Pazartesi, 23 Nisan 2007 19:58

2002/26

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 10.04.2002-24722

Tebliğ No 2002/26

 

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı; insan tüketimine sunulan şekerlerin analiz yöntemlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, şeker veya beyaz şeker, yarı beyaz şeker, rafine şeker, şeker çözeltisi, beyaz şeker çözeltisi, invert /indirgen şeker çözeltisi, beyaz invert şeker çözeltisi, invert şeker şurubu, beyaz invert şeker şurubu, glukoz şurubu, kurutulmuş glukoz şurubu, dekstroz monohidrat, susuz dekstroz’un analiz yöntemlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre hazırlanmıştır.

Analiz Yöntemleri

Madde 4- Analiz yöntemleri, genel ilkeleri Ek-1'e uygun olarak aşağıdaki şekilde uygulanır;

a)Yarı beyaz şeker, şeker veya beyaz şeker, rafine şekerde kurutma kaybı tayini Ek-2’deki 1 inci yönteme göre yapılır.

b)Glukoz şurubu, kurutulmuş glukoz şurubu, dekstroz monohidrat, susuz dekstroz’un kuru madde tayini (vakumlu etüv yöntemi) Ek-2’deki 2 .yönteme göre yapılır.

c) Şeker çözeltisi, beyaz şeker çözeltisi, invert şeker çözeltisi, beyaz invert şeker çözeltisi, invert şeker şurubu veya beyaz invert şeker şurubunda suda çözünen kuru madde tayini (refraktometrik yöntem) Ek-2’deki 3 üncü yönteme göre yapılır.

d)Yarı beyaz şekerde, invert şeker olarak açıklanan indirgen şekerin miktarının tayini (Berlin Enstitüsü yöntemi) Ek-2’deki 4 üncü yönteme göre yapılır.

e)Şeker veya beyaz şeker ve rafine şekerde, invert şeker olarak açıklanan indirgen şeker miktarının tayini (Knight and Allen yöntemi) Ek-2’deki 5 inci yönteme göre yapılır.

f)Şeker çözeltisi, beyaz şeker çözeltisi, invert şeker çözeltisi, beyaz invert şeker çözeltisi, invert şeker şurubu, beyaz invert şeker şurubu’da invert şeker olarak açıklanan indirgen şekerin miktar tayini (Luff-Schoorl yöntemi) Ek-2’deki 6 ncı veya 7 nci yönteme göre yapılır.

g)Glukoz şurubu ve kurutulmuş glukoz şurubunda dekstroz eşdeğeri olarak kuru maddede hesaplanmış ve açıklanmış indirgen şekerin miktarının tayini, dekstroz monohidrat ve susuz dekstrozda D-glukoz olarak açıklanan indirgen şekerin miktarının tayini Ek-2’deki 6 ncı yönteme göre yapılır.

h)Şeker çözeltisi, beyaz şeker çözeltisi, invert şeker çözeltisi, beyaz invert şeker çözeltisi, invert şeker şurubu, beyaz invert şeker şurubunda invert şeker olarak açıklanan indirgen şekerlerin tayini (Lane and Eynon sabit hacim düzenlenmesi yöntemi) Ek-2’deki 7 inci yönteme göre yapılır.

i)Glukoz şurubu, kurutulmuş glukoz şurubu, dekstroz monohidrat, susuz dekstrozda dekstroz eşdeğerinin tayini (Lane and Eynon sabit hacim yöntemi) Ek-2’deki 8 inci yönteme göre yapılır.

j)Glukoz şurubu, kurutulmuş glukoz şurubu, dekstroz monohidrat, susuz dekstrozda sülfat külünün tayini Ek-2’deki 9 uncu yönteme göre yapılır.

k)Yarı-beyaz şeker, şeker veya beyaz şeker ve rafine şekerde polarizasyonun tayini Ek-2’deki 10 uncu yönteme göre yapılır.

Avrupa Birliğine Uyum

Madde 5- Bu Tebliğ, 79/796/ECC sayılı “İnsan tüketimine sunulan şekerlerin analiz yöntemleri” Komisyon Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu Tebliğ, laboratuvarların ilgili mevzuatlarına uygun denenmiş ve bilimsel geçerliliği olan yöntemleri kullanmasını engellemez. Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde zorunlu olarak uygulanır.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan analiz yöntemlerini kullanan laboratuvarlar 1 yıl içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadırlar.

Yürürlük

Madde 6-Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


Ek - 1

Genel İlkeler

1. Numunenin Analize Hazırlanması:

Analiz için kullanılacak laboratuvar numunesinden 200 g örnek alınır. Örnek, temiz, kuru ve nem almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılabilen bir kaba konur.

2. Reaktifler:

2.1.Metinde kullanılan su terimi, destile su veya eşit saflıktaki demineralize suyu tanımlamaktadır.

2.2.Reaktifler, daha farklı bir nitelendirme yapılmamışsa, sulu çözeltiyi tanımlamaktadır.

2.3.Aksi belirtilmedikçe bütün reaktifler analitik saflıkta olmalıdır.

3. Sonuçların Açıklanması:

Cihaz ve malzeme tanımı, özel koşul gerektiren cihaz ve malzemeler için yapılır.

4. Sonuçların Açıklanması:

Resmi analiz raporunda belirtilen sonuç, en az iki paralel anlamlı analizin ortalama değeri olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe sonuçlar, laboratuvara gelen orijinal numunenin kütlece yüzdesi şeklinde verilir. Sonuçlarda virgülden sonraki basamak sayısı yöntemin duyarlılığına göre belirtilir.Ek - 2

Analiz Yöntemleri

Yöntem 1: Kurutma Kaybı Tayini

1. Uygulama Alanı ve Amacı:

Bu yöntem, yarı beyaz şeker, şeker veya beyaz şeker, rafine şekerde kurutma kaybını kapsar.

2. Tanım:

Kurutma kaybı; bir maddenin kurutma ile ortaya çıkan kütle kaybı miktarının belirtilen yöntemle saptanmasıdır.

3. Prensip:

Kurutma kaybı 103 ± 2 ºC sıcaklıkta kurutularak saptanır.

4. Sonuçların Açıklanması:

4.1. Analitik terazi; 0.1 mg duyarlıkta tartım yapabilen,

4.2. Etüv; uygun havalandırmalı, termostatlı ve 103 ± 2 ºC’a ayarlanabilen,

4.3. Tartım kabı: metal, düz tabanlı, en az 100 mm çapta ve 30 mm derinlikte, örneklere ve analiz koşullarına dayanıklı malzemeden yapılmış,

4.4. Desikatör; yeni aktive edilmiş silika jel veya dengi nem çekici bir madde ve nemi belirleyici indikatör içeren.

5. İşlem:

5.3 ve 5.7’de belirtilen işlemler örnek kabı açıldıktan hemen sonra yapılmalıdır.

5.1. Tartım kabı 103 ± 2 ºC’daki etüvde sabit ağırlığa getirilir.

5.2. Desikatörde 30-35 dakika soğutulur ve 0.1 mg duyarlılıkta tartılır.

5.3. Kaba, yaklaşık 20 – 30 g örnek, 0.1 mg duyarlılıkta tartılır.

5.4. Örnek etüvde 103 ± 2 ºC’da 3 saat bekletilir.

5.5. Desikatörde soğutulur ve 0.1 mg duyarlılıkla tartılır.

5.6. Kap 103 ± 2 ºC’da 30 dakika bekletilir, desikatörde soğutulup, 0.1 mg duyarlılıkla tartılır. Bu işlem, iki tartım arasındaki fark 1 mg’dan fazla ise tekrarlanır. Kütlede bir artış gözlenirse hesaplamada en düşük okuma kullanılır.

5.7. Toplam kurutma zamanı 4 saati geçmemelidir.

6. Sonuçların Açıklanması:

6.1. Formül ve hesaplama yöntemi:

Kurutma kaybı, kütlece yüzde olarak aşağıdaki formülle hesaplanır:

Seker

m0: Örnek miktarı, g

m1: Örneğin kurutmadan sonraki kütlesi, g

6.2. Tekrarlanabilirlik:

Aynı koşullarda, aynı analizci tarafından, aynı zaman diliminde veya hızlı şekilde birbiri ardına aynı örnek için yapılan iki analiz sonucu arasındaki fark, örneğin her 100 g’ı için 0.02 g’ı geçmemelidir.

Yöntem 2: Kuru Madde Tayini (Vakumlu Etüv Yöntemi)

1. Uygulama Alanı ve Amacı:

Bu yöntem, glukoz şurubu, kurutulmuş glukoz şurubu, dekstroz monohidrat ve susuz dekstrozda kuru madde miktarını belirler.

2. Tanım:

Kuru madde miktarı; açıklanan yöntemle belirlenen kuru madde miktarıdır.

3. Prensip:

Kuru madde, 70 ± 1 ºC’da, 3.3 kPa (34 mbar) basınçta vakumlu etüv kullanılarak saptanır. Glukoz şurubu veya kuru glukoz şurubu numunelerinde analizi yapılacak deney örneği, kurutmadan önce su ve kizelgur ile karıştırılarak hazırlanır.

4. Reaktifler:

4.1. Kizelgur: Buchner hunisine yerleştirilir ve seyreltik HCI çözeltisi (1 litre suya yoğunluğu 20 ºC’da 1,19 g/mL olan HCI’den 1mL eklenerek hazırlanır) ile tekrar tekrar yıkanarak saflaştırılır. İşleme süzüntü asidik olana kadar devam edilir. Süzüntünün pH değeri dörtten büyük olana kadar suyla yıkanır. Etüvde 103 ± 2 ºC’a kurutulur ve hava geçirmeyen kapta saklanır.

5. Sonuçların Açıklanması:

5.1. Vakumlu kurutma etüvü; kaçağı olmayan, termostatlı, termometreli ve vakum manometresi bulunan etüvdür. Vakumlu kurutma etüvü raflarına yerleştirilen tartım kaplarının, ısının hızla geçişini sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

5.2.Nemi belirleyici indikatörlü ve yeni aktive edilmiş silikajel veya dengi bir nem çekici ile doldurulmuş cam kulesi bulunan hava kurutma tüneli; derişik H2SO4 içeren bir gaz temizleyiciyle seri halde monte edilmelidir.

5.3. Vakum pompası; etüv içinde basıncı 3.3 kPa (34 mbar) veya daha düşük düzeyde tutulabilen özellikte.

5.4.Tartım kabı: metal, düz tabanlı, örneklerce aşındırılmaya veya deney koşullarına dayanıklı en az 100mm çaplı ve 300mm derinlikte.

5.5. Cam baget: kaba uygun uzunlukta.

5.6. Desikatör: yeni aktive edilmiş silika jel veya dengi bir nem çekici içeren, nemi belirleyici indikatör bulunduran.

5.7. Analitik terazi: 0.1mg’a kadar duyarlı.

6. İşlem:

6.1. Bagetli tartım kabına yaklaşık 30 g kizelgur (4.1.) konur. Kuru madde, 70 ± 1 ºC’da, 3.3 kPa’ı (34mbar) geçmeyen basınçtaki vakumlu etüvde belirlenir. En az 5 saat süreyle kurutma tünelinden etüv içine yavaş bir hava akımı sağlanarak kurutulur. Zaman zaman basınç kontrol edilir, gerekirse düzeltme yapılır.

6.2.Etüv içinde kuru hava akımı yavaşça artırılarak, atmosfer basıncı yeniden sağlanır. Tartım kabı hemen bagetle birlikte desikatöre yerleştirilir, soğutulur ve tartılır.

6.3.Analizi yapılacak örneğin 10 gramı, 100mL’lik behere 1mg duyarlılıkta tartılır.

6.4.Analiz örneği 10 mL ılık su ile seyreltilir ve baget yardımıyla tartım kabına alınır.

6.5.Analiz örneği içeren tartım kabı bagetle birlikte etüve yerleştirilir ve basınç 3.3 kPa (34mbar) veya daha altına düşürülür. 70 ± 1 ºC’da yavaş bir kuru hava akımıyla kurutulur. Kurutma işlemi 20 saat sürmelidir. Kayıp miktarı ilk günün sonunda ortaya çıkmalıdır. Vakum pompasını ayarlanmış basınçta çalıştırmak yararlı olacaktır ve kuru havanın yavaş bir akımla etüve girişi sağlanmalıdır. Bu sayede gece boyunca basınç yaklaşık 3.3 kPa (34mbar) veya daha düşük seviyede tutulur.

6.6.Etüv içinde kuru hava akımı dikkatlice artırılarak atmosfer basıncı yeniden sağlanır. Tartım kabı ve içeriği hemen desikatöre alınır, soğutulur ve 1mg duyarlılıkla tartılır.

6.7. 6.5’de belirtilen işleme bir 4 saat daha devam edilir. Etüvdeki atmosfer basıncı yeniden düzenlenir ve tartım kabı hemen desikatöre alınır, soğutulur ve tartılır. Sabit kütleye ulaşması sağlanır. Aynı tartım kabının iki tartımı arasındaki fark 2 mg’ı geçmediği zaman, sabit tartım uygun kabul edilir. Farkın daha büyük olması durumunda 6.7’deki işlem tekrarlanır.

6.8.Susuz dekstroz veya dekstroz monohidrat örneklerindeki kuru maddeyi saptamak için kizelgur ve su gerekli değildir.

