E numarası E 420 (i)
  Kimyasal formülü C6H14O6
  Molekül ağırlığı 182.17
  Saflık Kuru madde bazında toplam glisitolün % 97'sinden az ve D-sorbitolün % 91'inden az olmamalıdır. Glisitoller, n tam sayı olmak üzere, yapısal formülü CH2OH(CHOH)nCH2OH olan bileşiklerdir.
  Tanımlama Tatlı, beyaz higroskobik, kristal toz, ince tabaka veya granül.
Belirleme
  A. Çözünürlük Suda çok çözünür, etanolde az çözünür.
  B. Erime aralığı 88-102 °C
  C. Sorbitol monobenziliden türevleri 5 g örnek üzerine 7 mL metanol, 1 mL benzaldehit ve 1 mL hidroklorik asit eklenir. Karıştırılır ve kristaller oluşana kadar, mekanik bir karıştırıcıda çalkalanır. Vakum altında filtre edilir, kristaller 1 g sodyum bikarbonat içeren 20 mL kaynar suda çözülür, sıcakken filtre edilir, filtrat soğutulur, vakum altında filtre edilir, 5 mL metanol-su (1:2) karışımı ile yıkanır ve havada kurutulur. Bu şekilde elde edilen kristaller 173-179 °C arasında erir.
     
  Rutubet % 1'den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).
  Sülfatlandırılmış kül Kuru madde bazında % 0.1'den fazla olmamalıdır.
  İndirgen şeker Kuru madde bazında glukoz cinsinden, % 0.3'den fazla olmamalıdır.
  Toplam şeker Kuru madde bazında glukoz cinsinden, % 1'den fazla olmamalıdır.
  Klorürler Kuru madde bazında 50 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Sülfatlar Kuru madde bazında 100 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Nikel Kuru madde bazında 2 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Arsenik Kuru madde bazında 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kurşun Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Ağır metaller Kuru madde bazında kurşun cinsinden, 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 420 (ii) SORBİTOL ŞURUBU

Eşanlamlılar D-glusitol şurubu.
Tanım
  Kimyasal adı Glukoz şurubunun hidrojenasyonu ile elde edilen sorbitol şurubu, D-sorbitol, D-mannitol ve hidrojene sakkaritlerden oluşur. Ürünün D-sorbitol olmayan kısmı başlıca, hammadde olarak glukoz şurubunun hidrojenasyonu (şurubun kristalize olmadığı durumlarda) ile elde edilen hidrojene oligosakkaritlerden veya mannitolden oluşur. n< 4 olan glisitoller az miktarda bulunabilir. Glisitoller, n tam sayı olmak üzere, yapısal formülü CH2OH(CHOH)nCH2OH olan bileşiklerdir.
  Einecs 270-337-8
  E numarası E 420 (ii)
  Saflık Susuz bazda % 69'dan az toplam madde ve % 50'den az D-sorbitol içermemelidir.
  Tanımlama Berrak, renksiz, tatlı, sulu çözelti.
Belirleme
  A. Çözünürlük Su, gliserol ve propan-1,2-diol ile karışabilir.
  B. Sorbitol monobenziliden türevleri 5 g örnek üzerine 7 mL metanol, 1 mL benzaldehit ve 1 mL hidroklorik asit eklenir. Karıştırılır ve kristaller oluşana kadar, mekanik bir karıştırıcıda çalkalanır. Vakum altında filtre edilir, kristaller 1 g sodyum bikarbonat içeren 20 mL kaynar suda çözülür, sıcakken filtre edilir, filtrat soğutulur, vakum altında filtre edilir, 5 mL metanol-su (1:2) karışımı ile yıkanır ve havada kurutulur. Bu şekilde elde edilen kristaller 173-179 °C arasında erir.
     
