Pazartesi, 23 Nisan 2007 23:22

2001/10

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

PİRİNÇ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete :19.04.2001-24378

Tebliğ No: 2001/10

Pirinç Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete : 15.02.2002-24672

 

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı; paketli veya dökme olarak insan tüketimine sunulan kargo pirinç ya da kahverengi pirinç, değirmenlenmiş pirinç ve az haşlanmış pirincin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ paketli veya dökme olarak insan tüketimine sunulan, kargo pirinç ya da kahverengi pirinç, değirmenlenmiş pirinç ve az haşlanmış pirinci kapsar . Pirinçten türetilen ürünleri ve yapışkan pirinci kapsamaz.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğde geçen;

a) Pirinç; Oryza sativa L. türüne giren kültür bitkilerinin meyvesi olan çeltiğin, tekniğine uygun olarak kavuzları soyulduktan sonra, çeşitli değirmenleme işlemleri uygulanarak embriyo ve kabuk ile aleurone’un kısmen veya tamamen alınması suretiyle elde edilen tane ürünü,

b) Çeltik; harmandan sonra kavuzu soyulmamış olan taneyi,

c) Kargo ya da kahverengi pirinç; sadece dış kavuzu alınmış taneyi,

d) Değirmenlenmiş pirinç ya da beyaz pirinç; değirmenleme işlemiyle kepek kısmı tamamen veya kısmen ayrılmış, embriyosu alınmış kabuksuz pirinci,

-Az değirmenlenmiş pirinç; kabuksuz pirincin kısmen değirmenlenmesi ile elde edilen pirinci,

-İyi değirmenlenmiş pirinç; kabuksuz pirinçteki tohumun bir kısmının ve dış tabakanın tümü ve iç tabakanın büyük bir kısmının alınmasıyla elde edilen pirinci,

-Çok iyi değirmenlenmiş pirinç; kabuksuz pirinçteki embriyonun büyük bir kısmının tüm dış tabakasının , iç tabakanın çok büyük bir kısmının ve endosperminin bir kısmının alınmasıyla elde edilen pirinci,

e) Az haşlanmış pirinç; suya daldırılarak nişastası tamamen jelatinize olana kadar ısıl işleme tabi tutulan ve sonra kurutulan çeltik, kargo ya da kahverengi pirinci ve değirmenlenmiş beyaz pirinci,

f) Uzun taneli pirinç; tane boyu 6.0 mm den fazla ve aynı zamanda uzunluk/genişlik oranı 2’den fazla 3 den az olan veya tane boyu 6.0 mm den fazla ve aynı zamanda uzunluk/genişlik oranı 3 ve 3 den fazla olan pirinci,

g) Orta taneli pirinç; tane boyu 5.2 mm den fazla 6.0 mm den az ve uzunluk/genişlik oranı 3’ten az olan pirinci,

h) Kısa taneli pirinç; tane boyu 5.2 mm veya daha az ve uzunluk/genişlik oranı 2’den az olan pirinci,

ı) Kırık tane; ¼ ünden fazlası kırılmış olan pirinç tanelerini,

i) Ham tane ve tebeşirleşmiş tane; iyi olgunlaşmamış veya gelişimini tamamlamamış çeltiklerden elde edilen yeşil veya yeşilimsi renkteki taneler ile çeşitli nedenlerle mat, süt beyazı renk almış ve tebeşir görünümünde bulunan taneleri,

j) Mandık ya da kırmızı tane; yüzeyi kırmızı renkli pericarp ile kaplı taneyi,

k) Kırmızı çizgili tane; pericarp kalıntısı olarak çeşide has olmayan değişik yoğunlukta kırmızı çizgiler içeren taneyi,

l) Hasarlı tane; ısı, rutubet, hastalık, böceklenme ve diğer sebeplerden dolayı sararmış, çeşitli büyüklükte siyah veya kahverengi lekeler içeren veya böcek yenikli taneyi,

m) Yabancı madde; pirinç tanesi dışındaki ölü böcekler ve parçaları, yabancı tohumlar, kabuk, kepek, saman gibi organik maddeleri ile taş,kum ve toprak gibi inorganik maddeleri,

ifade eder.

Ürün Özellikleri

Madde 5- Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

a)Pirinç kendine has tat ve kokuda olmalı, gözle görünür küflü tane, canlı böcek, güve ve hayvansal kalıntılar içermemelidir.

b)Pirinçlerin rutubet miktarı en fazla %14.5 olmalıdır.

c)Farklı kriterlerdeki pirinçler karıştırılarak satışa sunulamaz.

d)Ölü böcek ve parçaları %0.1’ i geçmemelidir.

e)Diğer Organik ve inorganik yabancı maddelerin miktarları EK-1 de verilen değerleri aşmamalıdır.

f)Kırık tane oranı %8’i geçmemelidir.

g)Değirmenlenmiş ya da beyaz pirinç içinde kargo ya da kahverengi pirinç ile çeltik miktarı ayrı ayrı %0.05’i geçmemelidir.

h)Kargo ya da kahverengi pirinç içinde çeltik miktarı %1’i geçmemelidir.

Katkı Maddeleri

Madde 6- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 2. Bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Bulaşanlar

Madde 7- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin “Bulaşanlar” Bölümüne uygun olmalıdır.

Pestisit Kalıntıları

Madde 8- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde pestisit kalıntıları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 5 inci Bölümüne uygun olmalıdır.

