Salı, 24 Nisan 2007 01:04

2004/23

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

TAHİN HELVASI TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 22.05.2004-25469

Tebliğ No 2004/23

Tahin Helvası Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (2004/48)

Yayımlandığı R.Gazete 13.01.2005-25699

 

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, tahin helvasının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, tahin helvasını kapsar .

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğde geçen;

a) Tahin helvası; Şeker, içme suyu ve sitrik asit veya tartarik asit ve gerektiğinde yenilebilir glikoz şurubu katıldıktan sonra pişirilerek elde edilen şeker şurubunun ağdalaştırılıp çöven ekstraktı ile beyazlaştırıldıktan sonra tekniğine uygun olarak tahin ile karıştırılıp yoğrulması ve gerektiğinde çeşni maddeleri ilavesi ile tekniğine uygun olarak hazırlanan katı, homojen ince lifli yapıdaki ürünü,

b) Çöven ekstraktı; Çöven kökünün (Radix saponariae Albae sive liventinae) küçük parçalar haline getirilip, su ile kaynatılmasıyla elde edilen ürünü,

d) Çeşni maddeleri; fındık, fıstık gibi kuru-sert kabuklu meyveler, kuru meyve şekerlemeleri ile kakao ve benzeri gıda maddelerini,

f) Sade tahin helvası; Çeşni maddesi ve aroma maddesi içermeyen tahin helvasını,

g) Çeşnili tahin helvası; Çeşni maddelerinin katılması ile elde edilen tahin helvasını,

h) Yabancı madde; Tahin helvası üretiminde kullanılan ve katılmasına izin verilen maddelerin dışındaki, kabuk ve çekirdek dahil her türlü maddeyi,

ifade eder.

Ürün özellikleri

Madde 5- Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

a)Tahin helvası kendine has renk, tat ve kokuda olmalı, yabancı tat ve koku içermemelidir

b) Tahin helvası kendine has homojen ince lifli yapıda olmalı, şeker kristalleşmesi olmamalıdır .

c) Tahin helvasında kullanılan çeşni maddelerinden kuru meyve şekerlemeleri ve fındık, fıstık gibi kuru-sert kabuklu meyveler bütün veya parça halinde katılmalı ve ürünün net kütlesindeki oranı en az % 8 olmalıdır.

d) Tahin helvasında yabancı madde bulunmamalıdır.

e) Tahin helvasının diğer özellikleri EK’ te verilmektedir.

Katkı maddeleri

Madde 6- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” nin Gıda Katkı

Maddeleri bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. Bu ürünlerde renklendirici kullanılmaz.

Aroma maddeleri

Madde 7- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere sadece vanilya, vanilin ve ethyl vanilin aroma maddesi olarak eklenebilir.

Bulaşanlar

Madde 7- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır. Buna ek olarak; demir, bakır, kurşun ve arsenik miktarları aşağıdaki şekilde olmalıdır;

  Demir (Fe) (en çok mg/kg) 40
  Bakır (Cu) (en çok mg/kg) 10
  Arsenik (As) (en çok mg/kg) 0.2
  Kurşun (Pb) (en çok mg/kg) 0.3

Pestisit kalıntıları

Madde 8- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde pestisit kalıntıları “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Pestisit Kalıntıları bölümünde verilen değerlere uygun olmalıdır.

Hijyen

Madde 9- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara ve Türk Gıda Kodeksi-Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’ne uygun olarak üretilmelidir.

Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme

Madde 10- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması ve işaretlenmesi “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümüne uygun olmalıdır. Etiketlemede ilave olarak; çeşni ilavesiyle üretilen helvalarda ürün adı, çeşni adı ile birlikte belirtilir.

Taşıma ve depolama

Madde 11- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanmasında “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” nin Taşıma ve Depolama bölümündeki kurallara uyulmalıdır.

Numune alma ve analiz metodları

Madde 12- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” nin Numune Alma ve Analiz Metodları bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metotlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve denetim

Madde 13- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 14- Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim, 560 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname” ye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 1 yıl içinde Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan söz konusu üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu üretim yerleri ile Tebliğ hükümlerine uymayan ürünleri satan işyerleri hakkında 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 15- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

Madde 16- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.


EK- 1

Tahin Helvasının Kimyasal Özellikleri

Bileşenler Kütlece
   
Susam Yağı(en az %) 27.5
Tahin Miktarı (en az %) 52
Protein(en az %) 11
Toplam Şeker(sakaroz cinsinden(en çok %) 47
Rutubet(en çok %) 3
Ham Selüloz(en çok %) 1.2
Kül(en çok %) 1.7
Peroksit Sayısı(ekstrakte edilen yağda)(en çok meq/kg) 10
Asitlik ((ekstrakte edilen yağda oleik asit cinsinden) (en çok %)2
Helvada Saponin(en çok %) 0.1
Nişastalı Maddeler Bulunmamalı


Resmi Gazete: 13.01.2005-25699

 

Tahin Helvası Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/48)

MADDE 1 – 22/05/2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Tahin Helvası Tebliği’nin “Denetim” başlıklı 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere “Yürürlükten kaldırılan mevzuat” başlıklı 16 ncı madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 16 – Bu Tebliğle; TS 2590 Tahin Helvası standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.”

Yürürlük

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Okunma 4397 kez Son değişiklik Salı, 14 Ağustos 2018 11:28
Bu kategorideki diğerleri: « 2004/22 2006/40 »
Yorum yapmak için oturum açın