2005/32

GIDA MADDELER İLE TEMASTA BULUNAN EPOKSİ TÜREVİ MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 04.07.2005-25865

Tebliğ No 2005/32

 

Amaç

Madde 1 - Bu Tebliğin amacı, gıda maddeleri ile temasta bulunan epoksi türevi madde ve malzemelerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesini, işlenmesini, depolanmasını, taşınmasını ve pazarlanmasını sağlamak üzere özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Tebliğ; son hali ile gıda maddeleri ile temasta bulunan aşağıdaki maddelerin bir veya daha fazlasından imal edilmiş madde ve malzemeleri kapsar:

- 2,2-bis(4-hidroksifenil)propan bis(2,3-epoksipropil) eter ve bunun bazı türevleri,

- bis(hidroksifenil)metan bis(2,3-epoksipropil)eterler ve bunların bazı türevleri,

- diğer novalak glisidil eterler ve bunların bazı türevleri

Bu Tebliğ; “ağır hizmet kaplamaları” olarak isimlendirilen özel kaplamalar ile kaplanmış, 10 000 litreden daha fazla bir dolum kapasitesine sahip depolama tankları veya kapları veya bunlara bağlı boru hatlarını kapsamaz.

Hukuki dayanak

Madde 3 - Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ne göre hazırlanmıştır.

Kısaltmalar

Madde 4 - Bu Tebliğde geçen;

BADGE: 2,2-bis(4-hidroksifenil)propan bis(2,3-epoksipropil) eteri

BFDGE: bis(hidroksifenil)metan bis(2,3-epoksipropil)eteri

NOGE: novalak glisidil eteri

ifade eder.

Tanımlar

Madde 5 - Bu Tebliğde geçen madde ve malzemeler;

- Plastiklerin herhangi bir tipinden imal edilmiş madde ve malzemeleri,

- Yüzey kaplamaları ile kaplanmış madde ve malzemeleri,

- Yapıştırıcıları

ifade eder.

Ürün Özellikleri

Madde 6 - Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

a) Bu Tebliğin 2 inci maddesinde belirtilen madde ve malzemeler için Ek 1’ de listelenen maddelerin migrasyonu, aynı ekte verilen limitleri aşan miktarda olmamalıdır.

b) Bu Tebliğin 2 inci maddesinde belirtilen madde ve malzemeler, Ek 1’ de listelenen BADGE ve türevlerinin toplamı eklendiğinde, Ek 2’ de listelenen maddelerin migrasyonu, aynı ekte verilen limitleri aşan miktarda olmamalıdır.

c) İkiden fazla aromatik halkalı ve klorohidrin fonksiyonları içeren türevleri de dahil en az bir epoksi grubu içeren ve aynı zamanda moleküler ağırlığı 1000 daltondan daha az olan NOGE bileşenlerinin miktarı, 2 inci maddede belirtilen madde ve malzemelerde analitik tolerans dahil 0,2 mg/ 6 dm2 tespit limitini geçmemelidir.

Bu Tebliğin amacına göre 6 ncı maddenin (c) bendinin birinci fıkrasında belirtilen tespit edilebilir limit kabul görmüş bir analiz metodu ile doğrulanmalıdır. Eğer böyle bir metot yoksa geçerli metodun geliştirilmesine kadar tespit limitindeki performans karakteristiği uygun olan bir analitik metot kullanılabilir.

Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme

Madde 7 – Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak ambalajlanmalı, etiketlenmeli ve işaretlenmelidir.

Numune alma ve analiz yöntemleri

Madde 8 – Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metodları bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınmalı ve uluslararası kabul görmüş analiz metodları uygulanmalıdır.

Avrupa Birliği’ne uyum

Madde 9 - Bu Tebliğ, 2002/16/EC sayılı “Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Epoksi Türevi Madde ve Malzemeler” ile ilgili Komisyon Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tescil ve denetim

Madde 10 – Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 11 - Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri bu Tebliğ’ in yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

Madde 12 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 - Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.EK-1

BADGE ve Bunun Belirli Türevlerinin Spesifik Migrasyon Limitleri

1) Aşağıdaki maddelerin migrasyon limitlerinin toplamı gıda maddelerinde veya gıda benzerlerinde analitik tolerans hariç olmak üzere 1 mg/kg veya “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği” nin 5 inci maddesinin (k) bendiyle sağlanan durumlarla uyumlu olarak 1 mg/6 dm2 yi geçmemelidir:

a) BADGE (=2,2-bis(4-hidroksifenil)propan bis(2,3-epoksipropil) eter;

b) BADGE.H2O

c) BADGE.HCl;

d) BADGE.2HCl;

e) BADGE.H2O.HCl

2) Migrasyon testi “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde veya Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği” ve “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği” nde yer alan kurallara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bununla birlikte, sulu gıda benzerlerinde bu değer, Ek-1 in 1 inci maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (e) bendlerinde listelenen beş maddenin migrasyon limitlerinin toplamının Ek-1 in 1 inci maddesinde de belirtilen limitleri geçemeyeceğinin gösterilmesi durumunda, madde veya malzeme sadece bu gıda ve/veya içeceklerle temasta kullanımı için etiketlenmedikçe aynı zamanda BADGE.2H2O içerebilir.

3) Bu Tebliğin amacına göre Ek-1 in 1 inci maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (e) bendlerinde listelenen maddelerin spesifik migrasyonu kabul görmüş bir analiz metodu ile tespit edilir. Eğer böyle bir metot mevcut değilse, kabul görmüş bir metot geliştirilene kadar performans karakteristikleri uygun olan bir analitik metot kullanılabilir.EK-2

BFDGE ve Bunun Belirli Türevlerinin Spesifik Migrasyon Limitleri

1) Aşağıdaki maddelerin migrasyon limitlerinin toplamı gıda maddelerinde veya gıda benzerlerinde analitik tolerans hariç olmak üzere 1 mg/kg veya “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği” nin 5 inci maddesinin (k) bendiyle sağlanan durumlarla uyumlu olarak 1 mg/6 dm2 yi geçmemelidir:

a) BFDGE (=bis(hidroksifenil)metan bis(2,3-epoksipropil)eterler);

b) BFDGE.H2O;

c) BFDGE.HCl;

d) BFDGE.2HCl;

e) BFDGE.H2O.HCl

2) Migrasyon testi “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde veya Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği” ve “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği” nde yer alan kurallara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bununla birlikte, sulu gıda benzerlerinde bu değer, Ek-2 nin 1 inci maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (e) bendlerinde listelenen beş maddenin migrasyon limitlerinin toplamının Ek-2 nin 1 inci maddesinde de belirtilen limitleri geçemeyeceğinin gösterilmesi durumunda, madde veya malzeme sadece bu gıda ve/veya içeceklerle temasta kullanımı için etiketlenmedikçe aynı zamanda BFDGE.2H2O içerebilir.

3) Bu Tebliğin amacına göre Ek-2 nin 1 inci maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (e) bendlerinde listelenen maddelerin spesifik migrasyonu kabul görmüş bir analiz metodu ile tespit edilir. Eğer böyle bir metot mevcut değilse, kabul görmüş bir metot geliştirilene kadar performans karakteristikleri uygun olan bir analitik metot kullanılabilir.

 


Ideative Danışmanlık