Yazdır
Gösterim: 8343
GIDA MADDELERİ VE GIDA İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ KONTROL İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

Kontrol Belgesi İşlemleri

1. İthalatçı firma Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (DTS) Ek.6A da yer alan ürünler için 2007/39 sayılı tebliğe göre doldurduğu Kontrol Belgesi Formu ve diğer belgeler ile yetkilendirilmiş Tarım İl Müdürlüklerine dosya halinde başvuruda bulunur. DTS Tebliği Ek 6B de bulunan ürünler için fiili ithalat işlemleri kontrol belgesi aranmaksızın başlatılır. (6B için 5.maddeye geçiniz.)
2. Başvuru sırasında firma sahibine evrak numarası verilir. (Firma bu numara ile dosyanın takibini yapabilir.)

3. Dosya ilgili personele havale edilir.

4. Dosya ilgili personel tarafından dokuman kontrolü yapılarak incelenir.

4.a) Onay : Herhangi bir eksiklik yada mevzuata uygunsuzluk olmaması durumunda, firma sahibince doldurulmuş olan kontrol belgesi formu onaylanarak 1 nüshası firmaya, 1 er nüshası varsa gümrük işlemlerinin yapılacağı diğer il müdürlüklerine gönderilir. Kontrol belgesinin aslı, onaylayan il müdürlüğünde arşivlenir.

4.b) Eksiklik: Kontrol belgesinde yada gerekli evrakda eksiklik olması durumunda, firmaya yazı yazılarak belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanması istenir.
Eksiklik yazısında belirtilen eksikliklerin, firma tarafından belirirtilen süre içerisinde tamamlanması durumunda 4.a daki işlemler yapılır. Tamamlanmaması yada uygun tamamlanmaması durumunda 4.c. deki işlemler yapılır.

4.c) İade: Başvuruda bulunan ürünle ilgili mevzuata aykırılık bulunması durumunda, başvuru dosyası yazı ile firma sahibine teslim edilir.

İthalat Kontrolleri


5. Gümrük Müdürlüğü tarafından, ithal edilmek istenen ürünün kontrol edilmesi yönünde İl Müdürlüğüne hitaben yazılan yazı üzerine ithalat kontrol işlemleri başlatılır.

6. Firma tarafından gerekli belgelerle İl Müdürlüğüne başvurulur.

7. Kontroller, doküman, kimlik ve fiziksel kontrol aşamalarını kapsar.

7.1 Doküman kontrolü; ürünle ilgili varsa onaylanan kontrol belgesi dahil ithalat aşamasında sunulan tüm belgelerin kontrolüdür.

7.2 Kimlik kontrolü, ürünle ilgili sunulan belgelerde yer alan bilgilerle ürünün uyumlu olup olmadığının kontrolüdür.

7.3 Fiziksel kontrol, organoleptik muayene, ambalaj ve etiket kontrolü, numune alma ve laboratuar analizlerini de kapsayan kontroldür.


8. Fiziksel kontrol aşamasında performansa göre analiz, kontrol ve numune kaşelerinden biri uygulanır.


Analiz kaşesi: Üründen mevzuata uygun numune alınır, Analiz sonucuna göre Gümrüğe ürünün yurda girişinin uygun olup olmadığına dair yazı yazılır.

Numune Kaşesi: Üründen mevzuata uygun numune alınır ve analiz sonuçları beklenmeksizin ürün, gümrük müdürlükleri tarafından serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmaksızın, yeddi emin olarak ilgilisine teslim edilir. Analiz sonucuna göre Gümrüğe ürünün yurda girişinin uygun olup olmadığına dair yazı yazılır.

Kontrol Kaşesi: Numune alınmaksızın, gümrüğe ürünün yurda girişinin uygun olup olmadığına dair yazı yazılır.

 

{mos_fb_discuss:43}