  Su miktarı % 31'den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).
  Sülfatlandırılmış kül Kuru madde bazında % 0.1'den fazla olmamalıdır.
  İndirgen şeker Kuru madde bazında glukoz cinsinden, % 0.3'den fazla olmamalıdır.
  Klorürler Kuru madde bazında 50 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Sülfatlar Kuru madde bazında 100 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Nikel Kuru madde bazında 2 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Arsenik Kuru madde bazında 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kurşun Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Ağır metaller Kuru madde bazında kurşun cinsinden, 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 421 MANNİTOL

1. Mannitol
Eşanlamlılar D-mannitol.
Tanım Mannitol, invert şekerden elde edilmiş glukoz ve fruktoz karışımının katalitik hidrojenasyonu ile üretilir.
  Kimyasal adı D-mannitol.
  Einecs 200-711-8
  Kimyasal formülü C6H14O6
  Molekül ağırlığı 182.2
  Saflık Kuru madde bazında % 96.0'dan az ve % 102'den fazla D-mannitol içermemelidir.
  Tanımlama Beyaz, kokusuz, kristal toz.
Belirleme
  A. Çözünürlük Suda çözünür. Etanolde çok az çözünür. Eterde çözünmez.
  B. Erime aralığı 164-169 ° C
  C. İnce tabaka Kromatografisi Testi geçer.
  D. Spesifik rotasyon [a]tatlandirici: +23.0° 'den +25° 'e kadar (borat çözeltisi).
  E. pH 5-8
% 10'luk (ağırlık/hacim) örnek çözeltisine, 0.5 mL doymuş potasyum klorür çözeltisi eklenir ve pH ölçülür.
     
  Kurutma kaybı % 0.3'den fazla olmamalı (105 ° C'de 4 saat).
  İndirgen şeker Glukoz cinsinden, % 0.3'den fazla olmamalıdır.
  Toplam şeker Glukoz cinsinden, % 1'den fazla olmamalıdır.
  Sülfatlandırılmış kül % 0.1'den fazla olmamalıdır.
  Klorürler 70 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Sülfat 100 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Nikel 2 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kurşun 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
2. Fermentasyon ile üretilen mannitol
Eşanlamlılar D-mannitol.
Tanım Mannitol ayrıca, Zygosachharomyces rouxii suşlarının aerobik koşullarda kesikli fermentasyonu ile de üretilebilir.
  Kimyasal adı D-mannitol.
  Einecs 200-711-8
  Kimyasal formülü C6H14O6
  Molekül ağırlığı 182.2
  Tahlil Kuru madde bazında % 99'dan az olmamalıdır.
  Tanımlama Beyaz, kokusuz, kristal toz.
Belirleme
  A. Çözünürlük Suda çözünür. Etanolde çok az çözünür. Eterde çözünmez.
  B. Erime aralığı 164-169 ° C
  C. İnce tabaka Kromatografisi Testi geçer.
  D. Spesifik rotasyon [a]tatlandirici: +23.0° 'den +25° 'e kadar (borat çözeltisi).
  E. pH 5-8.
% 10'luk (ağırlık/hacim) örnek çözeltisine, 0.5 mL doymuş potasyum klorür çözeltisi eklenir ve pH ölçülür.
  Arabitol % 0.3'den fazla olmamalıdır.
     
  Kurutma kaybı % 0.3'den fazla olmamalı (105 ° C'de 4 saat).
  İndirgen şeker Glukoz cinsinden, % 0.3'den fazla olmamalıdır.
  Toplam şeker Glukoz cinsinden, % 1'den fazla olmamalıdır.
  Sülfatlandırılmış kül % 0.1'den fazla olmamalıdır.
  Klorürler 70 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Sülfat 100 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kurşun 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Aerobik mezofilik Bakteri 103/g'dan fazla olmamalıdır.
  Koliform 10 g'da olmamalıdır.
  Salmonella 10 g'da olmamalıdır.
  E. coli 10 g'da olmamalıdır.
  Staphylococcus aureus 10 g'da olmamalıdır.
  Pseudomonas aeroginosa 10 g'da olmamalıdır.
  Mayalar 100/g'da fazla olmamaldır.
  Küfler 100/g'da fazla olmamaldır.

