Pazartesi, 23 Nisan 2007 16:50

2002/27

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN RENKLENDİRİCİLERİN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 10.04.2002-24722

Tebliğ No 2002/27

 

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı; gıda maddelerinde kullanılacak olan renklendiricilerin saflık kriterlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğin hükümleri, gıda maddelerinde kullanılacak olan renklendiricileri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ; 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

Saflık Kriterleri

Madde 4- Gıda maddelerinde kullanılacak olan renklendiricilerin saflık kriterleri ile ilgili genel özellikler Ek-1'e uygun olmalıdır.

Numune Alma ve Analiz Metodları

Madde 5- Gıda maddelerinde kullanılacak olan renklendiricilerin üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin ilgili bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metodlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve Denetim

Madde 6- Gıda maddelerinde kullanılacak olan renklendiricileri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 7- Bu Tebliğe ait hükümler; 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca denetlenir.

Avrupa Birliğine Uyum

Madde 8- Bu Tebliğ, 95/45/EC sayılı “Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri” hakkındaki Komisyon Direktifi dikkate alınarak, Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

Madde 9- Bu Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


EK-1

A. ALÜMİNYUM RENK TONLARI İÇİN GENEL ÖZELLİKLER

Tanım: Alüminyum renk tonları, uygun spesifikasyon monografilerinde belirtilen saflık kriterlerine uyan boyaların, sulu ortamlarda alüminyum oksit ile reaksiyona girmesi ile hazırlanır. Alüminyum oksit genellikle, alüminyum sülfat ya da klorürün, sodyum ya da kalsiyum karbonat veya bikarbonat ya da amonyak ile reaksiyona girmesi ile elde edilen, taze hazırlanmış, kurutulmamış bir materyaldir. Renk tonu oluşumunun hemen ardından ürün filtre edilir, suyla yıkanır ve kurutulur. Son üründe, reaksiyona girmemiş alüminyum oksit de bulunabilir.

HCl'de çözünmeyen madde: % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Eter ile ekstrakte edilebilir madde: % 0.2’den fazla olmamalıdır (nötr koşullarda).

Uyan boyalar için spesifik saflık kriterleri uygulanabilir.

B. BELİRLİ SAFLIK KRİTERLERİ

E 100 KURKUMIN

Eşanlamlılar: CI doğal sarı 3, zerdeçal sarı, diferoil metan.

Tanım:

Kurkumin, Curcuma longa I.'nın doğal türlerinin parçalanmış rizomları benzeri zerdeçalın çözücü ekstraksiyonu ile elde edilir. Konsantre bir kurkumin tozu elde etmek için, ekstrakt kristalleştirme ile saflaştırılır. Ürün, başlıca renklendirici olarak (1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dion) ve bunun değişen oranlarda iki desmetoksi türevleri gibi kurkuminlerden oluşur. Turmerikte, doğal olarak oluşabilen az miktarda yağ ya da reçineler bulunabilir.

Ekstraksiyonda çözücü olarak yalnızca; etilasetat, aseton, karbondioksit, diklorometan, n-bütanol, metanol, etanol, hekzan kullanılabilir.

Sınıf: Disinamoilmetan.

Renk index no: 75300

Einecs: 207-280-5

Kimyasal adı:

I 1,7-Bis(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dion

II 1-(4-hidroksifenil)-7-(4- hidroksi-3-metoksi-fenil-)hepta- 1,6-dien-3,5-dion

III 1,7-Bis(4-hidroksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dion

Kimyasal formülü:

I C21H20O6

II C20H18O5

III C19H16O4

Molekül ağırlığı: I. 368.39 II. 338.39 III. 308.39

Saflık: İçerik toplam renklendirici maddelerin %90'ında az olmamalıdır.

Etanolde E1.607 yaklaşık 426nm.

Tanımlama: Turuncu -sarı kristal toz.

Belirleme:

A. Spektrofotometri: Etanolde yaklaşık426 nm'de maksimum.

B. Erime aralığı: 179-182 oC

Çözücü kalıntıları:

Etilasetat

Aseton

n-bütanol Tek başına yada kombinasyon halinde

Metanol 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Etanol

Hekzan

Diklorometan 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 101 (i) RİBOFLAVİN

Eşanlamlılar: Laktoflavin

Sınıf: Isoalloksazin

Einecs: 201-507-1

Kimyasal adı: 7,8-Dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahidroksipentil)benzo(g)pteridin-2,4(3H,10H)dion.

7,8-dimetil-10-(1'-D-ribitil)isoalloksazin

Kimyasal formülü: C17H20N4O6

Molekül ağırlığı: 376.37

Saflık: Susuz bazda içeriği %98'den az olmamalıdır.

Yaklaşık 444nm'de sulu çözeltide E328.

Tanımlama Sarıdan turuncu-sarıya kadar hafif kokulu, kristal toz.

Belirleme:

A. Spektrofotometri: Sulu çözeltide A173/ A287oranı 0.31 ve 0.33 arasındadır.

Sulu çözeltide A444/ A67 oranı 0.36 ve 0.39 arasındadır.

Yaklaşık 375 nm'de suda maksimum.

B. Spesifik rotasyon: 0,05N sodyum hidroksit çözeltisinde [a]-115o ve -140o arasındadır.

Kurutma kaybı: 105 oC'de 4 saat kurutma sonrasında % 1.5'dan fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: % 0.1'den fazla olmamalıdır.

Primer aromatik aminler: Anilin cinsinden 100mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 101 (ii) RİBOFLAVİN-5'-FOSFAT

Eşanlamlılar: Riboflavin-5'-fosfat sodyum

Tanım:

Bu özellikler, riboflavin 5'-fosfata, az miktarlarda serbest riboflavin ve riboflavin difosfat ile birlikte uygulanır.

Sınıf: Isoalloksazin.

Einees: 204-988-6

Kimyasal adı: Monosodyum

(2R,3R,4S)-5-(3'910' dihidro-7',8'-dimetil-2',4'-diokso-10' benzo |g|pteridinil)-2, 3, 4-trihidroksipentil fosfat: riboflavinin 5'-monofosfat esterinin monosodyum tuzu

Kimyasal formüller:

Dihidrat formda: C17H20N4NaO4P.2H2O

Susuz formda: C17H20N4NaO4P

Molekül Ağırlığı: 541.36

Saflık: C17H20N4NaO4P.2H2O cinsinden içerik, toplam renklendirici maddelerin % 95'inden az olmamalıdır.

Sulu çözeltide yaklaşık 375nm'de E250.

Tanımlama: Sarı-turuncu renkte, hafif kokulu ve acı bir tatta, kristal, nem çekici toz.

Belirleme

A. Spektrofotometri: Sulu çözeltide A376/A267 oranı, 0.30 ve 0.34 arasındadır. Sulu çözeltideA444/A267oranı 0.35 ve 0.40 arasındadır.

Suda yaklaşık 375 nm'de maksimum.

B. Spesifik rotasyon: 5 molar HCI çözeltisinde +38o ve +42o arasındadır.

Kurutma kaybı: Dihidrat form %8'den fazla olmamalıdır (Vakumda P2O5 üzerinde 100oC'de 5 saat).

Sülfatlandırılmış kül: % 25’ten fazla olmamalıdır.

Inorganik fosfat: Susuz bazda PO4 cinsinden % 1.0'dan fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler: Riboflavin (serbest) % 6'dan fazla olmamalıdır.

Riboflavin difosfat % 6'dan fazla olmamalıdır.

Primer aromatik aminler: 70 mg/kg'dan fazla olmamalıdır (Anilin olarak hesaplanmış)

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 102 TARTARAZİN

Eşanlamlılar: CI gıda sarısı 4

Tanım

Tartarazin,trisodyum-5-hidroksi-1-(4-sülfonatofenil)-4-(4- sülfonatofenilazo)-H-pirazol-3- karboksilat ve başlıca renksiz elementler olarak, sodyum klorid ve/veya sodyum sülfat ile birlikte yardımcı renklendirici maddelerden oluşur.

Tartarazin, sodyum tuzu olarak tanımlanır. Kalsiyum ve potasyum tuzuna da izin verilir.

Sınıf: Monoazo

Renk indeks no: 19140

Einecs: 217-699-5

Kimyasal adı:Trisodyum-5-hidroksi-1-(4-sülfonatofenil)-4-(4-sülfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilat

Kimyasal formülü: C16H9N4Na3O9S2

Molekül ağırlığı: 543.37

Saflık: Sodyum tuzu cinsinden, toplam renklendirici maddelerin % 85’inden az olmamalıdır.

Yaklaşık 426 nm'de sulu çözeltide E510.

Tanımlama: Açık turuncu toz veya granüller.

Belirleme

A. Spektrofotometri: Yaklaşık 426 nm'de suda maksimum.

B. Sudaki sarı çözelti:

Suda çözünmeyen madde: % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler: % 1.0'den fazla olmamalıdır.

Renklendirici maddeler dışındaki organik bileşikler:

4-hidrazinobenzen sülfonik asit

4-aminobenzen-1- sülfonik asit

5-oxo-1-(4-sulfofenil)-2- pirazolin-

3-karboksilik asit Toplam %5’den fazla olmamalıdır.

4,4'-diazonamidi
(benzensülfonik asit)

Tetrahidroksisuksinik asit

Sülfone edilmemiş primer aromatik aminler: Anilin cinsinden % 0.01'den fazla olmamalıdır.

Eter ile ekstrakte edilebilir madde: Nötr koşullarda %0.2'den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 104 KİNOLİN SARISI

Eşanlamlılar: CI gıda sarısı 13

Tanım:

Kinolin sarısı, 2-(2-kinoil)indan-1,3-dion'un sülfone edilmesi ile hazırlanır. Kinolin sarısı, (temel olarak) üstteki elementin disülfonatları, monosülfonatları ve trisülfonatlarının karışımının sodyum tuzları ve başlıca renksiz elementler olarak sodyum klorid ve/veya sodyum sülfat ile birlikte olan yardımcı renklendirici maddelerden oluşur.

Kinolin sarısı, sodyum tuzu olarak tanımlanır. Kalsiyum ve potasyum tuzuna da izin verilir.

Sınıf: Kinofitalon

Renk indeks no: 47005

Einecs: 305-897-5

Kimyasal adı: 2-(2-kinoil)indan-1,3-dion’un disulfonatlarının disodyum tuzları (temel bileşik).

Kimyasal formül: C18H9Na2O8S2(temel bileşik).

Molekül ağırlığı: 477.38 (temel bileşik).

Saflık: Sodyum tuzu cinsinden toplam renklendirici maddelerin % 70’inden az olmamalıdır.

Kinolin sarısı aşağıdaki bileşimlere sahip olmalıdır:

Mevcut toplam renklendirici maddelerin;

- % 80’inden az olmayan kısmı disodyum 2-(2-kinoil)indan-1,3-dion-disülfonatlar

- % 15’inden fazla olmayan kısmı sodyum 2-(2-kinoil)indan-1,3- dion-disülfonatlar

- % 7.0’sinden fazla olmayan kısmı trisodyum 2-(2-kinoil)indan-1,3- dion-disülfonatlar

Tanımlama: Sarı toz ya da granüller

Belirleme

A. Spektrofotometri: pH=5 olan sulu asetik asit çözelitisindeyaklaşık 411 nm’de maksimum.

B. Sudaki sarı çözelti:

Suda çözünmeyen madde: % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler: % 4.0'den fazla olmamalıdır.

Renklendirici maddeler dışındaki organik bileşikler:

2-metilkinolin

2-metilkinolin sülfonik asit

Fitalik asit Toplam % 0.5’ten fazla olmamalıdır.

2,6-dimetil kinolin

2,6-dimetil kinolin

sülfonik asit

2-(2-kinoil)indan-1,3-dion 4 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Sülfone edilmemiş primer

aromatik aminler: Anilin cinsinden% 0.01’den fazla olmamalıdır.

Eter ile ekstrakte edilebilir madde: Nötr koşullar altında % 0,2'den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 110 SUNSET YELLOW FCF

Eşanlamlılar: CI Gıda Sarısı 3, Portakal Sarısı 8

Tanım:

Güneş sarısı FCF, disodyum 2-hidroksi-1-(4-sülfonatofenilazo) naphthalen-6-sülfonat ve başlıca renksiz elementler olarak sodyum klorid ve/veya sodyum sülfat ile birlikte olan yardımcı renklendirici maddelerden oluşur.

Güneş sarısı FCF, sodyum tuzu olarak tanımlanır. Kalsiyum ve potasyum tuzuna da izin verilir.

