2002/63

GIDA MADDELERİNDE BELİRLİ BULAŞANLARIN MAKSİMUM SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 23.09.2002-24885

Tebliğ No 2002/63

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, gıda maddelerinde bulunabilen belirli bulaşanların maksimum seviyelerinin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, gıda maddelerinde bulunabilen mikotoksinler ve bakteriyel toksinler; metal ve metaloidleri ve yabancı madde ve bileşikleri kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğde geçen;

Gıda bulaşanları: Bitki, hayvan ve/veya toprak kökenli yabancı maddeler, ilaç kalıntıları, metalik ve biyolojik bulaşmalar; insan sağlığına zararlı olan plastik madde, deterjan, dezenfektan, radyoaktif madde kalıntıları ve her türlü istenmeyen maddeleri,

Mikotoksinler: Gıda maddelerinde belirli çevre koşullarında bazı küfler tarafından üretilen toksik sekonder metabolitleri,

Bakteriyel toksinler: Gıda maddelerinde belirli koşullar altında bazı bakteriler tarafından üretilen toksik metabolitleri,

Metal ve metaloidler: Gıda maddelerinin doğal yapısında bulunabilen veya çevre, teknolojik işlemler yada ambalaj materyalleri gibi değişik yollardan gıdaya bulaşabilen kimyasal inorganik maddeleri,

Yabancı madde ve bileşikler: Gıda maddelerinde bitki, hayvan ve/veya toprak kökenli yabancı maddeleri ve her türlü istenmeyen kimyasal madde ve bileşikleri ,

ifade eder.

Genel hükümler

Madde 5- Bulaşanlar ile ilgili genel hükümler aşağıda verilmiştir.

a) Piyasaya sunulduklarında, eklerde yer alan gıda maddelerinin bulaşan seviyeleri, bu ekte belirtilen limitlerden daha fazla olmamalıdır.

b) Eklerde belirtilen maksimum seviyeler gıda maddelerinin yenilebilir kısımları için verilmiştir.

c) Bu maddenin f bendinde belirtilen ürünler hariç, kurutulmuş, seyreltilmiş, işlenmiş veya birden fazla bileşenden oluşan gıda maddelerinde aşağıda belirtilen hükümler dikkate alınmak koşulu ile eklerde verilen maksimum seviyeler uygulanır. Bu hükümler kurutulmuş, seyreltilmiş, işlenmiş veya karışım halindeki gıda maddesi ile ilgili spesifik bir limit tespit edilmediği durumlar için uygulanır.

1. kurutma veya seyreltme işleminin sonucunda bulaşan konsantrasyonunda ortaya çıkan değişiklikler,

2. işlenmenin sonucunda bulaşan konsantrasyonunda ortaya çıkan değişiklikler,

3. bileşenlerin üründeki nispi oranları,

4. miktar tayinin analitik limiti.

d) Eklerde belirtilen maksimum seviyeler, kurutma veya seyreltme işleminin ve bileşenlerin üründeki nispi oranları sonucunda bulaşan konsantrasyonunda ortaya çıkabilecek değişiklikler dikkate alınarak, bebek ve küçük çocuk gıdalarına da uygulanır.

e) Bu maddenin g bendinin 2 nolu alt bendinde aksi belirtilmedikçe, eklerde verilen maksimum seviyelere uygun olmayan ürünler, karışım gıda maddelerinin üretiminde gıda bileşenleri olarak kullanılamazlar.

f) Doğrudan tüketime sunulacak veya bir gıda maddesinin üretiminde bileşen olarak kullanılacak yağlı kuru meyveler, yağlı tohumlar, kurutulmuş meyveler ve bunlardan üretilen işlenmiş gıdalar ve doğrudan tüketime sunulan veya gıda bileşeni olarak kullanılan tahıl ve tahıl ürünlerinin işlenmişleri için ayrıca bir limit belirlenmediyse, bu ekte verilen maksimum seviyeler, bu ürünlerin işlenmişleri için de uygulanır.

g) Ek-1 deki tablo 1 de yer alan ürünlerin mikotoksin seviyeleri ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yasaklanmıştır.

