Pazartesi, 23 Nisan 2007 17:15

2002/30

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

HAYVANSAL KÖKENLİ GIDALARDA VETERİNER İLAÇLARI MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi

Yayımlandığı R.Gazete: 28.04.2002-24739

Tebliğ No: 2002/30

Tebliğin 1, 2, 3 no'lu ekleri için değişikliklere bakılmalıdır.

Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete: 11.02.2004-25370

Tebliğ No: 2004/4

Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliği

Yayımlandığı R.Gazete: 06.06.2005-25837

Tebliğ No: 2005/28

Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliği

Yayımlandığı R.Gazete: 09.03.2007- 26457

Tebliğ No: 2007/17

Amaç

Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; veteriner ilaçlarında bulunan, bilimsel ve teknik olarak tespit edilmesi mümkün olan farmakolojik aktif maddelerin, et, süt, yumurta ve bal gibi hayvansal kökenli tüm gıdalarda maksimum kalıntı limitlerinin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Tebliğ, et, süt, yumurta, bal gibi hayvansal kökenli tüm gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddelerin maksimum kalıntı limitlerini kapsar. İmmunolojik tıbbi veteriner ürünlerinde kullanılan, bağışıklık durumunun tespiti ve pasif veya aktif bağışıklığı oluşturmak için kullanılan biyolojik kökenli aktif maddeler bu Tebliğ kapsamında değildir.

Hukuki dayanak

Madde 3 - Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Tebliğ’de geçen;

Belirleyici Kalıntı: Bu Tebliğ kapsamına giren ürünlerdeki veteriner ilaç kalıntısı hakkında bilgi veren ve organizmada farmakodinamiği bilinen farmakolojik etkili madde ve/veya bu maddelerin metabolitlerini,

Farmakolojik etkili madde: Hazır bir ilaç preparatında bulunan ve organizmada farmakolojik etki oluşturabilecek maddeyi,

Hedef organ: Söz konusu farmakolojik etkili maddenin veya belirleyici kalıntının aranacağı organ veya dokuyu,

Kanatlı: Aves sınıfında bulunan ve gıda üretiminde yer alan tüm kanatlı hayvanları,

Kas: Doğal oranda bağ doku, tendon, sinir, lenf yumrusu, kemik, intersitisyal veya intramuskular yağ ihtiva eden karkasın iskelet dokusu veya doku parçalarını,

Maksimum kalıntı limiti: Bir gıda maddesinde bulunmasına sınırlı olarak izin verilen veteriner ilacı veya veteriner ilaçlarına ait metabolitleri,

Tavuk: Aves sınıfının bir alt türü olan Gallus gallus var. domesticus-kanatlı hayvanın dişi ve erkek cinslerini,

Süt: Bir veya birden fazla süt hayvanından elde edilen, içerisine harhangi bir madde ilave edilmemiş veya içerisinden herhangi bir madde alınmamış, sıvı halde tüketime hazır olan veya ileri gıda üretim işlemine sunulacak olan normal meme bezi salgısını,

Veteriner ilaçları: Hayvanları tedavi, koruma ve teşhis amacıyla veya hayvanın davranış ya da fizyolojik fonksiyonlarını değiştirmek amacıyla uygulanan farmakolojik maddeleri,

Veteriner ilaç kalıntısı: Veteriner ilaçların değişmemiş şekillerinin ve/veya metabolitlerin hayvan doku veya organlarındaki serbest ve/veya bağlı olarak bulunan miktarlarını,

Yağ: Karkasın intersitisyal ve intramuskular yağını ve süt yağını ihtiva etmeyen, hayvan karkasında bulunan veya karkastan kesilerek elde edilen lipit bazlı dokuyu,

Yumurta: Özellikle evcil kanatlı hayvanlardan elde edilen ve sadece tüketilmeye uygun olan yumurta sarısı ve akını, ifade eder.

Farmakolojik aktif maddeler

Madde 5- Hayvansal gıdalarda maksimum kalıntı limiti belli olan farmakolojik etkili maddeler EK-I’dedir.

Madde 6- Hayvansal gıdalarda bulunabilecek ve maksimum kalıntı limiti olmayan farmakolojik aktif maddeler EK-II’dedir.

Madde 7- Hayvansal gıdalarda bulunabilecek ve maksimum kalıntı limitleri geçici olarak belirlenen veteriner ilaçları ve farmakolojik aktif maddeler EK-III’tedir.

Madde 8- Hangi seviyede olursa olsun tüketici sağlığını tehlikeye sokan ve gıdalarda hiçbir seviyede bulunmaması gereken farmakolojik aktif maddelerin listesi EK-IV’tedir.

Tescil ve denetim

Madde 9 – Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten, depo eden, paketleyen ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname” hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 10 – Bu Tebliğe ait hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim, 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nca yerine getirilir.

Avrupa Birliği’ne uyum

Madde 11 – Bu Tebliğ, 2377/90 EEC sayılı “Hayvansal Orijinli Gıdalarda Bulunabilecek Veteriner İlaçları Rezidü Limitleri” ile ilgili Komisyon Yönetmeliği dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 12 – 22 Ekim 2000 Tarih ve 24208 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği”nin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

Madde 13 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 - Bu Tebliğ’ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.


EK -I MAKSİMUM KALINTI LİMİTİ BELLİ OLAN FARMAKOLOJİK ETKİLİ MADDELER Antienfeksiyöz ajanlar

1.1. Kemoterapatikler

1.1.1. Sulfonamidler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ Açıklamalar
Bütün sulfonamid grupları Ana madde Gıda üreten/üretilen bütün türler 100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Sulfonamid grubunda bulunan bütün maddelerin toplam kalıntı miktarı 100 mg/kg’ı geçemez
Bütün sulfonamid grupları Ana madde Sığır, koyun, keçi 100 mg/kg Süt Sulfonamid grubunda bulunan bütün maddelerin toplam kalıntı miktarı 100 mg/kg’ı geçemez

1.1.2. Diaminopyrimidin Türevleri

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Baquiloprim Baquiloprim Sığır 10 mg/kg
300 mg/kg
150 mg/kg
30 mg/kg
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Baquiloprim Baquiloprim Domuz 40 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg

Karaciğer
Böbrek
Trimethoprim Trimethoprim Sığır 50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Trimethoprim Trimethoprim Domuz 50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Trimethoprim Trimethoprim Tektırnaklı 100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Trimethoprim Trimethoprim Kanatlı (Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz) 50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Trimethoprim Trimethoprim Balık 50 mg/kg Deri ve kas doğal oranlarında

1.2. Antibiyotikler

1.2.1. Penisilin

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Amoxicillin Amoxicillin Gıda üreten/üretilen bütün türler 50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
4 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Ampicillin Ampicillin Gıda üreten/üretilen bütün türler 50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
4 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Benzylpenicillin Benzylpenicillin Gıda üreten/üretilen bütün türler 50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
4 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Cloxacillin Cloxacillin Gıda üreten/üretilen bütün türler 300 mg/kg
300 mg/kg
300 mg/kg
300 mg/kg
30 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Dicloxacillin Dicloxacillin Gıda üreten/üretilen bütün türler 300 mg/kg
300 mg/kg
300 mg/kg
300 mg/kg
30 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Nafcillin Nafcillin Sığır(Sadece meme içi kullanılır) 300 mg/kg
300 mg/kg
300 mg/kg
300 mg/kg
30 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Oxacillin Oxacillin Gıda üreten/üretilen bütün türler 300 mg/kg
300 mg/kg
300 mg/kg
300 mg/kg
30 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Phenoxymethylpenicillin Phenoxymethylpenicillin Domuz 25 mg/kg
25 mg/kg
25 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek
Penethamat Benzylpenicillin Domuz 50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Penethamat Benzylpenicillin Sığır 50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
4 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt

1.2.2. Cephalosporine

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Cefazolin Cefazolin Sığır, koyun, keçi 50 mg/kg Süt
Cefacetril Cefacetril Sığır (sadece meme içi uygulama) 125 mg/kg Süt
Cefalexin Cefalexin Sığır 200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
1000 mg/kg
100 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Cefaprin Cefaprin ve desacetylcefaprin toplamı Sığır 50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
100 mg/kg
10 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Cefoperazon Cefoperozon Sığır 50 mg/kg Süt
Cefquinom Cefquinom Sığır 50 mg/kg
50 mg/kg
100 mg/kg
200 mg/kg
20 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Cefquinom Cefquinom Domuz 50 mg/kg
50 mg/kg
100 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Ceftiofur Bütün betalaktam halkası ve desfuroylceftiofur olarak ölçülen kalıntıların toplamı Sığır(meme içi uygulanamaz) 1000 mg/kg
2000 mg/kg
2000 mg/kg
6000 mg/kg
100 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Ceftiofur Bütün betalaktam halkası ve desfuroylceftiofur olarak ölçülen kalıntıların toplamı Domuz 1000 mg/kg
2000 mg/kg
2000 mg/kg
6000 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek

1.2.3. Qhinolone

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Danofloxacin Danofloxacin Sığır (Sütü insan tüketiminde kullanılan hayvanlara uygulanamaz) 200 mg/kg
100 mg/kg
400 mg/kg
400 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Danofloxacin Danofloxacin Tavuk (Yumurtası insan tüketiminde kullanılan hayvanlara uygulanamaz) 200 mg/kg
100 mg/kg
400 mg/kg
400 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Danofloxacin Danofloxacin Domuz 100 mg/kg
50 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Difloxacin Difloxacin Tavuk, hindi 300 mg/kg
400 mg/kg
1900 mg/kg
600 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Difloxacin Difloxacin Sığır(Sütü insan tüketiminde kullanılan hayvanlara uygulanamaz) 400 mg/kg
100 mg/kg
1400 mg/kg
800 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Difloxacin Difloxacin Domuz 400 mg/kg
100 mg/kg
800 mg/kg
800 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Enrofloxacin Enrofloxacin ve ciprofloxacin toplamı Sığır 100 mg/kg
100 mg/kg
300 mg/kg
200 mg/kg
100 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Enrofloxacin Enrofloxacin ve ciprofloxacin toplamı Tavşan 100 mg/kg
100 mg/kg
200 mg/kg
300 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Enrofloxacin Enrofloxacin ve ciprofloxacin toplamı Domuz 100 mg/kg
100 mg/kg
200 mg/kg
300 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Enrofloxacin Enrofloxacin ve ciprofloxacin toplamı Kanatlı hayvanlar (Yumurtası insan tüketiminde kullanılan hayvanlara uygulanamaz) 100 mg/kg
100 mg/kg
200 mg/kg
300 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Enrofloxacin Enrofloxacin ve ciprofloxacin toplamı Koyun (Sütü insan tüketiminde kullanılan hayvanlara uygulanamaz) 100 mg/kg
100 mg/kg
300 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Flumequin Flumequin Sığır, koyun (Sütü insan tüketiminde kullanılan hayvanlara uygulanamaz) 200 mg/kg
300 mg/kg
500 mg/kg
1500 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Flumequin Flumequin Domuz 200 mg/kg
300 mg/kg
500 mg/kg
1500 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaçiğer
Böbrek
Flumequin Flumequin Tavuk (Yumurtaları insan tüketiminde kullanılan hayvanlara uygulanamaz) 400 mg/kg
250 mg/kg
800 mg/kg
1000 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Flumequin Flumequin Salmonidae 600 mg/kg Kas ve deri doğal oranlarında
Flumequin Flumequin Hindi 400 mg/kg
250 mg/kg
800 mg/kg
1000 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Marbofloxacin Marbofloxacin Sığır 150 mg/kg
50 mg/kg
150 mg/kg
150 mg/kg
75 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Marbofloxacin Marbofloxacin Domuz 150 mg/kg
50 mg/kg
150 mg/kg
150 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Sarafloxacin Sarafloxacin Tavuk 10 mg/kg
100 mg/kg
Deri + yağ
Karaciğer
Sarafloxacin Sarafloxacin Salmonidae 30 mg/kg Kas ve derinin doğal oranlarında

1.2.4. Makrolid

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Acetylisovaleryltylosin Acetylisovaleryltylosin ve 3-O-Asetylthylosin toplamı Domuz 50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Deri+yağ
Karaciğer
Böbrek
Erythromycin Erytromycin A Tavuk 200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
150 mg/kg
Kas
Deri+yağ
Karaciğer
Böbrek
Yumurta
Erythromycin Erytromycin A Sığır 200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
40 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Erythromycin Erytromycin A Koyun 200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Erythromycin Erytromycin A Domuz 200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Deri+yağ
Karaciğer
Böbrek
Spiramycin Spiramycin ve Neospiramycin toplamı Sığır 200 mg/kg
300 mg/kg
300 mg/kg
300 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Spiramycin Spiramycin ve Neospiramycin toplamı Tavuk 200 mg/kg
300 mg/kg
400 mg/kg
Kas
Deri+yağ
Karaciğer
Spiramycin Spiramycin 1 Domuz 250 mg/kg
2000 mg/kg
1000 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek
Tilmicosin Tilmicosin Sığır, Koyun, Domuz 50 mg/kg
50 mg/kg
1000 mg/kg
1000 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Tilmicosin Tilmicosin Koyun 50 mg/kg Süt
Tilmicosin Tilmicosin Tavuk(Yumurtaları insan tüketiminde kullanılan tavuklara uygulanamaz) 75 mg/kg
75 mg/kg
1000 mg/kg
250 mg/kg
Kas
Deri+yağ
Karaciğer
Böbrek
Tilmicosin Tilmicosin Hindi 75 mg/kg
75 mg/kg
1000 mg/kg
250 mg/kg
Kas
Deri+yağ
Karaciğer
Böbrek
Tilmicosin Tilmicosin Tavşan 50 mg/kg
50 mg/kg
1000 mg/kg
1000 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Timicosin Tilmicosin Sığır 50 mg/kg Süt
Tylosin Tylosin A Sığır 100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Tylosin Tylosin A Domuz 100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
Kas
Deri+yağ
Karaciğer
Böbrek
Tylosin Tylosin A Kanatlı 100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Deri+yağ
Karaciğer
Böbrek
Yumurta

1.2.5. Florfenicol ve Bileşikleri

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Florfenicol Florfenicol ve Florfenicolamin ile ifade edilen metabolitlerinin toplamı Sığır 200 mg/kg
3000 mg/kg
300 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek
Florfenikol Florfenicol ve Florfenicolamin ile ifade edilen metabolitlerinin toplamı Domuz 300 mg/kg
500 mg/kg
2000 mg/kg
500 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Florfenicol Florfenicol ve Florfenicolamin ile ifade edilen metabolitlerinin toplamı Tavuk (Yumurtası insan tüketiminde kullanılan hayvanlara uygulanamaz) 100 mg/kg
200 mg/kg
2500 mg/kg
750 mg/kg
Kas
Deri + Yağ
Karaciğer
Böbrek
Florfenicol Florfenicol ve Florfenicolamin ile ifade edilen metabolitlerinin toplamı Yüzgeçli balıklar 1000 mg/kg Deri ve kas doğal oranlarında
Thiamphenicol Thiamphenicol Sığır 50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Thiamphenicol Thiamphenicol Tavuk (Yumurtası insan tüketiminde kullanılan hayvanlara uygulanamaz) 50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek

1.2.6. Tetracycline

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Chlortetracyclin Ana madde ve 4-epimerlerinin toplamı Gıda üreten/üretilen bütün türler 100 mg/kg
300 mg/kg
600 mg/kg
100 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek
Süt
Yumurta
Doxycyclin Doxycyclin Sığır (Sütü insan tüketiminde kullanılan hayvanlara uygulanamaz) 100 mg/kg
300 mg/kg
600 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek
Doxycyclin Doxycyclin Domuz 100 mg/kg
300 mg/kg
300 mg/kg
600 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Doxycyclin Doxycyclin Kanatlı-hayvanlar (Yumurtası insan tüketiminde kullanılan hayvanlara uygulanamaz) 100 mg/kg
300 mg/kg
300 mg/kg
600 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Oxytetracyclin Ana madde ve 4-epimerleri toplamı Gıda üretilen/üreten bütün türler 100 mg/kg
300 mg/kg
600 mg/kg
100 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrel
Süt
Yumurta
Tetracyclin Ana madde ve 4-epimerleri toplamı Gıda üretilen/üreten bütün türler 100 mg/kg
300 mg/kg
600 mg/kg
100 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek
Süt
Yumurta

1.2.7. Bir Naftalin Halkası İçeren Ansamycinler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Rifaximin Rifaximin Sığır 60 mg/kg Süt

