Cumartesi, 25 Nisan 2020 22:33

İmaj ve Vizyon Yönetimi Öne çıkarılmış

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Günümüz örgütlerinde meydana gelen yönetimsel, sosyal, siyasal ve ekonomik değişmeler ve gelişmeler, klasik yönetim anlayışının ve uygulamalarının iki binli yılların çağdaş yönetim ilke ve gereksinimlerine cevap vermede yetersiz ve etkisiz kaldığının anlaşılmasına neden olmuştur.

Vizyon, misyon, politika ve amaç gibi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kavramlar stratejik yönetimi yakından ilgilendirmekledir. Tüm dünyada globalleşme, hızlı teknolojik değişim, yeni oluşan pazarlar, müşteri beklentilerinin değişmesi sonucu ortaya çıkan ezici rekabet karşısında organizasyonlar daha stratejik düşünmek zorunda kalmışlardır. 1980'li yıllar öncesinde stratejik yönetim daha ziyade özel sektör alanında sınırlı bir çevre tarafından uygulanırken, bugün çok sayıda organizasyon, stratejik yönetimi araç olarak kullanmaktadırlar.
İmaj kavramı, birçok yazar ve kuramcı tarafından birbirinden farklı bakış açılarıyla yorumlamış ve değerlendirmiştir. Örneğin bir tanımda imaj, “bir kişinin bir obje hakkındaki tecrübelerinin tümü”  olarak, başka bir tanımda ise “bir objenin görsel veya düşünsel olarak görüntülenmesi, fotoğraf, sinema ve televizyon aracılığıyla tekrar oluşturması ve sözlü veya yazılı bir dille yapılan çağrışımlar” olarak ele alınmıştır. İmaj, “bir olgunun kişiye çağrıştırdığı duygu ve düşünceler bütünüdür”
İmaj, düşünsel bir olgudur ve bir çok farklı bileşenden oluşur. Bir isletme kendisi veya ürettiği ürünle ilgili imaj çalışması yapsa da yapmasa da tüketicilerin zihinlerinde mutlaka o kurum, marka ya da ürünle ilgili bir imaj vardır. Kurum imajı, o kurumun felsefesinden kültürüne, kurumsal davranışından ürün, logo ve mimari tasarımına, halkla ilişkiler çalışmalarından sponsorluk faaliyetlerine varan zahmetli çalışmalarla yönetilir.

Şekil.1. Kurum, ürün ve marka imajlarının oluşum süreci
Misyon, herkesin paylaştığı değerler ve ortak inançlardır. Daha yerinde bir tanımla kurumun var olma nedenidir. Var olma nedeni anlamıyla misyon, isletmenin kendisine sorduğu “yaptığımız is nedir?” ve “ne olmalıdır?” sorularına verilecek cevabı içerir. Misyon sadece bir görev tanımı değil, aynı zamanda bu görevi gerçekleştirirken yapılacak islere kazandırılan anlamdır. Açık bir misyon ifadesi organizasyonun değerlerini ve önceliklerini tanımlar.
Vizyon, günlük yaşamda, politika, sanat, ekonomi,yönetim vb. alanlarında başkalarından farklı olduklarını söyleyen kişilerin, kendilerinde var olduğunu iddia ettikleri, aynı zamanda onları takdir eden, benimseyen, izleyen ve yüceltenlerinde farklı olduklarını söyleyen bu kişilerde var olduğunu düşündükleri en önemli niteliktir.
Vizyonun temel amacı, düşlenen bir geleceği tasarlayabilme, geliştirebilme, yaratabilme ve paylaşabilmedir. Bir vizyonun üç önemli öğeden oluştuğu söylenebilir.
1.    Yönetim Felsefesi: Yönetim felsefesi İşletmeyi, onu oluşturan öğeleri, bu öğelerin çeşitli tezahürlerini ve sebeplerini inceleyen; bunları temel amaç ve anlamları açısından irdeleyen düşünce ve değerler demektir. Yönetim felsefesi kişi, grup ve örgütün düşünce ve davranışlarına rehberlik eden idealler, inançlar ve ilkeler bütünüdür. Yönetim felsefesi, işletme vizyonunun başlangıç noktasını oluşturur.
2.    Hissedilen ve Etkili Bir imaj: Örgüt vizyonun ikinci önemli öğesi olan imaj ise insanların belirli bir amaç üzerinde odaklanmasını sağlar. Yönetim felsefesi vizyonun ve misyonun arka planında yer alırken, imaj görünen yüzüdür.
3.    Geleceğin Tahmini: Geleceğin tahmini, pazarın sahip olduğu teknolojik, demografik yasal ve sosyo-kültürel eğilimlerin derinlemesine incelenmesini ve yorumlanmasını gerektirir. Geleceğin tahmini olmaksızın vizyon sadece bir hayali çağrıştırır.
Vizyon Oluşturulurken Dikkat Edilecek Hususlar
Vizyon evresi, stratejik yönetim için çok önemlidir. Gelecekte ne gibi işlerin yapılabileceğinin bolluğu ve zenginliği yöneticinin görüş açısına ve derinliğine bağlı olarak bu evrede ortaya konacaktır. Vizyon dinamik bir kavramdır. Sürekli olarak değişime ve gelişime açıktır. Örgütler, vizyonunu çalışanları ile paylaşmalı ve daha iyi bir gelecek için daha fazla iş birliği yapılması sağlanmalıdır. Vizyon, geleceğe yönelik gerçekleştirilebilir amaç ve hedefleri ifade etmelidir.
Etkin bir vizyon mükemmeli aramayı amaçlamalıdır. Organizasyonun ulaşmak istediği amaç ve hedefleri ifade etmelidir. Vizyon örgüte uzun dönemli gelişme yönünü göstermelidir.
Liderler, organizasyondaki herkesle diyaloga girmelidir. Yapılan en genel hatalardan birisi tepe yöneticinin tek başına belirleyeceği vizyona çalışan-arı uymaya zorlamasıdır. Bu durum çalışanları geçici olarak harekete geçirebilir.
Örgüt Vizyonunda Olması Gereken Noktalar
1.    İnanç ve Değerler
2.    İlk ve en önemli şey müşterinin memnun edilmesi.
3.    Büyük şirket olabilmek mükemmel mamulleri üretmeyi gerektirir.    
4.    Bütünlük tehlikeye atılamaz: Dürüst, uyumlu ve nazik ol.
5.    Verilen sözler tutulmalıdır.
6.    İş savsaklanamaz: Ayrıntıları doğru ve tam olarak yerine getir.
7.    Altın kural müşterilere, yöneticilere ve tüm çalışanlara uygulanır.
8.    Takım çalışması esastır: Ben değil biz varız.
9.    Yenilikçi ve üstün kaliteli malları üretmenin mazereti yoktur.
10.    Görünüm önemlidir, bütün mamullerimiz mükemmel görünmelidir.

Okunma 485 kez Son değişiklik Cumartesi, 25 Nisan 2020 22:33
Yorum yapmak için oturum açın