Gıda maddelerinin hijyeni hakkında

29 Nisan 2004 tarih ve
(EC) No 852/2004 sayılı
AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

30.4.2004 İng Avrupa Birliği Resmi Gaetesi L 139/1

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ,

Avrupa Topluluğunu kuran Anlaşmayı, ve özellikle BUNUN 95 ve 152(4)(b) maddelerini göz önünde bulundurarak,

Komisyon önerisini göz önünde bulundurarak ,

Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşünü göz önünde bulundurarak ,
Bölgeler Komitesine danışarak,

Anlaşmanın 251. Maddesinde belirtilen prosedür uyarınca hareket ederek ,


Şu hususlara dayanarak:

(1) (EC) No 178/2002 sayılı AT Yönetmeliğinde belirtildiği gibi, gıda yasasının temel amaçlarından biri insan yaşamı ve sağlığının ileri düzeyde korunmasının takip edilmesidir . Söz konusu Yönetmelik aynı zamanda, Topluluk içinde gıdanın serbest dolaşımı hedefine ulaşılması dahil, ulusal ve topluluk gıda yasası için diğer ortak ilke ve tanımları da belirtmektedir.

(2) 14 Haziran 1993 tarih ve 93/43/EEC sayılı gıda maddelerinin hijyeni hakkındaki Konsey Direktifi , gıda maddeleri için genel hijyen kurallarını ve bu kurallara uyum için gerçekleştirilecek prosedürleri belirlemiştir.

(3) Deneyimler göstermiştir ki, bu kural ve prosedürler gıda güvenliğinin sağlanması için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Ortak tarım politikası çerçevesinde, Anlaşma’nın 1. Eki’nde listelenen ürünlerin üretimi ve pazara sunumu için spesifik sağlık kurallarının tespitine yönelik pek çok direktif kabul edilmiştir. Bu sağlık kuralları, halk sağlığının ileri düzeyde korunmasını sağlarken, iç pazarın yaratılmasına katkıda bulunarak, söz konusu ürünler için ticari engelleri azaltmıştır.

(4) Halk sağlığı açısından, bu kurallar ve prosedürler, özellikle imalatçıların ve yetkili makamların sorumlulukları bağlamında, ortak ilkeleri, işyerleri için yapısal, operasyonel ve hijyen gereklilikleri, işyerlerinin onaylanması için prosedürler, depolama, taşıma ve sağlık uyarıları için gerekliliklerini içermektedir.

(5) Bu ilkeler, Anlaşmanın 1. Eki’nde listelenen hayvansal kökenli ürünler de dahil, bütün gıdaların hijyenik üretimi için ortak bir temel oluşturur.

(6) Bu ortak temele ilaveten, belirli gıda maddeleri için spesifik hijyen kuralları gereklidir. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin, hayvansal kökenli gıdalar için spesifik hijyen kurallarını belirleyen (EC) No /2004 sayılı Yönetmeliği bu kuralları belirlemiştir .

(7) Yeni genel ve spesifik hijyen kurallarının esas amacı, gıda güvenliği açısından, tüketicinin ileri düzeyde korunmasını sağlamaktır.

(8) Gıda güvenliğinin sağlanması için, pazara sunum ve ihracat dahil, ilk üretim yerinden başlayarak devam eden entegre bir yaklaşım gereklidir. Her gıda işi yapan işletmeci gıda zinciri boyunca gıda güvenliğinin tehlikeye düşmemesini sağlamalıdır.

(9) Topluluk kuralları, yalnızca ne özel ev kullanımı için birincil üretim ve ne de özel ev tüketimi için gıdanın evde hazırlanması, işlenmesi ve depolanması için geçerli olmamalıdır. Dahası, onlar faaliyetlerin belirli bir sürekliliği ve belirli derecede organizasyonu kavramına uyan işler için de geçerli olmalıdır.

(10) Bu Yönetmeliğin hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için birincil üretim aşamasında bulunan gıda tehlikeleri belirlenmeli ve uygun bir şekilde kontrol edilmelidir. Ancak, birincil ürünlerin, onları üreten gıda işi yapan işletmeciler tarafından son tüketici veya yerel perakendeci tesislere küçük miktarlarda doğrudan arzı durumunda, halk sağlığının, özellikle üretici ve tüketici arasındaki yakın ilişkilerden dolayı, ulusal yasa ile korunması uygundur.

(11) Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) kurallarının birincil üretime uygulanması henüz yapılabilir değildir. Ancak, iyi uygulamalara dönük yönlendirmeler, çiftlik düzeyindeki uygun hijyen uygulamalarının kullanımını teşvik etmelidir. Gerekli hallerde, birincil üretim için hijyen kuralları bu rehberlere ilave edilmelidir. Birincil üretim ve ilgili işlemlere uygulanabilir hijyen gerekliliklerinin diğer işlemler için söz konusu olanlardan farklılaştırılması uygundur.

(12) Gıda güvenliği birkaç faktörün bir sonucudur; mevzuat minimum hijyen gerekliliklerini belirlemeli; gıda işi yapan işletmecilerin uyumunu kontrol için resmi kontrollerin yürütülmesi ve gıda işi yapan işletmeciler, HACCP ilkelerine dayanan gıda güvenliği programları ve prosedürleri tespit etmeli ve uygulamalıdır.

(13) HACCP ilkelerine dayalı prosedürlerin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi, gıda işyeri çalışanlarının tam bir işbirliğini ve katkısını gerektirir. Bu yüzden, çalışanlar eğitime tabi tutulmalıdır. HACCP sistemi, daha yüksek gıda güvenliği standardına ulaşılabilmesi için gıda işi yapan işletmecilere yardım etmek için bir araçtır. HACCP sistemi kendi-düzenleyen bir metot olarak görülmemeli ve resmi kontrollerin yerine geçmemelidir.

(14) HACCP ilkelerine dayalı prosedürlerin oluşturulması gerekliliği başlangıçta birincil üretim için geçerli olmamakla birlikte, onun yapılabilirliğinin yayımı, bu Yönetmeliğin uygulanmasını müteakip Komisyon tarafından yürütülecek gözden geçirmenin bir öğesi olacaktır. Ancak, üye devletlerin, yöneticileri, birincil üretim düzeyinde söz konusu ilkelerin mümkün olduğunca kullanılması yönünde teşvik etmeleri uygundur.

(15) HACCP gereklilikleri, Codex Alimentarius’ta yer alan ilkeleri hesaba katmalıdır. Onlar, küçük işyerleri dahil, bütün durumlarda uygulanabilirlik açısından yeterince esneklik sağlamalıdır. Özellikle, şunun bilinmesi gerekir ki, belirli gıda işyerlerinde kritik kontrol noktalarının belirlenmesi mümkün değildir ve öyle ki, bazı durumlarda, iyi hijyenik uygulamalar kritik kontrol noktalarının izlenmesinin yerine geçebilir. Aynı şekilde, “kritik limitler” oluşturma gerekliliği, her durumda bir sayısal limit tespit edilmesi gerektiği anlamına gelmez. Ayrıca, küçük işyerleri için gereksiz yükten kaçınmak için, belge tutma gerekliliği esnek olmalıdır.

(16) Esneklik, gıdanın üretim, işleme veya dağıtım aşamalarının her hangi birinde geleneksel metotların kullanımının sürekliliğinin sağlanması ve tesislerin yapısal ihtiyaçlarına ilişkin olarak da uygundur. Esneklik, Anlaşmanın Madde 299(2)’sinde atıfta bulunulan en uzaktaki bölgeler dahil, özel coğrafik kısıtlarla karşı karşıya bulunan bölgeler için özellikle önemlidir. Ancak, esneklik gıda hijyeni hedeflerini tehlikeye düşürmemelidir. Dahası, hijyen kurallarına göre üretilen bütün gıdalar, Topluluğun her tarafında serbest dolaşımda olacağından, Üye Devletlerin esneklik uygulamasına izin veren prosedür tamamen saydam olmalıdır. O, (EC) No 178/2002 sayılı Yönetmelikle kurulan Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı Daimi Komitesindeki müzakereler için gerekli hallerde anlaşmazlıkların çözümünü sağlamalıdır.

(17) Amaçların, patojen azaltma hedefleri ve performans standartları gibi tespit edilmesi, hijyen kurallarının uygulanmasına yön verebilir. Bu yüzden, bu amaç için prosedürlerin sağlanmasına ihtiyaç vardır. Bu tür amaçlar, gıdadaki kirleticiler için Topluluk prosedürlerini belirleyen ve belirli kirleticiler için maksimum tolerans oluşturulması için 8 Şubat 1993 tarih ve (EEC) No 315/93 sayılı konsey Yönetmeliği ve hakkındaki ve güvenli olmayan gıdanın pazara sunumunu yasaklayan ve ihtiyat ilkesinin kullanımı için yeknesaklık temeli sağlayan (EC) No 178/2002 sayılı Yönetmelik gibi mevcut gıda yasasına ek olabilir.

(18) Teknik ve bilimsel gelişmenin hesaba katılması için, Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı Daimi Komitesinde Komisyon ve Üye Devletler arasında yakın ve etkin bir işbirliği sağlanmalıdır. Bu Yönetmelik, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sağlık ve Bitki sağlığı Anlaşmasında belirtilen uluslararası yükümlülükleri ve Codex Alimentarius’ta yer alan uluslararası gıda güvenliği standartlarını hesaba katar.