Sınıf: Monoazo

Renk İndex No: 15985

Einecs: 220-491-7

Kimyasal adı: Disodyum 2-hidroksi-1-(4-sülfonatofenilazo) naftalen-6-sülfonat

Kimyasal formül: C16H10N2Na2O7S2

Molekül ağırlığı: 452.37

Saflık: Sodyum tuzu cinsinden toplam renklendirici maddelerin % 85’inden az olmamalıdır.

pH=7 olan sulu çözeltideyaklaşık 485 nm'de E555.

Tanımlama: Turuncu-kırmızı toz veya granüller.

Belirleme

A. Spektrofotometri: pH=7 olan suda yaklaşık 485 nm’de maksimum.

B. Sudaki turuncu çözelti:

Suda çözünmeyen madde: % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler: % 5.0'ten fazla olmamalıdır.

Renklendirici maddeler dışındaki organik bileşikler:

4-aminobenzen-1-sülfonik asit

3-hidroksinaftalen-2,7- disülfonik asit

6- hidroksinaftalen -2- sülfonik asit

7- hidroksinaftalen -1,3- Toplam % 0.5’ten

disülfonik asit fazla olmamalıdır.
4,4'-diazoaminodi(benzen sülfonik asit)

6,6'-oksidi(naftalen-2-sülfonik asit)

Sülfone edilmemiş primer

aromatik aminler: Anilin cinsinden% 0.01’den fazla olmamalıdır.

Eter ile ekstrakte edilebilir madde: Nötr koşullar altında % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 120 KOŞİNEL, KARMİNİK ASİT, KARMİNLER

Tanım:

Karminler ve karminik asit, koşinelin sulu, sulu alkolik veya alkolik ekstraktlarından, dişi Dactylopus cocens Costa böceğinin kurutulmuş gövdelerinin içeriği ile birlikte elde edilir.

Renklendirici temeli karminik asittir.

Karminik asitin (karminlerin) alüminyum renk tonları, içinde alüminyum ve karminik asitin 1:2 mol oranında varlığının düşünüldüğü durumda oluşabilir.

Ticari ürünlerde renklendirme temeli, amonyum, kalsiyum, potasyum ya da sodyum katyonlarıyla, tek başına ya da birlikte kullanılması halinde, ilişkili olarak bulunur ve bu katyonlar fazla miktarlarda da bulunabilir.

Ticari ürünler, kaynak olan böcekten çıkarılan proteinli materyalleri ve aynı zamanda, serbest karminat ya da az miktarda bağlanmamışalüminyum katyonları kalıntısını da içerebilir.

Sınıf: Antrakinon

Renk endeks no: 75470

Einecs: Koşinel: 215-680-6; karminik asit: 215-023-3;
karminler:215-724-4

Kimyasal adı: 7-b -D-glukopiranosil-3, 5, 6, 8-tetrahidroksi-1-metil-9, 10-dioksoantrasen-2-karboksilik asit (karminik asit): karmin bu asitin hidrate olmuş şelatıdır.

Kimyasal formüller: C22H20O13 (karminik asit)

Molekül Ağırlığı: 492.19 (karminik asit)

Saflık: Karminik asit içeriği; karminik asit içeren ekstraktlarda % 2.0'den; şelatlarda % 50'den az olmamalıdır.

Tanımlama: Kırmızıdan koyu kırmızıya, kolay ufalanır, katı ya da toz. Koşinel ekstraktı genellikle koyu kırmızı bir sıvıdır, fakat toz olarak da kurutulabilir.

Belirleme

Spektrofotometri: Sulu amonyak çözeltisinde yaklaşık 518 nm'de maksimum.

Karminik asit için, seyreltik hidroklorik çözeltisinde, yaklaşık 494 nm’de maksimum.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kuşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 122 AZORUBİN, KARMOSİN

Eşanlamlılar: CI gıda kırmızısı 3

Tanım:

Azorubin, disodyum 4-hidroksi-3-(4-sülfonato-1-naftilazo) naphthalen-1-sülfonat ve başlıca renksiz elementler olarak, sodyum klorid ve/veya sodyum sülfat ile birlikte yardımcı renklendirici maddelerden oluşur.

Azorubin, sodyum tuzu olarak tanımlanır. Kalsiyum ve potasyum tuzuna da izin verilir.

Sınıf: Monoazo

Renk endeks no: 14720

Einecs: 222-657-4

Kimyasal adı: Disodyum 4-hidroksi-3-(4-sülfonato-1-naftilazo) naftalen-1-sülfonat

Kimyasal formüller: C20H12N2Na2O7S2

Molekül Ağırlığı: 502.44

Saflık: İçerik, sodyum tuzu cinsinden toplam renklendirici maddelerin % 85'inden az olmamalıdır.

Sulu çözeltide516 nm'de E510.

Tanımlama: Kırmızıdan kestane rengine toz veya granüller.

Belirleme

A. Spektrofotometri: Suda yaklaşık 516 nm'de maksimum.

B. Sudaki kırmızı solüsyon:

Suda çözünmeyen madde: % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler: % 2.0'den fazla olmamalıdır.

Renklendirici maddeler dışındaki organik bileşikler:

4-aminonaftalen-1-sülfonik asit Toplam % 0.5’ten fazla olmamalıdır.

4-hidroksinaftalen-1- sülfonik asit Toplam % 0.5’ten fazla olmamalıdır.

Sülfone edilmemiş primer

aromatik aminler: Anilin cinsinden% 0.01’den fazla olmamalıdır.

Eter ile ekstrakte edilebilir madde: Nötr koşullar altında % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller (Pb gibi): 40 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 123 AMARANT

Eşanlamlılar: CI gıda kırmızısı 9

Tanım:

Amarant trisodyum 2-hidroksi-1-(4-sülfonato-1-naftilazo) nafthalen-3,6-disülfonat ve başlıca renksiz elementler olarak, sodyum klorid ve/veya sodyum sülfat ile birlikte yardımcı renklendirici maddelerden oluşur.

Amarant, sodyum tuzu olarak tanımlanır. Kalsiyum ve potasyum tuzuna da izin verilir.

Sınıf: Monoazo.

Renk endeks no: 16185

Einecs: 213-022-2

Kimyasal adı: Trisodyum 2-hidroksi-1-(4-sülfonato-1-naftilazo) naftalen-3,6-disülfonat.

Kimyasal formül: C20H11N2Na3O10S3

Molekül Ağırlığı: 604.48

Saflık: İçerik, sodyum tuzu cinsinden toplam renklendirici maddelerin % 85'inden az olmamalıdır.

Sulu çözeltideyaklaşık520 nm'de E440.

Tanımlama: Kırmızımsı-kahverengi rengi toz veya granüller.

Belirleme

A. Spektrofotometri: Suda yaklaşık 520 nm'de maksimum.

B. Sudaki kırmızı solüsyon:

Saflık

Suda çözünmeyen madde: % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler: % 3.0'ten fazla olmamalıdır.

Renklendirici maddeler dışındaki organik bileşikler:

4-aminonaftalen-1-sülfonik asit

3-hidroksinaftalen-2,7-
disülfonik asit

6- hidroksinaftalen -2-
sülfonik asit Toplam % 0.5’ten fazla olmamalıdır.

7- hidroksinaftalen -1,3-
disülfonik asit

7- hidroksinaftalen -1,3-6-
trisülfonik asit

Sülfone edilmemiş primer

aromatik aminler: Anilin cinsinden % 0.01’den fazla olmamalıdır.

Eter ile ekstrakte edilebilir madde: Nötr koşullar altında % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kuşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 124 PONCEAU 4R, KOŞİNEL KIRMIZI A

Eşanlamlılar: CI Gıda Kırmızısı 7, Yeni koşin (coccine).

Tanım:

Ponceau 4R, trisodyum 2-hidroksi-1-(4-sülfonato-1-naftilazo) naftalen-6,8-disülfonat ve başlıca renksiz elementler olarak, sodyum klorid ve/veya sodyum sülfat ile birlikte yardımcı renklendirici maddelerden oluşur.

Ponceau 4R, sodyum tuzu olarak tanımlanır. Kalsiyum ve potasyum tuzuna da izin verilir.

Sınıf: Monoazo

Renk endeks no: 16255

Einecs: 220-036-2

Kimyasal adı: Trisodyum 2-hidroksi-1-(4-sülfonato-1-naftilazo) naftalen-6,8-disülfonat

Kimyasal formül: C20H11N2Na3O10S3

Molekül Ağırlığı: 604.48

Saflık: İçerik, sodyum tuzu cinsinden toplam renklendirici maddelerin % 80'inden az olmamalıdır.Sulu çözeltide yaklaşık 505 nm'de E430.

Tanımlama: Kırmızımsı toz veya granüller.

Belirleme

A. Spektrofotometri: Suda yaklaşık 505 nm'de maksimum.

B. Sudaki kırmızı solüsyon:

Suda çözünmeyen madde: % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler: % 1.0'den fazla olmamalıdır.

Renklendirici maddeler dışındaki organik bileşikler:

4-aminonaftalen-1-
sülfonik asit

7-hidroksinaftalen-1,3-
disülfonik asit

3- hidroksinaftalen -2,7-

disülfonik asit Toplam % 0.5’ten fazla olmamalıdır.

6- hidroksinaftalen -2-

sülfonik asit

7- hidroksinaftalen -1,3-6-

trisülfonik asit

Sülfone edilmemiş primer

aromatik aminler: Anilin cinsinden% 0.01’den fazla olmamalıdır.

Eter ile ekstrakte edilbeilir madde: Nötr koşullar altında % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kuşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 127 ERİTROSİN

Eşanlamlılar: CI gıda kırmızısı 14

Tanım:(

Eritrosin, disodyum 2-(2,4,5,7-tetraiodo-3-oksido-6-oksoksanten-9-il) benzoat monohidrat ve başlıca renksiz elementler olarak, sodyum klorid ve/veya sodyum sülfat ile birlikte yardımcı renklendirici maddelerden oluşur.

Eritrosin, sodyum tuzu olarak tanımlanır. Kalsiyum ve potasyum tuzuna da izin verilir.

Sınıf: Ksanten

Renk indeks no: 45430

Einecs: 240-474-8

Kimyasal adı: Disodyum 2-(2,4,5,7-tetraiodo-3-oksido-6-oksoksanten-9-il) benzoat monohidrat.

Kimyasal formül: C20H6I4Na2O5. H2O

Molekül Ağırlığı: 897.88

Saflık: İçerik, susuz sodyum tuzu cinsinden toplam renklendirici maddelerin % 87'sinden az olmamalıdır.

pH=7 olan sulu çözeltideyaklaşık 526 nm'de E1100.

Tanımlama: Kırmızı toz veya granüller.

Belirleme

A. Spektrofotometri: pH=7 olan sudayaklaşık 526 nm'de maksimum.

B. Sudaki kırmızı solüsyon:

Sodyum iyodürü cinsinden

İnorganik iyodürler: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Suda çözünmeyen madde: % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler (floresans hariç): % 4.0'ten fazla olmamalıdır.

Floresans: 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Renklendirici maddeler dışındaki organik bileşikler:

Triiyodoresorsinol %0.2’den fazla olmamalıdır.

2-(2,4 dihdroksi-3,5-

diodobenzoil) benzoic acid: % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Eter ile ekstrakte edilebilir madde: pH= 7-8 arasında olan bir çözeltiden, % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Alüminyum lake: Hidroklorik asitte çözünmeyen madde yöntemi uygulanamaz. Sadece bu renk için, % 0.5'ten fazla olmayan, sodyum hidroksitte çözünmeyen madde ile yer değiştirir.

E 128 KIRMIZI 2G

Eşanlamlılar: CI gıda kırmızısı, azogeranin.

Tanım:

Kırmızı 2G, disodyum 8-asetamido-1-hidroksi-2-fenilazonaftalen-3,6-disülfonat ve başlıca renksiz elementler olarak, sodyum klorid ve/veya sodyum sülfat ile birlikte yardımcı renklendirici maddelerden oluşur.

Kırmızı 2G, sodyum tuzu olarak tanımlanır.Kalsiyum ve potasyum tuzuna da izin verilir.

Sınıf: Monoazo.

Renk endeks no: 18050

Einecs: 223-098-9

Kimyasal adı: Disodyum 8-asetamido-1-hidroksi-2-fenilazo-naftalen-3,6-disülfonat.

Kimyasal formül: C18H13N3Na2O8S2

Molekül Ağırlığı: 509.43

Saflık: İçerik, sodyum tuzu cinsinden toplam renklendirici maddelerin % 80'inden az olmamalıdır.

