Çarşamba, 02 Mayıs 2007 20:24

178/2002

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİNİN GIDA YASASIYLA İLGİLİ GENEL İLKE VE ŞARTLARI BELİRLEYEN, AVRUPA GIDA GÜVENLİĞİ İDARESİ’Nİ KURAN VE GIDA GÜVENLİĞİ KONULARIYLA İLGİLİ İŞLEMLERİ BELİRLEYEN 28 OCAK 2002 TARİH VE (EC)178/2002 SAYILI TÜZÜĞÜ

1.2.2002 EN Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 31/1

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ,
Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşma ve özellikle bu antlaşmanın 37,95,133 no.lu Maddeleri ile Madde 152 (4) (b) bendini,
Komisyon’un önerisini ,
Ekonomik ve Sosyal Komite’nin görüşünü ,
Bölgeler Komitesi’nin görüşünü dikkate alarak ve,
Antlaşma’nın 251. Maddesinde belirtilen işlemler uyarınca hareket ederek,
1) Güvenli ve sağlıklı gıdanın serbest dolaşımı iç pazarın asli bir unsuru olup, vatandaşların gerek sağlıkları ve refahına, gerek sosyal ve ekonomik çıkarlarına katkıda bulunmasına,
2) Topluluk politikalarının izlenmesinde insan hayatı ve sağlığı için yüksek düzeyde bir koruma güvencesinin sağlanması gereğine,
3) Gıda ve yemin, ancak gıda ve yem güvenlik şartlarının bir Üye Devletten diğerine büyük ölçüde değişmemesi halinde Topluluk içinde serbest dolaşabileceğine,
4) Üye Devletlerin gıda yasaları arasında kavramlar, ilkeler ve işlemler bakımından önemli farklılıklar bulunmasına, Üye Devletler gıda konularını düzenleyen önlemler aldığında bu farklılıkların, gıdanın serbest dolaşımını engelleyebileceği ve rekabet için eşit olmayan koşullar yaratmak suretiyle iç pazarın işleyişini doğrudan etkileyebileceğine,
5) Buna göre, Üye Devletlerde ve Topluluk düzeyinde gıda ve yemle ilgili konuları düzenleyen önlemler için ortak bir temel oluşturmak üzere bu kavram, ilke ve işlemlerin birbirlerine yakınlaştırılmaları gerektiğine; bununla beraber, hem ulusal, hem Topluluk düzeyinde mevcut mevzuatta aykırı hükümlerin uyarlanması için yeterli zamanın tanınmasının ve uyarlama için geçen süre zarfında konuyla ilgili mevzuatın halihazır Tüzükte belirtilen ilkeler ışığında uygulanmasının sağlanması gereğine,
6) Suyun da diğer besinler gibi doğrudan veya dolaylı biçimde ağızdan beslenme yoluyla alındığından, tüketicinin kimyasal ve mikrobiyolojik kirleticiler dahil olmak üzere beslenme yoluyla alınan maddelere tamamen maruz olmasına katkıda bulunuyor olmasına; ancak, insan tüketimi için belirlenen su kalitesi esasen 80/778/EEC ve 98/83/EC sayılı Konsey Direktifleri tarafından kontrol altına alındığından, su konusunun Direktif 98/83/EC’nin 6. Maddesinde belirtilen esaslara uygunluk bağlamında ele alınmasının yeterli olmasına,
7) Gıda yasası kapsamı içinde, gıda üreten hayvanlar için kullanılan yerlerde üretimi ve kullanımı da dahil olmak üzere yemlerle ilgili şartların da yer almasının uygun olmasına; bu şartların konulmasında, evde beslenenler dahil bütün hayvanlara uygulanan yem yasalarında bugüne kadar uygulanmış ve gelecekte uygulanacak olan benzer şartların saklı kalacak olmasına,
8) Topluluğun, gıda veya yemin iç pazarda ya da uluslararası alanda alınıp satılma ayırımı gütmeksizin uyguladığı gıda yasasında sağlığın yüksek düzeyde korunmasını seçmesine,6
9) Tüketicilerin, konuyla ilgili diğer risk sahiplerinin ve ticari tarafların, gıda yasası ve yasanın bilimsel temeli ile sağlığı koruyucu ve diğer yararları gözeten kurumların yapıları ve birbirleriyle bağımlılıklarını temelden destekleyen karar alma süreçlerine güven duymaları gerektiğine,
10) Deneyimler doğrultusunda, güvenli olmayan gıda maddelerinin pazara çıkmamalarının garanti edilmesi ve insan sağlığını koruyacak şekilde iç pazarın doğru düzgün çalışmasının güvence altına alınması için gıda ile ilgili güvenlik sorunlarının tanımını ve bunlara yanıt verilmesini amaçlayan önlemlerin alınması gerektiğine; yem güvenliğiyle ilgili benzer sorunlara da çözümler getirilmesi gereğine,
11) Gıda güvenliğine yeterince kapsamlı ve bütünleyici bir yaklaşımda bulunmak için, temel üretim düzeyinde gıda, yem ve diğer tarımsal girdilerle temas eden madde ve nesnelerle ilgili hükümler de dahil olmak üzere gıda ve yem güvenliği üzerinde doğrudan veya dolaylı geniş bir etkiler yelpazesini kapsayan geniş bir gıda güvenliği tanımı olması gerektiğine,
12) Gıda güvenliğini garanti altına almak için bütün bir süreç olarak gıda üretimi zincirinin, her bir unsurun gıda güvenliğini etkileme potansiyeline sahip olduğu göz önünde bulundurularak, temel üretim ve yem üretimi aşamalarından (bu aşamalar dahil) başlayıp, gıdanın satışı veya arzı aşamalarına (bu aşamalar dahil) kadar, bütün yön ve aşamalarının dikkate alınması gerektiğine,
13) Deneyimler ışığında, bu nedenle, balık yetiştirme çiftliklerinde yem olarak kullanılan hayvanların üretimi de dahil olmak üzere gıda üreten hayvanlara verilen yem maddelerinin üretimi, imalatı, nakliyesi ve dağıtımının, yemin kazara veya kastî olarak kirletilmesinin, bu konuda hile, sahtekarlık veya suiistimalin gıda güvenliği üzerinde doğrudan veya dolaylı etkileri olabilmesi nedeniyle dikkate alınması gerektiğine,
14) Aynı nedenle, temel üretimde diğer uygulamalar ve tarımsal girdiler ile bunların gıda güvenliğinin tamamı üzerindeki potansiyel etkilerinin dikkate alınması gerektiğine,
15) Gıda güvenliğinin sürekli olarak izlenip denetlenmesini güvence altına alma amacıyla bölgesel veya bölgeler arası düzeylerde mükemmel nitelikli laboratuarlar ağının tesisi ya da varlığının, vatandaşların potansiyel sağlık risklerinin önlenmesinde önemli bir rol oynayabileceğine,
16) Üye Devletler ve Topluluğun gıda ve yem konularında alacağı önlemlerin, ölçüm koşulları veya mahiyetinin uygun olmaması dışında, genel olarak risk analizine dayandırılması gerektiğine; risk analizine bu önlemler alınmadan önce başvurulmasının, gıda maddelerinin serbest dolaşımı önündeki haksız engellerin giderilmesine imkan sağlaması gerektiğine,
17) Gıda yasasının sağlık riskini azaltma, giderme veya ondan kaçınılmasını hedeflediği hallerde, risk analizinin birbirleriyle bağlı üç bileşeninin – risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi – etken, orantılı ve belli hedeflere yönlendirilmiş önlemlerin saptanmasını veya sağlığın korunmasını amaçlayan diğer eylemler için sistematik bir metodoloji sağlamakta olduğuna,
18) Gıda yasasının bilimsel temeli konusunda güven oluşması için, mevcut bilimsel bilgi ve veriler bazında bağımsız, nesnel ve saydam bir risk değerlendirmesinin yapılması gerektiğine,
19) Bilimsel risk değerlendirmesinin bazı durumlarda tek başına, risk yönetimi kararlarının dayandırılması gereken bilgiyi tam olarak sağlayamadığının, sosyal, ekonomik, geleneksel, ahlaki ve çevresel faktörlerin yanı sıra kontrollerin uygulanabilirliği de dahil olmak üzere konuya ilişkin başka faktörlerin de yasallık içinde dikkate alınmasının gerekli olduğunun kabul ediliyor olmasına,
20) Topluluk içinde sağlık koruması için tedbirli olma ilkesine başvurulmuş ve bu suretle gıda veya yemin serbest dolaşımında engellere yol açılmış olmasına; bu nedenle bu ilkenin kullanımı için Topluluğun her yerinde tek tip bir temelin kabul edilmesi gerektiğine,
21) Hayati veya sağlıkla ilgili bir riskin olduğu, buna karşılık bilimsel belirsizliğin sürdüğü spesifik durumlarda tedbirli olma ilkesinin, Topluluk içinde seçilmiş olan yüksek düzeyde sağlık korumasını güvence altına alacak risk yönetimi önlemleri veya diğer eylemler için bir mekanizma sağlamakta oluşuna,
22) Gıda güvenliği ve tüketici haklarının (çıkarlarının) korunması kaygılarının, genel kamuoyu, hükümet dışı kuruluşlar, mesleki birlik ve dernekler, uluslararası ticari taraflar ve ticari örgütler için giderek önem kazanmasına; tüketicinin ve ticari tarafların, gıda yasasının açık ve saydam biçimde geliştirilmesi ve kamu yetkililerinin bir gıda maddesinin sağlık için tehlikeli olabileceğine dair makul nedenler olması halinde halkı bilgilendirmek üzere gereken adımları atması suretiyle güvenlerinin tam olarak sağlanması gerektiğine,
23) Topluluk içindeki ve üçüncü ülkelerdeki tüketicilerin güvenliği ve güvenlerinin sağlanmasının çok önemli oluşuna; Topluluğun gıda ve yem konusunda küresel bir ticari aktör olup bu bağlamda uluslararası anlaşmalara girmiş olmasına; aynı şekilde Topluluğun, gıda yasasını destekleyen uluslararası standartların geliştirilmesine katkıda bulunmakta, adil ve ahlaklı ticaret uygulamalarını izleyerek güvenli yem ve güvenli, sağlıklı gıda için ayrım gözetmeksizin serbest ticaret ilkelerini desteklemekte oluşuna,
24) Topluluktan ihraç edilen veya ithal menşeli olup yeniden ihraç edilen gıda ve yemin Topluluk yasası veya ithal eden ülke şartlarına uygun olmasının temini gereğine; bu koşullar dışında, gıda ve yemin ancak ithalatçı ülkenin açık mutabakatı halinde ihraç veya yeniden ihraç edilebilir olduğuna; bununla beraber, ithalatçı ülkenin mutabakatı olsa dahi, sağlığa zararlı gıda veya güvensiz yemin ihraç ya da yeniden ihraç edilmemesinin güvence altına alınması gerektiğine,
25) Gıda ve yem ticaretinin temelini oluşturan genel ilkeler ile konuyla ilgili olarak Topluluğun uluslararası standartlar ve ticari anlaşmalara katkıları için geçerli hedef ve ilkelerin tespit edilmesi gerektiğine,
26) Bazı Üye Devletlerin gıda güvenliği konusunda, ekonomik işletmecilere, özellikle, yalnızca güvenli gıda pazarlayabilme zorunluluğunu getiren yatay bir yasal düzenleme benimsemiş olmasına; ancak, bu Üye Devletlerin gıdanın güvenli olup olmadığının saptanması konusunda farklı ölçütler kullanmalarına; bir yanda bu farklı yaklaşımların, diğer yanda diğer Üye Ülkelerde yatay yasaların bulunmayışının gıda maddelerinin ticaretinde engeller çıkarmaya müsait oluşuna; aynı şekilde, yem ticaretinde de bu gibi engellerin oluşabileceğine,
27) Bu nedenle, bu gibi ürünlerde iç pazarın etken çalışmasını sağlamak üzere, pazara yalnızca güvenli gıda ve yemin çıkarılmasını kapsayan genel ilkelerin tespit edilmesi gerektiğine,
28) Deneyimlerin, gıda ve yem maddelerinin izlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, gıda ve yeme ilişkin iç pazarın işleyişinin zarar gördüğünü göstermesine; dolayısıyla, gıda güvenliği sorunlarının olması durumunda bu sorunların gereksiz yere daha geniş zararlara yol açmaması için hedeflenen belli ürünlerin doğru biçimde pazardan geri çekilmesinin sağlanması veya tüketiciler ve kontrol memurlarına bilgi verilmesi gerektiğine,
29) İthalatçılar dahil olmak üzere gıda ve yem konusunda iş yapanların, gıda veya yeme katılan gıda, yem, hayvan veya maddelerin en azından hangi işletmeden ikmal edildiğinin bilinmesinin garanti edilmesi, ve soruşturmanın tüm safhalarında güvenlikle iz sürülebilmesinin sağlanması gerektiğine,
30) Gıda işi yapan işletmeci için en doğrusunun, gıda arzıyla ilgili güvenli bir sistem oluşturması ve arz ettiği gıdanın güvenli olduğunu güvence altına alması olduğuna; bu suretle işletmecinin gıda güvenliği konusunda asli yasal sorumluluk sahibi olması gerektiğine; bu ilkenin bazı Üye Devletlerde ve gıda yasasının geçerli olduğu bölgelerde var olmasına karşın, diğer bölgelerde ya açıkça yer almadığına ya da kendi yürüttükleri kontrol faaliyetleri sırasında Üye Devletin yetkin mercilerinin başka bir sorumluluk üstleniyor olmasına; bu gibi farklılıkların, ticareti engelleme ve farklı Üye Devletlerdeki işletmeciler arasında rekabeti bozma eğiliminde olmasına,
31) Benzer şartların yem ve yem işi yapan işletmeciler için de geçerli olması gerektiğine,
32) Topluluğun gıda ve yem güvenliğine ilişkin yasalarının bilimsel ve teknik temelinin, Topluluk içinde sağlığın yüksek düzeyde korunmasının başarıya ulaştırılmasına katkıda bulunması gerektiğine; Topluluğun yüksek nitelikli, bağımsız ve etken bilimsel ve teknik destek erişimine sahip olması gerektiğine,
33) Gıda ve yem güvenliğiyle ilgili bilimsel ve teknik sorunların giderek daha önemli ve karmaşık hal almasına; Avrupa Gıda Güvenliği İdaresi’nin ki, bundan böyle “İdare” olarak anılacaktır, kurulmasının, artan talepler karşısında yeterli olamayan mevcut bilimsel ve teknik destek sistemini güçlendirmesi gerektiğine,
34) Gıda yasası genel ilkelerine uygun olarak, İdare’nin risk yönetiminde bağımsız bir bilimsel başvuru mercii rolünü üstlenmek suretiyle iç pazarın düzgün çalışmasının sağlanmasına yardımcı olması gerektiğine; tartışmalı bilimsel konularda İdare’ye görüşlerinin alınması için başvurulabileceğine; bu suretle İdare’nin, bir yandan Topluluk kurumları ve Üye Devletlerin gıda ve yem güvenliğini güvence altına almak için gerekli risk yönetimi kararlarını almalarını sağlıyor, diğer yandan da gıda ve yemin serbest dolaşımı önünde haksız ve gereksiz engellerin benimsenmesi sonucu iç pazarın parçalanmasından kaçınılmasına yardım ediyor oluşuna,
35) İdare’nin, tüketici güveninin iyileştirilmesi için bağımsız bilimsel bir tavsiye, bilgi ve risk iletişim kaynağı olması gerektiğine; bununla beraber, risk değerlendirme, risk yönetimi ve risk iletişimi işlevleri arasındaki tutarlılığı artırmak için, risk değerlendirmecileriyle risk yöneticileri arasındaki bağlantının güçlendirilmesi gerektiğine,
