Pazartesi, 23 Nisan 2007 23:35

2003/44

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

RENKLENDİRİCİLER VE TATLANDIRICILAR DIŞINDAKİ GIDA KATKI MADDELERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 22.12.2003-25324

Tebliğ No 2003/44

Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (2004/15)

Yayımlandığı R.Gazete 28.03.2004-25416

Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (2004/49)

Yayımlandığı R.Gazete 13.01.2005-25699

 

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı; tatlandırıcılar ve renklendiriciler dışındaki gıda katkı maddelerinin gıdalarda kullanımı ile ilgili kriterleri ve kullanımına izin verilen en yüksek miktarlarını ve bu katkı maddelerinin etiketlenmeleri ile ilgili kuralları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, tatlandırıcılar ve renklendiriciler dışındaki gıdalarda kullanımına izin verilen gıda katkı maddelerini kapsar. Eklerde yer alanların dışındaki enzimleri kapsamaz.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğde geçen;

Gıda katkı maddesi: Tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıda ham veya yardımcı maddesi olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan veya olmayan; seçilen teknoloji gereği kullanılan işlem veya imalat sırasında kalıntı veya türevleri mamul maddede bulunabilen, gıdanın hazırlanması, tasnifi, işlenmesi, ambalajlanması, taşınması, depolanması ve dağıtımı sırasında gıda maddesinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak amacıyla kullanılmasına izin verilen maddeleri,

EC -European Community- kodu: Her bir gıda katkı maddesi için Avrupa Birliği tarafından belirlenen kod numaralarını,

İşlenmemiş gıda maddeleri: Bölünmüş, parçalanmış, kemiğinden ayrılmış, soyulmuş, temizlenmiş, ayıklanmış, öğütülmüş, kesilmiş, kıyılmış, inceltilmiş, dondurulmuş, derin dondurulmuş, soğutulmuş, paketlenmiş olsun veya olmasın; gıdaların doğal yapılarında değişikliğe neden olacak herhangi bir işlem uygulanmamış gıdaları,

Belirlenmemiş miktar/Quantum satis/QS: Herhangi bir en yüksek düzeyin belirtilmediğini,

ifade eder.

Bu Tebliğ kapsamında yer alan katkı maddelerinin fonksiyonlarının tanımı ise aşağıdaki şekildedir:

Antioksidanlar: Yağların acılaşması ve renk değişikliği gibi oksidasyonun neden olduğu bozulmaları önleyerek, gıdaların raf ömürlerinin uzatılmasını sağlayan maddeleri,

Aroma arttırıcılar: Gıdanın mevcut tat ve/veya kokusunu artıran maddeleri,

Asitler: Asitliği arttıran ve/veya gıdada ekşi bir tat oluşumunu sağlayan maddeleri,

Asitlik düzenleyiciler: Gıdaların asitlik veya alkaliliğini değiştiren veya kontrol eden maddeleri,

Emülgatörler: Bir gıda maddesinde, yağ ve su gibi iki veya daha fazla farklı fazın homojen bir karışımını oluşturan veya sabit tutan maddeleri,

Emülsifiye edici tuzlar: Peynirde bulunan proteinleri dispers hale getirerek yağ ve diğer bileşenlerin homojen dağılımını sağlayan maddeleri,

Hacim arttırıcılar: Gıdaların faydalanılabilir enerji değerini artırmadan, gıdaların hacmini artıran maddeleri,

İtici gazlar: Gıdanın, bulunduğu kaptan dışarı çıkmasını sağlayan hava dışındaki gazları,

Jelleştiriciler: Jel oluşumu ile gıdada farklı bir yapı oluşturan maddeleri,

Kabartıcılar: Gaz oluşturarak hamurun/yumurtalı soslu hamurun hacmini artıran madde veya madde bileşenlerini,

Kıvam arttırıcılar: Gıdanın kıvamını arttıran maddeleri,

Koruyucular: Gıdaların mikroorganizmalarla bozulmalarını önleyerek raf ömürlerinin uzatılmasını sağlayan maddeleri,

Köpük oluşturucular: Sıvı veya katı gıdalarda gaz fazın homojen dağılımını sağlayan maddeleri,

Köpüklenmeyi önleyiciler: Köpüklenmeyi azaltan veya önleyen maddeleri,

Metal bağlayıcılar: Metalik iyonlarla kimyasal kompleks oluşturan maddeleri,

Modifiye nişastalar: Fiziksel veya enzimatik uygulamaya, asit veya alkali ile inceltmeye veya ağartmaya tabi tutulmuş olsun veya olmasın yenilebilir nişastaların bir veya daha fazla kimyasal işleme tabi tutulması ile elde edilen maddeleri,

Nem tutucular: Gıda maddelerinin düşük rutubetli ortamdan etkilenip kurumasını önleyen veya toz gıdaların sıvı ortamlarda çözünmesini kolaylaştıran maddeleri,

Paketleme gazları: Gıda maddesi kaba yerleştirilmeden önce, yerleştirilirken veya yerleştirildikten sonra kap içine verilen hava dışındaki gazları,

Parlatıcılar: Yağlayıcılar da dahil gıdaların dış yüzeyine uygulandığında parlak bir görünüm veren veya koruyucu bir tabaka sağlayan maddeleri,

Sertleştiriciler: Meyve ve sebzelerin dokularını sert veya gevrek tutan veya mevcut jelleştiriciler ile reaksiyona girerek jel oluşumunu sağlayan veya güçlendiren maddeleri,

Stabilizörler: Gıdaların fiziko-kimyasal durumlarını korumalarını sağlayan, iki veya daha fazla karıştırılamaz fazın homojen dispersiyonunu sağlayan ve gıdaların var olan renklerini koruyan veya kuvvetlendiren maddeleri,

Taşıyıcılar: Gıda katkı maddelerini çözmek, seyreltmek veya dağılımını sağlamak gibi fiziksel yollarla modifiye ederek; bu maddelerin teknolojik işlevlerini değiştirmeden, kendileri de teknolojik bir etki yapmadan gıda katkı maddelerinin uygulama ve kullanımını kolaylaştıran maddeleri,

Topaklanmayı önleyiciler: Gıda parçacıklarının birbirine yapışması eğilimini azaltan veya önleyen maddeleri,

Un işlem maddeleri: Hamurun işleme ve pişirme kalitesini arttırmak veya geliştirmek amacı ile una veya hamura ilave edilen emülgatörler dışındaki maddeleri,

ifade eder.

Gıda katkı maddelerinin kullanımı

Madde 5 - Gıdalarda katkı maddelerinin kullanımı aşağıdaki esaslara uygun olmalıdır.

a) Aşağıda anılan maddeler gıda katkı maddesi olarak değerlendirilmez:

1) Pektin içeren maddeler ve kurutulmuş elma posası veya turunçgillerin, kabuğundan veya her ikisinin karışımından, seyreltik asit muamelesini takiben sodyum ve potasyum tuzları ile kısmi nötralizasyon sonucu elde edilen türev maddeler (sıvı pektin),

2) Sakız esasları,

3) Beyaz veya sarı dekstrin, kavrulmuş veya dekstrine edilmiş nişasta, asit veya alkali uygulaması ile modifiye edilmiş nişasta, ağartılmış nişasta, fiziksel olarak modifiye edilmiş nişasta ve amilolitik enzim uygulamasına tabi tutulmuş nişasta,

4) Amonyum klorür,

5) Kan plazması, yenilebilir jelatin, protein hidrolizatları ve bunların tuzları, süt proteini ve gluten,

6) Glutamik asit, glisin, sistein, sistin ve bunların tuzları dışındaki aminoasitler ve bunların tuzları ve katkı fonksiyonuna sahip olmayanları,

7) Kazeinatlar ve kazein,

8) İnülin,

b) Bu Tebliğ aşağıdakilere uygulanmaz

- İşlem yardımcıları

- Bitki üretiminde bitkileri korumak için kullanılan maddeler

- Aromalar

- Gıda maddelerine beslenme öğesi olarak katılan mineral vitamin, iz elementler ve benzeri ürünler

c) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan işlevler için sadece EK-1, EK-3, EK-4 ve EK-5’de yer alan maddeler kullanılır.

d) EK-2’deki gıda maddeleri hariç olmak üzere, EK-1’de yer alan gıda katkı maddeleri “QS” kuralına uygun olarak 4 üncü madde de belirtilen işlevler için kullanılır.

e) İsmen anılmadıkça bu maddenin (c) bendinde yer alan hüküm aşağıdakilere uygulanmaz:

1) İşlenmemiş gıda maddeleri,

Bal,

Bitkisel veya hayvansal, emülsifiye edilmemiş katı ve sıvı yağlar,

Tereyağı,

UHT dahil pastörize ve sterilize sade yarım yağlı / yağsız süt ve sade krema,

Aromalandırılmamış, fermentasyonu durdurulmamış süt ürünleri,

Aromalandırılmış, kolay çözünebilen kahveler hariç olmak üzere kahve ve kahve ekstraktları,

Aromalandırılmamış yaprak çay,

Şeker,

Glutensiz ve diğer düşük proteinli diyetler için uygun olan makarnalar hariç olmak üzere kuru makarna,

Sterilize yayıkaltı hariç olmak üzere aromalandırılmamış doğal yayık altı.

2) Sağlık sorunu olan çocuklara yönelik gıdalar dahil olmak üzere, Türk Gıda Kodeksi-Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliğinde yer alan bebek ve çocuk gıdaları için EK-6’da yer alan hükümler geçerlidir.

3) EK-2’de yer alan gıda maddelerinde sadece bu ekteki katkı maddeleri kullanılır. Ek 3 ile Ek 4 de bulunan katkı maddeleri ise sadece bu eklerde belirtilen koşullar altında kullanılmalıdır.

f) EK-3 ve EK-4’de yer alan katkı maddeleri sadece bu eklerde yer alan gıda maddelerinde ve belirtilen koşullarda kullanılır.

g) Gıda katkı maddelerinde, taşıyıcılar ve taşıyıcı çözücüleri olarak sadece EK-5’de yer alan katkı maddeleri belirtilen koşullar altında kullanılır.

h)Bu Tebliğ hükümleri, özel beslenme amaçlı gıdalara da uygulanır.

ı)Eklerde yer alan en yüksek miktarlar farklı bir şekilde belirtilmedikçe tüketime hazır gıdalar için geçerlidir.

j) Bir gıda katkı maddesinin gıda maddesinde bulunmasına aşağıdaki şartlarda izin verilir.

- Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen gıda maddeleri dışında, gıda katkı maddesi karma gıda maddesinin bileşenlerinden birinde izinli ise,

- Eğer gıda maddesi yalnız karma gıda maddesinin hazırlanmasında kullanılıyorsa, karma gıda maddesinin bu Tebliğ hükümlerini taşıması gerekir.

k) Bu maddenin ( j ) bendinde yer alan hükümler bebek mamaları-formülleri ve devam mamaları-formüllerine ve ek besinlere uygulanmaz.

l) Bu Tebliğ hükümleri eklerde yer alan aynı zamanda tatlandırıcı veya renklendirici işlevi olan katkı maddelerine de uygulanır.

m) Eklerde quantum satis/QS olarak belirlenen katkı maddeleri iyi üretim uygulamaları ile uyumlu olmalı, kullanım amacı için gerekli miktardan fazla olmamalı ve tüketici yanıltılmamalıdır.

Katkı maddelerinin etiketlenmesi

Madde 6- Gıda katkı maddesi veya bileşimlerinin ambalaj ve/veya etiketi üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinemez biçimde bulundurulmalıdır.