1. Ek-1 deki maksimum seviyelere uygun olan ürünlerin bu seviyeleri aşan ürünler ile karıştırılması veya ayıklama veya fiziksel işlem görecek ürünlerin direkt insan tüketimine sunulacak veya bir gıda bileşeni olan ürünler ile karıştırılması,

2. Doğrudan tüketime sunulacak veya bir gıda maddesinin üretiminde bileşen olarak kullanılacak fındık, yer fıstığı ve diğer yağlı kuru meyveler, yağlı tohumlar, incir ve diğer kurutulmuş meyveler ve bunlardan üretilen işlenmiş gıdalar, tahıl ve tahıl ürünleri ve sütde yer alan maksimum seviyelere uygun olmayan ürünlerin, başka bir gıda maddesinin üretiminde bileşen olarak kullanılması,

3. Ürünlerin kimyasal işlemlerle detoksifiye edilmeleri.

h) Gıda maddelerinde bulunabilen metal ve metaloidlerin maksimum limitleri Ek-2’de verilen değerlere uygun olmalıdır.

ı) Gıda maddelerinde bulunabilen yabancı madde bileşiklerin maksimum limitleri Ek-3’de verilen değerlere uygun olmalıdır.

Numune alma ve analiz metodları

Madde 6- Ek-1 Tablo-1’de yer alan limitlerin kontrolü için “Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Seviyelerinin Resmi Kontrolleri İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Tebliği” ne uygun numune alınmalı ve analizleri yapılmalıdır. Bu Tebliğin kapsamında yer alan diğer eklerdeki ürünlerden numune alınmasında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin “Numune Alma ve Analiz Metodları” bölümününe uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metodlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve denetim

Madde 7- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri, üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 8- Bu Tebliğe ait hükümler; 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca denetlenir.

Yürürlük

Madde 9- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.


EK-1

MİKROBİYAL TOKSİNLER

Tablo-1

Gıda Maddelerindeki Maksimum Mikotoksin Seviyeleri

Gıda Maddesi Maksimum Seviye (ppb)
Aflatoksin Okratoksin A Patulin
B1 B1+B2+G1+G2 M1    
Fındık, yer fıstığı ve diğer yağlı kuru meyveler,yağlı tohumlar, incir üzüm ve kurutulmuş meyveler ve bunlardan üretilen işlenmiş gıdalar 5 10      
Tahıllar (karabuğday-fagopyrum sp.dahil) ve tahıl ürünleri 2 4      
Süt     0.05    
Süt tozu     0.5    
Peynir     0.25    
Bebek mamaları ve devam formülleri (süt bazlı)     0.05    
Bebek mamaları ve bebek gıdaları 1 2      
Baharat 5 10      
Diğer gıda maddeleri * 5 10      
İşlenmemiş tahıl taneleri (çeltik ve karabuğday dahil)       5  
Tahıllardan elde edilen bütün ürünler (tahıl bazlı işlenmiş ürünler ve doğrudan insan tüketimine sunulan tahıl taneleri)       3  
Kuru üzüm       10  
Elma suyu ve elma suyu içeren içecekler ve sirkeler **         50

Tablo-2

Gıda Maddelerindeki Maksimum Bakteriyel Toksin Seviyeleri

Bakteriyel Toksinler Gıda Maddesi Maksimum Seviye (µg/kg) Açıklama
Stafilokokların Enterotoksinleri Tüm gıda maddeleri * tespit edilmemeli ELISA testi
Botulin Tüm gıda maddeleri * tespit edilmemeli ELISA veya Eşdeğer hassasiyet sağlayan bir metod

* Bulunması muhtemel riskli gıdalar

** Konsantre ürünlerde tarifine uygun hazırlama soncundaki üründe bakılır.

 


EK-2

METAL VE METALOİDLER

Madde Gıda Maddesi Kabul edilebilir
En Yüksek
Değer (mg/kg)
Açıklama
Alüminyum Pasta ürünleri, bisküvi
Bira
Alkolsüz bira
15
2
2
 
Arsenik Yemeklik tuz
Meyve suyu, nektarı, şurupları
Vermut
Şarap
Alkolsüz içecekler
Kakao yağı şekerlemeleri
Katı ve sıvı yağlar (Kuyruk ve iç yağları dahil)
Kakao yağı
Margarin
Minarin
Kompozit ve dolgulu çikolata
Toz kakao ve toz kakao şeker karışımları
Çikolata
Şekerler (Beyaz şeker,pudra şekeri,dekstroz, laktoz, fruktoz)
Glukoz şurubu
Sirke
Yumuşakçalar
Kabuklular
Balıklar
Mayonez
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.5
0.1
0.5
0.1
0.1
1
1
0.5
1