7. Sonuçların Açıklanması:

7.1. Formül ve Hesaplama Yöntemi:

Kuru madde içeriği, kütlece yüzdesi olarak aşağıdaki formülle hesaplanır:

Seker

m0: Örnek miktarı, g

m1: Tartım kabı + baget + kizelgur ve kurutmadan sonra kalan örnek kütlesi, g

m2: Tartım kabı, baget ve kizelgur kütlesi, g

7.2.Tekrarlanabilirlik:

Aynı koşullarda, aynı analizci tarafından, aynı zaman diliminde veya hızlı şekilde birbiri ardına aynı örnek için yapılan iki analiz sonucu arasındaki fark, örneğin her 100 g’ı için 0.12 g’ı geçmemelidir.

Yöntem 3: Suda Çözünen Kuru Maddenin Saptanması (Refraktometrik Yöntem)

1. Uygulama Alanı ve Amacı:

Bu yöntem, şeker çözeltisi, beyaz şeker çözeltisi, invert şeker çözeltisi, beyaz invert şeker çözeltisi, invert şeker şurubu, beyaz invert şeker şurubundaki suda çözünen kuru madde miktarını belirler.

2. Tanım:

Suda çözünen kuru madde miktarı; açıklanan yöntemle belirlenen suda çözünen kuru madde miktarıdır.

3. Prensip:

Örneğin kırılma indisi 20 oC

'da saptanır ve konsantrasyonu, Tablo 1'den suda çözünen kuru maddeye çevrilir.

 

4. Cihazlar:

4.1.Refrakrometre; virgülden sonra dört basamağa kadar okuma yapabilen, termometreli ve 20 ± 0.5 oC

'da termostatlı su banyosuna bağlı, su sirkülasyon pompası ile birlikte.

 

4.2. Işık kaynağı, sodyum buhar lambalı

5. İşlem:

5.1. Örnekte herhangi bir kristal varsa, 1 : 1 ( kütle/kütle) oranında seyreltilerek yeniden çözülür.

5.2. 20 oC’da refraktometre ile örneğin kırılma indisi ölçülür.

6. Sonuçların Hesaplanması ve Açıklanması:

6.1. Tablo 1'den , şeker çözeltisinin 20 oC’daki kırılma indeksinden suda çözünen kuru madde miktarı hesaplanır. İnvert şekerler için, tablo 1'den elde edilen sonuçlara, analiz edilen örneğin içerdiği her % 1'lik invert şeker için 0.022 eklenerek sonuçlar düzeltilir.

6.2. Örnek su ile 1:1 (kütle/kütle) oranında seyreltilmişse, hesaplanan kuru madde miktarı iki ile çarpılır.

6.3.Tekrarlanabilirlik:

Aynı koşullarda, aynı analizci tarafından, aynı zaman diliminde veya hızlı şekilde birbiri ardına aynı örnek için yapılan iki analiz sonucu arasındaki fark, örneğin 100 g'ı için 0,2 g'ı geçmemelidir.

Tablo 1: Kırılma İndeksi - % Sakaroz Çevrim Tablosu

n
20oC
sakaroz
%
n
20oC
sakaroz
%
n
20oC
sakaroz
%
n
20oC
sakaroz
%
n
20oC
sakaroz
%
1.3330
1.3331
1.3332
1.3333
1.3334