Üretici veya ambalajlayıcı veya satıcı firmanın adı veya ticari adı ve işyeri adresi,

Katkı maddesinin adı ve EC kodu,

Madde karışım halinde ise, her bir katkı maddesinin adı, EC kodu ve ağırlıkça azalan sırası,

Katkı maddesine; seyreltilmesini, çözünmesini, standartlaştırılmasını, satışını veya depolanmasını kolaylaştırmak amacı ile değişik maddeler veya gıda bileşenleri katıldı ise, kullanılan maddenin adı, kullanım amacı ve her bir bileşenin ağırlıkça azalan sırası,

“Gıdada kullanım içindir” ifadesi veya gıdada kullanılacağını belirtir farklı bir ifade,

Gerekli ise özel depolama ve kullanım şartları,

Kullanım talimatı,

Parti veya seri numarası,

Net miktarı,

Gıdada kullanım miktarı sınırlı olan bileşenlerin ağırlıkça % leri,

Katkı maddesi hayvansal kaynaklardan elde edilmiş ise, elde edildiği hayvanın cinsi,

Üretim tarihi,

“Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme Bölümüne uygun olarak son tüketim tarihi.

Tescil ve denetim

Madde 7- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 8- Bu Tebliğe ait hükümler; 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca denetlenir.

Avrupa Birliğine uyum

Madde 9- Bu Tebliğ , 95/2/EC sayılı “Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri” Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 10-Bu Tebliğ ile 25/8/2002 tarih ve 24857 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Türk

Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 6 ay içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

Madde 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.


EK-1

5 İNCİ MADDENİN d BENDİNDE YER ALAN GIDA MADDELERİ HARİÇ GIDA MADDELERİNDE GENEL OLARAK KULLANIMINA İZİN VERİLEN GIDA KATKI MADDELERİ

Açıklamalar:

1- Bu listedeki maddeler 5 inci maddenin d bendinde yer alanlar hariç olmak üzere tüm gıda maddelerinde QS prensibine göre kullanılabilir.

2- E 407 ve E440 maddeleri adı ve numarasının yanında şekerle standardlaştırıldığının belirtilmesi kaydıyla, şeker ile standardlaştırılabilir.

3- E 410, E412, E415 ve E417 maddeleri yenilmesi sırasında rehidrate olacak kurutulmuş gıda maddelerinde kullanılmaz.

4- E290, E938, E939, E941, E942, E948 ve E949 maddeleri 5 inci maddenin d bendinde yer alan gıdalarda da kullanılabilir.

 

  E KODU ADI
  E 170 Kalsiyum karbonatlar
    (i) Kalsiyum karbonat
    (ii) Kalsiyum hidrojen karbonat
  E 260 Asetik asit
  E 261 Potasyum asetat
  E 262 Sodyum asetatlar
    (i) Sodyum asetat
    (ii) Sodyum hidrojen asetat (Sodyum diasetat)
  E 263 Kalsiyum asetat
  E 270 Laktik asit
  E 290 Karbon dioksit
  E 296 Malik asit
  E 300 Askorbik asit
  E 301 Sodyum askorbat
  E 302 Kalsiyum askorbat
  E 304 Askorbik asidin yağ asidi esterleri
    (i) Askorbil palmitat
    (ii) Askorbil stearat
  E 306 Tokoferolce zengin ekstrakt
  E 307 Alfatokoferol
  E 308 Gamatokoferol
  E 309 Deltatokoferol
  E 322 Lesitinler
  E 325 Sodyum laktat
  E 326 Potasyum laktat
  E 327 Kalsiyum laktat
  E 330 Sitrik asit
  E 331 Sodyum sitratlar
    (i) Monosodyum sitrat
    (ii) Disodyum sitrat
    (iii) Trisodyum sitrat
  E 332 Potasyum sitratlar
    (i) Monopotasyum sitrat
    (ii) Tripotasyum sitrat
  E 333 Kalsiyum sitratlar
    (i) Monokalsiyum sitrat
    (ii) Dikalsiyum sitrat
    (iii) Trikalsiyum sitrat
  E 334 Tartarik asit (L(+) (-))
  E 335 Sodyum tartaratlar
    (i) Monosodyum tartarat
    (ii) Disodyum tartarat
  E 336 Potasyum tartaratlar
    (i) Monopotasyum tartarat
    (ii) Dipotasyum tartarat
  E 337 Sodyum potasyum tartarat
  E 350 Sodyum malatlar
    (i) Sodyum malat
    (ii) Sodyum hidrojen malat
  E 351 Potasyum malat
  E 352 Kalsiyum malatlar
    (i) Kalsiyum malat
    (ii) Kalsiyum hidrojen malat
  E 354 Kalsiyum tartarat
  E 380 Triamonyum sitrat
  E 400 Aljinik asit
  E 401 Sodyum aljinat
  E 402 Potasyum aljinat
  E 403 Amonyum aljinat
  E 404 Kalsiyum aljinat
  E 406 Agar
  E 407 Karragenan
  E 407 a İşlenmiş eucheuma seaweed
  E 410 Locust bean gum/keçiboynuzu gamı
  E 412 Guar gam
  E 413 Tragacanth/ Kitre gamı
  E 414 Akasya gamı/Gam arabik
  E 415 Ksantan gam
  E 417 Tara gam
  E 418 Jellan gam
  E 422 Gliserol
  E 440 Pektinler
    (i) Pektin
    (ii) Amidize pektin
  E 460 Selüloz
    (i) Mikrokristalin selüloz
    (ii) Toz selüloz
  E 461 Metil selüloz
  E 463 Hidroksipropil selüloz
  E 464 Hidroksipropil metil selüloz
  E 465 Etil metil selüloz
  E 466 Karboksimetil selüloz
    Sodyum karboksimetil selüloz
  E 469 Enzimatik hidrolize karboksi metil selüloz
  E 470 a Yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları
  E 470 b Yağ asitlerinin magnezyum tuzları
  E 471 Yağ asitlerinin mono ve digliseritleri
  E 472 a Yağ asitlerinin mono ve digliseridlerinin asetik asit esterleri
  E 472 b Yağ asitlerinin mono ve digliseridlerinin laktik asit esterleri
  E 472 c Yağ asitlerinin mono ve digliseridlerinin sitrik asit esterleri
  E 472 d Yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin tartarik asit esterleri
  E 472 e Yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin mono ve diasetil tartarik asit esterleri
  E 472 f Yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin karışık asetik ve tartarik asit esterleri
  E 500 Sodyum karbonatlar
    (i) Sodyum karbonat
    (ii) Sodyum hidrojen karbonat
    (iii) Sodyum seskui karbonat
  E 501 Potasyum karbonatlar
    (i) Potasyum karbonat
    (ii) Potasyum hidrojen karbonat
  E 503 Amonyum karbonatlar
    Amonyum karbonat
    Amonyum hidrojen karbonat
  E 504 Magnezyum karbonatlar
    Magnezyum karbonat
    Magnezyum hidroksit karbonat
    (Magnezyum hidrojen karbonat)
  E 507 Hidroklorik asit
  E 508 Potasyum klorür
  E 509 Kalsiyum klorür
  E 511 Magnezyum klorür
  E 513 Sülfürik asit
  E 514 Sodyum sülfatlar
    Sodyum sülfat
    Sodyum hidrojen sülfat
  E 515 Potasyum sülfatlar
    Potasyum sülfat
    Potasyum hidrojen sülfat
  E 516 Kalsiyum sülfat
  E 524 Sodyum hidroksit
  E 525 Potasyum hidroksit
  E 526 Kalsiyum hidroksit
  E 527 Amonyum hidroksit
  E 528 Magnezyum hidroksit
  E 529 Kalsiyum oksit
  E 530 Magnezyum oksit
  E 570 Yağ asitleri
  E 574 Glukonik asit
  E 575 Glukonodeltalakton
  E 576 Sodyum glukonat
  E 577 Potasyum glukonat
  E 578 Kalsiyum glukonat
  E 640 Glisin ve sodyum tuzu
  E 920 L-sistein (1)
  E 938 Argon
  E 939 Helyum
  E 941 Azot
  E 942 Azot oksit
  E 948 Oksijen
  E 949 Hidrojen
  E 1103 İnvertaz
  E 1200 Polidekstroz
  E 1404 Okside edilmiş nişasta
  E 1410 Mononişasta fosfat
  E 1412 Dinişasta fosfat
  E 1413 Fosfatlandırılmış dinişasta fosfat
  E 1414 Asetillendirilmiş dinişasta fosfat
  E 1420 Asetillendirilmiş nişasta
  E 1422 Asetillendirilmiş dinişasta adipat
  E 1440 Hidroksipropil nişasta
  E 1442 Hidroksipropil dinişasta fosfat
  E 1450 Nişasta sodyum oktenil suksinat
  E 1451 Asetillendirilmiş okside nişasta
    (1) Sadece un işlem maddesi olarak kullanılabilir.


EK-2

EK-1’deki KATKI MADDELERİNİN KISITLI MİKTARLARDA KULLANILDIĞI GIDA MADDELERİ

GIDA MADDESİ KATKI MADDESİ EN YÜKSEK MİKTAR
Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliği ile Çikolata ve çikolata ürünleri Tebliğinde yer alan ürünler (Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz kakao ve çikolata ürünleri hariç)

 