1
1
1
1
1
0.1
 
Bakır İçkiler
Kakao yağı şekerlemeleri
Üzüm şırası
Meyve suları,meyve şurupları ve nektarlar
Alkolsüz vermut
Alkolsüz içecekler
Şekerler (Beyaz şeker, pudra şekeri, dekstroz monohidrat,dekstroz,laktoz,fruktoz)
Glukoz şurubu
Çikolata
Kompozit ve dolgulu çikolata
Toz kakao, kuru kakao-şeker karışımları
Tuz
Şarap
Bira
Alkolsüz bira
Yenilebilir katı ve rafine sıvı yağlar
Sızma ve ham bitkisel yağlar
Zeytinyağı
Hayvansal yağlar
Sade yağ
Margarin
Minarin
Mayonez
Sirke (Bakır+çinko)
Yumuşakçalar
Kabuklular
Balıklar
25
15
5
5
5
2
2

5
15
20
50
2
1
0.2
0.2
0.1
0.4
0.1
0.4
0.05
0.1
0.1
2
10
20
20
20
Bakır,demir,çinko toplamı (1 lt.% 100 alkol üzerinden)
Bor Şarap 80  
Civa Aşağıdaki paragrafta belirtilenler hariç su ürünleri (kabuklular ve yumuşakçalar dahil);

Aşağıdaki balıklarda;
Fener balığı (Lophius spp.),
Atlantik yayını/kedi balığı(Anarhicdas lupus),
Deniz levreği (Dicentrarchus labrax),
Morina benzeri balık ( Molva dipterygia ),
Torik (Sarda sarda),
Yılan balığı (Anguilla spp.),
Emperor ( hoplostethus atlanticus ),
Grenadier ( Coryphaenoides rupestris ),
Kalkan benzeri yassı balık (Hippoglossus Hippoglossus) ,
Kılıç balığı benzeri balık (Makaira spp.),
Turna (Esox lucius),
Torik/iri uskumruya benzer balık (Orcynopsis unicolor),
Portekiz köpek balığı (Centroscymnes coelolepis),
Vatoz (Raja spp.),
Mercan türü balıklar (Sebastes marinus ),
S.mentella, S. viviparus),
Kılıç benzeri balık (Istiophorus platypterus),
Kıl kuyruk yılan balığı (Lepidopus caudatus ,
Aphanopus carbo), Köpek balığı (tüm türleri),
Uskumru türü balıklar (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiousus, Gempylus serpens ), Mersin balığı (Acipenser spp.),
Kılıç balığı (Xiphias gladius),
Orkinos (Thunnus spp. ve Euthynnus spp.)

Tuz
Meyve suları, nektarları ve meyve şurupları
Alkolsüz vermut
Alkolsüz içecekler
Mantarlar


0.5


1.0


0.1
0.01
0.01
0.005
0.5

 
Çinko

İçkilerAlkolsüz elma şarabı
Meyve suları, seyreltik meyve suları,nektarları ve meyve şurupları
Alkolsüz vermut
Şarap
Alkolsüz içecekler
Yumuşakçalar
Kabuklular
Balıklar

255
5

5
5
2
50
50
50

Bakır, demir ve çinko toplamı % 100’lük alkolün 1 litresinde)
Demir İçkiler
Yenilebilir katı ve rafine sıvı yağlar
Konserve gıda
Zeytinyağı
Hayvansal yağlar
Sade yağ
Margarin
Minarin
Kakao yağı
Sirke
Meyve ve sebze suları
Sızma ve ham bitkisel yağlar
25
1.5
15
3.0
1.5
0.2
1.5
1.5
2
10
15
5
 
Kadmiyum a, b ve c bentlerinde belirtilen balık etleri için;
(Bütün olarak balık yenilmesi halinde bütün balığa maksimum değerler uygulanacaktır)
a) Canlı balık (0301), taze veya soğutulmuş, balık (0302) (balık filetosu ve 0304 grubunda belirtilen balık etleri hariç), Dondurulmuş balık (0303), (balık filetosu ve 0304 grubunda belirtilen balık etleri hariç), taze, soğutulmuş veya dondurulmuş Fileto veya diğer balık etleri (kıyılmış olabilir) (0304);
b) insan tüketimine uygun Kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura içinde balık, dumanlanmış balık (Dumanlama işlemi boyunca veya öncesinde pişirilmiş olsun veya olmasın) balık unları ve peleti.
c) Konserve edilmiş veya hazırlanmış balık, havyar ve balık yumurtlarından hazırlanan havyar benzeri ürünler

