Aşağıda yer alan tüm açıklamalarda geçen;

Kurum: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunu,

Yönetmelik: Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğini,

TKİB: Tesis Kurma İzin Belgesini,ifade eder.

TESİSLERİN PROJELENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Bira ve şarap hariç alkollü içki üretim tesisi, entegre bir tesis olmalıdır. Bira ve şarap hariç alkollü içki üretim tesisi, satışa hazır ürünler bazında en az 1.000.000 litre/yıl üretim yapmaya yeterli kapasitede projelendirilmelidir. Alkollü içki üretim tesislerinde hammadde girişinden ürün çıkışına kadarki tüm aşamalar kütle dengesi açısından kapasiteye uygun olmalıdır. Türk Gıda Kodeksi ve Türk Standartlarında tanımlanan alkol ve alkollü içkilerin üretim tesislerinin projelendirilmesinde göz önünde bulundurulacak temel üretim aşamalarına ilişkin bilgiler, kategori bazında, Yönetmeliğin 15. maddesinde belirtilmiştir. Alkollü içki üretim tesislerinin aynı kategori bazında projelendirilmesi esastır. Aynı kategoride olmayan ürünlerin birlikte üretilebilmesi için, Kurumdan ?Olabilirlik Raporu? alınması şarttır. Etil alkol üretiminin kimya sanayine, alkollü içki üretiminin gıda sanayine yakınlığı ve alkollü içki üretiminin gerektirdiği hassasiyet, duyusal kontrol yeteneği ve uzmanlığın önemi nedeniyle distile alkollü içki üreten bir tesiste, etil alkol, sirke ve benzeri başka bir madde üretilmesi uygun görülmediğinden, projelendirme yapılırken bu husus dikkate alınmalıdır.
BAŞVURU İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Alkollü İçki Sektörüne yeni üretici olarak girmek, mevcut üretimini farklı kategoride bir alkollü içki üretimine dönüştürmek, mevcut üretimine farklı kategoride bir alkollü içki eklemek isteyen firmaların, öncelikle, Üretmeyi öngördükleri ürün için teknik bazda inceleme ve pazar araştırması yaparak ilke ve hedeflerini, Tesisin kapasitesini, Üretim prosesini ve buna bağlı olarak uygun teknolojiyi (klasik ve/veya yeni gibi), Hammadde, makine, donanım, cihaz-alet ve ekipmanların özellikleri (kapasitesi, üretiminde kullanılan malzemenin cinsi gibi) ile temin şeklini belirlemesi, Tesis yerleşim planını, Öngörülen üretim prosesi doğrultusunda belirlenmiş olan makine ve donanım yerleşim planını (üretim akış şeması),hazırlaması önerilir. Bu çalışmaların tamamlanmasından sonra, TKİB taleplerini içerir bir dilekçe ile, şahsen veya yetkili temsilcisi vasıtasıyla Kuruma başvurulmalıdır. Dilekçe, Başvurunun konusu, başvuruyu yapan firmanın tanıtımı ile tesisin kuruluş amacı, yeri gibi bilgilerin ayrıntıya girilmeksizin yer aldığı Dosya içeriği evrak ve bilgilerin dökümünü içeren, Kurulacak tesise ilişkin izin talebinin ne olduğunu ifade eden, başvuru dilekçesidir. Dilekçe Ekinde, 1- Yönetmeliğin 5. maddesinin a, b, c, d ve e bentlerine göre hazırlanmış 1 asıl, 2 kopya olmak üzere 3 takımdan oluşan ?Firma Dosyası?, 2- Yönetmeliğin 5. maddesinin f, g ve h bentlerine göre hazırlanmış 1 asıl, 2 kopya olmak üzere 3 takımdan oluşan tesis ile ilgili ?Tesis Dosyası?, olmalıdır.
Firma Dosyası: Bu dosya, ilk TKİB başvurusu sırasında Kuruma verilen ve zaman içerisinde bilgilerde değişiklik olduğunda güncellenecek olan firma dosyasıdır. Güncelleme, firmaya ait belgelerde tarih ve/veya bilgi itibariyle değişiklik söz konusu olduğunda ve bunun belgesi Kuruma ulaştığında yapılır. Kurumda ?Firma Dosyası? bulunan firmaların, tarih ve/veya bilgi itibariyle değişiklik söz konusu olan belgelerini ?Firma Bilgileri Değişiklik Dosyası? adı altında yeni bir dosya halinde Kuruma iletmeleri gereklidir. Firma bilgilerinde değişiklik söz konusu olmayan firmaların ise bu bilgiyi, ?Üretim İzni Başvurusu? esnasında bir yazı ile Kuruma beyan etmeleri yeterlidir.
Tesis Dosyası: Bu dosya, Devlet Planlama Teşkilatının yürürlükteki formatına uygun olarak hazırlanmış ve ?Teknoloji Seçimi? bölümünde, yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğun incelenmesine imkan verecek proses, makine ve donanım, yerleşim tanımlaması yapılmış fizibilite raporu ve elektronik ortama aktarılmış kopyası, Tesis yerleşim planı, Öngörülen üretim prosesi doğrultusunda belirlenmiş olan makine ve donanım yerleşim planı (üretim akış şeması), Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan tesis kurma izin bedelinin dörtte biri tutarındaki başvuru bedelinin Kuruma ödendiğini gösterir makbuz, Mevzuat uyarınca fabrika kurulmasına yönelik ilgili kuruluşlardan alınması gereken yasal izinler için başvuruda bulunulduğunu gösterir belgeler, ile oluşturulur.
Fizibilite raporu, ideal bir alkollü içki tesisine ait bilgileri değil, kurulması planlanan tesise ait bilgiler ile yönetmeliğin 15. ve diğer maddelerinde yer alan hususlarda inceleme yapmayı sağlayacak, detaylı bilgileri içermelidir. Üretim akış şemasında; makine, donanım, cihaz-alet ve ekipmanların kapasiteleri belirtilmeli ve bu kapasiteler, üretimin hammadde girişinden ürün çıkışına kadarki tüm aşamaları ile kütle denkliği açısından kapasiteye uyumlu olmalıdır.
UYGULAMAYA YÖNELİK DİĞER HUSUSLAR
Eksik bulunan dosyalar bir ay içinde tamamlanmaz ise başvurular işleme konulmaz ve aynı amaçla bir sonraki başvuru altı ay sonra yapılabilir. Eksik bulunan dosyaların bir ay içinde tamamlanmaması veya projeden vazgeçilmesi halinde söz konusu bedel iade edilmez. Yönetmeliğin 5. maddesine göre tamamlanmış başvurular, ilgili mevzuat, toplum sağlığı gerekleri, işin rasyonel ölçütleri, ürün ve piyasaya sunum kalitesi ve diğer ticari değerlendirmeler gözetilerek, en geç üç ay içinde Kurumca değerlendirilir ve Kurul tarafından karara bağlanır. Tesis kurma iznini alarak projesini gerçekleştiren ve işletmesini üretime hazır hale getiren firmalar, Kuruma yazılı bildirimde bulunarak deneme üretimine başlar. Deneme üretimi sırasında Kurum tarafından gerekli görülen izleme ve yönlendirici bilgi aktarımı amacıyla uzman görevlendirilir ve bu süreçte elde edilen ürünün nasıl değerlendirileceği konusu Kurum tarafından karara bağlanır. Karar bağlayıcı niteliktedir. Yönetmeliğin 5. maddesinin h bendi uyarınca istenen, tesisi kurma aşamasında fabrika kurulmasına yönelik ilgili kuruluşlardan alınması gereken yasal izinlerin ?Üretim İzni Başvurusu?na kadar alınması gerekmektedir. Bu izinlerin alındığını gösterir belgeler, ?Üretim İzni Başvurusu? esnasında aranacaktır.