36) İdare’nin, gıda ve yem arzı zincirlerinin tamamının güvenliği ve diğer yanlarıyla ilgili olarak kapsamlı ve bağımsız bir bilimsel görüş açısı sağlaması gerektiğine ki bunun, İdarenin sorumluluklarının geniş bir yelpazeye yayıldığı anlamına gelmesine; bu sorumlulukların, gıda ve yem arzıyla ilgili zincir, hayvanların sağlığı ve iyi yaşam koşulları ve bitki sağlığına ilişkin güvenlik üzerinde doğrudan veya dolaylı etkileri olan sorunları da içermesi gerektiğine; ancak, İdarenin esas olarak gıda güvenliğine odaklanması, gıda arzı zincirinin güvenliğiyle bağlantısı olmayan hayvanların sağlığı, iyi yaşam koşulları ve bitki sağlığı sorunlarıyla ilgili görevinin bilimsel görüş bildirmekle sınırlı kalmasının temini gerektiğine; İdarenin görev alanının ayrıca, Topluluk yasalarına ilişkin olarak insan beslenmesi konusunda bilimsel tavsiyeler, bilimsel ve teknik destek ile Topluluğun sağlık programlarıyla bağlantılı iletişim konusunda talebi üzerine Komisyona yardım etmeyi de kapsaması gerektiğine,
37) Gıda yasasının kullanımına izin verdiği tarım ilaçları ve katkı maddeleri gibi bazı ürünlerin çevreye ve işçilerin güvenliğine tehlike oluşturmaları nedeniyle İdarenin, ilgili yasalara uygun olarak konunun çevre ve işçi korunmasına ilişkin bazı yanlarını da değerlendirmesi gerektiğine,
38) Genetik olarak değiştirilmiş organizmalar (GMO) konusunda mükerrer değerlendirme ve bilimsel görüşlere meydan vermemek için İdarenin, gıda ve yem maddelerinin dışında Direktif 2001/18/EC1‘de tanımlanmış olan GMO’larla ilgili diğer ürünler hakkında da, burada belirlenen prosedürler saklı kalmak kaydıyla, bilimsel görüş bildirmesi gerektiğine,
39) İdarenin, uluslararası gıda güvenliği standartları ve ticaret anlaşmalarının geliştirilmesi ve yürür hale getirilmesi rolünde Topluluk ve Üye Devletlere bilimsel konularda destek sağlayarak katkıda bulunması gerektiğine,
40) Topluluk içindeki kurumların, genel kamuoyu ve konuyla ilgili bütün tarafların İdare’ye güven duymalarının esas oluşuna; bu nedenle İdare’nin bağımsızlığı, yüksek bilimsel niteliği, saydamlığı ve etkenliğinin güvence altına alınmasının hayati önem taşımasına,
41) Bu bakımdan, İdare’nin Yönetim Kurulu üyelerinin, en yüksek standartta yetkinliği, örneğin işletme ve kamu yönetimi gibi alanları içeren geniş bir yelpazede uzmanlığı ve Birlik içinde mümkün olan en geniş coğrafi dağılımı garanti edecek şekilde atanmaları gerektiğine; bu şartların, hiçbir makam hiçbir belli Üye Devletin uyruklularına peşinen ayrılmadan, Yönetim Kurulu üyelerinin dönüşümlü olarak farklı ülkelerden atanması yoluyla sağlanması gerektiğine,
42) Rolünü ifa edebilmesini mümkün kılacak görevleri yerine getirmesi için, İdarenin gerekli bütün araçlara sahip olması gerektiğine,
43) Yönetim Kurulunun, bütçe hazırlama, bütçe uygulamalarının denetimi, iç yönetmeliklerin hazırlanması, mali düzenlemenin kabulü, Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin üyelerinin atanmaları ve İdari Müdür atanması için yetkili olması gerektiğine;
44) İdarenin etkili biçimde çalışabilmek üzere Üye Devletlerdeki yetkin organlarla yakın bir işbirliği içinde olması gerektiğine; bilgi alış verişini sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulması ve özellikle network sistemiyle yakın bir işbirliğinin güvence altına alınması hususlarında İdari Müdüre tavsiyede bulunmak için bir Tavsiye Forumunun oluşturulması gerektiğine; işbirliği ve doğru bir bilgi alış verişinin bilimsel görüşlerdeki potansiyel ayrışmaları da en aza indirmesi gerektiğine,
45) İdarenin kendi yetkinlik alanı içinde bilimsel görüş bildirme konusunda Komisyona bağlı Bilimsel Komitelerin rolünü devralmak durumunda oluşuna; bu komitelerin, gıda arz zinciriyle ilgili olarak daha çok bilimsel tutarlılık göstermelerinin sağlanması ve daha etkili çalışmaları için yeniden örgütlenmeleri gerektiğine; dolayısıyla, İdare bünyesinde bu görüşleri sağlamak üzere bir Bilimsel Komite ile Daimi Bilimsel Panellerin kurulması gerektiğine,
46) Bağımsızlığın garanti edilmesi için Bilimsel Komite ve Daimi Bilimsel Panellerin üyelerinin, açık başvuru usulü ile işe alınan bağımsız bilim adamları olmaları gereğine,
47) İdarenin bağımsız bir bilimsel başvuru odağı olma rolünün, kendisinden yalnız Komisyonun değil Avrupa Parlamentosu ve Üye Devletlerin de görüş isteyebilmeleri anlamına gelmesine; bilimsel tavsiye sürecinin iyi yönetimi ve tutarlılığını garanti etmek için, İdarenin bir talebi, haklı nedenlerini göstermek ve önceden belirlenmiş ölçütlere dayalı olmak koşullarıyla kabul etmeme veya değiştirebilme hakkına sahip olması gerektiğine; bilimsel görüş farklarından kaçınılması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine; bilimsel organlar arasında bilimsel görüş farklılıkları olması halinde bunların çözümlenmesi için gerekli işlemlerin bulunması veya risk yöneticilerine saydam yapıda bilimsel bilgi sağlanması gerektiğine,
48) İdarenin, görevlerini başarıyla yerine getirmek için, Komisyon ve Üye Devletlerle kurduğu bağlantılarla emek ikilemelerinin önlenmesinden emin olacak şekilde bilimsel çalışmalar yaptırma yetkisine sahip olması gerektiğine; bu çalışmaların açık ve saydam biçimde yapılması ve İdarenin bu konularda Topluluğun mevcut uzmanlığını ve yapılarını dikkate alması gerektiğine,
49) Topluluk düzeyinde gıda arzı zinciriyle ilgili verilerin toplanması ve analizi için etkili bir sistemin olmayışının önemli bir sorun teşkil etmesine; bu nedenle, İdarenin kapsadığı alanlarla ilgili verilerin toplanması ve analizi için İdarenin koordinasyonunda bir networkün kurulması gerektiğine;. İdarenin kapsadığı alanlarda halen var olan Topluluk veri toplama networklerinin yeniden gözden geçirilmeleri gerektiğine,
50) Oluşmakta olan risklerin daha iyi tanımlanmasının, uzun vadede politikaların uygulanmasında Topluluk ve Üye Devletlerin risk önleyici olarak kullanabileceği belli başlı bir araç olabileceğine; bu nedenle İdareye, baştan bilgi toplama, dikkatli olma ve önlenmeleri açısından oluşan risklerle ilgili bilgilerin değerlendirilmesi ve sağlanması görevinin verilmesi gerektiğine,
51) İdarenin tesisi Üye Devletlerin bilimsel işlemlerle daha yakından ilgilenmelerini mümkün kılmak durumunda oluşuna; bu nedenle, bu amaca uygun olarak İdare ile Üye Devletler arasında yakın bir koordinasyon olması gereğine; bu bağlamda İdarenin özellikle bazı görevleri Üye Devletlerdeki organizasyonlara verebilmesinin gerektiğine,
52) İdarenin verdiği görevleri yapmaları için ulusal organizasyonların kullanılmasına duyulan ihtiyaç ile bu gibi görevlerin ilgili ölçütlere uygun olarak yapılmasına dair genel tutarlılık amaçlarının sağlanması ihtiyacı arasında bir denge tutturulması gereğine; özellikle bazı belirli maddeler, ürünler ve işlemlerle ilgili ruhsat temini için sanayi tarafından sunulan dosyaların değerlendirilmeleriyle ilgili olarak, üye Devletlere bilimsel görevlerin tahsisi için geçerli mevcut işlemlerin, değerlendirme işlemleri en azından eskisi kadar sıkı kalmak suretiyle, İdarenin kuruluşu ve onunla gelen yeni imkanların dikkate alınması amacı doğrultusunda bir yıl içinde yeniden incelenmeleri gerektiğine,
53) Komisyon’un risk yönetimi önlemlerinin bildirimi hususundaki tam sorumluluğunun sürecek olmasına; dolayısıyla İdare ve Komisyon arasında doğru bir bilgi alış verişinin yapılması gerektiğine; küresel iletişim sürecinin tutarlılığının sağlanması için İdare, Komisyon ve Üye Devletler arasında yakın işbirliğinin de gerekli oluşuna,
54) İdarenin bağımsızlığının ve kamuoyunu bilgilendirme görevinin, nesnel, güvenilir ve kolayca anlaşılabilir bilgi sağlama amacıyla kendi uzmanlık alanları içinde özerk biçimde iletişimde bulunabilmesi gerektiği anlamına gelmekte olmasına,
55) Bölgesel parametreleri ve sağlık politikasıyla korrelasyonu dikkate alan kamusal bilgilendirme kampanyalarına ait spesifik alanda Üye Devletler ve diğer ilgili taraflar arasında uygun bir işbirliğinin gerekli oluşuna,
56) Bağımsızlık ve saydamlığa dayanan çalışma ilkelerine ek olarak İdarenin, tüketiciler ve konuyla ilgili diğer gruplarla temasa açık bir örgüt olmasının gerekmesine,
57) İdarenin, Avrupa Birliği genel bütçesi tarafından finanse edilmesi gereğine; bununla beraber, kazanılan deneyimlerin ışığında ve özellikle sanayinin sunduğu onay dosyalarının tabi olduğu işlemlerle ilgili olarak bu Tüzüğün yürürlüğe girmesini izleyen üç yıl içinde ücret uygulaması olasılığının incelenmesi gerektiğine; Avrupa Birliği genel bütçesine yapılabilecek mali destekler konusunda Topluluğun mevcut bütçe işlemlerinin geçerliliğini sürdürmekte oluşuna;.bunun da ötesinde, hesapların Maliye Müfettişleri tarafından denetlenmesi gerektiğine,
58) Avrupa Birliğine üye olmayan ve bu tüzük kapsamındaki Topluluk yasalarının intibakı ve uygulanması için kendilerine zorunluluk getiren anlaşmaları yapmış olan Avrupa ülkelerinin katılımına imkan verilmesi gereğine,
59) Hızlı uyarı sisteminin halen genel ürün güvenliğine dair 29 Haziran 1992 tarih ve 92/59/EEC sayılı Konsey Direktifi çerçevesinde mevcut oluşuna;1 mevcut sistemin gıda ve sınai ürünleri kapsarken, yemi kapsamamasına; son gıda krizlerinin, gıda ve yemi içeren daha iyileştirilmiş ve daha geniş bir uyarı sisteminin kurulmasına olan ihtiyacı göstermiş olmasına; yeniden gözden geçirilmiş bu sistemin Komisyon tarafından yönetilmesi ve ağın üyeleri olarak Üye Devletleri, Komisyonu ve İdareyi içermesi gerektiğine; Konsey Kararı 87/600/Euratom’da2 tanımlanan radyolojik aciliyet durumundaki erken bilgi alış verişine ilişkin Topluluk düzenlemelerinin bu sistemin kapsamında olmamaları gerektiğine,
60) Yakın geçmişte gıda güvenliğiyle ilgili yaşanan olayların, tipleri ve menşeleri ne olursa olsun bütün gıdalar ve yemlerin insan sağlığı, hayvan sağlığı veya çevre için tehlike söz konusu olduğunda ortak önlemlere tabi olmalarının sağlanması için acil durumlarda uygun önlemlerin hazırlanmasının gerekliliğini göstermiş olmalarına; gıda güvenliğiyle ilgili acil önlemlere böylesine kapsamlı bir yaklaşımın, gıda veya yem konusunda ciddi bir riskin ele alınışında etkili biçimde hareket edilmesi ve yapay ayrılıklara meydan verilmemesine imkan tanıması gerektiğine,
61) Yakın geçmişteki gıda krizlerinin Komisyona, kriz yönetimi için uygun şekilde uyarlanmış, daha hızlı işlemlere sahip olmanın yararlarını da göstermiş olmasına; bu örgütsel işlemlerin, çabaların koordinasyonu ve en iyi bilimsel bilgi bazında en etkili önlemlerin saptanmasını mümkün kılması gerektiğine; dolayısıyla, yeniden gözden geçirilmiş işlemlerde İdarenin sorumluluklarının dikkate alınması ve bir gıda krizi durumunda tavsiye şeklinde bilimsel ve teknik yardımın sağlanmasının gerektiğine,
62) Gıda zincirine daha etkili ve kapsamlı bir yaklaşımın sağlanması için, Sürekli Veteriner Komitesi, Sürekli Gıda maddeleri Komitesi ve Sürekli Yem maddeleri Komitesi yerine geçecek bir Gıda Zinciri ve Hayvan Hastalıkları Komitesinin ihdas edilmesinin gerekmesine; buna uygun olarak, 68/361/EEC1, 69/414/EEC2 ve 70/372/EEC3 sayılı Konsey Kararlarının iptalinin gerekmesine; aynı nedenle Gıda Zinciri ve Hayvan Hastalıkları Komitesinin, bitki koruma ürünleri ve maksimum kalıntı düzeylerinin tespiti konularındaki yetkinliğiyle ilgili olarak (76/895/EEC4, 86/362/EEC5, 86/363/EEC6, 90/642/EEC7 ve 91/414/EEC8 sayılı Direktifler) Bitki Sağlığı Sürekli Komitesinin de yerini alması gerektiğine,
63) Bu Tüzüğün uygulanması için gerekli önlemlerin, uygulamalar konusunda Komisyona tanınmış olan yetkiyle ilgili işlemleri hükme bağlayan 28 Haziran 1999 tarih ve 1999/468/EC sayılı Konsey Kararı 9 uyarınca benimsenmeleri gereğine,
64) Bu Tüzüğün hükme bağladığı bazı şartlara uyum sağlamaları için işletmecilerin yeterli süreye sahip olmalarının ve Avrupa Gıda Güvenliği İdaresinin faaliyetlerine 1 Ocak 2002’de başlamasının gerekmesine,
65) İdare ve Konseyin 2309/93 sayılı10 Tüzüğü (EEC) ile kurulan Avrupa Tıbbi Ürünleri Değerlendirme Ajansının (EMEA) misyonlarının birbirlerine karıştırılmamasının önemli oluşuna; sonuç itibarıyla, hayvan kökenli gıda maddelerinde kullanılan veterinerlikle ilgili tıbbi ürünlerin maksimum kalıntı limitlerini belirleyen Topluluk işlemlerini kapsayan 2377/90 sayılı Konsey Tüzüğü (EEC) ile tanınmış olan yetkiler de dahil olmak üzere, Topluluk yasaları tarafından EMEA’ya verilmiş olan yetkinin bu Tüzükle saklı kalmasının sağlanması gerektiğine,11
66) Bu Tüzüğün temel hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için Topluluk içinde gıda yasasına ortak bir temel oluşturmak üzere kavramlar, ilkeler ve işlemlerin yakınlaştırılmalarının sağlanmasının ve bir Avrupa Gıda Güvenliği İdaresinin kurulmasının gerekli ve yerinde oluşuna; Antlaşmanın 5. Maddesinde ortaya konulan orantılılık (mütenasiplik) ilkesine göre, bu Tüzüğün kapsamı itibarıyla belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekenlerin dışına çıkmamasına dayanarak,
BU TÜZÜĞÜ BENİMSEMİŞTİR:

 

 

 

BÖLÜM 1
KAPSAM VE TANIMLAMALAR

Madde 1
Amaç ve Kapsam
1. İşbu Tüzük, gıda ile ilgili olarak insan sağlığı ve tüketici haklarının yüksek bir düzeyde korunmasının, özellikle gıda arzının geleneksel ürünleri de içeren çeşitliliği dikkate alınarak ve aynı zamanda iç pazarın etken çalışmasını sağlamak suretiyle güvence altına alınmasının dayanağını belirlemektedir. Tüzük, bu bağlamda, gıda ve yem güvenliğine ilişkin konularda karar verme sürecine temelden destek sağlamak üzere, ortak ilke ve sorumlulukları, güçlü bilimsel dayanak sağlayacak araçları, etken örgütsel düzenleme ve işlemleri ortaya koymaktadır.
2. Paragraf 1’de yer alan amaçlar doğrultusunda bu Tüzük, genel anlamda gıda ve yem ile özellikle gıda ve yeme ilişkin güvenlik konusundaki genel ilkeleri Topluluk ve ulusal düzeylerde belirlemektedir.
Tüzük, Avrupa Gıda Güvenliği İdaresini tesis etmektedir.
Gıda ve yem güvenliği üzerinde doğrudan veya dolaylı etkileri olan işlemleri belirlemektedir.
Bu Tüzük gıda ve yem maddelerinin üretimi, işlenmesi ve dağıtımıyla ilgili bütün aşamalarda geçerli olacaktır. Tüzük, ülke içi kullanım için yapılan temel üretim veya ülke içi özel tüketim için gıdanın ülke içinde hazırlanması, elden geçirilmesi ve depolanması işlerinde uygulanmayacaktır.
Madde 2
‘Gıda’ nın Tanımı
Bu tüzükte geçen ‘gıda’ (veya ‘gıda maddesi’) işlenmiş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş, insanlar tarafından yenilmesi, içilmesi için tasarlanmış veya yenilmesi, içilmesi makul ölçüde beklenen madde veya ürün anlamına gelmektedir. ‘Gıda’, içecek maddeleri, sakız ve imali, hazırlanışı veya işlemden geçirilmesi esnasında gıdaya bilerek karıştırılan su dahil, her türlü maddeyi içermektedir. Gıda, 98/83/EC sayılı Direktif’in 6. Maddesinde yer alan tanıma uygun olmak ve 80/778/EEC ve 98/83/EC sayılı Direktiflerin belirlediği şartlar saklı kalmak kaydıyla suyu içermektedir.
‘Gıda’ aşağıdakileri içermez:
(a) Yem;
(b) İnsan tüketimi için pazarlanmak üzere hazırlanmadığı takdirde canlı hayvanlar;
(c) Hasat öncesi bitkiler;
(d) Konseyin 65/65/EEC1 ve 92/73/EEC2 kodlu Direktiflerinin kastettiği anlam dahilindeki tıbbi ürünler;
(e) Konseyin 76/768/EEC3 kodlu Direktifinin kastettiği anlam dahilindeki kozmetikler;
(f) Konseyin 89/622/EEC4 kodlu Direktifinin kastettiği anlam dahilindeki tütün ve tütün ürünleri;
(g) Narkotik İlaçlar konusunda 1961 tarihli Birleşmiş Milletler Tek Konvansiyonu ve Psikotrop Maddeler konusundaki 1971 tarihli Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun kastettiği anlam dahilindeki narkotik ve psikotrop maddeler;
(h) kalıntılar ve kirletici maddeler.

Madde 3
Diğer Tanımlar
Bu Tüzük amaçları doğrultusunda:
1. ‘Gıda yasası’ ister Topluluk düzeyinde, ister ulusal düzeyde olsun, genelde gıdayı ve özelde gıda güvenliğini bağlayan yasalar, düzenlemeler ve idari hüküm veya kararlardır. Gıda yasası, gıda ve aynı zamanda gıda üreten hayvanlar için üretilen veya onlara yedirilen yemin üretimi, işlenmesi ve dağıtımıyla ilgili her aşamayı kapsamaktadır;
2. ‘Gıda işi’, kar amaçlı olsun veya olmasın, özel ya da kamusal olarak, gıdanın üretimi, işlenmesi ve dağıtımının herhangi bir aşamasıyla ilgili herhangi bir faaliyetin yükümlenilmesidir;
3. ‘Gıda işi yapan işletmeci’ kendi kontrolleri altında yürütülen gıda işinin gıda yasası şartlarına uygunluğundan sorumlu olan doğal veya yasal kişiler anlamına gelmektedir;
4. ‘Yem’ (veya ‘yem maddesi’) hayvanlara ağızdan yedirilmek üzere tasarlanan işlenmiş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş, katkı maddeleri de dahil olmak üzere her tür madde veya üründür;
5. ‘Yem işi’ kar amaçlı olsun veya olmasın, özel ya da kamusal olarak, kendi mülkü üzerinde hayvanları beslemek üzere üretim, işleme ve stok/depolama yapan üreticiler dahil yeme ilişkin üretim, imalat, işleme, stoklama, nakliye veya dağıtım ile ilgili herhangi bir işin yapılması anlamına gelmektedir;
6. ‘Yem işi yapan işletmeci’ kendi kontrolleri altında yürütülen yem işinin gıda yasası şartlarına uygunluğundan sorumlu olan doğal veya yasal kişiler anlamına gelmektedir;
7. ‘Perakende’, gıda ile ilgili, nihai tüketiciye satış veya teslim noktasındaki işler ve/veya işleme süreci ve stoklama anlamına gelmektedir. Perakende, dağıtımın uç noktalarını, yemek verme hizmetlerini, fabrika kantinlerini, kurumsal yemekhaneleri, lokantaları ve benzeri diğer gıda hizmetleri faaliyetlerini, dükkanları, süpermarket dağıtım merkezlerini ve toptan satış noktalarını kapsar.;
8. ‘Pazara çıkartma’, gıda veya yemin, bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak; satış, satış teklifi verme veya başka herhangi bir devir biçimi için elde tutulması ya da bizatihi satışı, dağıtımı veya başka bir devir biçimi anlamına gelmektedir;
9. ‘Risk’, sağlık açısından olumsuz ve zararlı sonuçları olabilecek bir etki ve bu etkinin derecesine ait bir olasılık fonksiyonu anlamına gelmektedir;
10. ‘Risk analizi’, risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi olarak birbirleriyle bağlantılı üç bileşenden oluşan bir süreçtir;
11. ‘Risk değerlendirmesi’, zarar belirlemesi, zarar niteliklerinin belirlenmesi, riske maruz kalma değerlendirmesi ve risk niteliklerinin belirlenmesini kapsayan dört aşamalı bilimsel bir süreçtir;
12. ‘Risk yönetimi’, risk değerlendirmesinden farklı olarak, ilgili taraflarla istişarede risk değerlendirmesi ve diğer yasal faktörleri göz önünde tutarak ve gerekirse uygun olabilecek önlem ve kontrol opsiyonlarını tercih ederek poliçe alternatiflerinin tartılması sürecidir;
13. ‘Risk iletişimi’, risk analizi sürecinin başından sonuna kadar, zarar ve riskler, riskle ilgili faktörler ve risk algılamaları konularında, riski değerlendirenler, risk yöneticileri, tüketiciler, yem ve gıda işiyle uğraşanlar, akademik topluluk ve diğer ilgili taraflar arasında, risk değerlendirme bulgularının ve risk yönetimi kararlarının dayanağının açıklanması da dahil olmak üzere interaktif bilgi ve görüş alış verişi anlamına gelmektedir.
14. ‘Zarar’, olumsuz bir sağlık etkisi yaratma potansiyeline sahip, gıda veya yemde bulunan bir etmen veya bunlarla ilgili bir koşul anlamına gelmektedir;
15. ‘İzlenebilirlik’, üretimi, işlenmesi ve dağıtımıyla ilgili her aşamada gıda veya yeme dahil edilmesi tasarlanan veya beklenen bir gıda, yem, gıda üreten hayvan veya maddenin izinin sürülebilmesi veya takip edilebilmesidir.
16. “Üretim, işleme ve dağıtım aşamaları’, bir gıdanın ithalatı dahil, temel üretimin başından başlayarak, stoklanması, nakliyesi, nihai tüketiciye satışı veya arzı ve yerine ve rabıtasına göre yem ithalatı, üretimi, imalatı, stoklanması, dağıtımı, satışı ve arzına ilişkin her aşama anlamına gelmektedir.
17. “Temel üretim’, temel ürünlerin, hasat, süt sağma ve kesimden önce hayvanların çiftlikte yetiştirilmesi dahil olmak üzere üretimi ve yetiştirilmesi anlamına gelmektedir. Temel üretim aynı zamanda, avlanma, balıkçılık ve yaban ürünlerin hasadını / toplanmasını da içermektedir.
18. ‘Nihai tüketici’, gıdayı herhangi bir ticari işin veya faaliyetin bir parçası olarak kullanmayacak en son gıda maddesi tüketicisidir.

BÖLÜM II
GENEL GIDA YASASI
Madde 4
Kapsam
1. Bu Bölüm gıdaya ve gıda üreten hayvanlar için üretilen veya onlara yedirilen yeme ilişkin üretim, işleme ve dağıtımın bütün aşamalarını ilgilendirmektedir.
2. Madde 5’den Madde 10’a kadar belirlenen ilkeler önlemlerin alınmasında yatay mahiyette genel bir çerçeve oluşturmaktadır.
3. Mevcut gıda yasası ilke ve işlemlerine, Madde 5’den Madde 10’a kadarki ilkelere uygunluk için mümkün olduğunca kısa zamanda ve en geç 1 Ocak 2007 tarihinde uyum sağlanmalıdır.
4. O zamana kadar, Paragraf 2’den indirgeme yoluyla, Madde 5-10’da öngörülen ilkeler dikkate alınarak mevcut yasalar uygulanacaktır.

KISIM 1
GIDA YASASININ GENEL İLKELERİ
Madde 5
Genel hedefler
1. Gıda yasası, gerekli yerlerde hayvan sağlığı ve iyi yaşam koşulları, bitki sağlığı ve çevre de dikkate alınmak suretiyle insan yaşamının yüksek bir düzeyde korunması ve gıda ticaretinde adil uygulamalar dahil olmak üzere tüketici haklarının korunmasına ilişkin genel hedeflerin bir veya daha çoğunu izleyecektir.
2. Gıda yasası, bu Fasılda belirlenen genel ilkeler ve şartlara uygun olarak imal edilen ve pazarlanan gıda ve yemin Topluluk içinde serbestçe dolaşmalarının başarılmasını amaçlayacaktır.
3. Uluslararası standartların var olması veya çok yakın bir zamanda tamamlanacak olmaları halinde, gıda yasasının yasal hedeflerinin yerine getirilmesi için bu gibi standartlar veya ilgili bölümlerinin etkisiz ya da uygunsuz araçlar olması durumu veya haklı bir bilimsel kanıtın varlığı veya bunların Topluluk için uygun bulunan koruma düzeyinden farklı sonuçlar doğurabilmeleri dışında, bu standartlar gıda yasasının geliştirilmesi veya uyarlanmasında dikkate alınacaklardır.
Madde 6
Risk Analizi
1. İnsan sağlığı ve yaşamının yüksek bir düzeyde korunmasına ilişkin genel hedefin başarılması için gıda yasası, koşulların veya ölçümün uygun olmaması dışında risk analizine dayandırılacaktır.
2. Risk değerlendirmesi mevcut bilimsel kanıtlara dayandırılacak ve bağımsız, nesnel ve saydam biçimde yapılacaktır.
3. Risk yönetiminde, gıda yasanının Madde 5’te belirlenen genel hedeflerinin başarıya ulaştırılması için, risk değerlendirmesinin sonuçları ile özellikle Madde 22’nin atıf yaptığı İdare’nin görüşleri, ele alınan konuyla yasal ilgisi olan diğer faktörler ve Madde 7(1)’de belirlenen koşulların geçerli olduğu durumlarda tedbirlilik ilkesi dikkate alınacaktır.
Madde 7
Tedbirlilik İlkesi
1. Mevcut bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle sağlığa zararlı etkilerin saptanmasına karşılık bilimsel belirsizliğin sürdüğü özel koşullarda Toplulukça seçilmiş olan yüksek düzeyde bir sağlık korumasının garanti edilmesi için daha kapsamlı bir risk değerlendirmesine imkan verecek daha ileri bilimsel bilgi elde edilene kadar geçici risk yönetimi önlemleri kabul edilebilir.
2. Paragraf 1’e göre kabul edilen önlemler, teknik ve ekonomik yapılabilirlik ve söz konusu soruna ilişkin yasal sayılan diğer faktörler göz önünde tutularak orantılı olacak ve ticareti, Toplulukça seçilmiş olan yüksek düzeyde sağlık koruması için gerekli olandan daha çok sınırlayıcı olmayacaktır. Alınan önlemler; yaşam ve sağlıkla ilgili olarak saptanan riskin mahiyeti ve bilimsel belirsizliğin netleştirilmesi ve daha kapsamlı bir risk değerlendirmesi için ihtiyaç duyulan bilimsel bilginin tipine bağlı olarak makul bir süre içinde yeniden gözden geçirilecektir.

Madde 8
Tüketici haklarının korunması
1. Gıda yasası tüketicilerin haklarının korunmasını amaçlayacak ve tüketicilere tükettikleri gıda konusunda bilgi sahibi olarak seçim yapma imkanını sağlayacaktır. Gıda yasası :
(a) sahtekarlık veya aldatma;
(b) gıdaya hile karıştırmak;
(c) tüketiciyi yanlış yönlendirecek her türlü diğer uygulamaları
önlemeyi amaçlayacaktır.

KISIM 2
ŞEFFAFLIK İLKELERİ
Madde 9
Kamu istişaresi
Gıda yasasının hazırlanışı, değerlendirilmesi ve yeniden gözden geçirilmesi sırasında, durumun aciliyetinin el vermediği koşullar dışında, doğrudan veya temsilci organlarca açık ve şeffaf biçimde kamu istişaresi yapılacaktır.
Madde 10
Kamuoyuna Bilgi
Topluluk içinde belgelere erişim konusunda yürürlükteki hükümler ve ulusal yasalara karşı ön yargılı olmaksızın, bir gıda veya yemin insan veya hayvan sağlığı için risk oluşturabileceğinden kuşku duyulacak makul nedenlerin olması durumunda, riskin mahiyeti, ciddiyeti ve kapsama ölçüsüne bağlı olarak, kamu yetkilileri genel kamuoyunu sağlık riskinin mahiyeti konusunda, gıda veya yemi ya da gıda veya yemin tipini, arz edebileceği riski ve bu riski önlemek, azaltmak veya gidermek için alınmış olan veya alınmak üzere olan önlemleri mümkün olan en geniş ölçüde tanımlamak suretiyle bilgilendirmek üzere gerekli ve uygun adımları atacaklardır.