E 330 Sitrik asit
E 322 Lesitinler
E 334 Tartarik asit
E 422 Gliserol
E 471 Yağ asitlerinin mono ve digliseritleri
% 0,5
QS
% 0,5
QS
QS
E 170 Kalsiyum karbonatlar
E 500 Sodyum karbonatlar
E 501 Potasyum karbonatlar
E 503 Amonyum karbonatlar
E 504 Magnezyum karbonatlar
E 524 Sodyum hidroksit
E 525 Potasyum hidroksit
E 526 Kalsiyum hidroksit
E 527 Amonyum hidroksit
E 528 Magnezyum hidroksit
E 530 Magnezyum oksit
% 7
(yağsız kuru maddede potasyum karbonatlar cinsinden)
E 414 Akasya gamı
E 440 Pektinler
QS
Sadece parlatıcı olarak
Meyve suyu ve nektarları - Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliğinde yer alan E 300 Askorbik asit QS
Ananas suyu E 296 Malik asit 3 g/l
Nektarlar - Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliğinde yer alan E 330 Sitrik asit
E 270 Laktik asit
5 g/l
5 g/l
Üzüm suyu E 170 Kalsiyum karbonatlar
E 336 Potasyum tartaratlar
QS
Meyve suları - Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliğinde yer alan E 330 Sitrik asit 3 g/l
Ekstra reçel, geleneksel ekstra reçel ve ekstra jöle - Reçel Jöle Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliğinde yer alan E 440 Pektinler
E 270 Laktik asit
E 296 Malik asit
E 300 Askorbik asit
E 327 Kalsiyum laktat
E 330 Sitrik asit
E 331 Sodyum sitratlar
E 333 Kalsiyum sitratlar
E 334 Tartarik asit
E 335 Sodyum tartaratlar
E 350 Sodyum malatlar
E 471Yağ asitlerinin mono ve digliseritler
QS
Reçel jöle ve marmelatlar - Reçel Jöle Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliğinde yer alan ürünler ve diğer düşük kalorili benzer sürülebilir meyve ürünleri E 440 Pektinler
E 270 Laktik asit
E 296 Malik asit
E 300 Askorbik asit
E 327 Kalsiyum laktat
E 330 Sitrik asit
E 331 Sodyum sitratlar
E 333 Kalsiyum sitratlar
E 334 Tartarik asit
E 335 Sodyum tartaratlar
E 350 Sodyum malatlar
QS
E 400 Aljinik asit
E 401 Sodyum aljinat
E 402 Potasyum aljinat
E 403 Amonyum aljinat
E 404 Kalsiyum aljinat
E 406 Agar-agar
E 407 Karragenan
E 410 Locust bean gam
E 412 Guar gam
E 415 Ksantan gam
E 418 Jellan gam
10 g/kg
(tek veya birlikte)
E 471Yağ asitlerinin mono ve digliseritler
E 509 Kalsiyum klorür
E 524 Sodyum hidroksit
QS
Koyulaştırılmış süt ve süttozu Tebliğinde yer alan ürünler E 300 Askorbik asit
E 301 Sodyum askorbat
E 304 Askorbik asitin yağ asidi esterleri
E 322 Lesitinler
E 331 Sodyum sitratlar
E 332 Potasyum sitratlar
E 407 Karragenan
E 500 Sodyum bikarbonat
E 501 Potasyum bikarbonat
E 509 Kalsiyum klorür
QS
Sade pastörize krema E 401 Sodyum aljinat
E 402 Potasyum aljinat
E 407 Karragenan
E 466 Sodyum karboksi metil selüloz
E 471 Yağ asitlerinin mono ve digliseritleri
QS
Dondurulmuş ve derin dondurulmuş işlenmemiş sebzeler ve meyveler; tüketime hazır ön ambalajlı, soğutulmuş işlenmemiş meyve ve sebzeler ve ön ambalajlı işlenmemiş ve soyulmuş patatesler Meyve kompostosu İşlenmemiş balık, yumuşakçalar ve kabuklular ( bu ürünlerin dondurulmuş ve derin dondurulmuşları dahil) E 300 Askorbik asit
E 301 Sodyum askorbat
E 302 Kalsiyum askorbat
E 330 Sitrik asit
E 331 Sodyum sitratlar
E 332 Potasyum sitratlar
E 333 Kalsiyum sitratlar
QS
Az haşlanmış pirinç E 471 Yağ asitlerinin mono ve digliseritleri
E 472a Yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin asetik asit esterleri
QS
Emülsifiye edilmemiş hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ( zeytinyağı hariç) E 304 Askorbik asitin yağ asiti esterleri
E 306 Tokoferolce zengin ekstrakt
E 307 Alfa tokoferol
E 308 Gama tokoferol
E 309 Delta tokoferol
QS
E 322 Lesitinler 30 g/l
E 471 Yağ asitlerinin mono ve digliseritleri 10 g/l
E 330 Sitrik asit
E 331 Sodyum sitratlar
E 332 Potasyum sitratlar
E 333 Kalsiyum sitratlar
QS
Pişirme ve/veya kızartma amaçlı veya et suyu ile hazırlanan soslarda ve et suyunda kullanılan emülsifiye edilmemiş hayvansal ve bitkisel sıvı yağlar (zeytinyağı hariç) E 270 Laktik asit
E 300 Askorbik asit
E 304 Askorbik asitin yağ asiti esterleri
E 306 Tokoferolce zengin ekstrakt
E 307 Alfa tokoferol
E 308 Gama tokoferol
E 309 Delta tokoferol
QS
E 322 Lesitinler 30 g/l
E 471 Yağ asitlerinin mono ve digliseritleri 10 g/l
E 472c Yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin sitrik asit esterleri
E 330 Sitrik asit
E 331 Sodyum sitratlar
E 332 Potasyum sitratlar
E 333 Kalsiyum sitratlar
QS
Rafine zeytin yağı, prina yağı dahil E 307 Alfa-tokoferol 200 mg/l
Olgunlaştırılmış Peynirler E 170 Kalsiyum karbonatlar
E 504 Magnezyum karbonatlar
E 509 Kalsiyum klorür
E 575 Glukano-delta-lakton
QS
Mozzarella ve lor E 260 Asetik asit
E 270 Laktik asit
E 330 Sitrik asit
E 575 Glukano-delta-lakton
QS
Konserve meyve ve sebzeler E 260 Asetik asit
E 261 Potasyum asetat
E 262 Sodyum asetatlar
E 263 Kalsiyum asetat
E 270 Laktik asit
E 296 Malik asit
E 300 Askorbik asit
E 301 Sodyum askorbat
E 302 Kalsiyum askorbat
E 325 Sodyum laktat
E 326 Potasyum laktat
E 327 Kalsiyum laktat
E 330 Sitrik asit
E 331 Sodyum sitratlar
E 332 Potasyum sitratlar
E 333 Kalsiyum sitratlar
E 334 Tartarik asit
E 335 Sodyum tartaratlar
E 336 Potasyum tartaratlar
E 337 Sodyum potasyum tartarat
E 509 Kalsiyum klorür
E 575 Glukono-delta-lakton
QS
Ambalajlı taze kıyma ürünleri E 300 Askorbik asit
E 301 Sodyum askorbat
E 302 Kalsiyum askorbat
E 330 Sitrik asit
E 331 Sodyum sitratlar
E 332 Potasyum sitratlar
E 333 Kalsiyum sitratlar
QS
Sadece buğday unu, su, maya ve tuzdan oluşan ekmek E 260 Asetik asit
E 261 Potasyum asetat
E 262 Sodyum asetatlar
E 263 Kalsiyum asetat
E 270 Laktik asit
E 300 Askorbik asit
E 301 Sodyum askorbat
E 302 Kalsiyum askorbat
E 304 Askorbik asitin yağ asiti esterleri
E 322 Lesitinler
E 325 Sodyum laktat
E 326 Potasyum laktat
E 327 Kalsiyum laktat
E 471 Yağ asitlerinin mono ve digliseritleri
E 472a Yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin asetik asit esterleri
E 472d Yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin tartarik asit esterleri
E 472e Yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin mono ve diasetil tartarik asit esterleri
E 472f Yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin tartarik ve asetik karışımlarının esterleri
QS
Kurutulmamış makarna E 270 Laktik asit
E 300 Askorbik asit
E 301 Sodyum askorbat
E 322 Lesitinler
E 330 Sitrik asit
E 334 Tartarik asit
E 471 Yağ asitlerinin mono ve digliseritleri
E 575 Glukono-delta-lakton
QS
Şaraplar E 300 Askorbik asit
E 330 Sitrik asit
E 334 Tartarik asit [L(+) (-)]
E 336 Potasyum tartarat
E 353 Metatartarik asit
E 354 Kalsiyum tartarat
E 402 Potasyum aljinat
E 404 Kalsiyum aljinat
E 414 Akasya gamı
E 501 Potasyum karbonatlar
100 mg/l
1 g/l
2,5 g/l
2,5 g/l
200 mg/l
2,5 g/l
QS
QS
300 mg/l
5 g/l
Şarap dışındaki yarı mamul maddeler E 334 Tartarik asit [L(+) (-)]
E 336 Potasyum tartarat
E 354 Kalsiyum tartarat
1,5 g/l
Bira E 270 Laktik asit
E 300 Askorbik asit
E 301 Sodyum askorbat
E 330 Sitrik asit
E 414 Akasya gamı
QS
Ananas ve passion meyvesinin suyu ve nektarı E 440 Pektinler 3 g/l
Dilimlenmiş ve rendelenmiş olgunlaştırılmış peynir E 170 Kalsiyum karbonatlar
E 504 Magnezyum karbonatlar
E 509 Kalsiyum klorür
E 575 Glukano-delta-lakton
E 460 Selülozlar
QS
Ekşitilmiş krema E 500 Sodyum karbonatlar QS


EK–3

ŞARTLI İZİN VERİLEN KORUYUCULAR VE ANTİOKSİDANLAR

BÖLÜM A

SORBATLAR, BENZOATLAR ve P-HİDROKSİBENZOATLAR

1-Fermentasyonu devam eden ürünlerde bu tablodaki koruyucular kullanılmaz. Ancak bazı fermente ürünlerde kullanılan fermentasyon tekniği nedeniyle benzoik asit bulunabilir.

2- Aşağıda anılan maddelerin seviyeleri serbest asit cinsinden ifade edilmiştir.

3- Maksimum dozlar üreticinin tarifine göre hazırlanmış tüketime hazır gıdalar için verilmiştir.

GIDA MADDESİ

MAKSİMUM MİKTAR (mg/kg veya mg/lt)

Sa(1) Ba(2) PHB(3) Sa+Ba(4) Sa+PHB(5) Sa+Ba+PHB(6)
Şarap bazlı aromalı içecekler 200          
Alkol içermeyen aromalı içecekler (Sütlü içecekler hariç) 300 150   250Sa+150Ba    
Sıvı çay konsantreleri, sıvı meyve ve bitki infüzyon konsantreleri       600    
Sekremental kullanımlar için fermente edilmemiş üzüm suyu,       2000    
Alkolsüzlerde dahil şaraplar ve meyve şarapları, 200          
cider ve perry            
Alkolsüz fıçı birası   200        
Bal likörü 200          
Hacmen %15 den az alkol içeren alkollü içecekler 200 200   400    
Makarna ve mantı ürünlerinde kullanılan dolgu maddeleri 1000          
Düşük şekerli reçel, jöle, marmelatlar ve benzeri düşük kalorili   500   1000    
veya şekersiz ürünler ve diğer meyve bazlı püreler            
Şekerlendirilmiş, kristalize edilmiş ve parlatılmış meyve ve sebzeler       1000    
Kurutulmuş meyveler 1000          
Meyve bazlı soslar dahil;şişelenmiş veya konserve püre, komposto, 1000          
salata ve benzeri ürünler dışındaki sebze ve meyve preperatları            
Sirke, salamura veya yağ içindeki sebzeler (Zeytin hariç)       2000    
Ön kızartma yapılmış patates dilimleri ve patates hamuru 2000          
Zeytin ve zeytin bazlı ürünler 1000 500   1000    
Pişirilmiş, kürlenmiş veya kurutulmuş et ürünleri için jöle kaplamalar,pate         1000  
Kurutulmuş et ürünlerine yüzey uygulamaları           QS
Havyar ürünleri de dahil olmak üzere kısmen korunmuş balık ürünleri       2000    
Tuzlanmış,kurutulmuş balık       200    
Pişirilmiş karides       2000    
ön ambalajlanmış,dilimlenmiş peynir 1000          
Olgunlaştırılmamış peynir 1000          
İşlenmiş peynir 2000          
Dilimlenmiş peynir, çeşnili peynir 1000          
Isıl işlem görmemiş süt bazlı tatlılar       300    
Çökelek 1000          
Sıvı yumurta (Beyaz,sarı veya tüm)       5000    
Kurutulmuş,konsantre edilmiş,dondurulmuş ve 1000          
derin dondurulmuş yumurta ürünleri            
Ambalajlanmış dilimli ekmek(Çavdar dahil) 2000          
Kısmen pişirilmiş, perakende olarak satılmak 2000          
üzere ambalajlanmış fırıncılık ürünleri            
Su aktivitesi 0.65 ten fazla olan hafif fırıncılık ürünleri 2000          
Tahıl veya patates bazlı çerezler ve kaplanmış kabuklu meyveler         1000(max.300PHB)  
Sütlü, yumurtalı, sulu hamurlar 2000          
Şekerlemeler (Çikolata hariç)           1500(max.300 PHB)
Sakız       1500    
Süslemeler (Pankek şurupları, milkşeyk ve dondurma için 1000          
aromalandırılmış şuruplar, v.b.)            
%60 veya daha fazla katı yağ içeren yağ emülsiyonları(Tereyağı hariç) 1000          
%60 dan az katı yağ içeren yağ emülsiyonları 2000          
%60 dan az yağ içeren emülsifiye edilmiş soslar 2000 1000   2000    
%60 dan fazla yağ içeren emülsifiye edilmiş soslar 1000 500   1000    
Emülsifiye edilmemiş soslar       1000    
Hazır salatalar       1500    
Hardal       1000    
Çeşni verici maddeler       1000    
Sıvı çorbalar ve et suları (Konserve hariç)       500    
Sıvı gıda takviyeleri           2000
Bebek ve küçük çocuk gıdaları hariç özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar       1500    
kilo kontrolü amaçlı; günlük toplam diyet yerine geçen gıdalar veya            
bir öğün için olanlar            
Et,balık,kabuklular,kafadan bacaklılar,peynir bazlı protein analogları 2000          
Peynir ve peynir analogları(sadece yüzey uygulamaları) QS          
Pişmiş kırmızı pancar   2000        
Su aktivitesi 0.6 dan fazla olan kolajen bazlı kılıflar QS          

Not 1: E 200 Sorbik asit, E 202 Potasyum sorbat ve E 203 Kalsiyum sorbat "Sa" olarak kısaltılmıştır.

2: E 210 Benzoik asit, E 211 Sodyum benzoat, E 212 Potasyum benzoat ve E 213 Kalsiyum benzoat "Ba" olarak kısaltılmıştır.