(19) Yetkili makamların resmi kontrolleri etkin bir şekilde yürütebilmelerinin sağlanması için tesislerin kayıt altına alınması ve gıda işi yapan işletmecilerin işbirliği gerekmektedir.

(20) Gıda güvenliğinin sağlanmasında, gıda ve gıda bileşenlerinin gıda zinciri boyunca izlenebilirliği temel bir öğedir. (EC) No 178/2002 sayılı Yönetmelik, gıda ve gıda bileşenlerinin izlenebilirliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları ihtiva etmekte ve bu ilkelerin, spesifik sektörler itibariyle, izlenmesine ilişkin uygulama kurallarının kabulüne dair prosedürleri sağlamaktadır.

(21) Topluluk içine ithal edilen gıda, Yönetmelik (EC) No 178/2002’de belirtilen genel gerekliliklerle uyumlu olmak veya Topluluk kurallarına denk kuralları karşılamak zorundadır. Şu andaki Yönetmelik, Topluluğa ithal edilen gıda için belirli spesifik hijyen gerekliliklerini tanımlamaktadır.

(22) Topluluktan üçüncü ülkelere ihraç edilen gıda, Yönetmelik (EC) No 178/2002’de belirtilen genel gerekliliklerle uyumlu olmak zorundadır. Şu andaki Yönetmelik, Topluluktan ihraç edilen gıda için belirli spesifik hijyen gerekliliklerini tanımlamaktadır.

(23) Bilimsel tavsiye gıda hijyeni hakkındaki Topluluk mevzuatını desteklemelidir.

(24) Bu Yönetmelik, 93/43/EEC sayılı Direktifin yerine geçtiği için sonraki yürürlükten kaldırılmalıdır.

(25) Bu Yönetmeliğin gereklilikleri, gıda hijyeni hakkındaki yeni mevzuatın bütün parçaları yürürlüğe girinceye kadar uygulanmamalıdır. Ayrıca, etkilenen sanayilere uyum süresi tanımak için, yeni kuralların yürürlüğe girmesi ile uygulanması arasında en az 18 aylık bir sürenin geçmesinin sağlanması da uygundur görülmektedir.

(26) Bu Yönetmeliğin uygulanması için gerekli önlemler, Komisyonun uhdesinde bulunan uygulama gücünün yürütülmesine ilişkin prosedürleri belirleyen 28 Haziran 1999 tarih ve 1999/468/EC sayılı Konsey Kararı uyarınca kabul edilmelidir ,

BU YÖNETMELİĞİ KABUL ETMİŞTİR.

 

 

 

 


I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

1. Madde

Kapsam

1. Bu Yönetmelik, aşağıdaki ilkeleri özellikle hesaba katarak, gıda maddelerinin hijyenine ilişkin gıda işi yapan işletmeciler için genel kuralları belirler:

(a) Gıda güvenliği için esas sorumluluk gıda işi yapan işletmecilerdedir;

(b) Gıda güvenliğinin, birincil üretimden başlayan gıda zinciri boyunca sağlanması gerekir;

(c) Çevre sıcaklığında güvenli bir şekilde depolanamayan gıdalar, özellikle donmuş gıdalar için, soğuk zincirin korunması önemlidir;

(d) İyi hijyen uygulamalarının takip edilmesiyle birlikte, HACCP ilkelerine dayanan prosedürlerin genel uygulaması gıda işi yapan işletmecilerin sorumluluklarını güçlendirmelidir;

(e) İyi uygulama rehberleri, gıda işi yapan işletmecilere gıda zincirinin bütün aşamalarında gıda hijyeni kuralları ve HACCP ilkelerine uyum için yardımcı olan değerli bir araçtır;

(f) Bilimsel risk değerlendirmesini temel alan mikrobiyolojik kriterlerin ve sıcaklık kontrol ihtiyaçlarının oluşturulması gerekmektedir;

(g) İthal edilen gıdanın en azından Toplulukta üretilen gıda ile aynı hijyen standardına veya denk bir standarda sahip olmasının sağlanması gerekmektedir;

Bu Yönetmelik, gıda üretim, işleme ve dağıtımının bütün aşamaları ve ihracat ve önyargısız bir şekilde gıda hijyenine ilişkin daha spesifik gereklilikler için geçerlidir.


2. Bu Yönetmelik;

(a) Özel ev kullanımı için birincil üretim;

(b) Özel ev tüketimi için gıdanın evde hazırlanması, işlenmesi ve depolanması,

(c) Üretici tarafından küçük miktarlardaki birincil ürünlerin son tüketiciye veya son tüketiciye doğrudan sunum yapan perakende satış tesislerine doğrudan arzı;

(d) Sadece jelatin ve kolajen üretimi için ham madde ile uğraştıkları için tanım gereği gıda işi yapan olarak görünen toplama merkezleri ve tabakhaneler;

için uygulanmayacaktır.

3. Üye Devletler, ulusal mevzuatlarla, paragraf 2(c)’de belirtilen eylemleri yöneten kuralları oluşturacaklardır. Söz konusu ulusal kurallar bu Yönetmelik hedeflerine ulaşmayı sağlayacaktır.


2. Madde

Tanımlar

1. Bu Yönetmelikte geçen:

(a) “Gıda hijyeni”, bundan sonra “hijyen” olarak adlandırılacak, tehlikelerin kontrolü ve amaçlanan kullanımını hesaba katarak, bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanması için gerekli önlemler ve koşullar;

(b) “Birincil ürünler” toprak, hayvan çiftliği, avlanma ve balıkçılık ürünlerini kapsayan birincil üretim ürünleri;

(c) “Tesis” bir gıda işyerindeki herhangi bir birim;

(d) “Yetkili makam” bu yönetmelik gerekliliklerine sağlamaya yetkili bir Üye Devletin merkezi makamı veya anılan merkezi makamın söz konusu yetkiyi devrettiği herhangi başka bir makam, uygun hallerde, bir üçüncü ülkenin ilgili makamı;

(e) “Denk” farklı sistemler itibariyle, aynı amaçları karşılama yeteneğinde olmak;

(f) “Bulaşma” bir tehlikenin bulunuşu veya başlangıcı;

(g) “İçilebilir su” insan tüketimi için amaçlanan suyun kalitesine ilişkin 3 Kasım 1998 tarih ve 98/83/EC sayılı Konsey Direktifinde belirtilen minimum gereklilikleri taşıyan su ;

(h) “Temiz deniz suyu” doğal, yapay veya arıtılmış deniz suyu veya gıda sağlık kalitesinin doğrudan veya dolaylı etkilemeyecek düzeyde mikro-organizma, zararlı maddeler veya zehirli deniz planktonu içermeyen tuzlu su;

(i) “Temiz su” aynı kalitedeki temiz deniz suyu ve tatlı su;

(j) “Ambalajlama” bir gıda maddesinin bir ambalaja veya kaba söz konusu maddelerle doğrudan temas edecek biçimde yerleştirilmesi ve ambalaj veya kabın kendisi;

(k) “Paketleme” bir veya birden fazla ambalajlanmış gıda maddesinin ikinci bir kaba yerleştirilmesi ve sonraki kabın kendisi;

(l) “Hava geçirmez bir şekilde (hermetik olarak) kapatılmış kap” tehlike girişine karşı emin olmak üzere tasarlanmış ve böyle olması amaçlanmış kap;

(m) “İşleme” ısıtma, tütsüleme, tuzlama, olgunlaştırma, yumuşatma, eksrüsiyon, kurutma, salamura, özünü çıkartma veya bunların kombinasyonunu kapsayan ve başlangıçtaki ürünü önemli ölçüde değiştiren her hangi bir faaliyet;

(n) “İşlenmemiş ürünler” bölünen, parçalara ayrılan, kesilen, dilimlenen, kemikleri ayrılan, doğranan, yüzülen-soyulan, kesilen, budanan, öğütülen, soğutulan, dondurulan, derin dondurulan veya eritilen ürünleri kapsayan işlemeye tabi tutulmamış gıda maddeleri;

(o) “İşlenmiş ürünler” işlenmemiş ürünlerin işlenmesi sonucu elde edilen gıda maddeleri. Bu ürünler, imalatları için gerekli olan veya onlara spesifik özellik vermek için gerekli olan bileşenlere sahip olabilirler;

anlamına gelir.


2. Bunlara ilaveten,(EC) No 178/2002 sayılı Yönetmelik’te belirtilen tanımlar da geçerlidir.

3. Bu Yönetmeliğin Ekindeki terimler; “gerekli durumlarda”, “uygun durumlarda”, “uygun” ve“yeterli”, sırasıyla bu Yönetmelik amaçlarına ulaşmak için gerekli durumlarda, uygun durumlarda, uygun ve yeterli anlamına gelecektir.


II. BÖLÜM

Gıda işi yapan işletmecilerin yükümlülükleri

Madde 3

Genel Yükümlülükler


Gıda işi yapan işletmeciler, kontrolleri altındaki gıda üretim, işleme ve dağıtım aşamalarının tümünün bu Yönetmelikte belirtilen ilgili hijyen gerekliliklerinin karşılamasını sağlayacaklardır.