KISIM 3
GIDA TİCARETİYLE İLGİLİ GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde 11
Topluluğa ithal edilen gıda ve yem
Topluluk içinde pazara çıkartılmak üzere Topluluğa ithal edilen gıda ve yem, gıda yasasının ilgili şartlarına veya Topluluk tarafından en azından bu şartlara eşitliği kabul edilen koşullara veya Topluluğun ihracatçı ülke ile özel bir anlaşmasının olması durumunda bu anlaşmada yer alan şartlara uygun olacaktır.
Madde 12
Topluluktan ihraç edilen gıda ve yem
1. Üçüncü bir ülkenin pazarına çıkartılmak üzere Topluluktan doğrudan veya yeniden ihraç edilen gıda ve yem, ithalatçı ülke yetkilileri tarafından farklı şekilde talep edilmemişse veya ithalatçı ülkede yürürlükte olabilecek yasalar, mevzuat, standartlar, uygulama kodları ile diğer yasal ve idari işlemlerin gerektirdiği farklılıklar yoksa, gıda yasanın şartlarına uygun olacaktır.
Diğer koşullarda, gıda maddelerinin sağlığa zararlı olması veya yem maddelerinin güvenilir olmaması durumları dışında, gıda ve yemin doğrudan veya yeniden ihracatı, ancak ithalatçı ülkenin yetkin makamlarının, söz konusu gıda veya yemin neden ve hangi şartlara bağlı olarak Topluluk içinde pazarlanamadığı konusunda tam olarak bilgilendirilmelerinden sonra açıkça olur vermeleri halinde yapılabilecektir.
2. Topluluk veya Topluluğa ait bir Üye Devlet ile üçüncü bir ülke arasında aktedilen iki taraflı bir anlaşma hükümlerinin geçerli olması halinde, Topluluktan veya söz konusu Üye Devletten söz konusu üçüncü ülkeye ihraç edilecek gıda ve yem, sözü edilen hükümlere uygun olacaktır.
Madde 13
Uluslararası standartlar
Topluluk ve Üye Devletler, ilgili tarafların hakları ve yükümlülükleri karşısında ön yargılı olmaksızın ;
(a) Gıda ve yem için uluslararası teknik standartlar, sağlık standartları ve phyto-sağlık standartlarının geliştirilmesine katkıda bulunacaklardır;
(b) Uluslararası hükümetler ve sivil toplum kuruluşları tarafından üstlenilen gıda yem standartları çalışmasının koordinasyonunu daha üst düzeye çıkartacaklardır;
(c) Yeri geldiğinde ve uygun olduğu takdirde belli gıda ve yemlerle ilgili önlemlerin denkliğinin tanınması konusundaki anlaşmaların geliştirilmesine katkı yapacaklardır;
(d) Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma, finans ve ticaretle ilgili özel ihtiyaçlarına, uluslararası standartların gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarına gereksiz engeller oluşturmamasının garanti edilmesi bakımından özellikle dikkat göstereceklerdir.
(e) Uluslararası teknik standartlar ile gıda yasası arasında tutarlılığı, Toplulukça kabul edilen yüksek düzeyde korumadan ödün verilmemesi güvencesiyle, daha üst düzeye çıkartacaklardır.


KISIM 4
GIDA YASASININ GENEL ŞARTLARI
Madde 14
Gıda güvenliği şartları
1. Güvenliği olmayan gıda pazara çıkartılmayacaktır.
2. Gıda aşağıdaki hallerde güvensiz sayılacaktır:
(a) Sağlığa zararlı olması;
(b) İnsan tüketimine uygun olmaması.
3. Herhangi bir gıdanın güvensiz olup olmadığının saptanmasında ;
(a) Gıdanın tüketici tarafından ve üretim, işleme ve dağıtım aşamalarının her birinde normal kullanım koşullarına ve,
(b) Etiket üstünde yazılı bilgi veya belirli bir gıda veya gıda kategorisinin sağlığa zararlı belirli etkilerinden kaçınma konusunda genelde tüketiciye verilen diğer bilgiler dahil olmak üzere tüketiciye sağlanan bilgiye bakılacaktır.
4. Herhangi bir gıdanın sağlığa zararlı olup olmadığının saptanmasında;
(a) Yalnızca o gıdayı tüketen tüketicinin sağlığına hemen ve/veya kısa ve/veya uzun vadede yapacağı olası etkilerine değil, aynı zamanda onu izleyecek nesiller üzerindeki etkilerine;
(b) Olası kümülatif (birikimli) toksik etkilerine;
(c) Belirli bir kategorideki tüketicilerin, gıdanın bu kategori için tasarlanmış olması durumunda, özel duyarlılıklarına bakılacaktır.
5. Herhangi bir gıdanın insan tüketimi için uygun olup olmadığının saptanmasında, gıdanın tasarlanmış kullanımına göre insan tüketimi için, dış maddelerle veya başka şekilde kirlenmiş olması veya kokuşma, bozulma veya çürüme nedeniyle kabul edilemez olup olmadığına bakılacaktır.
6. Güvenli olmayan gıda, aynı sınıf veya niteliklerde bir yükün, yığın veya kümenin veya tahsisat toplamının parçasıysa, ayrıntılı bir değerlendirme sonucunda yükün, yığın, küme veya tahsisat toplamının güvensiz olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamaması dışında, bütün yük, yığın, küme veya tahsisat toplamının güvensiz olduğu varsayılacaktır.
7. Gıda güvenliğiyle ilgili Topluluk hükümlerine uygun olan gıda, belirli (spesifik) Topluluk hükümlerinin kapsadığı hususlar ölçüsünde güvenli sayılacaktır.
8. Bir gıdanın kendisi için belirlenen hükümlere uygun olması, bu uygunluğa karşın gıdanın güvenli olmadığına dair nedenler olması durumunda, yetkili mercilerin o gıdanın pazara çıkartılmasına sınırlamalar getirecek uygun önlemleri almalarını veya pazardan çekilmesini şart koşmalarını engellemeyecektir.
9. Bir gıda için belirli özel hükümlerin olmaması halinde, o gıda, içinde pazarlandığı toprakların ait olduğu Üye Devletin ulusal gıda yasasındaki özel hükümlere uyuyorsa, bu hükümlerin Antlaşmaya ve özellikle Antlaşmanın 28. ve 29. Maddelerine karşı ön yargılı olmaksızın hazırlanmış ve uygulanmakta olmaları koşuluyla güvenli sayılacaktır.

 

Madde 15
Yem güvenliği şartları
1. Yem, güvenli olmadığı takdirde pazara çıkartılamaz veya hiçbir gıda üreten hayvana yedirilemez.
2. Yem ;
- İnsan veya hayvan sağlığı için olumsuz etkileri olduğu;
- İnsan tüketimi için güvenli olmayan gıda üreten hayvanlardan elde edilen gıdada kullanıldığı kanısına varıldığında tasarlanan kullanımı için güvensiz sayılacaktır.
3. Yem güvenliği şartını yerine getirmediği saptanan bir yem, aynı sınıf veya niteliklerde bir yükün, yığın veya küme veya bir tahsisat toplamının bir parçasıysa, ayrıntılı bir değerlendirme sonucunda geri kalan yük, yığın veya tahsisat toplamının yem güvenliği şartlarını karşılamadığına dair yeterli kanıt bulunamayışı dışında, bu yük, yığın veya tahsisat toplamındaki bütün yemin aynı şekilde etkilenmiş olduğu varsayılacaktır.
4. Yem güvenliğiyle ilgili özel Topluluk hükümlerine uygun olan yem, özel Topluluk hükümlerinin kapsadığı hususlar ölçüsünde güvenli sayılacaktır.
5. Bir yemin kendisi için geçerli özel hükümlere uygunluğu, bu uygunluğa karşın yemin güvensiz olduğundan kuşkulanmak için yeterli nedenlerin bulunması halinde yetkin mercilerin o yemin pazara çıkartılmasını kısıtlayan veya pazardan geri çekilmesini talep eden önlemleri almasına engel olmayacaktır.
6. Topluluğun herhangi bir yem ile ilgili özel hükümlerinin olmaması halinde o yem, dolaşımda olduğu toprakların ait olduğu Üye Devletin yem güvenliği hakkındaki ulusal yasasının özel hükümlerine uygun ise, bu hükümlerin Antlaşmaya ve özellikle Antlaşmanın 28. ve 30. Maddelerine karşı ön yargısız şekilde hazırlanmış ve uygulanıyor olması koşuluyla güvenli sayılacaktır.
Madde 16
Sunum
Gıda yasasının daha spesifik hükümlerine karşı ön yargılı olmaksızın, bir gıda veya yemin etiketlenmesi, reklamı ve sunumu; biçimleri, görüntüleri veya ambalajı, kullanılan ambalaj malzemesi, düzenleniş biçimi, sergilenme düzeni ve hangi tür medya aracılığıyla olursa olsun bu ürünler hakkında verilen bilgi dahil olmak üzere, tüketicileri yanlış yönlendirmeyecektir.
Madde 17
Sorumluluklar
1. Gıda ve yem işiyle ilgili işletmeciler, kendi kontrollerindeki işlerle ilgili üretim, işleme ve dağıtımın bütün aşamalarında, gıda ve yem maddelerinin gıda yasasının kendi faaliyetlerine ilişkin şartlarına uygun olduğunu garanti edecekler ve şartlara uygunluğun yerine getirildiğini kanıtlayacaklardır.
2. Üye Devletler gıda yasasının yürürlüğünden sorumlu olacaklar ve gıda ve yem işiyle uğraşan işletmecilerin gıda yasasının ilgili şartlarını üretim, işleme ve dağıtımın bütün aşamalarında yerine getirmeleri için izleyecek (denetleyecek) ve şartların yerine getirildiğini doğrulayacaklardır.
Bu amaçla, Üye Devletler, gıda ve yem güvenliği ve riski konularında kamusal iletişim, gıda ve güvenlik gözetlemesi ve üretim, işleme ve dağıtımla ilgili bütün aşamaları kapsayan diğer izleme faaliyetleri dahil olmak üzere bir resmi kontrol sistemini ve koşullara göre uygun olacak diğer faaliyetleri uygulamada tutacaklardır.
Üye Devletler aynı zamanda gıda ve yem yasasının ihlali halinde uygulanacak önlemler ve cezalarla ilgili kuralları da ihdas edeceklerdir. Bu önlem ve cezalar etkili, orantılı ve caydırıcı olacaktır.
Madde 18
İzlenebilirlik
1. Gıda, yem, gıda üreten hayvanlar ve bir gıda veya yeme dahil edilmesi tasarlanan veya beklenen herhangi bir maddenin üretim, işleme ve dağıtımın bütün aşamalarında izlenebilirliği tesis edilecektir.
2. Gıda ve yem işiyle uğraşan bütün işletmeciler bir gıda maddesini, yemi, bir gıda üreten hayvanı veya gıda ya da yeme dahil edilmesi tasarlanan veya beklenen herhangi maddeyi kimden aldıklarını tanımlayacaklardır.
Bu amaç doğrultusunda, söz konusu işletmeciler bu bilgiyi talep edildiğinde yetkin mercilere sağlayacak yerinde sistem ve işlemlere sahip olacaktır.
3. Gıda ve yem işletmecileri ürünlerini alan diğer iş yerlerini (sahiplerini) tanımlamak üzere yerinde sistem ve işlemlere sahip olacaktır. Bu bilgi talep üzerine yetkin mercilere verilecektir.
4. Topluluk içinde pazara çıkartılan veya çıkartılması olası gıda ve yem, daha spesifik (özel) hükümlerin ilgili şartlarına uygun ilgili belge ve bilgiler yoluyla izlenebilmelerini sağlamak için yeterli biçimde etiketlenecek ve tanımlanacaktır.
5. Bu maddeye ilişkin şartların spesifik sektörlerle ilgili uygulaması için ek hükümler, Madde 58(2)’de belirtilen işlemlere uygun olarak kabul edilebilir.

Madde 19
Gıdaya ilişkin sorumluluklar: gıda işi yapan işletmeciler
1. Gıda işi yapan bir işletmeci; ithal ettiği, ürettiği, işlediği, imal ettiği veya dağıtımını yaptığı bir gıdanın gıda güvenliği şartlarına uymadığını düşünmesi veya buna inanması için nedenleri olması halinde gıdanın, işletmecinin ilk el kontrolünden çıktığı yerdeki pazardan geri çekilmesi için gerekli işlemleri derhal başlatacaktır ve konu hakkında yetkin mercileri bilgilendirecektir. Ürünün tüketicilere ulaşmış olabilmesi durumunda, işletmeci ürünün geri çekiliş nedenleri konusunda tüketicileri etkili ve doğru biçimde bilgilendirecek ve gerekirse, diğer önlemlerin yüksek düzeyde bir sağlık koruması için yeterli olmaması durumunda tüketiciye teslim edilmiş olan ürünleri geri alacaktır.
2. Gıdanın ambalajı, etiketlemesi, güvenliği ve bütünlüğünü etkileme durumu olmayan perakende veya dağıtım faaliyetlerinden sorumlu gıda işletmecileri, kendi iş alanlarının sınırları dahilinde gıda güvenliği şartlarına uymayan ürünlerin pazardan geri çekilmesi işlemlerini başlatacak ve üreticiler, işleyiciler, imalatçılar ve/veya yetkili mercilerce başlatılan eylemlerde işbirliği yaparak, bir gıdanın izlenebilmesi için gerekli bilgiyi aktarmak suretiyle gıda güvenliğine katkıda bulunacaklardır.
3. Gıda işi yapan bir işletmeci, pazara çıkarttığı bir gıdanın insan sağlığına zararlı olduğunu düşünür veya bu yönde bir nedene sahip olursa, durumu derhal yetkin mercilere bildirecektir. İşletmeciler nihai tüketiciye vaki riskleri önlemek için yapılan uygulamayı yetkin mercilere bildirecek ve ulusal yasalar ve uygulamalara uygun olarak, hiç kimsenin yetkin mercilerle işbirliği yapmasını, bu işbirliğinin bir gıda ile ilgili riski önlemesi, azaltması veya ortadan kaldırması imkanının olduğu durumda, engellemeyecek veya bunun için cesaretini kırmayacaktır.
4. Gıda işi yapan işletmeciler, kendi arz ettikleri veya kendilerine arz edilen gıda nedeniyle ortaya çıkan risklerden kaçınmak veya onları azaltmak için yapılan uygulamada yetkin mercilerle işbirliği yapacaklardır.