1.3335
1.3336
1.3337
1.3338
1.3339

1.3340
1.3341
1.3342
1.3343
1.3344

1.3345
1.3346
1.3347
1.3348
1.3349

1.3350
1.3351
1.3352
1.3353
1.3354

1.3355
1.3356
1.3357
1.3358
1.3359

1.3360
1.3361
1.3362
1.3363
1.3364

1.3505
1.3506
1.3507
1.3508
1.3509

1.3510
1.3511
1.3512
1.3513
1.3514

1.3515
1.3516
1.3517
1.3518
1.3519

1.3520
1.3521
1.3522
1.3523
1.3524

1.3525
1.3526
1.3527
1.3528
1.3529

1.3530
1.3531
1.3532
1.3533
1.3534

1.3535
1.3536
1.3537
1.3538
1.3539

1.3540
1.3541
1.3542
1.3543
1.3544

1.3545
1.3546
1.3547
1.3548
1.3549

1.3550
1.3551
1.3552
1.3553
1.3554

1.3555
1.3556
1.3557
1.3558
1.3559

1.3780
1.3781
1.3782
1.3783
1.3784

1.3785
1.3786
1.3787
1.3788
1.3789

1.3790
1.3791
1.3792
1.3793
1.3794

1.3795
1.3796
1.3797
1.3798
1.3799

1.3800
1.3801
1.3802
1.3803
1.3804

1.3805
1.3806
1.3807
1.3808
1.3809

1.3810
1.3811
1.3812
1.3813
1.3814

1.3815
1.3816
1.3817
1.3818
1.3819

1.3820
1.3821
1.3822
1.3823
1.3824

1.3825
1.3826
1.3827
1.3828
1.3829

1.3830
1.3831
1.3832
1.3833
1.3834

1.4055
1.4056
1.4057
1.4058
1.4059

1.4060
1.4061
1.4062
1.4063
1.4064

1.4065
1.4066
1.4067
1.4068
1.4069

1.4070
1.4071
1.4072
1.4073
1.4074

1.4075
1.4076
1.4077
1.4078
1.4079

1.4080
1.4081
1.4082
1.4083
1.4084

1.4085
1.4086
1.4087
1.4088
1.4089

1.4090
1.4091
1.4092
1.4093
1.4094

1.4095
1.4096
1.4097
1.4098
1.4099

1.4100
1.4101
1.4102
1.4103
1.4104

1.4105
1.4106
1.4107
1.4108
1.4109

1.4330
1.4331
1.4332
1.4333
1.4334

1.4335
1.4336
1.4337
1.4338
1.4339

1.4340
1.4341
1.4342
1.4343
1.4344

1.4345
1.4346
1.4347
1.4348
1.4349

1.4350
1.4351
1.4352
1.4353
1.4354

1.4355
1.4356
1.4357
1.4358
1.4359

1.4360
1.4361
1.4362
1.4363
1.4364

1.4365
1.4366
1.4367
1.4368
1.4369

1.4370
1.4371
1.4372
1.4373
1.4374

1.4375
1.4376
1.4377
1.4378
1.4379

1.4380
1.4381
1.4382
1.4383
1.4384

1.4605
1.4606
1.4607
1.4608
1.4609

1.4610
1.4611
1.4612
1.4613
1.4614

1.4615
1.4616
1.4617
1.4618
1.4619

1.4620
1.4621
1.4622
1.4623
1.4624

1.4625
1.4626
1.4627
1.4628
1.4629

1.4630
1.4631
1.4632
1.4633
1.4634

1.4635
1.4636
1.4637
1.4638
1.4639

1.4640
1.4641
1.4642
1.4643
1.4644

1.4645
1.4646
1.4647
1.4648
1.4649

1.4650
1.4651
1.4652
1.4653
1.4654

1.4655
1.4656
1.4657
1.4658
1.4659

1.4880
1.4881
1.4882
1.4883
1.4884

1.4885
1.4886
1.4887
1.4888
1.4889

1.4890
1.4891
1.4892
1.4893
1.4894

1.4895
1.4896
1.4897
1.4898
1.4899

1.4900
1.4901
1.4902
1.4903
1.4904

1.4905
1.4906
1.4907
1.4908
1.4909

1.4910
1.4911
1.4912
1.4913
1.4914

1.4915
1.4916
1.4917
1.4918
1.4919
0.009
0.078
0.149
0.218
0.288

0.358
0.428
0.498
0.567
0.637

0.707
0.776
0.846
0.915
0.985

1.054
1.124
1.193
1.263
1.332

1.401
1.470
1.540
1.609
1.678

1.747
1.816
1.885
1.954
2.023

2.092
2.161
2.230
2.299
2.367

11.728
11.792
11.856
11.920
11.984

12.048
12.112
12.176
12.240
12.304

12.368
12.431
12.495
12.559
12.623

12.686
12.750
12.813
12.877
12.940

13.004
13.067
13.131
13.194
13.258

13.321
13.384
13.448
13.511
13.574

13.637
13.700
13.763
13.826
13.890

13.953
14.016
14.079
14.141
14.204

14.267
14.330
14.393
14.456
14.518

14.581
14.644
14.707
14.769
14.832

14.894
14.957
15.019
15.082
15.144

28.253
28.310
28.366
28.422
28.479

28.535
28.591
28.648
28.704
28.760

28.816
28.872
28.928
28.984
29.040

29.096
29.152
29.208
29.264
29.320

29.376
29.432
29.488
29.544
29.600

29.655
29.711
29.767
29.823
29.878

29.934
29.989
30.045
30.101
30.156

30.212
30.267
30.323
30.378
30.434

30.489
30.544
30.600
30.655
30.711

30.766
30.821
30.876
30.932
30.987

31.042
31.097
31.152
31.207
31.262

42.887
42.937
42.987
42.037
42.088

43.138
43.188
43.238
43.288
43.338

43.388
43.439
43.489
43.539
43.589

43.639
43.689
43.739
43.789
43.838

43.888
43.938
43.988
44.038
44.088

44.138
44.187
44.237
44.287
44.337

44.386
44.436
44.486
44.535
44.585

44.635
44.684
44.734
44.783
44.833

44.882
44.932
44.981
45.031
45.080

45.130
45.179
45.228
45.278
45.327

45.376
45.426
45.475
45.524
45.574

56.026
56.071
56.116
56.162
56.207

56.253
56.298
56.343
56.389
56.434

56.479
56.525
56.570
56.615
56.660

56.706
56.751
56.796
56.841
56.887

56.932
56.977
57.022
57.067
57.112

57.157
57.202
57.247
57.292
57.337

57.382
57.427
57.472
57.517
57.562

57.607
57.652
57.697
57.742
57.787

57.832
57.877
57.921
57.966
58.011

58.056
58.101
58.145
58.190
58.235

58.279
58.324
58.369
58.413
58.458

67.979
68.021
68.063
68.104
68.146

68.187
68.229
68.270
68.312
68.353

68.395
68.436
68.478
68.519
68.561

68.602
68.643
68.685
68.726
68.768

68.809
68.850
68.892
68.933
68.974

69.016
69.057
69.098
69.139
69.181

69.222
69.263
69.304
69.346
69.387

69.428
69.469
69.510
69.551
69.593

69.634
69.675
69.716
69.757
69.798

69.839
69.880
69.921
69.962
70.003

70.044
70.085
70.126
70.167
70.208

78.969
79.008
79.046
79.084
79.123

79.161
79.199
79.238
79.276
79.314

79.353
79.391
79.429
79.468
79.506

79.544
79.582
79.620
79.659
79.697

79.735
79.773
79.811
79.850
79.888

79.926
79.964
80.002
80.040
80.078

80.116
80.154
80.192
80.231
80.269

80.307
80.345
80.383
80.421
80.459
1.3365
1.3366
1.3367
1.3368
1.3369

1.3370
1.3371
1.3372
1.3373
1.3374

1.3375
1.3376
1.3377
1.3378
1.3379

1.3380
1.3381
1.3382
1.3383
1.3384

1.3385
1.3386
1.3387
1.3388
1.3389

1.3390
1.3391
1.3392
1.3393
1.3394

1.3395
1.3396
1.3397
1.3398
1.3399

1.3560
1.3561
1.3562
1.3563
1.3564

1.3565
1.3566
1.3567
1.3568
1.3569

1.3570
1.3571
1.3572
1.3573
1.3574

1.3575
1.3576
1.3577
1.3578
1.3579

1.3580
1.3581
1.3582
1.3583
1.3584

1.3585
1.3586
1.3587
1.3588
1.3589

1.3590
1.3591
1.3592
1.3593
1.3594

1.3595
1.3596
1.3597
1.3598
1.3599

1.3600
1.3601
1.3602
1.3603
1.3604

1.3605
1.3606
1.3607
1.3608
1.3609

1.3610
1.3611
1.3612
1.3613
1.3614

1.3835
1.3836
1.3837
1.3838
1.3839

1.3840
1.3841
1.3842
1.3843
1.3844

1.3845
1.3846
1.3847
1.3848
1.3849

1.3850
1.3851
1.3852
1.3853
1.3854

1.3855
1.3856
1.3857
1.3858
1.3859

1.3860
1.3861
1.3862
1.3863
1.3864

1.3865
1.3866
1.3867
1.3868
1.3869

1.3870
1.3871
1.3872
1.3873
1.3874

1.3875
1.3876
1.3877
1.3878
1.3879

1.3880
1.3881
1.3882
1.3883
1.3884

1.3885
1.3886
1.3887
1.3888
1.3889

1.4110
1.4111
1.4112
1.4113
1.4114

1.4115
1.4116
1.4117
1.4118
1.4119

1.4120
1.4121
1.4122
1.4123
1.4124

1.4125
1.4126
1.4127
1.4128
1.4129

1.41.30
1.41.31
1.41.32
1.41.33
1.41.34

1.41.35
1.41.36
1.41.37
1.41.38
1.41.39

1.4140
1.4141
1.4142
1.4143
1.4144

1.4145
1.4146
1.4147
1.4148
1.4149

1.4150
1.4151
1.4152
1.4153
1.4154

1.4155
1.4156
1.4157
1.4158
1.4159

1.4160
1.4161
1.4162
1.4163
1.4164

1.4385
1.4386
1.4387
1.4388
1.4389

1.4390
1.4391
1.4392
1.4393
1.4394

1.4395
1.4396
1.4397
1.4398
1.4399

1.4400
1.4401
1.4402
1.4403
1.4404

1.4405
1.4406
1.4407
1.4408
1.4409

1.4410
1.4411
1.4412
1.4413
1.4414

1.4415
1.4416
1.4417
1.4418
1.4419

1.4420
1.4421
1.4422
1.4423
1.4424

1.4425
1.4426
1.4427
1.4428
1.4429

1.4430
1.4431
1.4432
1.4433
1.4434

1.4435
1.4436
1.4437
1.4438
1.4439

1.4660
1.4661
1.4662
1.4663
1.4664

1.4665
1.4666
1.4667
1.4668
1.4669

1.4670
1.4671
1.4672
1.4673
1.4674

1.4675
1.4676
1.4677
1.4678
1.4679

1.4680
1.4681
1.4682
1.4683
1.4684

1.4685
1.4686
1.4687
1.4688
1.4689

1.4690
1.4691
1.4692
1.4693
1.4694

1.4695
1.4696
1.4697
1.4698
1.4699

1.4700
1.4701
1.4702
1.4703
1.4704

1.4705
1.4706
1.4707
1.4708
1.4709

1.4710
1.4711
1.4712
1.4713
1.4714

1.4920
1.4921
1.4922
1.4923
1.4924

1.4925
1.4926
1.4927
1.4928
1.4929

1.4930
1.4931
1.4932
1.4933
1.4934

1.4935
1.4936
1.4937
1.4938
1.4939

1.4940
1.4941
1.4942
1.4943
1.4944

1.4945
1.4946
1.4947
1.4948
1.4949

1.4950
1.4951
1.4952
1.4953
1.4954

1.4955
1.4956
1.4957
1.4958
1.4959
2.436
2.505
2.574
2.642
2.711

2.779
2.848
2.917
2.985
3.053

3.122
3.190
3.259
3.327
3.395

3.463
3.532
3.600
3.668
3.736

3.804
3.872
3.940
4.008
4.076

4.144
4.212
4.279
4.347
4.415

4.483
4.550
4.618
4.686
4.753

15.207
15.269
15.332
15.394
15.456

15.518
15.581
15.643
15.705
15.767

15.829
15.891
15.953
16.016
16.078

16.140
16.201
16.263
16.325
16.387

16.449
16.511
16.573
16.634
16.696

16.758
16.819
16.881
16.943
17.004

17.066
17.127
17.189
17.250
17.311

17.373
17.434
17.496
17.557
17.618

17.679
17.741
17.802
17.863
17.924

17.985
18.046
18.107
18.168
18.229

18.290
18.351
18.412
18.473
18.534

31.317
31.372
31.428
31.482
31.537

31.592
31.647
31.702
31.757
31.812

31.867
31.922
31.976
32.031
32.086

32.140
32.195
32.250
32.304
32.359

32.414
32.468
32.523
32.577
32.632

32.686
32.741
32.795
32.849
32.904

32.958
33.013
33.067
33.121
33.175

33.230
33.284
33.338
33.392
33.446

33.500
33.555
33.609
33.663
33.717

33.771
33.825
33.879
33.933
33.987

34.040
34.094
34.148
34.202
34.256

45.623
45.672
45.721
45.770
45.820

45.869
45.918
46.967
46.016
46.065

46.114
46.163
46.212
46.261
46.310

46.359
46.408
46.457
46.506
46.555

46.604
46.652
46.701
46.750
46.799

46.848
46.896
46.945
46.994
47.043

47.091
47.140
47.188
47.237
47.286

47.334
47.383
47.431
47.480
47.528

47.577
47.625
47.674
47.722
47.771

47.819
47.868
47.916
47.964
48.013

48.061
48.109
48.158
48.206
48.254

58.503
58.547
58.592
58.637
58.681

58.726
58.770
58.815
58.859
58.904

58.948
58.993
59.037
59.082
59.126

59.170
59.215
59.259
59.304
59.348

59.392
59.437
59.481
59.525
59.569

59.614
59.658
59.702
59.746
59.791

59.835
59.879
59.923
59.967
60.011

60.056
60.100
60.144
60.188
60.232

60.276
60.320
60.364
60.408
60.452

60.496
60.540
60.584
60.628
60.672

60.716
60.759
60.803
60.847
60.891

70.249
70.290
70.331
70.372
70.413

70.453
70.494
70.535
70.576
70.617

70.658
70.698
70.739
70.780
70.821

70.861
70.902
70.943
70.984
71.024

71.065
71.106
71.146
71.187
71.228

71.268
71.309
71.349
71.390
71.431

71.471
71.512
71.552
71.593
71.633

71.674
71.714
71.755
71.795
71.836

71.876
71.917
71.957
71.998
72.038

72.078
72.119
72.159
72.199
72.240

72.280
72.320
72.361
72.401
72.441

80.497
80.534
80.572
80.610
80.648

80.686
80.724
80.762
80.800
80.838

80.876
80.913
80.951
80.989
81.027

81.065
81.103
81.140
81.178
81.216

81.254
81.291
81.329
81.367
81.405

81.442
81.480
81.518
81.555
81.593

81.631
81.668
81.706
81.744
81.781

81.819
81.856
81.894
81.932
81.969
1.3400
1.3401
1.3402
1.3403
1.3404

1.3405
1.3406
1.3407
1.3408
1.3409

1.3410
1.3411
1.3412
1.3413
1.3414

1.3415
1.3416
1.3417
1.3418
1.3419

1.3420
1.3421
1.3422
1.3423
1.3424

1.3425
1.3426
1.3427
1.3428
1.3429

1.3430
1.3431
1.3432
1.3433
1.3434

1.3615
1.3616
1.3617
1.3618
1.3619

1.3620
1.3621
1.3622
1.3623
1.3624

1.3625
1.3626
1.3627
1.3628
1.3629

1.3630
1.3631
1.3632
1.3633
1.3634

1.3635
1.3636
1.3637
1.3638
1.3639

1.3640
1.3641
1.3642
1.3643
1.3644

1.3645
1.3646
1.3647
1.3648
1.3649

1.3650
1.3651
1.3652
1.3653
1.3654

1.3655
1.3656
1.3657
1.3658
1.3659

1.3660
1.3661
1.3662
1.3663
1.3664

1.3665
1.3666
1.3667
1.3668
1.3669

1.3890
1.3891
1.3892
1.3893
1.3894

1.3895
1.3896
1.3897
1.3898
1.3899

1.3900
1.3901
1.3902
1.3903
1.3904

1.3905
1.3906
1.3907
1.3908
1.3909

1.3910
1.3911
1.3912
1.3913
1.3914

1.3915
1.3916
1.3917
1.3918
1.3919

1.3920
1.3921
1.3922
1.3923
1.3924

1.3925
1.3926
1.3927
1.3928
1.3929

1.3930
1.3931
1.3932
1.3933
1.3934

1.3935
1.3936
1.3937
1.3938
1.3939

1.3940
1.3941
1.3942
1.3943
1.3944

1.4165
1.4166
1.4167
1.4168
1.4169

1.4170
1.4171
1.4172
1.4173
1.4174

1.4175
1.4176
1.4177
1.4178
1.4179

1.4180
1.4181
1.4182
1.4183
1.4184

1.4185
1.4186
1.4187
1.4188
1.4189

1.4190
1.4191
1.4192
1.4193
1.4194

1.4195
1.4196
1.4197
1.4198
1.4199

1.4200
1.4201
1.4202
1.4203
1.4204

1.4205
1.4206
1.4207
1.4208
1.4209

1.4210
1.4211
1.4212
1.4213
1.4214

1.4215
1.4216
1.4217
1.4218
1.4219

1.4440
1.4441
1.4442
1.4443
1.4444

1.4445
1.4446
1.4447
1.4448
1.4449

1.4450
1.4451
1.4452
1.4453
1.4454

1.4455
1.4456
1.4457
1.4458
1.4459

1.4460
1.4461
1.4462
1.4463
1.4464

1.4465
1.4466
1.4467
1.4468
1.4469

1.4470
1.4471
1.4472
1.4473
1.4474

1.4475
1.4476
1.4477
1.4478
1.4479

1.4480
1.4481
1.4482
1.4483
1.4484

1.4485
1.4486
1.4487
1.4488
1.4489

1.4490
1.4491
1.4492
1.4493
1.4494

1.4715
1.4716
1.4717
1.4718
1.4719

1.4720
1.4721
1.4722
1.4723
1.4724

1.4725
1.4726
1.4727
1.4728
1.4729

1.4730
1.4731
1.4732
1.4733
1.4734

1.4735
1.4736
1.4737
1.4738
1.4739

1.4740
1.4741
1.4742
1.4743
1.4744

1.4745
1.4746
1.4747
1.4748
1.4749

1.4750
1.4751
1.4752
1.4753
1.4754

1.4755
1.4756
1.4757
1.4758
1.4759

1.4760
1.4761
1.4762
1.4763
1.4764

1.4765
1.4766
1.4767
1.4768
1.4769

1.4960
1.4961
1.4962
1.4963
1.4964

1.4965
1.4966
1.4967
1.4968
1.4969

1.4970
1.4971
1.4972
1.4973
1.4974

1.4975
1.4976
1.4977
1.4978
1.4979

1.4980
1.4981
1.4982
1.4983
1.4984

1.4985
1.4986
1.4987
1.4988
1.4989

1.4990
1.4991
1.4992
1.4993
1.4994

1.4995
1.4996
1.4997
1.4998
1.4999
4.821
4.888
4.956
5.023
5.091

5.158
5.225
5.293
5.360
5.427

5.494
5.562
5.629
5.696
5.763

5.830
5.897
5.964