Madde 4

Genel ve spesifik hijyen gereklilikleri

1. Birincil üretimi ve bununla ilgili Ek 1’de listelenen işleri yürüten gıda işi yapan işletmeciler, Ek 1’in A bölümünde belirtilen genel hijyen hükümleri ile (EC) No .../2004 sayılı Yönetmelik için sağlanan bütün spesifik gerekliliklere uyacaklardır.**

2. 1. paragrafın kapsamındaki aşamalardan sonra, gıdanın üretim, işleme ve dağıtım aşamalarından birini yürüten gıda işi yapan işletmeciler, Ek 2’de belirtilen genel hijyen hükümleri ile (EC) No .../2004 sayılı Yönetmelikle sağlanan bütün spesifik gerekliliklere uyacaklardır.*


3. Gıda işi yapan işletmeciler, uygun oldukça, aşağıdaki spesifik hijyen tedbirlerini kabul edeceklerdir:

(a) Gıda maddeleri için mikrobiyolojik kriterlere uyum;

(b) Bu Yönetmeliğin amaçlarına ulaşmak için tespit edilen hedefleri tutturmak için gerekli prosedürler;

(c) Gıda maddeleri için sıcaklık kontrol gerekliliklerine uyum;

(d) Soğuk zincirin korunması;

(e) Örnek alma ve analiz

4. 3. paragrafta atıfta bulunulan kriterler, gereklilikler ve hedefler, Madde 14(2)’de belirtilen prosedüre göre kabul edilecektir.

Birleşik örnek alma ve analiz metotları, aynı prosedüre göre belirlenecektir.

5. Bu Yönetmelik, (EC) No .../2004* sayılı Yönetmelik ve onların uygulama önlemleri örnek alma ve analiz metotlarını belirlemediği zaman, gıda işi yapan işletmeciler, diğer Topluluk veya ulusal mevzuatta belirtilen uygun metotları veya bu tür metotların yokluğunda, referans metotlar kullanıldığında elde edilen sonuçlara denk sonuç sağlayan ve uluslararası kabul görmüş kurallar veya protokollere göre bilimsel olarak doğrulanmış metotları kullanabilirler.

6. Gıda işi yapan işletmeciler, 7., 8. ve 9. Maddelerde sağlanan rehberleri, bu Yönetmelikten kaynaklanan zorunluluklara uyum için yardımcı olarak kullanabilirler.


Madde 5

Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları

1. Gıda işi yapan işletmeciler, HACCP ilkelerine dayanan prosedür veya prosedürleri uygulamaya koyacak ve bu uygulamaları sürdüreceklerdir.

2. 1. paragrafta atıfta bulunulan HACCP ilkeleri aşağıdakileri içerir:

(a) Önlenmesi, elemine edilmesi veya kabul edilebilir düzeylere düşürülmesi gereken tehlikelerin teşhisi;

(b) Bir tehlikenin önlenmesi veya elemine edilmesi veya kabul edilebilir düzeylere düşürülmesi için kontrolün temelini oluşturan adım veya adımlarda kritik kontrol noktalarının belirlenmesi;

(c) Kritik kontrol noktalarında, tanımlanan tehlikenin önlenmesi, elemine edilmesi veya azaltılması için kabul edilebilirliği kabul edilemezlikten ayıran kritik limitlerin oluşturulması;

(d) Kritik kontrol noktalarında etkin izleme prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanması;

(e) İzleme, kritik kontrol noktasının kontrol altında olmadığını gösterdiği zaman düzeltici faaliyetlerin oluşturulması;

(f) Alt paragraflar (a), (b), (c), (d) ve (e)’de belirtilen tedbirlerin etkin bir şekilde çalıştığının doğrulanması için, düzenli olarak yürütülecek prosedürlerin oluşturulması; ve

(g) Alt paragraflar (a), (b), (c), (d), (e) ve (f)’de tedbirlerin etkin uygulamasının gösterimi için gıda işyerinin doğası ve büyüklüğüne uygun belge ve kayıtların oluşturulması.

Ürün, yöntem veya herhangi bir adımda herhangi bir değişiklik yapıldığı zaman, gıda işi yapan işletmeciler prosedürü gözden geçirecekler ve üzerinde gerekli değişiklikleri yapacaklardır.

3. 1. paragraf sadece, birincil üretimden sonra gıda üretimi, işlenmesi ve dağıtımı aşamalarından birini veya Ek 1’de listelenen ilgili işleri yürüten gıda işi yapan işletmeciler için geçerlidir.

4. Gıda işi yapan işletmeciler:

(a) 1. paragraf’a uyumlarının kanıtını, yetkili makamın gıda tesisinin doğası ve büyüklüğüne göre istediği biçimde yetkili makama sağlayacaklardır;

(b) Bu Madde uyarınca geliştirilen prosedürleri tanımlayan bütün belgelerin her zaman güncelleştirilmiş olduğunu garanti edeceklerdir;

(c) Diğer belgeleri uygun bir süre saklayacaklardır.

5. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler, Madde 14(2)’de atıfta bulunulan prosedüre göre belirlenebilir. Bu tür düzenlemeler, bu Maddenin belirli gıda işi yapan işletmeciler tarafından uygulanmasını, özellikle HACCP prensiplerinin 1. Paragrafa uyum amacıyla uygulanmasına ilişkin rehberlerde belirlenen prosedürlerin kullanımını sağlayarak kolaylaştırabilir. Bu tür düzenlemeler, gıda işi yapan işletmecilerin paragraf 4(c)’ye göre tutacakları belge ve kayıtların dönemlerini de belirleyebilirler.

 

Madde 6

Resmi kontroller, kayıt ve onay

1. Gıda işi yapan işletmeciler, diğer uygulanabilir Topluluk mevzuatı veya, eğer o yoksa, ulusal yasalara göre yetkili makamlarla işbirliği yapacaklardır.

2. Özellikle, gıda işi yapan işletmeci kontrolü altındaki gıda üretimi, işlemesi ve dağıtımı aşamalarından herhangi birini yürüten tesisi, bu tür tesislerin her birinin kayıt edilmesi bağlamında, ilgili yetkili makama, yetkili makamın istediği tarzda, bildirecektir.

Gıda işi yapan işletmeciler, aynı zamanda, faaliyetlerdeki herhangi bir önemli değişikliğin ve mevcut bir tesisin kapanmasının bildirilmesini içeren, yetkili makamın tesis hakkında sürekli güncellenmiş bilgiye sahip olmasını sağlayacaklardır.

3. Ancak, gıda işi yapan işletmeciler, en azından bir yerinde ziyareti müteakip, tesislerin yetkili makam tarafından onaylanmasını sağlayacaklar, onay istendiği zaman;

(a) Tesisin bulunduğu Üye Devletin ulusal yasası uyarınca;

(b) (EC) No .../2004* sayılı Yönetmelik uyarınca; veya

(c) Madde 14(2)’de atıfta bulunulan prosedüre göre kabul edilen bir karar uyarınca;

Kendi topraklarında yerleşik belirli bir tesisin ulusal mevzuata göre onayını isteyen herhangi bir Üye Devlet, alt paragraf (a)’da belirtildiği gibi, Komisyonu ve diğer Üye Devletleri ilgili ulusal kurallardan haberdar edeceklerdir.

BÖLÜM III

İYİ UYGULAMA REHBERLERİ

Madde 7

Rehberlerin geliştirilmesi, yayımı ve kullanılması

Üye Devletler, HACCP ilkelerinin uygulanması ve hijyen için iyi uygulamalara ilişkin ulusal rehberlerin gelişimini, 8. Maddeye göre teşvik edeceklerdir. Topluluk rehberleri 9. Maddeye göre geliştirilecektir.

Hem ulusal ve hem de Topluluk rehberlerinin yayımı ve kullanımı teşvik edilecektir.
Bununla birlikte, gıda işi yapan işletmeciler bu rehberleri gönüllülük esasına göre kullanabilirler.

 

Madde 8

Ulusal Rehberler

1. İyi uygulamalar için ulusal rehberler geliştirildiği zaman, onlar gıda sektörleri tarafından geliştirilecek ve yayımlanacaktır:

(a) Yetkili makamlar ve tüketici grupları gibi, çıkarları önemli ölçüde etkilenebilecek tarafların temsilcileriyle danışma içinde;

(b) Codex Alimentarius’un ilgili uygulama kuralları göz önünde bulundurarak; ve

(c) Onlar birincil üretim ve Ek 1’de listelenen ilgili işlerle ilgilendikleri zaman, Ek 1’in B bölümünde belirlenen tavsiyeler göz önünde bulundurularak.

2. 98/34/EC sayılı Direktifin 2. Eki’nde atıfta bulunulan ulusal rehberler, ulusal standartlar enstitüsünün himayesinde geliştirilebilir1.

3. Üye Devletler ulusal rehberleri;

(a) 1. paragrafa göre geliştirilmiş olmasını;

(b) İçeriklerinin, ilgili sektör için uygulanabilir olmasını;

(c) Onların, rehber olarak sektörlerdeki 3., 4. ve 5. Maddeler ile ve kapsanan gıda maddeleri için uygun olmalarını sağlamak için değerlendireceklerdir.

4. Üye devletler 3. paragrafın gereklilikleri ile uyumlu olan ulusal rehberleri Komisyona sunacaklardır. Komisyon bu tür rehberler için bir kayıt sistemi oluşturacak ve işletecek ve bunu Üye Devlet için kullanılabilir kılacaktır.

5. 93/43/EEC sayılı Direktifine göre belirlenen iyi uygulama rehberleri, onun amaçları ile uyumlu olduğu sürece, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra da geçerliliğini sürdürecektir.


Madde 9

Topluluk Rehberleri

1. Hijyen veya HACCP ilkelerinin uygulanması için Topluluk iyi uygulamalar rehberi geliştirilmeden önce, Komisyon 14. Madde’de atıfta bulunulan Komiteye danışacaktır. Bu danışmanın amacı, bu tür rehberlerin durumunu, kapsamını ve konusunu düşünmek olacaktır.