3: E 214 Etil p-hidroksibenzoat, E 215 Sodyum etil p-hidroksibenzoat, E 216 Propil p-hidroksibenzoat, E 217 Sodyum propil p-hidroksibenzoat E 218 Metil p-hidroksibenzoat ve 219 Sodyum metil p-hidroksibenzoat "PHB" olarak kısaltılmıştır.

4: Sa + Ba: Sa ve Ba tek veya birlikte kullanılabilir anlamındadır.

5: Sa + PHB: Sa ve PHB tek veya birlikte kullanılabilir anlamındadır.

6: Sa + Ba + PHB: Sa, Ba ve PHB tek veya birlikte kullanılabilir anlamındadır.

BÖLÜM B

KÜKÜRT DİOKSİT VE TUZLARI

GIDA MADDESİ EN YÜKSEK DEĞER
(Kükürtdioksit cinsinden mg/kg veya mg/l)
En az %4 sebze ve/veya hububat içeren köfteler 450
Sosis, salam ve sucuklar 450
Kurutulmuş, tuzlanmış Gadida balığı 200
Taze,dondurulmuş ve derin dondurulmuş kabuklular ve kafadan bacaklılar 150(Yenilebilir kısımlarda)
Pişirilmiş kabuklular ve kafadan bacaklılar 50(Yenilebilir kısımlarda)
Kuru bisküvi 50
Nişasta (Bebek ve çocuk mamaları içindeki nişasta hariç) 50
Kabuksuz arpa 30
Kurutulmuş patates 400
Hububat veya patates bazlı çerezler 50
Soyulmuş patatesler 50
İşlenmiş patates (Dondurulmuş ve derin dondurulmuş dahil) 100
Patates hamuru 100
İşlem görmüş beyaz sebzeler (Dondurulmuş ve derin dondurulmuş dahil) 50
Kurutulmuş beyaz sebzeler 400
Kurutulmuş zencefil 150
Kurutulmuş domates 200
Bayır turpu pulpu 800
Soğan ve sarımsak pulpu 300
Sirke,yağ veya salamura içindeki sebze ve meyveler (Salamura zeytin ve salamura golden pepper hariç) 100
Salamura golden pepper 500
İşlenmiş mantarlar (Dondurulmuş mantar dahil) 50
Kurutulmuş mantarlar 100
Kurutulmuş meyveler
-Kayısı,şeftali,üzüm,erik ve incir
-Muz
-Elma ve armut
-Diğerleri (Kabuklu meyveler dahil)

2000
1000
600
500
Kurutulmuş hindistancevizi 50
Şekerlendirilmiş,kristalize edilmiş veya parlatılmış meyveler, sebzeler,melekotu ve narenciye kabuğu 100
Reçel,jöle,marmelat ve tatlandırılmış kestane püresi tebliğinde yer alan ürünler (ekstra reçel,

ekstra jöle ve geleneksel ekstra reçel hariç ) ve düşük kalorililer de dahil olmak üzere diğer benzer

sürülebilir meyve ürünleri
50
Sülfitle muamele edilmiş meyvelerden yapılan reçel,jöle ve marmelatlar 100
Meyve bazlı turta dolguları 100
Narenciye suyu bazlı çeşniler 200
Ev yapımı şarap için konsantre üzüm suyu 2000
Tüketiciye direkt satış amaçlı sıvı pektin ve jelleştirici meyve ekstraktı 800
Yeniden sulandırılmış kuru meyveler 100
Şişelenmiş dilimli limon 250
Şekerler (Kurutulmuş olsun veya olmasın glukoz şurubu hariç) 10
Glukoz şurubu (Kurutulmuş veya değil) 20
Melas 70
Diğer şekerler 40
Kaplamalar (Pankekler için şuruplar,milkşeyk ve dondurma için aromalı şuruplar ve benzeri ürünler.) 40
Toplu tüketim için hazırlanan portakal,üzümsü meyveler,elma ve ananas suları 50
Misket limonu ve limon suyu 350
%2.5 dan az olmayan arpa suyu içeren meyve suyu bazlı konsantreler 350
Diğer meyve suyu bazlı konsantreler veya granüler veya toz haldeki meyveler 250
Meyve suyu içeren alkolsüz,aromalandırılmış içecekler 20(Sadece konsantreden taşınan)
En az 235 g/l glukoz şurubu içeren aromalandırılmış alkolsüz içecekler 50
Fermente edilmemiş üzüm suyu sakremental kullanımlar için 70
Glukoz şurubu bazlı şekerlemeler 50(Sadece glukoz şurubundan taşınan)
Bira (Alkolsüz ve düşük alkollü dahil) 20
İkinci fermentasyonu fıçıda yapılmış biralar 50
Alkolsüz şarap 200
Cider,pery, meyve şarabı,köpüklü meyve şarabı (Alkolsüz ürünler dahil) 200
Bal likörü 200
Fermente sirke 170
Hardal (Dijon hardalı hariç) 250
Dijon hardalı 500
Jelatin 50
Sebze ve tahıl protein bazlı et,balık ve kabuklu deniz hayvanları analogları 200
Et analogları, balık ve kabuklu deniz hayvanları bazlı protein 200
Kırmızı şarap (şeker içeriği 5 g/l den çok olanlar) 160
Kırmızı şarap (şeker içeriği 5 g/l den az olanlar) 260
Beyaz ve roze şarap (şeker içeriği 5 g/l den çok olanlar) 210
Beyaz ve roze şarap (şeker içeriği 5 g/l den az olanlar) 235
Köpüklü şarap 200
Şampanya 235
Marine edilmiş kuru meyveler 50
Vakum paketlenmiş tatlı mısır 100
Tüm armut içeren distile alkollü içecekler 50

Not 1: Kükürt dioksit ve tuzları olarak aşağıdaki maddeler kullanılabilir.

E 220 Kükürt dioksit

E 221 Sodyum sülfit

E 222 Sodyum hidrojen sülfit

E 223 Sodyum metabisülfit

E 224 Potasyum metabisülfit

E 226 Kalsiyum sülfit

E 227 Kalsiyum hidrojen sülfit

E 228 Potasyum hidrojen sülfit

2: En yüksek seviyeler tüm kaynaklardan gelecek toplam miktar olarak kükürt dioksit cinsinden verilmiştir.

3: 10 mg/kg veya 10 mg/l den az olan bir kükürt dioksit kalıntısı değerlendirmeye alınmaz.

BÖLÜM – C

DİĞER KORUYUCULAR

EC Kodu ve Maddenin Adı Gıda Maddesi Maksimum Miktar
E 230 Bifenil,difenil Turunçgillerin yüzey uygulamalarında 70 mg/kg
E 231 Ortofenil fenol
E 232 Sodyum ortofenil fenol
Turunçgillerin yüzey uygulamalarında 12 mg/kg (tek veya birlikte ortofenil fenol cinsinden)
E 234 Nisin İrmik ve tapioka pudingleri ve benzeri ürünler 3 mg/kg
Olgunlaştırılmış ve işlem görmüş peynirler 12.5 mg/kg (Bazı peynirlerde ferm. sonucu bulunur)
E 235 Natamisin Sert , yarı sert ve yarı yumuşak peynirlerin ve kurutulmuş, kürlenmiş sucuk, salam ve sosislerin yüzey uygulamalarında 1 mg/dm2 lik yüzeyde (5 mm.lik derinlikte bulunmayacak)
E 239 Hekzametilen tetramin Provolon peyniri 25 mg/kg formaldehit cinsinden kalıntı miktarı
E 242 Dimetil dikarbonat Alkolsüz aromalı içecekler
Alkolsüz şarap
Sıvı çay konsantresi
250 mg/l (katılan bu miktar için kalıntı tespit edilememelidir.)
E 249 Potasyum nitrit(1)
E 250 Sodyum nitrit (1)
Isıl işlem uygulanmamış kürlenmiş, kurutulmuş et ürünleri 150 mg/kg (sodyum nitrit cinsinden,bünyesinde bulunan)
50 mg/kg (sodyum nitrit cins. satış noktasındaki kalıntı miktarı)
Diğer kürlenmiş et ürünleri ve et konserveleri 150 mg/kg (sodyum nitrit cinsinden,bünyesinde bulunan)
100 mg/kg (sodyum nitrit cinsinden satış nok. kalıntı miktarı)
Kürlenmiş bakon 175 mg/kg (sodyum nitrit cinsinden satış nok.kalıntı miktarı)
E 251 Sodyum nitrat Kürlenmiş et ürünleri ve et konserveleri 300 mg/kg (sodyum nitrat cinsinden,bünyesinde bulunan)
250 mg/kg (sodyum nitrat cinsinden,satış nok.kalıntı miktarı)
E 252 Potasyum nitrat Sert , yarı sert ve yarı yumuşak peynirler 50 mg/kg (sodyum nitrat cinsinden satış nok. kalıntı miktarı)
Süt bazlı peynir analogları 50 mg/kg (sodyum nitrat cinsinden satış nok. kalıntı miktarı)
Salamura ringa ve çaça balıkları 200 mg/kg (sodyum nitrit cinsinden,nitrattan meydana gelen kalıntı nitrit miktarı)
E 280 Propionik asit (2)
E 281 Sodyum propiyonat (2)
E 282 Kalsiyum propiyonat (2)
E 283 Potasyum propiyonat (2)
Ambalajlı dilimli ekmek ve çavdar ekmeği 3000 mg/kg (propiyonik asit cinsinden)
Enerjisi azaltılmış ekmek 2000 mg/kg (propiyonik asit cinsinden)
Kısmen fırınlanmış, ambalajlı ekmek 2000 mg/kg (propiyonik asit cinsinden)
Su aktivitesi 0.65 ten fazla olan ön ambalajlı hafif fırıncılık ürünleri (Unlu şekerlemeler dahil) 2000 mg/kg (propiyonik asit cinsinden)
Ambalajlı ekmek çeşitleri 2000 mg/kg (propiyonik asit cinsinden)
Peynir ve peynir analogları QS (sadece yüzey uygulamaları)
Ambalajlı ekmek (buğday unu, su, tuz ve maya dan oluşan hariç) 1000 mg/kg (propiyonik asit cinsinden)
E 284 Borik asit   4 g/kg(Borik asit cinsinden)
E 285 Sodyum tetraborat(Boraks) Mersin balığı yumurtası(Havyar)  
E1105 Lisozim Olgunlaştırılmış peynir QS

1- Gıdalarda kullanılmak üzere üretilen nitritler sadece tuz veya tuza eşdeğer bir madde ile karışım halinde satılabilir

2- Propionik asit ve tuzları işlem gereği bazı fermente ürünlerde bulunabilir.

BÖLÜM - D

DİĞER ANTİOKSİDANLAR

EC KODU VE ADI GIDA MADDESİ MAKSİMUM MİKTAR (mg/kg)
E 310 Propil gallat
E 311 Oktil gallat
E 312 Dodesil gallat
E 320 Bütillendirilmiş hidroksianisol(BHA)
321 Bütillendirilmiş hidroksitoluen (BHT)
Isıl işlem görmüş gıdaların endüstriyel üretiminde kullanılan katı ve sıvı yağlar
Katı ve sıvı kızartma yağları ( prina yağı hariç)
Domuz yağı;balık yağı;sığır,kümes hayvanları ve koyun yağı
200* (Gallatlar ve BHA, tek veya birlikte)
(Yağ üzerinden)
100* (BHT) (Yağ üzerinden)
Hazır kek karışımları
Hububat bazlı çerezler
Otomatik satış makinaları için süttozu
Toz çorba ve et suları
Soslar
Kurutulmuş et
İşlenmiş kuru meyveler
Baharat ve çeşniler
Ön pişirme yapılmış hububatlar
200 (Gallatlar ve BHA, tek veya birlikte)
(Yağ üzerinden)
Kurutulmuş patates 25 (Gallatlar ve BHA, tek veya birlikte)
Gıda takviyeleri 400 (Gallatlar BHT ve BHA, tek veya birlikte)
Sakız 400 (Gallatlar BHT ve BHA, tek veya birlikte)
E 315 Eritorbik asit
E 316 Sodyum eritorbat
Yarı korunmuş ve korunmuş et ürünleri 500 (Eritorbik asit cinsinden)
Yarı korunmuş ve korunmuş balık ürünleri
Dondurulmuş ve derin dondurulmuş kırmızı derili balık
1500(Eritorbik asit cinsinden)
1500(Eritorbik asit cinsinden)

Not : * Gallatlar, BHA ve BHT kombine kullanıldıklarında her birinin miktarı oransal olarak azaltılmalıdır.