GEREKLİ BELGELER
SIRA NO İZİN BELGESİ İLGİLİ MEVZUAT İLGİLİ BAKANLIK YA DA BİRİM
1 ÇED Ön Araştırma Raporu 2872 Sayılı Çevre Kanunu Çevre Bakanlığı
2 Mevzii İmar Planı 3194 Sayılı İmar Kanunu Belediye Başkanlığı
3 Tesis İzin Raporu 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu Sağlık Bakanlığı (1. Sınıf G.S.M.)
4 Deneme İzni 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu Sağlık Bakanlığı (1. Sınıf G.S.M.)
5 Açılma Ruhsatı 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu Sağlık Bakanlığı (1. Sınıf G.S.M.)
6 Gayrisıhhi Müessese (G.S.M.) Ruhsatı 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu Sağlık Bakanlığı
7 İşletme Belgesi 1475 Sayılı İş Kanunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
8 Kapasite Raporu 5590 Sayılı Kanun / TOBB Muamelat Yönetmeliği Sanayi Odası / Ticaret ve Sanayi Odası / Ticaret Odası / (TOBB onayı ile geçerli olur.)
9 Ticaret Sicil Kayıt Belgesi 5590 Sayılı Kanun / 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu / Ticaret Sicil Tüzüğü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / Ticaret ve Sanayi Odaları / Ticaret Odaları / Ticaret Sicil Memurluğu
10 Sanayi Sicil Belgesi 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
11 Sanayi Odası / Ticaret ve Sanayi Odası / Ticaret Odası Üyelik Belgesi 5590 Sayılı Kanun / TOBB Muamelat Yönetmeliği Sanayi Odası / Ticaret ve Sanayi Odası / Ticaret Odası
12 Çalışma İzni Belgesi 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Gıdaların Üretim ve Satış Yerleri Yönetmeliği) Sağlık Bakanlığı
13 Marka Tescil Belgesi 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / Türk Patent Enstitüsü
14 Gıda İle Temasta Bulunan Materyal 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Gıdaların Üretim, Tüketim ve Denetlenmelerine Dair Yönetmelik) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
15 Üretim - Gıda Sicil Sertifikası 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Gıdaların Üretim, Tüketim ve Denetlenmelerine Dair Yönetmelik) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
16 Üretim İzin Sertifikası 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Gıdaların Üretim, Tüketim ve Denetlenmelerine Dair Yönetmelik) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
17 Emisyon İzin Belgesi 2872 Sayılı Çevre Kanunu / Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı
18 Deşarj İzin Belgesi 2872 Sayılı Çevre Kanunu / Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Çevre Bakanlığı + Büyükşehir Belediye Başkanlığı
19 Geri Dönüşüm (Kota) ve Depozito 2872 Sayılı Çevre Kanunu / Katı Atıkların Kontrol Yönetmeliği Çevre Bakanlığı