6.031
6.098

6.165
6.231
6.298
6.365
6.432

6.498
6.565
6.632
6.698
6.765

6.831
6.898
6.964
7.031
7.097

18.595
18.655
18.716
18.777
18.837

18.898
18.959
19.019
19.080
19.141

19.201
19.262
19.322
19.382
19.443

19.503
19.564
19.624
19.684
19.745

19.805
19.865
19.925
19.985
20.045

20.106
20.166
20.226
20.286
20.346

20.406
20.466
20.525
20.585
20.645

20.705
20.765
20.825
20.884
20.944

21.004
21.063
21.123
21.183
21.242

21.302
21.361
21.421
21.480
21.540

21.599
21.658
21.718
21.777
21.836

34.310
34.363
34.417
34.471
34.524

34.578
34.632
34.685
34.739
34.793

34.846
34.900
34.953
35.007
35.060

35.114
35.167
35.220
35.274
35.327

35.380
35.434
35.487
35.540
35.593

35.647
35.700
35.753
35.806
35.859

35.912
35.966
36.019
36.072
36.125

36.178
36.231
36.284
36.337
36.389

36.442
36.495
36.548
36.601
36.654

36.706
36.759
36.812
36.865
36.917

36.970
37.023
37.075
37.128
37.180

48.302
48.350
48.399
48.447
48.495

48.543
48.591
48.639
48.687
48.735

48.784
48.832
48.880
48.928
48.976

49.023
49.071
49.119
49.167
49.215

49.263
49.311
49.359
49.407
49.454

49.502
49.550
49.598
49.645
49.693

49.741
49.788
49.836
49.884
49.931

49.979
50.027
50.074
50.122
50.169

50.217
50.264
50.312
50.359
50.407

50.454
50.502
50.549
50.596
50.644

50.691
50.738
50.786
50.833
50.880

60.935
60.979
61.023
61.066
61.110

61.154
61.198
61.241
61.285
61.329

61.372
61.416
61.460
61.503
61.547

61.591
61.634
61.678
61.721
61.765

61.809
61.852
61.896
61.939
61.983

62.026
62.070
62.113
62.156
62.200

62.243
62.287
62.330
62.373
62.417

62.460
62.503
62.547
62.590
62.633

62.677
62.720
62.763
62.806
62.849

62.893
62.936
62.979
63.022
63.065

63.108
63.152
63.195
63.238
63.281

72.482
72.522
72.562
72.602
72.643

72.683
72.723
72.763
72.803
72.843

72.884
72.924
72.964
73.004
73.044

73.084
73.124
73.164
73.204
73.244

73.285
73.325
73.365
73.405
73.445

73.485
73.524
73.564
73.604
73.644

73.684
73.724
73.764
73.804
73.844

73.884
73.924
73.963
74.003
74.043

74.083
74.123
74.162
74.202
74.242

74.282
74.321
74.361
74.401
74.441

74.480
74.520
74.560
74.599
74.639

82.007
82.044
82.082
82.119
82.157

82.194
82.232
82.269
82.307
82.344

82.381
82.419
82.456
82.494
82.531

82.569
82.606
82.643
82.681
82.718

82.755
82.793
82.830
82.867
82.905

82.942
82.979
83.016
83.054
83.091

83.128
83.165
83.202
83.240
83.277

83.314
83.351
83.388
83.425
83.463
1.3435
1.3436
1.3437
1.3438
1.3439

1.3440
1.3441
1.3442
1.3443
1.3444

1.3445
1.3446
1.3447
1.3448
1.3449

1.3450
1.3451
1.3452
1.3453
1.3454

1.3455
1.3456
1.3457
1.3458
1.3459

1.3460
1.3461
1.3462
1.3463
1.3464

1.3465
1.3466
1.3467
1.3468
1.3469

1.3670
1.3671
1.3672
1.3673
1.3674

1.3675
1.3676
1.3677
1.3678
1.3679

1.3680
1.3681
1.3682
1.3683
1.3684

1.3685
1.3686
1.3687
1.3688
1.3689

1.3690
1.3691
1.3692
1.3693
1.3694

1.3695
1.3696
1.3697
1.3698
1.3699

1.3700
1.3701
1.3702
1.3703
1.3704

1.3705
1.3706
1.3707
1.3708
1.3709

1.3710
1.3711
1.3712
1.3713
1.3714

1.3715
1.3716
1.3717
1.3718
1.3719

1.3720
1.3721
1.3722
1.3723
1.3724

1.3945
1.3946
1.3947
1.3948
1.3949

1.3950
1.3951
1.3952
1.3953
1.3954

1.3955
1.3956
1.3957
1.3958
1.3959

1.3960
1.3961
1.3962
1.3963
1.3964

1.3965
1.3966
1.3967
1.3968
1.3969

1.3970
1.3971
1.3972
1.3973
1.3974

1.3975
1.3976
1.3977
1.3978
1.3979

1.3980
1.3981
1.3982
1.3983
1.3984

1.3985
1.3986
1.3987
1.3988
1.3989

1.3990
1.3991
1.3992
1.3993
1.3994

1.3995
1.3996
1.3997
1.3998
1.3999

1.4220
1.4221
1.4222
1.4223
1.4224

1.4225
1.4226
1.4227
1.4228
1.4229

1.4230
1.4231
1.4232
1.4233
1.4234

1.4235
1.4236
1.4237
1.4238
1.4239

1.4240
1.4241
1.4242
1.4243
1.4244

1.4245
1.4246
1.4247
1.4248
1.4249

1.4250
1.4251
1.4252
1.4253
1.4254

1.4255
1.4256
1.4257
1.4258
1.4259

1.4260
1.4261
1.4262
1.4263
1.4264

1.4265
1.4266
1.4267
1.4268
1.4269

1.4270
1.4271
1.4272
1.4273
1.4274

1.4495
1.4496
1.4497
1.4498
1.4499

1.4500
1.4501
1.4502
1.4503
1.4504

1.4505
1.4506
1.4507
1.4508
1.4509

1.4510
1.4511
1.4512
1.4513
1.4514

1.4515
1.4516
1.4517
1.4518
1.4519

1.4520
1.4521
1.4522
1.4523
1.4524

1.4525
1.4526
1.4527
1.4528
1.4529

1.4530
1.4531
1.4532
1.4533
1.4534

1.4535
1.4536
1.4537
1.4538
1.4539

1.4540
1.4541
1.4542
1.4543
1.4544

1.4545
1.4546
1.4547
1.4548
1.4549

1.4770
1.4771
1.4772
1.4773
1.4774

1.4775
1.4776
1.4777
1.4778
1.4779

1.4780
1.4781
1.4782
1.4783
1.4784

1.4785
1.4786
1.4787
1.4788
1.4789

1.4790
1.4791
1.4792
1.4793
1.4794

1.4795
1.4796
1.4797
1.4798
1.4799

1.4800
1.4801
1.4802
1.4803
1.4804

1.4805
1.4806
1.4807
1.4808
1.4809

1.4810
1.4811
1.4812
1.4813
1.4814

1.4815
1.4816
1.4817
1.4818
1.4819

1.4820
1.4821
1.4822
1.4823
1.4824

1.5000
1.5001
1.5002
1.5003
1.5004

1.5005
1.5006
1.5007
1.5008
1.5009

1.5010
1.5011
1.5012
1.5013
1.5014

1.5015
1.5016
1.5017
1.5018
1.5019

1.5020
1.5021
1.5022
1.5023
1.5024

1.5025
1.5026
1.5027
1.5028
1.5029

1.5030
1.5031
1.5032
1.5033
1.5034

1.5035
1.5036
1.5037
1.5038
1.5039
7.164
7.230
7.296
7.362
7.429

7.495
7.561
7.627
7.693
7.759

7.825
7.891
7.957
8.023
8.089

8.155
8.221
8.287
8.352
8.418

8.484
8.550
8.615
8.681
8.746

8.812
8.878
8.943
9.008
9.074

9.139
9.205
9.270
9.335
9.400

21.896
21.955
22.014
22.073
22.132

22.192
22.251
22.310
22.369
22.428

22.487
22.546
22.605
22.664
22.723

22.781
22.840
22.899
22.958
23.017

23.075
23.134
23.193
23.251
23.310

23.369
23.427
23.486
23.544
23.603

23.661
23.720
23.778
23.836
23.895

23.953
24.011
24.070
24.128
24.186

24.244
24.302
24.361
24.419
24.477

24.535
24.593
24.651
24.709
24.767

24.825
24.883
24.941
24.998
25.056

37.233
37.286
37.338
37.391
37.443

37.495
37.548
37.600
37.653
37.705

37.757
37.810
37.862
37.914
37.967

38.019
38.071
38.123
38.175
38.228

38.280
38.332
38.384
38.436
38.488

38.540
38.592
38.644
38.696
38.748

38.800
38.852
38.904
38.955
39.007

39.059
39.111
39.163
39.214
39.266

39.318
39.370
39.421
39.473
39.525

39.576
39.628
39.679
39.731
39.782

39.834
39.885
39.937
39.988
40.040

50.928
50.975
51.022
51.069
51.116

51.164
51.211
51.258
51.305
51.352

51.399
51.446
51.493
51.540
51.587

51.634
51.681
51.728
51.775
51.822

51.869
51.916
51.963
52.010
52.057

52.104
52.150
52.197
52.244
52.291

52.338
52.384
52.431
52.478
52.524

52.571
52.618
52.664
52.711
52.758

52.804
52.851
52.897
52.944
52.990

53.037
53.083
53.130
53.176
53.223

53.269
53.316
53.362
53.408
53.455

63.324
63.367
63.410
63.453
63.496

63.539
63.582
63.625
63.668
63.711

63.754
63.797
63.840
63.882
63.925

63.968
64.011
64.054
64.097
64.139

64.182
64.225
64.268
64.311
64.353

64.396
64.439
64.481
64.524
64.567

64.609
64.652
64.695
64.737
64.780

64.823
64.865
64.908
64.950
64.993

65.035
65.078
65.120
65.163
65.205

65.248
65.290
65.333
65.375
65.417

65.460
65.502
65.544
65.587
65.629

74.678
74.718
74.758
74.797
74.837

74.876
74.916
74.956
74.995
75.035

75.074
75.114
75.153
75.193
75.232

75.272
75.311
75.350
75.390
75.429

75.469
75.508
75.547
75.587
75.626

75.666
75.705
75.744
75.784
75.823

75.862
75.901
75.941
75.980
76.019

76.058
76.098
76.137
76.176
76.215

76.254
76.294
76.333
76.372
76.411

76.450
76.489
76.528
76.567
76.607

76.646
76.685
76.724
76.763
76.802

83.500
83.537
83.574
83.611
83.648

83.685
83.722
83.759
83.796
83.833

83.870
83.907
83.944
83.981
84.018

84.055
84.092
84.129
84.166
84.203

84.240
84.277
84.314
84.351
84.388

84.424
84.461
84.498
84.535
84.572

84.609
84.645
84.682
84.719
84.756

84.792
84.829
84.866
84.903
84.939
1.3470
1.3471
1.3472
1.3473
1.3474

1.3475
1.3476
1.3477
1.3478
1.3479

1.3480
1.3481
1.3482
1.3483
1.3484

1.3485
1.3486
1.3487
1.3488
1.3489

1.3490
1.3490
1.3490
1.3490
1.3490

1.3490
1.3490
1.3490
1.3490
1.3490

1.3500
1.3501
1.3502
1.3503
1.3504

1.3725
1.3726
1.3727
1.3728
1.3729

1.3730
1.3731
1.3732
1.3733
1.3734

1.3735
1.3736
1.3737
1.3738
1.3739

1.3740
1.3741
1.3742
1.3743
1.3744

1.3745
1.3746
1.3747
1.3748
1.3749

1.3750
1.3751
1.3752
1.3753
1.3754

1.3755
1.3756
1.3757
1.3758
1.3759

1.3760
1.3761
1.3762
1.3763
1.3764

1.3765
1.3766
1.3767
1.3768
1.3769

1.3770
1.3771
1.3772
1.3773
1.3774

1.3775
1.3776
1.3777
1.3778
1.3779

1.4000
1.4001
1.4002
1.4003
1.4004

1.4005
1.4006
1.4007
1.4008
1.4009

1.4010
1.4011
1.4012
1.4013
1.4014

1.4015
1.4016
1.4017
1.4018
1.4019

1.4020
1.4021
1.4022
1.4023
1.4024

1.4025
1.4026
1.4027
1.4028
1.4029

1.4030
1.4031
1.4032
1.4033
1.4034

1.4035
1.4036
1.4037
1.4038
1.4039

1.4040
1.4041
1.4042
1.4043
1.4044

1.4045
1.4046
1.4047
1.4048
1.4049

1.4050
1.4051
1.4052
1.4053
1.4054

1.4275
1.4276
1.4277
1.4278
1.4279

1.4280
1.4281
1.4282
1.4283
1.4284

1.4285
1.4286
1.4287
1.4288
1.4289

1.4290
1.4291
1.4292
1.4293
1.4294

1.4295
1.4296
1.4297
1.4298
1.4299

1.4300
1.4301
1.4302
1.4303
1.4304

1.4305
1.4306
1.4307
1.4308
1.4309

1.4310
1.4311
1.4312
1.4313
1.4314

1.4315
1.4316
1.4317
1.4318
1.4319

1.4320
1.4321
1.4322
1.4323
1.4324

1.4325
1.4326
1.4327
1.4328
1.4329

1.4550
1.4551
1.4552
1.4553
1.4554

1.4555
1.4556
1.4557
1.4558
1.4559

1.4560
1.4561
1.4562
1.4563
1.4564

1.4565
1.4566
1.4567
1.4568
1.4569

1.4570
1.4571
1.4572
1.4573
1.4574

1.4575
1.4576
1.4577
1.4578
1.4579

1.4580
1.4581
1.4582
1.4583
1.4584

1.4585
1.4586
1.4587
1.4588
1.4589

1.4590
1.4591
1.4592
1.4593
1.4594

1.4595
1.4596
1.4597
1.4598
1.4599

1.4600
1.4601
1.4602
1.4603
1.4604

1.4825
1.4826
1.4827
1.4828
1.4829

1.4830
1.4831
1.4832
1.4833
1.4834

1.4835
1.4836
1.4837
1.4838
1.4839

1.4840
1.4841
1.4842
1.4843
1.4844

1.4845
1.4846
1.4847
1.4848
1.4849

1.4850
1.4851
1.4852
1.4853
1.4854

1.4855
1.4856
1.4857
1.4858
1.4859

1.4860
1.4861
1.4862
1.4863
1.4864

1.4865
1.4866
1.4867
1.4868
1.4869

1.4870
1.4871
1.4872
1.4873
1.4874

1.4875
1.4876
1.4877
1.4878
1.4879

1.5040
1.5041
1.5042
1.5043
1.5044

1.5045
1.5046
1.5047
1.5048
1.5049

1.5050
1.5051
1.5052
1.5053
1.5054

1.5055
1.5056
1.5057
1.5058
1.5059

1.5060
1.5061
1.5062
1.5063
1.5064

1.5065
1.5066
1.5067
1.5068
1.5069

1.5070
1.5071
1.5072
1.5073
1.5074

1.5075
1.5076
1.5077
1.5078
1.5079
9.466
9.531
9.596
9.661
9.726

9.791
9.856
9.921
9.986
10.051

10.116
10.181
10.246
10.311
10.375

10.440
10.505
10.570
10.634
10.699

10.763
10.828
10.892
10.957
11.021

11.086
11.150
11.215
11.279
11.343

11.407
11.472
11.536
11.600
11.664

25.114
25.172
25.230
25.287
25.345

25.403
25.460
25.518
25.576
25.633

25.691
25.748
25.806
25.863
25.921

25.978
26.035
26.093
26.150
26.207

26.265
26.322
26.379
26.436
26.493

26.551
26.608
26.665
26.722
26.779

26.836
26.893
26.950
27.007
27.064

27.121
27.178
27.234
27.291
27.348

27.405
27.462
27.518
27.575
27.632

27.688
27.745
27.802
27.858
27.915

27.971
28.028
28.084
28.141
28.197

40.091
40.142
40.194
40.245
40.296

40.348
40.399
40.450
40.501
40.553

40.604
40.655
40.706
40.757
40.808

40.860
40.911
40.962
41.013
41.064

41.115
41.166
41.217
41.268
41.318

41.369
41.420
41.471
41.522
41.573

41.623
41.674
41.725
41.776
41.826

41.877
41.928
41.978
42.029
42.080

42.130
42.181
42.231
42.282
42.332

42.383
42.433
42.484
42.534
42.585

42.635
42.685
42.736
42.786
42.836

53.501
53.548
53.594
53.640
53.686

53.733
53.779
53.825
53.871
53.918

53.964
54.010
54.056
54.102
54.148

54.194
54.241
54.287
54.333
54.379

54.425
54.471
54.517
54.563
54.609

54.655
54.701
54.746
54.792
54.838

54.884
54.930
54.976
55.022
55.067

55.113
55.159
55.205
55.250
55.296

55.342
55.388
55.433
55.479
55.524

55.570
55.616
55.661
55.707
55.752

55.798
55.844
55.889
55.935
55.980

65.672
65.714
65.756
65.798
65.841

65.883
65.925
65.967
66.010
66.052

66.094
66.136
66.178
66.221
66.263

66.305
66.347
66.389
66.431
66.473

66.515
66.557
66.599
66.641
66.683

66.725
66.767
66.809
66.851
66.893

66.935
66.977
67.019
67.061
67.103

67.145
67.186
67.228
67.270
67.312

67.354
67.396
67.437
67.479
67.521

67.563
67.604
67.646
67.688
67.729

67.771
67.813
67.854
67.896
67.938

76.841
76.880
76.919
76.958
76.997

77.036
77.075
77.113
77.152
77.191

77.230
77.269
77.308
77.347
77.386

77.425
77.463
77.502
77.541
77.580

77.619
77.657
77.696
77.735
77.774

77.812
77.851
77.890
77.928
77.967

78.006
78.045
78.083
78.122
78.160

78.199
78.238
78.276
78.315
78.353

78.392
78.431
78.469
78.508
78.546

78.585
78.623
78.662
78.700
78.739

78.777
78.816
78.854
78.892
78.931

84.976
85.013
85.049
85.086
85.123

85.159
85.196
85.233
85.269
85.306

85.343
85.379
85.416
85.452
85.489

85.525
85.562
85.598
85.635
85.672

85.708
85.744
85.781
85.817
85.854

85.890
85.927
85.963
86.000
86.036

86.072
86.109
86.145
86.182
86.218

86.254
86.291
86.327
86.363
86.399

Yöntem 4: İnvert Şeker Cinsinden İndirgen Şekerlerin Tayini (Berlin Enstitüsü Yöntemi)

1. Uygulama Alanı ve Amacı:

Bu yöntem, yarı beyaz şekerdeki indirgen şeker miktarını invert şeker cinsinden belirler.