EK-4

DİĞER İZİN VERİLEN GIDA KATKI MADDELERİ

Üretici talimatlarına göre tüketime hazır gıdalar için maksimum kullanım seviyeleri

EC KODU ve MADDENİN ADI GIDA MADDESİ MAKSİMUM DOZ AÇIKLAMA
E 297 Fumarik asit Şeker bazlı şekerlemeler
Meyve aromalı tatlılar
Jelimsi tatlılar
Toz halindeki tatlı preparatları
Meyve bazlı içecek tozları
Çözünebilir aromalandırılmış çay preperatları ve bitki infüzyonları
Sakız
Hafif fırıncılık ürünleri için dolgu ve kaplama maddeleri
1 g/kg
4 g/kg
4 g/kg
4 g/kg
1 g/l
1 g/kg

2 g/kg
2.5 g/kg
 
Aşağıdaki uygulamalarda E338, E339, E340, E341, E343, E450, E451, E452 tek başına veya birlikte kullanımlarındaki maksimum seviyeleri (P2O5 cinsinden)
E 338 Fosforik asit
E 339 Sodyum fosfatlar
i- Monosodyum fosfat
ii- Disodyum fosfat
iii- Trisodyum fosfat
E 340 Potasyum fosfatlar
Monopotasyum fosfat
Dipotasyum fosfat
Tripotasyum fosfat
E 341 Kalsiyum fosfatlar
Monokalsiyum fosfat
Dikalsiyum fosfat
Trikalsiyum fosfat
E 343 Magnezyum fosfatlar
Mono magnezyum fosfat
Dimagnezyum fosfat
E 450 Difosfatlar
Disodyum difosfat
Trisodyum difosfat
Tetrasodyum difosfat
Tetrapotasyum difosfat
Dikalsiyum difosfat
Kalsiyum dihidrojen difosfat
E 451 Trifosfatlar
Pentasodyum trifosfat
Pentapotasyum trifosfat
E 452 Polifosfatlar
Sodyum polifosfat
Potasyum polifosfat
Sodyum kalsiyum polifosfat
Kalsiyum polifosfat

 

Alkol içermeyen aromalı içecekler
% 28 den az kuru madde içeren koyulaştırılmış süt
% 28 den çok kuru madde içeren koyulaştırılmış süt
Süttozu ve yağsız süttozu
Çırpılmış krema ve bitkisel yağ analogları
Pastörize, sterilize ve UHT kremalar
Olgunlaştırılmamış peynir(Mozarella hariç)
İşlem görmüş peynirler ve analogları
Et ürünleri
Sporcu içecekleri
Gıda takviyeleri
Tuz ve ikameleri
Bitkisel protein içecekleri
İçecek ağartıcıları

Otomatik satış makineleri için hazırlanmış içecek ağırtıcıları
Yenilebilir buzlar
Tatlılar
Toz halindeki tatlı karışımları
Haif fırıncılık ürünleri
Un
Un ve kabartıcı karışımı
Soda ekmeği
Sıvı yumurta (beyaz, sarı veya tüm.)
Soslar
Çorbalar ve et suları
Çözünebilir çay ve çözünebilir bitki infüzyonları
Cider ve perry
Sakız
Kuru toz gıdalar
Çikolata ve malt içeren süt bazlı içecekler
Alkollü içecekler (bira ve şarap hariç.)
Kahvaltılık hububatlar
Çerezler
Surimi
Balık ve kabuklu su ürünü ezmeleri
Kaplamalar (Pankekler için şuruplar,milkşeyk, dondurma için aromalandırılmış şuruplar ve benzeri ürünler)
Et ve sebze ürünleri için parlatıcılar
Şeker bazlı şekerlemeler
Camsı şekerler
Şehriyeler,erişte
Sütlü,yumurtalı v.s.li hamurlar
Dondurulmuş ve derin dondurulmuş işlenmemiş balık filetosu
Dondurulmuş ve derin dondurulmuş kabuklu deniz hayvanları
İşlenmiş patates ürünleri (dondurulmuş, derin dondurulmuş, soğutulmuş ve kurutulmuş ürünler dahil) ve ön kızartma işlemi yapılarak dondurulmuş ve derin dondurulmuş patates
Özel beslenme amaçlı formüller
Tereyağ hariç sürülebilir yağlar
Otomatik makineler için kahve bazlı içecekler
Meyve şekerlemeleri
Meyve preparatları
Ekşitilmiş tereyağ
Kabuklu deniz hayvanları ürünleri konservesi
Teneke ambalajlı fırıncılık ürünlerinin kaplamalarında kullanılan su bazlı emülsiyon spreyler

 

700 mg/l
1 g/kg

1.5 g/kg

2.5 g/kg
5 g/kg

5g/kg
2g/kg

20g/kg
5g/kg
0.5 g/l
QS
10 g/kg
20 g/l
30g/kg

50g/kg

1g/kg
3g/kg
7g/kg
20g/kg
2.5g/kg
20g/kg
20 g/kg
10 g/kg
5g/kg
3g/kg
2 g/kg

2 g/l
QS
10 g/kg
2 g/l

1 g/l
5 g/kg
5 g/kg
1 g/kg
5 g/kg
3 g/kg4 g/kg
5 g/kg
10 g/kg
2 g/kg
12 g/kg
5 g/kg

5 g/kg

5 g/kg
5 g/kg
5g/kg
2 g/l

800mg/kg
800mg/kg
2g/kg
1g/kg

30g/kg

 

 
E 468 Çapraz bağlı Sodyum karboksi metil selüloz Katı gıda takviyeleri 30g/kg  
E 353 Metatartarik asit
E 355 Adipik asit
E 356 Sodyum adipat
E 357 Potasyum adipat
Şarap
Hafif fırıncılık ürünleri için dolgu ve kaplama maddeleri
Toz halindeki tatlı karışımları
Jelimsi tatlılar
Meyve aromalı tatlılar
İçecek tozları
100 mg/l
2 g/kg

1 g/kg
6 g/kg
1 g/kg
10 g/l
adipik asit cinsinden
E 363 Süksinik asit Tatlılar
Çorbalar ve et suları
İçecek tozları
6 g/kg
5 g/kg
3 g/l
 
E 385 Kalsiyum disodyum etilen
diamin tetra-asetat
(Kalsiyum disodyum EDTA )
Emülsifiye edilmiş soslar
Baklagil,mantar ve enginar konservesi
Kabuklu deniz ürünleri ve yumuşakça konserveleri
Balık konservesi
Sürülebilir yağlar (yağ içeriği %41 veya az olanlar)
Dondurulmuş ve derin dondurulmuş kabuklular
75 mg/kg
250 mg/kg
75 mg/kg

75 mg/kg
100 mg/kg

75 mg/kg
 
E 405 Propan-1,2-diol aljinat Yağ emülsiyonları
Hafif fırıncılık ürünleri
Hafif fırıncılık ürünleri ve tatlılar için dolgular, kaplamalar ve süsleme maddeleri
Şeker bazlı şekerlemeler
Su bazlı yenilebilir buzlar
Tahıl ve patates bazlı çerezler
Soslar
Bira
Sakız
Meyve ve sebze preparatları
Alkolsüz aromalı içecekler
Özel tıbbi amaçlı gıdalar-kilo kontrolü amaçlı,günlük toplam diyet yerine geçen veya bir öğün için olan gıdalar
Gıda takviyeleri
Emülsifiye edilmiş likörler
Cider (cider bouche hariç)
3 g/kg
2 g/kg
5 g/kg


1,5 g/kg
3 g/kg
3 g/kg
8 g/kg
100 mg/l
5 g/kg
5 g/kg
300 mg/l
1,2 g/kg


1 g/kg
10 g/l
100mg/l
 
E 416 Karaya gam Tahıl ve patates bazlı çerezler
Kabuklu meyve kaplayıcıları
Hafif fırıncılık ürünleri için dolgular, kaplamalar ve süsleme maddeleri
Tatlılar
Emülsifiye edilmiş soslar
Yumurta bazlı likörler
Gıda takviyeleri
Sakız

 

5 g/kg
10 g/kg
5 g/kg

6 g/kg
10 g/kg
10 g/l
QS
5 g/kg
 
E 420 Sorbitol
i)Sorbitol
ii) Sorbitol şurubu
E421 Mannitol
E953 İzomalt
E965 Malttitol
i)Maltitol
ii)Maltitol şurup
E966 Laktitol
E967Ksilitol
Tüm gıda maddeleri (5. maddenin d bendinde yer alan gıda maddeleri hariç)
Dondurulmuş ve derin dondurulmuş işlenmemiş balık
Kabuklular, yumuşakcalar ve kafadan bacaklılar
Likörler
QS Tatlandırma amacı dışında
E 432 Polioksietilen sorbitan monolaurat (polisorbat 20)
E 433 Polioksietilen sorbitan monooleat (polisorbat 80)
E 434 Polioksietilen sorbitan monopalmitat (polisorbat 40)
E 435Polioksietilen sorbitan monostearat (polisorbat60)
E 436 Polioksietilen sorbitan tristearat (polisorbat 65)
Hafif fırıncılık ürünleri
Pastacılık için yağ emülsiyonları
Süt ve krema analogları
Yenilebilir buzlar
Tatlılar
Şeker bazlı şekerlemeler
Emülsifiye edilmiş soslar
Çorbalar
Sakız
Gıda takviyeleri
Özel tıbbi amaçlı gıdalar-kilo kontrolü amaçlı, günlük toplam diyet yerine geçen veya bir öğün için olan gıdalar
3 g/kg
10 g/kg
5 g/kg
1 g/kg
3 g/kg
1 g/kg
5 g/kg
1 g/kg
5 g/kg
QS
1 g/kg
Tek veya birlikte
E 442 Amonyum fosfatlar Dolgu maddeleri de dahil olmak üzere Kakao ve kakao ürünleri tebliğinde yer alan ürünler ile çikolata ve çikolata ürünleri tebliğinde yer alan ürünler
Kakao ve çikolata bazlı şekerlemeler
10 g/kg10 g/kg
 
E 444 Sukroz asetat izobütirat Alkolsüz aromalı bulanık içecekler 300 mg/l  
E 445 Ağaç reçinesinin gliserol esterleri Alkolsüz aromalı bulanık içecekler
Hacmen %15 den az alkol içeren bulanık distille alkollü içkiler
Bulanık distille alkollü içkiler
Turunçgillerin yüzey uygulamalarında
100 mg /l
100 mg/l

100 mg/l
50 mg/kg
 
E 473 Yağ asitlerinin sukroz esterleri
E 474 Sukrogliseridler
Konserve sıvı kahve
Isıl işlem görmüş et ürünleri

Pastacılık amaçlı yağ emülsiyonları
Hafif fırıncılık ürünleri
İçecek ağartıcıları
Yenilebilir buzlar
Şeker bazlı şekerlemeler
Tatlılar
Soslar
Çorbalar ve et suları
Taze meyvelerde yüzey uygulamaları
Anasonlu alkolsüz içecekler
Alkolsüz hindistan cevizi ve badem içecekleri
Alkollü içecekler (şarap, bira hariç)
Sıcak içecek tozları
Süt bazlı içecekler
Gıda takviyeleri
Özel tıbbi amaçlı gıdalar-kilo kontrolü amaçlı, günlük toplam diyet yerine geçen veya bir öğün için olan gıdalar
Sakız


