Organik Tarım (Ekolojik Tarım,Biyolojik Tarım )toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak, toprak ve su kaynaklarını kirletmeden,genetik kaynaklara müdahale etmeden yapılan, kimyasal gübre ve ilaçların hiç kullanılmadığı veya izin verilenlerin kullanıldığı kontrollü ve sertifikalandırılmış bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri ve ormancılık ürünleri üretimi yöntemidir.

Konvansiyonel tarıma alternatif olarak geliştirilen organik tarım ekololojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermektedir.

Aşağıda yer alan tüm açıklamalarda geçen;

Kurum: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunu,

Yönetmelik: Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğini,

TKİB: Tesis Kurma İzin Belgesini,ifade eder.

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun 05.06.2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kanunun amacı, gıda güvenliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlama, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak üzere gıda maddelerin üretiminde her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri ile gıda işlemeye yardımcı maddeler ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenliğine ilişkin özelliklerin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten ve satan işyerlerinin asgari, teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi, gıda maddeleri ile ilgili hizmetler ile denetimine dair usul ve esasları belirlemektedir.

 Ekmeğini gıdadan kazanan hepimiz biliriz az çok HACCP sistemini. Kısaca hatırlayacak olursak 7 temel prensibi vardır.
Öncelikle işletmede olabilecek bütün tehlikeleri belirlersiniz. Bu tehlikeleri kontrol altına almak için kritik kontrol noktaları belirlersiniz. Her kritik kontrol noktasında kritik limitlerinizi belirlersiniz. Limitleri aşıp aşmadığınızı anlayabilmek için izleme sistemleri ve risk analizleri geliştirirsiniz. Sistemin doğruluğunu denetlersiniz. Olumsuzlukla karşılaştığınızda düzeltici faaliyetlerinizi yaparsınız ve son olarakta yaptığınız her işlemi kayıt altına alırsınız. HACCP?ten bahsedilirken genelde söz nasıl ortaya çıktığıyla başlanır. NASA?nın astronotlara hazırladığı yemeklerin kusursuz olması için oluşturduğu ve zamanla bir gıda standardı olduğu söylenir. Sistemin doğru işleyebilmesi için iyi bir planlama ve eksiksiz uygulama şarttır.