Madde 20
Gıdaya ilişkin sorumluluklar: yem işi yapan işletmeciler
1. Yem işi yapan bir işletmeci ithal ettiği, ürettiği, işlediği, imal ettiği veya dağıtımını yaptığı bir yemin yem güvenliği şartlarına uymadığını düşünmesi veya bu yönde nedeni olması halinde, o yemi pazardan geri çekmek ve yetkin mercileri bilgilendirmek için gerekli işlemlere derhal başlayacaktır. Bu gibi durumlarda ya da yük, yığın veya tahsisat toplamının güvenlik şartına uygun olmamasını kapsayan Madde 15(3) ilgili durumda, yetkili merci aksine bir uygulamayı yeterli görmediği sürece söz konusu yem imha edilecektir. İşletmeci, yemin pazardan geri çekilmesinin nedeni konusunda kullanıcıları etkili ve doğru biçimde bilgilendirecek, gerekirse, diğer önlemlerin yüksek düzeyde bir sağlık korumasının sağlanmasında yeterli olmaması halinde satış ve teslimatı yapılmış ürünleri geri alacaktır.
2. Yemin ambalajı, etiketlemesi, güvenlik ve bütünlüğü üzerinde etkisi olmayan perakende ve dağıtım faaliyetlerinden sorumlu yem işletmecileri, kendi iş alanları dahilinde, yem güvenliği şartlarına uygun olmayan ürünleri pazardan geri çekmek için gerekli işlemleri başlatacak ve üreticiler, işleyiciler, imalatçılar ve/veya yetkili mercilerce başlatılan eylemlerde işbirliği yaparak, bir yemin izlenebilmesi için gerekli bilgiyi aktarmak suretiyle gıda güvenliğine katkıda bulunacaklardır.
3. Yem işi yapan bir işletmeci, pazara çıkan bir yemin yem güvenliği şartlarını yerine getirmediğini düşünmesi veya buna inanmak için nedeni olması halinde derhal yetkin mercilere bilgi verecektir. Yem işletmecisi, yetkin mercilere bu yemin kullanımından doğan riski önlemek için yapılan uygulama hakkında bilgi verecek ve ulusal yasalar ve uygulamalara uygun olarak, hiç kimsenin yetkin mercilerle işbirliği yapmasını, bu işbirliğinin bir yem ile ilgili riski önlemesi, azaltması veya ortadan kaldırması imkanının olduğu durumda, engellemeyecek veya bunun için cesaretini kırmayacaktır.
4. Yem işi yapan işletmeciler arz ettikleri veya kendilerine arz edilen bir yem nedeniyle ortaya çıkan risklerden kaçınmak amacıyla başlatılan uygulamada yetkin mercilerle işbirliği yapacaklardır.

Madde 21
Yükümlülük
Bu Bölümün hükümleri, Üye Devletlerin arızalı ürünler1 ile ilgili yükümlülükler hakkındaki yasalar, düzenlemeler ve idari hükümlerin birbirlerine yakınlaştırılmalarına dair 25 Temmuz 1985 tarih ve 85/374/EEC sayılı Konsey Direktifi’inde her hangi bir değişiklik yapmayacaktır.

BÖLÜM III
AVRUPA GIDA GÜVENLİĞİ İDARESİ

KISIM 1
MİSYON VE GÖREVLER
Madde 22
İdarenin misyonu
1. Bu tüzük ile, bundan böyle ‘İdare’ olarak anılacak bir Avrupa Gıda Güvenliği İdaresi ihdas edilmiştir.
2. İdare,Topluluğun yasalarına / mevzuatına bilimsel tavsiyeler, bilimsel ve teknik destek ve gıda ve yem güvenliği konularında doğrudan veya dolaylı etki ve sonuçları olan bütün alanlarda politikalar sağlayacaktır.
3. Bu alanlardaki bütün konularla ilgili bağımsız bilgi ve riskler konusunda iletişim sağlayacaktır. İdare, insan yaşamı ve sağlığının yüksek bir düzeyde korunmasına katkıda bulunacak ve bu açıdan, iç pazarın işleyişi bağlamında hayvan sağlığı ve iyi yaşam koşulları, bitki sağlığı ve çevreyi dikkate alacaktır.
4. İdare, gıda ve yem güvenliği üzerinde doğrudan veya dolaylı etkileri olan risklerin niteliklerinin belirlenmesi ve izlenmesi için veri toplayacak ve analiz edecektir.
5. İdarenin misyonu aşağıdakilerin sağlanmasını da içermektedir:
(a) Topluluk yasalarıyla ilgili olarak insan beslenmesi konusunda bilimsel tavsiye ve bilimsel ve teknik destek ve Komisyonunu isteği üzerine Topluluğun sağlık programı çerçevesinde beslenme konularıyla ilgili iletişim;
(b) hayvan sağlığı ve iyi yaşam koşulları ve bitki sağlığı konularında bilimsel görüş;
(c) 2001/18/EC sayılı Direktif’de tanımlanan şekilde ve orada belirlenen saklı kalmak kaydıyla, genetik yapısı değiştirilmiş organizmalarla ilgili olarak gıda ve yemin dışındaki ürünler konusunda bilimsel görüşler,
6. İdare, bu misyon kapsamındaki alanlarda gerekli önlemlerin Topluluk tarafından tasarlanması ve kabul edilmesine bilimsel dayanak hizmetinde bulunacak bilimsel görüşleri sağlayacaktır.
7. İdare görevlerini, bağımsızlığı, yayımladığı bilimsel görüş ve bilgilerin bilimsel ve teknik kalitesi, işlemlerinin ve uygulamalarının şeffaflığı ve kendisine verilen görevleri yerine getirmedeki ihtimamı sayesinde bir başvuru merkezi olmasını sağlayacak koşullar altında yapacaktır.
İdare, Üye Devletlerde kendisiyle benzer konularda görev yapan yetkin organlarla yakın bir işbirliği içinde hareket edecektir.
8. İdare, Komisyon ve Üye Devletler, risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi fonksiyonları arasındaki etkili tutarlılığı daha üst düzeye çıkartmak için işbirliğinde bulunacaklardır.
9. Üye Devletler, misyonunda başarılı olmasını güvence altına almak için İdare ile işbirliği yapacaklardır.


Madde 23
İdarenin görevleri
İdarenin görevleri İdarenin görevleri aşağıdadır:
(a) Topluluk kurumlarına ve Üye Devletlere Topluluk yasaları kapsamında belirlenen bütün durumlarda ve misyonu dahilindeki her konuda mümkün olan en iyi görüşleri sağlamak:
(b) Misyonu dahilindeki alanlarda tek tip risk değerlendirme metodolojilerinin geliştirilmesini daha üst düzeye çıkartmak ve bunun koordinasyonunu sağlamak;
(c) Misyonu dahilindeki yerlerde ve talep edilmişse risk değerlendirmesinin yorumu ve mülahazasında Komisyona bilimsel ve teknik destek sağlamak;
(d) Misyonunda başarı sağlayabilmek için bilimsel çalıştırmalar yaptırmak;
(e) Misyonu dahilindeki alanlarda bilimsel ve teknik verileri araştırmak, toplamak, karşılaştırmak, analiz etmek ve özetlemek;
(f) Misyonu dahilindeki alanlarda oluşmakta olan riskleri tanımlamak ve bunların niteliklerini belirlemek için eylemde bulunmak;
(g) Örgütler için ağlar sistemi ihdas etmek ve bunun çalışmasından sorumlu olmak;
(h) Komisyon tarafından gıda ve yem güvenliğiyle ilgili olarak uygulanan kriz yönetimi işlemlerinde, Komisyon tarafından istendiği takdirde bilimsel ve teknik yardım sağlamak;
(i) Misyonu dahilindeki alanlarda, Topluluk, üyelik için başvuran ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve üçüncü ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi açısından, Komisyon tarafından istendiği takdirde bilimsel ve teknik yardım sağlamak;
(j) Misyonu dahilindeki alanlarda kamuoyu ve ilgili tarafların hızlı, güvenilir, nesnel ve kapsamlı bilgi edinmelerini güvence altına almak;
(k) misyonu dahilindeki konular hakkında kendi vardığı sonuçları ve eğilimlerini bağımsız olarak ifade etmek;
(l) Misyonu dahilinde Komisyon tarafından tevdi edilen diğer görevleri yerine getirmek.

 


KISIM 2
ORGANİZASYON

Madde 24
İdarenin organları
İdare;
(a) bir Yönetim Kurulu;
(b) bir İdari Müdür ve ekibi;
(c) bir Danışma Forumu;
(d) bir Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerden
oluşacaktır.
Madde 25
Yönetim Kurulu
1. Yönetim Kurulu, Konseyin Avrupa Parlamentosuyla istişaresi sonucunda, Komisyon tarafından hazırlanan ve atanacak Kurul üyeleri sayısından çok daha fazla sayıda adayı içeren bir listeden atanacak 14 üyeden ve bir Komisyon temsilcisinden oluşacaktır. Üyelerden dördü, gıda zinciri içinde tüketicileri veya diğer ilgili grupları temsil eden kuruluşlarda görev yapmış olanlardan atanacaktır.
Komisyon tarafından hazırlanan liste ilgili belgeler eşliğinde Avrupa Parlamentosuna gönderilecektir. Mümkün olan en kısa sürede ve bu ileti tarihinden itibaren üç ay içinde Avrupa Parlamentosu görüşlerini Konseyin mülahazasına sunabilir. Konsey de bundan sonra Yönetim Kurulunu atayacaktır.
Yönetim Kurulu üyeleri en üst düzeyde yetkinlik, ilgili konularda geniş kapsamlı bir uzmanlık ve bunlarla tutarlı olarak Topluluk içinde mümkün olan en geniş coğrafi dağılımı garanti edecek şekilde atanacaklardır.
2. Üyelerin görev süresi dört yıl olup bu görev bir kereye mahsus yenilenebilir. Bununla beraber, ilk emirde bu süre üyelerin yarısı için altı yıl olacaktır.
3. İdare, iç yönetmeliğini İdari Müdürün önerisine dayanarak kabul edecektir. Bu yönetmelik esasları kamuoyuna açıklanacaktır.
4. Yönetim Kurulu aralarından bir üyeyi 2 yıllık süreyle Başkan olarak seçecektir. Bu süre yenilenebilecektir.
5. Yönetim Kurulu işlemlerle ilgili esasları kabul edecektir.
Aksine bir hüküm olmadığı sürece, Yönetim Kurulu, üyelerinin oy çokluğu esasına göre hareket edecektir.
6. Yönetim Kurulu Başkanın çağrısıyla veya üyelerin en az üçte birinin isteğiyle toplanacaktır.
7. Yönetim Kurulu İdarenin misyonunu ve kendisine verilen görevleri, bu Tüzükte belirtilen koşullara uygun olarak yerine getirecektir.
8. Her yıl 31 Ocak’tan önce Yönetim Kurulu bir sonraki yılın çalışma programını kabul edecektir. Ayrıca, yeniden gözden geçirilebilecek altı aylık bir program kabul edecektir. Yönetim Kurulu bu programların gıda güvenliği alanında Topluluğun yasalarıyla ve öncelikleriyle tutarlı olmasını garanti edecektir.
Her yıl 30 Mart’tan önce Yönetim Kurulu İdarenin bir önceki yıla ait faaliyetlerini kapsayan yıllık raporu kabul edecektir.
9. Yönetim Kurulu, Komisyonun onayı ve Denetçiler Kurulunun görüşünü aldıktan sonra, Avrupa Topluluklarının genel bütçesi için geçerli olan 21 Aralık 1977 tarihli Mali Tüzüğün 142. Maddesine1 ve Avrupa Sahtekarlıkla Mücadele Dairesi tarafından yürütülen soruşturmalarla ilgili yasal şartlara uygun olarak özellikle İdarenin Bütçesinin hazırlanması ve uygulaması ile ilgili işlemleri belirleyen İdare Mali Tüzüğünü kabul edecektir.
10. İdari Müdür oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılacak ve sekreteryayı sağlayacaktır. Yönetim Kurulu Bilimsel Komite Başkanını toplantılarda oy hakkı olmadan bulunmak üzere davet edecektir.

Madde 26
İdari Müdür
1. İdari Müdür Yönetim Kurulu tarafından, Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi ve diğer başka yerlerde bu göreve ilgi duyanların başvuru yapmaları için yapılan çağrıyı müteakip açık bir rekabet sonucunda Komisyonun önereceği adayları içeren liste üzerinden beş yıllık bir süre için atanacak, ancak bu süre yenilenebilecektir. Atamadan önce Yönetim Kurulu tarafından seçilen aday vakit geçirmeden Avrupa Parlamentosu önünde bir konuşma yapmak ve bu kurumun üyelerince sorulacak soruları yanıtlamak üzere davet edilecektir İdari Müdür Yönetim Kurulunun oy çokluğuyla görevden alınabilir.
2. İdari Müdür İdarenin yasal temsilcisi ve aşağıdakilerden sorumlu olacaktır:
(a) İdarenin günlük yönetimi;
(b) Komisyonla istişare ederek İdarenin çalışma programları için öneri hazırlamak;
(c) çalışma programları ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak;
(d) Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin bilimsel, teknik ve idari konularda amaca uygun desteklerinin alınmasını sağlamak;
(e) İdarenin görevlerini, özellikle hizmetlerin yeterliliği ve süresi bakımından kendisinden yararlananların ihtiyaçlarına uygun biçimde yapmasını güvence altına almak;
(f) Gelir ve giderlerle ilgili raporun hazırlanması ve İdareye ait bütçenin uygulanması;
(g) Bütün kadro elemanları;
(h) Avrupa Parlamentosuyla temasın geliştirilmesi ve sürdürülmesi, Parlamentonun ilgili komiteleriyle düzenli bir diyaloğun güvence altına alınması.
3. İdari Müdür her yıl Yönetim Kuruluna onay için aşağıdakileri sunacaktır:
(a) İdarenin bir önceki yıla ait bütün faaliyetlerini kapsayan bir genel rapor taslağı;
(b) Çalışma programlarına ait taslaklar;
(c) Bir önceki yılın muhasebe sonuçları taslağı;
(d) Bir sonraki yıl bütçe taslağı.
İdari Müdür Yönetim Kurulunun kabul etmesinin ardından genel rapor ve programları Avrupa Parlamentosu, Konsey, Komisyon ve Üye Devletlere gönderecek, ve bastırtacaktır.
4. İdarenin bütün harcamaları İdari Müdürün onayından geçecektir. İdari Müdür İdarenin faaliyetleri hakkında Yönetim Kuruluna bilgi verecektir.

Madde 27
Danışma Forumu
1. Danışma Forumu, her Üye Devletten bir temsilcinin görevlendirilmesi esasına göre, Üye Devletlerdeki yetkin organ veya kuruluşların İdareninkine benzer görevlerde bulunan temsilcilerinden oluşacaktır. Temsilcilerin yerine eş zamanlı atanan seçenekleri geçebilir.
2. Danışma Forumunun üyeleri Yönetim Kurulu üyesi olamazlar.
3. Danışma Forumu İdari Müdüre bu Tüzük uyarınca görevlerini yerine getirmesi ve özellikle İdarenin çalışma programlarının hazırlanmasında danışmanlık yaparak tavsiyelerde bulunacaktır. İdari Müdür Danışma Forumuna bilimsel görüşlerle ilgili isteklerin önceliklerinin belirlenmesi konusunda da danışabilir.
4. Danışma Forumu, potansiyel riskler konusunda enformasyon alış verişi ve bilginin toplanması için bir mekanizma ihdas edecektir. İdare ve Üye Devletlerdeki yetkin organlar arasında özellikle aşağıdaki konularda yakın bir işbirliğini güvence altına alacaktır:
(a) Madde 32 ye uygun olarak, İdarenin bilimsel çalışmalarında, Üye Devletlerle ikilemelerden kaçınılması;
(b) İdare ve ulusal organın işbirliğine zorunlu olduğu Madde 30(4) de tanımlanan koşullarda;
(c) İdarenin misyonu dahilindeki alanlarda faaliyet gösteren Avrupa örgütler ağının, Madde 36(1) e göre daha çok geliştirilmesi;
(d) İdare veya bir Üye Devletin oluşan bir riski tanımlaması durumu.
5. Danışma Forumunun Başkanlığını İdari Müdür yapacaktır. Forum, Başkanın çağrısı veya üyelerin en az üçte birinin isteğiyle, yılda dört defadan az olmamak üzere düzenli olarak toplanacaktır. Çalışma işlemleri İdarenin iç yönetmeliğinde belirtilecek ve kamuoyuna açıklanacaktır.
6. İdare Danışma Forumu için gerekli teknik ve lojistik desteği verecek, Forum toplantıları için sekretaryayı sağlayacaktır.
7. Komisyona bağlı bölümlerin temsilcileri Danışma Forumunun çalışmalarına katılabilir. İdari müdür Avrupa Parlamentosundan ve diğer ilgili kuruluşlardan da temsilcileri çalışmalara katılmaya davet edebilir.
Danışma Forumunun Madde 22(5)(b) de belirtilen konuları görüşmesi halinde, Üye Devletlerdeki yetkin kuruluşların Madde 22(5)(b) de yer alan görevlere benzer görevlerde çalışan temsilcileri, her Üye Devletten bir temsilci olması esasına göre, Danışma Forumunun çalışmalarına katılabilir.