Krema analogları
Steril krema ve yağı azaltılmış steril krema
1 g/l
5 g/kg
Yağüzerinden
10 g/kg
10 g/kg
20 g/kg
5 g/kg
5 g/kg
5 g/kg
10 g/l
2 g/l
QS
5 g/l
5 g/l

5 g/l
10 g/l
5 g/l
QS
5 g/kg


10 g/kg
(Tek veya birlikte)
5 g/kg
5 g/kg
 
E 475 Yağ asitlerinin poligliserol esterleri Hafif fırıncılık ürünleri
Emülsifiye edilmiş likörler
Yumurta ürünleri
İçecek ağartıcıları
Sakız
Yağ emülsiyonları
Süt ve krema analogları
Şeker bazlı şekerlemeler
Tatlılar
Gıda takviyeleri
Özel tıbbi amaçlı gıdalar-kilo kontrolü amaçlı, günlük toplam diyet yerine geçen veya bir öğün için olan gıdalar
Granada tipi kahvaltılık
10 g/kg
5 g/l
1 g/kg
0.5 g/kg
5 g/kg
5 g/kg
5 g/kg
2 g/kg
2 g/kg
QS
5 g/kg


10 g/kg
 
E 476 Poligliserol polirisinolat Sürülebilir yağlar(yağ oranı %41 veya az olanlar)
Süslemeler
Sürülebilir ürünler(yağ oranı %10 dan az olanlar)
Kakao bazlı şekerlemeler(çikolata dahil)
4 g/kg

4 g/kg
4 g/kg

5 g/kg
 
E 477 Yağ asitlerinin propan-1,2-diol esterleri Hafif fırıncılık ürünleri
Pastacılık amaçlı yağ emülsiyonları
Süt ve krema analogları
İçecek ağartıcıları
Yenilebilir buzlar
Şeker esaslı şekerlemeler
Tatlılar
Krema dışındaki çırpılmış tatlı kaplamaları
Özel tıbbi amaçlı gıdalar-kilo kontrolü amaçlı, günlük
toplam diyet yerine geçen veya bir öğün için olan gıdalar
5 g/kg
5 g/kg
10 g/kg
5 g/kg
1 g/kg
3 g/kg
5 g/kg
5 g/kg

30 g/kg

1 g/kg
 
E 479 b Yağ asitlerinin mono ve digliseridleri ile reaksiyona girmiş, ısıl işlemle okside edilmiş soya fasulyesi yağı Kızartma amaçlı yağ emülsiyonları
5 g/kg
 
E 481 Sodyum stearol-2-laktilat
E 482 Kalsiyum stearol-2-laktilat
Hafif fırıncılık ürünleri
Kahvaltılık tahıllar
Az haşlanmış pirinç
Hacmen %15 den az alkol içeren distile alkollü içkiler
Emülsifiye edilmiş likör
Tahıl bazlı çerezler
Sakız
Yağ emülsiyonları
Tatlılar
Şeker bazlı şekerlemeler
İçecek ağartıcıları
Tahıl ve patates bazlı çerezler
Konserve doğranmış ve kıyılmış et ürünleri
Sıcak içecek tozları
Özel tıbbi amaçlı gıdalar-kilo kontrolü amaçlı, günlük toplam diyet yerine geçen veya bir öğün için olan gıdalar
Ekmek (Ek 2’de belirtilen ekmek hariç)
5 g/kg
5 g/kg
4 g/kg
8 g/l

8 g/l
2 g/kg
2 g/kg
10 g/kg
5 g/kg
5 g/kg
3 g/kg
5 g/kg
4 g/kg

2 g/l
2 g/kg


3 g/kg
Tek veya birlikte
E 483 Stearil tartarat Fırıncılık ürünleri (Ek 2’de belirtilen ekmek hariç)
Tatlılar
4 g/kg

5 g/kg
 
E 491 Sorbitan monostearat
E 492 Sorbitan tristearat
E 493 Sorbitan monolaurat
E 494 Sorbitan monooleat
E 495 Sorbitan monopalmitat
Hafif fırıncılık ürünleri
Hafif fırıncılık ürünleri için süsleme ve kaplama maddeleri
Jöle marmelat
Yağ emülsiyonları
Süt ve krema analogları
İçecek ağartıcıları
Sıvı çay konsantreleri ve sıvı meyve ve bitki infüzyon konsantreleri
Yenilebilir buzlar
Tahin helvası
TatlılarŞeker bazlı şekerlemeler
Kakao bazlı şekerlemeler(çikolata dahil)
Emülsifiye edilmiş soslar
Gıda takviyeleri
Ekmek mayası
Sakız
Özel tıbbi amaçlı gıdalar-kilo kontrolü amaçlı, günlük toplam diyet yerine geçen veya bir öğün için olan gıdalar
10 g/kg
5 g/kg
25 mg/kg
10 g/kg
5 g/kg
5 g/kg
0,5 g/l
0,5 g/kg

5 g/kg
5 g/kg
5 g/kg
10 g/kg
5 g/kg
QS
QS
5 g/kg
5 g/kg
Sadece E 493
Sadece E 492
Tek veya birlikte
E 512 Kalay klorür Kuşkonmaz konservesi 25 mg/kg Kalay cinsinden
E 520 Alüminyum sülfat
E 521 Alüminyum sodyum sülfat
E 522 Alüminyum potasyum sülfat
E 523 Alüminyum amonyum sülfat
Yumurta akı
Şekerlendirilmiş,kristalize edilmiş ve parlatılmış meyve ve sebzeler


30 mg/kg
200 mg/kg
Tek veya birlikte
Alüminyum cinsinden
E 535 Sodyum ferrosiyanür
E 536 Potasyum ferrosiyanür
E 538 Kalsiyum ferrosiyanür
Tuz ve ikameleri
20 mg/kg
Susuz potasyum ferrosiyanat cinsinden
Tek veya birlikte
E 541 Sodyum alüminyum fosfat, asidik Hafif fırıncılık ürünleri (sadece süngerimsi ürünler) 1g/kg Alüminyum cinsinden
E 551 Silikon dioksit
E 552 Kalsiyum silikat
E 553a i) Magnezyum silikat
ii) Magnezyum trisilikat
(asbestsiz)E 553 b Talk (asbestsiz)
E 554 Sodyum alüminyum silikat
E 555 Potasyum alüminyum silikat
E 556 Kalsiyum alüminyum silikat
E 559 Alüminyum silikat(Kaolin)
Kuru toz gıdalar(şekerler dahil)
Tuz ve ikameleri
Gıda takviyeleri
Tablet ve tablet formunda kaplanmış gıdalar
Dilimlenmiş veya rendelenmiş, yarı sert ve işlenmiş peynir Dilimleniş veya rendelenmiş peynir analogları ve işlenmiş peynir analogları
Sakız
Pirinç
Salam ve sosisler (sadece yüzey uygulamaları)
Çeşni maddeleri
Çikolata hariç şekerlemeler (sadece yüzey uygulamalar)
Konserve hayvansal yağ ürünleri
10 g/kg
10 g/kg
QS
QS

10 g/kgQS
QS
QS

30 g/kg
QS

30 g/kg
Sadece E 553b
Sadece E 553b
Sadece E 553b
Tek veya birlikte
E 579 Ferroglukonat

E 585 Ferrolaktat

Oksidasyonla karartılan zeytinler 150 mg/kg Demir cinsinden
E 620 Glutamik asit
E 621 Monosodyum glutamat
E 622 Monopotasyum glutamat
E 623 Kalsiyum diglutamat
E 624 Monoamonyum glutamat
E 625 Magnezyum diglutamat
Tüm gıda maddeleri (5. maddenin d bendinde yer alanlar hariç)
Çeşni maddeleri
10 g/kg

QS
Tek veya birlikte
E 626 Guanilik asit
E 627 Disodyum guanilat
E 628 Dipotasyum guanilat
E 629 Kalsiyum guanilat
E 630 İnosinik asit
Tüm gıda maddeleri (5. maddenin d bendinde yer alanlar hariç) 500 mg/kg Tek veya birlikte
Guanilik asit cinsinden
E 631 Disodyum inosinat
E 632 Dipotasyum inosinat
E 633 Kalsiyum inosinat
E 634 Kalsiyum 5’-ribonükleotidler
E 635 Disodyum 5’-ribonükleotidler
Baharat ve çeşni maddeleri QS  
E 650 Çinko asetat Sakız 1000 mg/kg  
E 900 Dimetil polisiloksan Reçel,jöle ve marmelat ve tatlandırılmış kestane püresi tebliğinde yer alan ürünler ile düşük kalorililerde dahil olmak üzere benzer sürülebilir meyve ürünleri
Çorba ve etsuları
Kızartma amaçlı katı ve sıvı yağlar
Şekerleme (çikolata hariç)
Alkolsüz aromalı içecekler
Ananas suyu
Meyve ve sebze konserveleri
Sakız
Cider(cider bouche hariç)
Sütlü,yumurtalı v.s.li hamurlar
10 mg/kg10 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/l
10 mg/l
10 mg/kg
100 mg/kg
10 mg/l
10 mg/kg
 
E 901 Balmumu(beyaz ve sarı)
E 902 Kandelila mumu
E 903 Karnauba mumu
E 904 Şellak
Şekerleme(çikolata dahil)
Çikolata ile kaplanmış küçük boyutlu hafif fırıncılık ürünleri
Çerezler
Ceviz, fındık gibi kabuklu kuru meyveler
Tane kahve
Gıda takviyeleri
Şeftali ve Ananas
Taze turunçgiller, kavun ,elma ve armut

QS
Sadece parlatıcı olarak
Sadece yüzey uygulamalarında
Sadece yüzey uygulamalarında
E 905 Mikrokristalin mum Çikolata hariç şekerlemeler
Sakız
Kavun, papaya, mango ve avakado

QS
Sadece yüzey uygulamalarında
E 912 Montan asit esterleri
E 914 Oksitlenmiş polietilen mumu
Taze turunçgil meyveleri
Taze kavun, mango, papaya, avakado ve ananas

QS
Sadece yüzey uygulamalarında
E 927 b Karbamid Şeker ilavesiz sakız 30 g/kg  
E 943 a Bütan
E 943 b İsobütan
E 944 Propan
Tavalar için bitkisel yağ spreyi (sadece profesyonel kullanım için)
Su bazlı emulsiyon spreyleri

QS
 
E 950 Asesülfam-K
E 951 Aspartam
E 957 Taumatin
Şekerli sakız


800 mg/kg
2500 mg/kg10 mg/kg
Sadece aroma artırıcı olarak
Eğer E950,951,957 ve 959 birlikte kullanılırsa max. sınırlar orantısal olarak azaltılır
Su bazlı aromalı alkolsüz içecekler

Sütlü veya sütsüz tatlılar
0.5 mg/l

5mg/kg
Sadece aroma artırıcı olarak
Sadece aroma artırıcı olarak
E 959 Neohesperidin DC Şekerli sakız
Sürülebilir yağlar (süt yağı içerenler hariç )
Et ürünleri
Meyve jöleleri
Bitkisel proteinler
150 mg/kg
5 mg/kg
5 mg/kg
5 mg/kg
5 mg/kg
Sadece aroma artırıcı olarak
Eğer E950,951,957 ve 959 birlikte kullanılırsa max. sınırlar orantısal olarak azaltılır
E 999 Kuilaya ekstraktı Su bazlı alkolsüz aromalı içecekler
Cider (cider bouche hariç)

200 mg/l
200 mg/l
Susuz ekstrakt cinsinden
Susuz ekstrakt cinsinden
E 1201 Polivinilpirolidon
E 1202 Polivinil polipirolidon
Tablet formunda gıda takviyeleri (Kaplanmış olanlar dahil) QS  
E 1505 Trietil sitrat Kurutulmuş yumurta akı QS  
E 1518 Gliseril triasetat(triasetin) Sakız QS  
E 459 Beta-silodekstrin Tablet formunda gıda takviyeleri (Kaplanmış olanlar dahil) QS  


EK-5

TAŞIYICILAR VE TAŞIYICI ÇÖZÜCÜLER

1- Gıda maddesi olarak kabul edilen maddeler,

2- 5. maddenin a bendinde yer alan maddeler,

3- Sitrik asit ve amonyum hidroksit gibi ana fonksiyonu asit veya asitlik düzenleyici olan maddeler,

bu listeye dahil edilmemiştir.