1.2.8. Pleuromutilinler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Tiamulin 8-a-Hydroxymutiline hidrolize edilebilen bütün metabolitlerin toplamı Domuz 100 mg/kg
500 mg/kg
Kas
Karaciğer
Tiamulin Tiamulin Tavuk 100 mg/kg
100 mg/kg
1000 mg/kg
1000 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Yumurta
Tiamulin 8-a-Hydroxymutiline hidrolize edilebilen bütün metabolitlerin toplamı Tavşan 100 mg/kg
500 mg/kg
Kas
Karaciğer
Tiamulin 8-a-Hydroxymutiline hidrolize edilebilen bütün metabolitlerin toplamı Hindi 100 mg/kg
100 mg/kg
300 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Valnemulin Valnemulin Domuz 50 mg/kg
500 mg/kg
100 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek

1. 2. 9. Lincosamidler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Lincomycin Lincomycin Sığır 100 mg/kg
50 mg/kg
500 mg/kg
1500 mg/kg
150 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Lincomycin Lincomycin Koyun 100 mg/kg
50 mg/kg
500 mg/kg
1500 mg/kg
150 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Lincomycin Lincomycin Domuz 100 mg/kg
50 mg/kg
500 mg/kg
1500 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Lincomycin Lincomycin Tavuk 100 mg/kg
50 mg/kg
500 mg/kg
1500 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Yumurta
Pirlimycin Pirlimycin Sığır 100 mg/kg
100 mg/kg
1000 mg/kg
400 mg/kg
100 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt

1.2.10. Aminoglycosidler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Apramycin Apramycin Sığır, sütü insan tüketiminde kullanılan hayvanlara uygulanamaz 1000 mg/kg
1000 mg/kg
10000 mg/kg
20000 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Paromomycin Paromomycin Sığır, sütü insan tüketiminde kullanılan hayvanlara uygulanamaz 500 mg/kg
1500 mg/kg
1500 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek
Paromomycin Paromomycin Domuz ve tavşan 500 mg/kg
1500 mg/kg
1500 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek
Paromomycin Paromomycin Tavuk, yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz 500 mg/kg
1500 mg/kg
1500 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek
Spectinomycin Spectinomycin Sığır 300 mg/kg
500 mg/kg
1000 mg/kg
5000 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Spectinomycin Spectinomycin Domuz ve tavuk 300 mg/kg
500 mg/kg
1000 mg/kg
5000 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek

1.2.11. Diğer Antibiyotikler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Novobiocin Novobiocin Sığır 50 mg/kg Süt

1.2.12. Polypeptidler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Bacitracin Bacitracin A, B ve C’nin toplamı Sığır 100 mg/kg Süt

1.2.13. Betalactamaz Inhibitörleri

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Clavulanic asit Clavulanic asit Sığır 100 mg/kg
100 mg/kg
200 mg/kg
400 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Clavulanic asit Clavulanic asit Domuz 100 mg/kg
100 mg/kg
200 mg/kg
400 mg/kg
Kas
Deri + Yağ
Karaciğer
Böbrek

2. Antiparaziterler

2.1. Endoparaziterler

2.1.1. Salisinalidler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Closantel Closantel Sığır 1000 mg/kg
3000 mg/kg
1000 mg/kg
3000 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Closantel Closantel Koyun 1500 mg/kg
2000 mg/kg
1500 mg/kg
5000 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Rafoxanid Rafoxanid Sığır (Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz) 30 mg/kg
30 mg/kg
10 mg/kg
40 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Rafoxanid Rafoxanid Koyun (Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz) 100 mg/kg
250 mg/kg
150 mg/kg
150 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek

2.1.2. Tetrahydroimidazol (İmidazol)

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Levamisol Levamizol Sığır, koyun, domuz, kanatlı hayvanlar 10 mg/kg
10 mg/kg
100 mg/kg
10 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek

2.1.3. Benzamidazole ve Probenzimidazoler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Albendazol Albendazolsulfoxid, Albendazol-Sulfon ve Albendazol-2- ile ifade edilen aminosulfonların toplamı Sığır, koyun 100 mg/kg
100 mg/kg
1000 mg/kg
500 mg/kg
100 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Albendazoloxid Albendazolsulfoxid, Albendazol-Sulfon ve Albendazol-2- ile ifade edilen aminosulfonların toplamı Sığır, koyun 100 mg/kg
100 mg/kg
1000 mg/kg
500 mg/kg
100 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Febantel Oxfendazolsulfona okside olabilen, ekstrakte edilebilen kalıntılar toplamı Sığır, koyun 10 mg/kg Süt
Febantel Oxfendazolsulfona okside olabilen, ekstrakte edilebilen kalıntılar toplamı Sığır, koyun, domuz, tektırnaklı 50 mg/kg
50 mg/kg
500 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Fenbendazol Oxfendazolsulfona okside olabilen, ekstrakte edilebilen kalıntılar toplamı Sığır, koyun 10 mg/kg Süt
Fenbendazol Oxfendazolsulfona okside olabilen, ekstrakte edilebilen kalıntılar toplamı Sığır, koyun, domuz, tektırnaklı 50 mg/kg
50 mg/kg
500 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Flubendazol Flubendazol ve Methanon (2-Amino-1H-Benzimidazol-5-yl)-(4-Fluorphenyl) Methanon toplamı Domuz, tavuk, bıldırcın, keklik gibi kanatlı-hayvanlar 50 mg/kg
50 mg/kg
400 mg/kg
300 mg/kg
Kas
Deri+yağ
Karaciğer
Böbrek
Flubendazol Flubendazol ve Methanon (2-Amino-1H-Benzimidazol-5-yl)-(4-Fluorphenyl) Methanon toplamı Hindi 50 mg/kg
50 mg/kg
400 mg/kg
300 mg/kg
Kas
Deri+yağ
Karaciğer
Böbrek
Flubendazol Flubendazol ve Methanon (2-Amino-1H-Benzimidazol-5-yl)-(4-Fluorphenyl) Methanon toplamı Tavuk 400 mg/kg Yumurta
Mebendazol Mebendazol equvalenti olarak ifade edilen; Mebendazol, Methyl 5-(1-Hydroxy, 1-Phenyl) Methyl-1H Benzimidazol-2-yl) Carbamat ve (2-Amino-1H-Benzimidazol-5-yl) ve Phrnyl-Methanonların toplamı Koyun, keçi, tektırnaklı 60 mg/kg
60 mg/kg
400 mg/kg
60 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Netobimin Albendazol olarak ifade edilen; Albendazol Oksoid, Albendazolsulfon, ve Albendazol-2-aminosulfon toplamı Sığır, koyun (Sadece oral aplikasyon) 100 mg/kg
100 mg/kg
1000 mg/kg
500 mg/kg
100 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Oxfendazol Oxfendazolsulfona okside olabilen, eksrakte edilebilen kalıntıların toplamı Sığır, koyun 10 mg/kg Süt
Oxfendazol Oxfendazolsulfona okside olabilen, eksrakte edilebilen kalıntıların toplamı Sığır, koyun, domuz, tektırnaklı 50 mg/kg
50 mg/kg
500 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Oxibendazol Oxibendazol Domuz 100 mg/kg
500 mg/kg
200 mg/kg
100 mg/kg
Kas Deri+yağ
Karaciğer
Böbrek
Thiabendazol Thiabendazol ve 5-hydroxythiabendazol toplamı Sığır 100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Triclabendazol Ketotriclabendazole okside olabilen, eksrakte edilebilir kalıntılar toplamı Sığır, koyun (Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz) 100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek

2.1.4. Benzensulfonamidler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef organ
Clorsulon Clorsulon Sığır 35 mg/kg
100 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek

2.2. Ektoparaziterler

2.2.1. Organik Fosforlu Bileşikleri

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef organ
Coumafos Coumafos Arı 100 mg/kg Bal
Diazinon Diazinon Sığır, koyun, keçi 20 mg/kg Süt
Diazinon Diazinon Sığır, koyun, keçi, domuz 20 mg/kg
700 mg/kg
20 mg/kg
20 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Phoxim Phoxim Koyun (Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz) 50 mg/kg
400 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek
Phoxim Phoxim Domuz 20 mg/kg
700 mg/kg
20 mg/kg
20 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek

2.2.2. Formamidinler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef organ
Amitraz Amitraz olarak ifade edilen: Amitraz ve 2,4-Dimethylanilin grupu içeren metabolitleri toplamı Sığır 200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
10 mg/kg
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Amitraz Amitraz olarak ifade edilen: Amitraz ve 2,4-Dimethylanilin grupu içeren metabolitleri toplamı Koyun 400 mg/kg
100 mg/kg
200 mg/kg
10 mg/kg
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Amitraz Amitraz olarak ifade edilen: Amitraz ve 2,4-Dimethylanilin grupu içeren metabolitleri toplamı Domuz 400 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
Deri + Yağ
Karaciğer
Böbrek
Amitraz Amitraz olarak ifade edilen: Amitraz ve 2,4-Dimethylanilin grupu içeren metabolitleri toplamı Arı (Bal) 200 mg/kg Bal

2.2.3. Pyrethroidler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef organ
Cyhalothrin Cyhalothrin izomerleri toplamı Sığır 500 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
Yağ
Böbrek
Süt
Cyfluthrin Cyfluthrin izomerleri toplamı Sığır 10 mg/kg
50 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
20 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Deltamethrin Deltamethrin Sığır 10 mg/kg
50 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
20 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Deltamethrin Deltamethrin Koyun (Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz) 10 mg/kg
50 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Deltamethrin Deltamethrin Yüzgeçli balıklar 10 mg/kg Deri ve kas doğal oaranında
Flumethrin Flumethrin Trans-Z-ısomerleri toplamı Sığır 10 mg/kg
150 mg/kg
20 mg/kg
10 mg/kg
30 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Flumethrin Flumethrin Trans-Z-ısomerleri toplamı Koyun (Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz) 10 mg/kg
150 mg/kg
20 mg/kg
10 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek

2.2.4. Acyl-Üre-Türevleri

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef organ
Diflubenzuron Diflubenzuron Salmonidae 1000 mg/kg Deri ve kasın doğal oranında
Teflubenzuron Teflubenzuron Salmonidae 500 mg/kg Deri ve kasın doğal oranında

2.2.5. Pyrimidin Türevleri

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Dicyclanil Dicyclanil ve 2,4,6-Triaminopyrimidin-5-Carbonitril toplamı Koyun, (Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz) 200 mg/kg
150 mg/kg
400 mg/kg
400 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek

2.2.6. Triazin Türevleri

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Cyromazine Cyromazine Koyun, (Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz) 300 mg/kg
300 mg/kg
300 mg/kg
300 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek

2.3. Endo ve Ektoparaziterler

2.3.1. Avermectinler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Abamectin Avermectin B1a Sığır 10 mg/kg
20 mg/kg
Yağ
Karaciğer
Doramectin Doramectin Sığır (Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz) 10 mg/kg
150 mg/kg
100 mg/kg
30 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Doramectin Doramectin Domuz, Koyun (Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz) 20 mg/kg
100 mg/kg
50 mg/kg
30 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Doramectin Doramectin Geyik ve rengeyikleri 20 mg/kg
100 mg/kg
50 mg/kg
30 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Emamectin Emamectin B 1a Salmonidae 100 mg/kg Kas ve yağın doğal oranında
Eprinomectin Eprinomectin B 1 a Sığır 50 mg/kg
250 mg/kg
1500 mg/kg
300 mg/kg
20 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Ivermectin 22, 23-Dihydro-Avermectin B 1a Sığır 40 mg/kg
100 mg/kg
Yağ
Karaciğer
Ivermectin 22, 23-Dihydro-Avermectin Domuz, koyun, tektırnaklı 20 mg/kg
15 mg/kg
Yağ
Karaciğer
İvermectin 22,23-Dihydro-Avermectin Geyik ve rengeyikleri 20 mg/kg
100 mg/kg
50 mg/kg
20 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Moxidectin Moxidectin Sığır, koyun 50 mg/kg
500 mg/kg
100 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Moxidectin Moxidectin Tektırnaklılar 50 mg/kg
500 mg/kg
100 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Moxidectin Moxidectin Sığır 40 mg/kg Süt

2.4. Antiprotozoer İlaçlar

2.4.1. Trionlar

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Toltrazuril Toltrazurilsulfon Tavuk (Yumurtası insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz) 100 mg/kg
200 mg/kg
600 mg/kg
400 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Toltrazuril Toltrazurilsulfon Hindi 100 mg/kg
200 mg/kg
600 mg/kg
400 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Toltrazuril Toltrazurilsulfon Domuz 100 mg/kg
150 mg/kg
500 mg/kg
250 mg/kg
Kas
Deri + Yağ
Karaciğer
Böbrek

2.4.2. Quinazalon Türevleri

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Halofuginon Halofuginon Sığır (Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz) 10 mg/kg
25 mg/kg
30 mg/kg
30 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek

2.4.3. Karbanilidler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Imidocarb Imidocarb Sığır 300 mg/kg
50 mg/kg
2000 mg/kg
1500 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt

3. Sinir Sistemini Etkileyenler

3.1. Merkezi Sinir Sistemine Etkili Olanlar

3.1.1. Butyrophenon İçeren Trankilizanlar

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Azaperon Azaperon ve Azaperol toplamı Domuz 100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek

3.2. Otonom Sinir Sistemine Etkili Olanlar

3.2.1. Antiadrenerjikler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Carazolol Carazolol Domuz 5 mg/kg
5 mg/kg
25 mg/kg
25 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Carazolol Carazolol Sığır 5 mg/kg
5 mg/kg
15 mg/kg
15 mg/kg
1 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt

3.2.2. b 2-Sempatikomimetikler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Clenbuterolhydrochlorid Clenbuterol Sığır 0,1 mg/kg
0,5 mg/kg
0,5 mg/kg
0.05 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek
Süt
Clenbuterolhydrochlorid Clenbuterol Tektırnaklı 0,1 mg/kg
0,5 mg/kg
0,5 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek

4. Antienflamatuarlar

4.1. Steroid Olmayan Antienflamatuarlar

4.1.1. Arylpropionik Asit Türevleri

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Carprofen Carprofen Sığır (Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz) 500 mg/kg
1000 mg/kg
1000 mg/kg
1000 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Carprofen Carprofen Tektırnaklı 500 mg/kg
1000 mg/kg
1000 mg/kg
1000 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Vedaprofen Vedaprofen Tektırnaklı 50 mg/kg
20 mg/kg
100 mg/kg
1000 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek

4.1.2. Fenamatgrup Türevleri

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Flunixin Flunixin Sığır 20 mg/kg
30 mg/kg
300 mg/kg
100 mg/kg
40 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Flunixin 5- Hydroxyflunixin Domuz 50 mg/kg
10 mg/kg
200 mg/kg
30 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Flunixin Flunixin Tektırnaklı 10 mg/kg
20 mg/kg
100 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Tolfenamic asit Tolfanamic asit Sığır 50 mg/kg
400 mg/kg
100 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Tolfenamic asit Tolfanamic asit Domuz 50 mg/kg
400 mg/kg
100 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek

4.1.3. Oxicam Türevleri

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Meloxicam Meloxicam Sığır 20 mg/kg
65 mg/kg
65 mg/kg
15 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek
Süt
Meloxicam Meloxicam Domuz 20 mg/kg
65 mg/kg
65 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek

5. Kortikoidler

5.1. Glukokortikoidler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Betamethason Betamethason Sığır 0,75 mg/kg
2 mg/kg
0,75 mg/kg
0,3 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek
Süt
Betamethason Betamethason Domuz 0,75 mg/kg
2 mg/kg
0,75 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek
Dexamethason Dexamethason Sığır 0,3 mg/kg Süt
Dexamethason Dexamethason Sığır, domuz, tektırnaklı 0,75 mg/kg
2 mg/kg
0,75 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek
Prednisolon Prednisolon Sığır 4 mg/kg
4 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
6 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt


EK-II

MAKSİMUM KALINTI LİMİTİ OLMAYAN FARMAKOLOJİK MADDELER

1. Anorganik Maddeler

Farmakolojik Etkili Madde Hayvan Türü Açıklamalar
Aluminyumdistearat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Aluminyumhidroksiasetat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Aluminyumfosfat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Aluminyumtristearat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Amonyumklorid Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Baryumselenat Sığır, koyun  
Bazikbizmutkarbonat Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece oral uygulama
Bazikbizmutgallat Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece oral uygulama
Bazikbizmutnitrat Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece oral uygulama
Bazikbizmutsalisilat Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece oral uygulama
Borik asit ve boratlar Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Bromid, sodyum tuzu Gıda üretiminde kullanılan memeli hayvan türleri  
Kalsiyumasetat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumbenzoat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumkarbonat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumklorid Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumglikonat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumhidroksit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumhipofosfat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyummalat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumoksit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumfosfat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumpolifosfat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumpropionat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumsilikat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumstearat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumsulfat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumgluseptat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumglukonoglukoheptonat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumglukonolaktat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumglutamat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumgliserofosfat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Potasyumbromid Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kobaltkarbonat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kobaltdiklorid Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kobaltglukonat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kobaltoksit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kobaltsulfat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kobalttrioksit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Bakırklorid Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Bakırglukonat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Bakırheptonat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Bakırmetinat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Bakır(II)oksit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Bakır(II)sulfat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Bakır(I)oksit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Sülfirikasit Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece yardımcı madde olarak kullanılır
Hidrojenperoksit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
İyot ve organik iyot bileşikleri
Sodyum ve potasyumiyododit
Sodyum ve potasyumiyodot
Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Demirdiklorit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Demirsülfat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Magnezyum
Magnezyumsülfat
Magnezyumhidroksit
Magnezyumstearat
Magnezyumglutamat
Magnezyumorotat
Magnezyum-aluminyum-silikat
Magnezyumoksit
Magnezyumkarbonat
Magnezyumfosfat
Magnezyumglisaerofosfat
Magnezyumaspartat
Magnezyumsitrat
Magnezyumasetat
Magnezyumtrisilikat
Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Nikelglukonat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Nikelsülfat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Potasyum-DL-aspartat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Potasyumglukouronat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Potasyumgliserofosfat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Potasyumnitrat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Potasyumselenat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Sodyumklorit Sığır Sadece haricen uygulama
Sodyumdikloroisosiyanurat Sığır, Koyun, Keçi Sadece haricen uygulama
Sodyumhipofosfit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Sodyumpropionat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Sodyumselenat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kükürt Sığır, Domuz, Koyun, Keçi, Tek tırnaklılar  
Çinkoasetat
Çinkoklorid
Çinkoglukonat
Çinkooleat
Çinkostearat

Gıda üreten/üretilen bütün türler

 

2. Organik Bileşikler

Farmakolojik Etkili Madde Hayvan Türü Açıklamalar
1-metil-2 - piyrolidon Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Ostradiol-17 Gıda üretiminde kullanılan memeli türleri Sadece tedavi ve zootekni amaçlı
2-aminoetanol Gıda üreten/üretilen bütün türler  
2-aminoetonolglukoronat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
2-(aminoetikl) dihidrojenfosfat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
2-piyrolidon Gıda üreten/üretilen bütün türler Parenteral uygulamalarda en fazla 40 mg/kg canlı ağırlık dozunda
3,5-diiyodo-L-tyrosin Gıda üretiminde kullanılan memeli hayvan türleri  
8-hidroksikinolin Gıda üretiminde kullanılan memeli hayvan türleri Yeni doğanlarda yalnızca haricen kullanılır
Asetilsistein Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Asetilsalisilikasit Sığır, domuz, tavuk Sütü ve yumurtası insan gıdası olarak kullanılan hayvanlara uygulanamaz.
Asetilsalisilikasit DL-lisin Sığır, domuz, tavuk Sütü ve yumurtası insan gıdası olarak kullanılan hayvanlara uygulanamaz.
Alfacalsidol Sığır Sadece doğum sürecinde olan hayvanlar
Alkali zincir uzunlukları C9 – C13 seviyesinde olan C13 zincir uzunluğu % 25 oarnından fazla olmayan linear alkilbenzolsulfon asitler Sığır Sadece haricen uygulanır
Alfaprostol Tavşan, sığır, domuz, tektırnaklılar  
Bazik aluminyumsalisilat Gıda üretiminde kullanılan memeli hayvan türleri, balık hariç Sadece haricen kullanılır
Ammonyum ve sodyum bituminsulfonat Gıda üretiminde kullanılan memeli hayvan türleri Sadece haricen kullanılır
Apramicin Domuz, Tavşan, Koyun, Tavuk Sütü ve yumurtası insan gıdası olarak kullanılan hayvanlara uygulanamaz.
Atropin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Azamethipos Salmonidae  
Bacitracin Sığır Süt sığırlarında sadece intramammal uygulama ve süt dışındaki bütün dokular
Bazik bizmutnitrat Sığır Sadece intramammal uygulama
Benzocain Gıda üreten/üretilen bütün türler Lokal anastesik uygulamalarda
Benzilalkol Gıda üreten/üretilen bütün türler İşlem yardımcısı olarak
Betain Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Betainglucuronat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Bronopol Salmonidae Balık kuluçkalarında
Butafosfan Sığır Sadece intra venöz uygulanır.
Brotizıolam Sığır Sadece tedavi amacıyla
Buserelin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Butorphanoltartart Tek tırnaklılar Sadece inra venöz uygulanır
Butyl 4-hydroxybenzoat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Butylscopolaminyumbromid Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Calsiyumaspartat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Carbasalat – kalsiyum Sığır, domuz, tavuk Sütü ve yumurtası insan gıdası olarak kullanılan hayvanlara uygulanamaz.
Carbetocin Gıda üretiminde kullanılan memeli hayvan türleri  
Cefacetril Sığır Süt sığırlarında sadece intramammal uygulama ve süt dışındaki bütün dokular
Cefalonium Sığır Sadece meme içi uygulama , göz vesüt haricindeki dokuların tedavisinde
Cefazolin Sığır, koyun, keçi Sadece meme içi uygulama; süt haricindeki bütün dokular için (meme içi uygulamada meme gıda maddesi olarak değerlendirilemez)
Cefoperazon Sığır Sağılan hayvanlarda sadece meme içi uygulama ve süt haricindeki bütün maddelerde
Cetostearylalkol Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Cetremid Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Chlorhexidin Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır
Chlorokresol Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Chlorphenamin Gıda üretiminde kullanılan memeli hayvan türleri  
Clazuril Güvercin  
Cloprostenol Sığır, domuz, tektırnaklı  
Kafein Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Cocosalkyldimethylbetaine Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece yardımcı madde olarak
Kortikotropin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
D-Phe 6 Lutein-releasing-hormon Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Decoquinat Sığır, koyun Sadece oral uygulama. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz
Dembrexin Tektırnaklı  
Denaverinhydrochlorid Sığır  
Detomidin Sığır, tektırnaklı Sadece sağaltım amaçlı
Diclazuril Koyun Kuzularda sadece oral uygulama
Diethylphtalat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Diethylenglykolmonoeethylether Sığır, domuz  
Mangan (III)-oksit Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece oral uygulama
Dimethylphtalat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Dinoprost Gıda üretiminde kullanılan memeli hayvan türleri  
Dinoprosttromethamin Gıda üretiminde kullanılan memeli hayvan türleri  
Diprophylin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Doxapram Gıda üretiminde kullanılan memeli hayvan türleri  
Enilconazol Sığır, tektırnaklı  
Ergometrinmaleat Gıda üretiminde kullanılan memeli hayvan türleri  
Etamiphylincamsilat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Etamsylat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Ethanol Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece yardımcı madde olarak
Ethylactat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Etiprostontromethamin Sığır, domuz  
Fenpipramidhydrochlorid Tektırnaklı Sadece intra venöz uygulama
Fertirelibnacetat Sığır  
Flumethrin Arı (bal)  
Folik asit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Furosemid Sığır, tektırnaklı Sadece intra venöz uygulama
Glycerolformal Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Gonadotropin-releasing-hormon Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Heptaminol Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Hesperidin Tektırnaklı  
Hesperidinmethychalcon Tektırnaklı  
Hexetidin Tektırnaklı Sadece haricen uygulama
Human choriongonadotropin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Human menapoz gonadotropin (HMG) Sığır  
Humic asit ve sodyum tuzalrı Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece oral uygulama
Hydrochlorothiazid Sığır  
Hydrocortison Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır
Organik iyot bileşikleri ve ijodoform Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Isobutan Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Isofluran Tektırnaklılar Sadece narkoz için
Isoxsuprin Sığır, tektırnaklı Sadece sağaltım amaçlı kullanılır
Jecoris oleum Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır
Ketamin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Ketanserintartrat Tektırnaklı  
Ketoprofen Sığır, domuz, tektırnaklı  
I-şarapasiti ve bunun mono, di bazik sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece yardımcı madde olarak
Laktik asit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Lecirelin Sığır, tektırnaklı, tavşan  
Levomethadon Tektırnaklı sadece intra venöz uygulama  
Levothyroxin Gıda üretiminde kullanılan memeli hayvan türleri  
Lidocain Tektırnaklı Lokal anaestezik olarak
Lobelin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Luprostiol Bütün memeliler  
Malik asit Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece yardımcı madde olarak
Mangankarbonat Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece oral uygulama
Manganchlorid Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece oral uygulama
Mangangluconat Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece oral uygulama
Manganglycerophosphat Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece oral uygulama
Mangan (II)-oksit Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece oral uygulama
Manganpidolat Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece oral uygulama
Manganribonukleat Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece oral uygulama
Mangansulfat Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece oral uygulama
Mecillinam Sığır Sadece intra uterin uygulama
Medroxyprogesteronacetat Koyun Zooteknik amaçlı intra vaginal uygulama
Melatonin Koyun, keçi  
Menadion Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Menbuton Sığır, koyun, keçi, domuz, tektırnaklı  
Menthol Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Mepivacain Tektırnaklı Lokal anestezik olarak sadece intra artikuler ve epidural uygulama
Methylnicotinat Sığır, tektırnaklı Sadece haricen uygulanır
Düşükten yüksege kadar mineral hidrokarbonlar, C10 – C60 mikrokristalize mumlar: alfatik, alifatik branşlar ve alisiklik bağları Gıda üreten/üretilen bütün türler Aromatik ve doymamış bileşikleri hariç
N-Butan Gıda üreten/üretilen bütün türler  
N-Butanol Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece yardımcı madde olarak
Sodyumacetilsalisilat Sığır, domuz, tavuk Sütü ve yumurtası insan gıdası olarak kullanılan hayvanlara uygulanamaz
Sodyumboroformiat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Natamycin Sığır, tektırnaklı Sadece haricen uygulanır
Sodyumsalisilat Gıda üreten/üretilen bütün türler, balık hariç Sadece haricen uygulanır
Sodyumacetostearylsulfat Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır
Neostigmin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Nicoboxil Tektırnaklı Sadece haricen uygulanır
Nonivamid Tektırnaklı Sadece haricen uygulanır
Novobiocin Sığır Sadece meme içi uygulama ve süt dışındaki bütün dokular için
Oleyloleat Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır
Oxytoxin    
Pankreatin   Sadece haricen uygulanır
Papain Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Papaverin Sığır Sadece yeni doğan buzağılar için
Paracetamol Domuz Sadece oral uygulanır
Parconazol Beç Tavuğu  
Peressig saere Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Phenol Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Phloroglucin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Phytomenadion Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Piperazinhydrochlorid Tavuk Yumurta haricinde bütün dokular için
Piperonylbutoxid Sığır, koyun, keçi, tektırnaklı Sadece haricen uygulanır
Policresulen Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır
Polyethylenglycol-15-hydroxystearat Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece yardımcı madde olarak
Polyethylenglycol-7-glyceryl cocoat Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır
8-40 oxyethylen üniteli polyoxy-rizinus yağı Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece yardımcı madde olarak
40-60 oxyethylen ünitesi içeren hydro polyoxyl rizinus yağı Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır
Polysulfatlı glykosaminglykan Tektırnaklı  
Praziquantel Koyun, tektırnaklı Sadece sağımda olmayan koyunlara uygulanır
Pregnant Mare’s serum gonadotropin (PMSG) Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Prethcamid (Crotetamid ve cropropamid) Gıda üretiminde kullanılan memeli hayvan türleri  
Procain Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Propan Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Propylenglycol Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Quatresin   Sadece koruyucu madde olarak en fazla % 0.5 konzentrasyonda
R-Cloprostenol Sığır, domuz, tektırnaklı  
Rifaximin Gıda üretiminde kullanılan memeli hayvan türleri Sadece haricen uygulanır
Rifaximin Sığır Sadece meme içi uygulama; süt haricindeki bütün dokular için. Intra mammal uygulamada meme gıda maddesi olarak değerlendiirilemez.
Romifidin Tektırnaklı Sadece tedavi amaçlı
Sodyum-2-metil-2fenoksipropanat Sığır, domuz, keçi, tektırnaklı  
Benzyl-4-hydroybenzoat, sodyum tuzu Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Butyl-4-hydroxybenzoat, sodyumtuzu Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Salisilik asit Gıda üreten/üretilen bütün türler, balık hariç Sadece haricen uygulanır
Somatosalm Laks  
Sitrikinin Sığır Sadece en fazla 0.1 mg/kg canlı ağırlığa; oral uygulama
Sulfogaiacol Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Tannium Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Tau-fluvalinat    
Terpinhydrat Sığır, daomuz, koyun, keçi  
Tetracain Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece lokal anestezik olarak
Theobromin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Thiamylal Gıda üretiminde kullanılan memeli hayvan türleri Sadece intra venöz uygulama
Thiopental sodyum Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece intra venöz uygulama
Thimersal Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece aşılarda koruyucu madde olarak ve bir dozdan fazla doz içeren aşılarda en fazla % 0.02 oranında
Thymol Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Timerfonat Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece aşılarda koruyucu madde olarak ve bir dozdan fazla doz içeren aşılarda en fazla % 0.02 oranında
Toldimfos Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Tricainmesilat Balık Sadece suya uygulanır
Trichlormethiasit Gıda üretiminde kullanılan memeli hayvan türleri Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz
Trimethylphloroglucin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Tosylchloramid-sodyum Balık Sadece suya uygulanır
Vetrabutinhydrochlorid Domuz  
Vitamin D Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Vincamisin Sığır Sadece yeni doğan buzağılara uygulanır
Yün yağı alkolleri Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır
Xylazinhydrochlorid Sığır, tektırnaklı Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz
Çinkoaspartat Gıda üreten/üretilen bütün türler  

