2005/31

GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ

Yetki Kanunu:Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete: 04.07.2005-25865

Tebliğ No : 2005/31

 

Amaç

Madde 1 - Bu Tebliğin amacı, gıda maddeleri ile temasta bulunan plastik madde ve malzemelerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesini,işlenmesini, depolanmasını, taşınmasını ve pazarlanmasını sağlamak üzere özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Tebliğ; sadece plastik olan madde veya malzemeleri, her biri sadece plastik olan ve iki veya daha fazla katmandan oluşan, yapıştırılarak veya başka şekilde birleştirilen ve son hali ile gıdaya temas edebilen veya etmesi tasarlanan madde veya malzemeleri kapsar. Madde ve malzemeler iki veya daha fazla katmandan oluşuyor ve bu katmanlardan bir veya birden fazlası plastik değilse, gıda ile direkt temasta bulunan katmanı plastik olsa dahi bu Tebliğ kapsamına dahil değildir.

Hukuki dayanak

Madde 3 - Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Tebliğde geçen; Plastik: Polimerizasyon, kondensasyon polimerizasyonu, katılım polimerizasyonu veya diğer benzer işlemlerle düşük molekül ağırlıklı moleküler bileşikleri ya da doğal makromoleküllerin kimyasal değişimi ile elde edilen organik makromoleküler bileşikleri ifade eder. Diğer bileşikler veya maddeler bu makromoleküler bileşiklere eklenebilir.Plastik olarak değerlendirilmeyen madde ve malzemeler: Verniklenmiş veya verniklenmemiş rejenere selüloz film, elastomerler ile doğal ve sentetik kauçuklar, plastiklerin eklenmesi ile modifiye edilmiş veya edilmemiş kağıt ve mukavva, mikrokristal vakslar ve/veya sentetik vakslar dahil olmak üzere parafin vakslar ve bu vaksların birbirleri ile ve/veya plastiklerle oluşturdukları vaks karışımlarından elde edilen yüzey kaplamaları, iyon değiştirici reçineler ve silikonlar plastik olarak değerlendirilmez.

Ürün özellikleri

Madde 5 - Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

a) Plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin gıda maddesine toplam geçiş miktarı madde veya malzemenin yüzey alanının desimetre karesinde 10 miligramdan fazla olamaz. Bu değer plastik madde veya malzemenin toplam migrasyon limiti olarak tanımlanır (mg/dm2). Ancak, gıda maddesine geçen serbest bileşenlerin toplam migrasyon limiti aşağıdaki durumlarda gıda maddesinin her kilogramı için 60 mg olacaktır (mg/kg):

-Dolum kapasitesi 500 mL’den az ve 10 L’den fazla olmayan kaplar veya doldurulabilir kaplar veya kap benzeri malzemeler,

-Doldurulabilen ve gıda ile temas eden yüzey alanının hesaplamasının yapılamadığı malzemeler, -Kapaklar, contalar, tıpalar ve benzeri kapatma malzemeleri.

 

b) Plastik madde ve malzemelerin imalatında kullanılan monomerler ile diğer başlangıç maddelerine ait kısıtlamalar Ek 2, A bölümünde verilmiştir.

c) Plastik madde ve malzemelerin imalatında kullanılan katkıların listesi kısıtlamaları ve/veya özellikleri ile birlikte Ek 3’ de verilmiştir.

d) Ek 2 Bölüm A da; -“Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği” nde Ek 2 listesinde yer alan kriterlere uygun olarak, Ek 2 B bölümüne bileşenler eklenerek veya,

-Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin (b) bendi dikkate alınarak Ek 2 A veya B bölümlerinde yer almayan yeni bileşenler eklenerek değişiklik yapılabilir.

e) Sıvı, toz veya dispersiyon yapıda bulunan reçinesel veya polimerize ürünlerden meydana gelen vernikler, laklar, boyalar gibi yüzey kaplama maddeleri, epoksi reçineler, yapıştırıcı veya yapışmayı kolaylaştırıcılar ile baskı mürekkeplerinin üretiminde kullanılan monomerler ve diğer başlangıç bileşenleri Ek 2, A ve B bölümlerindeki listelere henüz eklenmemiştir.

f) Sıvı, toz veya dispersiyon yapıda bulunan reçinesel veya polimerize ürünlerden meydana gelen vernikler, laklar, boyalar gibi yüzey kaplama maddeleri, epoksi reçineler, yapıştırıcı veya yapışmayı kolaylaştırıcılar ile baskı mürekkeplerinin imalatında kullanılan katkılar, renklendiriciler ve çözücüler Ek 3, A ve B bölümlerindeki listelere henüz eklenmemiştir.

g) Gıda ile temas eden ve sadece bakteriyel fermentasyon ile elde edilen ürünlere ait liste Ek 4 de verilmiştir.