2. Tanım

İnvert şeker cinsinden indirgen şekerler; bu analiz yöntemi ile belirlenen indirgen şeker miktarıdır.

3. Prensip

İndirgen şeker içeren örnek çözeltisi, bakır-II kompleks çözeltisini indirger. Oluşan bakır-I-oksit, daha sonra standart iyot çözeltisi ile yükseltgenir. İyot çözeltisinin fazlası ise standart sodyum tiyosülfat çözeltisi ile geri titrasyon yapılarak bulunur.

4. Reaktifler

4.1. Bakır-II çözeltisi (Müller çözeltisi)

4.1.1. 35 g bakır-II-sülfat pentahidrat (CuSO4.5H2O), 400 mL kaynar su içinde çözülür ve soğumaya bırakılır.

4.1.2. 173 g sodyum potasyum tartarat tetrahidrat (Rochelle tuzu veya Seignette tuzu; KNaC4H4O6.4H2O) ve 68 g susuz sodyum karbonat, 500 mL kaynar suda çözülür ve soğumaya bıkarılır.

4.1.3. Her iki çözelti (4.1.1 ve 4.1.2), 1 L'lik ölçülü bir balona aktarılır ve su ile çizgisine kadar tamamlanır. 2 g aktif karbon eklenir. Balonun içindekiler karıştırılır ve çözelti birkaç saat dinlendirilerek kağıt veya membran filtreden süzülür. Çözeltinin belli bir süre muhafaza edilmesi sonunda çözeltide bakır-I-oksit oluşursa, çözelti tekrar süzülmelidir.

4.2. Asetik asit çözeltisi, 5 M

4.3. İyot çözeltisi, 0.01665 M (0.0333 N, 4.2258 g/L).

4.4. Sodyum tiyosülfat çözeltisi, 0.0333 M

4.5.Nişasta çözeltisi; 5 g suda çözünebilen nişasta 30 mL su ile çözülür ve bu karışım 1 L kaynayan suya aktarılır. 3 dakika kaynatılır ve soğumaya bırakılır. Nişasta çözeltisine koruyucu olarak 10 mg civa-II-iyodür eklenebilir.

5. Cihaz ve Malzemeler

5.1.Erlen, 300 mL, büret ve pipet.

5.2. Su banyosu, kaynatma özelliğinde.

6. İşlem

6.1. 300 mL'lik erlen içine 30 mg dan daha az invert şeker içerecek miktarda örnek (10 g veya daha az) tartılır ve yaklaşık 100 mL suda çözülür. 10 mL bakır-II çözeltisi (4.1) pipetle katılır. Erlen döndürülerek çözelti karıştırılır ve kaynayan su banyosunda (5.2) tam olarak 10 dakika tutulur. Erlendeki çözelti seviyesi su banyosundaki su seviyesinden en az 20 mm aşağıda olmalıdır. Erlen, çeşme suyu altında hızlıca soğutulmalıdır.

Bu işlem sırasında çöken bakır-I-oksitin atmosfer oksijeni tarafından tekrar okside edilmemesi için çözelti çalkalanmamalıdır.

Bir pipetle 5 mL 5 M asetik asit (4.2) çözeltisi, erlen çalkalanmadan ilave edilir ve derhal 0.01665 M iyot çözeltisinin fazlası (20-40 mL) (4.3) bir büret yardımıyla eklenir. Bakır çökeleğinin çözünmesi için erlen çalkalanır. İyot fazlası 0.0333 M sodyum tiyosülfat çözeltisine (4.4) karşı nişasta indikatörü (4.5) kullanılarak titre edilir. İndikatör titrasyonun sonuna doğru katılır.

6.2.Su ile tanık deney yapılır. Bu deney, her yeni hazırlanan bakır-II çözeltisi (4.4.) için uygulanmalıdır. Bu işlem için harcanan tiyosülfat miktarı 0.1 mL'yi geçmemelidir.

6.3.Şeker çözeltisinde olabilecek diğer indirgen şekerler için harcanacak iyot miktarını tespit etmek amacıyla şeker çözeltisinden sıcak deneme için alınan miktar kadar örnek ile deney aynı koşullarda fakat ısıtmaksızın tekrarlanır (Soğuk deney). Şeker çözeltisi ile soğuk koşullar altında kontrol testi yapılır. Sülfür dioksit gibi indirgen maddelerin açığa çıkması için 10 dakika oda sıcaklığında bırakılır.

7. Sonuçların Açıklanması

7.1.Formül ve hesaplama yöntemi

Harcanan iyot çözeltisi hacmi = Fazla olarak eklenen 0.01665 M iyot çözeltisi (mL) - titrasyonda harcanan 0.0333 M sodyum tiyosülfat çözeltisi (mL)

Harcanan 0.01665 M iyot çözeltisi miktarından (mL), 7.1.1, 7.1.2 ve 7.1.3 deki miktarlar düşülerek düzeltme yapılır.

7.1.1. Madde 6.2'de su ile yapılan tanık deneyde harcanan hacim, mL

7.1.2. Madde 6.3'de şeker çözeltisi ile yapılan soğuk deneyde harcanan hacim, mL

7.1.3. Çözeltide mevcut her gram sakaroz için harcanan iyot çözeltisi miktarı, her 10 g sakaroz için 2 mL iyot çözeltisi harcaması olacak şekilde hesaplanır (sakaroz düzeltmesi).

Bu düzeltmeler yapıldıktan sonra elde edilen hacim, mL, 0.01665 M iyot çözeltisi miktarı esas alınarak örneğin invert şeker miktarı, örneğin kütlece yüzdesi cinsinden aşağıdaki formülle hesaplanır:

Hesaplamalarda 1 mL 0.01665 M iyot çözeltisi = 1 mg invert şeker eşitliği kullanılır.

Seker

V1 : Düzeltilmiş 0.01665 M iyot çözeltisi hacimi, mL

m0 : Örnek miktarı, g

7.2.Tekrarlanabilirlik

Analiz basamaklarının doğru olarak uygulanması koşuluyla, aynı örnekte, aynı zaman diliminde, aynı laboratuvar cihaz ve koşullarında, aynı kişi tarafından yapılan iki analiz sonucu arasındaki fark, örneğin her 100 g’ı için 0.02 g’ı geçmemelidir.

Yöntem 5: İnvert Şeker Olarak İndirgen Şeker Tayini (Knight ve Allen EDTA Yöntemi)

1. Uygulama Alanı ve Amacı:

Bu yöntem, rafine şeker, şeker veya beyaz şekerde bulunan indirgen şeker miktarını invert şeker cinsinden belirler.

2. Tanım

İnvert şeker olarak indirgen şeker; belirtilen yöntemle tayin edilen indirgen şeker miktarıdır.

3. Prensip

Bakır-II çözeltisi , örnek çözeltisine eklenir, indirgenir ve indirgenmemiş kısımlar EDTA çözeltisi ile geri titre edilir.

4. Reaktifler

4.1. EDTA Çözeltisi, 0.0025 M: 0.930 g etilen diamin tetra asetik asitin (EDTA) di sodyum tuzu suda çözülür ve 1 L’ye tamamlanır. Alternatif olarak, 50 mL 0.01 M lik standart EDTA çözeltisi, kullanılacağı zaman 200 mL’ye seyreltilir.

4.2. Müreksit indikatör çözeltisi: 0.25 g müreksit 50 mL suya ilave edilir. 20 mL 0.2 g/100 mL metilen mavisi çözeltisi ile karıştırılır.

4.3. Alkali bakır çözeltisi: 1 L'lik balonda, 40 mL 1 M NaOH içeren yaklaşık 600 mL su ile 25 g susuz sodyum karbonat ve 25 g potasyum sodyum tartarat çözülür. 6.0 g bakır-II-sülfat pentahidrat (CuSO4.5H2O) yaklaşık 100 mL suda çözülür ve alkali tartarat çözeltisine katılır. Karışım 1 L’ye tamamlanır ve iyice karıştırılır. Çözelti ancak bir hafta dayanıklıdır.

4.4.Standart invert şeker çözeltisi, % 1:9.50 g saf sakaroz tartılır ve 1 litrelik ölçülü balona aktarılır, 100 ± 5 mL kadar damıtık suda çözülür. 5 mL derişik HCl ilave edilir. Sakarozun tamamen invert şekere dönüşmesi için 20-25°C'da 3 gün veya 12-15 °C'da 8 gün bekletilir. Bekleme süresi sonunda çözelti damıtık suyla 800 mL'ye seyreltilir.

2 g benzoik asit (C6H5COOH) 75 mL sıcak suda çözülür, soğutulduktan sonra invert şeker çözeltisine ilave edilir ve çözelti damıtık suyla 1 L'e tamamlanır. seyreltilir, iyice karıştırılır. Elde edilen bu çözelti % 1'lik standart invert şeker çözeltisidir. Ağzı iyice kapanabilen ölçülü balonda 6 ay bozulmadan saklanabilir.

4.5.Saf sakaroz : 100 g'da 0.001g’dan daha az indirgen şeker içermelidir.

5. Cihaz ve Malzemeler

5.1.Deney tüpü, 150x20 mm

5.2.Porselen kapsül, beyaz

5.3.Analitik terazi, 0.1 mg duyarlılıkta

6. İşlem

6.1. Deney tüpüne (5.1) 5.0 g şeker örneği tartılır. 5 mL saf su eklenir, çalkalayarak (ısıtmadan) çözülür. Tam olarak 2 mL alkali bakır çözeltisi (4.3) konur, karıştırılır, kaynayan su banyosunda 5 dakika tutulur ve soğuk su banyosunda hemen soğutulur.

6.2. Tüpün içindeki çözelti beyaz porselen kaba (5.2) çok az miktarda su kullanılarak alınır, zaman geçirmeden spatül ile yaklaşık 0.1 g (3 damla) kadar indikatör çözeltisi (4.2) konur ve EDTA çözeltisi (4.1) ile titre edilir.

V0 titrasyonda kullanılan EDTA miktarıdır. Titrasyon rengi önce yeşil, sonra gri, en sonra da mor renge dönüşür. Titrasyonun dönüm noktası mor renge dönüştüğü noktadır.

Mor renk bakır-1-oksitin bakır-II-okside olması nedeniyle yavaşça yokolur. Titrasyon dönüm noktasına hızlı bir şekilde ulaşılır.

6.3. 4.4.’de belirtildiği şekilde hazırlandığı gibi saf sakaroz’un (4.5) 5 g’ının bilinen invert şeker miktarları ile kalibrasyon grafiği çizilir. 5 mL çözelti elde etmek için soğuk su eklenir.

6.4. Hesaplama

İnvert şeker miktarı Tablo 2'den veya düşük indirgen şeker içeren şekere, bilinen miktarlarda indirgen şeker ilave edilerek ve yukarıda belirtildiği şekilde analiz yapılarak çizilen kalibrasyon grafiğinden bulunur.

İnvert şeker çözeltisi (4.4) litrede 0.2 g invert şeker olacak şekilde seyreltilir. % 0.020, 0.016, 0.012, 0.008, 0.004 ve 0.002 invert şeker standartlarının hazırlanması amacıyla seyreltik invert şeker çözeltisinden 5 g sakaroz için hesaplanan miktarlarda hazırlanmış temiz, kuru test tüplerine konulur. 5 mL' ye saf su ile tamamlanır. Üzerine, düşük indirgen şeker içeren sakarozdan 5 g ilave edilir ve 6.1'de belirtilen şekilde ısıtmadan çözme işlemi ile analize devam edilir.

Titrasyonda harcanan EDTA çözeltisi miktarlarıyla (mL) 5g. sakaroza ilave edilen invert şeker miktarlarına karşı bir grafik çizilir.

Çizilen grafik 0.001-0.019 g invert şeker/100 g sakaroz değerine kadar doğrusal bir ilişki gösterir.

7. Sonuçların Açıklanması:

7.1.Formül ve hesaplama yöntemi:

Örneğin analizi sonucunda elde edilen V mL EDTA çözeltisine karşı gelen invert şeker yüzdesi bulunur.

7.2. İnvert şeker miktarı % 0.017 den yüksek olan örneklerde, örnek miktarı daha az alınır ve düşük invert şeker içeren sakaroz ilave edilerek analiz için standart 5 g lık örnek hazırlanır.