2. Topluluk rehberleri hazırlanırken, Komisyon onların geliştirilmesi ve yayımın:

(a) SME’ler ve tüketici grupları gibi diğer ilgili tarafların da aralarında bulunduğu, Avrupa gıda sektörlerinin ilgili temsilcileriyle tarafından veya onlarla danışma içinde yapılmasını;

(b) Yetkili makamlarında aralarında bulunduğu, çıkarları önemli ölçüde etkilenmiş olabilecek taraflarla işbirliği içinde olunmasını;

(c) Codex Alimentarius’un ilgili uygulama kurallarının göz önünde bulundurulmasını; ve

(d) Onlar birincil üretimi ve 1. Ek’te listelenen ilgili işleri ilgilendirdiği zaman, 1. Ek’in B bölümünde belirlenen tavsiyelerin göz önünde bulundurulmasını;

sağlar.

3. 14. madde’de atıfta bulunulan Komite, taslak Topluluk rehberlerini aşağıdaki hususların sağlanması bağlamında değerlendirecektir:

(a) Onların, 2. paragraf uyarınca geliştirilmiş olmaları;

(b) Onların içeriklerinin, Topluluğun tamamı itibariyle, hedefledikleri sektör için uygulanabilir olması;

(c) Onların, sektörlerde ve kapsanan gıda maddeleri için, Madde 3, 4 ve 5 ile uyum açısından rehber olmaya uygun olmaları.

4. Komisyon, 14. Madde’de belirtilen Komiteyi, bu Yönetmeliğe göre hazırlanmış Topluluk rehberlerinin gözden geçirilmesi için, 2. paragrafta belirtilen organlarla işbirliği içine, periyodik olarak toplantıya davet edecektir.

Bu gözden geçirmenin amacı, rehberlerin uygulanabilir kalmasının sağlanması ve teknolojik ve bilimsel gelişmelerin hesaba katılması olacaktır.

5. Bu Madde’ye göre hazırlanmış olan topluluk rehberlerinin başlık ve referansları, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nin C serisinde yayımlanacaktır.

 

 

 

 

 

 


BÖLÜM IV

İTHALAT VE İHRACAT

Madde 10

İthalat

İthal edilen gıdaların hijyeni bağlamında, (EC) No 178/2002 sayılı Yönetmeliğin 11. Maddesi’nde atıfta bulunulan gıda yasasının ilgili gereklilikleri, bu Yönetmeliğin 3 – 6. maddelerinde belirtilen gereklilikleri de kapsayacaktır.


Madde 11

İhracat

İhraç veya tekrar ihraç edilen gıdaların hijyeni bağlamında, (EC) No 178/2002 sayılı Yönetmeliğin 12. Maddesi’nde atıfta bulunulan gıda yasasının ilgili gereklilikleri, bu Yönetmeliğin 3 – 6. maddelerinde belirtilen gereklilikleri de kapsayacaktır.

 

BÖLÜM V

SON HÜKÜMLER

Madde 12

Önlemlerin uygulanması ve geçiş düzenlemeleri

Önlemlerin uygulanması ve geçiş düzenlemeleri, Madde 14(2)’de atıfta bulunulan prosedüre göre belirlenebilir.


Madde 13

Ek 1 ve 2’nin değiştirilmesi ve uyarlanması

1. 1. ve 2. Ekler, aşağıdaki hususlar hesaba katılarak, Madde 14(2)’de belirtilen prosedüre göre uyarlanabilir veya güncelleştirilebilir:

(a) 1. Ekin B bölümü 2. paragrafında yer alan tavsiyelerin gözden geçirilme ihtiyacı;

(b) 5. madde uyarınca HACCP’e dayalı sistemin uygulanmasından kazanılan deneyim;

(c) Gıda bileşimi bağlamında, teknolojik gelişmeler ve onların pratik sonuçları ve tüketici beklentileri;


(d) Bilimsel tavsiye, özellikle yeni risk değerlendirmeleri;

(e) Gıda maddeleri için mikrobiyolojik ve sıcaklık kriterleri.

2. 1. ve 2. Eklerden, özellikle küçük işyerlerinin 5. Maddeyi uygulamalarını kolaylaştırmak için, Madde 14(2)’de belirtilen prosedüre göre, olabilecek risk faktörlerini hesaba katarak, istisnalar sağlanabilir ancak bu istisnaların bu Yönetmeliğin amaçlarına ulaşılmasını etkilememesi şarttır.

3. Üye Devletler, Bu Yönetmeliğin amaçlarına ulaşılmasını tehlikeye düşürmeden, bu maddenin 4-7 paragrafları uyarınca, 2. Ek’te belirtilen gerekliliklere uyum için ulusal önlemler kabul edebilirler.

4. (a) 3. paragrafta atıfta bulunulan ulusal tedbirlerin amacı:

(i) Gıda üretim, işleme veya dağıtım aşamalarının herhangi birinde geleneksel üretim metotlarının kullanımının sürekliliğinin sağlanması; veya

(ii) Özel coğrafik kısıtlara maruz bölgelerdeki gıda işyerlerinin ihtiyaçlarının karşılanması.

(b) Diğer durumlarda, onlar sadece tesislerin inşası, planı ve ekipmanı için geçerli olacaklardır.

5. 3. paragrafta atıfta bulunulan ulusal tedbirlerin kabulünü isteyen herhangi bir Üye Devlet, Komisyona ve diğer Üye Devletlere bildirimde bulunacaktır. Bildirim:

(a) O Üye Devletin uyarlanmasında ihtiyaç olduğunu düşündüğü gerekliliklerin ve öngörülen uyarlamanın doğasına ilişkin ayrıntılı bir tanım sağlayacak;

(b) İlgili gıda maddeleri ve tesisini tanımlayacak;

(c) Uyum için sebepleri açıklayacak, ilgili hallerde, yürütülen tehlike analizlerinin özetinin sağlanmasını ve uyarlamanın bu yönetmelik amaçlarını tehlikeye atmamasını sağlamak üzere alınmış bütün tedbirlerin sağlanmasını içerecektir; ve

(d) Başka ilgili herhangi bir bilgi varsa verecektir.


6. Diğer Üye Devletler, 5. paragrafta atıfta bulunulan bildirimi aldıktan sonra, yazılı yorumlarını Komisyona göndermek için üç ay süreye sahip olacaklardır. Uyarlamanın paragraf 4(b)’ye ilişkin olması halinde, bu süre, herhangi bir Üye Devletin isteği üzerine dört aya uzatılabilecektir. Komisyon bir veya daha fazla Üye Devletten yorumları aldığı zaman, Madde 14(1)’de atıfta bulunulan Komite içinde Üye Devletlere danışabilir. Komisyon, Madde 14(2)’de belirtilen prosedüre göre, öngörülen tedbirin uygulanıp uygulanmamasına, eğer gerekirse, uygun değişikliğe konu olup olmadığına karar verebilir. Komisyon, uygun hallerde, 1. ve 2. paragraflar uyarınca genel tedbirler önerebilir.

 

7. bir Üye Devlet, 2. Ek’in gerekliliklerini uyarlamaya yönelik ulusal tedbirleri sadece:

(a) 6. paragrafa göre alınan karar ile uyumlu olması; ve

(b) Eğer, 6. paragrafta belirtilen sürenin bitiminden bir ay sonra, Komisyon aldığı yazılı yorumlarla ilgili veya 6. paragrafa göre kararın kabulü yönünde teklifte bulunma niyetine ilişkin Üye devletleri bilgilendirmediği

durumlarda alabilir.


Madde14

Komite prosedürü

1. Komisyon gıda zinciri ve Hayvan sağlığı Daimi Komitesinden yardım görecektir.

2. 8. madde hükümleri gereği, bu paragrafa atıfta bulunulan durumlarda, 1999/468/EC sayılı Karar’ın 5 ve 7. Maddeleri geçerli olacaktır.

1999/468/EC sayılı Karar’ın Madde 5(6)’sında belirtilen süre üç ayda belirlenecektir.

3. Komite onun prosedür kurallarını kabul edecektir.

 

Madde 15

Avrupa Gıda Güvenliği Yönetiminin danışmanlığı

Komisyon, bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan ve halk sağlığı üzerine önemli etkileri olabilecek, özellikle Madde 4(4)’e göre kriter, gereklilik veya hedef teklif etmeden önce, bütün hususları Avrupa Gıda Güvenliği Yönetimine danışacaktır.


Madde 16

Avrupa Parlamentosu ve Konseyine rapor

1. Komisyon ......... tarihinden daha geç olmamak üzere Avrupa Parlamentosu ve Konseyine bir rapor sunacaktır.

2. Rapor, özellikle, bu Yönetmeliğin uygulanmasından kazanılan tecrübeleri gözden geçirecek, 5. Maddedeki gerekliliklerin birincil üretim ve 1. Ek’te listelenmiş olan ilgili işleri yürüten gıda işi yapan işletmeciler kapsayacak şekilde genişletilmesinin arzulanan ve yapılabilir bir durum olup olmadığını irdeleyecektir.

3. Komisyon, eğer uygunsa, ilgili tekliflerini rapora iliştirecektir.
Madde 17

Yürürlükten Kaldırma

1. 93/43/EEC sayılı Direktif, bu Yönetmeliğin uygulama konulma tarihinde yürürlükten kaldırılacaktır.