Sulu çözeltide yaklaşık 532 nm'de E620.

Tanımlama: Kırmızımsı toz veya granüller.

Belirleme

A. Spektrofotometri: Suda yaklaşık 532 nm'de maksimum.

B. Sudaki kırmızı solüsyon:

Suda çözünmeyen madde: % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler: % 2.0'den fazla olmamalıdır.

Renklendirici maddeler dışındaki organik bileşikler:

5-asetamido-4-hidroksinaftalen
-2,7-disülfonik asit Toplam % 0,5’ten fazla olmamalıdır

5-amino-4-hidroksinaftalen
-2,7-disülfonik asit

Sülfone edilmemiş primer aromatik aminler: Anilin cinsinden% 0.01’den fazla olmamalıdır.

Eter ile ekstrakte edilebilir madde: Nötr koşullar altında % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kuşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller (Pb gibi): 40 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 129 ALLURA KIRMIZISI AC

Eşanlamlılar: CI gıda kırmızısı 17

Tanım:

Allura Kırmızısı AC, disodyum 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sülfonato-fenilazo) nafthalen-6-sülfonat ve başlıca renksiz elementler olarak, sodyum klorid ve/veya sodyum sülfat ile birlikte olan yardımcı renklendirici maddelerden oluşur.

Allura Kırmızısı AC, sodyum tuzu olarak tanımlanır. Kalsiyum ve potasyum tuzuna da izin verilir.

Sınıf: Monoazo

Renk indeks no: 16035

Einecs: 247-368-0

Kimyasal adı: Disodyum 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sülfonatofenilazo) naftalen-6-sülfonat

Kimyasal formül: C18H14N2Na2O8S2

Molekül Ağırlığı: 496.42

Saflık: İçerik, sodyum tuzu cinsinden toplam renklendirici maddelerin % 85'inden az olmamalıdır.pH=7 olan sulu çözeltide yaklaşık 504 nm'de E540.

Tanımlama: Koyu kırmızı toz veya granüller.

Belirleme

A. Spektrofotometri: Suda yaklaşık 504 nm'de maksimum.

B. Sudaki kırmızı solüsyon:

Suda çözünmeyen madde: % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler: % 3.0'ten fazla olmamalıdır.

Renklendirici maddeler dışındaki organik bileşikler:

6-hidroksi-2-naftalen

sülfonik asit, sodyum tuzu: % 0.3'den fazla olmamalıdır.

4-amino-5-metoksi-2-metilbenzen sülfonik asit: % 0.2'den fazla olmamalıdır.

6,6-oksibis (2- naftalen

sülfonik asit, disodyum tuzu: % 1.0'dan fazla olmamalıdır.

Sülfone edilmemiş primer

aromatik aminler: Anilin cinsinden% 0.01’den fazla olmamalıdır.

Eter ile ekstrakte edilebilir madde: pH’=7 olan bir çözeltide, % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kuşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 131 PATENT MAVİ V

Eşanlamlılar: CI gıda mavisi 5

Tanım:

Patent mavi V, [ 4-a-(4dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disülfofenil-metiliden)2,5-sikloheksadien -1-yliden]dietilamonyum hidroksid inner salt’nın kalsiyum ve sodyum bileşikleri ve başlıca renksiz elementler

olarak, sodyum klorid ve/veya sodyum sülfat ve/veya kalsiyum sülfat ile birlikte olan yardımcı renklendirici maddelerden oluşur.

Potasyum tuzuna da izin verilir.

Sınıf: Triarilmetan.

Renk indeks no: 42051

Einecs: 222-573-8

Kimyasal adı: [4-a-(4dietilaminofenil)-5- hidroksi-2,4-disülfofenil-metiliden)2,5-sikloheksadien-1-yliden] dietilamonyum hidroksid inner salt’nın kalsiyum ve sodyum bileşikleri.

Kimyasal formüller: Kalsiyum bileşiği: C27H31N2O7S2Ca1/2

Sodyum bileşiği: C27H31N2O7S2Na

Molekül Ağırlığı: Kalsiyum bileşiği: 579.72

Sodyum bileşiği: 582.67

Saflık: İçerik, sodyum tuzu cinsinden toplam renklendirici maddelerin % 85'inden az olmamalıdır.

pH=5 olan sulu çözeltide yaklaşık 638 nm'de E2000.

Tanımlama: Koyu-mavi toz veya granüller.

Belirleme

A. Spektrofotometri: pH=5 olan suda 638 nm'de maksimum.

B. Sudaki mavi çözelti:

Suda çözünmeyen madde: % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler: % 2.0'ten fazla olmamalıdır.

Renklendirici maddeler dışındaki organik bileşikler:

3-hidroksi benzaldehit

3-hidroksi benzoik asit

3- hidroksi -4-
sülfobenzoik asit Toplam % 0.5’ten fazla olmamalıdır.

N4N dietilamin benzene
sülfonik asit

Löko baz % 4.0’ten fazla olmamalıdır.

Sülfone edilmemiş primer aromatik aminler: Anilin cinsinden% 0.01’den fazla olmamalıdır.

Eter ile ekstrakte edilebilir madde: pH=5 olan bir çözeltide, % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kuşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 132 INDIGOTIN, INDIGO KARMİN

Eşanlamlılar: CI gıda mavisi 1

Tanım:

İndigotin, disodyum 3,3’-diokso-2,2’-bi-indoliliden-5,5’-disülfonat ve disodyum 3,3’-diokso-2,2’-bi-indoliliden-5,7’-disülfonat’ın karışımı ve başlıca renksiz elementler olarak, sodyum klorit ve/veya sodyum sülfat ile birlikte yardımcı renklendirici maddelerden oluşur.

İndigotin, sodyum tuzu olarak tanımlanır. Kalsiyum ve potasyum tuzuna da izin verilir.

Sınıf: Indigoid

Renk endeks no: 73015

Einecs: 212-728-8

Kimyasal adı: Disodyum 3,3’-diokso-2,2’-bi-indoliliden-5,5’-disülfonat

Kimyasal formül: C16H8N2Na2O8S2

Molekül Ağırlığı: 466.36

Saflık: İçerik, sodyum tuzu cinsinden toplam renklendirici maddelerin % 85'inden az olmamalıdır;

Disodyum 3,3’-diokso-2,2’-bi-indoliliden-5,7'-disülfonat: % 18’den fazla olmamalıdır.

Sulu çözeltide yaklaşık 610 nm'de E480.

Tanımlama: Koyu-mavi toz veya granüller.

Belirleme

A. Spektrofotometri: Suda yaklaşık 610 nm'de maksimum.

B. Sudaki mavi çözelti:

Suda çözünmeyen madde: % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler: Disodyum 3,3’-diokso-2,2’-bi-indoliliden-5,7'-disülfonat hariç: % 1.0'den fazla olmamalıdır.

Renklendirici maddeler dışındaki organik bileşikler:

Isatin-5-sülfonik asit Toplam % 0.5’ten fazla olmamalıdır.

5-sülfoantranilik asit Toplam % 0.5’ten fazla olmamalıdır.

Antranilik asit Toplam % 0.5’ten fazla olmamalıdır.

Sülfone edilmemiş primer

aromatik aminler: Anilin cinsinden% 0.01’den fazla olmamalıdır.

Eter ile ekstrakte edilebilir madde: Nötr koşullarda, % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kuşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 133 PARLAK MAVİ FCF

Eşanlamlılar: CI gıda mavisi 2

Tanım:

Parlak mavi FCF, disodyum a-(4-(N-etil-3-sülfonatobenzilamino) fenil)-a -(4-N-etil-3- sülfonatobenzilamino) siklohekza-2,5-dieniliden) toluen-2-sülfonat ve izomerleri ile, başlıca renksiz elementler olarak, sodyum klorid ve/veya sodyum sülfat ile birlikte yardımcı renklendirici maddelerden oluşur.

Parlak mavi FCF, sodyum tuzu olarak tanımlanır. Kalsiyum ve potasyum tuzuna da izin verilir.

Sınıf: Triarilmetan.

Renk endeks no: 42090

Einecs: 223-339-8

Kimyasal adı: Disodyum a-(4-(N-etil-3-sülfonatobenzilamino) phenyl)-a-(4-N-etil-3-sülfonatobenzilamino) sikloheksa-2,5-dieniliden)toluen-2-sülfonat.

Kimyasal formüller: C37H34N2Na2O9S3

Molekül Ağırlığı: 792.84

Saflık: İçerik, sodyum tuzu cinsinden toplam renklendirici maddelerin % 85'inden az olmamalıdır.

Sulu çözeltide yaklaşık 630 nm'de E1630.

Tanımlama: Kırmızımsı-mavi toz veya granüller.

Belirleme

A. Spektrofotometri: Sudayaklaşık 630 nm'de maksimum.

B. Sudaki mavi çözelti:

Suda çözünmeyen madde: % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler: % 6.0'dan fazla olmamalıdır.

Renklendirici maddeler dışındaki organik bileşikler:

2-, 3- ve 4-formil benzen

sülfonik asit % 1.5’tan fazla olmamalıdır.

3-((etil)(4-sülfofenil)

amino) metil benzen

sülfonik asit % 0.3’ten fazla olmamalıdır.

Löko baz %5.0’ten fazla olmamalıdır.

Sülfone edilmemiş primer

aromatik aminler: Anilin cinsinden% 0.01’den fazla olmamalıdır.

Eter ile ekstrakte edilebilir madde: pH=7’de % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kuşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 140 (i) KLOROFİLLER

Eşanlamlılar: CI doğal yeşil 3, magnezyum klorofil, magnezyum feofitin.

Tanım:

Klorofiller, yenebilir bitkiler, ot, yonca ve ısırganın doğal suşlarından çözücü ekstraksiyonu ile elde edilir. Çözücünün basamaklı şekilde uzaklaştırılması sırasında, doğal olarak bulunan koordine magnezyum, uygun feofitinleri vermek üzere klorofillerden tamamen ya da kısmen uzaklaştırılabilir. Temel renklendirici maddeler feofitinler ve magnezyum klorofilleridir. Çözücünün uzaklaştırılmış olduğu ekstrakte edilmiş ürün, kaynak materyalden türemiş sıvı ve katı yağlar ile mumların yanı sıra karotenoidler gibi diğer pigmentleri içerir. Ekstraksiyon için çözücü olarak yalnızca; aseton, metil etil keton, diklorometan, karbondioksit , metanol, etanol, propan-2-ol ve hekzan kullanılabilir.

Sınıf: Porfrin.

Renk indeks no: 75810

Einecs: Klorofiller: 215-800-7, klorofil a: 207-536-6, klorofil b: 208-272-4

Kimyasal adı: Başlıca renklendirici ögeler şunlardır:Fitil (132R, 17S, 18S)-3-(8-etil-132-metoksikarboil-2,7, 12,18-tetrametil-13’-oxo-3-vinil-131-132-17,18- tetrahidroksilopenta[ at] -porfrin-17-il)propiyonat, (Feofitin a) veya magnezyum kompleksi şeklinde (Klorofil a).Fitil (132R, 17S, 18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarboil -2,12,18-trimetil-13’-oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidroksilopenta[ at] -porfrin-17-il)propiyonat, (Feofitin a) veya magnezyum kompleksi şeklinde (Klorofil b).

Kimyasal formü: Klorofil a (magnezyum kompleksi): C55H72MgN4O5

Klorofil a: C55H74N4O5

Klorofil b (magnezyum kompleksi): C55H70MgN4O6

Klorofil b: C55H72N4O6

Molekül Ağırlığı: Klorofil a (magnezyum kompleksi): 893.51Klorofil a: 871.22

Klorofil b (magnezyum kompleksi): 907.49

Klorofil b: 885.20

Saflık: Bağlı klorofiller ve magnezyum komplekslerinin toplam içeriği % 10’dan az olmamalıdır.

409 nm'de kloroformda E700.

Tanımlama: Koordine magnezyum içeriğine bağlı olarak, zeytin yeşili ile koyu yeşil arası renkte mumsu katı.

Belirleme

Spektrofotometri: Kloroformda yaklaşık 409 nm'de maksimum.

Saflık

Çözücü Kalıntıları

Aseton

Metil etil keton

Metanol Tek başına ya da birlikte kullanıldığında

Etanol 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Propan-2-ol

Hekzan

Diklorometan: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsiden): 40 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 140 (ii) KLOROFİLİNLER

Eşanlamlılar: CI doğal yeşil 5, sodyum klorofilin, potasyum klorofilin.