Aşağıdaki balık etleri için :
(Bütün olarak balık yenilmesi halinde bütün balığa maksimum değerler uygulanacaktır)
Dil balığı (Dicologoglossa cuneata),
Yılan balığı (Anguilla anguilla),
Avrupa hamsisi ((Engraulis encrasicholus)
Louvar or luvar (Luvarus imperialis),
İstavrit (Trachurus trachurus),
Kefal (Mugil labrosus labrosus),
Karagöz (Diplodus vulgaris),
Sardalya (Sardina pilchardus),
Sardalya türleri ( Sardine spp. ),
Torik ( Sarda sarda ),
Orkinos (Thunnus ve Euthynnus türleri ),

Kahverengi yengeç eti ve istakozun baş ve toraks eti ve benzer büyük kabuklular ( Nephropidae ve Palinuridae ) hariç tüm kabuklularda;

Çift kabuklu yumuşakçalarda;
Kafadan bacaklılarda;
(iç organları alınmış Cephalopodlar)

Tuz
Tahıllar (kepek, embriyo,buğday tanesi ve pirinç hariç)
Kepek, embriyo, buğday tanesi ve pirinç
Alkolsüz vermut
Alkolsüz içecekler
Şarap
Etler
Koyun, sığır, domuz ve kümes hayvanlarının karaciğerleri
Koyun, sığır, domuz ve kümes hayvanlarının böbrekleri
Lifli sebzeler, taze otlar, kerevizgiller ve kültür mantarı
Sebzeler ve meyveler (lifli sebzeler, taze otlar kültür mantarı, saplı sebzeler, köklü sebzeler ve patates hariç)
Kereviz hariç saplı sebzeler, köklü sebzeler ve soyulmuş patates
Soya fasulyesi
Yerfıstığı
Meyve suları,nektarlar,şuruplar
Meyveler
0.05
0.1


0.51.0
1.0


0.5
0.1

0.2
0.03
0.01
0.01
0.05
0.5

1.0

0.2
0.05


0.1

0.2
0.2
0.03
0.05
 
Kalay Konserve et suları
Konserve gıdalar
Dondurulmuş meyve ve sebzeler
Meyve suları
Tüm gıda maddeleri*
150
250
250
200
200
 
Kobalt Biralar
Alkolsüz biralar
0.2
0.2
 
Kurşun Süt**
Süttozu
Bebek mamaları ve bebek formülleri
Devam mamaları ve devam formülleri
Tuz
Şarap
Alkolsüz elma şarabı

a, b ve c bentlerinde belirtilen balık etleri için;
( Bütün olarak balık yenilmesi halinde bütün balığa maksimum değerler uygulanacaktır)
a) Canlı balık (0301), taze veya soğutulmuş balık (0302) (balık filetosu ve 0304 grubunda belirtilen balık etleri hariç),Dondurulmuş balık (0303), (balık filetosu ve 0304 grubunda belirtilen balık etleri hariç), Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş fileto veya diğer balık etleri (kıyılmış olabilir) (0304);
b) insan tüketimine uygun Kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura içinde balık, dumanlanmış balık ( Dumanlama işlemi boyunca veya öncesinde pişirilmiş olsun veya olmasın ) balık unları ve peleti.
c) Konserve edilmiş veya hazırlanmış balık, havyar ve balık yumurtlarından hazırlanan havyar benzeri ürünler
Aşağıdaki balık etleri için :
(Bütün olarak balık yenilmesi halinde bütün balığa maksimum değerler uygulanacaktır)
Dil balığı (Dicologoglossa cuneata),
Yılan balığı (Anguilla anguilla),
Benekli deniz levrek (Dicentrarchus punctatus),
İstavrit (Trachurus trachurus),
Kefal (Mugil labrosus labrosus),
Karagöz (Diplodus vulgaris),
Grunt (Pomadasys benneti)
Sardalya (Sardina pilchardus)
Sardalya benzeri türler ( Sardine spp. )
Torik ( Sarda sarda ),
Orkinos (Thunnus ve Euthynnus türleri )