2. Yürürlükten kaldırılan Direktife yapılan referanslar bu Yönetmeliğe yapılmış olarak yorumlanacaktır.

3. Ancak, 93/43/EEC sayılı Direktif Madde 3(3) ve 10’a uygun olarak kabul edilen kararlar, bu Yönetmelik veya (EC) No 178/2002 sayılı Yönetmelik uyarınca kabul edilecek kararlar değiştirilmeyi bekler durumda yürürlükte kalacaklardır. Bu Yönetmeliğin Madde 4(3) (a) – (e) noktalarında atıfta bulunulan kriter veya gerekliliklerin tespit edilmesi beklenirken, Üye Devletler, 93/43/EEC sayılı Direktife göre kabul ettikleri, bu tür kriterleri veya gereklilikleri oluşturan bütün ulusal kuralları koruyabilirler.

4. Resmi gıda kontrolüne ilişkin kuralları belirleyen yeni Topluluk mevzuatının uygulanması beklenirken, Üye Devletler bu Yönetmelikte yeralan veya Yönetmelikte belirlenmiş olan zorunlulukların yerine getirilmesini sağlamak üzere uygun tedbirleri alacaklardır.


Madde 18

Yürürlük

Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Resmi Gazetesindeki yayımı tarihinden yirmi gün sonra yürürlüğe girecektir.

Bu Yönetmelik, aşağıdaki mevzuatın tamamının yürürlüğe girdiği tarihten 18 ay sonra uygulanacaktır:

(a) (EC) No ../2004 sayılı Yönetmelik*;

(b) İnsan kullanımı amaçlı hayvansal kökenli ürünlerin resmi kontrollerinin organizasyonuna ilişkin spesifik kuralları belirleyen (EC) No ../2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği ; ve

(c) İnsan kullanımı amaçlı hayvansal kökenli belirli ürünlerin üretimi ve pazara sunumuna ilişkin gıda hijyeni ve sağlık koşulları hakkındaki Direktifleri yürürlükten kaldıran 2004/41/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği .

Ancak, bu Yönetmelik, 1 Ocak 2006’dan daha önce uygulanmayacaktır.


Bu Yönetmelik bütün Üye Devletlerde bütünüyle bağlayıcı ve doğrudan uygulanabilir olacaktır.

29 Nisan 2004, Strasbourg’ta hazırlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu Adına Konsey Adına
Başkan Başkan
P. COX M. McDOWELL

 

 

EK 1


BİRİNCİL ÜRETİM

BÖLÜM A: BİRİNCİL ÜRETİM VE İLGİLİ İŞLETMELER İÇİN GENEL HİJYEN HÜKÜMLERİ


I. KAPSAM

1. Bu Ek birincil üretim ve aşağıdaki ilgili işletmelerde uygulanacaktır.

(a) Niteliklerini önemli ölçüde değiştirmemek kaydıyla, birincil ürünlerin üretim yerinde taşınması, depolanması ve işlenmesi;

(b) Bu yönetmelik amaçlarına erişmek için gerekli olduğu taktirde, canlı hayvanların taşınması; ve

(c) Bitkisel kökenli ürünler, balıkçılık ürünleri ve yaban avı söz konusu olduğu zaman, niteliklerinin önemli ölçüde değiştirilmemesi şartıyla, üretim yerinden bir tesise, birincil ürünleri teslimine ilişkin taşıma işleri.


II. HİJYEN HÜKÜMLERİ

2. Gıda işi yapan işletmeciler, birincil ürünlerin sonradan herhangi bir işlemeye tabi tutulacağını göz önünde bulundurarak, birincil ürünlerin bulaşmaya karşı mümkün olduğunca korunmasını sağlayacaklardır.

3. Gıda işi yapan işletmeciler, 2. paragrafta belirtilen genel göreve rağmen, birincil ürünler ve ilgili işletmelerde tehlike kontrolüne ilişkin Topluluk ve ulusal mevzuat hükümlerine aşağıdaki kapsam çerçevesinde uymak zorundadırlar:

(a) Hava, su, toprak, yem, gübre, veteriner tıbbi ürünleri, bitki koruma ürünleri ve biyositler ve depolama, işleme ve atıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan bulaşmanın kontrolüne ilişkin tedbirler; ve

(b) Zoonozların ve zoonotik ajanların izlenmesi ve kontrolüne dair programlar dahil, insan sağlığına yansımaları olan, hayvan sağlığı ve refahı ile bitki sağlığına ilişkin tedbirler.

4. Hayvanları yetiştiren, hasat eden veya avlayan veya hayvansal kökenli birincil ürünleri üreten gıda işi yapan işletmeciler, uygun tedbirleri, gerektiği gibi alacaklardır:

(a) Birincil üretim veya ilgili işletmelerle bağlantılı bir şekilde kullanılan bütün tesislerin, depolama ve hazırlama için kullanılan binalar dahil, temiz tutulması ve gerekli hallerde temizlendikten sonra uygun bir biçimde dezenfekte edilmesi;

(b) Ekipman, kap, sandık, araç ve teknelerin temiz tutulması ve gerekli hallerde temizlendikten sonra uygun bir biçimde dezenfekte edilmesi;

(c) Kesimevine giden hayvanların ve gerektiğinde üretim hayvanlarının temizliğinin mümkün olan en iyi biçimde sağlanması;

(d) Bulaşmanın önlenmesi için gerektiğinde içme suyu veya temiz su kullanılması;

(e) Gıda maddeleri ile uğraşan personelin sağlık durumunun iyi olmasının ve sağlık riskleri konusunda eğitime katılmasının sağlanması;

(f) Hayvanların ve böceklerin bulaşmaya sebep olmalarının mümkün olduğunca önlenmesi;

(g) Atıkların ve zararlı maddelerin bulaşmayı önleyecek biçimde depolanması ve işlenmesi;

(h) Yeni hayvanlar getirildiğinde ihtiyati tedbirlerin alınması ve bu tür hastalıklara ilişkin salgın şüphesinin yetkili makamlara bildirilmesi dahil, gıdalarla insanlara geçen bulaşıcı hastalıkların girişinin ve yayılmasının önlenmesi;

(i) İnsan sağlığı için önemli olan, hayvanlardan alınmış veya diğer önemli örnekler üzerinde yapılan ilgili tüm analiz sonuçlarının hesaba katılması; ve

(j) Yem katkı maddelerinin ve veteriner tıbbi ürünlerinin, ilgili mevzuatta istendiği gibi doğru bir şekilde kullanılması.


5. Bitkisel ürünleri üreten veya hasat eden gıda işi yapan işletmeciler, uygun tedbirleri, gerektiği gibi alacaklardır:

(a) Ekipman, kap, sandık, araç ve teknelerin temiz tutulması ve gerekli hallerde temizlendikten sonra uygun bir biçimde dezenfekte edilmesi;

(b) Bitkisel ürünler için, gerekli hallerde, bitkisel ürünlerin temizliği ile üretim, taşıma ve depolama şartlarının hijyenik olmasının sağlanması;

(c) Bulaşmanın önlenmesi için gerektiğinde içme suyu veya temiz su kullanılması;

(d) Gıda maddeleri ile uğraşan personelin sağlık durumunun iyi olmasının ve sağlık riskleri konusunda eğitime katılmasının sağlanması;

(e) Hayvanların ve böceklerin bulaşmaya sebep olmalarının mümkün olduğunca önlenmesi;

(f) Atıkların ve zararlı maddelerin bulaşmayı önleyecek biçimde depolanması ve işlenmesi; mezbahaya giden hayvanların ve gerektiğinde üretim hayvanlarının temizliğinin mümkün olan en iyi biçimde sağlanması;

(g) İnsan sağlığı için önemli olan, bitkilerden veya diğer örneklerden alınmış örnekler üzerinde yapılan ilgili tüm analiz sonuçlarının hesaba katılması; ve

(h) Bitki koruma ürünlerinin ve biyositlerin, ilgili mevzuatta istendiği gibi düzgün bir şekilde kullanılması.

 

 

 

6. Gıda işi yapan işletmeciler, resmi kontroller sırasında tespit edilen problemler bildirildiği zaman, düzeltici uygun eylemi yapmak zorundadırlar.


III. KAYIT-TUTULMASI

7. Gıda işi yapan işletmeciler, gıda işyerinin doğasına ve büyüklüğüne uygun olarak, tehlikelerin uygun bir biçimde kontrolü amacıyla uygulamada olan tedbirlere ilişkin, uygun bir dönem için, kayıt tutacaklar ve bunları sağlayacaklardır. Gıda işi yapan işletmeciler, bu kayıtlarda yer alan ilgili bilgiyi yetkili makama ve alıcı gıda işi yapan işletmecilere, talep üzerine, sağlayacaklardır.

8. Hayvanları yetiştiren, veya hayvansal kökenli birincil ürünleri üreten gıda işi yapan işletmeciler, özellikle şu konularda kayıt tutacaklardır:

(a) Hayvanlara yedirilen yemin niteliği ve kökeni;

(b) Veteriner tıbbi ürünleri veya hayvanlara uygulanan diğer tedaviler, uygulanış ve geri alış dönemlerinin tarihleri;

(c) Hayvansal kökenli gıdaların güvenliğini etkileyebilecek hastalıkların çıkması;

(d) İnsan sağlığı için önemli olan, hayvanlardan veya diğer örneklerden tanı amacıyla alınmış örnekler üzerinde yapılan ilgili tüm analiz sonuçları; ve

(e) Hayvanlar ve hayvansal kökenli ürünlere uygulanan kontrollere ilişkin ilgili raporların tümü.