7.3.Tekrarlanabilirlik

Analiz basamaklarının doğru olarak uygulanması koşuluyla, aynı örnekte, aynı zaman diliminde, aynı laboratuvar cihaz ve koşullarında aynı kişi tarafından yapılan iki analiz sonucu arasındaki fark 0.005 g invert şeker/100 g örneği geçmemelidir.

8. Not:Polarizasyon çevirme derecesine (oS) dönüştürmek için 2.889’a bölünür (Polarizasyon ortamı: 200 mm optik uzunlukta, sodyum buhar lambalı ışık kaynaklı, 20 oC oda sıcaklığında).

Tablo 2: Harcanan EDTA çözeltisine karşılık gelen invert şeker miktarı

 

  Titrasyon Hacmi,
V mL EDTA çözeltisi
İnvert Şeker
%
  1.7-2.2 0.017
  2.3-2.9 0.016
  3.0-3.6 0.015
  3.7-4.2 0.014
  4.3-4.8 0.013
  4.9-5.5 0.012
  5.6-6.2 0.011
  6.3-6.8 0.010
  6.9-7.5 0.009
  7.6-8.1 0.008
  8.2-8.7 0.007
  8.8-9.4 0.006
  9.5-10.1 0.005
  10.2-10.7 0.004
  10.8-11.3 0.003
  11.4-11.8 0.002

Yöntem 6. Dekstroz Eşdeğeri veya İnvert Şeker Cinsinden İndirgen Şeker Tayini (Luff-Schoorl Yöntemi)

1. Uygulama Alanı ve Amacı:

Luff Schoorl yöntemi ile şeker çözeltisi, beyaz şeker çözeltisi, invert şeker çözeltisi, beyaz invert şeker çözeltisi, invert şeker şurubu, beyaz invert şeker şurubunda invert şeker cinsinden indirgen şeker miktarı tayin edilir.

Glukoz şurubu ve kuru glukoz şurubunda indirgen şeker miktarı, dekstroz eşdeğeri cinsinden hesaplanır ve ifade edilir.

Dekstroz monohidrat indirgen şeker miktarı, D-glukoz cinsinden ifade edilir.

2. Tanım

İnvert şeker olarak ifade edilen indirgen şeker: Belirtilen yöntemle tayin edilen invert şeker, D-glukoz veya dekstroz eşdeğeri cinsinden hesaplanan veya tayin edilen indirgen şeker miktarıdır.

3. Prensip

Yöntemin prensibi, örnekteki indirgen şekerin, belirli koşullarda kaynama noktasına kadar bakır-II çözeltisi ile ısıtılması, bakır-II- iyonlarının bir kısmının bakır-l iyonlarına indirgemesi ve çözeltide kalan bakır-II iyonlarının iyodimetrik olarak tayini esasına dayanır.

4. Reaktifler

4.1. Carrez çözeltisi I: 21.95 g çinko asetat dihidrat [Zn(CH3COO)2.2H3O] veya 24 g çinko asetat trihidrat [Zn(CH3COO)2.3H2O] suda çözülür, 3 mL glasiyal asetik asit katılır, damıtık su ile 100 mL'ye tamamlanır.

4.2.Carrez çözeltisi II : 10.6 g potasyum demir-II siyanür trihidrat [K4Fe(CN)6.3H2O] suda çözülür, 100 mL’ye tamamlanır.

4.3. Luff Schoorl Reaktifi:

4.3.1. Bakır-II-sülfat çözeltisi: 25.0 g bakır sülfat, CuSO4.5H2O (demir kapsamayan) 100 mL suda çözülür.

4.3.2. Sitrik asit çözeltisi: 50 g sitrik asit monohidrat (C6H8O7.H2O) 50 mL suda çözülür.

4.3.3. Sodyum karbonat çözeltisi: 143.8 g susuz sodyum karbonat 300 mL ılık suda çözülür, soğutulur.

4.3.4. 4.3.1, 4.3.2, ve 4.3.3 iyice karıştırılır, çözülür, litreye tamamlanır. 1 gece bekletilir, gerekirse süzülür. 6.1.’de anlatıldığı şekilde çözeltinin molaritesi kontrol edilir. (Cu 0.1 mol/L : Na2CO3 mol/L)

4.4. Sodyum tiyosülfat çözeltisi, Na2S2O3.5H2O, 0.1 M

4.5. Nişasta çözeltisi : 5 g çözünür nişasta 30 mL suda çözülür. Bu karışım, 1 L kaynar suya katılır, 3 dakika kaynatılır, soğutulur ve gerekli görülürse koruyucu olarak 10 mg civa iyodür, HgI2 ilave edilir.

4.6. Sülfürik asit çözeltisi, 3 M

4.7. Potasyum iyodür çözeltisi, 30 g/100 mL

4.8. Kaynama taşı : Hidroklorik asit içinde kaynatılır, su ile yıkanır ve kurutulur.

4.9. Isopentanol

4.10.Sodyum hidroksit çözeltisi, 0.1 M

4.11.Hidroklorik asit çözeltisi, 0.1 M

4.12.Fenolftalein çözeltisi, 1 g/100 mL: 1 g fenolftalein 60 mL metil alkolde çözülür, 100 mL’ye damıtık su ile tamamlanır.

5. Sonuçların Açıklanması:

5.1. Balon, 300 mL, geri soğutucu ile kullanılabilen.

5.2. Kronometre

6. İşlem

6.1.Luff Schoorl Çözeltisinin Ayarı

6.1.1. Luff Schoorl çözeltisinden (4.3) 25 mL, 300 mL lik bir erlene alınır. 3 g potasyum iyodür çözeltisi (4.7) ve 25 mL 3 M sülfürik asit çözeltisi (4.6) eklenir. Titrasyonun sonuna doğru indikatör olarak nişasta çözeltisi (4.5) kullanılarak 0.1 M sodyum tiyosülfat (4.4) ile titre edilir.

6.1.2. 100 mL ölçülü balona 10 mL çözelti alınır ve su ile çizgisine tamamlanır. 10 mL seyreltik çözelti içinde 25 mL 0.1 M hidroklorik asit bulunan erlene alınır. Kaynar su banyosunda 1 saat bekletilir. Soğutulur. Yeni kaynamış su ile orijinal hacme tamamlanır. Fenolftalein çözeltisi (4.12) kullanılarak 0.1 M sodyum hidroksit ile titre edilir. Sodyum hidroksit miktarı 5.5 – 6.5 mL arasında olmalıdır.

6.1.3. Fenolftalein çözeltisi (4.12) kullanılarak seyreltik çözelti (6.12) 0.1 M hidroklorik asit (4.11) çözeltisi ile titre edilir. Renk mora dönüşünce titrasyona son verilir. Hidroklorik asit miktarı 6.5 – 7.5 mL arasında olmalıdır.

6.1.4. Luff Schoorl çözeltisinin (4.3) pH’ı 20 oC

'de 9.3 – 9.4 olmalıdır.

 

6.2.Örneğin Hazırlanması

6.2.1. 5 g örnek, 1 mg hassasiyette tartılır. 250 mL’lik ölçülü balona aktarılır. 200 mL su ilave edilir. Örnek çözeltisi bulanıksa carrez çözeltileri ile çöktürme işlemi yapılır. 5 mL Carrez I çözeltisi (4.1) 5 mL Carrez II çözeltisi (4.2) katılır ve su ile işaret çizgisine tamamlanır, karıştırılır ve süzülür.

6.2.2.Analize hazırlanan bu çözeltinin 25 mL’sinde 15 mg’dan daha az, 60 mg dan daha çok invert şeker (glukoz olarak) bulunmamalı. Gerekirse örnek seyreltilmelidir.

6.3. Titrasyon

6.3.1. 25 mL örnek çözeltisi (6.2) ve birkaç kaynama taşı erlene konur.

6.3.2. Luff Schoorl reaktifinden (4.3) bir pipetle 25 mL alınır ve dibi yuvarlak 300 mL’lik bir balona aktarılır.

6.3.3. Erlen geri soğutucuya takılır.

6.3.4. Erlen içindekilerle birlikte bunzen beki üzerindeki asbest tele konur. Alevin çapı asbest tel ile aynı olmalıdır. Kaynayan su banyosunda ısıtılır. Balon ara sıra elle döndürülerek çözelti karıştırılır.

6.3.5. Tam 10 dakika kaynatılır. Hemen akar soğuk su altında 5 dakika içinde soğutulur.

6.3.6. 10 mL potasyum iyodür çözeltisi (4.7) ve sürekli karıştırarak, aşırı köpürmeyi önlemek için azar azar olmak üzere 25 mL 3 M H2SO4 (4.6) katılır.

6.3.7. 0.1 M lik sodyum tiyosülfat çözeltisi (4.4) ile çözelti açık sarı renk olana kadar titre edilir. Birkaç mL nişasta indikatörü (4.5) katılır ve mavi renk kaybolana kadar titrasyona devam edilir.

6.3.8. Tanık deney: Örnek çözeltisi (6.2.2)yerine 25 mL su kullanılır.

7. Sonuçların Açıklanması:

7.1. Formül ve sonuçların hesaplanması:

Tablo 3’den 0.1 M sodyum tiyosülfat olarak iki titrasyon arasındaki farktan glukoz veya invert şeker miktarı bulunur.

Sonuçlar kuru madde de (kütle/kütle) D-glukoz veya invert şeker olarak açıklanır.

7.2. Tekrarlanabilirlik

Analiz basamaklarının doğru olarak uygulanması koşuluyla, aynı örnekte, aynı zaman diliminde, aynı laboratuvar cihaz ve koşullarında aynı kişi tarafından birbiri ardına yapılan 2 titrasyon sonucu arasındaki fark 0.2 mL’yi geçmemelidir.

8. Not: Köpürmeyi önlemek için birkaç damla köpük engelleyici ( Isopentanol, 4.9) eklenir.

Tablo 3: Luff- Schoorl çözeltisine karşılık glukoz değerleri

Sodyum Tiyosülfat, 0.1 M/mL

Glukoz, Fruktoz, İnvert şeker (C6H12O6)

 

mg fark
1 2.4 -
2 4.8 2.4
3 7.2 2.4
4 9.7 2.5
5 12.2 2.5
6 14.7 2.5
7 17.2 2.5
8 19.8 2.6
9 22.4 2.6
10 25.0 2.6
11 27.6 2.6
12 30.3 2.7
13 33.0 2.7
14 35.8 2.7
15 38.5 2.8
16 41.3 2.8
17 44.2 2.9
18 47.1 2.9
19 50.0 2.9
20 53.0 3.0
21 56.0 3.0
22 59.1 3.1
23 62.2 3.1

Yöntem 7 : İnvert Şeker Cinsinden İndirgen Şeker Tayini (Lane and Eynon Sabit Hacim Yöntemi)

1. Uygulama Alanı ve Amacı:

Bu yöntemle şeker çözeltisi, beyaz şeker çözeltisi, invert şeker çözeltisi, beyaz invert şeker çözeltisi, invert şeker şurubu, beyaz invert şeker şurubu çözeltilerinde invert şeker cinsinden indirgen şeker miktarı belirlenir.

2. Tanım

İnvert şeker cinsinden indirgen şeker; belirtilen yöntemle tayin edilen indirgen şeker miktarıdır.

3. Prensip

Örnek çözeltisi kaynama noktasında metilen mavisi indikatörü kullanarak Fehling çözeltisine karşı titre edilir.

4. Reaktifler

4.1.Fehling Çözeltileri

4.1.1. Fehling A çözeltisi (Bakır sülfat çözeltisi): 69.3 g bakır sülfat pentahidrat (CuSO4 . 5H2O) yeterli miktarda suda çözülür ve 1 litreye seyreltilir.

4.1.2. Fehling B çözeltisi (Alkali tartarat çözeltisi): 346.0 g potasyum sodyum tartarat (KNaC4H4O6.4H2O) yeterli miktarda suda çözülür. Ayrıca, 100 g NaOH yeterli miktarda suda çözülür. Bu iki çözelti karıştırılır ve damıtık su ile 1 litreye tamamlanır.

Her iki çözelti kahverengi veya amber renkli şişelerde saklanmalıdır.

4.2. Sodyum hidroksit çözeltisi, 1 M

4.3.Standart invert şeker çözeltisi, % 1 : 9.50 g saf sakaroz tartılır ve 1 litrelik ölçülü balona aktarılır, 100 ± 5 mL kadar damıtık suda çözülür. 5 mL derişik HCl (4.6) ilave edilir. Sakarozun tamamen invert şekere dönüşmesi için 20-25 °C’de 3 gün veya 12-15 °C’de 8 gün bekletilir. Bekleme süresi sonunda çözelti damıtık suyla 800 mL’ye seyreltilir.

2 g benzoik asit (C6H5COOH) 75 mL sıcak suda çözülür, soğutulduktan sonra invert şeker çözeltisine ilave edilir ve çözelti damıtık suyla 1 litreye seyreltilir, iyice karıştırılır. Elde edilen bu çözelti 10 g/L’lik standart invert şeker çözeltisidir. Ağzı iyice kapanabilen ölçülü balonda 6 ay bozulmadan saklanabilir.

Seyreltik invert şeker çözeltisi, 2.5 g/L: Standart invert şeker çözeltisinin (4.7) 25 mL’si 100 mL’lik ölçülü balona pipetle aktarılır, 2 damla fenolftalein çözeltisi (4.5) eklenir ve açık pembe renk görülene kadar 1 M NaOH çözeltisi (4.2) katılır. 1-2 damla 0.5 M HCl çözeltisi ilavesiyle çözeltinin pembe rengi kaybolur. Çözelti sonuçta damıtık suyla işaret çizgisine tamamlanır ve karıştırılır. Elde edilen bu çözelti 2.5 g/L’lik standart invert şeker çözeltisidir. Kullanılmadan hemen önce hazırlanmalıdır.