E 953 İZOMALT

Eşanlamlılar Hidrojene izomaltuloz, hidrojene palatinoz.
Tanım
Kimyasal adı İzomalt, başlıca bileşenleri aşağıdaki disakkaritler olan hidrojene mono ve disakkaritlerin karışımıdır.
6-O-a -D-Glukopiranozil-D-sorbitol (1,6-GPS) ve 1-O-a -D-Glukopiranozil-D-mannitol dihidrat (1,1-GPM)
Kimyasal formülü 6-O-a -D-Glukopiranozil-D-sorbitol: C12H24O11
1-O-a -D-Glukopiranozil-D-mannitol dihidrat: C12H24O11.2H2O
Molekül ağırlığı 6-O-a -D-Glukopiranozil-D-sorbitol: 344.32
1-O-a -D-Glukopiranozil-D-mannitol dihidrat: 380.32
Saflık Susuz bazda hidrojene mono ve disakkaritlerin %98'inden az, 6-O-a -D-Glukopiranozil-D-sorbitol ve 1-O-a -D-Glukopiranozil-D-mannitol dihidrat karışımının % 86'sından az içermemelidir.
Tanımlama Kokusuz, beyaz, az higroskobik, kristal kütledir.
Belirleme
A. Çözünürlük Suda çözünür. Etanolde çok az çözünür.
B. İnce tabaka Kromatografisi İnce tabaka kromatografisi 0.2 mm kromatografik silikajel ile kaplanmış plaka ile yapılır. Kromatogramdaki başlıca lekeler 1,1-GPM ve 1,6-GPS'tir.
Rutubet % 7'den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).
Sülfatlandırılmış kül Kuru madde bazında % 0.05'den fazla olmamalıdır.
D-mannitol % 3'den fazla olmamalıdır.
D-sorbitol % 6'den fazla olmamalıdır.
İndirgen şeker Kuru madde bazında glukoz cinsinden, % 0.3'den fazla olmamalıdır.
Nikel Kuru madde bazında 2 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
Arsenik Kuru madde bazında 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
Kurşun Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
Ağır metaller Kuru madde bazında kurşun cinsinden, 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 965 (i) MALTİTOL

Eşanlamlılar D-maltitol, hidrojene maltoz.
Tanım
Kimyasal adı (a)-D-Glukopiranozil-1,4-D-glusitol.
Einecs 209-567-0
E numarası E 965 (i)
Kimyasal formülü C12H24O11
Molekül ağırlığı 344.31
Saflık Susuz bazda % 98'den az D-mannitol C12H24O11 içermemelidir.
Tanımlama Tatlı, beyaz kristal toz.
Belirleme
A. Çözünürlük Suda çok iyi çözünür. Etanolde az çözünür.
B. Erime aralığı 148-151° C
C. Spesifik rotasyon [a ]tatlandirici :+105.5° 'den +105.5° 'e kadar (% 5'lik, ağırlık/hacim, çözelti).
Rutubet % 1'den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).
Sülfatlandırılmış kül Kuru madde bazında % 0.1'den fazla olmamalıdır.
İndirgen şeker Kuru madde bazında glukoz cinsinden, % 0.1'den fazla olmamalıdır.
Klorürler Kuru madde bazında 50 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
Sülfat Kuru madde bazında 100 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
Nikel Kuru madde bazında 2 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
Arsenik Kuru madde bazında 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
Kurşun Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
Ağır metaller Kuru madde bazında kurşun cinsinden, 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 965 (ii) MALTİTOL ŞURUBU

Eşanlamlılar Hidrojene yüksek maltoz-glukoz şurubu, hidrojene glukoz şurubu.
Tanım Başlıca maltitol ile sorbitol ve hidrojene oligo ve polisakkaritlerden oluşan karışımdır. Yüksek maltoz içerikli glukoz şurubunun katalitik hidrojenasyonu ile üretilir. Ticari olarak şurup ve katı ürün şeklinde sağlanabilir.
Saflık Toplam hidrojene sakkaritlerin % 99'undan az ve maltitolün % 50'sinden az olmamalıdır.
Tanımlama Renksiz ve kokusuz, berrak, viskoz sıvı veya kristal kütle.
Belirleme
A. Çözünürlük Suda çok iyi çözünür. Etanolde az çözünür.
B. İnce tabaka Kromatografisi Testi geçer.
Su miktarı % 31'den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).
İndirgen şekerler Glukoz cinsinden, % 0.3'den fazla olmamalıdır.
Sülfatlandırılmış kül % 0.1'den fazla olmamalıdır.
Klorürler 50 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
Sülfat 100 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
Nikel 2 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
Kurşun 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 966 LAKTİTOL