Kahverengi yengeç eti hariç tüm kabuklularda;
Çift kabuklu yumuşakçalarda;
Kafadan bacaklılarda;
(iç organları alınmış Cephalopodlar)
Meyve suları, nektarları ve direkt tüketime sunulan konsantreler
Limon suyu
Alkolsüz vermut
Alkolsüz içecekler
Katı ve sıvı yağlar (süt yağı dahil)
Yenilebilir buzlu ürünler
Yabani mantar
Dondurulmuş meyve ve sebzeler
Meyveler (Üzümsü ve küçük meyveler hariç)
Üzümsü ve küçük meyveler
Konserve gıda
Kara buğday dahil tahıllar ve baklagiller
Sebzeler (Lahana, lifli sebzeler ve kültür mantarı ve taze otlar hariç) ve soyulmuş patates
Lahana, lifli sebzeler ve kültür mantarı
Sirke
Mayonez
Yenilebilir sakatat
Etler
Kültür mantarı
Baharat
Baharlı otlar (Maydanoz, tere v.b)
Kakao yağı ve şekerlemeleri
Toz kakao
Kakao yağı
Çikolata
Glukoz şurubu
Şekerler (Beyaz şeker, pudra şekeri,dekstroz, laktoz, fruktoz)
İçyağlar, kuyruk yağları,
Et suyu tableti
Konserve et suları
0.02
0.2
0.02
0.02
2
0.2
0.2

0.20.4


0.5
1.5
1.0

0.05

1.0
0.2
0.1
0.1
0.2
1
1
0.1
0.4
1
0.2
0.1

0.3
1
0.1
0.5
0.1
0.5
3
0.5
1
1
0.5
1
0.5
0.5

0.1
1.0
0.5
 
Monokloropropan-
1,2-diol
(3-MCPD)
Hidrolize bitkisel protein***
Soya sosu***
0.02
0.02
 
Nikel Yenilebilir sıvı yağlar
Margarinler
Minarin
Biralar
Alkolsüz biralar
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
 

* Bulunması muhtemel gıdalar

** Süt ürünleri için uygun konsantrasyon faktörü uygulanmalıdır.

*** Maksimum limit, %40 kuru madde içeren sıvı ürünler için verilmiş olup kuru maddede maksimum limit 0.05 mg/kg değerine karşılık gelmektedir. Maksimum limit kuru madde miktarına paralel olarak ayarlanmalıdır.

 


EK-3

YABANCI MADDE VE BİLEŞİKLER

Madde Gıda Maddesi Kabul edilebilir
En Yüksek
Değer (mg/kg)
Açıklama
Aromatik ve alifatik hidrokarbonlar Fındık,ceviz v.b. meyveler 10 Ambalaj materyalinden kaynaklanan (jüt çuvalı)
Benzo(a)piren Mantarlar
Kuru maya
Bitki infüzyonları
Çay
Katı ve sıvı yağlar
Margarinler
Minarinler
Balık ürünleri
Üzümsü meyveler
Hububat
Peynir
Sert çekirdekli meyveler
Yumuşak çekirdekli meyveler
Sebzeler
Etli ürünler
Hububat ürünleri
0.05
0.05
0.05
0.05
0.01
0.01
0.01
0.01
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
Kuru madde üzerinden
Kuru madde üzerinden
Kuru madde üzerinden
Kuru madde üzerinden
Kuru madde üzerinden
Kuru madde üzerinden
Kuru madde üzerinden
Füme
Çevreden kaynaklanan
Çevreden kaynaklanan
Çevreden kaynaklanan
Çevreden kaynaklanan
Çevreden kaynaklanan
Çevreden kaynaklanan
Füme
Çevreden kaynaklanan
Brom Şarap 1  
Butanol-1 Tüm gıda maddeleri 1 Alkollü içkiler, doğal aroma elde edilen aroma kaynakları hariç
Butanol-2 Tüm gıda maddeleri 1 Alkollü içkiler, doğal aroma elde edilen aroma kaynakları hariç
Dietil eter Tüm gıda maddeleri 2 Alkollü içkiler, doğal aroma elde edilen aroma kaynakları hariç
Dikloro-1,2-
propanol-2
Sıvı baharatlar 0.05  
Diklorometan Çay

Kahve

Tüm gıda maddeleri
5

2

0.02
Kafein ekstraksiyonu sonucu, ham ekstraktta, kuru madde üzerinden Kafein ekstraksiyonu sonucu, ham ekstraktta, kuru madde üzerinden Aroma maddelerinden taşınan
Diglukosid malvidol Şarap 15 Şarap hibridleri
Etilmetil keton Kahve