4.4. Metilen mavisi çözeltisi, % 1.

5. Cihaz ve Malzemeler

5.1. Balon, dar boyunlu, ısıya dayanıklı, 500 mL

5.2. Büret, 50 mL, 0.05 mL dereceli

5.3.Pipet, 20, 25 ve 50 mL

5.4.Ölçülü balon, tek işaretli, 250, 1000 ve 2000 mL

5.5.Isıtma düzeneği, 6.1'deki koşullara uygun kaynama sağlayacak özellikte olmalı, titrasyon bitiş noktasının belirlenmesi için balon ısı kaynağından ayrılmamalıdır.

5.6. Kronometre, 1 saniyeye ayarlanabilen.

6. İşlem

6.1. Fehling Çözeltisinin Ayarlanması

6.1.1.50 mL Fehling B çözeltisi ve sonra 50 mL Fehling A çözeltisi erlene aktarılır ve karıştırılır.

6.1.2.Bürete % 0.25’lik (0.25 g/100 mL) standart invert şeker çözeltisi (4.3) konulur.

6.1.3.500 mL’lik balona 20 mL Fehling A+B karışımı aktarılır. 15 mL su eklenir. Büretten 39 mL invert şeker çözeltisi eklenir. Birkaç kaynama taşı eklenir. Zaman zaman karıştırılır.

6.1.4.Balon içeriği kaynayıncaya kadar ısıtılır. 2 dakika kaynatılır. Tüm işlemler kaynar halde iken yapılır. 2 dakika kaynama süresi sonunda 3-4 damla metilen mavisi çözeltisi (4.4) eklenir. Çözelti mavi renge dönüşür.

6.1.5. Büretten 0.1 mL miktarlarda katılarak işleme devam edilir. Titrasyonun dönüm noktası, mavi rengin kaybolması ve çöken bakır-I-oksidin kırmızı renginin net olarak ortaya çıkması ile belirlenir.

6.1.6. Titrasyon dönüm noktasına kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika içinde ulaşılmalıdır. Son hacim (V0) 3.7 ile 4.7 mL arasında olmalıdır. Bu sınırlar dışında ise Fehling A (4.1.1) çözeltisinin bakır konsantrasyonu ayarlanır ve ayarlama işlemi tekrarlanır.

6.2. Örnek Çözeltisinin Hazırlanması

Örnek çözeltisi, 100 mL’sinde 250-400 mg invert şeker olacak şekilde hazırlanır.

6.3.Ön Deneme

6.3.1. Ön deneme titrasyonun son noktasında toplam hacim 75 mL olacak şekilde Fehling A+B çözeltisinin 20 mL’sine eklenecek su ve örnek çözeltisi miktarını belirlemek için yapılır. Standart invert şeker çözeltisi yerine 25 mL örnek çözeltisi ve 15 mL su kullanılarak 6.1. de verilen işlemler uygulanır.

6.3.2. 3-4 damla metilen mavisi çözeltisinin eklenmesinden sonra balonda kırmızımsı renk oluşursa, örnek çözeltisinin beklenenden fazla konmuş olduğu anlaşılır. Bu durumda, deneme daha düşük konsantrasyonda hazırlanan örnek çözeltisiyle tekrarlanır. Eğer kırmızımsı rengin oluşması için 50 mL’den fazla örnek çözeltisine gereksinim varsa derişik bir örnek çözeltisi hazırlanması gerektiğini gösterir.

Eklenecek su miktarı; Fehling A+B çözeltisi (20 mL) ve örnek çözeltisi miktarının (mL) 75 mL’den çıkarılmasıyla bulunur.

6.4. Analizin Yapılması

6.4.1. Ateşe dayanıklı 500 mL’lik balona, 20 mL ayarı kontrol edilmiş Fehling A+B çözeltisi ve 6.3’de hesaplanan miktarda su alınır.

6.4.2. Üzerine, titrasyonun son noktasına en çok 1 mL kalacak şekilde örnek çözeltisinden (6.3’de tayin edilen miktar dikkate alınarak) ilave edilir. 3-5 adet cam boncuk konur. Karıştırılır.

Titrasyona 6.1’de verildiği şekilde devam edilir. Titrasyon dönüm noktasına metilen mavisi eklenmesinden 1 dakika sonra ulaşılmalıdır. Harcanan örnek çözeltisi miktarı kaydedilir. (V1) Titrasyon paralel yapılmalıdır.

7. Sonuçlar

7.1. Formül ve hesaplama yöntemi

Örneğin indirgen şeker miktarı invert şeker cinsinden yüzde olarak aşağıdaki formülle hesaplanır.

Seker

f : Örnek çözeltisinde bulunan sakaroz miktarına bağlı düzeltme faktörü; Tablo 4'de verilmiştir. Gerekirse ara değer bulma yöntemi uygulanır.

C1 : Örnek çözeltisinin konsantrasyonu, g/100 mL

V1 : Titrasyonda kullanılan örnek çözeltisinin hacmi, mL

V0 : Titrasyonda kullanılan standart invert şeker çözeltisinin hacmi, mL

Tablo 4: Örnek çözeltisinde bulunan sakaroz miktarına bağlı düzeltme faktörü

 

  6.4'deki deney çözeltisinde bulunan sakaroz, g Düzeltme faktörü, f
  0,0 1,000
  0,5 0,988
  1,0 0,975
  2,0 0,950
  3,0 0,934
  4,0 0,917
  5,0 0,906
  6,0 0,894
  7,0 0,884
  8,0 0,874
  9,0 0,865
  10,0 0,856
  12,0 0,844
  14,0 0,829
  16,0 0,816
  18,0 0,805
  20,0 0,794

Not: Yaklaşık sakaroz konsantrasyonu, invert şekere bağlı olarak çözünmüş katı madde ile bulunur. Bu değer, Bu Tebliğin 3 üncü yönteminde anlatıldığı gibi kırılma indisi ile bulunur.

7.2. Tekrarlanabilirlik

Analiz basamaklarının doğru olarak uygulanması koşuluyla, aynı örnekte, aynı zaman diliminde, aynı laboratuvar cihaz ve koşullarındaaynı kişi tarafından birbiri ardına yapılan iki analiz sonucu arasındaki fark aritmetik ortalamalarının % 1.00'ini geçmemelidir.

Yöntem 8: Dektstroz Eşdeğerinin Tayini (Lane and Eynon Yöntemi)

1. Uygulama Alanı ve Amacı

Bu yöntem,glukoz şurubu, kurutulumuş glukoz şurubu, dekstroz monohidrat, susuz dekstrozda dekstroz eşdeğerini belirler.

2. Tanım

2.1.İndirgen şeker;susuz dekstroz (D – Glukoz) olarak tayin edilen invert şeker miktarının belirtilen yöntemle saptanmasıdır

2.2.Dekstroz eşdeğeri;örneğin kuru maddede kütlece yüzde olarak ifade edilen indirgeme gücüdür.

3. Prensip

Örneğin, metilen mavisi indikatörü kullanılarak belirli koşullar altında, Fehling çözeltilerine karşı kaynama noktasında titre edilmesidir.

4. Reaktifler

4.1. Fehling çözeltileri:

4.1.1.Çözelti A: Bir miktar suda 69.3 g bakır II sülfat pentahidrat (Cu2SO4 . 5H2O) çözülür ve hacmi 1000 mL’ye tamamlanır.

4.1.2. Çözelti B: Yeteri kadar suda 346.0 g sodyum potasyum tartarat tetrahidrat (KNaC4H4O6 . 4H2O) ve 100 g sodyum hidroksit çözülür. Hacmi 1000 mL’ye tamamlanır. Çözeltide zamanla tortu oluşması önlenir.

Not: Bu iki çözelti (4.1.1 ve 4.1.2), kahverengi veya amber renkli şişelerde saklanmalıdır.

4.1.3.Fehling çözeltileri karışımının hazırlanması:

Kuru, temiz bir behere önce 50 mL Fehling B çözeltisi (4.1.2), ardından 50 mL Fehling A (4.1.1) çözeltisi pipetle alınır.

Not: Fehling çözeltisi karışımı bekletilmemeli, günlük hazırlanarak standardize edilmelidir.

4.2. Susuz dekstroz (D-glukoz) (C6H12O6): Bu madde kullanılmadan önce 100 ± 1 0C veya daha düşük sıcaklıkta ve yaklaşık 10 kPa (103 mbar) basınç altında vakumlu etüvde 4 saat boyunca kurutulur.

4.3. Standart dekstroz çözeltisi, 0.600 g/100mL : 0,1 mg duyarlılıkla 0.6 g susuz dekstroz (4.2) tartılır, bir miktar suda çözülerek çözelti 100 mL’lik balon jojeye aktarılır. (5.4) 100 mL işaret çizgisine kadar seyreltilir ve karıştırılır.

Bu çözelti, kullanılacağı gün taze olarak hazırlanmalıdır.

4.4. Metilen mavisi çözeltisi; 0,1 g/100mL, 100 mL suda 0,1 g metilen mavisi çözülür.

5. Cihaz ve Malzemeler

5.1. Kaynatma balonu, dar boyunlu, 250 mL’lik.

5.2. Büret, 50 mL, musluklu ve dirsek uçlu, 0.05 mL bölmeli.

5.3. Pipet, 25 mL ve 50 mL, tek işaretli.

5.4. Balon joje, 100 mL ve 500 mL. kapasiteli.

5.5. Isıtma cihazı, 6.1’deki koşullara göre kaynatmaya uygun, erlen ısı kaynağından ayırmadan renk değişimi gözlenebilen (6.1, Not 3).

5.6. Kronometre, saniye bölmeli.

6. İşlem

6.1. Fehling çözeltisinin standardizasyonu.

6.1.1. Temiz, kuru bir erlene pipetle 25 mL Fehling çözeltisi (4.1.3) konulur.

6.1.2. Büret,(5.2) standart dekstroz çözeltisi (4.3) ile doldurulur ve sıvı sütununun bombesi sıfır işaretine ayarlanır.

6.1.3. Büretten balona 5.1) 18 mL standart dekstroz çözeltisi (4.3) boşaltılır. Şişe içeriği çalkalanarak karıştırılır.

6.1.4. Erlen, 120 ± 15 saniye içinde kaynama başlayacak şekilde önceden ayarlanan ısıtma cihazına (5.5) konur. Isıtma cihazı titrasyon boyunca bir daha ayarlanmaz (bkz Not 1).

6.1.5. Kaynama başlayınca kronometre sıfırdan başlatılır.

6.1.6. Erlen içeriği 120 saniye boyunca kaynatılır. Bu sürenin sonuna doğru 1 mL metilen mavisi çözeltisi (4.4) eklenir.

6.1.7. 120 saniyelik kaynama süresinin sonunda, erlene (5.1.), metilen mavisi kaybolana dek büretten (6.1.2) 0.5 mL’lik damlalar halinde standart dekstroz çözeltisi eklenir (bkz Not 2 ve 3).

Sondan bir önceki 0.5 mL dahil olmak üzere, eklenen standart dekstroz çözeltisinin hacmi kaydedilir (X mL).

6.1.8. 6.1.1 ve 6.1.2 tekrarlanır.

6.1.9. Balona büret ile ( X – 0.3 ) mL standart dekstroz çözeltisi konulur.

6.1.10. 6.1.4 , 6.1.5 , 6.1.6 tekrarlanır.

6.1.11. 120 saniyelik kaynama süresinin sonunda; standart dekstroz çözeltisi başlangıçta, her seferde 0.2 mL, daha sonra metilen mavisinin renginin değiştiği ana kadar damla damla büretten balona (5.1) eklenir.

Bu işlemin sonuna doğru standart dekstroz çözeltisinin damlatılma aralığı 10-15 saniye olmalıdır.

Bu ekleme, toplam kaynama süresi 180 saniyeyi aşmayacak şekilde, 60 saniye içinde tamamlanmalıdır.

Bu süreyi ayarlayabilmek için, başlangıçta eklenen standart dekstroz çözeltisinin (6.1.9) bir miktar daha fazlası konarak üçüncü bir titrasyon yapılması gerekebilir.

6.1.12. Son titrasyonun bitiş anına dek harcanan standart dekstroz çözeltisi hacmi (V0 mL) kaydedilir (Not 4).

6.1.13. V0, 19.0 – 21.0 standart dekstroz çözeltisi (4.3) aralığında olacaktır. V0 bu aralığın dışında ise Fehling A çözeltisinin (4.1.1) konsantrasyonu ayarlanarak standardizasyon işlemi tekrarlanır.

6.1.14. Karışık Fehling çözeltisinin günlük standardizasyonu için, V0tam olarak bilindiğinden, başlangıçta (V0 – 0,5) mL standart dekstroz çözeltisi eklenerek tek bir titrasyon yapılır.

Not 1: Bu, kaynama başladığında titrasyon süresince buharın canlı ve sürekli çıkışını sağlar, dolayısıyla erlene hava girişini ve erlen içeriğinin oksidasyonunu önler.

Not 2: Metilen mavisinin renk değişimi, dipteki bakır-I-oksitten uzak olacağı için en iyi şekilde yüzeyde ve sıvı sütununun bombesinde izlenir. Rengin kaybolması, indirekt aydınlatma altında daha kolay gözlemlenir. Erlenin arkasında beyaz bir pano bulundurulması renk dönüşümünün görülmesini kolaylaştırır.