Eşanlamlılar Laktit, laktositol, laktobiosit.
Tanım
Kimyasal adı 4-O-b -D-Galaktopiranozil-D-glusitol.
Einecs 209-566-5
E numarası E 966
Kimyasal formülü C12H24O11
Molekül ağırlığı 344.32
Saflık Kuru madde bazında % 95'den az olmamalıdır.
Tanımlama Tatlı, kristal toz veya renksiz çözeltiler. Kristal ürünler susuz, monohidrat ve dihidrat formunda bulunur.
Belirleme
A. Çözünürlük Suda çok iyi çözünür.
B. Spesifik rotasyon Susuz bazda hesaplanmış, [a] tatlandirici: +13° 'den +16° 'ya kadar (%10'luk, ağırlık/hacim, sulu çözelti)
Rutubet Kristal ürünler: % 10.5'den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).
Diğer polioller Susuz bazda % 2.5'den fazla olmamalıdır.
İndirgen şeker Kuru madde bazında glukoz cinsinden, % 0.2'den fazla olmamalıdır.
Klorürler Kuru madde bazında 100 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
Sülfat Kuru madde bazında 200 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
Sülfatllandırılmış kül Kuru madde bazında % 0.1'den fazla olmamalıdır.
Nikel Kuru madde bazında 2 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
Arsenik Kuru madde bazında 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
Kurşun Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
Ağır metaller Kuru madde bazında kurşun cinsinden, 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır

E 967 KSİLİTOL

Eşanlamlılar Ksilitol
Tanım
  Kimyasal adı D-ksilitol
  Einecs 201-788-0
  E numarası E 967
  Kimyasal formülü C5H12O5
Molekül ağırlığı 152.15
  Saflık Susuz bazda ksilitol cinsinden % 98.5'den az olmamalıdır.
  Tanımlama Beyaz, kristal toz, kokusuz, çok tatlı.
Belirleme
  A. Çözünürlük Suda çok iyi çözünür. Etanolde eser miktarda çözünür.
  B. Erime sınırı 92-96 °C
  C. pH 5-7 (% 10'luk, ağırlık/hacim, sulu çözelti)
  Kurutma kaybı % 0.5'den fazla olmamalıdır. 0.5 g örnek, fosfor üzerinde, vakum altında 60 ° C’de 4 saat kurutulur.
  Sülfatlandırılmış kül Kuru madde bazında % 0.1'den fazla olmamalıdır.
  İndirgen şeker Kuru madde bazında glukoz cinsinden, % 0.2'den fazla olmamalıdır.
  Diğer polihidrik  
  alkoller Kuru madde bazında % 1'den fazla olmamalıdır.
  Nikel Kuru madde bazında 2 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Arsenik Kuru madde bazında 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kurşun Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Ağır metaller Kuru madde bazında kurşun cinsinden, 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Klorürler Kuru madde bazında 100 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Sülfat Kuru madde bazında 200 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 950 ASESÜLFAM K

Eşanlamlılar Asesülfam potasyum, asesülfam, 3,4-dihidro-6-metil-1,2,3-okzatiasin-4-one-2,2-dioksit'in potasyum tuzu.
Tanım
  Kimyasal adı 6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)-one-2,2-dioksit potasyum tuzu.
  Einecs 259-715-3
  E numarası E 950
  Kimyasal formülü C4H4NO4SK
  Molekül ağırlığı 201.24
  Saflık Susuz bazda C4H4NO4SK cinsinden % 99'dan az olmamalıdır.
  Tanımlama Yoğun tatda, kokusuz, beyaz, kristal toz. Sukrozdan yaklaşık 200 kat daha fazla tatlıdır.
Belirleme
  A. Çözünürlük Suda çok iyi çözünür. Etanolde çok az çözünür.
  B. Ultra-viole
Absorbsiyonu
1000 mL suda 10 mg'lık çözelti için maksimum 227±2 nm
  Kurutma kaybı % 1'den fazla olmamalıdır (105 ° C'de 2 saat)
  Arsenik Kuru madde bazında 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Selenyum Kuru madde bazında 30 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Florür Kuru madde bazında 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kurşun Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Ağır metaller Kuru madde bazında kurşun cinsinden, 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 951 ASPARTAM