 

 

 

 


9. Bitkisel ürünleri üreten veya hasat eden gıda işi yapan işletmeciler, özellikle şu konularda kayıt tutacaklardır:

(a) Bitki koruma ürünleri ve biyositlerin her türlü kullanımı;

(b) Bitkisel kökenli gıdaların güvenliğini etkileyebilecek zararlı veya hastalıkların her biçimde ortaya çıkması; ve

(c) İnsan sağlığı için önemli olan, bitkilerden veya diğer örneklerden tanı amacıyla alınmış örnekler üzerinde yapılan ilgili tüm analiz sonuçları.

10. Gıda işi yapan işletmeciler, kayıtların tutulmasında, veteriner, agronomist ve çiftlik teknisyeni gibi diğer kişilerden yardım alabilirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BÖLÜM B: İYİ HİJYEN UYGULAMASI REHBERLERİ İÇİN TAVSİYELER

1. Bu Yönetmeliğin 7-9. Maddelerinde atıfta bulunulan ulusal ve Topluluk rehberleri, birincil ürünler ile ilgili işlerde tehlike kontrolüne ilişkin iyi hijyen uygulaması hakkında rehberlik içermelidir. Bu tür tehlike ve tedbirlerin örnekleri şunları kapsayabilir:

2. İyi hijyen uygulaması rehberleri, Topluluk Mevzuatı ve Ulusal Mevzuat veya Ulusal düzeyde ve Topluluk tarafından yürütülen Programlarda belirlenen, ilgili tedbirler de dahil olmak üzere ilk üretimde ortaya çıkabilecek zararlar hakkında uygun bilgi içermelidir. Bu tür zararlar ve tedbirlere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

(a) Mikotoksin, ağır metaller ve radyoaktif gibi bulaşmaların kontrolü;

(b) Su, organik atıklar ve gübrelerin kullanımı;

(c) Bitki koruma ürünleri ile biyositlerin doğru ve uygun kullanımı ve izlenebilirliği;

(d) Veteriner tıbbi ürünleri ve yem katkı maddelerinin doğru ve uygun kullanımı ve izlenebilirliği;

(e) Yemin hazırlanması, depolanması, kullanımı ve izlenebilirliği;

 

 

 

 

 

 


(f) Ölü hayvanların, atık ve çöplerin doğru bir şekilde elden çıkarılması;

(g) Gıdalarla insana geçen bulaşıcı hastalıkların girişini önlemeye yönelik önleyici tedbirler ve yetkili makama bildirimde bulunmaya dair herhangi bir zorunluluk;

(h) Etkin temizleme ve zararlı kontrolü dahil, gıdanın üretimi, işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve taşınmasının uygun hijyenik şartlar altında olmasını sağlayan prosedürler, uygulamalar ve metotlar;

(i) Kesimevi ve üretim hayvanlarının temizliğine ilişkin tedbirler;

(j) Kayıt tutmaya ilişkin tedbirler.

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 


2. EK


BÜTÜN GIDA İŞLETMECİLERİ İÇİN GENEL HİJYEN GEREKLİLİKLERİ
(1. EK’İN UYGULANDIĞI DURUMLAR HARİÇ)

GİRİŞ

IV. ve XII. Bölümler, gıdanın üretim, işleme ve dağıtım aşamalarının hepsi için uygulanır ve diğer bölümlerin geçerliliği aşağıdaki gibidir:

- I. Bölüm, III. Bölümün uygulandığı binalar hariç, bütün gıda tesisleri için geçerlidir;

- II. Bölüm, yemek yenilen yerler ve III. Bölümün uygulandığı binalar hariç, gıdaların hazırlandığı, muameleye tabi tutulduğu veya işlendiği bütün odalar için geçerlidir;

- III. Bölüm, bölümün başlığında listelenmiş olan tesislerde uygulanır;

- IV. Bölüm her türlü taşımada uygulanır.

 

I. BÖLÜM

GIDA TESİSLERİ İÇİN GENEL GEREKLİLİKLER
(III. BÖLÜMDE BELİRTİLENLERİN DIŞINDA KALANLAR)

1. Gıda tesisleri temiz tutulacak, iyi şartlarda ve onarılmış bir biçimde tutulmalıdır.

 

 

 


2. Gıda tesisleri yerleşim, tasarım, inşa, oturum ve büyüklük bakımından:

(a) Yeterli bakım, temizlik ve/veya dezenfeksiyona izin verecek, havadan kaynaklanan bulaşmayı bertaraf edecek veya en aza indirecek ve bütün işlemler için hijyenik performansa uygun yeterli çalışma alanı sağlamalı,

(b) Kir birikimine, toksik maddelerle temasa, gıdanın içine parçacıkların düşmesine ve yoğunlaşmanın veya yüzeyde istenmeyen küflerin oluşmasına karşı koruyacak biçimde olmalı;

(c) Bulaşmaya karşı ve özellikle zararlı kontrolü dahil, iyi gıda hijyeni uygulamalarına izin vermeli; ve

(d) Gerekli hallerde, gıda maddelerinin uygun sıcaklıklarda saklanması için yeterli kapasitede uygun sıcaklık kontrollü işleme ve depolama şartları sağlamalı ve bu sıcaklıkların izlenmesi ve gerektiğinde kayıt edilmesini mümkün kılacak şekilde tasarlanmalıdır.

3. Yeteri sayıda, etkin bir drenaj sistemine bağlı fışkırtmalı tuvalet bulunacaktır. Tuvaletler gıdaların işlendiği odalara doğrudan açık olmayacaktır.

4. Uygun bir şekilde yerleştirilmiş ve el temizliği için tasarlanmış, yeteri sayıda lavabo bulunacaktır. El temizleme lavabolarında, sıcak ve soğuk akan su, el temizleme ve hijyenik kurulama maddeleri bulunacaktır. Gerekli hallerde, gıda yıkama bölümleri el yıkama bölümlerinden ayrılacaktır.

 

 

 

 


5. Uygun ve yeterli doğal veya mekanik havalandırma düzenleri olmalıdır. Bulaşık alandan temiz alana mekanik hava akımı önlenecektir. Havalandırma sistemi, filtrelere ve temizlik ve değiştirme gerektiren parçalara kolayca ulaşılabilecek şekilde inşa edilecektir.

6. Sağlık bölümleri yeterince doğal ve mekanik havalandırmaya sahip olacaktır.

7. Gıda tesisleri yeterince doğal ve/veya yapay ışıklandırmaya sahip olacaklardır.

8. Drenaj sistemi istenilen amaca uygun olacaktır. Onlar, bulaşma riskini ortadan kaldıracak biçimde tasarlanacak ve inşa edilecektir. Drenaj kanallarının tamamen veya kısmen açık olması halinde, onlar, atıkların bulaşık alandan temiz alana, özellikle son tüketici için yüksek risk oluşturan gıdaların işlendiği alanlara doğru veya bu alanların içine akmamasını sağlayacak şekilde tasarlanacaklardır.

9. Gerekli hallerde, personel için yeterli değiştirme bölümleri sağlanacaktır.

10. Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar, gıdaların işlendiği alanlarda depolanmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

II. BÖLÜM

GIDA MADDELERİNİN HAZIRLANDIĞI VEYA İŞLENDİĞİ ODALAR İÇİN SPESİFİK GEREKLİLİKLER ( YEMEK YENİLEN BÖLÜMLER VE III. BÖLÜMDE BELİRTİLEN TESİSLER DIŞINDA)

1. Gıdaların hazırlandığı, muameleye tabi tutulduğu veya işlendiği odalarda (yemek bölümleri ile III. Bölümde belirtilen yerler dışında, fakat, taşın araçlarının bulunduğu odalar dahil), tasarım ve plan, işlemler arasında ve sırasındaki bulaşmaya karşı koruma dahil, iyi gıda hijyeni uygulamalarına izin verecektir. Özellikle:

(a) Döşeme yüzeyleri sağlam biçimde korunacak, temizlenmesi ve gerekli hallerde dezenfeksiyonu kolay olacaktır. Gıda işi yapan işletmeciler kullanılan diğer malzemelerin uygunluğu konusunda yetkili makamları ikna edemedikleri sürece, bu, su geçirmez, emici olmayan, yıkanabilir ve toksik olmayan maddelerin kullanımını gerektirecektir. Uygun hallerde, döşemeler yeterli yüzey drenajına imkan verecektir;

(b) Duvar yüzeyleri sağlam biçimde korunacak, temizlenmesi ve gerekli hallerde dezenfeksiyonu kolay olacaktır. Gıda işi yapan işletmeciler kullanılan diğer malzemelerin uygunluğu konusunda yetkili makamları ikna edemedikleri sürece, bu, su geçirmez, emici olmayan, yıkanabilir ve toksik olmayan maddelerin kullanımı ile işlemler için uygun bir yüksekliğe kadar düzgün bir yüzey gerektirecektir.