Not 3: Tayin sırasında , büret ısı kaynağından mümkün olduğunca uzak tutulmalıdır.

Not 4: Kişisel etkenleri önlemek için, her analizci kendi standardizasyonunu yapar ve hesaplarda kendi V0 değerini kullanır.

6.2. Örneğin analize hazırlanması

6.2.1. Hazırlanan örneğin indirgeme gücü (2.1) bilinmiyorsa, bunun için uygun bir değer elde edebilmek amacıyla, örnek miktarının (6.3) hesaplanabilmesi için aşağıdaki gibi bir ön hazırlık incelemesi gereklidir.

6.2.2. "Z”nin tahmini bir değeri olması için, örneğin % 2 (kütle/hacim) çözeltisi hazırlanır.

6.2.3. Standart dekstroz çözeltisi yerine 6.2.2.’deki örnek çözeltisi kullanarak 6.1.2. tekrarlanır.

6.2.4. 6.1.1. tekrarlanır.

6.2.5. 18.0 mL standart dekstroz çözeltisi yerine 10.0 mL örnek çözeltisi kullanarak 6.1.3. tekrarlanır.

6.2.6. 6.1.4. tekrarlanır.

6.2.7. Balon kaynayana dek ısıtılır. 1 mL metilen mavisi çözeltisi (4.4) eklenir.

6.2.8. Kaynamanın başladığı anda kronometre (5.6) sıfırdan başlatılır ve erlene büretle yaklaşık 10 saniyede bir 1.0 mL’lik partiler halinde örnek çözeltisi, metilen mavisi rengi kaybolana dek eklenir.

Sondan bir önceki 1 mL dahil olmak üzere harcanan örnek çözeltisi hacmi kaydedilir (Y mL).

6.2.9. “Y”, 50 mL’yi geçmemelidir. Geçerse, örnek çözeltisinin konsantrasyonu artırılarak titrasyon tekrarlanır.

6.2.10. Örneğin yaklaşık indirgeme gücü, kütlece yüzde olarak aşağıdaki formülle hesaplanır.

Seker

6.3.Örnek Miktarı

Hesaplamada indirgeme gücünün (2.1) yaklaşık değeri veya 6.2.10.’da bulunan değer kullanılarak tespit edilmiş, susuz dekstroz (D–glukoz) olarak ifade edilen indirgen şekerlerden 2.85 - 3.15 g içeren bir miktar örnek 0.1 g duyarlılıkla tartılır (m).

6.4.Analiz çözeltisi

Örnek suda çözdürerek 500 mL’ye tamamlanır.

6.5. Tayin

6.5.1. 6.1.1.’deki gibi.

6.5.2. Büret, (5.2) analiz çözeltisi (6.4) ile doldurulur ve sıvı sütununun bombesi sıfır çizgisine ayarlanır.

6.5.3. Büretten balona 18.5 mL analiz çözeltisi aktarılır. Çalkalayarak karıştırılır.

6.5.4. 6.1.4.’deki gibi.

6.5.5. 6.1.5.’deki gibi.

6.5.6. 6.1.6.’daki gibi.

6.5.7. Standart dekstroz çözeltisi yerine analiz çözeltisi kullanarak 6.1.7.’deki gibi.

6.5.8. 6.1.8.’deki gibi.

6.5.9. Standart dekstroz çözeltisi yerine analiz çözeltisi kullanarak 6.1.9.’daki gibi.

6.5.10. 6.1.10.’daki gibi.

6.5.11. Standart dekstroz çözeltisi yerine analiz çözeltisi kullanarak 6.1.11.’deki gibi.

6.5.12. Titrasyonun dönüm noktasına kadar harcanan analiz çözeltisi hacmi kaydedilir (V1).

6.5.13. V1, 19.0 – 21.0 mL analiz çözeltisi aralığında olmalıdır. Aksi halde, analiz çözeltisinin konsantrasyonu arttırılarak 6.5.1.’den 6.5.12.’ye kadar tekrarlanır.

6.5.14. Aynı analiz çözeltisinden iki tayin yapılır.

6.6. Kuru madde içeriği: hazırlanmış örneğin kuru madde içeriği yöntem 2 ile tayin edilir.

7. Sonuçların Açıklanması:

7.1. Formüller ve hesaplama yöntemi

7.1.1.İndirgeme gücü

Örneğin indirgeme gücü, kütlece yüzde olarak aşağıdaki formülle hesaplanır:

Seker

V0 = standardizasyon titrasyonunda (6.1) kullanılan standart dekstroz çözeltisi hacmi,mL

V1 = Titrasyonunda kullanılan deney çözeltisi hacmi,mL

m = 500 mL deney çözeltisi yapmak için kullanılan örnek miktarı, g

7.1.2.Dekstroz eşdeğeri

Dekstroz eşdeğeri, örnekteki kuru maddenin yüzdesi olarak aşağıdaki formülle hesaplanır:

Seker

Rp = örneğin kütle yüzdesi olarak hesaplanan indirgeme gücü (7.1.1).

D = örneğin kütlece yüzdesi olarak kuru madde içeriği,g

7.2.Tekrarlanabilirlik

Aynı koşullarda, aynı analizci tarafından, aynı zaman diliminde veya hızlı şekilde birbiri ardına aynı örnek için yapılan iki analiz sonucu arasındaki fark, örneğin % 1’ini aşmamalıdır.

Yöntem 9: Sülfat Külü Tayini

1. Uygulama Alanı ve Amacı:

Bu yöntem, glukoz şurubu, kurutulmuş glukoz şurubu, dekstroz monohidrat ve susuz dekstrozda sülfat külü miktarını belirler.

2. Tanımlar:

“Sülfat külü içeriği”: açıklanan yöntemle belirlenen sülfat külü miktarıdır.

3. Prensip:

Analiz örneğinin kalıntı kütlesi, sülfürik asit varlığında, 525 oC

 

'da yükseltgen ortamda kül edilerek ve örnek miktarının yüzdesi olarak hesaplanır.

Reaktifler:

4.1. Sülfürik asit çözeltisi: 300 mL su üzerine, 100 mL derişik sülfürik asit (yoğunluğu 20 oC 'da d = 1,84 g/mL; % 96 m/m)

 

karıştırarak ve soğutarak yavaş ve dikkatli bir şekilde katılır.

5. Sonuçların Açıklanması:

5.1. Kül fırını, elektrikli, pirometre bağlı ve 525 ± 25 oC'a ayarlanabilen.

 

5.2. Analitik terazi, 0.1 mg duyarlılıklı

5.3. Kül krozesi, uygun kapasitede, platin veya kuvartz.

5.4. Desikatör, yeni aktive edilmiş silika jel veya dengi nem çekici bir madde ve nemi belirleyici indikatör içeren.

6. İşlem:

Kroze ısıtılır (5.3.). Kül etme sıcaklığına getirilir, desikatörde soğutulur ve tartılır. 5 g glukoz şurubu veya kuru glukoz şurubu, veya 10 g dekstroz monohidrat, veya susuz dekstroz krozeye konulur. Yaklaşık 0.1 mg duyarlılıkla tartılır. 5 mL sülfürik asit çözeltisi (4.1.) (bakınız not 8.1) eklenir ve örnek dikkatlice kroze içinde ısıtılır. Isıtma tablası veya ateş üzerinde tamamen karbonlaşıncaya kadar yapılır. Bu karbonizasyon işleminde örnekten buhar çıkmaya başladığı anda (Not 8.2.) kroze kapağı dikkatlice kapatılır. Kroze (5.3) 525± 25oC

’daki kül fırınına konur (5.1.) ve işleme beyaz kül elde edene kadar devam edilir. Bu işlem yaklaşık 2 saatte tamamlanır.(Not 8.3) Örnek 30 dakika kadar desikatörde (5.4.) soğutulur ve sonra tartılır.

 

7. Sonuçların Açıklanması

7.1.Formül ve hesaplama yöntemi:Sülfat külü miktarı, kütlece yüzde olarak aşağıdaki gibi hesaplanır:

Seker

m1= Kül miktarı,g.

m0= Örnek miktarı,g.

7.2. Tekrarlanabilirlik:

Aynı koşullarda, aynı analizci tarafından, aynı zaman diliminde veya hızlı şekilde birbiri ardına aynı örnek için yapılan iki analiz sonucu arasındaki fark, bunların aritmetik ortalamalarının % 2’ini aşmamalıdır.

8. Notlar

8.1. Aşırı köpüklenmenin önlenmesi için az miktarlarda sülfürik asit eklenir.

8.2. örneğin kabararak kül kaybını önlemek için gerekli önlemler, ilk karbonizasyonda alınır.

8.3. Eğer örneğin tümüyle karbonizasyonu çok zor ise (siyah parçalar kalıyorsa) kroze, kül fırınından uzaklaştırılmalıdır, kalıntı nemlendirilmeli ve soğutulduktan sonra birkaç damla su ilave edilip, kül fırınına konmalıdır.

Yöntem 10: Polarizasyon Tayini

1. Uygulama Alanı ve Amacı:

Bu yöntem, yarı beyaz şeker, şeker veya beyaz şeker, rafine şekerde polarizasyonu belirler.

2. Tanım:

Polarizasyon, polarize ışık düzleminin 200 mm uzunluğunda bir tüpte bulunan, % 26 (kütle/hacim)’lik şeker çözeltisi tarafından çevirmesidir.

3. Prensip:

Polarizasyon; aşağıdaki yöntemde belirtildiği gibi polarimetre veya sakarimetre kullanılarak tayin edilir.

4. Reaktifler:

4.1. Berraklaştırma çözeltisi, bazik kurşun asetat çözeltisi: 560 g kuru bazik kurşun asetat yaklaşık 1000 mL yeni kaynamış suya eklenir. Karışım 30 dakika kaynatılır ve 1 gece bekletilir.

Çökelti üzerinde kalan berrak çözelti başka bir yere alınır ve bu çözelti 20 oC

'da yoğunluğu 1.25 g/mL olacak şekilde yeni kaynatılıp, soğutulmuş su ile seyreltilir.

 

Çözeltinin hava ile teması önlenmelidir.

4.2. Dietil eter

5. Sonuçların Açıklanması:

5.1. 26 g sakaroz için derecelendirilmiş polarimetre veya sakarimetre: Bu cihaz, sıcaklığı 20 oC

’a ayarlanmış bir odaya yerleştirilir. Cihazın kalibrasyonu standart tüplerle yapılır.

 

5.2. Işık kaynağı, sodyum buharlı lambası

5.3. Polarimetre tüpleri, uzunluğu 200 mm, hata payı ±0.02 mm’yi geçmeyen.

5.4. Analitik terazi, 0.1 mg duyarlılıklı

5.5. Balon joje, 100 mL, 100.00 ± 0.01 mL doğrulukta olan balon jojeler düzeltmeye gerek duyulmadan kullanılır. Bu sınırlar dışındaki balon jojelerde 100 mL’e göre gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.

5.6. Su banyosu, termostatlı, 20 ± 0.1oC

6. İşlem:

6.1. Çözeltinin hazırlanması: Mümkün olduğu kadar çabuk 26 ± 0.002 g örnek tartılır ve 100 mL hacimli balon jojeye (5.5) aktarılır. Yaklaşık 60 mL su eklenir. Isıtılmadan çalkalayarak çözülür. Berraklaştırma gerekli ise 0.5 mL kurşun asetat (4.1) eklenir.

Çözelti balon jojede döndürerek karıştırılır, balon jojenin duvarları yıkanır. Hacim, kalibrasyon çizgisinin yaklaşık 10 mm aşağısına tamamlanır.

Şeker çözeltisinin sıcaklığı sabitleninceye kadar balon sıcaklığı 20 ± 0.1oC’e ayarlanmış su banyosunda (5.6) bekletilir. Sıvı yüzeyinde oluşan hava kabarcıklarını gidermek için 1 damla etil eter damlatılır.

6.2.Polarizasyon: Bütün işlemlerde sıcaklık 20 ± 0.1 oC olmalıdır.

6.2.1. Cihazın sıfır ayarı yapılır.

6.2.2. Örnek filtre kağıdından süzülür. Süzüntünün ilk 10 mL'si atılır. Sonraki 50 mL süzüntü toplanır.

6.2.3. Polimetre tüpü hazırlanan örnek çözeltisi (6.2.2) ile iki kez yıkanır.

6.2.4. Tüp hazırlanan çözelti ile 20 ± 0.1oC’da dikkatlice doldurulur. Hava kabarcıkları hafif titreştirilerek uzaklaştırılır. Tüp cihaza yerleştirilir.

6.2.5. 0.05 0S veya 0.02 0S çevirme açısında çevrim derecesi ölçülür. İşlem 4 kez daha tekrarlanır. Beş okumanın ortalaması alınır.

7. Sonuçların Açıklanması :

7.1.Formül ve hesaplama yöntemi

Sonuçlar 0.10S duyarlılıkla 0S derece cinsinden hesaplanır. Açısal dereceleri 0S 'e çevirmek için aşağıdaki formül kullanılır:

0S = Açısal derece x 2.889

7.2. Tekrarlanabilirlik

Aynı koşullarda, aynı analizci tarafından, aynı zaman diliminde veya hızlı şekilde birbiri ardına aynı örnek için yapılan iki analiz sonucu arasındaki fark alınır ve her beş okuma arasındaki fark, 0.1oS’yi geçmemelidir.

 

Okunma 4136 kez Son değişiklik Salı, 14 Ağustos 2018 11:28
Bu kategorideki diğerleri: « 2002/21 2001/ 45 »
Yorum yapmak için oturum açın