Eşanlamlılar Aspartil fenilalanin metil ester.
Tanım
  Kimyasal adı N-L-a -Aspartil-L-fenilalanin-1-metilester,3-amino-N-(a -karbometoksi-fenetil)-suksinamik asit-N-metil ester.
  Einecs 245-261-3
  E numarası E 951
  Kimyasal formülü C14H18N2O5
Molekül ağırlığı 294.31
  Saflık Susuz bazda C14H18N2O5 cinsinden % 98'den az ve % 102'den fazla olmamalıdır.
  Tanımlama Tatlı, beyaz, kokusuz, kristal toz. Sukrozdan yaklaşık 200 kat daha fazla tatlıdır.
Belirleme
  A. Çözünürlük Suda ve etanolde az çözünür.
  Kurutma kaybı % 4.5'den fazla olmamalıdır (105 ° C'de 4 saat).
  Sülfatlandırılmış kül Kuru madde bazında %0.2'den fazla olmamalıdır.
  pH 4.5 - 6.0 (1/125’lik çözelti).
  Transmitans 2N hidroklorik asitteki % 1'lik çözeltinin transmitansı, uygun spektrofotometrede 1cm'lik küvetlerde 430nm'de, 2N hidroklorik asit referans kullanılarak ölçülür. Transmitans değeri 0.95'den az olmamalıdır (yaklaşık olarak 0.022'den daha fazla olmayan bir absorbansa eşit).
  Spesifik rotasyon [a]tatlandirici: +14.5° 'den +16.5° 'e kadar. Örnek çözeltisinin hazırlanmasından sonra 30 dakika içinde, 4'te 100/15 N formik asit çözeltisinde belirlenir.
  Arsenik Kuru madde bazında 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kurşun Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Ağır metaller Kuru madde bazında kurşun cinsinden, 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır
  5-benzil-3,6- diokso- 2- piperazinasetik asit Kuru madde bazında 1.5 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 952 SİKLAMİK ASİT ve Na, Ca TUZLARI

(I) SİKLAMİK ASİT

Eşanlamlılar Siklohekzilsülfamik asit, siklamat.
Tanım
  Kimyasal adı Siklohekzansülfamik asit, siklohekzilaminosülfonik asit.
  Einecs 202-898-1
  E numarası E 952
  Kimyasal formülü C6H13NO3S
  Molekül ağırlığı 179.24
  Saflık Siklohekzilsülfamik asit susuz bazda % 98'den az ve % 102'den fazla C6H13NO3S eşdeğeri içermemelidir.
  Tanımlama Tatlı-ekşi tatta, renksiz, beyaz kristal tozdur. Sukrozdan yaklaşık 40 kat daha fazla tatlıdır.
Belirleme
  A. Çözünürlük Suda ve etanolde çözünür.
  B. Çöktürme testi % 2'lik çözelti hidroklorik asitle asitlendirilir. Suyla hazırlanmış yaklaşık 1 molar’lık baryum klorür çözeltisinden 1 mL eklenir ve herhangi bir bulanıklık ya da çökelti oluşursa filtre edilir. Berrak çözeltiye % 10'luk sodyum nitrit çözeltisinden 1 mL eklenir. Beyaz çökelti oluşur.
  Kurutma kaybı % 1'den fazla olmamalıdır (105 ° C'de 1 saat).
  Selenyum Kuru madde bazında 30 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kurşun Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Ağır metaller Kuru madde bazında kurşun cinsinden, 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır
  Arsenik Kuru madde bazında 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Siklohekzilamin Kuru madde bazında 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Disiklohekzilamin Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Anilin Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

(II) SODYUM SİKLAMAT

Eşanlamlılar Siklamat, siklamik asitin sodyum tuzu.
Tanım
  Kimyasal adı Sodyum siklohekzansülfamat, sodyum siklohekzilsülfamat.
  Einecs 205-348-9
  E numarası E 952
  Kimyasal formülü C6H12NNaO3S ve hidrat formu C6H12NNaO3S.2H2O
  Molekül ağırlığı Susuz form; 201.22
Hidrat form; 237.22
  Saflık Kuru madde bazında % 98'den az ve % 102'den fazla olmamalıdır.
Dihidrat formu; Kuru madde bazında % 84'den az olmamalıdır.
  Tanımlama Beyaz, kokusuz kristaller veya kristal toz. Sukrozdan yaklaşık 30 kat daha fazla tatlıdır.
Belirleme
  Çözünürlük Suda çözünür, etanolde çözünmez.
  Kurutma kaybı % 1'den fazla olmamalıdır (105 ° C'de 1 saat).
Dihidrat formu için; % 15.2'den fazla olmamalıdır (105 ° C'de 2 saat).
  Selenyum Kuru madde bazında 30 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Arsenik Kuru madde bazında 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kurşun Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Ağır metaller Kuru madde bazında kurşun cinsinden, 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Siklohekzilamin Kuru madde bazında 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Disiklohekzilamin Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Anilin Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