TESİS KURMA İZNİ BAŞVURUSUNDA HAZIRLANACAK FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

1.Çalışmanın Özeti :Yapılabilirlik çalışmasının her bölümündeki temel bulguların özet olarak sunulduğu "Yönetici Özeti" nden oluşur.

2.Projenin Tanımı ve Kapsamı :
Projenin sahibi kişi yada kuruluş
Projenin tanımı ve kapsamı
Projenin amacı ve gerekçesi
Proje fikrinin nasıl ortaya çıktığı
Projenin uzun ve kısa dönemli amaçlarla ilişkisi (plan ve program)
Projenin diğer projeler ile ilişkisi
Projenin sonuçlarından etkilenecek bölge, kuruluş, grup yada kişiler
Şimdiye kadar yapılan etüt ve araştırmaların maliyeti
Projenin ihtiyaç duyduğu etüt ve araştırmalar

3.Pazar Araştırması :
Temel proje fikrinin, proje hedeflerinin ve stratejilerinin tanımı
Talep ve pazar

Pazarın yapısı ve özellikleri
Sektörde veya endüstride mevcut kapasite ve geçmiş yıllardaki kapasite kullanım oranları (sektördeki lider firmalar ve bunların üretim kapasiteleri ile kapasite kullanım oranları belirtilecektir), sektörün geçmişteki büyüme performansı ve gelecekle ilgili tahmini gelişim potansiyeli; pazardaki temel sorunlar ve beklentiler ile ürünlerin kalitesi konusundaki değerlendirmeler.
İthalat miktarı ve ithal ürünlerin fiyatları konusunda geçmiş veriler ile geleceğe dönük tahminler
Ulusal ekonomi içinde temel ulusal politikalar ve öncelikler bakımından sektörün durumu
Mevcut talep hacmi, talebin geçmişteki büyüme trendi, talebi belirleyen temel etkenler ve göstergeler
Pazarlama yaklaşımı, satış tahminleri ve pazarlama bütçesi
Pazarlama yaklaşımının, hedeflerin ve stratejilerin tanımlanması
Projenin piyasada mevcut veya potansiyel yerli ve yabancı rakiplerinin değerlendirilmesi
Hedef seçilen pazarların ve ürün gruplarının belirginleştirilmesi
Satış programı
Ürünler ve yan ürünler konusunda iç piyasada ve uluslararası piyasalarda beklenen yıllık satış hasılatı
Yıllık olarak satışlar ile ilgili tanıtım ve pazarlama masrafları
Gerekli üretim programı
Ürünler
Yan ürünler
Atık (yıllık olarak atıkların tahmini maliyeti)