 

EC KODU VE ADI KULLANIMI KISITLI OLANLAR
E 1520 Propan-1,2-diol (propilen glikol) Renklendiriciler, emülgatörler, antioksidanlar ve enzimler(Gıda maddesinde en çok 1 g/kg olacak şekilde)
E 422 Gliserol
E 420 Sorbitol
E 421 Mannitol
E 953 Izomalt
E 965 Maltitol
E 966 Laktitol
E 967 Ksilitol
 
E 400-404 Aljinik asit ve sodyum,potasyum,kalsiyum ve amonyum tuzları  
E 405 Propan-1,2-diol aljinat
E 406 Agar
E 407 Karragenan
E 410 Keçi boyunuzu gamı/locust bean gum
E 412 Guar gam
E 413 Taracanth/ kitre gamı
E 414 Akasya gamı (Gum arabik)
E 415 Ksantan gam
E 440 Pektinler
 
E 432 Polioksietilen sorbitan monolaurat(polisorbat 20)
E 433 Polioksietilen sorbitan monooleat(polisorbat 80)
E 434 Polioksietilen sorbitan monopalmitat(polisorbat 40)
E 435 Polioksietilen sorbitan monostearat(polisorbat 60)
E 436 Polioksietilen sorbitan tristearat(polisorbat 65)
Köpük kesiciler
E 442 Amonyum fosfatidler Antioksidanlar
E 460 Selüloz(mikrokristalin veya toz)
E 461 Metil selüloz
E 463 Hidroksipropil selüloz
E 464 Hidroksipropil metil selüloz
E 465 Etil metil selüloz
E 466 Karboksi metil selüloz
Sodyum karboksi metil selüloz
 
E 322 Lesitinler
E 432-436 Polisorbatlar 20,40,60,65 ve 80
E 470b Yağ asitlerinin magnezyum tuzları
E 471 Yağ asitlerinin mono ve digliseridleri
E 472a Yağ asitlerinin mono ve digliseridlerinin asetik asit esterleri
E 472c Yağ asitlerinin mono ve digliseridlerinin sitrik asit esterleri
E 472e Yağ asitlerinin mono ve digliseridlerinin mono ve diasetil tartarik asit esterleri
E 473 Yağ asitlerinin sukroz esterleri
E 475 Yağ asitlerinin poligliserol esterleri
Renklendiriciler ve yağda çözünen antioksidanlar
E 491 Sorbitan monostearat
E 492 Sorbitan tristearat
E 493 Sorbitan monolaurat
E 494 Sorbitan monooleat
E 495 Sorbitan monopalmitat
Renklendiriciler ve köpük kesiciler
E 1404 Okside nişasta
E 1410 Mononişasta fosfat
E 1412 Dinişasta fosfat
E 1413 Fosfatlandırılmış dinişasta fosfat
E 1414 Asetilendirilmiş dinişasta fosfat
E 1420 Asetilendirilmiş nişasta
E 1422 Asetilendirilmiş dinişasta adipat
E 1440 Hidroksi propil nişasta
E 1442 Hidroksipropil dinişasta fosfat
E 1450 Nişasta sodyum oktenil suksinat
 
E 170 Kalsiyum karbonatlar
E 263 Kalsiyum asetat
E 331 Sodyum sitratlar
E 332 Potasyum sitratlar
E 341 Kalsiyum fosfatlar
E 501 Potasyum karbonatlar
E 504 Magnezyum karbonatlar
E 508 Potasyum klorür
E 509 Kalsiyum klorür
E 511 Magnezyum klorür
E 514 Sodyum sülfat
E 515 Potasyum sülfat
E 516 Kalsiyum sülfat
E 517 Amonyum sülfat
 
E 577 Potasyum glukonat
E 640 Glisin ve sodyum tuzları
E 1505 Trietil sitrat
E 1518 Gliseril triasetat(triasetin)
 
E 551 Silikon dioksit
E 552 Kalsiyum silikat
Emülgatörler ve renklendiriciler Max. %5
E 553 b Talk
E 558 Bentonit
E 559 Aluminyum silikat(kaolin)
Renklendiriciler Max. %5
E 901 Balmumu Renklendiriciler
E 1200 Polidekstroz  
E 1201 Polivinilpirolidon
E 1202 Polivinilpolipirolidon
Tatlandırıcılar
E 322 Lesitinler
E 432-436 Polisorbatlar
E 470a Yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları
E 471 Yağ asitlerinin mono ve digliseridleri
E 491-495 Sorbitanlar
E 570 Yağ asitleri
E 900 Dimetilpolisiloksan
Meyvelerde parlatıcı olarak
Polietilenglikol 6000 Tatlandırıcılar
E 459 Beta-siklodekstrin 1 g/kg
E 1451 Asetillendirilmiş okside nişasta  
E 468 Çapraz bağlı sodyum karboksi metil sellüloz Tatlandırıcılar
E 469 Enzimatik hidrolize karboksi metil sellüloz  


EK 6

BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK GIDALARINDA KULLANIMINA İZİN VERİLEN GIDA KATKI MADDELERİ

Açıklamalar:

Bebek ve küçük çocuk formüllerine ve ek besinlerine ilave edilen vitamin, mineral ve benzeri karışımlarda E 414 (akasya gamı, gam arabik) 150 g/kg ve E 551 (silikon dioksit) 10 g/kg dan fazla olmamalıdır. Yine aynı şekilde E 421 (mannitol), B12 vitamininde taşıyıcı olarak kullanıldığında en az 1(B12 ) /1000 (mannitol) oranında olmalıdır. Tüketime hazır üründe E 414 miktarı, 10 mg/kg dan fazla olmamalıdır.

Bu ürünlere ilave edilecek olan çoklu doymamış yağ asitleri içeren vitamin, mineral ve benzeri karışımların kaplamalarında E 301 (sodyum askorbat) QS seviyesinde kullanılabilir. Tüketime hazır ürünlerde E 301 miktarı 75 mg/kg dan fazla olmamalıdır.

Belirtilen en yüksek seviyeler üretici talimatlarına göre tüketime hazır hale getirilen gıda maddeleri için verilmiştir.

BÖLÜM 1

BEBEK MAMALARI- BEBEK FORMÜLLERİNDE KULLANIMINA İZİN VERİLEN GIDA KATKI MADDELERİ

Açıklamalar:

1- Asitli süt üretiminde, patojen olmayan L(+) laktik asit üreten kültürler kullanılabilir.

2- E322, E471, E472c ve E473 bir arada kullanılacaksa, her bir maddenin miktarı o gıda için izin verilen en yüksek sınırı ve bu maddelerin toplam miktarı ise içlerinde en yüksek düzeyde katılımına izin verilen katkı maddesi miktarını geçemez.

 

EC KODU VE MADDENİN ADI EN YÜKSEK DEĞER - AÇIKLAMALAR
E 270 Laktik asit (Sadece L(+) formu)
E 330 Sitrik asit
E 338 Fosforik asit
QS
QS
Bebek Mamaları-Bebek Formülleri Tebliği ile uyumlu
E 306 Tokoferolce zengin ekstrakt
E 307 Alfa tokoferol
E 308 Gama tokoferol
E 309 Delta tokoferol
10 mg/l (tek veya birlikte)
E 322 Lesitinler
E 471 Mono ve digliseridler
E 304 L-askorbil palmitat
1 g/l
4 g/l
10 mg/l
E 331 Sodyum Sitrat
E 332 Potasyum sitrat
2 g/l
Tek veya birlikte
Bebek Mamaları ve Bebek Formülleri Tebliği ile uyumlu
E 339 Sodyum fosfatlar
E 340 Potasyum fosfatlar
1 g/l P2O5
Tek veya birlikte
Bebek Mamaları ve Bebek Formülleri Tebliği ile uyumlu
E 412 Guar gam 1 g/l kısmen hidrolize protein, peptid veya amino asit içeren sıvı ürünler, Bebek Mamaları ve Bebek Formülleri Tebliği ile uyumlu
E 472c Yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin sitrik asit esterleri 7,5 g/l toz halde satılan
9 g/l sıvı olarak satılan ve kısmen hidrolize protein, peptid veya amino asit içeren ürünler, Bebek Mamaları ve Bebek Formülleri Tebliği ile uyumlu
E 473 Yağ asitlerinin sukroz esterleri 120 mg/l hidrolize protein, peptidler veya amino asitler içeren ürünler

BÖLÜM 2

DEVAM MAMALARI ve DEVAM FORMÜLLERİNDE KULLANILAN KATKI MADDELERİ

Açıklamalar:

1- Asitli süt üretiminde, patojen olmayan L(+) laktik asit üreten kültürler kullanılabilir.

2- E322, E471, E472c ve E473 bir arada kullanılacaksa, her bir maddenin miktarı o gıda için izin verilen en yüksek sınırı ve bu maddelerin toplam miktarı ise içlerinde en yüksek düzeyde katılımına izin verilen katkı maddesi miktarını geçemez.

3- E407, E410 ve E412 bir arada kullanılacaksa, her bir maddenin miktarı o gıda için izin verilen en yüksek sınırı ve bu maddelerin toplam miktarı ise içlerinde en yüksek düzeyde katılımına izin verilen katkı maddesi miktarını geçemez.

 

EC KODU VE MADDENİN ADI EN YÜKSEK DEĞER
E 270 Laktik asit (sadece L(+) formu)
E 330 Sitrik asit
QS
QS
E 306 Tokoferolce zengin ekstrakt
E 307 Alfatokoferol
E 308 Gamatokoferol
E 338 Fosforik asit
E 309 Deltatokoferol
10 mg/kg (tek veya birlikte)
10 mg/kg (tek veya birlikte)
10 mg/kg (tek veya birlikte)
Devam Mamaları ve Devam Formülleri Tebliği ile uyumlu
10 mg/kg (tek veya birlikte)
E 440 Pektinler 5 g/l sadece asitlendirilmiş devam mamaları ve devam formülleri
E 322 Lesitinler
E 471 Mono ve digliseridler
1 g/l
4 g/l
E 407 Karragenan
E 410 Lokust bean gam/keçiboynuzu gamı
E 412 Guar gam
0,3 g/l
1 g/l
1 g/l
E 304 L-askorbil palmitat 10mg/l
E 331 Sodyum sitratlar
E 332 Potasyum sitratlar
2 g/l
Tek veya birlikte,
Devam Mamaları ve Devam Formülleri Tebliği ile uyumlu
E 339 Sodyum fosfatlar
E 340 Potasyum fosfatlar
1 g/l P2O5 cinsinden
Tek veya birlikte, Devam Mamaları ve Devam Formülleri Tebliği ile uyumlu
E 472c Yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin sitrik asit esterleri 7.5 g/l toz halde satılan
9 g/l sıvı olarak satılan ve kısmen hidrolize protein, peptit veya amino asit içeren ürünlerde, Devam Mamaları ve Devam Formülleri Tebliği ile uyumlu
E 473 Yağ asitlerinin sukroz esterleri 120 mg/l hidrolize protein, peptid veya amino asit içeren ürünler

BÖLÜM 3

BEBEK ve KÜÇÜK ÇOCUK EK BESİNLERİNDE KULLANILAN GIDA KATKI MADDELERİ

EC KODU VE MADDENİN ADI GIDA MADDESİ EN YÜKSEK DEĞER
E 170 Kalsiyum karbonatlar
E 260 Asetik asit
E 261 Potasyum asetat
E 262 Sodyum asetatlar
E 263 Kalsiyum asetat
E 270 Laktik asit (Sadece L(+) formu)
E 296 Malik asit (Sadece L(+) formu)
E 325 Sodyum laktat (Sadece L(+) formu)
E 326 Potasyum laktat (Sadece L(+) formu)
E 327 Kalsiyum laktat (Sadece L(+) formu)
E 330 Sitrik asit
E 331 Sodyum sitratlar
E 332 Potasyum sitratlar
E 333 Kalsiyum sitratlar
E 507 Hidroklorik asit
E 524 Sodyum hidroksit
E 525 Potasyum hidroksit
E 526 Kalsiyum hidroksit
Ek besinler QS
Sadece pH ayarlaması için
E 500 Sodyum karbonatlar
E 501 Potasyum karbonatlar
E 503 Amonyum karbonatlar
Ek besinler QS
Sadece kabartıcı olarak
E 300 L-askorbik asit

