Pazartesi, 23 Nisan 2007 17:00

2002/6

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

GIDA MADDELERİNİN PARTİ NUMARALARINA AİT İŞARETLERİN VEYA SEMBOLLERİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 06.02.2002-24663

Tebliğ No 2002/6

 

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, gıda maddesinin ait olduğu parti numarasının belirlenmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, tüm gıda maddelerinin parti numaralarının belirlenmesini kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Tebliğde geçen;

Parti: Aynı koşullarda ve zamanda üretilen, ambalajı, ambalaj büyüklüğü, sınıfı, tipi, çeşidi ve boyu aynı olan ürün örnekleri veya ambalajları topluluğunu fade eder.

Temel kurallar

Madde 5 – Gıda maddelerinin parti numaraları ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir:

a)Parti numarası bulunmayan gıda maddeleri satışa sunulamaz.

b)Parti numaraları;

1- Geçici depo veya ambarlara, hazırlama veya ambalajlama tesislerine satılan veya gönderilen, üretici birliklerine sevk edilen, hazırlama veya üretim tesisleri için toplama sistemlerine bırakılan tarımsal ürünlerde,

2- Satış noktasındaki tüketiciye yönelik ön paketleme yapılmamış ve alıcı isteğine bağlı olarak paketlenmiş veya hemen satışa sunulmak üzere ön paketleme yapılmış gıda maddelerinde,

3- Paketinin veya kutusunun en uzun kenarının bulunduğu yüzey alanı 10cm2 ‘den küçük olan gıda maddelerinde ,

4- Birleştirilmiş paketlerde parti numarası gözükmesi gerekmekle birlikte tek porsiyonluk dondurmalarda zorunlu değildir.

c) Parti numaraları, her seferinde, gıda maddelerinin üreticileri, imalatçıları ve ambalajlama yapan işyerleri tarafından belirlenir.

d)Parti numarası, bu işletmecilerden birinin veya diğerlerinin sorumluluğu altında belirlenir ve işaretlenir; etiket üzerindeki diğer işaretler arasından kolaylıkla fark edilemediği durumlarda ise parti numarasının önünde “L” harfi yer alır.

e)Gıda maddesinin ön paketleme yapıldığı durumlarda “L” harfi, ambalajın veya kutunun veya ilgili ticari dokümanların üzerinde gözükmelidir.

f) Parti numaraları her durumda kolay görülebilen, açık okunabilen ve silinmez şekilde olmalıdır.

g) Gıda maddelerinin günlük, kısa süreli olması veya etiketi üzerinde “ .... gün içinde tüketilmelidir” ifadesinin gün ve ay olarak yer alması durumunda parti numarasının belirtilmesi gerekmez.

Avrupa Birliğine uyum

Madde 6 – Bu Tebliğ, 89/396/EEC sayılı “Gıda Maddelerinin Parti Numaralarının, İşaretlerinin veya Sembollerinin Belirlenmesi “ne ilişkin Komisyon Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tescil ve denetim

Madde 7 - Bu Tebliğde yer alan madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerleri, tescil ve izin, ithalat, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı “Gıdaların Üretimi,Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname” hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 8- Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu üretim yerleri ile Tebliğ hükümlerine uymayan ürünleri satan işyerleri hakkında, 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 9- Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

Okunma 4169 kez Son değişiklik Salı, 14 Ağustos 2018 11:28
Bu kategorideki diğerleri: « 2002/32 2004/47 »
Yorum yapmak için oturum açın