(c) Tavanlar (tavan olmayan yerlerde çatının iç yüzeyi) ve yüksekte bulunan demirbaş eşyalar, kir birikimini önleyecek ve yoğunlaşmayı, istenmeyen küflerin gelişmesini ve parçacıkların düşüşünü azaltacak biçimde yapılacak ve bitirilecektir;

 

 

 


(d) Pencereler ve diğer açıklıklar, kir birikimini önleyecek şekilde inşa edilecektir. Dış ortama açılanlara, gerektiğinde, temizleme maksadıyla rahatça çıkarılabilen böcek geçirmeyen perdeler takılacaktır. Açık pencerelerin bulaşmaya sebep olabileceği durumlarda, pencereler üretim esnasında kapatılmış ve sabitlenmiş olarak kalacaktır;

(e) Kapıların temizlenmesi ve gerekli hallerde dezenfeksiyonu kolay olacaktır. Gıda işi yapan işletmeciler kullanılan diğer malzemelerin uygunluğu konusunda yetkili makamları ikna edemedikleri sürece, bu, düzgün ve emici olmayan yüzeyler gerektirir; ve

(f) Gıdaların işlendiği alanlardaki ve özellikle gıda ile temasta olan yüzeyler (ekipman yüzeyleri dahil) sağlam durumda korunacak, temizlenmesi ve gerekli hallerde dezenfeksiyonu kolay olacaktır. Gıda işi yapan işletmeciler kullanılan diğer malzemelerin uygunluğu konusunda yetkili makamları ikna edemedikleri sürece, bu, düzgün, yıkanabilir, korozyona dayanıklı ve toksik olmayan maddelerin kullanımını gerektirecektir.

2. Gerekli hallerde, temizlik, dezenfeksiyon ve çalışma alet ve ekipmanlarının depolanması için yeterli imkanlar sağlanacaktır. Bu imkanlar, korozyona dayanıklı materyalden inşa edilecek, temizlenmeleri kolay olacak ve yeterince sıcak ve soğuk su tedarikine sahip olacaklardır.

3. Gerekli hallerde, gıdaların yıkanması için yeterli donanım sağlanacaktır. Gıdaların yıkanması için ayrılan her lavabo veya benzeri imkan yeterli sıcak ve/veya soğuk, VII. Bölümün gereklilikleri ile uyumlu, içilebilir su tedarikine sahip olacak, temiz tutulacak ve gerektiğinde dezenfekte edilecektir.

 

 

 

 

III. BÖLÜM

TAŞINABİLİR VE/VEYA GEÇİCİ TESİSLER (ÇADIR, BÜFE VE HAREKAETLİ SATIŞ ARAÇLARI GİBİ), ÖNCELİKLİ YERLEŞİM AMACI ÖZEL KONUT OLAN ANCAK İÇİNDE GIDALARIN DÜZENLİ OLARAK PAZARA SUNUM İÇİN HAZIRLANDIKLARI BİNALAR VE SATIŞ MAKİNALARI İÇİN GEREKLİLİKLER

1. Tesisler ve satış makineleri, makul olan en iyi uygulanabilirlik anlamında, özellikle hayvanlar ve böcekler tarafından bulaşma riskinin önlenmesi düşünülerek yerleştirilecek, tasarlanacak, inşa edilecek ve temiz tutulacak ve iyi şartlarda korunacaktır.

2. Özellikle, gerekli hallerde:

(a) Yeterli personel hijyeninin korunması için uygun imkanlar bulundurulacaktır (ellerin hijyenik bir şekilde yıkanması ve kurulanması, hijyenik sağlık düzenlemeleri ve değiştirme tesisleri dahil);

(b) Gıda ile temas eden yüzeyler sağlam durumda olacak, temizlenmesi ve gerekli hallerde dezenfeksiyonu kolay olacaktır. Gıda işi yapan işletmeciler kullanılan diğer malzemelerin uygunluğu konusunda yetkili makamları ikna edemedikleri sürece, bu, düzgün, yıkanabilir, korozyona dayanıklı ve toksik olmayan maddelerin kullanımını gerektirecektir.

(c) Çalışma alet ve ekipmanlarının temizliği ve gerektiğinde dezenfeksiyonu için yeterli tedarik yapılacaktır.

 

 

 

 


(d) Gıda işyerinde yürütülen işlerin bir parçası olarak, gıda maddelerinin temizlenmesi durumunda bu hijyenik olarak yapılması için gerekli tedarik yapılacaktır;

(e) Yeterince sıcak ve/veya soğuk içilebilir su tedariki sağlanacaktır;

(f) Tehlikeli ve/veya yenmeyen maddelerin ve atıkların (sıvı veya katı) hijyenik bir şekilde depolanması ve elden çıkarılması için yeterli düzenleme ve/veya imkanlar bulundurulacaktır;

(g) Uygun gıda sıcaklık şartlarının korunması ve izlenmesi için yeterli imkanlar ve/veya düzenlemeler bulundurulacaktır;

(h) Makul olan en iyi uygulanabilirlik anlamında, gıda maddeleri bulaşma riskinin önleneceği biçimde yerleştirileceklerdir,

 

IV. BÖLÜM

TAŞIMA

1. Gıda maddelerinin taşınması için kullanılan araç ve/veya kaplar,gıda maddelerini bulaşmadan korumak için temiz tutulacak, bakımlı bir şekilde ve iyi şartlarda muhafaza edilecek ve gerektiğinde yeterli temizlik ve dezenfeksiyona izin verecek şekilde tasarlanacak ve yapılacaklardır.

 

 

 


2. Araç ve/veya konteynır içindeki kaplar, bulaşmaya sebep olunabileceği için, gıda maddelerinden başka herhangi bir şeyin taşınmasında kullanılmaz.

3. Gıda maddeleri ile birlikte başka herhangi bir şeyin veya farklı gıda maddelerinin aynı anda birlikte taşınması durumunda, gerektiğinde, ürünler birbirinden iyice ayrılacaktır.

4. Sıvı, granüle ve toz halindeki dökme gıda maddeleri, gıda maddelerinin taşınması için ayrılmış kaplar ve/veya konteynır/tankerlerde taşınacaktır. Bu tür konteynırlar, gıda maddeleri taşınması için kullanıldığını göstermek amacıyla, açıkça görülebilecek ve silinmeyecek bir şekilde, Topluluk dillerinden biri veya daha fazlası kullanılarak işaretlenecek veya “yalnız gıda maddesi için” şeklinde işaretlenecektir.

5. Araçlar ve/veya konteynırlar gıda maddelerinden başka bir şeyin veya farklı gıda maddelerinin taşınmasında kullanılmaları durumunda, bulaşma riskinden kaçınmak için, yüklemeler arasında iyice temizlenecektir.

6. Gıda maddeleri araçların ve/veya konteynırların içine bulaşma riskini en aza indirecek biçimde yerleştirilecek ve korunacaktır.

7. Gerektiğinde, gıda maddelerinin taşınması için kullanılan araç ve/veya konteynırlar gıda maddelerini uygun sıcaklıklarda muhafaza edebilecek ve söz konusu sıcaklıkları izlemeye imkan verecek nitelikte olacaktır.

 

 

 

 

 

BÖLÜM V

EKİPMAN GEREKSİNİMİ


1. Gıda ile teması olan bütün eşyalar, tesisat ve ekipman:

(a) İyice temizlenecek ve gerekirse dezenfekte edilecektir. Temizleme ve dezenfeksiyon, bulaşma riskinden sakınmak için yeteri sıklıkta olmalıdır;

(b) Herhangi bir bulaşma riskini en aza indirmeyi mümkün kılacak biçimde yapılmalı, o tür malzemeden yapılmalı, düzenli, bakımlı ve iyi şartlarda tutulmalıdır;

(c) Geri dönüşümlü olmayan konteynırlar ve paketleme maddeleri hariç, o tür malzemeden yapılmalı, ve o şekilde düzenli, bakımlı ve iyi şartlarda tutulmalı ki, temiz tutulmaları ve gerektiğinde dezenfekte edilmelerini mümkün kılmalıdır; ve

(d) O şekilde yerleştirilmeli ki, ekipmanın ve çevresindeki alanın uygun bir şekilde temizliğine imkan vermelidir.

2. Bu Yönetmelik amaçlarına ulaşılmasını güvenceye almak için ekipman, gerektiğinde, uygun herhangi bir kontrol cihazıyla yerleştirilecektir.

3. Ekipman ve konteynırlarda korozyonu önlemek için zorunlu olarak kimyasal katkı maddelerinin kullanılması durumunda, söz konusu maddeler iyi uygulama ilkelerine göre kullanılacaktır.

 

 

 

BÖLÜM VI

GIDA ATIĞI

1. Gıda atığı, yenmeyen yan ürünler ve diğer atıklar, birikmelerinden kaçınacak şekilde, gıda bulunan odalardan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uzaklaştırılacaktır

2. Gıda atığı, yenmeyen yan ürünler ve diğer atıklar, gıda işi yapan işletmeciler yetkili makamı kullanılan diğer tip konteynırların ve boşaltım sisteminin uygun olduğuna ikna edemediği sürece, kapanabilir konteynırlarda toplanacaklardır. Bu konteynırlar uygun şekilde yapılmış olacak, sağlam şartlarda muhafaza edilecek, kolayca temizlenmeye ve gerektiğine dezenfeksiyona uygun olacaklardır.

3. Gıda atığı, yenmeyen yan ürünler ve diğer atıkların depolanması ve elden çıkarılması için yeterli tedarik yapılmalıdır. Atık depoları, temiz tutulmasına imkan verecek ve hayvanlardan ve böceklerden ari olacak şekilde tasarlanacak ve kullanılacaktır.

4. Bütün atıklar, hijyenik ve çevreye dostça bir şekilde, bu konudaki Topluluk mevzuatına göre, elemine edilmeli ve doğrudan veya dolaylı bulaşma kaynağı oluşturmamalıdır.