(III) KALSİYUM SİKLAMAT

Eşanlamlılar Siklamat, siklamik asitin kalsiyum tuzu.
Tanım
  Kimyasal adı Kalsiyum siklohekzansülfamat, kalsiyum siklohekzilsülfamat.
  Einecs 205-349-4
  E numarası E 952
  Kimyasal formülü C12H24CaN2O6S2.2H2O
  Molekül ağırlığı 432.57
  Saflık Kuru madde bazında % 98'den az ve % 102'den fazla olmamalıdır.
  Tanımlama Beyaz, renksiz kristaller veya kristal toz. Sukrozdan yaklaşık 30 kat daha fazla tatlıdır.
Belirleme
  Çözünürlük Suda iyi çözünür. Etanolde eser miktarda çözünür.
  Kurutma kaybı % 1'den fazla olmamalıdır (105 ° C'de 1 saat).
Dihidrat formu için; % 8.5den fazla olmamalıdır (140 ° C'de 4 saat).
  Selenyum Kuru madde bazında 30 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Arsenik Kuru madde bazında 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kurşun Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Ağır metaller Kuru madde bazında kurşun cinsinden, 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır
  Siklohekzilamin Kuru madde bazında 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Disiklohekzilamin Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Anilin Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 954 SAKKARİN ve Na, K ve Ca TUZLARI

(I) SAKKARİN

Tanım
  Kimyasal adı 3-okso-2,3-dihidrobenzo(d)izotiazol-1,1-dioksit.
  Einecs 201-321-0
  E numarası E 954
  Kimyasal formülü C7H5NO3S
  Molekül ağırlığı 183.18
  Saflık Susuz bazda % 99'dan az ve % 101.0'den fazla C7H5NO3S içermemelidir.
  Tanımlama Kokusuz veya zayıf aromatik kokulu, çok seyreltik çözeltilerinde bile tatlı, beyaz kristal veya beyaz kristal toz. Sukrozdan yaklaşık 300-500 kat daha fazla tatlıdır.
Belirleme
  Çözünürlük Bazik çözeltilerde çözünür. Suda az çöznür. Etanolde sınırlı çözünür.
  Kurutma kaybı % 1'den fazla olmamalıdır (105 ° C'de 2 saat).
  Erime aralığı 226-230 ° C.
  Arsenik Kuru madde bazında 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Selenyum Kuru madde bazında 30 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kurşun Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Ağır metaller Kuru madde bazında kurşun cinsinden, 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır
  Sülfatlandırılmış kül Kuru madde bazında 0.2 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Benzoik ve salisilik asit Önceden 5 damla asetik asitle asitlendirilmiş olan 1/20’lik çözeltinin 10 mL'sine, suyla hazırlanmış yaklaşık 1 molar’lık demir klorür çözeltisinden 3 damla eklenir. Çökelti veya mor renk oluşmaz.
  o-toluensülfonamid Kuru madde bazında 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  p-toluensülfonamid Kuru madde bazında 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Benzoik asit p-sülfonamid Kuru madde bazında 25 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kolay karbonize olabilen Maddeler Yok

