GSM (Gayri Sıhhi Müessese) Ruhsat İşlemleri

Çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az yada çok zarar veren yada verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlardır.

1.Sınıf GSM? ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması ,sanayi bölgesi ya da sağlık koruma bandı konulabilecek yerlerde olması gereken kuruluşlardır. 1. Sınıf GSM ruhsatları Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir.

2.Sınıf GSM? ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta, kurulca önerilip  yetkili makamca uygun görülecek bir yerde olması gereken gayri sıhhi müesseselerdir.2. ve 3. Sınıf GSM ruhsatları İlçe belediyeleri tarafından verilir.

3. Sınıf GSM? ler: Konutların ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte denetim altında tutulması gereken gayri sıhhi müesseselerdir. Çevresine olan zararları giderilemeyen 3. sınıf GSM? ler de konutlardan ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta yapılır.

        G.S.M Ruhsat başvurularında tesisin kurulacağı yerin Yapı İzinleri Müdürlüğünden alınacak yer seçim belgesi ile işyerinin Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kullanma İzin Belgesi olmayan eski yapılardan vukuatlı tapu kaydı istenir.Tesisin kurulacağı yerin Belediye İmar Planlarına göre yer seçimi uygunsa iş yerinin türüne göre aşağıdaki belgelerden bazıları istenir.

 1.     Yer seçim belgesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınır).

 2.     İmza Sirküleri.

 3.     Tapu Belgesi.

 4.     İş akım Şeması ve açıklama raporu (Üretim prosesi ile ilgili bilgileri içeren).

 5.     Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla hazırlanmış proje ve açıklama raporu.

 6.     ÇED olumlu raporu veya ÇED gerekli değildir kararı (ÇED kapsamında ise).

 7.     İlgili kurum ve kuruluştan onaylı vaziyet planı ? Numarataj Belgesi

 8.     Yerleşim Planı.

 9.     Kiracı ise kira kontratı.

 10.   Motor beyanı

 11.   Bayilik sözleşmesi (LPG satış yerleri)

 12.   Kurma izin belgesi ? Bölge Çalışma Müdürlüğü (Gerekli Müesseselerden)

 13.   Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun temini ile ilgili açıklama raporu ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.

 14.   Derin kuyulardan su temin edilmesi halinde DSİ Müdürlüğünden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi.

 15.   Başvuru formu.

 16.   Vergi Levhası.

 17.   Ticaret sicil gazetesi

 18.   İlgili oda kaydı.(Sicil Tasdiknamesi).

 19.   Yapı kullanma izin belgesi (imar mevzuatına göre özel yapı gerektiren faaliyetler için buna uygun yapı kullanma izin belgesi alınmalıdır.)

 20.   Sorumlu müdür sözleşmesi diploma sureti.

 21.   İtfaiye raporu.

 22.   İşletme belgesi (30 ve üzeri işçi çalıştıran veya çalışan sayısına bakılmaksızın patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerde çalışan işletmeler için).

 23.   TSE Hizmet yeterlilik belgesi (Gerekli müesseselerden.)

 24.   Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü görüşü (Gerekli Müesseselerden).

 25.   Tabip ve sağlık personeli sözleşmesi (50 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler için).

 26.   Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden atık su görüşü (OSB de yer alan müesseseselerden).

 27.   Ulaşım görüşü (Gerekli  müesseseselerden)

 28.   İZSU Genel Müdürlüğünden atık su görüşü.

 29.   Emisyon izni (Emisyona tabi müesseselerden).

 30.   Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (Yanıcı,parlayıcı,patlayıcı madde üreten ve bulunduran müesseselerden).

 31.   LPG Eğitim Sertifikası,Elektrik tesisat projesi.Topraklama projesi (Gerekli Müesseselerden).

 32.   ÇTV Borcu Yok Belgesi (İlgili vergi dairesinden alınır).

 33.   Şehir Şebeke Suyuna Bağlantı Belgesi.

 34.   Şahıslardan iki adet fotoğraf,dosya.

 35.   Kurum gerek duyulması halinde ilave bilgive belgeler isteyebilir.

     GIDA SİCİL BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

?      1-Dilekçe

?      2-Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi

?      3-Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası

?      4-İmza sürküleri

?      5-GSM ruhsatı noter onaylı nüshası

?      6-Kapasite Raporu

?      7-Sorumlu yönetici sözleşmesi(noterden),

?      Diploma örneği,bağlı bulunduğu meslek odasından sorunlu yönetici belgesi(meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir.)

 ?       Not:Gıda üretimi yapan yerlerin ruhsatlandırılması ve gıda sicili birlikte değerlendirilir.


Ideative Danışmanlık