Pazar, 26 Nisan 2020 00:30

Toplam Kalite Yönetimi Öne çıkarılmış

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Kalite basit olarak bir şeyin iyi ya da kötü olma özelliğidir. Kurumsal gözle kalite kavramına bakıldığında; Kurumun çalışanlarının ve/veya müşterilerinin kullandığı, yararlandığı, tükettiği veya etkilendiği, mal veya hizmet şeklindeki iş sonuçlarının, önceden tespit edilmiş veya tahmin edilen ihtiyaçları karşılayan özelliklere sahip olma derecesidir. Görüldüğü üzere kalite kavramının temelinde tüketicilerin istekleri ve üretilen malın bu istekleri karşılayabilmesi bulunmaktadır.

Kalite kavramı günümüzde teknik bir yöntem değil, işletmelerin müşterilerini memnun etmeye ve işletmelerde “sosyal sorumluluk” bilincinin gelişmesine katkı sağlayan bir kavram olarak yönetimle birlikte anılır olmuştur. Bunun sonucu olarak Toplam Kalite Yönetimi karşımıza çıkmıştır.
TKY en genel anlamda bir firmanın tüm çalışanlarını ve faaliyetlerini kapsayan bir kalite geliştirme yaklaşımıdır. TKY’de kalite, bir organizasyonun her bir parçası ve yönünü etkileyen bir yaşam biçimi halini almaktadır. Farklı yazarlara göre farklı tanımlamalar yapılsa da TKY; müşteri odaklılık, sürekli geliştirme, toplam kalite kontrol, takım çalışması, işgören katılımı, etkin liderlik gibi temel unsurları içermektedir. TKY, sürekli geliştirme ilkesi çerçevesinde firmaların yenilikçi bir duruma erişebilmek için yeni ürünler icat etmelerini, yeni piyasa fırsatları yaratmalarını; yeni üretim yöntemleri bularak ürün kalitesini geliştirmelerini, maliyetleri sınırlandırmak suretiyle verimliliği arttırabilme ve değişime daha hızlı bir biçimde uyum gösterebilme yeteneklerini arttırmalarını sağlayan bir yönetim tarzıdır.
Toplam Kalite Yönetimi müşteri odaklı bir yönetim tarzıdır. Bu yönetim şeklinde tüm proseslerin, ürünlerin ve hizmetlerin tam katılım yoluyla geliştirilmesi, iç ve dış müşteri tatminin arttırılması ve müşteri bağlılığının yaratılmasının sağlanması amacıyla işletmede elde edilen sonuçların sürekli iyileştirilmesi esas alınır. TKY uygulayan işletmelerde müşterinin beklentileri her şeyin üstünde tutulur ve müşteri tarafından tanımlanan kalite tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında inanılması gereken tek hedef olarak alınır.
TKY’nin amaçları genel olarak şu başlıklar altında toplanmaktadır.
1- Müşteri odaklılık
2- Sürekli gelişme
3- Tam katılım
4- Şirket kültürü oluşturma
5- İnsan kaynakları yönetimi, önce insan anlayışı ve bireysel kalite
6- Performans geliştirme, proseslerin yönetimi ve sürekli proses denetimi

Toplam Kalitenin Temelleri

Önlemeye Dönük Yaklaşım
Toplam Kalite modelinin temelinde hataları ayıklamak yerine hataları önlemek yaklaşımı vardır. Önlemeye dönük yaklaşımın genel bir ifadesi planlamanın doğru yapılması şeklinde özetlenebilir. Her yönü ile düşünülmüş, kapsamlı ve titiz bir planlama çalışması ile sonra oluşabilecek hataların çok büyük bir bölümü ortadan kaldırılabilir. Sonuç olarak yeterli planlama zaman kazandırır.

 Ölçüm ve İstatistik
Rekabetin temel kriteri olan Kalite maliyet zaman üçlüsünde üstünlük sağlamak için, şirketin her yönü ile gelişmesi gerekir. Ölçemediğimiz şeyi geliştiremeyiz de. O nedenle, ölçüm ve istatistik toplam kalitenin vazgeçilmez parçalarıdır.
 

Grup Çalışması
Toplam Kalite modelinin belirgin özelliklerinden biri de grup çalışmalarının yaygınlığıdır. Bu tür çalışmaları insanların sık sık toplanması, birlikte bir işi yapmaları, ya da dostane ilişkiler içinde bulunmaları gibi her işletmede çokça rastlanan davranışlarla karıştırmamak gerekir. Toplam Kalite yönetiminde grup çalışmasının çok özellikli amaçları, belli yöntemleri ve mutlaka uyulan bir disiplini vardır. Çalışma gruplarının temel amacı işin yapılma yöntemini irdelemek ve geliştirmektir.

Sürekli Gelişme
Günümüzde en yüksek rekabet gücüne sahip şirketlerde kalite yönetiminin temeli“Sürekli Geliştirme” ye dayalıdır. En alt düzeydeki prosesten, tüm şirketi içine alan Hedeflerle Yönetim sistemine kadar bütün ileriye dönük planlama ve uygulama çalışmaları bu anlayışa göre düzenlenmiştir. Hedef belli bir standardı tutturmak değil; seviyeyi -o seviye ne olursa olsun - sürekli ve hızlı bir tempoda geliştirmektir.
Planlama (Plan), Deneme yapma (Do), Sonuçları gözden geçirme (Check), Yürürlüğe koyma (Act) şeklinde bir döngü olarak tanımlanmıştır.