3. Zararsız Olarak Tanınan Maddeler

Farmakolojik Etkili Madde Hayvan Türü Açıklamalar
Absinthium ekstersi Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Acetylmethionin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Adensin ve 5’-mono, 5’-di ve 5’-triphosphatları Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Alanin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Aloha-lipon asit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Aluminyumhidroksit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Aluminyummonostearat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Amonyumsulfat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Arginin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Asparagin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Asparagin asit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Benzoylbenzoat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Benzyl-p-hydroxybenzoat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumborogluconat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kalsiyumsitrat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Campher Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır
Carnitin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Cholin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Chymotrypsin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Citrulin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Cystein Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Cytidin ve 5’-mono, 5’di ve 5’-triphosphatları Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Kardomon eksraktesi Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Diethylsebacat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Dimeticon Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Dimethylacetamid Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Dimethylsulfoxid Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Epinephrin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Ethyloleat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Ethylendiamidtetraasatikasit ve tuzları Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Eukalyptol Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Follikül stimüle hormon (doğal FSH ve sentetik bütün analogları Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Formaldehyd Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Formik asit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Glutaraldehyd Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Guajakol Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Glutamin asit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Glutamin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Glycin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Guanosin ve 5’-mono, 5’- di ve 5’- triphosphatları Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Heparin ve tuzları Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Histidin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Beşeri Chriongonadotropin (doğal HCG ve sentetik analogları) Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Hyaluron asit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Amonyum demir sitrat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Ferro dextran Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Ferro glukoheptonat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Inosin ve 5’-mono, 5’-di ve 5’ triphosphatları Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Inositol Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Isoleucin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Isopropanol Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Lanolin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Leucin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Lütein stimüle hormon (doğal LH ve bütün sentetik analogları Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Lisin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Magnezyum klorid Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Magnezyum gluconat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Magnezyum hipofosfit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Mannitol Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Methionin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Methylbenzoat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Monothiogliserin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Montanid Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Myglyol Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Orgotein Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Ornithin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Orot asit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Pepsin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Fenilalanin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Poloxalen Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Poloxamer Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Polyethylenglykol (molekül ağırlığı 200 – 10000) Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Polysorbat 80 Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Prolin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Serin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Serotin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Sodyum klorid Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Sodyum cromoglycat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Sodyum dioctylsulfosuccinat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Sodyum formaldehidsulfoxylat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Sodyum aurylsulfat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Sodyum pyrosulfit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Sodyum stearat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Sodyum thiosulfat Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Threonin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Thymidin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Tragant Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Tripsin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Triptofan Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Tyrosin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Üre Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Uridin ve 5’-mono, 5’-di ve 5’ triphosphatları Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Valin Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Çinkooksit Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Çinkosulfat Gıda üreten/üretilen bütün türler  

