Cuma, 15 Haziran 2007 13:39

Türk Gıda Mevzuatına Göre Zeytin, Yemeklik Zeytinyağı Ve Yemeklik Prina Yağında Gıda Güvenliği

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

 

5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 05.06.2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Kanunun amacı, gıda güvenliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak üzere gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri ile gıda işlemeye yardımcı maddeler ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenliğine ilişkin özelliklerinin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten ve satan işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi, gıda maddeleri ile ilgili hizmetler ile denetimine dair usul ve esasları belirlemektir.
Bu Kanun; gıda güvenliğinin teminine, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin hijyenik ve uygun kalitede üretimine, tasnifine, işlenmesine, katkı ve gıda işlemeye yardımcı maddelere, ambalajlama, etiketleme, depolama, nakil, satış ve denetim usulleri ile yetki, görev ve sorumlulukları ile risk analizine, ihtiyatî tedbirlere, gıda ile tüketici haklarının korunmasına, izlenebilirlik ve bildirimlere dair hususları kapsar.
5179 sayılı kanun birçok yeni tanımla birlikte yeni uygulamalar da getirmiştir. Kanun da geçen yeni tanımlar Kanunun amaç ve kapsamında da yer almaktadır. Kanun gıdanın,gıda üreten ve satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin, depoların,gıda işletmecisi ve sorumlu yöneticinin,birincil üretimin,fonksiyonel gıda ve genetik modifiye gıdaların,gıda hijyeninin,tehlike ve riskin,risk analizinin, risk değerlendirilmesinin,risk yönetimi ve iletişiminin,izlenebilirliğin ve gıda bankası gibi birçok tanımı bünyesinde bulundurmaktadır.
5179 Sayılı Kanun ile yeni oluşturulan veya yeniden düzenlenen kavramlar şu şekildedir:
1. İzin ve tescil işlemleri
2. Gıda kodeksi
3. Risk analizi ve ihtiyati tedbirler
4. İzlenebilirlik
5. İşyeri sorumluluğu
6. İnsan sağlığının korunması
7. Dış ticaret
8. Tüketici haklarının korunması
9. Kontrol ve sertifikasyon.
10. Piyasa gözetimi ve denetimi

Bu Kanunda belirtilen güvenli gıdaya ulaşabilmek için tarafların rolleri ve sorumluluklarını şöyle özetleyebiliriz.
1-İşyeri Sorumlulukları
2-Devletin Sorumlulukları
3-Tüketici Sorumlulukları

AB?ye aday ülke konumunda olan Türkiye?nin hedefi, hileli ve güvenli olmayan gıda üretimini engellemek ve tüketici sağlığını korumaktır.Bu hedefe ulaşmak adına , FVO uzmanları tarafından da önerildiği üzere, iyi işleyen ve etkin bir gıda kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması gerekmektedir.Bu nedenle Genel Müdürlüğümüzle Almanya Tüketiciyi Koruma, Gıda ve Tarım Federal Bakanlığı?nca ve Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Federal Ofisi ve Litvanya Cumhuriyeti Gıda ve Veteriner Hizmetleri ile ortaklaşa yürütülecek olan ?Türkiye?deki Gıda Güvenliği ve Kontrolü Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi? Nisan 2006 tarihinde başlamıştır.
Projenin genel amacı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı?nın merkezi ve merkezi olmayan düzeydeki yasal ve teşkilat yapılarının güçlendirilmesi, gıda güvenliğinin ve Türkiye?deki gıda kontrol sisteminin uygulama ve yürütme etkinliğinin artmasının sağlanması için özel sektör katılımlarının geliştirilmesi olmakla birlikte Projenin amacı; Mevcut Türk Gıda Kanununun 178/2002 numaralı Konsey Tüzüğü ile uyumu ve değişimi ve Gıda Kontrol Sisteminin verimli ve etkili uygulanmasının sağlanması amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı?nın kapasitesinin güçlendirilmesidir.
Personele Gıda Kalite Güvencesi (FQA), İyi Üretim Uygulamaları (GMP), İyi Hijyen Uygulamaları (GHP), Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) ilkeleri hakkında eğitim verilmesi ve tüm ilgili kayıtları ve bilgileri kayıt altına alacak iyi bir şekilde işleyen bir sistemin kurulması, Türkiye?deki gıda güvenliği ve kontrolü sisteminin etkinliğini ve uygulanmasını temin edecektir.

Zeytin, Zeytinyağı ve Prina Yağında Bulunabilen Başlıca Kanserojen Maddeler

Demir Sülfat: Zeytinde boyama amaçlı kullanılmaktadır.
Sentetik Boyalar: Zeytinde boyama amaçlı kullanılmaktadır.
PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar):Organik maddelerin yanmaları sırasında pirolitik reaksiyonlar sonucunda çok sayıda Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar oluşmaktadır. Bu bileşikler değişik ölçüde kanserojen özellik gösterirler.Gıdalara polisiklik aromatik hidrokarbonların bulaşması değişik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Benzo(a)piren Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlardandır.

Katkı Maddeleri

Karma prina yağları da dahil olmak üzere diğer tüm zeytinyağlarında kullanılan katkı maddelerine ait değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin ?Katkı Maddeleri? Bölümünde rafine zeytinyağları için verilen değerlere uygun olmalıdır.
Naturel zeytinyağlarına hiçbir katkı maddesi katılamaz.

Bulaşanlar

Yemeklik zeytinyağları ve yemeklik prina yağlarında bulaşanların miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin ?Bulaşanlar? Bölümünde belirtilen limitlere uygun olmalıdır.

Okunma 8701 kez Son değişiklik Çarşamba, 15 Ağustos 2018 14:10
Yorum yapmak için oturum açın