Hijyen

Madde 9- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 7. Bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir.

Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme

Madde 10- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması ve işaretlenmesi Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9. bölümüne uygun olmalıdır.

Taşıma ve depolama

Madde 11- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 10 uncu bölümündeki kurallara uyulmalıdır.

Numune alma ve analiz metodları

Madde 12- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 11 inci bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metodlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve denetim

Madde 13- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 14- Bu Tebliğe ait hükümler; 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca denetlenir.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 1 yıl, ithalat yapan firmalar 30 gün içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan işyerleri ve satış yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu işyerleri hakkında 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 15- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.


EK-1

ORGANİK VE İNORGANİK YABANCI MADDELER

    Organik Yabancı Maddeler
En Fazla %
İnorganik Yabancı Maddeler
En Fazla %
  Kargo ya da kahverengi pirinç 1.50 0.10
  Değirmenlenmiş ya da beyaz pirinç .50 0.10
  Kargo ya da kahverengi haşlanmış 1.50 0.10
  Değirmenlenmiş ya da beyaz haşlanmış 0.50 0.10EK-2

KUSURLU TANELER İLE İLGİLİ KALİTE KRİTERLERİ

    Kargo ya da Kahverengi
(En Fazla%)
Değirmenlenmiş ya da Beyaz
(En Fazla%)
Kargo ya da Kahverengi Haşlanmış
(En Fazla%)
Değirmenlenmiş ya da Beyaz Haşlanmış
(En Fazla%)
  Hasarlı dane 2 1,5 2 1,5
  Ham tane ve tebeşirleşmiş dane 6 3 4 2
  Mandık ya da kırmızı dane 8 1 8 1
  Kırmızı çizgili dane _ 2 _ 2Resmi Gazete: 15.02.2002- 24672

Pirinç Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2002/12)

Madde 1- 19/4/2001 tarihli ve 24378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi-Pirinç Tebliği”nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Tebliğ’in amacı, paketli veya dökme olarak insan tüketimine sunulan kargo pirinç ya da kahverengi pirinç, değirmenlenmiş pirinç, az haşlanmış pirinç ve kırık pirincin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.”

Madde 2- Aynı Tebliğ’in 2 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Tebliğ paketli veya dökme olarak insan tüketimine sunulan, kargo pirinç ya da kahverengi pirinç, değirmenlenmiş pirinç, az haşlanmış pirinç ve kırık pirinci kapsar. Pirinçten türetilen ürünleri ve yapışkan pirinci kapsamaz.”

Madde 3- Aynı Tebliğ’in 4 üncü maddesinde yer alan (ı) ve (m) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Kırık tane veya kırık pirinç; ¼ ünden fazlası kırılmış olan pirinç tanelerini,”

“m) Yabancı madde; pirinç tanesi dışındaki böcek ve böcek parçaları ile kalıntıları, yabancı tohumlar, kabuk, kepek, saman gibi organik maddeleri ile taş, kum ve toprak gibi inorganik maddeleri,”

Madde 4- Aynı Tebliğ’in 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Pirinç kendine has tat ve kokuda olmalı, gözle görünür küflü tane, böcek ve böcek parçaları ile kalıntıları, hayvansal atık ve kalıntıları içermemelidir.

b) Pirinçlerin ve kırık pirinçlerin rutubet miktarı en fazla %14.5 olmalıdır.

c) Farklı kriterlerdeki pirinçler karıştırılarak satışa sunulamaz.

d) Organik ve inorganik yabancı maddelerin miktarları EK-1 de verilen değerleri aşmamalıdır.

e) Pirinç içerisindeki kırık tane oranı %5’i geçmemelidir.

f) Değirmenlenmiş ya da beyaz pirinç içinde kargo ya da kahverengi pirinç ile çeltik miktarı ayrı ayrı %0.05’ i geçmemelidir.

g) Kargo ya da kahverengi pirinç içinde çeltik miktarı %1’i geçmemelidir.”

Madde 5- Aynı Tebliğ’in 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması, etiketleme ve işaretlenmesi “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümüne uygun olmalıdır. Etiketlemede ilave olarak;

a) Ürün yılı,

b) Tane uzunluğu uzun, orta ve kısa olarak belirtilmelidir.”

Madde 6- Aynı Tebliğ’in 1 No’ lu ekinde yer alan tablonun başlığı “Organik ve İnorganik Yabancı Maddeler” olarak değiştirilmiş ve tablonun sonuna kırık pirinçle ilgili aşağıdaki ifade eklenmiştir.

“Kırık Pirinç 0.50 0.10”

Madde 7- Aynı Tebliğ’in 2 No’lu ekinde yer alan Kusurlu Taneler ile İlgili Kalite Kriterleri Tablosunun dördüncü sütunundan sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci sütun eklenmiştir.

  Kırık Pirinç
(En Fazla%)
  1.5
  3
  1
  2"

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 1 yıl, ithalat yapan firmalar 30 gün içersinde Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan söz konusu üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu üretim yerleri ile Tebliğ hükümlerine uymayan ürünleri satan işyerleri hakkında 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Madde 8- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

Okunma 3929 kez Son değişiklik Salı, 14 Ağustos 2018 11:28
Bu kategorideki diğerleri: « 2006/55 2001/42 »
Yorum yapmak için oturum açın