h) “Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği” ile gıda katkı maddeleri olarak ve “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” nin “Gıda Aroma Maddeleri” başlıklı üç nolu bölümünde aroma maddeleri olarak kullanımına izin verilen katkı maddeleri;

-Son gıda maddesinde teknolojik bir fonksiyona sahip olan miktarlarda,

-Gıda katkı maddesi veya aroma maddesi olarak kullanımına izin verilen katkı maddeleri “Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği” veya “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” nin “Gıda Aroma Maddeleri” başlıklı üç nolu bölümünde veya bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınırlamaları aşan miktarlarda,

-Gıda katkı maddesi veya aroma maddesi olarak kullanımına izin verilmeyen katkılar bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınırları aşan miktarlarda gıda maddelerine geçmemelidir.

ı) Perakende satış dışındaki pazarlama aşamalarında gıda maddeleri ile temas etmesi tasarlanan ve bu maddenin (c) bendinde belirtilen katkıları içeren plastik madde ve malzemelerin beraberinde bu Tebliğin 6 ıncı maddesinde belirtilen bilgileri içeren yazılı bir beyan yer almalıdır.

i) Plastik madde ve malzemeler ile ilgili genel özellikler Ek 5 A bölümünde, bazı maddeler ile ilgili diğer özellikler ise Ek 2, Ek 3, Ek 4 ve Ek 5 B bölümünde verilmiştir.

j) “Kısıtlamalar ve/veya Özellikler” sütununda yer alan parantez içindeki sayıların açıklaması Ek 6 da verilmiştir.

k) Spesifik migrasyon limitleri Ek 2 ve Ek 3 deki listelerde mg/kg olarak ifade edilmiştir. Ancak aşağıdaki durumlarda bu limitler mg/dm2 olarak verilmiştir: -500 mL’den daha az veya 10 L’den fazla dolum hacmine sahip, kaplar veya doldurulabilir kaplar veya kap benzeri malzemeler,

- Temas ettiği gıda maddesinin miktarı ile o maddenin yüzey alanı arasında pratik olarak bir ilişki kurulamayan tabaka, film gibi doldurulamayan malzemeler. Bu durumlarda, Ek 2 ve Ek 3 de mg/kg olarak verilen limitler klasik çevirme faktörü olan 6 ile bölünerek mg/dm2 cinsinden ifade edilir.

l) Gıda ile temasta bulunan plastik madde ve malzemelerin migrasyon limitlerinin uygunluğunun “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği”, “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği” nde yer alan ve Ek 1 de verilen kurallara uygun olarak doğrulanması gerekir.

m) Toplam migrasyonda tespit edilen miktar bu maddenin (l) bendinde belirtilen spesifik migrasyon limitlerinin aşılmadığını gösteriyorsa, bu maddenin (l) bendinde belirtilen spesifik migrasyon limitleri ile uygunluğunun doğrulanması zorunlu değildir.

n) Madde veya malzemelerdeki kalıntı maddelerinin migrasyonunun tamamının gerçekleştiği varsayıldığında, spesifik migrasyon limitinin aşılmaması sağlanabiliyorsa, bu maddenin (l) bendinde belirtilen spesifik migrasyon limitleri ile uygunluğunun doğrulanması zorunlu değildir.

o) Bu maddenin (l) bendinde belirtilen spesifik migrasyon limitleri ile uygunluğunun doğrulanması; bitmiş madde ve materyallerdeki madde miktarının belirlenmesi veya o madde miktarı ile maddenin spesifik migrasyon değeri arasında bir ilişkinin kurulması ile sağlanır. Bu da ya yeterli deneysel çalışmalarla ya da bilimsel delillere dayalı genel olarak kabul görmüş olan difüzyon modelleri uygulanmasıyla sağlanabilir. Madde veya materyallerin spesifik migrasyon limitlerine uygun olmadığını göstermek için tahmin edilen migrasyon değerinin deneysel çalışmalarla doğrulanması zorunludur.

Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme

Madde 6 – Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak ambalajlanmalı, etiketlenmeli ve işaretlenmelidir. Bu kurallara ek olarak; perakende satış dışındaki pazarlama aşamalarında gıda maddeleri ile temas etmesi tasarlanan plastik madde ve malzemelere; “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği” nin “Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme” başlıklı altıncı maddesinin (f) bendine göre yazılı beyan içeren bilgi eşlik edecektir.

Numune alma ve analiz yöntemleri

Madde 7 – Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metodları bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınmalı ve uluslararası kabul görmüş analiz metodları uygulanmalıdır.