Tanım:

Klorofilinlerin alkali tuzları, yenebilir bitki, ot, yonca ve ısırganın doğal suşlarının çözücü ekstraktının sabunlaştırılması ile elde edilir. Sabunlaştırma, metil ve fitol ester gruplarını uzaklaştırır ve siklopentil halkasını kısmen kırabilir. Asit grupları, potasyum ve/veya sodyum tuzları oluşturmak için nötralize edilir.

Ekstraksiyonda çözücü olarak yalnızca; aseton, metil etil keton, diklorometan, karbondioksit, metanol, etanol, propan-2-ol ve hekzan kullanılabilir.

Sınıf: Porfrin.

Renk indeks no: 75815

Einecs: 287-483-3

Kimyasal adı: Asit formlarında başlıca renklendirici ögeleri şunlardır:3-(10-karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okzo-2-vinilforbin-7-il) propiyonat (klorofilin a).

ve

3-(10-karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okzo-2-vinilforbin-7-il)propiyonat (klorofilin b).

Hidrolizin derecesine bağlı olarak siklopentenil halkası, üçüncü bir karboksil fonksiyonunun üretimi ile sonuçlanacak şekilde kırılır.

Magnezyum kompleksleri de bulunabilir.

Kimyasal formüller: Klorofilin a (asit form): C34H34N4O5

Klorofilin b (asit form): C34H32N4O6

Molekül Ağırlığı: Klorofilin a: 578.68Klorofilin b: 592.66

Eğer siklopentenilhalkası kırılmışsa, her biri 18 dalton arttırılabilir.

Saflık: Toplam klorofilin içeriği, yaklaşık100 0C’de 1 saat kurutulmuş örneğin % 95’inden az olmamalıdır.

pH=9 olan sulu çözeltide yaklaşık 405 nm'de E 700.

pH=9 olan sulu çözeltide yaklaşık 653 nm'de E 140.

Tanımlama: Koyu yeşil- mavi/siyah toz.

Belirleme

Spektrofotometri: pH= 9 olan Sulu fosfat tamponunda yaklaşık 405 nm ve 653 nm’de maksimum.

Çözücü Kalıntıları

Aseton

Metil etil keton

Metanol Tek başına ya da birlikte kullanıldığında

Etanol 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Propan-2-ol

Hekzan

Diklorometan 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 141 (i) KLOROFİLLERİN BAKIR KOMPLEKSLERİ

Eşanlamlıları: CI doğal yeşil 3, bakır klorofil, bakır feofitin.

Tanım:

Bakır klorofilleri, yenebilir bitki, ot, yonca ve ısırganın doğal suşlarının çözücü ekstraksiyonu ile elde edilen maddeye bakır tuzu eklenmesi ile elde edilir. Çözücünün uzaklaştırılmış olduğu ekstrakte edilmiş ürün, kaynak materyalden türemiş sıvı ve katı yağlar ile mumların yanı sıra karotenoidler gibi diğer pigmentleri içerir. Temel renklendirici maddeler bakır feofitinlerdir. Ekstraksiyonda çözücü olarak yalnızca: aseton, metil etil keton, diklorometan, karbondioksit, metanol, etanol, propan-2-ol ve hekzan kullanılabilir.

Sınıf: Porfrin.

Renk indeks no: 75815

Einecs: Bakır klorofil a: 239-830-5; bakır klorofil b: 246-020-5.

Kimyasal adı:[Fitil (132R, 17S, 18S)-3-(8-etil-132-metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13’-okzo-3-vinil-131-13 2-17,18-tetrahidroksilopenta [ at] -porfrin-17-il)propiyonat] bakır (II) (Bakır Klorofil a).

[ Fitil (132R, 17S, 18S)-3-(8-etil-7-formil-13 2-metoksikarbonil-2,12,18 trimetil-13’-okzo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidroksilopenta [ at] -porfrin-17-il)propiyonat] bakır (II) (Bakır Klorofil b).

Kimyasal formüller: Bakır klorofil a: C55H72Cu N4O5

Bakır klorofil b: C55H70CuN4O6

Molekül Ağırlığı: Bakır klorofil a: 932.75Bakır klorofil b: 946.73

Saflık: Toplam bakır klorofil içeriği, % 10’dan az olmamalıdır.

Kloroformdayaklaşık 422 nm'de E 540.

Kloroformdayaklaşık 652 nm'de E 300.

Tanımlama: Kaynak materyale bağlı olarak rengi mavi yeşil ile koyu yeşil arasında olan mumsu katı.

Belirleme

Spektrofotometri: Kloroformda yaklaşık 422 nm ve 652 nm’de maksimum.

Çözücü Kalıntıları

Aseton

Metil etil keton

Metanol Tek başına ya da birlikte kullanıldığında

Etanol 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Propan-2-ol

Hekzan

Diklorometan 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Bakır İyonları: 200 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Toplam Bakır: Toplam bakır feofitinlerinin % 8.0’inden fazla olmamalıdır.

E 141 (ii) KLOROFİLİNLERİN BAKIR KOMPLEKSLERİ

Eşanlamlılar: Sodyum bakır klorofilin, potasyum bakır klorofilin, CI doğal yeşil 5.

Tanım:

Bakır klorofilinlerin alkali tuzları, yenebilir bitki, ot, yonca ve ısırganın doğal suşlarının çözücü ekstraktının sabunlaştırılması ile elde edilen ürüne bakır eklenmesi ile elde edilir; sabunlaştırma, metil ve fitol ester gruplarını uzaklaştırır ve siklopentil halkasını kırabilir. Saflaştırılmış klorofilinlere bakır eklenmesinden sonra, asit grupları potasyum ve/veya sodyum tuzları oluşturmak için nötralize edilir.

Ekstraksiyonda çözücü olarak yalnızca; aseton, metil etil keton, diklorometan, karbondioksit, metanol, etanol, propan-2-ol ve hekzan kullanılabilir.

Sınıf: Porfrin

Renk indeks no: 75815

Einecs:

Kimyasal adı: Asit formlarında başlıca renklendirici ögeleri şunlardır:

3-(10-Karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okzo-2-vinilforbin-7-il) propiyonat, bakır kompleksi (klorofillin a).

ve

3-(10-Karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okzo-2-vinilforbin-7-il) propiyonat bakır kompleksi (klorofillin b).

Kimyasal formüller: Bakır klorofillin a (asit form): C34H32Cu N4O5

Bakır klorofillib b (asit form): C34H30Cu N4O6

Molekül Ağırlığı: Bakır klorofillin a: 640.20Bakır klorofillin b: 654.18

Eğer siklopentenilhalkası kırılmışsa, her biri 18 dalton arttırılabilir.

Saflık: Toplam bakır klorofilinlerinin içeriği, yaklaşık 100 0C’de 1 saat kurutulmuş örneğin % 95’inden az olmamalıdır.pH=7.5 olan sulu fosfat tamponunda yaklaşık 405 nm'de E 565.

pH=7.5 olan sulu fosfat tamponunda yaklaşık 630 nm'de E 145.

Tanımlama: Koyu yeşil ile mavi/siyah arası toz.

Belirleme

Spektrofotometri: pH=7.5 olan sulu fosfat tamponunda yaklaşık 405 nm'de ve 630 nm’de maksimum.

Çözücü Kalıntıları:

Aseton

Metil etil keton

Metanol Tek başına ya da birlikte kullanıldığında

Etanol 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Propan-2-ol

Hekzan

Diklorometan 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Bakır İyonları: 200 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Toplam Bakır: Toplam bakır klorofillinlerinin % 8.0’inden fazla olmamalıdır.

E 142 YEŞİL S

Eşanlamlılar: CI gıda yeşili 4, parlak yeşil BS

Tanım:

Yeşil S başlıca sodyum N-[ 4-(dimetilamino)fenil] 2-hidroksi-3,6-disülfo-1-nafttalenil)metilen] -2,5-siklohekzadien-1-yliden] -N-metilmetanaminyum ve başlıca renksiz bileşikler olarak, sodyum klorid ve/veya sodyum sülfat ile birlikte olan yardımcı renklendirici maddelerden oluşur.

Yeşil S, sodyum tuzu olarak tanımlanır. Kalsiyum ve potasyum tuzuna da izin verilir.

Sınıf: Triarilmetan.

Renk indeks no: 44090

Einecs: 221-409-2

Kimyasal adı: Sodyum N-[ 4-[ [ 4-(dimetilamino)fenil] (2-hidroksi-3,6-disülfo-1-naftalenil)metilen] -2,5-siklohekzadien-1-yliden] -N-metilmetanaminyum;Sodyum 5-[ 4-dimetilamino-a -(-dimetiliminosiklohekza-2,5-dieniliden)benzil] -6-hidroksi-7-sülfonata-naftalen-2-sülfonat (alternatif kimyasal adı).

Kimyasal formül: C27H25N2NaO7S2

Molekül Ağırlığı: 576.63

Saflık: İçeriği, sodyum tuzu cinsinden toplam renklendirici maddelerin % 80'inden az olmamalıdır.Sulu çözeltide yaklaşık 632 nm'de E 1720.

Tanımlama: Koyu mavi ya da koyu yeşil toz veya granüller.

Belirleme

A. Spektrofotometri: Suda yaklaşık 632 nm'de maksimum.

B. Sudaki mavi veya çözelti:

Suda çözünmeyen madde: % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler: % 1.0'den fazla olmamalıdır.

Renklendirici maddeler dışındaki organik bileşikler:

4,4¢ -bis(dimetilamino)-benzhidril alkol % 0.1'den fazla olmamalıdır.

4,4¢ -bis(dimetilamino)-benzofenon % 0.1'den fazla olmamalıdır.

3-hidroksnaftalen-2,7-disülfonik asit % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Löko baz %5.0’ten fazla olmamalıdır.

Sülfone edilmemiş primer aromatik aminler: Anilin cinsinden % 0.01’den fazla olmamalıdır.

Eter ile ekstrakte edilebilir madde: Nötr koşullarda % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 150a SADE KARAMEL

Tanım:

Sade karamel, karbonhidratların kontrollü ısıl işleme tabi tutulması ile hazırlanır (glukoz şurupları, sakaroz ve/veya invert şurupları ve dekstroz gibi glukoz ve fruktoz monomerleri ve/veya bununla ilgili polimerleri olan ticari olarak piyasada bulunan gıda eşiti besleyici tatlandırıcılar). Karamelleşmenin hızlanması için amonyum bileşikleri ve sülfitler hariç, asitler, alkaliler ve tuzlar kullanılabilir.

Einecs: 232-435-9

Tanımlama: Koyu kahverengi ile siyah arası sıvı veya katı.

Saflık

DEAE selülozla bağlı renk: % 50’den fazla olmamalıdır.

Fosforil selülozla bağlı renk: % 50’den fazla olmamalıdır.

Renk yoğunluğu1: 0.01-0.12

Toplam azot: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Toplam Sülfür: % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 25 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

1: Renk yoğunluğu; karamel renkli katıların sudaki % 0.1’lik (ağırlık/hacim) çözelitisinin, 610 nm’de 1cm’lik küvetteki absorbansı olarak tanımlanır.

E 150b KOSTİK SÜLFİT KARAMELİ

Tanım:

Kostik sülfit karameli, karbonhidratların kontrollü ısıl işleme tabi tutulması ile (glukoz şurupları, sakaroz ve/veya invert şurupları ve dekstroz gibi glukoz ve fruktoz monomerleri ve/veya bununla ilgili polimerleri olan ticari olarak piyasada bulunan gıda eşiti besleyici tatlandırıcılar), asitli veya asitsiz ya da alkalili veya alkalisiz, sülfit bileşiklerinin varlığında hazırlanır (sülfüroz asit, potasyum sülfit, potasyum bisülfit, sodyum sülfit ve sodyum bisülfit); hiçbir amonyum bileşiği kullanılmaz.

Einecs: 232-435-9

Tanımlama: Koyu kahverengi ile siyah arası sıvı veya katı.

DEAE selülozla bağlı renk: % 50’den fazla.

Renk Yoğunluğu1: 0.05-0.13

Toplam Azot: % 0.3’den fazla olmamalıdır (2).

Sülfürdioksit: % 0.2’den fazla olmamalıdır (2).

Toplam Sülfür: % 0.3-3.5 (2).

DEAE selülozla bağlı sülfür: % 40’den fazla.

DEAE selülozla bağlı rengin absorbans oranı: 19-34

Absorbans Oranı

(A 280/560): 50’den büyük.

Arsenik: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 25 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

1: Renk yoğunluğu; karamel renkli katıların sudaki % 0.1’lik (ağırlık/hacim) çözelitisinin, 610 nm’de 1cm’lik küvetteki absorbansı olarak tanımlanır.