BÖLÜM VII

SU TEDARİKİ

1. (a) Gıda maddelerinin bulaşmamasını sağlamak üzere, her ne zaman gerekirse kullanılmak için yeteri miktarda içme suyu tedarik edilecektir;

 

 

 

 

 

(b) Parçalanmamış su ürünlerinde temiz su kullanılabilir. Temiz deniz suyu çift çenetli yumuşakçalar, denizkestaneleri, kınlılar (tunikata) ve deniz karındanbacaklıları için kullanılabilir; temiz su aynı zamanda dış temizlik için de kullanılabilir. Bu tür su kullanıldığı zaman, tedarik için yeterli tesisler bulunmak zorundadır.

2. Yangın kontrolü, buhar üretimi, soğutma ve benzeri diğer amaçlar için, içilmeyen su kullanıldığında, o tamamen belirlenmiş ayrı bir sistemde sirküle olacaktır. İçilmeyen suyun içilen su sistemi ile bir bağlantısı veya içine karışma durumu olmayacaktır.

3. İşleme için veya içerik olarak dönüşümlü su kullanıldığında, bulaşma riski oluşturmamalıdır. Yetkili makam, su kalitesinin gıda maddesinin bütününün sağlığını etkileyemeyeceği konusunda ikna edilmedikçe, o içme suyuyla aynı standartta olacaktır.

4. Gıda maddesine temas eden veya gıdaya bulaşabilecek durumda olan bu içilebilir sudan yapılacaktır veya su ürünlerini soğutmak için kullanılacaksa temiz sudan yapılacaktır. Buz, bulaşmadan korunacak şekilde yapılmalı, işlenmeli ve depolanmalıdır.

5. Gıda ile doğrudan temas edecek şekilde kullanılan buhar, sağlık için tehlikeli herhangi bir madde içermemeli veya gıdayı kirletme ihtimali bulunmamalıdır.

6. Gıda maddelerine hava geçirmeyen konteynırlarda ısı işlemi uygulandığı zaman, ısı işleminden sonra konteynırın soğutulması için kullanılan suyun, gıda maddesi için kirlilik kaynağı olmaması sağlanmalıdır.

 

 

 

 

BÖLÜM VIII

PERSONEL HİJYENİ


1. Gıdaların işlendiği alanda çalışan herkes kişisel temizliği yüksek derecede sürdürecek ve uygun temiz ve gerektiğinde koruyucu elbise giyecektir.

2. Gıdalarla taşınması veya sıkıntı yaratması ihtimali olan bir hastalığı veya taşıyıcısı olan hiçbir kimsenin, örneğin bulaşmış yara, deri enfeksiyonları, ağrılar veya ishal, gıdaları işlemesine veya gıdaların işlendiği alana girmesine, eğer herhangi bir şekilde doğrudan veya dolaylı bulaşma ihtimali varsa, izin verilmez. Bu şekilde etkilenen ve gıda işinde çalışan gıda ile teması olma ihtimali olan herkes, hastalığını veya belirtilerini, ve eğer mümkünse onun sebeplerini, gıda işi yapan işletmeciye bildirecektir.


BÖLÜM IX

GIDA MADDELERİNE UYGULANABİLEN HÜKÜMLER

1. Gıda işi yapan işletmeci, canlı hayvanlardan başka, parazitler, patojenik mikroorganizmalar veya toksinler tarafından kirletilmiş, ayrışmış veya yabancı madde olduğu bilinen veya makul olarak olabileceği umulan ve gıda işi yapan işletmeci hijyenik olarak normal tasnif ve/veya hazırlama veya işleme prosedürler uygulamış olsa dahi son ürünün insan tüketimi için uygun olmayacağı, ham maddeleri veya bileşenleri kabul etmeyecektir.

 

 

 

2. Bir gıda işyerinde depolanan ham maddeler ve bütün bileşenler, zararlı bozulmaları önleyecek ve onları kirlenmeden koruyacak şekilde tasarlanmış uygun şartlarda bulundurulacaktır.

3. Üretim, işleme ve dağıtımın bütün aşamalarında, gıda, muhtemelen gıdayı insan tüketimine uygun olmaktan çıkaracak ve sağlığı tehlikeye sokacak herhangi bir bulaşmaya veya o şekilde tüketilmesinin beklenmesi makul olmayacak bulaşmaya karşı korunacaktır.

4. Böcek kontrolü için uygun prosedürler uygulanacaktır. Uygun prosedürler aynı zamanda evcil hayvanların, gıdaların hazırlandığı, işlendiği veya depolandığı yerlere girmemesi için de uygulanacaktır (veya yetkili makamın özel durumlar için böyle bir girişin bulaşmaya sebep olmasını önleyecek biçimde izni).

5. Patojenik mikroorganizmaların üremesini veya toksin oluşumunu destekleme ihtimali olan ham maddeler, bileşenler, ara ürünleri ve son ürünler sağlık için risk doğurabilecek sıcaklıklarda tutulmayacaktır. Soğuk zincir kesintiye uğratılmayacaktır. Ancak, hazırlama, taşıma, depolama, gösterme gıda servisi gibi uygulamaların mümkün olabilmesi için, sağlık için bir risk oluşturmamak şartıyla, sınırlı süreler için söz konusu ürünlerin dış sıcaklıkta bulundurulmasına müsaade edilir.işlenmiş gıda maddelerini imal eden, işleyen ve ambalajlayan gıda işyerleri ham maddeleri işlenmiş maddelerde ayrı depolanması için yeteri genişlikte uygun odalara ve yeterince soğuk hava depolarına sahip olmalıdır.

6. Gıda maddelerinin düşük sıcaklıklarda tutulacağı veya servis yapılacağı hallerde, o ısı-işleme aşamasını müteakip çabucak soğutulacaklar, veya son hazırlama aşamasında eğer herhangi bir ısı işlemi uygulanmamışsa, sağlık için bir risk oluşturmayacak bir sıcaklığa kadar soğutulacaklardır.

 

 

 

 

7. Gıda maddelerinin eritilmesi, gıdada patojenik mikroorganizma büyüme ve toksin oluşumu riski en aza indirilecek biçimde yapılacaktır. eritme sırasında gıdalar sağlık için bir risk oluşturmayacak sıcaklığa maruz bırakılacaklardır. Eritme işleminde sağlık için risk oluşturabilecek sıvı akıntı olması durumunda, o, uygun bir şekilde drene edilecektir. Eritilmeyi müteakip, gıda, patojenik mikroorganizma büyüme ve toksin oluşumu riski en aza indirilecek biçimde işlenecektir.

8. Zararlı ve/veya yenmeyen maddeler, hayvan yemi dahil, uygun olarak etiketlenecek ve ayrı ve güvenilir kaplarda depolanacaktır.


BÖLÜM X

GIDA MADDELERİNİN PAKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASINA
İLİŞKİN HÜKÜMLER


1. Ambalajlama ve paketleme için kullanılan materyal kirlilik kaynağı olmayacaktır.

2. Ambalaj materyalleri, kirlenme riskine maruz kalmayacak biçimde depolanırlar.

3. Ambalajlama ve paketleme işlemleri ürünlerin kirlenmesini önleyecek şekilde yürütülür. Uygun olduğunda ve özellikle teneke kutu ve cam kavanozlar söz konusu olduğunda, kapların yapılmasında güvenilirlik ve temizlik sağlanmalıdır.

4. Gıda maddeleri için tekrar kullanılan ambalajlama ve paketleme materyalinin temizlenmesi ve gerektiğinde dezenfekte edilmesi kolay olmalıdır.

 

 

 

 

BÖLÜM XI

ISIL İŞLEM

Aşağıdaki gereklilikler hava geçirmeyecek şekilde kapatılmış kaplarda pazara sunulan gıda için geçerlidir:

1. İşlenmemiş bir ürünü işlemek veya işlenmiş bir ürünü daha ileri düzeyde işlemek için kullanılan herhangi bir ısıl işlem yöntemi:

(a) İşleme tabi tutulan ürünün her parçasını verilen zaman süresi için verilen sıcaklığa yükseltecektir; ve

(b) İşlem sırasında gıdanın kirlenmesini önleyecektir;

2. Uygulanan yöntemin arzu edilen amaçlara ulaşmasını sağlamak için, gıda işi yapan işletmeciler, otomatik cihazların kullanılmasıyla olanlar dahil, ilgili temel parametreleri düzenli olarak kontrol ederler (özellikle sıcaklık, basınç, kapama ve mikrobiyoloji);

3. Kullanılan yöntem, uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olmalıdır (örneğin, pastörizasyon, UHT veya sterelizasyon).

 

 

 

 

 


BÖLÜM XII

EĞİTİM

Gıda işi yapan işletmeciler:

1. Gıda ile uğraşanların denetlenmelerini ve bilgilendirilmelerini ve/veya yaptıkları işin gerektirdiği biçimde gıda hijyeni konularında eğitilmelerini;

2. Bu Yönetmeliğin Madde 5(1)’inde atıfta bulunulan prosedürün geliştirilmesi ve korunmasından sorumlu olanların veya ilgili rehberlerin uygulanmasından sorumlu olanların, HACCP ilkelerinin uygulanması konusunda yeterli eğitimi almalarını; ve

3. Belirli gıda sektörlerinde çalışanlar için eğitim programlarına ilişkin bütün ulusal yasa gereklilikleri ile uyumu sağlayacaklardır.