E 301 Sodyum L-askorbat

E 302 Kalsiyum L-askorbat
Meyve ve sebze bazlı içecekler, meyve ve sebze suları ve bebek gıdaları
Bisküvi ve gevrek de dahil yağ içeren tahıl bazlı gıdalar
0,3 g/kg

0,2 g/kg

Askorbik asit cinsinden Tek veya birlikte
E 304 L-askorbil palmitat
E 306 Tokoferolce zengin ekstrakt
E 307 Alfa-tokoferol
E 308 Gama-tokoferol
E 309 Delta-tokoferol
Yağlı tahıllar, bisküviler,gevrekler ve bebek gıdaları 0,1 g/kg
Tek veya birlikte
E 338 Fosforik asit Ek besinler 1 g/kg
Sadece pH ayarlayıcı olarak P2O5 cinsinden
E 339 Sodyum fosfatlar
E 340 Potasyum fosfatlar
E 341 Kalsiyum fosfatlar
Tahıllar 1 g/kg
Tek veya birlikte P2O5 cinsinden
E 322 Lesitinler Bisküvi ve gevrekler
Tahıl bazlı gıdalar
Bebek gıdaları
10 g/kg
E 471 Yağ asitlerinin mono ve digliseridleri
E 472a Yağ asitlerinin mono ve digliseridlerinin asetik asit esterleri
E 472b Yağ asitlerinin mono ve digliseridlerinin laktik asit esterleri
E 472c Yağ asitlerinin mono ve digliseridlerinin sitrik asit esterleri
Bisküvi ve gevrekler
Tahıl bazlı gıdalar
Bebek gıdaları
5 g/kg
Tek veya birlikte
E 400 Aljinik asit
E 401 Sodyum aljinat
E 402 Potasyum aljinat
E 404 Kalsiyum aljinat
Tatlılar
Pudingler
0,5 g/kg
Tek veya birlikte
E 410 Locust bean gum/keçiboynuzu gamı
E 412 Guar gam
E 414 Akasya gam/gam arabik
E 415 Ksantan gam
E 440 Pektinler
Ek besinler

Gluten içermeyen tahıl bazlı gıdalar
10 g/kg

20 g/kg


Tek veya birlikte
E 551 Silikon dioksit Kuru tahıllar 2 g/kg
E 334 Tartarik asit (Sadece L(+) formu)
E 335 Sodyum tartarat (Sadece L(+) formu)
E 336 Potasyum tartarat (Sadece L(+) formu)
E 354 Kalsiyum tartarat (Sadece L(+) formu)
E 450a Disodyum difosfat
E 575 Glukono-delta-lakton
Bisküvi ve gevrekler 5 g/kg
Kalıntı olarak
E 1404 Okside nişasta
E 1410 Mononişasta fosfat
E 1412 Dinişasta fosfat
E 1413 Fosfatlandırılmış dinişasta fosfat
E 1414 Asetillendirilmiş dinişasta fosfat
E 1420 Asetillendirilmiş nişasta
E 1422 Asetillendirilmiş dinişasta adipat
E 1450 Nişasta sodyum oktenil suksinat
E 1451 Asetillendirilmiş okside nişasta
Ek besinler 50 g/kg
E 333 Kalsiyum sitratlar (1) Düşük şekerli meyve bazlı ürünler QS
E 341 Trikalsiyum fosfat (1) Meyve bazlı tatlılar 1 g/kg
P2O5 cisinden
1- 4 üncü bölümde yer alan gıdalarda kullanılmaz.

BÖLÜM 4

ÖZEL TIBBİ AMAÇLI BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK GIDALARINDA KULLANILAN GIDA KATKI MADDELERİ

EK-4 Bölüm 1 den Bölüm 3’e kadar olan tablolar bu bölüm için de geçerlidir.

E KODU ADI EN YÜKSEK DEĞER ÖZEL DURUMLAR
E401 Sodyum aljinat 1 g/l Genel olarak tüple besleme ve metabolik rahatsızlıklar için gerekli olan, dördüncü aydan sonra kullanılan ve bileşimleri adapte edilmiş özel gıda maddelerinde
E405 Propan 1,2 diolaljinat 200 mg/l İnek sütünü tolere edemeyen veya doğuştan metabolizma problemi olan ve 12 aydan büyük olan küçük çocukların özel diyetlerinde
E410 Keçi boynuzu gamı/locust bean gum 10 g/l Gastroözofagal reflüyü azaltmak için doğumdan itibaren kullanılan ürünler
E412 Guar gam 10 g/l Bebek Mamaları ve Bebek Formülleri Tebliği, Ek-5 de Bebek Formülünün Bileşimi ile İlgili Beyanlar Tablosundaki koşullara uygun, hidrolize protein, peptit veya amino asit içeren ve doğumdan itibaren kullanılan sıvı ürünler
E415 Ksantan gam 1,2 g/l Gastro-intestinal sistem bozukluğu olan, protein emilim bozukluğu olan veya doğuştan metabolizma problemi olan hastalar için ve doğumdan itibaren kullanılan amino asit veya peptit bazlı ürünler
E440 Pektinler 10 g/l Gastro-intestinal rahatsızlıklar için doğumdan itibaren kullanılan ürünler
E466 Karboksimetil selüloz 10 g/l veya kg Metabolik rahatsızlıkların diyet yönetimi için olan ve doğumdan itibaren kullanılan ürünler
E471 Yağ asitlerinin mono ve digliseridleri 5 g/l Doğumdan itibaren özel diyetlerde kullanılan, özellikle protein eksikliği olanlarda
E1450 Nişasta sodyum oktenil suksinat 20 g/l Bebek mamaları-bebek formülleri ve devam mamaları - devam formüllerinde


Resmi Gazete: 28.03. 2004 - 25416

 

Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliğinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2004/15)

MADDE 1 – 22/12/2003 tarihli ve 25324 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği”nin “Şartlı İzin Verilen Koruyucular ve Antioksidanlar” başlıklı 3 nolu ekinin “Diğer Koruyucular” başlıklı C bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

BÖLÜM – C

DİĞER KORUYUCULAR

EC Kodu ve Maddenin Adı Gıda Maddesi Maksimum Miktar
E 230 Bifenil,difenil Turunçgillerin yüzey uygulamalarında 70 mg/kg
E 231 Ortofenil fenol

E 232 Sodyum ortofenil fenol

Turunçgillerin yüzey uygulamalarında 12 mg/kg (tek veya birlikte ortofenil fenol cinsinden)
E 234 Nisin İrmik ve tapioka pudingleri ve benzeri ürünler
Olgunlaştırılmış ve işlem görmüş peynirler
3 mg/kg
12.5 mg/kg (Bazı peynirlerde ferm. sonucu bulunur)
E 235 Natamisin Sert, yarı sert ve yarı yumuşak peynirlerin ve kurutulmuş,kürlenmiş sucuk, salam ve sosislerin yüzey uygulamalarında 1 mg/dm2 lik yüzeyde (5 mm.lik derinlikte bulunmayacak)
E 239 Hekzametilen tetramin Provolon peyniri 25 mg/kg formaldehit cinsinden kalıntı miktarı
E 242 Dimetil dikarbonat Alkolsüz aromalı içecekler
Alkolsüz şarap
Sıvı çay konsantresi
250 mg/l (katılan bu miktar için kalıntı tespit edilememelidir.)
E 249 Potasyum nitrit (1)E 250 Sodyum nitrit (1)

Isıl işlem uygulanmamış kürlenmiş, kurutulmuş et ürünleri 150 mg/kg (sodyum nitrit cinsinden,bünyesinde bulunan)
50 mg/kg (sodyum nitrit cins. satış noktasındaki kalıntı miktarı)
Diğer kürlenmiş et ürünleri ve et konserveleri 150 mg/kg (sodyum nitrit cinsinden,bünyesinde bulunan)
100 mg/kg (sodyum nitrit cinsinden satış nok. kalıntı miktarı)
Kürlenmiş bakon 175 mg/kg ( sodyum nitrit cinsinden satış nok.kalıntı miktarı)
E 251 Sodyum nitratE 252 Potasyum nitrat
Kürlenmiş et ürünleri ve et konserveleri 300 mg/kg ( sodyum nitrat cinsinden,bünyesinde bulunan)
250 mg/kg ( sodyum nitrat cinsinden,satış nok.kalıntı miktarı)
Sert, yarı sert ve yarı yumuşak peynirler

Süt bazlı peynir analogları

Salamura ringa ve çaça balıkları
50 mg/kg(sodyum nitrat cinsinden satış nok. kalıntı miktarı)
50 mg/kg (sodyum nitrat cinsinden satış nok. kalıntı miktarı)
200 mg/kg (sodyum nitrit cinsinden,nitrattan meydana gelen kalıntı nitrit miktarı)
E 280 Propionik asit (2)

E 281 Sodyum propiyonat (2)

E 282 Kalsiyum propiyonat (2)

E 283 Potasyum propiyonat (2)

Ambalajlı dilimli ekmek ve çavdar ekmeği 3000 mg/kg (propiyonik asit cinsinden)
Enerjisi azaltılmış ekmek
Kısmen fırınlanmış, ambalajlı ekmek
Su aktivitesi 0.65 ten fazla olan ön ambalajlı hafif fırıncılık ürünleri (Unlu şekerlemeler dahil)
Ambalajlı ekmek çeşitleri
2000 mg/kg (propiyonik asit cinsinden)
2000 mg/kg (propiyonik asit cinsinden)
2000 mg/kg (propiyonik asit cinsinden)

2000 mg/kg (propiyonik asit cinsinden)
Peynir ve peynir analogları QS (sadece yüzey uygulamaları )
Ambalajlı ekmek (buğday unu, su, tuz ve maya dan oluşan hariç) 1000 mg/kg (propiyonik asit cinsinden)
E 284 Borik asit Mersin balığı yumurtası(Havyar) 4 g/kg(Borik asit cinsinden)
E 285 Sodyum tetraborat (Boraks)
E1105 Lisozim Olgunlaştırılmış peynir QS

(1) Gıdalarda kullanılmak üzere üretilen nitritler sadece tuz veya tuza eşdeğer bir madde ile karışım halinde satılabilir

(2) Propionik asit ve tuzları işlem gereği bazı fermente ürünlerde bulunabilir.”

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır

Yürürlük

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.Resmi Gazete: 13.01.2005-25699

Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2004/49)

MADDE 1 – 22/12/2003 tarihli ve 25324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi- Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’nin “İzin Verilen Diğer Gıda Katkı Maddeleri” başlıklı 4 nolu Ekinin E 626, E 627, E 628, E 629, E 630, E 631, E 632, E 633, E 634 ve E 635 katkı maddelerini içeren bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

E 626 Guanilik asit
E 627 Disodyum guanilat
E 628 Dipotasyum guanilat
E 629 Kalsiyum guanilat
E 630 İnosinik asit
E 631 Disodyum inosinat
E 632 Dipotasyum inosinat
E 633 Kalsiyum inosinat
E 634 Kalsiyum 5’-ribonükleotidler
E 635 Disodyum 5’-ribonükleotidler
Tüm gıda maddeleri (5. maddenin d bendinde yer alanlar hariç) 500 mg/kg Tek veya birlikte
Guanilik asit cinsinden
Baharat ve çeşni maddeleri QS  

 

Yürürlük

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


Okunma 6884 kez Son değişiklik Salı, 14 Ağustos 2018 11:28
Bu kategorideki diğerleri: « 99/02 2002/28 »
Yorum yapmak için oturum açın