2: Renk eşdeğeri cinsinden, örneğin 0.1 absorbans birimi renk yoğunluğuna sahip bir ürüne göre ifade edilir.

E 150c AMONYAK KARAMELİ

Tanım:

Amonyak karameli, karbonhidratların kontrollü ısıl işleme tabi tutulması ile (glukoz şurupları , sakaroz ve/veya invert şurupları ve dekstroz gibi glukoz ve fruktoz monomerleri ve/veya bununla ilgili polimerleri olan ticari olarak piyasada bulunan gıda eşiti besleyici tatlandırıcılar), asitli veya asitsiz ya da alkalili veya alkalisiz, amonyum bileşiklerinin varlığında hazırlanır (amonyum hidroksit, amonyum karbonat, amonyum hidrojen karbonat ve amonyum fosfat); hiçbir sülfit bileşiği kullanılmaz.

Einecs: 232-435-9

Tanımlama: Koyu kahverengi ile siyah arası sıvı veya katı.

DEAE selülozla bağlı renk: % 50’den fazla olmamalıdır.

Fosforil selülozla bağlı renk: % 50’den fazla.

Renk Yoğunluğu (1): 0.08-0.36

Amonyaktan gelen azot: % 0.3’den fazla olmamalıdır (2).

4-metilimidazol: 250 mg/kg’dan fazla olmamalıdır (2).

2-asetil-4-tetrahidroksi-bütilimidazol: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır (2).

Toplam Sülfür: % 0.2’den fazla olmamalıdır (2).

Toplam azot: % 0.7-3.3.

Fosforil selülozla bağlı rengin absorbansı: 13-35

Arsenik: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 25 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

1: Renk yoğunluğu; karamel renkli katıların sudaki % 0.1’lik (ağırlık/hacim) çözelitisinin, 610 nm’de 1cm’lik küvetteki absorbansı olarak tanımlanır.

2: Renk eşdeğeri cinsinden, örneğin 0.1 absorbans birimi renk yoğunluğuna sahip bir ürüne göre ifade edilir.

E 150d SÜLFİT AMONYAK KARAMELİ

Tanım:

Amonyak karameli, karbonhidratların kontrollü ısıl işleme tabi tutulması ile (glukoz şurupları, sakaroz ve/veya invert şurupları ve dekstroz gibi glukoz ve fruktoz monomerleri ve/veya bununla ilgili polimerleri olan ticari olarak piyasada bulunan gıda eşiti besleyici tatlandırıcılar), asitli veya asitsiz ya da alkalili veya alkalisiz, sülfat ve amonyum bileşiklerinin (sülfüroz asit, potasyum sülfit, potasyum bisülfit, sodyum sülfit, sodyum bisülfit, amonyum hidroksit, amonyum karbonat, amonyum hidrojen karbonat, amonyum fosfat, amonyum sülfat, amonyum sülfit ve amonyum hidrojen sülfit) varlığında hazırlanır.

Einecs: 232-435-9

Tanımlama: Koyu kahverengi ile siyah arası sıvı veya katı.

DEAE selülozla bağlı renk: % 50’den fazla.

Renk Yoğunluğu (1): 0.10-0.60

Amonyaktan gelen azot: % 0.6’dan fazla olmamalıdır (2).

Sülfürdioksit: % 0.2’den fazla olamamlıdır (2).

4-metilimidazol: 250 mg/kg’dan fazla olmamalıdır (2).

Toplam azot: % 0.3-1.7 (2).

Toplam Sülfür: % 0.8-2.5 (2).

Alkol presipitatının azot/sülfür oranı: 0.7-2.7

Alkol presipitatının Absorbans oranı: 8-14

Absorbans Oranı (A 280/560): 50’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 25 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

1: Renk yoğunluğu; karamel renkli katıların sudaki % 0.1’lik (ağırlık/hacim) çözelitisinin, 610 nm’de 1cm’lik küvetteki absorbansı olarak tanımlanır.

2: Renk eşdeğeri cinsinden, örneğin 0.1 absorbans birimi renk yoğunluğuna sahip bir ürüne göre ifade edilir.

E 151 PARLAK SİYAH BN, SİYAH PN

Eşanlamlılar: CI gıda siyahı 1

Tanım:

Parlak siyah BN, temel olarak tetrasodyum-4-asetamido-5-hidroksi-6-[ 7-sülfonato-4-(4-sülfonatofenilazo)-1-naftilazo] naftalen-1,7-disülfonat ve başlıca renksiz bileşenler olarak, sodyum klorür ve/veya sodyum sülfat ile birlikte yardımcı renklendirici maddelerden oluşur.

Parlak siyah BN, sodyum tuzu olarak tanımlanır. Kalsiyum ve potasyum tuzlarına da izin verilir.

Sınıf: Bisazo

Renk endeks no: 28440

Einecs: 219-476-5

Kimyasal adı: Tetrasodyum-4-asetamido-5-hidroksi-6-[ 7-sülfonato-4-(4-sülfonatofenilazo)-1-naftilazo] naftalen-1,7-disülfonat

Kimyasal formülü: C28H17N6Na4O14S4

Molekül ağırlığı: 867.69

Saflık: Sodyum tuzu cinsinden toplam renklendirici maddeler içeriği % 80' den az olmamalıdır.

Çözeltide yaklaşık 570 nm’de E 530.

Tanımlama: Siyah toz veya granüller.

Belirleme

A. Spektrofotometri: Suda yaklaşık 570 nm’de maksimum.

B. Sudaki siyah-mavimsi çözelti:

Suda çözünmeyen madde: % 0.2’ den fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler: Kuru içerik üzerinden% 10’ dan fazla olmamalıdır.

Renklendirici maddeler dışındaki organik bileşikler:

4-asetamido-5-hidroksinaftalen-

1,7-disülfonik asit

4-amino-5- hidroksinaftalen- Toplam % 0.8’den fazla olmamalıdır.

1,7 sülfonik asit

8-aminonaftalen-2-
sülfonik asit

4,4¢ diazoaminodi-
(benzensülfonik asit)

Sülfone olmamış primer aromatik aminler: Anilin cinsinden % 0.01’den fazla olmamalıdır.

Eter ile ekstrakte edilebilir madde: Nötr koşullar altında % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

E 153 BİTKİSEL KARBON

Eşanlamlılar: Bitkisel siyah

Tanım

Bitkisel karbon, odun, selüloz kalıntıları, turba ve hindistan cevizi ve diğer kabuklar gibi bitkisel materyallerin karbonizasyonu ile üretilir. Hammadde yüksek ısılarda karbonize olur. Esas olarak, çok ince bölünmüş karbon içerir. Az miktarda nitrojen, hidrojen ve oksijen içerebilir. Çoğu nem ürün üzerinde imalat sonrası absorbe edilebilir.

Renk indeks no: 77266

Einecs: 215-609-9

Kimyasal adı: Karbon

Kimyasal formülü: C

Molekül ağırlığı: 12.01

Saflık: Susuz ve külsüz bazda hesaplanan karbon içeriği % 95' den az olmamalıdır.

Tanımlama: Siyah toz, kokusuz ve tatsız.

Belirleme

A. Çözünürlük: Suda ve organik çözücülerde çözünmez.

B. Yanma: Kırmızı oluncaya kadar ısıtıldığında, alevsiz yavaş olarak yanar.

Saflık

Toplam kül: % 4.0’den fazla olmamalıdır (yanma derecesi: 625 0C).

Arsenik: 3 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’ 'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Poliaromatik hidrokarbonlar: Ürünün 1 g’ ının 10 g saf siklohekzan ile, sürekli bir ekstraksiyon aletinde ekstraksiyonu ile elde edilen ekstrakt renksiz olmalıdır ve ekstraktın ultraviole ışığındaki flöresansı 0.01 M sülfürik asitin 1000 mL’ sindeki, 0.100 mg kinin sülfat çözeltisindekinden daha yoğun olmamalıdır.

Kurutma kaybı: % 12’den fazla olmamalıdır (120 0C’ de, 4 saat).

Alkalide çözünebilir madde: 2 g örneğin, 20 mL N sodyum hidroksit ile kaynatılması ile elde edilen süzülmüş sıvı ve süzme işlemi renksiz olacaktır.

E 154 KAHVERENGİ FK

Eşanlamlılar: CI gıda kahverengisi 1

Tanım

Kahverengi FK, temel olarak aşağıdakilerin karışımından oluşur:

I sodyum 4-(2,4-diaminofenilazo) benzensülfonat

II sodyum 4-(4,6-diamino-m-tolilazo) benzensülfonat

III disodyum 4,4¢ -(4,6-diamino-1,3-fenilenbisazo)di (benzensülfonat)

IV disodyum 4,4¢ -(2,4-diamino-1,3-fenilenbisazo)di (benzensülfonat)

V disodyum 4,4¢-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilenbisazo)di (benzensülfonat)

VI trisodyum 4,4¢ , 4¢¢ -(2,4-diaminobenzen-1,3,5 trisazo)tri (benzensülfonat)

ve başlıca renksiz bileşenler olarak; su, sodyum klorür ve/veya sodyum sülfat ile birlikte yardımcı renklendirici maddeler.

Kahverengi FK, sodyum tuzu olarak tanımlanır. Kalsiyum ve potasyum tuzuna da izin verilir.

Sınıf: Azo (mono-, bis- ve trisazo renklerinin bir karışımıdır.)

Einecs:

Kimyasal adı: Karışım aşağıdakilerden oluşur:

I sodyum 4-(2,4-diaminofenilazo) benzensülfonat

II sodyum 4-(4,6-diamino-m-tolilazo) benzensülfonat

III disodyum 4,4¢ -(4,6-diamino-1,3-fenilenbisazo)di (benzensülfonat)

IV disodyum 4,4¢ -(2,4-diamino-1,3-fenilenbisazo)di (benzensülfonat)

V disodyum 4,4¢ -(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilenbisazo)di (benzensülfonat)

VI trisodyum 4,4¢ , 4¢¢ -(2,4-diaminobenzen-1,3,5trisazo)tri (benzensülfonat)

Kimyasal formülü: I C12H11N4NaO3S

II C13H13N4NaO3S

III C18H14N6Na2O6S2

IV C18H14N6Na2O6S2

V C19H16N6Na2O6S2

VI C24H17N8Na3O9S3

Molekül ağırlığı: I 314.30

II 328.33

III 520.46

IV 520.46

V 534.47

VI 726.59

Saflık: Toplam renklendirici maddeler içeriği % 70’ den az olmamalıdır.Toplam renklendirici maddelerin bileşiklerdeki mevcut oranı aşağıdaki değerleri geçmemelidir:

I % 26

II % 17

III % 17

IV % 16

V % 20

VI % 16

Tanımlama: Kırmızı kahverengi toz veya granüller.

Belirleme

Turuncudan kırmızımsıya kadar olan çözelti

Suda çözünmeyen madde: % 0.2’ den fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler: % 3.5’ den fazla olmamalıdır.

Renklendirici maddeler dışındaki organik bileşikler:

4-aminobenzen-1-sülfonik asit % 0.7’den fazla olmamalıdır.

m-fenilendiamin ve 4-metil-m-fenilendiamin % 0.35’den fazla olmamalıdır.

m-fenylendiamin ve 4-metil-m-fenilendiamin

dışındaki sulfone olmamış primer aromatik aminler: % 0.007’den fazla olmamalıdır (anilin olarak hesaplanmış).

Eter ile ekstrakte edilebilen madde: pH 7 olan bir çözeltiden, % 0.2’ den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kuşun: 10 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

E 155 KAHVERENGİ HT

Eşanlamlılar: CI gıda kahverengisi 3

Tanım:

Kahve rengi HT, temel olarak, disodyum 4,4¢ -(2,4-dihidroksi-5- hidroksimetil-1,3-fenilen bisazo) di (naftalen-1-sulfonat) ve başlıca renksiz bileşenler olarak, sodyum klorür ve/veya sodyum sülfat ile birlikte yardımcı renklendirici maddelerden oluşur.

Kahve rengi HT, sodyum tuzu olarak tanımlanır. Kalsiyum ve potasyum tuzuna da izin verilir.

Sınıf: Bisazo

Renk indeks no: 20285

Einecs: 224-924-0

Kimyasal adı: Disodyum 4,4¢ -(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3-fenilen bisazo) di (naftalen-1-sülfonat)

Kimyasal formülü: C27H18N4Na2O9S2

Molekül ağırlığı: 652.57

Saflık: Sodyum tuzu cinsinden hesaplanan toplam renklendirici madde içeriği % 70’ den az olmamalıdır.Sulu çözeltide pH 7’ de yaklaşık 460 nm’de E 403.