(II) SODYUM SAKKARİN

Eşanlamlılar Sakkarin, sakkarinin sodyum tuzu.
Tanım
  Kimyasal adı Sodyum o-benzosülfimid,
2,3-dihidro-3-oksobenzisülfonazol'ün sodyum tuzu
oksobenzisülfonazol
1,2-benzizotiazolin-3-one-1
1-dioksit sodyum tuz dihidrat
  Einecs 204-886-1
  E numarası E 954
  Kimyasal formülü C7H4NNaO3S.2H2O
  Molekül ağırlığı 241.19
  Saflık Susuz bazda % 99'dan az ve % 101'den fazla C7H4NNaO3S içermemelidir.
  Tanımlama Kokusuz veya zayıf aromatik kokulu, çok seyreltik çözeltilerinde bile tatlı, beyaz kristal veya beyaz kristal toz. Seyreltik çözeltilerde sukrozdan yaklaşık 300-500 kat daha fazla tatlıdır.
Belirleme
  Çözünürlük Suda serbestçe çözünür. Etanolde eser miktarda çözünür.
  Kurutma kaybı % 15'den fazla olmamalıdır (120 ° C'de 4 saat).
  Arsenik Kuru madde bazında 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Selenyum Kuru madde bazında 30 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kurşun Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Ağır metaller Kuru madde bazında kurşun cinsinden, 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Benzoik ve salisilik asit Önceden 5 damla asetik asitle asitlendirilmiş olan 1/20’lik çözeltinin 10 mL'sine, suyla hazırlanmış yaklaşık 1 molar’lık demir klorür çözeltisinden 3 damla eklenir. Çökelti veya mor renk oluşmaz.
  o-toluensülfonamid Kuru madde bazında 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  p-toluensülfonamid Kuru madde bazında 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Benzoik asit
p-sülfonamid
Kuru madde bazında 25 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kolay karbonize olabilen maddeler Yok

(III) KALSİYUM SAKKARİN

Eşanlamlılar Sakkarin, sakkarinin kalsiyum tuzu.
Tanım
  Kimyasal adı Kalsiyum o-benzosülfimid,
2,3-dihidro-3-oksobenzisosülfonazol'ün kalsiyum tuzu
1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-dioksit
Kalsiyum tuz hidrat (2:7)
  Einecs 229-349-0
  E numarası E 954
  Kimyasal formülü C14H8CaN2O6S2.3 ½ H2O
Molekül ağırlığı 467.48
  Saflık Susuz bazda % 95'dan az C14H8CaN2O6S2 içermemelidir.
  Tanımlama Kokusuz veya zayıf kokulu, çok seyreltik çözeltilerinde bile tatlı, beyaz kristal veya beyaz kristal toz. Seyreltik çözeltilerde sukrozdan yaklaşık 300-500 kat daha fazla tatlıdır.
Belirleme
  Çözünürlük Suda serbestçe çözünür. Etanolde çözünür.
  Kurutma kaybı % 13.5'den fazla olmamalıdır (120 ° C'de 4 saat).
  Arsenik Kuru madde bazında 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Selenyum Kuru madde bazında 30 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kurşun Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Ağır metaller Kuru madde bazında kurşun cinsinden, 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Benzoik ve salisilik asit Önceden 5 damla asetik asitle asitlendirilmiş olan 1/20’lik çözeltinin 10 mL'sine, suyla hazırlanmış yaklaşık 1 molar’lık demir klorür çözeltisinden 3 damla eklenir. Çökelti veya mor renk oluşmaz.
  o-toluensülfonamid Kuru madde bazında 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  p-toluensülfonamid Kuru madde bazında 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Benzoik asit
p-sülfonamid
Kuru madde bazında 25 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kolay karbonize olabilen maddeler Yok

(IV) POTASYUM SAKKARİN

Eşanlamlılar Sakkarin, sakkarinin potasyum tuzu.
Tanım
  Kimyasal adı Potasyum o-benzosülfimid,
2,3-dihidro-3-oksobenzisosülfonazol'ün potasyum tuzu
1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-dioksit monohidrat'ın potasyum tuzu
  E numarası E 954
  Kimyasal formülü C7H4KNO3S.H2O
  Molekül ağırlığı 239.77
  Saflık Susuz bazda % 99'dan az ve % 101'den fazla C7H4KNO3S içermemelidir.
  Tanımlama Kokusuz veya zayıf kokulu, çok seyreltik çözeltilerinde bile tatlı, beyaz kristal veya beyaz kristal toz. Seyreltik çözeltilerde sukrozdan yaklaşık 300-500 kat daha fazla tatlıdır.
Belirleme
  Çözünürlük Suda serbestçe çözünür. Etanolde eser miktarda çözünür.
  Kurutma kaybı % 8'den fazla olmamalıdır (120 ° C'de 4 saat).
  Arsenik Kuru madde bazında 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Selenyum Kuru madde bazında 30 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kurşun Kuru madde bazında 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Ağır metaller Kuru madde bazında kurşun cinsinden, 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Benzoik ve salisilik asit Önceden 5 damla asetik asitle asitlendirilmiş olan 1/20’lik çözeltinin 10 mL'sine, suyla hazırlanmış yaklaşık 1 molar’lık demir klorür çözeltisinden 3 damla eklenir. Çökelti veya mor renk oluşmaz.
  o-toluensülfonamid Kuru madde bazında 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  p-toluensülfonamid Kuru madde bazında 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Benzoik asit
p-sülfonamid
Kuru madde bazında 25 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kolay karbonize olabilen maddeler Yok