Madde 28
Bilimsel Komite ve Bilimsel Paneller
1. Bilimsel Komite ve daimi Bilimsel Paneller, İdarenin bilimsel görüşlerinin sağlanmasından sorumlu olacaklar ve bunlardan her biri kendi yetkinlik alanı içinde halka açık toplantılar düzenleme imkanına sahip olacaktır.
2. Bilimsel Komite, özellikle çalışma işlemlerinin kabulü ve çalışma yöntemlerinin uyumlaştırılmasıyla ilgili olarak bilimsel görüş işlemlerinin tutarlılığının güvence altına alınması için gerekli genel koordinasyondan sorumlu olacaktır.
Gerektiğinde ve özellikle konuların Bilimsel Panellerin yetkinlik alanı içinde olmamaları durumunda Bilimsel Komite çalışma grupları kuracaktır. Bu durumlarda, bilimsel görüş belirlenmesi için bu grupların uzmanlığına başvurulacaktır.
3. Bilimsel Komite, Bilimsel Panellerin Başkanları ile hiçbir Bilimsel Panele mensup olmayan altı bağımsız bilim uzmanından oluşacaktır.
4. Bilimsel Paneller bağımsız bilim uzmanlarından oluşacaktır. İdarenin kuruluşuyla birlikte aşağıdaki Bilimsel Paneller kurulacaktır:
a. Gıda katkı maddeleri, tatlandırıcılar, gıdanın işlenmesinde yardımcı maddeler ve gıda ile temas eden maddelerle ilgili Panel;
b. Hayvan yeminde kullanılan katkı maddeleri, ürün veya maddelerle ilgili Panel;
c. Bitki sağlığı, bitki koruma ürünleri ve bunların kalıntılarıyla ilgili Panel;
d. Genetik olarak değiştirilmiş organizmalarla ilgili Panel;
e. Diet ürünleri, beslenme ve allerji ile ilgili Panel;
f. Biyolojik zararlarla ilgili Panel;
g. Gıda zinciri içinde kirletici maddelerle ilgili Panel;
h. Hayvan sağlığı ve iyi yaşam koşulları ile ilgili Panel.
Bilimsel Panellerin numara ve adlarında, Komisyonun teknik ve bilimsel gelişiminin ışığında, İdarenin isteği üzerine Madde 58(2) de belirtilen işlemlere uygun olarak uyarlama yapılabilir.
5. Bilimsel Panellerin üyesi olmayan Bilimsel Komite üyeleri ile Bilimsel Panellerin üyeleri, İdari Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, ilgili diğer bilimsel yayınlar ve İdarenin ilgili iletişim ve aramalar için kurulu web sitesinde ilanından sonra, yenilenebilmesi mümkün olan üç yıllık bir süreyle atanacaklardır.
6. Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin her biri kendi üyeleri arasından bir Başkan ve iki Başkan Yardımcısı seçeceklerdir.
7. Bilimsel Komite ve Bilimsel Paneller oy çokluğu ile hareket edeceklerdir. Azınlık görüşleri tutanaklara geçirilecektir.
8. Komisyona bağlı bölümlerin temsilcileri, Bilimsel Komite, Bilimsel Paneller ve çalışma gruplarının toplantılarında bulunma hakkına sahip olacaklardır. Bu temsilciler kendilerinden istenirse, bir konunun açıklığa kavuşturulmasında veya enformasyon için yardımcı olabilirler, ancak müzakereleri etkileme peşinde olmayacaklardır.
9. Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin çalışma ve kendi aralarındaki koordinasyonla ilgili işlemler (prosedür) İdarenin iç yönetmeliğinde belirtilecektir.
Bu işlemler özellikle aşağıdaki hususlarla bağlantılı olacaktır:
(a) bir üyenin Bilimsel Komite veya bir Bilimsel Panelde üst üste kaç kez görev yapabileceği;
(b) Her bir Bilimsel Panelde kaç üye olduğu;
(c) Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin üyelerinin masraflarının karşılanmasıyla ilgili işlemler;
(d) Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellere görevlerin veriliş ve bilimsel görüş isteme tarzı;
(e) Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin çalışma gruplarının oluşturulması ve örgütlenmesi ve bu gruplarda dışarıdan uzmanların da yer alma imkanı;
(f) Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin toplantılarına gözlemcilerin çağırılması imkanı;
(g) Halka açık toplantıların yapılma imkanı.

KISIM 3
FAALİYET
Madde 29
Bilimsel görüşler
1. İdare ;
(a) Misyonu dahilindeki her konuda Komisyonun isteği üzerine ve Topluluk yasalarının İdareye danışılmasına imkan sağladığı bütün durumlarda;
(b) Misyonu içindeki konularda kendi inisiyatifiyle görüş yayımlayabilir.
Avrupa Parlamentosu veya bir Üye Devlet İdareden misyonu dahilindeki konularla ilgili olarak bilimsel görüş isteyebilir.
2. Paragraf 1’de söz konusu edilen taleplerin ilişiğinde muhatap olunacak bilimsel sorun ve kamu yararını açıklayan geri plan bilgileri bulunacaktır.
3. Topluluk yasaları bir bilimsel görüşün bildirilmesi için bir süre belirtmemişse, İdare bilimsel görüşlerini, tamamen haklı nedenlerin dışında, görüş taleplerinde belirtilen süreler içinde bildirecektir.
4. Aynı sorunlarla ilgili olarak birden çok talep yapılmışsa veya talep paragraf 2’ye uygun ya da açık ve net değilse, İdare, talebi yapan kurum, Üye Devlet veya Devletlerle istişare ederek görüş talebini ret edebilir veya talebin değiştirilmesini önerebilir.
5. İdare, bir talepte yer alan spesifik bir konu hakkında zaten bilimsel görüş bildirmiş ise, konunun yeniden incelenmesini haklı gösterecek yeni bilimsel unsurların olmadığı sonucuna vardığı takdirde bu talebi ret edebilir. Ret gerekçeleri talebi yapan kurum veya Üye Devlet(ler)e bildirilecektir.
6. Bu Maddenin uygulanmasında geçerli olacak esaslar Komisyon tarafından, Madde 58(2) de belirtilen işlemlere uygun olarak, İdareyle istişareden sonra ihdas edilecektir. Bu esaslar özellikle:
(a) İdarenin kendisine gelen taleplerle ilgili olarak uygulayacağı işlemler;
(b) Topluluk yasalarıyla, önceden izin, ruhsat veya pozitif bir liste girişinin yapılması sistemine tabi madde, ürün ve işlem süreçlerinin, özellikle Topluluk yasalarının talep sahibi tarafından bu amaçla bir dosya teslimini şart koştuğu hallerde, bilimsel değerlendirmelerinde yol gösterici bilgileri belirleyecektir.
7. İdarenin iç yönetmeliği, bilimsel bir görüşün formatı, açıklayıcı geri plan bilgileri ve yayımlanmasıyla ilgili şartları belirleyecektir.

Madde 30
Bilimsel görüş ayrılıkları
1. İdare, kendi bilimsel görüşleri ile benzer görevleri yürüten diğer organlarca yayımlanan bilimsel görüşler arasında ayrılıklara neden olacak potansiyel bir kaynağı erken bir aşamada tanımlamak için ihtimam gösterecektir.
2. İdare, bir potansiyel görüş farklılığı kaynağını tanımlaması durumunda konuyla ilgili bilginin tamamını paylaştıklarından emin olmak ve potansiyel olarak tartışmalı bilimsel sorunları tanımlamak için söz konusu kuruluş ya da organla temasa geçecektir.
3. Bilimsel konularda önemli ölçüde bir görüş ayrılığının saptanması halinde, farklı görüş sahibi organ bir Topluluk ajansı veya Komisyona bağlı komitelerden biriyse, İdare ve söz konusu organ aralarındaki görüş ayrılığını çözümlemek veya tartışma konusu bilimsel sorunları açıklayan ve ilgili verilerdeki belirsizlikleri tanımlayan ortak bir belgeyi hazırlayarak Komisyona sunmak üzere işbirliği yapmaya zorunlu olacaklardır. Bu belge kamuoyuna açıklanacaktır.
4. Bilimsel konularda önemli ölçüde bir görüş ayrılığının saptanması halinde, farklı görüş sahibi bir Üye Devlet organıysa, İdare ve ulusal organ aralarındaki görüş ayrılığını çözümlemek veya tartışma konusu bilimsel sorunları açıklayan ve ilgili verilerdeki belirsizlikleri tanımlayan bir belge hazırlamak için işbirliği yapmaya zorunlu olacaklardır. Bu belge kamuoyuna açıklanacaktır.
Madde 31
Bilimsel ve teknik yardım
1. Komisyon İdareden misyonu içinde olan herhangi bir konuda bilimsel veya teknik yardım sağlanmasını isteyebilir. Bilimsel ve teknik yardım sağlama görevleri, Bilimsel Komite ve ilgili Bilimsel Panelin bilimsel değerlendirmesini gerektirmeyen, iyi belirlenmiş bilimsel ve teknik ilkelerin uygulamasını sarmalayan bilimsel ve teknik çalışmalardan oluşacaktır. Bu gibi görevler, özellikle Komisyona teknik ölçütlerin hazırlanması ve değerlendirilmeleri ve yine Komisyona teknik olarak yol gösterici bilgilerin geliştirilmesi konularında yardımı içerebilir.
2. Komisyon İdareye bilimsel veya teknik yardım için başvurduğu takdirde, İdare ile anlaşarak görevin tamamlanması gereken zaman sınırını belirtecektir.

Madde 32
Bilimsel Çalışmalar
1. İdare, misyonunu hakkıyla yerine getirmek için, mevcuttaki en iyi ve bağımsız bilimsel kaynakları kullanmak suretiyle gerekli bilimsel çalışmaları dışarıya yaptıracaktır. Bu çalışmalar dışarıya açık ve saydam biçimde verilecektir. İdare, Üye Devlet veya Topluluk araştırma programlarıyla ikilemelerin oluşmasından kaçınacak ve uygun koordinasyonla işbirliğini güçlendirecektir.
2. İdare, bilimsel çalışmalarının sonuçlarını Avrupa Parlamentosu, Komisyon ve Üye Devletlere bildirecektir.

Madde 33
Verilerin Toplanması
1. İdare, misyonu dahilindeki alanlarda ilgili bilimsel ve teknik verileri araştıracak, toplayacak, karşılaştıracak, analiz edecek ve özetleyecektir. Bu süreç özellikle aşağıdakilerle ilgili verilerin toplanmasını kapsayacaktır:
(a) Gıda tüketimi ve gıda tüketimiyle ilgili olarak bireylerin maruz kaldığı riskler;
(b) Biyolojik riskin ortaya çıkması ve yayılması;
(c) Gıda ve yemdeki kirli/kirletici maddeler;
(d) Kalıntılar.
2. Paragraf 1’deki amaçlar doğrultusunda, İdare, Topluluğa üyelik başvurusunda bulunan ülkeler, üçüncü ülkeler veya uluslararası kuruluşlarınkiler dahil olmak üzere veri toplama alanında faaliyet gösteren bütün örgütlerle yakın işbirliği içinde çalışacaktır.
3. Üye Devletler, Paragraf 1 ve 2’de belirtilen alanlarda topladıkları verilerin İdareye ulaştırılabilmesi için gerekli önlemleri alacaklardır.
4. İdare, kendisine gelen verilerin teknik karşılaştırması ve analizlerini daha iyi düzeye getirebilecek uygun tavsiyeleri, Topluluk düzeyinde konsolidasyon imkanını sağlamak üzere, Üye Devletler ve Komisyona gönderecektir.
5. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, Komisyon, İdarenin misyonu dahilindeki alanlarda Topluluk düzeyinde var olan veri toplama sistemlerinin bir envanterini yayımlayacaktır.
Bunun ilişiğinde bulunacak rapor, gerektiğinde önerilerle birlikte özellikle aşağıdaki hususları işaret edecektir:
(a) Her sistem için İdareye verilmesi gereken rol ve İdarenin Üye Devletlerle işbirliği ile misyonunu yerine getirebilmesi için gerekebilecek değişiklikler veya iyileştirmeler;
(b) İdarenin misyonu dahilindeki alanlarda bilimsel ve teknik verilerin Topluluk düzeyinde toplanması ve özetlenmesi konularında çare bulunması gereken eksiklikler.
6. İdare, veri toplama alanındaki çalışmalarının sonuçlarını Avrupa Parlamentosu, Komisyon ve Üye Devletlere bildirecektir.

Madde 34
Oluşan risklerin tanımlanması
1. İdare, misyonu dahilindeki alanlarda oluşmakta olan riskleri tanımlamak üzere enformasyon ve verilerin sistematik olarak araştırılması, toplanması, karşılaştırılması ve analizi için izleme işlemleri ihdas edecektir.
2. İdare, kendisini ciddi bir riskin ortaya çıkmakta olduğundan kuşkulanmaya sevk edecek enformasyon aldığında, Üye Devletler, Topluluk ajansları ve Komisyondan konuyla ilgili ek bilgi isteyecektir. Üye Devletler, ilgili Topluluk ajansları ve Komisyon buna ivedilikle yanıt verecek ve ellerinde bulunan ilgili her türlü enformasyonu gönderecektir.
3. İdare, kendisine ulaşan enformasyonun tamamını, misyonunu yerine getirmek üzere, oluşan bir riski tanımlamak için kullanacaktır.
4. İdare, oluşan riskler konusundaki değerlendirmesini ve toplanan enformasyonu Avrupa Parlamentosu, Komisyon ve Üye Devletlere gönderecektir.

Madde 35
Hızlı uyarı sistemi
İdare, gıdayla ilgili sağlık ve beslenme risklerini izleme görevini yerine mümkün olan en etkili biçimde getirebilmek için hızlı uyarı sistemi üzerinden gelen bütün mesajların alıcısı (muhatabı) olacaktır. Bu mesajların içeriklerini, risk analizi için gerekli her türlü enformasyonu Komisyon ve Üye Devletlere sağlamak amacıyla inceleyecektir.