Tanımlama: Kırmızımsı-kahverengi toz veya granüller.

Belirleme

A. Spektrofotometri: pH 7olan suda yaklaşık 460 nm’de, maksimumdur.

B. Sudaki kahverengi çözelti

Suda çözünmeyen madde: % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler: % 10’dan fazla olmamalıdır (İnce Tabaka Kromatografisi yöntemi).

Renklendirici maddeler dışındaki organik bileşikler:

4-aminonaftalen-1-sülfonik asit % 0.7’den fazla olmamalıdır.

Sülfone olmamış primer aromatik aminler: Anilin cinsinden % 0.01’den fazla olmamalıdır.

Eter ile ekstrakte edilebilir madde: pH 7 olan bir çözeltide, % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 160 a (i) KARIŞIK KAROTENLER

1. Bitkisel Karotenler

Eşanlamlılar: CI Gıda Turuncusu 5

Tanım:

Karışık karotenler; yenilebilir bitkilerin, havuçların, bitkisel yağların, çim, alfalfa (lukerne) ve nettle’ın suşlarının çözücü ekstraksiyonu ile elde edilir.Başlıca renk verme özelliği, büyük bir kısmını b-karoten’in oluşturduğu, karotenoidlerden ileri gelir.a, g-karoten ve diğer pigmentler bulunabilir. Renk pigmentlerinin yanı sıra bu madde kaynak materyalde doğal olarak meydana gelen yağları ve mumları içerebilir.

Yalnızca belirtilen çözücüler ekstraksiyonda kullanılabilir: aseton, metil etil keton, metanol, etanol, propan-2-ol, hekzan(*), diklorometan ve karbondioksit

Sınıf: Karotenoid

Renk indeks no: 75130

Einecs: 230-636-6

Kimyasal formülü:b-karoten: C40H56

Molekül ağırlığı:b-karoten: 536,88

Saflık: b-karoten olarak hesaplanan karotenler içeriği %5’den az olmamalıdır. Bitkisel yağların ekstraksiyonu ile elde edilen ürünler için: yenilebilir yağlarda %0.2’den az olmamalıdır.Siklohekzanda, yaklaşık olarak 440 nm’den 457 nm’ye kadar olan dalga boylarında E2500 .

Belirleme

A. Spektrofotometri: Siklohekzanda 440-457 nm ve 470-486 nm arasındaki dalga boylarında maksimumdur.

Çözücü kalıntıları: AsetonMetil etil keton

Metanol Tek başına veya birlikte, 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Propan-2-ol

Hekzan

Etanol

Diklorometan 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

2. Deniz Yosunu Karotenleri

Eşanlamlılar: CI Gıda Turuncusu 5

Tanım:

Karışık karotenler Güney Avustralyada, Whyalla’da bulunan büyük tuz göllerinde büyüyen Dunaliella salina deniz yosununun doğal suşlarından üretilebilir. b-karoten, bir esansiyel yağ kullanılarak ekstrakte edilir. Hazırlanan numune, yenilebilir yağdaki %20’den %30’a kadar olan bir süspansiyondur. Trans-cis izomerlerinin oranı 50/50-71/29 sınırlarındadır.Başlıca renk verme özelliği, büyük bir kısmını b-karoten’in oluşturduğu, karotenoidlerden ileri gelir.a-karoten, lutein, zeaksantin ve b-kriptoksantin bulunabilir. Renk pigmentlerinin yanı sıra bu madde kaynak materyalde doğal olarak meydana gelen yağları ve mumları içerebilir.

Sınıf: Karotenoid

Renk indeks no: 75130

Kimyasal formülü:b-karoten: C40H56

Molekül ağırlığı:b-karoten: 536,88

Saflık: b-karoten olarak hesaplanan karoten içeriği % 20’den az olmamalıdır.

Siklohekzanda, yaklaşık olarak 440-457 nm arasındaki dalga boylarında E2500 .

Belirleme

A. Spektrofotometri: Siklohekzanda 448-457 nm ve 474-486 nm arasındaki dalga boylarında maksimumdur.

Yenilebilir doğal

tokoferoller: 0.3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 160 a (ii) BETA KAROTEN

1. Beta Karoten

Eşanlamlılar: CI Gıda Turuncusu 5

Tanım:

Bu spesifikasyonlar özellikle b-karoten’in tüm trans izomerlerine diğer karoteniodlerin az miktarları ile birlikte uygulanır. Seyreltilmiş ve stabilize edilmiş numuneler farklı trans-cis izomer oranlarına sahip olabilir.

Sınıf: Karotenoid

Renk indeks no: 40800

Einecs: 230-636-6

Kimyasal adı:b-karoten, b,b-karoten

Kimyasal formülü: C40H56

Molekül ağırlığı: 536,88

Saflık: b-karoten olarak ifade edilen toplam renk veren maddeler % 96’dan az olmamalıdır.

Siklohekzanda, yaklaşık olarak 440-457 nm arasındaki dalga boylarında E2500 .

Tanımlama: Kırmızıdan kahverengimsi kırmızıya, kristaller veya kristal toz.

Belirleme

A. Spektrofotometri: Siklohekzanda 453-456 nm arasındaki dalga boylarında maksimumdur.

Sülfatlandırılmış kül: %0.2’den fazla olmamalıdır.

Diğer renk veren maddeler: b-karoten dışındaki Karotenoidler; toplam renk veren maddelerin %3.0’den fazla olmamalıdır

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

2. Blakeslea trispora ’dan Beta Karoten

Eşanlamlılar: CI Gıda Turuncusu 5

Tanım:

Blakeslea trispora mantarlarının doğal suşlarının (+) ve (-) çiftli iki cinsiyet tipinin karıştırılmış kültürünün kullanıldığı bir fermentasyon işlemi ile elde edilir. b-karotenbiyolojik kütleden etil asetat ile ekstrakte edilir ve kristallendirilir. Kristallendirilmiş ürün başlıca trans b-karoten’den oluşur. Doğal işlemden dolayı ürünün yaklaşık % 3’ü ürün için spesifik olan, karışık karotenoidlerden oluşur.

Sınıf: Karotenoid

Renk indeks no: 40800

Einecs: 230-636-6

Kimyasal adı:b-karoten,b,b-karoten

Kimyasal formülü: C40H56

Molekül ağırlığı: 536,88

Saflık: b-karoten olarak ifade edilen toplam renk veren maddeler % 96’dan az olmamalıdır.

Siklohekzanda, yaklaşık olarak 440-457 nm arasındaki dalga boylarında E2500.

Tanımlama: Kırmızıdan kahverengimsi kırmızıya, kristaller veya kristal toz.

Belirleme

A. Spektrofotometri: Siklohekzanda 453-456 nm arasındaki dalga boylarında maksimumdur.

Çözücü kalıntıları:

Etil asetat Tek başına veya birlikte,

Etanol %0.8’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: %0.2’den fazla olmamalıdır.

Diğer renk veren maddeler: b-karoten dışındaki Karotenoidler; toplam renk veren maddelerin %3.0’den fazla olmamalıdır

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Aflatoksin B1: Bulunmamalıdır.

Mikotoksinler:

T2

Okratoksin Bulunmamalıdır.

Zearalenon

Mikrobiyoloji:

Küfler 100/g’dan fazla olmamalıdır.

Mayalar 100/g’dan fazla olmamalıdır.

Salmonella 25 g’da bulunmamalıdır.

Escherichia coli 5 g’da bulunmamalıdır.

E 160b ANNATTO, BİKSİN, NORBİKSİN

Eşanlamlılar: CI doğal turuncu 4

Tanım:

Sınıf: Karotenoid

Renk indeks no: 75120

Einecs: Annatto: 215-735-4, annatto çekirdek ekstraktı: 289-561-2,

biksin: 230-248-7

Kimyasal adı: Biksin: 6¢ -Metilhidrojen-9¢ -cis-6,6¢ -diapokaroten-6,6¢ -dioat 6¢ -Metilhidrojen-9¢ -trans-6,6¢ -diapokaroten-6,6¢ -dioat

Norbiksin: 9¢ cis-6,6¢ -diapokaroten-6,6¢ -dioik asit

9¢ trans-6,6¢ -diapokaroten-6,6¢ -dioik asit

Kimyasal formülü: Biksin: C25H30O4 Norbiksin: C25H28O4

Molekül ağırlığı: Biksin: 394.51 Norbiksin: 380.48

Tanımlama: Kırmızımsı-kahverengi toz, süspansiyon veya çözelti.

Belirleme

Spektrofotometri: Biksin: kloroformda yaklaşık 502 nm’de maksimumdur. Norbiksin: Seyreltik KOH çözeltisinde yaklaşık 482 nm’de maksimumdur.

(i)Çözücü ile ekstrakte edilen biksin ve norbiksin

Tanım:

Biksin, Annatto ağacının (Bixa orellana L.) çekirdeklerinin dış kabuğunun aşağıdaki çözücülerin bir veya birkaçı ile ekstraksiyonundan hazırlanır: Bu çözücüler aseton, metanol, hekzan veya diklorometan, karbondioksittir. Bunu takiben çözücü ortamdan uzaklaştırılır

Norbiksin, ekstrakte edilmiş biksinin sulu alkali şekli ile hidrolize edilmesinden hazırlanır.

Biksin ve norbiksin annatto çekirdeğinden ekstrakte edilen diğer materyalleri içerebilir.

Biksin tozu, bir kaç renkli bileşeni içerir. Hem cis- hemde trans- formlarında bulunabilen biksin başlıca olanıdır. Biksinin termal bozulma ürünleri de mevcut olabilir.

Norbiksin tozu, başlıca renklendirici öge olarak, sodyum ve potasyum tuzları formundaki, biksinin hidrolize ürününü içerir. Hem cis- hemde trans- formları mevcut olabilir.

Saflık: Biksin tozlarının içeriği, biksin cinsinden toplam karotenoidlerin % 75’inden az olmamalıdır.

Norbiksin tozlarının içeriği, norbiksin cinsinden toplam karotenoidlerin % 25’inden az olmamalıdır.

Biksin: kloroformda yaklaşık 502 nm’de E 2870.

Norbiksin:KOH çözeltisinde yaklaşık 482 nm’de E 2870.

Çözücü kalıntıları

Aseton Tek başına veya birlikte, 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Metanol Tek başına veya birlikte, 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Hekzan Tek başına veya birlikte, 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Diklorometan 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

(ii) Alkali ile ekstrakte edilen annatto

Tanım:

Suda çözünebilen annatto, Annatto ağacının (Bixa orellana L.) çekirdeklerinin dış kabuğunun sulu alkali (sodyum veya potasyum hidroksit) ile ekstraksiyonundan hazırlanır.

Suda çözünebilen annatto, biksinin hidrolize ürününü olan, başlıca renklendirici öge olarak, sodyum ve potasyum tuzları formundaki norbiksini içerir. Hem cis- hemde trans- formları mevcut olabilir.

Saflık: İçeriği, norbiksin cinsinden toplam karotenoidlerin % 0.1’ inden az içermemelidir.

Norbiksin: KOH çözeltisinde yaklaşık 482 nm’de E 2870.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

(iii) Yağ ile ekstrakte edilen annatto

Tanım:

Yağdaki annatto ekstraktları, çözelti veya süspansiyon olarak, Annatto ağacının (Bixa orellana L.) çekirdeklerinin dış kabuğunun yenilebilir bitkisel yağ ile ekstraksiyonu ile hazırlanır. Yağdaki annatto ekstraktı, birkaç renkli bileşeni içerir. Hem cis hemde trans formlarında bulunabilen biksin başlıca tek olanıdır. Biksinin termal bozulma ürünleride bulunabilir.

Saflık: Biksin cinsinden toplam karotenoidlerin % 0.1’inden az içermemelidir.

Biksin: Kloroformda yaklaşık 502 nm’de E 2870.

Arsenik: 3 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

E 160c PAPRİKA EKSTRAKTI, KAPSANTİN, KAPSORUBİN

Eşanlamlılar: Paprika Oleoresin

Tanım:

Paprika ekstraktı, Capsicum annuum L’nin, çekirdekli veya çekirdeksiz, yer meyvelerinin tohum zarflarından meydana gelen ve bu baharatın başlıca renklendirici ögelerini içeren paprikanın doğal türlerinin çözücü ekstraksiyonu ile elde edilir. Kapsantin ve kapsorubin başlıca renklendirici ögelerdir. Daha geniş çeşitlilikte, diğer renkli elementlerin mevcut olduğu bilinmektedir.

