Perşembe, 07 Haziran 2007 20:25

Gıda Güvenliğinde Yetki ve Sorumluluklar Öne çıkarılmış

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun 05.06.2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kanunun amacı, gıda güvenliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlama, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak üzere gıda maddelerin üretiminde her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri ile gıda işlemeye yardımcı maddeler ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenliğine ilişkin özelliklerin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten ve satan işyerlerinin asgari, teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi, gıda maddeleri ile ilgili hizmetler ile denetimine dair usul ve esasları belirlemektedir.

Bu Kanun; gıda güvenliğinin teminine, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin hijyenik ve uygun kalite üretimine, tasnifine, işlenmesine, katkı ve gıda işletmeye yardımcı maddelere, ambalajlama, etiketleme, depolama, nakil, satış ve denetim usulleri ile yetki, görev ve sorumlulukları ile risk analizine, ihtiyati tedbirlere, gıda ile tüketici haklarının korunmasına, izlenebilirlik ve bildirimlere dair hususları kapsar.
Kanunda belirtilen güvenli gıdaya ulaşabilmek için tarafların rolleri ve sorumluluklarını şöyle özetleyebiliriz.

1-İşyeri Sorumlulukları
2-Devletin Yetki ve Sorumlulukları
3-Tüketici Hak ve Sorumlulukları

İŞYERİ SORUMLULUKLARI :

Üretim, İşleme, Dağıtım ve Satış Aşamalarına Dair İşyeri Sorumlulukları;
a-İthal ettikleri, ürettikleri, işledikleri, imal ettikleri depoladıkları, dağıttıkları, sattıkları tüm gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerde gıda güvenliğinin sağlanmasında müteselsilen sorumludur.
b-Gıda işletmecisi; ithal ettiği, ürettiği, işlediği, imal ettiği veya dağıtımını yaptığı gıdanın gıda güvenliği şartlarına uymaması durumunda, ürününü pazardan geri çekmek ve bu konuda yetkili mercileri bilgilendirmek, gıdanın izlenebilirliğine katkıda bulunmak zorundadır.
c-Gıda kontrollerine, kontrol ve denetim sırasında yardımcı olmakla yükümlüdür.
d-Sunduğu bilgi, belge ve kayıtların doğruluğundan sorumludur.
e-İyi hijyen uygulamalarının takip edilmesiyle birlikte, 7 temel prensibi belirten HACCP ilkelerine dayanan prosedürleri uygulamak ve sürdürmekle yükümlüdür.
f-İzlenebilirlik;
Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten ve/veya satan işyerleri ile toplu tüketim yerleri;
Gıda ve gıdanın elde edildiği hayvan, bitki ya da gıda maddesinde öngörülen veya ortaya çıkması beklenen herhangi bir maddenin tespit edilmesi için ham madde temini, üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve tüketim ile ilgili tüm aşamalarda izlenebilirliği tesis etmek,
Gıda, gıdanın elde edildiği hayvan, bitki yada gıdanın içeriğinde bulunabilecek her hangi bir madde ile gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeyi temin ettiği kaynağı, dağıtım ve satışını yaptığı yerleri belirleyebilecek ve takibini yapabilecek sisteme sahip olmak, konu ile ilgili tüm bilgileri kayıt altına almak ve bu bilgileri talep üzerine ilgili mercilere vermek,
-En az yılda bir kez izlenebilirlik sistemini gözden geçirerek, sistemin çalıştığını doğrulamak ve kayıt altına almak,
-Piyasaya arz ettiği gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin izlenebilirliğini kolaylaştırmak amacıyla, Türk Gıda Mevzuatına uygun olmak koşulu ile, Parti No ve/veya Seri No ve/veya Kod No ve diğer bilgileri içerecek şekilde etiketleme ve tanımlamakla yükümlüdür.

DEVLETİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI :

1-Kontrol ve Denetim
Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler Türk gıda mevzuatını uygun olmaksızın üretilemez, mübadele konusu yapılamaz ve muameleye tabi tutulamaz, halk sağlığına zarar verecek muhteviyatta olamaz, içerisine zararlı bir madde katılamaz, böyle bir maddenin kalıntısı bulundurulamaz ve gıdada zararlı özelliğe yol açacak herhangi bir işlem uygulanamaz.


a - Denetimler gıda kontrolör ve gıda kontrolör yardımcıları tarafından yapılır,
b - Denetimler program dahilinde uygun sıklıkta ve gıda maddelerinin taşıdığı riskle orantılı olarak yapılır. Ayrıca şüphe ve şikayet üzerine de denetimler yapılır.
c - İthalat ve ihracat kontrolleri


2-Cezai İşlemler
3-El koyma ve imha

TÜKETİCİ HAK VE SORUMLULUKLARI :

Tüketici haklarının korunması amacıyla tüketiciler; her türlü gıda maddesi ve gıdayla temas eden madde ve malzemeler üreten ithal eden, ve satan gerçek ve tüzel kişiler tarafından bilgilendirilir. Lüzumu halinde gıdaların içeriği ve özelliği hakkında tüketicilerin bilgi sahibi olmaları sağlanır. Gıda maddeleri ile ilgili olarak tüketiciler yanıltılamaz ve yanlış yönlendirilemez..
Tüketicilerin dikkat etmesi gereken konular şu şekilde özetlenebilir;.
1-Gıda maddesinin üzerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı?nca verilmiş Üretim İzni ve Tarih ve Sayısının olup, olmadığına bakılması, ithal ürünlerde de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı?nın Tarih ve Sayılı İzni ile İthal edilmiştir ibaresinin olmasının dikkat edilmesi,
2-Üretim ve Son Kullanma Tarihlerinin kontrol edilmesi,
3-Gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin fiyatlarının piyasa fiyatların çok altında olanlarının satın alınırken dikkatli olunması,
4-Sahte ürün ve markalardan zarar görmemek için gıda maddelerinin bildik yerlerden alınmasının özen gösterilmesi,
5-Gıdaların satış noktalarında muhafaza şartlarına uygunluğu konusunda da dikkatli olunması gerekmektedir.
6-Gıdada olası bozukluklar konusunda en başta Tarım İl Müdürlükleri Kontrol şube Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

{mos_fb_discuss:43}

 

Okunma 8984 kez Son değişiklik Çarşamba, 15 Ağustos 2018 14:10
Yorum yapmak için oturum açın