Çay
Katı ve sıvı yağlar

Margarinler

Minarinler

Tüm gıda maddeleri
20

20
5

5

5

1
Ham eksrakt, kafein ekstraksiyon kaynağı

Yağlı maddelerin fraksiyonlarından ayrılması ile Yağlı maddelerin fraksiyonlarından ayrılması ile Yağlı maddelerin fraksiyonlarından ayrılması ile Doğal aroma maddelerinden taşınan
Erusik asit Katı veya sıvı tüm yağlar

%5 den fazla yağ ilave edilen gıda maddeleri
Diğer gıda maddeleri
%5

%5

%10
Toplam yağ asitleri içeriği üzerinden hesaplanır
Toplam yağ asitleri içeriği üzerinden hesaplanır
Toplam yağ asitleri içeriği üzerinden hesaplanır
Florür Şarap 1  
Hekzan Soya esaslı ürünler
Yağsız, un ve proteinli gıda maddeleri
Kakao yağı

Yağsız hububat tohumları

Katı ve sıvı yağlar

Margarinler

Minarinler

Tüm gıda maddeleri
30
10

5

5

5

5

5

1Solvent ekstraksiyonu, yağ maddelerin ayrışması
Solvent ekstraksiyonu yağ maddelerin ayrışması
Solvent ekstraksiyonu yağ maddelerin ayrışması
Solvent ekstraksiyonu yağ maddelerin ayrışması
Solvent ekstraksiyonu yağ maddelerin ayrışması
(Yukarıdaki ürünlerin dışındaki gıda maddeleri)
Hidrokarbonlar
Halojenler
Tüm gıda maddeleri 0.05 Çevreden kaynaklanan
Histamin Tongiller, Uskumru ve Sardalya gibi Engraulidae, Scobridae ve Clupeidae familyasına ait balıklar Şaraplar 100*10
Bozulma indikatörü
Kloro-3-propandiol 1.2 Sıvı baharatlar 10  
Metil asetat Kahve
Çay
Sakkaroz
Tüm gıda maddeleri
20
20
1
1
 
Metilpropanol-1 Tüm gıda maddeleri 1 İçkiler, doğal aroma kaynakları hariç
Nitrat Marul
Bebek devam formülleri
Bebek mamaları
Diğer bebek ve çocuk gıdaları
Ispanak
Kırmızı pancar suyu
Rezene
Çin lahanası
(Brassica pekinesis)
Ispanak
Lahana
(Brassica oleracea L.)
Otlu peynir
Peynir
3500
250
40
400

3000
2500
2000
1500

2000
875

40
10


Konserve veya dondurulmuş
Nitrit Bebek mamaları 0.1  
Poliklorobifeniller** Balık ciğeri
Balık yumurtası
Etler
Kabuklu su ürünleri
Derisi dikenliler
Yumuşakçalar
Balıklar
Süt ve süt ürünleri
Yumurta
Diğer bebek ve çocuk gıdaları
Sebzeli gıda maddeleri
Bebek mamaları ve formülleri Devam mamaları ve formülleri
2
3
0.2
2
2
2
2
0.1
0.2
0.1

0.1
0.012


Yağlı madde üzerinden
Yağlı madde üzerinden
Bütün
Propanol-1 Tüm gıda maddeleri 1 İçkiler hariç, doğal aroma maddelerinden kaynaklanan
Propanol-2 Tüm gıda maddeleri 10 İçkiler hariç
Siklohekzan Tüm gıda maddeleri 1 Aroma maddelerinden kaynaklanan
Siyanür Sert çekirdekli meyve içkileri 100 Toplam HCN (% 100’lük alkolün 1 litresinde)
Sülfat Şarap 2000 K2SO4 üzerinden hesaplanan
Tetrakloroetilen Hayvan içyağları
Domuz eti
Kümes hayvanı
Zeytinyağı
Prinayağı
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
 
Uçucu nitrozaminler Biralar 0.0005 Toplam

* 9 adet numunenin ortalaması 100’ü geçmemelidir, iki örnekte 100 ppm den fazla 200 ppm den az olabilir.

Hiçbir numunede 200 ppm i geçmemelidir.

** 28,52,101,118,138,153,180 PCB lerin toplamı


Ideative Danışmanlık