4. Homeopatik Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Maddeler

Farmakolojik Etkili Madde Hayvan Türü Açıklamalar
Aesculus hippocastanum Gıda üreten/üretilen bütün türler En yüksek on bir konsantrasyonda sadece veteriner homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde hazırlanarak kullanılır
Agnus castus Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmakokodekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Ailanthus altissima Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmakokodekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Allium cepa Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmakokodekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Apocynum cannabinum Gıda üreten/üretilen bütün türler En yüksek yüzde bir konsantrasyonda sadece veteriner homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde hazırlanarak kullanılır. Sadece oral uygulama.
Arnicae radix Gıda üreten/üretilen bütün türler En yüksek on da bir konsantrasyonda sadece veteriner homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde hazırlanarak kullanılır
Artemisia abrotanum Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmakokodekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Bellis perennis Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmakokodekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Calendula officinalis Gıda üreten/üretilen bütün türler En yüksek on da bir konsantrasyonda sadece veteriner homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde hazırlanarak kullanılır
Camphora Gıda üreten/üretilen bütün türler En yüksek yüzde bir konsantrasyonda sadece veteriner homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde hazırlanarak kullanılır.
Cardiospermum halicacabum Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmakokodekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Crataegus Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmakokodekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Echinacea Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmakokodekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Eucalpytus globulus Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmakokodekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Euphrasia officinalis Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmakokodekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Ginkgo biloba Gıda üreten/üretilen bütün türler En yüksek binde bir konsantrasyonda sadece veteriner homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde hazırlanarak kullanılır.
Ginseng Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmakokodekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Hamamelis virginiana Gıda üreten/üretilen bütün türler En yüksek on da bir konsantrasyonda sadece veteriner homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde hazırlanarak kullanılır
Harpagophytum procumbens Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmakokodekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Harunga madagascariensis Gıda üreten/üretilen bütün türler En yüksek binde bir konsantrasyonda sadece veteriner homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde hazırlanarak kullanılır.
Hypericum perforatum Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmakokodekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Lacnanthes tinctoria Gıda üreten/üretilen bütün türler En yüksek binde bir konsantrasyonda sadece veteriner homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde hazırlanarak kullanılır.
Lobaria pulmonaria Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmakokodekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Okoubaka aubrevillei Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmakokodekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Phytolacca americana Gıda üreten/üretilen bütün türler En yüksek binde bir konsantrasyonda sadece veteriner homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde hazırlanarak kullanılır.
Thuja occidentalis Gıda üreten/üretilen bütün türler En yüksek yüzde bir konsantrasyonda sadece veteriner homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde hazırlanarak kullanılır.
Turnera diffusa Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmakokodekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Urginea maritima Gıda üreten/üretilen bütün türler En yüksek yüzde bir konsantrasyonda sadece veteriner homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde hazırlanarak kullanılır. Sadece oral yolla uygulanır.
Virola sebifera Gıda üreten/üretilen bütün türler En yüksek yüzde bir konsantrasyonda sadece veteriner homeopatik maddelerde ve homeopatik farmako codexte belirtilen şekilde hazırlanarak kullanılır.
Viscum album Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece veteriner homeopatik olarak ve homeopatik farmakokodekste belirtilen konsantrasyonda hazırlanarak kullanılır.
Homeopatik veteriner ilaçlarında kullanılan bütün maddeler ki konsentrasyonları onbinde biri geçmediği müddetçe Gıda üreten/üretilen bütün türler  

5. Gıdalarda Katkı Maddesi Olarak Kullanımına İzin Verilen Maddeler

Farmakolojik Etkili Madde Hayvan Türü Açıklamalar
E numarası olan maddeler Gıda üreten/üretilen bütün türler Türk Gıda Kodeksi Katkı Bölümüne uygun olacaktır.

6. Bitkisel Orjinli Maddeler

Bitkisel orijinli Madde Hayvan Türü Açıklamalar
Aloen, Barbados ve Kap ve standardize edilmiş kuru ekstraktları ve bunlardan hazırlanan preparatlar Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Aloe vera jel ve Aloe vera tam yaprak ekstratları Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır.
Angelicae radix aetheroleum Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Anisi aetheroleum Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Arnica montana (Arnicae flos ve Arnicae planta tota) Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır.
Anisi stellati fructus, standardize edilmiş ekstraktları ve bunlardan hazırlanan preparatlar Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Balsamum peruvianum Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır.
Boldo folium Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Calendulae flos Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır.
Carlinae radix Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır.
Carvi aetheroleum Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Caryophylli aetheroleum Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Capsici fructus acer Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Centellae asiaticaer extractum Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır.
Chrysanthemi cinerariifolii flos Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır.
Cinnamomi cassiae aetheroleum Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Cinnamomi ceylanici atheroleum Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Cimicifugae racemosae rhizoma Gıda üreten/üretilen bütün türler Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz
Citri aetheroleum Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Citronellae aetheroleum Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Cinchonae cortex, standardize edilmiş ekstraktları ve bunlardan hazırlanan preparatlar Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Cinnamomi cassiae cortex, standardize edilmiş ekstraktları ve bunlardan hazırlanan preparatlar Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Cinnamomi ceylani cortex, standardize edilmiş ekstraktları ve bunlardan hazırlanan preparatlar Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Condurango cortex, standardize edilmiş ekstraktları ve bunlardan hazırlanan preparatlar Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Coriandri aetheroleum Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Cupressi aetheroleum Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır.
Echinacea purpurea Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır.
Eucalypti aetheroleum Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Frangulae cortex, standardize edilmiş ekstraktları ve bunlardan hazırlanan preparatlar Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Foeniculi aetheroleum Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Gentiane radix, standardize edilmiş ekstraktları ve bunlardan hazırlanan preparatlar Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Hamamelis virginiana Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır.
Hippocastani semen Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır.
Hyperici oleum Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır.
Juniperi fructus Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Lauri folii aetheroleum Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Lauri fructus Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Lavandulae aetheroleum Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır.
Lespedeza capitata Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Lini oleum Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Majoranae herba Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Matricaria recutita ve bundan hazırlanan preparatları Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Matricariae flos Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Medicago sativa extractum Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır.
Melissae aetheroleum Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Melissae folium Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Menthae piperitae aetheroleum Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Millefolii herba Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Myristicae aetheroleum Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Terebinthinae oleum oksidasyon ürünleri Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece yeni doğan hayvanlara uygulanır
Pyrethrumextrakt Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Quercus cortex Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır.
Quillaja-saponine Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Rhei radix, standardize edilmiş ekstraktları ve bunlardan hazırlanan preparatlar Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Ricini oleum Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Rosmarini aetheroleum Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece yardımcı madde olarak
Rosmarini folium Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Ruscus aculeatus Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır.
Salviae folium Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Sambuci flos Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Sinapis nigrae semen Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Strychni semen   0.1 mg strychnine/kg eşdeğer miktarda ve oral uygulanır
Symphyti radix Gıda üreten/üretilen bütün türler İntakt deriye sadece haricen uygulanır.
Terebinthinae aetheroleum rectificatum Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır.
Thymi aetheroleum Gıda üreten/üretilen bütün türler Sadece haricen uygulanır.
Tiliae flos Gıda üreten/üretilen bütün türler  
Urticae herba Gıda üreten/üretilen bütün türler  


EK-III

VETERİNER İLAÇLARINDA MAKSİMUM KALINTI LİMİTİ GEÇİCİ OLARAK BELİRLENEN FARMAKOLOJİK ETKİLİ MADDELER

1. Antienfeksiyöz Ajanlar

1.1. Kemoterapötikler

1.1.1. Benzensulfonamidler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Clorsulon Clorsulon Sığır 50 mg/kg
150 mg/kg
400 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek
1.2. Antibiyotikler

1.2.1. Betalaktamaz-İnhibitörler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Clavulanik Asit Clavulanik asit Koyun 200 mg/kg Süt
Clavulanik Asit Clavulanik asit Koyun 200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
1.2.2. Makrolidler
Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Erythromycin Bütün mikrobiyolojik aktif kalıntılar erythromysin equlaventi olarak geçerlidir Koyun 40 mg/kg Süt
Josamycin Josamycin Tavuk 200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
400 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Yumurta
Josamycin Bütün mikrobiyolojik aktif matabolitlerin toplamı Domuz 200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
400 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek

1. 2. 3. Cephalosporine

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Cefalonium Cefalonıim Sığır 10 mg/kg Süt