Sadece aşağıdaki çözücüler ekstraksiyonda kullanılabilir: metanol, etanol, aseton, hexan, diklorometan, etil asetat ve karbondioksit.

Sınıf: Karotenoid

Einecs: Kapsantin: 207-364-1, kapsorubin: 207-425-2

Kimyasal adı: Kapsantin: (3R, 3¢ S, 5¢ R) -3,3¢ -dihidroksi-b ,k- karoten-6-on

Kapsorubin: (3S, 3¢ S, 5R¢ )-3,3 ¢ -dihidroksi-k,k-karoten-6,6¢ -dion

Kimyasal formülü: Kapsantin: C40H56O3

Kapsorubin: C40H56O4

Molekül ağırlığı: Kapsantin: 584.85 Kapsorubin: 600.85

Saflık: Paprika ekstraktı: içeriği, % 7.0’den az karotinoidler olmamalıdır.

Kapsantin/kapsorubin: toplam karotenoidlerin % 30’undan az olmamalıdır.

Asetonda yaklaşık 262 nm’de E 2100.

Tanımlama: Koyu kırmızı kıvamlı sıvı.

Belirleme

A. Spektrofotometri: Asetondayaklaşık 462 nm’de maksimumdur.

B. Renk reaksiyonu: 2-3 damla kloroform içindeki 1 damla örneğe, 1 damla sülfirik asit eklenmesiyle koyu mavi bir renk meydana gelir.

Çözücü kalıntıları

Etil asetat

Metanol

Etanol Tek başına veya birlikte,

Aseton 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Hexan

Diklorometan 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kapsaisin: 250 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

E 160d LİKOPEN

Eşanlamlılar: Doğal sarı 27

Tanım:

Likopen, kırmızı domatesin (Lycopersicon esculentum L) doğal türlerinin çözücü ekstraksiyonuyla ve sonrasında çözücünün uzaklaştırılmasıyla elde edilir. Sadece aşağıdaki çözücüler kullanılabilir: diklorometan, karbondioksit, etil asetat, aseton, propan-2-ol, metanol, etanol, hekzan. Domateslerin başlıca renklendirici ögesi likopendir; az miktarda diğer karotenoid pigmentleri bulunabilir. Diğer renk pigmentlerinin yanısıra, ürün, domateslerde doğal olarak oluşan sıvı yağları, katı yağları, mumları ve tatlandırıcı bileşenleri içerebilir.

Sınıf: Karotenoid

Renk indeks no: 75125

Kimyasal adı: Likopen, Y ,Y -karoten

Kimyasal formül: C40H56

Molekül ağırlığı: 536.85

Saflık: İçeriği, toplam renklendirici maddelerin % 5’inden az olmamalıdır.

Hekzanda yaklaşık 472 nm’de E 3450.

Tanımlama: Koyu kırmızı kıvamlı sıvı.

Belirleme

Spektrofotometri: Heksanda yaklaşık 472 nm’de maksimumdur.

Çözücü kalıntıları

Etil asetat

Metanol

Etanol Tek başına veya birlikte,

Aseton 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Hekzan

Propan-2-ol

Dikloromethan 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kuşun: 10 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

E 160e BETA-APO-8’-KAROTENAL (C30)

Eşanlamlılar: CI gıda turuncusu 6

Tanım:

Bu özellikler, ağırlıklı olarak, ß-apo-8’-karotenal’in tüm trans izomerlerine, az miktarlarda diğer karotenoidlerle birlikte uygulanır. ß-apo-8’-karotenal’den bu özellikleri sağlayan, seyreltik ve kararlı formlar hazırlanır ve yenilebilir katı veya sıvı yağlarda, emülsiyonlarda ve suda dağılabilen tozlarda, ß-apo-8’-karotenal’in çözeltilerini veya süspansiyonlarını içine alır. Bu preparatlar, değişik cis/trans izomer oranlarına sahip olabilir.

Sınıf: Karotenoid

Renk ındeks no: 40820

Einecs: 214-171-6

Kimyasal adı: ß-Apo-8’-karotenal, Trans-b -apo-8 ¢ karoten aldehit

Kimyasal formül: C30H40O

Molekül ağırlığı: 416.65

Saflık: Toplam renklendirici maddelerin % 96’sından az olmamalıdır.

Sikloheksanda 460-462 nm’de E 2640.

Tanımlama: Koyu menekşe renginde, metalik parlaklıkta kristaller veya kristal şeklinde toz.

Belirleme

Spektrofotometri: Sikloheksanda 460-462 nm’de maksimumdur.

Sülfatlandırılmış kül: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler: ß-apo-8’-karotenal dı şındaki karotenoidler: Toplam renklendirici maddelerin % 3.0’ünden fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 160f BETA-APO-8’-KAROTENOİK ASİTİN ETİL ESTERİ (C30)

Eşanlamlılar: CI gıda turuncusu 7, ß-apo-8’-karotenoik ester

Tanım:

Bu özellikler, ağırlıklı olarak, ß-apo-8’-karotenoik asit etil ester’in tüm trans izomerlerine, az miktarlarda diğer karotenoidlerle birlikte uygulanır. ß-apo-8’-karotenoik asit etil ester’den bu özellikleri sağlayan, seyreltik ve kararlı formlar hazırlanır ve yenilbilir katı veya sıvı yağlarda, emülsiyonlarda ve suda dağılabilen tozlarda, ß-apo-8’-karotenoik asit etil ester’in çözeltilerini ve süspansiyonlarını içine alır. Bu preparatlar, değişik cis/trans izomer oranlarına sahip olabilir.

Sınıf: Karotenoid

Renk ındeks no: 40825

Einecs: 214-173-7

Kimyasal adı: ß-Apo-8’-karotenoik asit etil ester, etil 8’-apo-ß-karoten-8’-oat

Kimyasal formül: C32H44O2

Molekül ağırlığı: 460.70

Saflık: Toplam renklendirici maddelerin % 96’sından az olmamalıdır.

Sikloheksanda yaklaşık 449 nm’de E 2550.

Tanımlama: Kırmızıdan menekşe-kırmızısına kadar kristaller veya kristal şeklinde toz.

Belirleme

Spektrofotometri: Sikloheksanda yaklaşık 449 nm’de maksimumdur.

Saflık

Sülfatlandırılmış kül: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler: ß-apo-8’-karotenoik asit etil ester dışındaki karotenoidler: Toplam renklendirici maddelerin % 3.0’ünden fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

E 161b LUTEIN

Eşanlılar: Karışık karotenoidler, ksantofiller

Tanım:

Lutein, Yenilebilir meyve ve bitkiler, ot, yonca (alfalfa) ve tagetes erecta’nın doğal türlerinden çözücü ekstraksiyonu ile elde edilir. Başlıca renklendirici öge, lütein ve onun yağ asit esterlerinin büyük kısmını oluşturduğu karotenoidleri içerir. Çeşitli miktarlarda karotenlerde bulunacaktır. Lütein, bitki materyallerinde doğal olarak oluşan katı yağları, sıvı yağları ve mumları içerebilir.

Ekstraksiyon için sadece aşağıdaki çözücüler kullanılabilir: metanol, etanol, propan-2-ol, hekzan, aseton, metil etil keton, diklorometan ve karbondioksit.

Sınıf: Karotenoid

Einecs: 204-840-0

Kimyasal adı: 3,3¢ -dihidroksi-d-karoten

Kimyasal formülü: C40H56O2

Molekül ağırlığı: 568.88

Saflık: Toplam renklendirici madde içeriği, lütein cinsinden % 4’ten az olmamalıdır.

Kloroform/etanolde (10+90) veya hekzan/etanol/asetonda (80+10+10) yaklaşık 445 nm’de E 2550.

Tanımlama: Koyu, sarımsı kahverengi sıvı.

Belirleme

Spektrofotometri: Kloroform/etanolde (10+90) yaklaşık 445 nm’de maksimumdur.

Çözücü kalıntıları

Aseton

Metil etil keton

Metanol Tek başına veya birlikte,

Etanol 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Propan-2-ol

Hekzan

Dikloromethan 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: % 0.1’ den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

E 161g KANTAKSANTİN

Eşanlamlılar: CI gıda turuncusu 8

Tanım:

Bu özellikler, ağırlıklı olarak, Kantaksantin’in tüm trans izomerlerine, az miktarlarda diğer karotenoidlerle birlikte uygulanır. Kantaksantin’den bu özellikleri sağlayan, seyreltik ve kararlı formlar hazırlanır ve yenilebilir katı ve sıvı yağlarda, emülsiyonlarda ve suda dağılabilen tozlarda, kantaksantin çözeltilerini ve süspansiyonlarını içine alır. Bu preparatlar, değişik cis/trans izomer oranlarına sahip olabilir.

Sınıf: Karotenoid

Renk indeks no: 40850

Einecs: 208-187-2

Kimyasal adı: ß-Karoten-4,4’-dione, kantaksantin, 4,4’-diokso-ß-karoten

Kimyasal formül: C40H52O2

Molekül ağırlığı: 564.86

Saflık: Toplam renklendirici maddelerin % 96’sından az olmamalıdır (kantaksantin cinsinden).

Kloroformda yaklaşık 485 nm’de

Siklohekzanda 468-472 nm’de ve

Petrol eterinde 464-467 nm’de E 2200.

Tanımlama: Koyu menekşe rengi kristaller veya kristal şeklinde toz.

Belirleme

Spektrofotometri: Kloroformda yaklaşık 485 nm’de maksimumdur.

Sikloheksanda yaklaşık 468-472 nm’de maksimumdur. petrol eterinde yaklaşık 464-467 nm’de maksimumdur.

Saflık

Sülfatlandırılmış kül: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Yardımcı renklendirici maddeler: Kantaksantin dışındaki karotenoidler: Toplam renklendirici maddelerin % 5.0’inden fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kuşun: 10 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

E 162 PANCAR KÖKÜ KIRMIZISI, BETANİN

Eşanlamlılar: Pancar kırmızısı

Tanım:

Pancar kırmızısı, kırmızı pancarların (Beta vulgaris L. var. rubra) doğal türlerinin köklerinden, ufalanmış kökleri meyve sıkar gibi sıkarak veya ufalanmış pancar köklerinin sulu ekstraksiyonu ve ardından aktif ögelerle zenginleştirilmesi ile elde edilir. Renk, tümü betalain sınıfına ait olan farklı pigmentlerden oluşur. Başlıca renklendirici öge, betanin’in % 75-95’ini oluşturduğu betasiyaninlerden (kırmızı) oluşur. Az miktarda betaksantin (sarı) ve betalainlerin parçalanmış ürünleri (açık kahve rengi ) mevcut olabilir.

Renk pigmentlerinin yanısıra, meyve veya ekstrakt, kırmızı pancarlarda doğal olarak oluşan şekerler, tuzlar ve/veya proteinlerden oluşur. Çözelti konsantre edilmiş olabilir ve bazı ürünler, şekerlerin, tuzların ve proteinlerin çoğunu ortamdan uzaklaştırmak için rafine edilebilir.

Sınıf: Betalain

Einecs: 231-628-5

Kimyasal adı: (S-(R,¢ R¢ )-4-(2-(2-karboksi-5( b -D-glukopiranosiloksi)-2,3-dihidro-6-hidroksi-1H-indol-1-il)etenil)-2,3-dihidro-2, 6-piridin-dikarboksilikasit;1-(2,6-dikarboksi-1,2,3,4-tetrahidro-4-piridiliden)etiliden)-5-b-D-glıkopiranosiloksi)-6-hidroksindolıim-2-karboksilat

Kimyasal formül: Betanin: C24H26N2O13

Molekül ağırlığı: 550.48

Saflık: Betanin cinsinden kırmızı renk içeriği % 0,4’ten az olmamalıdır.

pH 5 olan sulu çözeltide yaklaşık 535 nm’de, E 1120.

Tanımlama: Kırmızı veya koyu kırmızı sıvı, macun, toz veya katı.

Belirleme

Spektrofotometri: pH 5 olan suda yaklaşık 535 nm’de maksimumdur.

Nitrat: Saflıkta hesaplandığı gibi birim g kırmızı renk başına 2 g nitrat anyonundan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

E 163 ANTOSİYANİNLER

Tanım:

Antosiyaninler, sebzelerin doğal türlerinin ve yenilebilir meyvelerin doğal köklerinden, sülfitlenmiş su, asitlenmiş su, karbondioksit, metanol veya etanol ile ekstraksiyonundan elde edilir. Antosiyaninler, Antosiyanin, organik asitler, taninler, şekerler, mineraller vb. İsimler altındaki kaynak maddeleri içerirler. Ancak kaynak maddelerde bulunduğu gibi aynı oranlarda bulunması gerekli değildir.

