Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:38

2002/8

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

GIDA MADDELERİ İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERDE BULUNACAK SEMBOLÜN BELİRLENMESİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 06.02.2002-24663

Tebliğ No 2002/8

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, gıda ile temas eden madde ve malzemelerin diğer madde ve malzemelerden ayrılabilmesi amacı ile özel bir sembolün kullanılmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, gıda ile temas eden her tür madde ve malzemeleri kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”ne göre hazırlanmıştır.

Temel kurallar

Madde 4 - Bu Tebliğ kapsamında yer alan ambalaj madde ve malzemelerinin üzerinde EK’te yer alan sembolün baskı şeklinde bulundurulması zorunludur.

Numune alma ve analiz metodları

Madde 5 - Bu Tebliğde yer alan madde ve malzemelerin üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında, “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Numune Alma ve Analiz Metotları bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune, uluslararası kabul görmüş metotlarla analiz edilmelidir.

Avrupa Birliğine uyum

Madde 6 - Bu Tebliğ, 80/590/EEC sayılı “Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunacak Madde ve Malzemelere Ait Sembol Tespiti “ne ilişkin Komisyon Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tescil ve denetim

Madde 7 - Bu Tebliğde yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri, tescil ve izin, ithalat, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında, 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı “Gıdaların Üretimi,Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname” hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 8- Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu üretim yerleri ile Tebliğ hükümlerine uymayan ürünleri satan işyerleri hakkında, 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 9 - Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

 


EK

Gıda Maddeleri ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Bulunacak Sembol

 

Okunma 3687 kez Son değişiklik Salı, 14 Ağustos 2018 11:28
Bu kategorideki diğerleri: « 2001/38 2001/39 »
Yorum yapmak için oturum açın