1.2.4. Aminoglikozidler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Aminosidin Aminosidin Sığır, domuz, tavşan, tavuk 500 mg/kg
1500 mg/kg
1500 mg/kg
Kas
Karaciğer
Böbrek
Apramycin Apramycin Domuz 1000 mg/kg
1000 mg/kg
1000 mg/kg
5000 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Dihydrostreptomycin Dihydrostreptomycin Sığır, Koyun 500 mg/kg
500 mg/kg
500 mg/kg
1000 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Dihydrostreptomycin Dihydrostreptomycin Domuz 500 mg/kg
500 mg/kg
500 mg/kg
1000 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Gentamycin Gentamycin Sığır 100 mg/kg Süt
Gentamycin Gentamycin Sığır, Domuz 50 mg/kg
50 mg/kg
200 mg/kg
750 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Kanamycin Kanamycin Tavşan 100 mg/kg
100 mg/kg
600 mg/kg
2500 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Kanamycin Kanamycin Sığır, Koyun 100 mg/kg
100 mg/kg
600 mg/kg
2500 mg/kg
150 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Kanamycin Kanamycin Domuz, Tavuk 100 mg/kg
100 mg/kg
600 mg/kg
2500 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Neomycin ve Framycetin Neomycin B Sığır, domuz, Tavuk 500 mg/kg
500 mg/kg
5000 mg/kg
5000 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Neomycin ve Framycetin Neomycin B Sığır 500 mg/kg Süt
Neomycin ve Framycetin Neomycin B Tavuk 500 mg/kg Yumurta
Spectinomycin Spectinomycin Koyun (Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlara uygulanamaz) 300 mg/kg
500 mg/kg
2000 mg/kg
5000 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Spectinomycin Spectinomycin Tavuk 200 mg/kg Yumurta
Streptomycin Streptomycin Sığır, Koyun 500 mg/kg
500 mg/kg
500 mg/kg
1000 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Streptomycin Streptomycin Domuz 500 mg/kg
500 mg/kg
500 mg/kg
1000 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt

1.2.5. Chinolone

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Oxolinic asit Oxolinic asit Sığır 100 mg/kg
50 mg/kg
150 mg/kg
150 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Oxolinic asit Oxolinic asit Domuz 100 mg/kg
50 mg/kg
150 mg/kg
150 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Oxolinic asit Oxolinic asit Tavuk 100 mg/kg
50 mg/kg
150 mg/kg
150 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Yumurta
Oxolinic asit Oxolinik asit Yüzgeçli balıklar 300 mg/kg Kas ve deri doğal oranında

1.2.6. Polymyxinler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Colistin Colistin Sığır 50 mg/kg Süt
Colistin Colistin Sığır, koyun, domuz, tavuk, tavşan 150 mg/kg
150 mg/kg
150 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Colistin Colistin Tavuk 300 mg/kg Yumurta

1.2.7. Penicllinler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Penethamat Benzylpenicillin Koyun 50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
4 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt

1.2.8. Florfenicol ve Bileşikleri

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Florfenicol Florfenicolamin olarak ifade edilen; Florfenicol ve metabolitleri toplamı Balık 1000 mg/kg Kas ve deri doğal oranında
Thiamphenicol Thiamphenicol Koyun 50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Thiamphenicol Thiamphenicol Domuz 50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Thiamphenicol Thiamphenicol Balık 50 mg/kg Kas ve deri doğal oranında

2. Antiparaziterler

2.1. Endoparaziterler

2.1.1. Salisilik Asit Türevleri

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Oxylozanid Oxylozanid Sığır 20 mg/kg
20 mg/kg
500 mg/kg
100 mg/kg
10 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Oxylozanid Oxylozanid Koyun 20 mg/kg
20 mg/kg
500 mg/kg
100 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek

2.1.2. Benzimidazole ve Probenzimidazler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Netobimin 2-Amino-Benzimidazolsulfon olarak ölçülen; Netobimin, Albendazol ve bunların metabolitleri Keçi 100 mg/kg
100 mg/kg
1000 mg/kg
500 mg/kg
100 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt

2.1.3. Tetrahydropyrimidinler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Morontel Morentel olarak ifade edilen, N-Methyl-1,3 Propandiamine hidrolize olan kalıntılar toplamı Sığır, koyun 100 mg/kg
100 mg/kg
800 mg/kg
200 mg/kg
100 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Morontel Morentel olarak ifade edilen, N-Methyl-1,3 Propandiamine hidrolize olan kalıntılar toplamı Domuz 100 mg/kg
100 mg/kg
800 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek

2.1.4. Piperazin Türevleri

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Piperazin Piperazin Domuz 400 mg/kg
800 mg/kg
2000 mg/kg
1000 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Piperazin Piperazin Tavuk 2000 mg/kg Yumurta

2.2. Antiektoparaziterler

2.2.1. Iminophenylthiazolidin Türevleri

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Cymiazol Cymiazol Arı 1000 mg/kg Bal

2.2.2. Pyretrine ve Pyrethroidler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Alpha-Cypermethrin Cypermethrin ve izomerlerinin toplamı Sığır, koyun 20 mg/kg
200 mg/kg
20 mg/kg
20 mg/kg
20 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Alpha-Cypermethrin Cypermethrin ve izomerlerinin toplamı Tavuk 50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Yumurta
Cypermethrin Cypermethrin ve izomerlerinin toplamı Sığır, koyun, keçi 20 mg/kg
200 mg/kg
20 mg/kg
20 mg/kg
20 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Cypermethrin Cypermethrin ve izomerlerinin toplamı Domuz 20 mg/kg
200 mg/kg
20 mg/kg
20 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Cypermethrin Cypermethrin ve izomerlerinin toplamı Tavuk 50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Yumurta
Cypermethrin Cypermethrin ve izomerlerinin toplamı Salmonidae 50 mg/kg Kas ve derinin doğal oranında
Deltamethrin Deltamethrin Tavuk 10 mg/kg
50 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Yumurta
Deltamethrin Deltamethrin Balık 10 mg/kg Kas ve derinin doğal oranında
Permethrin Permethrin ve isomerleri toplamı Tavuk, domuz 50 mg/kg
500 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Deri + yağ
Karaciğer
Böbrek
Permethrin Permethrin ve isomerleri toplamı Sığır, keçi 50 mg/kg
500 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt
Permethrin Permethrin ve isomerleri toplamı Tavuk 50 mg/kg Yumurta

2.2.3. Organophosphate

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Azamethiphos Azamethiphos Salmonidae 100 mg/kg Kas ve derinin doğal oranında
Propetamphos Propetamphos ve Desisopropylpropetamphos toplamı Koyun 90 mg/kg
90 mg/kg
Yağ
Böbrek

2.3. Anti Endo ve Ektoparaziterler

2.3.1. Avermectine

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Abamectin Abamectin Koyun 20 mg/kg
50 mg/kg
25 mg/kg
20 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek

2.4. Antiprotozoerler

2.4.1. Carbanilidler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Imidocarb Imidocarb Koyun 300 mg/kg
50 mg/kg
2000 mg/kg
1500 mg/kg
50 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Süt

2.4.2. Diğer Antiprotozoerler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Amprolium Amprolium Tavuk, hindi 200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
400 mg/kg
1000 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Yumurta

3. Antiinflamatuarlar

3.1. Pyrazolon Türevleri

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Metamizol 4-Methylaminoantipyrin Sığır, domuz, tektırnaklı 200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek

4. Üreme Sistemine Etkili Olanlar

4.1. Gestagene

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Altrenogest Altrenogest Domuz 3mg/kg
3mg/kg
3mg/kg
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Altrenogest Altrenogest Tektırnaklı 3mg/kg
3mg/kg
3mg/kg
Yağ
Karaciğer
Böbrek
Flugestonacetat Flugestonacetat Keçi 1mg/kg Süt

5. Kortikoidler

5.1. Glukokortikoidler

Farmakolojik Etkili Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti Hedef Organ
Methylprednisolon Methylprednisolon Sığır (sütü insan tüketine sunulan hayvanlara uygulanamz 10 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
Kas
Yağ
Karaciğer
Böbrek


EK-IV

GIDALARDA HİÇBİR SEVİYEDE BULUNMAMASI GEREKEN FARMAKOLOJİK ETKİLİ MADDELER

Farmakolojik Etkili Madde

Aristolochia spp. ve bundan hazırlananlar

Chloramphenicol

Chloroform

Chlorpromazin

Colchicin

Dapson

Dimetridazol

Metronidazol

Nitrofurane ve furazolidone

Ronidazol

 

Okunma 5323 kez Son değişiklik Salı, 14 Ağustos 2018 11:28
Bu kategorideki diğerleri: « 2002/7 2003/33 »
Yorum yapmak için oturum açın