Sınıf: Antosiyanin

Einecs: 208-438-6 (siyanidin); 205-125-6 (peonidin); 208-437-0 (delfinidin); 211-403-8 (malvidin); 205-127-7 (pelargonidin)

Kimyasal adı: 3,3¢ ,4¢ ,5,7-Pentahidroksi-flavilium klorür (siyanidin)

3,4¢ ,5,7-Tetrahidroksi-3-metoksiflavilium klorür (peonidin)

3,4¢ ,5,7-Tetrahidroksi-3¢ ,5¢ -dimetoksiflavilium klorür (malvidin)

3,4¢ ,5,7-Trihidroksi-2-(3,4,5,trihidroksifenil-1-benzopirilium klorür (delfinidin)

3,3¢ ,4¢ ,5,7-Pentahidroksi-5¢ -metoksiflavilium klorür (petunidin)

3,5,7-Trihidroksi-2-(4-hidroksifenil)-1-benzopirilium klorür (pelargonidin)

Kimyasal formülü: Siyanidin C15H11O6Cl

Peonidin C16H13O6Cl

Malvidin C17H15O7Cl

Delfinidin C15H11O7Cl

Petunidin C16H13O7Cl

Pelargonidin C15H11O5Cl

Molekül ağırlığı: Siyanidin 322.6

Peonidin 336.7

Malvidin 366.7

Delfinidin 340.6

Petunidin 352.7

Pelargonidin 306.7

Saflık: pH 3.0 de 515-535 nm’de saf pigment için E 900.

Tanımlama: Morumsu kırmızı sıvı, toz veya macun, hafif karakteristik kokulu.

Belirleme

Spektrofotometri: % 0.01 konsantre HCL ile birlikte metanolde maksimumdur.

Siyanidin 535 nm

Peonidin 532 nm

Malvidin 542 nm

Delfinidin 546 nm

Petunidin 543 nm

Pelargonidin 530 nm

Çözücü Kalıntıları: Metanol Tek başına veya birlikte

Etanol 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Sülfür dioksit: Her yüzde pigment için, 1000mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

E 170 KALSİYUM KARBONAT

Eşanlamlılar: CI pigment beyazı 18, tebeşir

Tanım:

Kalsiyum karbonat, kireç taşından veya kalsiyum iyonlarının karbonat iyonları ile çöktürülmesiyle elde edilen üründür.

Sınıf: Inorganik

Renk ındeks no: 77220

Einecs: Kalsiyum karbonat: 207-439-9

Kireçtaşı: 215-279-6

Kimyasal adı: Kalsiyum karbonat

Kimyasal formül: CaCO3

Molekül ağırlığı: 100.1

Saflık: Susuz bazda içeriği % 98’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristal şeklinde veya amorf, kokusuz ve tatsız toz.

Belirleme

Çözünebilirlik: Uygulamada suda ve alkolde çözünmez. Seyreltilmiş asetik asitte, seyreltilmiş hidroklorik asitte ve seyreltilmiş nitrik asitte köpürerek çözünür ve kaynama sonrası son çözeltiler, kalsiyum için pozitif testler verir.

Kurutma kaybı: % 2.0’dan fazla olmamalıdır (200 0C’ de, 4 saat)

Asitte çözünmeyen maddeler: % 2.0’dan fazla olmamalıdır.

Magnezyum ve alkali tuzları: % 1.5’dan fazla olmamalıdır.

Florür: 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Antimon (Sb cinsinden)

Bakır (Cu cinsinden)

Krom Tek başına veya birlikte,
(Cr cinsinden) 100 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Çinko (Zn cinsinden)

Baryum (Ba cinsinden)

Arsenik: 3 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

E 171 TİTANYUM DİOKSİT

Eşanlamlılar: CI pigment beyazı 6

Tanım:

Titanyum dioksit temel olarak, ürünün teknolojik özelliklerini geliştirmek için, az miktarda alumina ve/veya silika ile kapanabilen saf anataz titanyum dioksitten meydana gelir.

Sınıf: Inorganik

Renk indeks no: 77891

Einecs: 236-675-5

Kimyasal adı: Titanyum dioksit

Kimyasal formülü: TiO2

Molekül ağırlığı: 79.88

Saflık: Alumina ve silikasız bazda içeriği % 98’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Amorf beyaz toz.

Belirleme

Çözünürlük: Suda ve organik çözücülerde çözünmez. Hidroflorik asitte ve sıcak konsantre sülfirik asitte yavaş olarak çözünür.

Kurutma kaybı: % 0.5’den fazla olmamalıdır (105 0C’ de, 3 saat)

Yakma kaybı: Uçucu olmayan madde bazında % 1.0’den fazla olmamalıdır (800 0C’ de).

Alüminyum aksit ve/veya silikon dioksit: Toplam % 2.0’den fazla olmamalıdır.

0.5N HCI’de çözünebilen madde: Alumina ve silikasız bazda % 0.5’den fazla olmamalıdır, ayrıca alumina ve/vaya silika içeren ürünler için, ürünün satıldığı bazda % 1.5’ten fazla olmamalıdır.

Suda çözünebilen madde: % 0.5’ten fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Antimon: Toplam çözülme ile 50 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: Toplam çözülme ile 3 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: Toplam çözülme ile 10 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Cıva: Toplam çözülme ile 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Çinko: Toplam çözülme ile 50 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

E 172 DEMİR OKSİTLER VE DEMİR HİDROKSİTLER

Eşanlamlılar: Demir Oksit Sarı: CI Pigment Sarısı 42 ve 43Demir Oksit Kırmızı: CI Pigment Kırmızısı 101 ve 102

Demir Oksit Siyah: CI Pigment Siyahı 11

Tanım:

Demir oksitler ve demir hidroksitler sentetik olarak üretilirler ve temel olarak, susuz ve/veya hidratlanmış demir oksitlerden oluşurlar. Renk ton sınırları; sarı, kırmızı, kahve rengi ve siyahları içerir. Gıda kalitesindeki demir oksitler başlıca, teknik derecelerden, diğer metaller ile kirlenmenin nispeten düşük seviyeleriyle ayırt edilirler. Bu durum, demirin kaynağının seçilmesi ve kontrolü ile, ve/veya üretim işlemleri süresince kimyasal arıtmanın uzatılması ile başarılır.

Sınıf: Inorganik

Renk indeks no: Demir Oksit Sarı: 77492Demir Oksit Kırmızı: 77491

Demir Oksit Siyah: 77499

Einecs: Demir Oksit Sarı: 257-098-5

Demir Oksit Kırmızı: 215-168-2

Demir Oksit Siyah: 235-442-5

Kimyasal adı: Demir Oksit Sarı: hidratlanmış ferrik oksit, hidratlanmış demir (III) oksit

Demir Oksit Kırmızı: susuz ferrik oksit, susuz demir (III) oksit

Demir Oksit Siyah: ferroso ferrik asit, demir (II, III) oksit

Kimyasal formül: Demir Oksit Sarı: FeO(OH).xH2ODemir Oksit Kırmızı: Fe2O3

Demir Oksit Siyah: FeO.Fe2O3

Molekül ağırlığı: 88.85: FeO(OH)159.70: Fe2O3

231.55: FeO.Fe2O3

Saflık: Demir cinsinden; sarı, toplam demirin % 60’ından, kırmızı ve siyah % 68’inden az olmamalıdır.

Tanımlama: Toz;sarı, kırmızı, kahverengi veya siyah renk tonunda.

Belirleme

Çözünürlük: Suda ve organik çözücülerde çözünmez.

Konsantre mineral asitlerde çözünür.

Suda çözünebilen madde: %1.0’dan fazla olmamalıdır.Toplam çözülme ile

Arsenik: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.Toplam çözülme ile

Baryum: 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.Toplam çözülme ile

Kadmiyum: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.Toplam çözülme ile

Krom: 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.Toplam çözülme ile

Bakır: 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.Toplam çözülme ile

Kurşun: 20 mg/kg dan fazla olmamalıdır.Toplam çözülme ile

Cıva: 1 mg/kg dan fazla olmamalıdır.Toplam çözülme ile

Nikel: 200 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.Toplam çözülme ile

Çinko: 100 mg/kg dan fazla olmamalıdır.Toplam çözülme ile

E 173 ALÜMİNYUM

Eşanlamlılar: CI pigment metal, Al

Tanım:

Alüminyum tozu, alüminyumun çok ince bölünmüş parçalarından oluşur. Öğütme işlemi, yenilebilir bitkisel yağların ve/veya gıda katkı maddesi kalitesindeki yağ asitlerinin varlığında gerçekleştirilebilir veya gerçekleştirilemez. Yenilebilir bitkisel yağlar ve/veya gıda katkı maddesi kalitesindeki yağ asitleri dışındaki maddelerle karıştırılamaz.

Renk ındeks no: 77000

Einecs: 231-072-3

Kimyasal adı: Alüminyum

Kimyasal formül: Al

Atomik ağırlık: 26.98

Saflık: Yağsız bazda Al cinsinden % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Gümüşsü gri toz veya çok küçük tabakalar.

Belirleme

p>Çözünürlük: Suda ve organik çözücülerde çözünmez. Seyreltik hidroklorik asitte çözünür. Son çözelti alüminyum için pozitif testler verir.

 

Kurutma kaybı: % 0.5’ten fazla olmamalıdır (105 0C’ de, sabit ağırlığa kadar).

Arsenik: 3 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kuşun: 10 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

E 174 GÜMÜŞ

Eşanlamlılar: Argentum, Ag

Sınıf: İnorganik

Renk indeks no: 77820

Einecs: 231-131-3

Kimyasal adı: Gümüş

Kimyasal formül: Ag

Atomik ağırlık: 107.87

Saflık: İçeriği, % 99.5 Ag’den az olmamalıdır.

Belirleme: Gümüş renkli toz veya çok küçük tabakalar.

E 175 ALTIN

Eşanlamlılar: Pigment Metal 3, Aurum, Au

Sınıf: İnorganik

Renk indeks no: 77480

Einecs: 231-165-9

Kimyasal adı: Altın

Kimyasal formül: Au

Atomik ağırlık: 197.0

Saflık: İçeriği, % 90 Au’dan az olmamalıdır.

Belirleme: Altın renkli toz veya çok küçük tabakalar.

Gümüş: % 7’ den fazla olmamalıdır. Tamamen çözülme sonrası

Bakır: % 4’ den fazla olmamalıdır. Tamamen çözülme sonrası

E 180 LİTHOLRUBİN BK

Eşanlamlılar: CI Pigment Kırmızı 57, Rubinpigment, Karmin 6B

Tanım:

Lithol rubin BK, temel olarak, kalsiyum 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalen-karboksilat ve başlıca renksiz elementler olarak su, kalsiyum klorür ve/veya kalsiyum sülfatla birlikte yardımcı renklendirici maddelerden oluşur.

Sınıf: Monoazo

Renk indeks no: 15850:1

Einecs: 226-109-5

Kimyasal adı: Kalsiyum 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalen-karboksilat

Kimyasal formül: C18H12CaNa2O6

Molekül ağırlığı: 424.45

Saflık: İçeriği, toplam renklendirici maddelerin % 90’ından az olmamalıdır.

Dimetilformamidde yaklaşık 442 nm’de, E 200.

Tanımlama: Kırmızı toz.

Belirleme

A. Spektrofotometri: Dimetilformamidde yaklaşık 442 nm'de maksimumdur.

B. Sudaki sarı çözelti:

Yardımcı renklendirici maddeler: % 0.5’ den fazla olmamalıdır.

Renklendirici maddeler dışındaki organik bileşikler:

2-Amino-5-metilbenzene-sulfonik asit kalsiyum tuzu % 0.2’ den fazla olmamalıdır.

3-hidroksi-2-naftalen-karboksilik asit, kalsiyum tuzu % 0.4’ den fazla olmamalıdır.

Sülfone edilememiş primer aromatik aminler: Anilin cinsinden% 0.01’ den fazla olmamalıdır .

Eter ile ekstrakte edilebilir madde: pH 7 olan bir çözeltide, % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 40 mg/kg’ 'dan fazla olmamalıdır.

 

 

Okunma 4139 kez Son değişiklik Salı, 14 Ağustos 2018 11:28
Bu kategorideki diğerleri: « 2002/55 2002/5 »
Yorum yapmak için oturum açın