4.Hammadde Etüdü :
Hammadde ve diğer girdiler ile ilgili pazar araştırması (bu girdilerin elde edilebilirliği, koşulları, iç ve dış piyasalardaki fiyatları vb.)
İhtiyaç duyulan miktarlar
Hammaddeler
İşlem görmüş sınai ürünler
Tamamlayıcı (yedek) parçalar
Diğer ihtiyaçlar (yardımcı madde, enerji, su, buhar, yakıt vb.)
Söz konusu girdilerin elde edilebilmesi için gerekli yıllık giderler

5.Yer Seçimi ve Çevresel Etkiler :
Kuruluş yerinin seçimi ve maliyetinin belirlenmesi
Çevresel etki değerlendirmesi
Çevre koruma önlemleri

6.Kapasite Seçimi :
Tesisin kapasitesinin belirlenmesi (yapılabilir normal tesis kapasitesinin saptanması)
Satış, tesis kapasitesi ve ham maddeler arasında miktar olarak ilişkilerin kurulması

7.Teknoloji Seçimi ve Mühendislik Teknoloji seçimi
Alternatif teknolojilerin değerlendirilmesi
Kapasite ile ilişkisi kurularak uygun teknolojinin ve üretim sürecinin belirlenmesi Teknolojinin tanımlanması ve gelecekteki olası gelişimin irdelenmesi Teknolojinin çevreye olan etkisinin analizi
Yerli ve yabancı teknolojinin maliyeti
Makine ve donanımın belirlenmesi Ana makine-donanım
Yardımcı makine ve donanım
Hizmet araçları
Yedek parçalar ve bakım onarım araç gereci
Çevre koruma makine-donanımı
Yukarıda sınıflandırılan ekipmanların yerli ve yabancı kaynaklardan elde edilmesi için gerekli yatırım maliyeti
İnşaat işleri
İnşaat işlerinin tanımı, yapıların düzenlenmesi, kullanılacak inşaat malzemesi
Arazi hazırlama ve geliştirme
Bina ve diğer özel inşaat işleri
Çevre düzenleme
Yerli ve yabancı ayrımında inşaat işlerinin gerektirdiği yatırımın maliyetinin tahmini

8.Organizasyon ve İnsan Kaynakları :
Organizasyonun tanımlanması
Genel üretim
Üretim organizasyonu
Satış organizasyonu
İdari organizasyon
Genel giderler
Tesis
İdari
Mali
İnsan kaynakları
Tahmini insan gücü gereksinimi (işçi ve diğer personel, gerekli nitelik düzeyi ve yerli/yabancı ayrımları yapılacaktır)
Yukarıda belirlenen işgücü sınıflandırılması çerçevesinde tahmini yıllık insan kaynakları maliyetinin çıkarılması (ücret ve maaşların ilave yükleri dikkate alınacaktır). 9. Toplam Yatırım Tutarı :? Sabit sermaye yatırımı
İşletme sermayesi
Yatırımın yıllara dağılımı 10. Uygulama Programı (Termin Planı) :? Uygulama için önerilen zamanlama
Tahmini uygulama maliyetleri

Projenin gerçekleştirilme biçimi (anahtar teslimi, emanet usulü vb.) 11. İşletme Dönemi Gider ve Gelirleri :
Üretim maliyetinin hesaplanması

Üretim programının (kapasite kullanım oranlarının) belirlenmesi
İşletme gider ve gelirlerinin tahmin edilmesi 12. Projenin Finansmanı ve Finansal Analiz :? Finansman tabloları
Finansman kaynakları
Finansman maliyetleri
Sermaye yapısı
Finansman planlaması
Finansal oranlar analizi 13. Projenin Ticari ve Ulusal (Ekonomik ve Sosyal) Açıdan Analizi :? Temel ölçütler
Net bugünkü değer
İç karlılık oranı
Fayda-maliyet oranı
Basit ölçütler
Geri ödeme süresi
Basit karlılık oranı
Başa baş noktası
Duyarlılık analizi
Diğer ulusal analiz ölçütleri
Katma değer etkisi
Net döviz kazancı
İstihdam etkisi
Diğer