E 957 TAUMATİN

Tanım
  Kimyasal adı Taumatin, Thaumatococcus danielli'nin (Benth) doğal türünün meyvesinin tohum zarlarından sulu ekstraksiyonla (pH 2.5-4.0) elde edilir ve esas olarak, kaynak materyalden oluşmuş bitki bileşenlerinin iz miktarları ile birlikte taumatin I ve taumatin II proteinlerini içerir.
  Einecs 258-822-2
  E numarası E 957
  Kimyasal formülü 207 aminoasitlerin polipeptidi.
  Molekül ağırlığı Taumatin I: 222.09
Taumatin II:222.93
  Saflık Kuru madde bazında % 94'den az olmayan proteine eşdeğer (Nx5.8) % 16'dan az azot içermemelidir.
  Tanımlama Kokusuz, krem renkli yoğun tatlılığa sahip toz. Sukrozdan yaklaşık 2000-3000 kat daha fazla tatlıdır.
Belirleme
  Çözünürlük Suda çok iyi çözünür, asetonda çözünmez.
  Kurutma kaybı % 9'dan fazla olmamalıdır (105 ° C'de sabit ağırlığa kadar).
  Karbohidratlar Kuru madde bazında % 3'den fazla olmamalıdır.
  Sülfatlandırılmış kül Kuru madde bazında % 2'den fazla olmamalıdır.
  Alüminyum Kuru madde bazında 100 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Arsenik Kuru madde bazında 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kurşun Kuru madde bazında 3 mg/kg olmalıdır.
  Mikrobiyolojik kriterler Toplam aerobik mikrobiyolojik sayım: Maksimum 1000/g
  E. coli 1 g’da bulunmamalıdır.

E 959 NEOHESPERİDİN DİHİDROKALKON

  Eşanlamlılar Neohesperidin dihidrokalkon, NHDC, hesperetin dihidrokalkon-4'-b -neohesperidosid, neohesperidin DC.
  Tanım  
  Kimyasal adı Neohesperidinin katalitik hidrojenasyonu ile elde edilen 2-O-a-L- ramnopiranozil -4'-b -D-glukopiranozil hesperetin dihidrokalkon.
  Einecs 243-978-6
  E numarası E 959
  Kimyasal formülü C28H36O15
Molekül ağırlığı 612.6
  Saflık Kuru madde bazında % 96'dan az olmamalıdır.
  Tanımlama Koyu beyaz renkli, kokusuz, karakteristik yoğun tada sahip kristal toz. Sukrozdan yaklaşık 1000-1800 kat daha fazla tatlıdır.
Belirleme
  A. Çözünürlük Sıcak suda serbestçe, soğuk suda çok az çözünür. Eter ve benzende çözünmez.
  B. Maksimum Ultraviole Absorbsiyonu 100 mL metanolde 2 mg içeren çözelti için 282-283 nm
  C. Neu testi 10 mg neohesperidin 1 mL metanolde çözülür. % 1'lik 2-aminoetil difenil borat metanolik çözeltisinden 1 mL eklenir. Açık sarı renk oluşur.
  Kurutma kaybı % 11'den fazla olmamalıdır (105 ° C'de 3 saat).
  Sülfatlandırılmış kül Kuru madde bazında % 0.2'den fazla olmamalıdır.
  Arsenik Kuru madde bazında 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.
  Kurşun Kuru madde bazında 2 mg/kg olmalıdır.
  Ağır metaller Kuru madde bazında kurşun cinsinden, 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

1EINECS-European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

 

Okunma 3719 kez Son değişiklik Salı, 14 Ağustos 2018 11:28
Bu kategorideki diğerleri: « 2006/45 2001/ 46 »
Yorum yapmak için oturum açın