Madde 36
İdarenin misyonu içindeki alanlarda faaliyet gösteren örgütler ağı
1. İdare, misyonu dahilindeki alanlarda faaliyet gösteren örgütleri kapsayan Avrupa ağını daha üst düzeye çıkartacaktır. Böyle bir ağın amacı, İdarenin misyonu dahilindeki alanlarda faaliyetlerin koordinasyonu, bilgi alış verişi, ortak projelerin geliştirilmesi ve uygulaması, uzmanlık alış verişi ve en iyi uygulamalarla özellikle bir bilimsel işbirliği çerçevesinin oluşturulmasının sağlanmasıdır.
2. Yönetim Kurulu, İdari Müdürün önerisi üzerine, Üye Devletler tarafından görevlendirilen, İdareye bireysel olarak veya ağ içerisinde misyonunda yardımcı olabilecek ve kamuya açıklanacak yetkin örgütlerin bir listesini hazırlayacaktır. İdare bu örgütlere, özellikle bilimsel görüşler için hazırlık çalışması, bilimsel ve teknik yardım, veri toplama ve oluşan risklerin tanımlanmasıyla ilgili belirli görevleri yaptırma hususunda güven gösterebilir. Bu görevlerin bazıları mali destek için uygun olabilir.
3. Paragraf 1 ve 2’nin uygulamalarıyla ilgili esaslar Komisyon tarafından İdareyle istişarenin ardından Madde 58(2) deki işlemlere uygun olarak belirlenecektir. Bu esaslar, özellikle, Üye Devletler tarafından görevlendirilen yetkin örgütler listesine bir kurumun girebilmesi için gerekli ölçütleri, uyumlu nitelik şartlarının oluşturulması için düzenlemeleri ve her türlü mali destekle ilgili mali esasları belirleyecektir.
4. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, Komisyon, İdarenin misyonu dahilindeki alanlarda mevcut olan, Üye Devletlerin bilimsel değerlendirme alanında özellikle yetki ve ruhsat dosyalarının incelenmesi konusunda belirli görevleri yapmaları hakkındaki İletişim sistemlerinin bir envanterini yayımlayacaktır. Bunun ilişiğinde sunulacak rapor, gerekli yerlerde önerilerle birlikte, İdarenin Üye Devletlerle işbirliği içinde misyonunu yerine getirebilmesi amacıyla özellikle her sistem için gerekebilecek her değişiklik ve iyileştirmeyi belirleyecektir.

 


KISIM 4
BAĞIMSIZLIK, ŞEFFAFLIK, GİZLİLİK VE İLETİŞİM
Madde 37
Bağımsızlık
1. Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Forumu üyeleri ve İdari Müdür, kamu yararı konusunda bağımsız hareket edeceklerdir. Bu amaçla, bağımsızlıklarına karşı ön yargının varlığını düşündürebilecek çıkarlarının olmadığı ya da bağımsızlıklarına karşı ön yargının varlığını düşündürebilecek doğrudan veya dolaylı çıkarları hakkında bir yükümlülük beyanı ile bir çıkarlar beyanında bulunacaklardır. Bu beyanlar her yıl yazılı olarak yapılacaktır.
2. Bilimsel Komite üyeleri ve Bilimsel Panellerin üyeleri dış etkilerden bağımsız hareket edeceklerdir.
Bu amaçla, bağımsızlıklarına karşı ön yargının varlığını düşündürebilecek çıkarlarının olmadığı ya da bağımsızlıklarına karşı ön yargının varlığını düşündürebilecek doğrudan veya dolaylı çıkarları hakkında bir yükümlülük beyanı ile bir çıkarlar beyanında bulunacaklardır. Bu beyanlar her yıl yazılı olarak yapılacaktır.
3. Yönetim Kurulu üyeleri, İdari Müdür, Danışma Forumu üyeleri, Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin üyeleri ile bunların çalışma gruplarında yer alacak dış uzmanlar, her toplantıda, gündem maddeleriyle ilgili olarak, bağımsızlıklarına karşı ön yargı oluşturacağını düşündürebilecek çıkarları hakkında beyanda bulunacaklardır.

Madde 38
Şeffaflık
1. İdare, faaliyetlerini yüksek düzeyli şeffaflık içinde yürüttüğünü garanti edecektir. Özellikle aşağıdakileri gecikmeye yer vermeden kamuoyuna açıklayacaktır:
(a) Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin gündem ve tutanakları;
(b) kabul edilir edilmez ve mutlaka azınlık görüşlerle ilgili şerhle birlikte, Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin görüşleri;
(c) Madde 39 ve 41 saklı kalmak kaydıyla görüşlerin dayandırıldığı bilgiler (enformasyon);
(d) Yönetim Kurulu üyeleri, İdari müdür, Danışma Forumu üyeleri, Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin üyelerinin yaptığı yıllık çıkar beyanları ile toplantıların gündem maddeleriyle ilgili olarak yapılan çıkar beyanları;
(e) bilimsel çalışmalarının sonuçları;
(f) yıllık faaliyet raporları;
(g) Avrupa Parlamentosu veya bir Üye Ülkenin ret edilen veya değiştirilen talepleri ve ret ya da değiştirme gerekçeleri;
2. Yönetim Kurulu toplantılarını, İdari Müdürün önerisi üzerine hareket ederek, gündemindeki belirli idari konular nedeniyle başka yönde bir kararı yoksa kamuya açık olarak yapacaktır. İdare, tüketici temsilcileri veya diğer ilgili taraflara İdarenin faaliyetleriyle ilgili görüşmeler sürecinin bazı bölümlerini izleme izni verebilir.
3. İdare, paragraf 1 ve 2’de sözü edilen saydamlık esaslarının uygulanmasıyla ilgili pratik düzenlemeleri kendi iç yönetmeliğinde belirtecektir.
Madde 39
Gizlilik
1. İdare, Madde 38’den indirgeme suretiyle, kamu sağlığının korunması için koşulların kamuoyuna açıklanmasını gerektirdiği bilgi dışında, haklı nedenler gösterilerek gizli tutulması isteğiyle kendisine gelen gizli bilgileri üçüncü taraflara ifşa etmeyecektir.
2. Yönetim Kurulu üyeleri, İdari Müdür, Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin üyeleri ile bunların çalışma gruplarına katılan dış uzmanlar, Danışma Forumu üyeleri ve İdare kadrosunda çalışanlar, görevleri sona erdikten sonra dahi Antlaşmanın 287. Maddesi uyarınca gizlilik şartlarına tabi olacaklardır.
3. İdare tarafından öngörülebilir gelecekteki sağlık etkileriyle ilgili olarak ortaya konulan bilimsel görüşlerin sonuçları hiç bir şekilde gizli tutulmayacaktır.
4. İdare, paragraf 1 ve 2’de sözü edilen gizlilik esaslarının uygulanması için pratik düzenlemeleri kendi iç yönetmeliğinde belirtecektir.

Madde 40
İdareden yapılacak iletişim
1. İdare, misyonu dahilindeki alanlarda, Komisyonun risk yönetimi kararlarına ilişkin yetkileri saklı kalarak, kendi inisiyatifiyle iletişimde bulunacaktır.
2. İdare, özellikle kendi çalışmalarının sonuçlarıyla ilgili olarak kamuoyuna ve ilgili taraflara nesnel, güvenilir ve kolayca erişilebilir bilginin hızlı biçimde verilmesini garanti edecektir.
3. İdare, risk iletişimi sürecinde gerekli tutarlılığı daha üst düzeye çıkartmak için Komisyon ve Üye Devletlerle yakın bir işbirliği içinde hareket edecektir.
İdare, Madde 38 uyarınca ortaya koyduğu bütün görüşleri yayımlayacaktır.
4. İdare, kamuyu bilgilendirme kampanyalarıyla ilgili olarak Üye Devletlerdeki yetkin organlar ve diğer ilgili taraflarla uygun biçimde bir işbirliğini garanti edecektir.

Madde 41
Belgelere erişim
1. İdare sahip olduğu belgelere geniş erişimi garanti edecektir.
2. Yönetim Kurulu, idari müdürün önerisiyle hareket ederek, Topluluk kurumlarına ait belgelere erişim hakkıyla ilgili genel ilkeler ve şartların hepsini dikkate almak suretiyle paragraf 1 ve 2’de sözü edilen belgelere erişim konusunda uygulanabilir hükümleri kabul edecektir.

Madde 42
Tüketiciler, üreticiler ve ilgili diğer taraflar
İdare, tüketici temsilcileri, üretici temsilcileri, gıdayı işleyenler ve diğer ilgili taraflarla etkili temaslar geliştirecektir.

KISIM 5
MALİ HÜKÜMLER
Madde 43
İdare bütçesinin kabulü
1. İdarenin gelirleri, Topluluktan ve Topluluğun kendileriyle Madde 49’da adı geçen anlaşmaları yaptığı herhangi bir Devletten sağlanan katkılar ve İdarenin yayınlar, konferanslar, eğitim ve benzeri faaliyetleri karşılığı ücretlerden oluşacaktır.
2. İdarenin giderleri, kadrolu çalışanlar, idare, altyapı ve faaliyetlerle ilgili giderler ile üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerle ilgili veya Madde 36’da sözü edilen mali destek sonucunda oluşan giderleri içerecektir.
3. Paragraf 5’te sözü edilen tarihten önce olmak kaydıyla yeterli bir süre içinde İdari müdür, İdarenin bir sonraki yıla ait tahmini gelir ve giderlerini hazırlayacak ve geçici görev pozisyonlarını gösteren bir liste eşliğinde Yönetim Kuruluna gönderecektir.
4. Gelir ve giderler dengeli olacaktır.
5. Her yılın en geç 31 Mart günü itibarıyla Yönetim Kurulu, geçici görev pozisyonları listesi ve ilişiğindeki ön çalışma programını içeren taslak tahminlerini kabul edecek ve bunları Komisyona ve kendileriyle Madde 49’da sözü edilen sözleşmelerin yapıldığı Devletlere gönderecektir. Bu taslağa dayanarak, Komisyon, Antlaşmanın 272. Maddesi uyarınca Konseye takdim edilecek Avrupa Birliği genel bütçesi ön taslağıyla ilgili tahmin çalışmalarına başlayacaktır.
6. Avrupa Birliğinin genel bütçesinin bütçe idaresi tarafından kabulünden sonra, Yönetim Kurulu, İdarenin nihai bütçesi ve çalışma programını gerekiyorsa Topluluğun katkısına uyarlayarak kabul edecektir. Bunları gecikmeden Komisyon ve bütçe idaresine gönderecektir.

Madde 44
İdare bütçesinin uygulanması
1. İdarenin bütçesini İdari müdür uygulayacaktır.
2. Giderlerle ilgili bütün yükümlülükler ve ödemelerin kontrolü ve bütün İdare gelirlerinin mevcudu ve tahsilatının kontrolü Komisyonun mali kontrolörü tarafından yürütülecektir.
3. Her yıl en geç 31 Mart günü itibarıyla, idari müdür, Komisyon, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kuruluna bir önceki yılın gelir ve giderlerine ait ayrıntılı muhasebe kayıtlarını/sonuçlarını gönderecektir.
Denetçiler Kurulu muhasebe sonuçlarını Antlaşmanın 248. Maddesine uygun olarak inceleyecektir.
4. Avrupa Parlamentosu, Konseyin tavsiyesi üzerine hareket ederek, İdarenin İdari müdüre, bütçenin uygulanmasıyla ilgili olarak ödenek verecektir.
Madde 45
İdarenin alacağı ücretler
Bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde ve İdareyle istişareden sonra, Üye Devletler, ilgili taraflar ve Komisyon, ortak karar alma prosedürü içinde, Antlaşmaya uygun olarak ve İdare tarafından sağlanan diğer hizmetler için bir yasa önerisi sunulmasının mümkün ve tavsiyeye şayan olup olmadığı konusunda bir rapor yayımlayacaktır.
KISIM 6
GENEL HÜKÜMLER
Madde 46
Yasal kişilik ve ayrıcalıklar
1. İdare yasal kişiliğe sahip olacaktır. Bütün Üye Devletlerde yasal kişilere tanınmış olan en geniş yetkilere sahip olacaktır. Özellikle, taşınır ve taşınmaz mülk edinebilir ve yasal muameleler ihdas edebilir.
2. Avrupa Topluluklarının ayrıcalıkları ve bağışıklıkları hakkındaki Protokol İdare için de geçerli olacaktır.
Madde 47
Yükümlülük
1. İdarenin bir sözleşmeden doğan yükümlülüğü o sözleşme için geçerli yasalara tabidir. İdare tarafından aktedilen bir sözleşme içinde yer alan herhangi bir tahkim maddesiyle ilgili olarak Avrupa Toplulukları mahkemelerinin yargı kararları verme yetkisi olacaktır.
2. Bir sözleşmeye bağlı olmayan yükümlülük durumunda İdare, Üye Devletlerin yasalarındaki ortak genel ilkelere uygun olarak kendisinin veya çalışanlarının görevlerini ifa etmeleri sırasında neden olacağı herhangi bir zararı telafi edecektir. Bu gibi zararların telafisiyle ilgili ihtilaflarda Mahkemelerin yargı kararı verme yetkisi olacaktır.
3. Personelin İdareye karşı kişisel yükümlülüğü İdarenin kadrolu çalışanları için geçerli olan ilgili hükümlere tabi olacaktır.
Madde 48
Kadrolu personel
1. İdarenin kadrolu personeli Avrupa Topluluklarının memurları ve diğer kadrolu personeli için geçerli esaslar ve düzenlemelere tabi olacaktır.
2. Kadrolu personeliyle ilgili olarak İdare, atama merciine tanınan yetkileri uygulayacaktır.

Madde 49
Üçüncü ülkelerin katılımı
İdare, Avrupa Topluluğu ile anlaşma imzalamış ve bu anlaşmalar nedeniyle Tüzüğün kapsadığı alanda Topluluk mevzuatını kabul etmiş ve uygulamakta olan ülkelerin katılımına açık olacaktır.
İdare tarafından işletilen ağlara katılım, İdare tarafından belirli görevlerin verilmesi için güven duyulan yetkin örgütler listesine girme, mali katkılar ve kadrolu personelle ilgili hükümler dahil olmak üzere özellikle bu ülkelerin İdarenin işlerine katılmalarının mahiyeti, ölçüsü ve biçimini belirleyen ilgili hükümler dahilinde düzenlemeler yapılacaktır.