Yönetim Modeli
Yukarıda sayılan dört temel unsurun gerçekleşebilmesi, yaşayabilmesi ve şirketi hedeflenen düzeydeki rekabetçi yapıya ulaştırabilmesi ise tamamen yönetim modeline bağlıdır. Sayısız denebilecek kadar çok şirket yönetim modelini Toplam Kalite felsefesine adapte etmeksizin yukarıdaki dört unsura yönelmiş; fakat başarı kalıcı olmamıştır. Bu nedenle öncelikli olarak geliştirilmesi gereken klasik yönetimden uzaklaşarak Toplam Kalite Yönetim modeline geçilmesidir. Farkları daha net bir şekilde görebilmek için Taylor modeli ile Toplam Kalite Yönetim modeli arasındaki kıyaslama tablo olarak aşağıda verilmiştir.

Taylor Modeli
1. Şirketin hedefi mali dönem için belirlenmiş olan KAR ‘ı elde etmektir.
2. Kar’ın hangi faaliyetlerde ve nasıl sağlanacağını yöneticiler belirler.
3. Yönetim, faaliyetleri planladığı gibi, sonucu almayı sağlayacak sistemleri de kurar.
4. Yönetimde temel ilke “işe göre adam”dır. Yapılacak işlerin mahiyeti ayrıntılı olarak belirlenir, iş tarifleri yazılır, işler güçlüklerine ve özelliklerine göre kademelendirilir, görevlendirilecek kişilerde de belirlenen özelikler aranır. Kişiler de ücretlerini tayin edildikleri işin kademesine göre alırlar.
5. İşin gerektirdiğinden üstün niteliklere sahip insanları işe almak yanlıştır, çünkü bu tür insanlar işlerini basit bulurlar ve küçümserler. İşini küçümseyen kişi demotive olur, iş beğenmez, hatta diğer kişileri de demotive edecek davranışlara girer.
6. Sanayi kuruluşlarında üretimi makineler yapar. İnsanların temel görevi ise bu makineleri çalışır durumda tutmaktan ibarettir. Makineden yeterli verim alınamıyorsa veya sık-sık imalat kesintileri oluyorsa, bunun sorumlusu o makineyi işletenlerdir.
7. İşletmecinin amacı son teknolojiyi temin etmektir. Genellikle yeni teknoloji birçok alanda sıçramayı da getirir. Teknolojinin gerektirdiği üstün nitelikli elemanların da temin edilmesi şarttır.
8. Yeni teknoloji daha az elemanı öngörür; teknolojisi yenilenen bir şirketin her yenilemede üstün nitelikli ve az sayıda eleman istihdam etmesi, buna karşılık çok sayıda niteliksiz elemanı da kadro dışına çıkarması eşyanın tabiatı icabıdır.

Toplam Kalite Modeli
1. Hedef, karlılığı garanti altına alacak ve artıracak sistemleri kurmak ve süreçleri geliştirmek
2. Faaliyetlerin nasıl düzenleneceği ve kar’ın nasıl sağlanabileceği çalışanlar önerir, yönetim onaylar.
3. Sistemleri ve süreçleri, o işleri yapanlar geliştirir; Yöneticilerin görevi çalışanları teşvik etmek
4. Temel amaç şirketin hedeflerine ulaşmasıdır. Yöneticiler ve çalışanlar bu hedefleri ortaya koyarlar ve hedeflerin gerektirdiği planları yaparlar. Yapılacak işler de böylece tarif edilmiş olur.
5. İşin mahiyeti, hedefler,planlar , vs ne olursa olsun en yüksek seviyeli elemanların şirkete kazandırılması amaçlanır .Sürekli eğitim , kısa sürede rotasyon ve kariyer planlama sayesinde herkesin işini sevmesi ve şirkete bağlanması sağlanır.
6. Her şeyi insan gerçekleştirir. Makineler sadece insanların yardımcılarıdır. İnsanlar makineleri de sürekli olarak geliştirmek suretiyle işlerini daha yüksek verimle yaparlar.
7. Teknolojideki yüksek rekabet gücü sürekli gelişme ile sağlanır. Sürekli gelişmeyi başarabilenin “sıçramayı” başarması da kolaylaşır; en azından, sıçramayı başkası yapsa da onu elde etmesi nispeten daha kolaydır.
8. Teknolojiyi geliştirebilen bir şirket aslında yüksek rekabet gücüne de sahiptir. Gelişen teknolojinin sağladığı ek imkânlar üretimi de artırır, istihdamı da. Elemanlar kaliteli olduğundan ve sürekli de eğitildiklerinden, teknolojiyle uyumsuzluk da söz konusu olmaz.

TKY’nin uygulandığı işletmelere faydaları:
1.    Pazar payı, verimlilik, rekabet ve karlılık düzeyi artar
2.    Çalışanların moral düzeyleri yükselir
3.    Malzeme, zaman kaybı, stok, müşteri şikâyetleri maliyetleri azalır
4.    Kurum içi iletişim güçlenir
5.    Tedarikçi ve taşeronlarla olan ilişkiler iyileşir
6.    Müşterilerin güveni kazanılır ve/veya var olan güven sürdürülür

Okunma 636 kez Son değişiklik Pazar, 26 Nisan 2020 00:30
Yorum yapmak için oturum açın