 

 


BÖLÜM IV
ERKEN UYARI SİSTEMİ, KRİZ YÖNETİMİ VE ACİL DURUMLAR
KISIM 1
ERKEN UYARI SİSTEMİ
Madde 50
Erken uyarı sistemi
1. insan sağlığı için gıda veya yemden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı bir riskin duyurulması için bir erken uyarı sistemi burada bir ağ (şebeke) biçiminde ihdas edilmiştir. Üye Devletler, Komisyon ve İdareden her biri, bu ağın üyesi olacak olan bir temas noktası belirleyecektir. Ağın yönetiminden Komisyon sorumlu olacaktır.
2. Ağın herhangi bir üyesinin insan sağlığı için gıda veya yemden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı bir riskle ilgili bir bilgiye sahip olması halinde, bu bilgi erken uyarı sistemiyle hemen Komisyona bildirilecektir. Komisyon bilgiyi hemen ağın üyelerine iletecektir.
İdare, Üye Devletlerin uygun bir risk yönetimi eylemine süratle imkan verecek bilimsel ve teknik bilgileri bu duyuruya ekleyebilir.
3. Erken uyarı sistemi çerçevesinde Üye Devletler, diğer Topluluk yasalarına/ mevzuatına karşı ön yargısız olarak aşağıdaki hususlar konusunda hemen Komisyona haber vereceklerdir:
(a) İnsan sağlığını korumak için bir gıda veya yemin pazarlanmasının sınırlanması, pazardan zorunlu olarak çekilmesi veya geri alınmasını amacıyla ve hızla hareket edilmesi gereken durumda kabul ettikleri bir önlem;
(b) İnsan sağlığı için ciddi bir risk yüzünden ve hızlı hareket edilmesi gereken durumda gönüllü veya zorunlu olarak gıda veya yemin pazarlanmasının ya da sonuçta kullanılmasının önlenmesi, sınırlanması veya spesifik şartlara tabi kılınmasını amaçlayan herhangi bir tavsiye veya profesyonel işletmecilerle yapılan anlaşma;
(c) İnsan sağlığı için doğrudan veya dolaylı bir riskle ilgili olarak bir gıda veya yeme ait yük, konteyner veya kargonun Avrupa Birliği içinde bir sınır karakolunda yetkili merciler tarafından ret edilmesi.
Duyurunun ilişiğinde, duyurunun yapıldığı Üye Devletin yetkili mercilerince yapılan uygulamanın ayrıntılı bir açıklaması olacaktır. Makul bir süre içinde bunu izleyerek özellikle duyurunun dayandığı önlemlerin değişmesi veya geri çekilmesi durumunda ek bilgiler de gönderilecektir.
Komisyon, birinci ve ikinci alt paragraflar gereğince aldığı duyuru ve ek bilgileri derhal ağın üyelerine iletecektir.
Avrupa Birliği içinde bir sınır karakolunda bir yük, konteyner veya kargonun yetkili merciler tarafından ret edilmesi halinde, Komisyon, hem Avrupa Birliği içindeki bütün sınır karakollarını, hem de malın menşei olan üçüncü ülkeyi hemen haberdar edecektir.
4. Erken uyarı sistemi içinde bir duyuru konusu olan gıda veya yemin üçüncü bir ülkeye sevkedilmiş olması durumunda, Komisyon bu ülkeye gerekli bilgileri ulaştıracaktır.
5. Üye Devletler erken uyarı sistemi içinde iletilen duyuru ve ek bilgileri aldıktan sonraki uygulamalarını ve aldıkları önlemleri derhal Komisyona bildireceklerdir. Komisyon bu bilgiyi derhal ağın üyelerine iletecektir.
6. Erken uyarı sistemi, Topluluğa üyelik başvurusunda bulunan ülkeler, üçüncü ülkeler veya uluslararası örgütlerin katılımına, Topluluk ile bu ülkeler ve örgütler arasındaki anlaşmalar temelinde ve bu anlaşmalarda tanımlanan prosedüre uygun olarak açılabilir. Söz konusu prosedür karşılıklılık esasına dayandırılacak ve Topluluk içinde uygulananlara muadil gizlilik önlemlerini içerecektir.
Madde 51
Uygulama yöntemleri / önlemleri
Madde 50’nin uygulama yöntemleri / önlemleri İdareyle müzakere edildikten sonra, Madde 58(2) de sözü edilen işlemlere uygun olarak Komisyon tarafından kabul edilecektir. Bu yöntemler / önlemler, özellikle duyuruların ve ek bilgilerin iletiminde geçerli spesifik şartları ve işlemleri belirleyecektir.
Madde 52
Erken uyarı sistemi için gizlilik kuralları
1. Bir gıda veya yem nedeniyle insan sağlığını tehdit eden bir riskle ilgili olarak ağ üyelerine sunulan enformasyon genelde, Madde 10’da belirtilen enformasyon ilkesine uygun olarak kamuya da açıklanacaktır. Genelde, kamu, ürün tanımlaması, riskin mahiyeti ve alınan önlem konularında enformasyon sahibi olacaktır.
Bununla beraber, ağın üyeleri kadrolu personellerinin, bu Bölümde belirtilen amaçlar için elde edilen ve mahiyeti itibarıyla tamamen haklı durumlarla ilgili profesyonel gizliliğin kapsadığı enformasyonu, insan sağlığının korunması için koşulların gerektirmesi halinde kamuoyuna açıklanmaları zorunlu olan enformasyon dışında, ifşa etmemelerini güvence altına alacak önlemleri alacaklardır.
2. Profesyonel gizliliğin korunması, gıda ve yem alanlarında pazarın gözetimi ve zorlayıcı faaliyetlerin etkenliğiyle ilgili enformasyonun yetkili mercilere ulaşmasını engellemeyecektir. Profesyonel gizliliğe sahip enformasyonu alan yetkililer, buna paragraf 1’e uygun biçimde riayet edilmesini garanti edeceklerdir.

KISIM 2
ACİL DURUMLAR
Madde 53
Topluluk menşeli veya üçüncü bir ülkeden ithal edilen gıda ve yem için acil önlemler
1. Topluluk menşeli veya üçüncü bir ülkeden ithal edilen gıda veya yemin insan sağlığı, hayvan sağlığı veya çevreye ciddi bir risk oluşturma olasılığının açıkça belli olması ve bu riskin yayılmasının Üye Devlet(ler) tarafından kullanılan araçlar ve alınan önlemlerle yeterince önlenememesi halinde, Komisyon, Madde 58(2)’de belirtilen işlemlere uygun olarak kendi inisiyatifiyle veya bir Üye Devletin isteğiyle durumun ciddiyetine bağlı olarak aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını derhal benimseyip uygulayacaktır;
(a) Topluluk menşeli gıda veya yemle ilgili olarak:
(i) Söz konusu gıdanın pazara çıkartılması veya kullanılmasının askıya alınması;
(ii) Söz konusu yemin pazar çıkartılması veya kullanılmasının askıya alınması;
(iii) Söz konusu gıda veya yem için özel koşullar konulması;
(iv) Diğer her türlü ara önlemler;


(b) Gıda veya yemin üçüncü bir ülkeden ithali ile ilgili olarak:
(i) Söz konusu üçüncü ülkenin tamamı veya bir bölümünden ve mümkün olması halinde transit yapılan üçüncü ülkeden gıda veya yem ithalatının askıya alınması;
(ii) Söz konusu üçüncü ülkenin tamamı veya bir bölümünden ithal edilen gıda veya yem için özel koşullar konulması;
(iii) Diğer her türlü ara önlemler.

2. Bununla beraber, ACİL durumlarda Komisyon, Üye Devlet(ler)le istişare etmek ve diğer Üye Devletlere bilgi vermek suretiyle paragraf 1’deki önlemleri geçici olarak kabul ederek uygulamaya sokabilir.
Alınan önlemler, mümkün olan en kısa sürede ve en çok 10 iş günü içinde, Madde 58(2)’de sözü edilen işlemlere uygun olarak doğrulanacak, değiştirilecek, kaldırılacak veya uzatılacaktır. Komisyonun bu konudaki kararına ilişkin nedenler gecikilmeden kamuya açıklanacaktır.
Madde 54
Diğer acil önlemler
1. Bir Üye Devlet Komisyonu acil önlemler alınmasına ihtiyaç olduğu konusunda bilgilendirir ve Komisyon Madde 53’ e uygun hareket etmez ise, Üye Devlet ara koruma önlemleri kabul edebilir. Bu durumda Üye Devlet, diğer Üye Devletleri ve Komisyonu derhal haberdar edecektir.
2. 10 iş günü içinde Komisyon konuyu Madde 58(1) gereğince oluşturulan Komiteye, ulusal ara koruma önlemlerinin uzatılması, değiştirilmesi veya kaldırılması için Madde 58(2)’de belirtilen işlemlere uygun olarak götürür.
3. Üye Devlet ara koruma önlemlerini Topluluk önlemleri kabul edilip devreye girinceye kadar sürdürebilir.

KISIM 3
KRİZ YÖNETİMİ
Madde 55
Kriz yönetimi için genel plan
1. Komisyon, İdare ve Üye Devletlerle yakın işbirliği içinde, gıda ve yem güvenliği alanında kriz yönetimi için bir genel plan (bundan böyle ‘genel plan’ olarak anılacaktır) hazırlayacaktır.
2. Genel plan, gıda ve yem dolayısıyla, mevcut hükümlerle önlenemeyen, giderilemeyen veya kabul edilebilir ölçüde azaltılamayan ya da sadece Madde 53 ve 54’ün uygulanmasıyla yeterince yönetilemeyen, insan sağlığına karşı doğrudan veya dolaylı risklerle ilgili durumların tiplerini belirleyecektir.
Genel plan aynı zamanda, saydamlık ilkelerini ve bir iletişim stratejisini de içine alan, kriz yönetimi için gerekli pratik işlemleri de belirleyecektir.


Madde 56
Kriz birimi
1. Komisyon, gıda ve yem dolayısıyla, insan sağlığına karşı doğrudan veya dolaylı biçimde ciddi bir riski ilgilendiren bir durum saptarsa ve bu riskin mevcut hükümlerle önlenememesi, giderilememesi veya azaltılamaması ya da sadece Madde 53 ve 54’ün uygulanmasıyla yeterince yönetilememesi durumunda, Komisyon olarak Topluluk yasalarının uygulanmasının garanti edilmesi rolüne karşı ön yargısız olarak, derhal Üye Devletler ve İdareye bilgi verecektir.
2. Komisyon derhal İdarenin de iştirak edeceği ve gerektiği takdirde bilimsel ve teknik yardım sağlayacağı bir kriz birimi kuracaktır.

Madde 57
Kriz biriminin görevleri
1. Kriz birimi, ilgili bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi ve insan sağlığı karşısındaki riski önlemek, gidermek veya kabul edilebilir ölçüde azaltmak için mevcut seçeneklerin mümkün olan en etkili ve hızlı biçimde saptanmasından sorumlu olacaktır.
2. Kriz birimi kriz yönetiminin etkili yürütülebilmesi için gerekli gördüğü hallerde bir tüzel veya özel kişinin yardımını isteyebilir.
3. Kriz yönetimi kamuya söz konusu riskler ve alınan önlemler konusunda sürekli bilgi verecektir.

BÖLÜM V
İŞLEMLER (PROSEDÜRLER) VE SON HÜKÜMLER
KISIM 1
KOMİTE VE ARA BULUCULUK İŞLEMLERİ

Madde 58
Komite
1. Üye Devletlerin temsilcilerinden oluşan ve başkanlığını Komisyon temsilcisinin yaptığı bir Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığıyla ilgili Daimi Komite, Komisyona yardımcı olacaktır. Komite, ilgi alanındaki konular üzerinde faaliyet gösterecek bölümler halinde örgütlenecektir.
2. Bu paragrafla ilgili olarak, 1999/468/EC sayılı Karar’ın 5. Maddesi, aynı kararın 7. ve 8. Maddelerine uygun biçimde geçerli olacaktır.
3. Karar 1999/468/EC’nin 5(6). Maddesinde belirtilen süre üç ay olacaktır.

Madde 59
Komitenin işlevleri
Komite, bu Tüzük ve ilgili Topluluk hükümlerinin kendisine biçtiği işlevleri, bu hükümlerde belirtilen durum ve koşullar içinde yerine getirecektir. Komite, bu hükümler dahilindeki herhangi bir sorunu da, Başkanın inisiyatifiyle veya üyelerinin yazılı isteğiyle inceleyebilir.

Madde 60
Ara buluculuk işlemleri
1. Topluluk hükümleri saklı kalarak, bir Üye Devlet, diğer bir Üye Devlet tarafından gıda güvenliği konusunda alınan bir önlemin bu Tüzüğe aykırı olduğu veya iç pazarı etkileyebileceği görüşünü taşıyorsa, konuyu Komisyona bildirecek, Komisyon da derhal diğer Üye Devletlere bilgi verecektir.
2. Konuyla ilgili iki Üye Devlet ve Komisyon sorunun çözümlenmesi için her türlü gayreti göstereceklerdir. Anlaşma sağlanmazsa Komisyon herhangi ihtilaf konusu bir bilimsel sorun hakkında İdareden görüş isteyebilir. Bu istekle ilgili şartlar ve İdareden görüşünü vermesi için talep edilen zaman sınırı, iki ilgili Üye Devletle yapılan istişareden sonra Komisyon ile İdare arasında belirlenecektir.
KISIM 2
SON HÜKÜMLER
Madde 61
İnceleme maddesi
1. 1 Ocak 2005 tarihinden önce ve bu tarihten sonra her altı yılda bir İdare, Komisyonla işbirliği içinde, icraatlarının değerlendirmesini, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve Komisyonun üzerinde mutabık olduğu referans şartları üzerinden bağımsız olarak dışarıya yaptıracaktır. Değerlendirme İdarenin çalışma faaliyetlerini ve etkisini ölçecektir. Değerlendirme, gerek Topluluk gerekse ulusal düzeyde İdarenin faaliyetleri kapsamında ilgi ve risk sahiplerinin görüşlerini dikkate alacaktır.
İdarenin Yönetim Kurulu, değerlendirmenin sonuçlarını inceleyecek ve Komisyona gerekli görüldüğü takdirde İdarede ve çalışma usullerinde yapılacak değişiklikler konusunda tavsiyelerde bulunacaktır.
2. Komisyon 1 Ocak 2005’ten önce Fasıl IV’ün 1. ve 2. Bölümlerinin uygulamalarından elde edilen deneyimler konusunda bir rapor yayımlayacaktır.
3. Paragraf 1 ve 2’de adı geçen rapor ve tavsiyeler Konsey ve Avrupa Parlamentosuna gönderilecektir.

Madde 62
Avrupa Gıda Güvenliği İdaresi ve Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığıyla ilgili Daimi Komitesine referanslar (atıflar)
1. Topluluk mevzuatı dahilinde Gıdayla ilgili Bilimsel Komite, Hayvan Beslenmesiyle ilgili Bilimsel Komite, Bilimsel Veterinerlik Komitesi, Tarım İlaçları Bilimsel Komitesi, Bitkilerle ilgili Bilimsel Komite ve Bilimsel Yönlendirme Komitesine yapılan bütün referansların yerine Avrupa Gıda Güvenliği İdaresine yapılan referans kaim olacaktır.
2. Topluluk mevzuatı dahilinde Gıda Maddeleri Daimi Komitesi, Yem Maddeleri Daimi Komitesi ve Daimi Veterinerlik Komitesine yapılan referansların yerine Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığıyla ilgili Daimi Komiteye yapılan referans kaim olacaktır.
Topluluk mevzuatı dahilinde Bitki Sağlığıyla ilgili Daimi Komiteye yapılan, bitki koruyucu ürünler ve maksimum kalıntı düzeyleriyle ilgili 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC, 90/642/EEC ve 91/414/EEC sayılı Direktiflere dayanan ve bunları içeren referansların yerine Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığıyla ilgili Daimi Komiteye yapılan referans kaim olacaktır.
3. Paragraf 1 ve 2’de geçen ‘Topluluk mevzuatı’ Topluluk Tüzük, Direktif ve Kararları anlamına gelecektir.
4. 68/361/ EEC, 69/414/EEC ve 70/372/EEC sayılı kararlar bu Tüzükle yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 63
Avrupa Tıbbi Ürünleri Değerlendirme Ajansı’nın yetkinliği
Bu Tüzük, 2309/93 (EEC) sayılı Tüzük, 2377/90 (EEC) sayılı Tüzük., 75/319/EEC1 sayılı Konsey Direktifi ve 81/851/EEC2 sayılı Konsey Direktifi ile Avrupa Tıbbi Ürünleri Değerlendirme Ajansına tanınan yetkinliği değiştirmeyecektir.

Madde 64
İdarenin faaliyete başlaması
İdare, 1 Ocak 2002 tarihinde faaliyetlerine başlayacaktır.

Madde 65
Yürürlük
Bu Tüzük, Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanmasını izleyen 20. günde yürürlüğe girecektir.
11. ve 12. Maddeler ile 14. Maddeden 20. Maddeye kadar olan maddeler 1 Ocak 2005’te geçerli olacaklardır.
29.,56.,57. ve 60. Maddeler ile Madde 62(1), Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin üyelerinin Resmi Gazetenin ‘C’ serisinde ilan edilecek olan atanmaları tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
Bu Tüzük bütünlüğü içinde bağlayıcı olup bütün Üye Devletlerde doğrudan geçerlidir.
Brüksel, 28 Ocak 2002.

Avrupa Parlamentosu adına Konsey adına
Başkan Başkan
P. Cox J.PIQUÉ I CAMPS

Okunma 7047 kez Son değişiklik Salı, 14 Ağustos 2018 11:28
Bu kategorideki diğerleri: 852/2004 »
Yorum yapmak için oturum açın