Avrupa Birliği’ne uyum

Madde 8 - Bu Tebliğ, 2002/72/EC sayılı “Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler” ile ilgili Komisyon Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tescil ve denetim

Madde 9 – Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 10 - Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri bu Tebliğ’ in yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

Madde 11 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


EK-1

Migrasyon Limitlerinin Uygunluğunun Kontrolünde Uygulanabilir İlave Koşullar

a) Genel Koşullar

1)“Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği” nde verilen migrasyon test sonuçları karşılaştırılırken tüm gıda benzerlerinin özgül ağırlıkları 1 kabul edilir. Gıda benzerinin litresine geçen bileşen veya bileşenlerin miligramı sayısal olarak gıda benzerinin kilogramına geçen bileşen veya bileşenlerin miligramı ile aynıdır. “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği” nde belirtilen kurallarda her kilogram gıda maddesine geçen bileşen veya bileşenlerin miligramı içinde aynı yaklaşım geçerlidir.

2) Migrasyon testlerinde test koşulları ve gerçek koşullar arasında farklılık mevcut olup, test koşullarının gerçek koşullara göre düzeltilmesi için aşağıdaki formül uygulanır: Burada;

M: Migrasyon (mg/kg)

m: Migrasyon testi sırasında numuneye geçen bileşenin mg olarak miktarı

a1: Migrasyon testi sırasında gıda veya gıda benzeri ile temasta bulunan numunenin dm2 olarak yüzey alanı a2: Gerçek kullanım koşullarında madde veya malzemenin dm2 olarak yüzey alanı

q: Gerçek kullanım koşullarında madde veya malzeme ile temas eden gıda maddesinin gram olarak miktarı

3)Migrasyon tayini madde veya malzeme üzerinde ya da eğer bu durum pratikte mümkün değil ise ya madde ve malzemeden alınan örnekler ya da bu madde ve malzemeyi temsil eden uygunluktaki örnekler kullanılarak yapılır. Numune, temasta bulunduğu gıda maddesi veya gıda benzeri ile gerçek kullanım koşullarındaki temasını temsil edecek bir şekilde yerleştirilecektir. Bu deney, sadece gerçek kullanımdaki gıda maddesi ile teması amaçlanan numunenin ilgili kısımlarının gıda maddesi ile veya gıda benzeri ile temas edecek şekilde düzenlenmelidir. Bu durum özellikle birkaç kattan oluşan madde ve malzemeler, kapaklar ve benzerleri için önemlidir. Kapaklar, contalar, tıpalar ve benzeri kapatma malzemeleri migrasyon testleri, bu maddelerin normal kapama koşulları veya öngörülen kullanım koşullarına uygun bir şekilde kapların üzerine takılmasıyla yapılmalıdır. Migrasyon limitlerinin uygunluğunu göstermek için daha şiddetli deney koşullarının kullanılmasına bütün durumlarda izin verilebilmelidir.

4)Migrasyon limitlerinin doğrulanmasında madde veya malzeme örneği gıda maddesi veya uygun bir gıda benzeri ile temas edecek şekilde, “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği” ve “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği” ne uygun olarak gerçek kullanımdaki temas şartlarını sağlayacak zaman ve sıcaklık seçilerek yerleştirilir. Tavsiye edilen zamanın sonunda örnekten gıda maddesine veya gıda benzerine geçen bir veya daha fazla bileşenin spesifik migrasyon ve/veya bileşenlerin toplam migrasyon analitik olarak tespit edilir.

5)Gıda maddeleri ile defalarca kullanımı söz konusu olan bir madde veya malzemede migrasyon test veya testleri “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği” ile uyumlu olarak her seferinde başka bir gıda maddesi veya gıda benzeri kullanılarak aynı örnek üzerinde üç kez tekrarlanır. Uygunluğu, üçüncü test sonucunda bulunan migrasyon seviyesine göre kontrol edilir. Ancak migrasyon limit veya limitleri birinci testte aşılmamış ise, ikinci ve üçüncü testlerde de migrasyon seviyesi yükselmiyorsa ilave başka test gerekli değildir.

b) Toplam Migrasyon İle İlgili Özel Kurallar:

1) Eğer “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği” ve “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği” ne uygun olarak sulu gıda benzerleri kullanılıyorsa örneğin, geçirdiği toplam bileşenlerin miktarı gıda benzerinin buharlaştırılması ve kalıntının tartımı ile analitik olarak tespit edilebilir. Eğer, rektifiye zeytinyağı veya onun yerine geçebilen gıda benzerleri kullanılıyorsa işlem aşağıdaki gibi yürütülür: Madde veya malzeme örneği gıda benzeri ile temasta bulunmadan önce ve sonra tartılır. Örnek tarafından absorbe edilen gıda benzeri ekstrakte edilir ve miktar olarak belirlenir. Gıda benzerinin bulunan miktarı, gıda benzeri ile temas ettikten sonra ölçülen örnek ağırlığından çıkartılır. Başlangıçtaki ve sondaki doğrulanmış ağırlıklar arasındaki fark incelenen örneğin toplam migrasyonunu gösterir. Madde veya malzemenin gıda maddeleri ile tekrar teması söz konusu olduğunda ve Ek 1 in (a) maddesinin 5 inci bendinde de tanımlanan testin uygulanmasının teknik olarak imkansız olduğu durumlarda o teste modifikasyonlar kabul edilebilir, bunlarda üçüncü test sırasında oluşan olası migrasyon düzeyi sağlanmalıdır. Bu olası modifikasyonlardan biri aşağıda açıklanmıştır: Test madde ve malzemeden benzer 3 numune üzerinde yapılır. Bunlardan biri, uygun olan teste tabii tutularak toplam migrasyon değeri belirlenir. (M1) 2. ve 3. numuneler için toplam migrasyon testleri aynı sıcaklık şartlarında ancak belirlenen temas süresinin iki veya üç katı olacak şekilde gerçekleştirilir ve her bir durum için toplam migrasyon değeri belirlenir.(Sırasıyla M2 ve M3) M1 veya M3-M2 de toplam migrasyon limitini aşmaması koşuluyla madde veya malzemenin uygunluğu kabul edilir.

) Bir madde veya malzemenin toplam migrasyon limiti seviyeyi aşmışsa, aşağıda belirtilen analitik toleranslar içinde bu Tebliğ ile uyumlu olduğu kabul edilir. Aşağıdaki analitik toleranslar dikkate alınacaktır: -Rektifiye edilmiş zeytinyağı veya yerine geçebilecek maddeler kullanılarak yapılan migrasyon testlerinde 20 mg/kg veya 3 mg/dm2

-“ Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği” ve “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği” ne uygun olarak diğer gıda benzerlerinin kullanıldığı migrasyon testlerinde 12 mg/kg veya 2 mg/ dm2

3) “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği” Ek 2 (c) deki koşullar ile ilgili yargılar hariç olmak üzere, rektifiye edilmiş zeytinyağı veya yerine geçebilecek maddelerin kullanıldığı migrasyon testlerinde kesin ispatı olan özel analitik metodun teknik açıdan uygulamadığı durumlarda toplam migrasyon limitinin uygunluğunun kontrolü yapılmayacaktır. Bu tür herhangi bir durumda Ek 2 deki listede spesifik migrasyon limitleri veya diğer sınırlamaları verilen bileşikler dışındakiler için toplam migrasyon limiti olan 60 mg/kg veya 10 mg/dm2 uygulanır. Ancak tüm spesifik migrasyonların toplamı toplam migrasyon limitini geçmemelidir.


EK-2

Plastik Madde ve Malzemelerin Üretiminde Kullanılabilen Monomerlerin ve Diğer Başlangıç Maddelerinin Listesi

 

a) Genel Giriş

1) Bu ek monomerler veya diğer başlangıç maddelerinin listesini kapsamaktadır. Bu listenin içeriği; -Makromolekülleri oluşturmak için kondensasyon polimerizasyonu, katılım polimerizasyonu veya başka herhangi bir benzer işlemin dahil olduğu polimerizasyona maruz kalmış bileşikler,

-Modifiye edilmiş makromoleküllerin üretiminde kullanılan doğal veya sentetik makro moleküler maddeler, eğer bu maddeleri sentezlemek için monomer veya diğer başlangıç maddelerinin sentezi gerekiyorsa bunlar listeye dahil edilmemiştir.

-Doğal olarak bulunan veya sentetik makromoleküler maddeleri modifiye etmek için kullanılan bileşikler.

2) Bu liste izin verilmiş asitlerin alüminyum, amonyum, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, sodyum ve çinkonun çift tuzlar ve asit tuzları dahil olmak üzere tuzlarını, fenolleri veya izin verilmiş alkolleri kapsamaz. Bununla birlikte listede isimleri yer alan “...asit(ler), tuzlar” eğer serbest asitlere karşılık geliyorsa anılmamıştır. Bu kapsamda “tuzlar” terimi, “alüminyum, amonyum, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, sodyum ve çinko tuzları” anlamına gelir.

3) Liste mevcut olmasına rağmen aşağıdaki bileşikleri kapsamaz.

a) Son üründe mevcut olabilen bileşikler:

-Kullanılan maddelerin içindeki safsızlıklar,

-Reaksiyon ara ürünleri,

-Parçalanma ürünleri

b) Karışımlarında olduğu gibi oligomerler ve doğal veya sentetik makromoleküler maddeler, eğer monomerlerin veya başlangıç maddelerinin sentezlenmesi gerekiyorsa bunlar listeye dahil edilmiştir,

c) İzin verilen bileşenlerin karışımları. Madde ve malzemelerin içerdiği (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen maddeler “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği” nin 4 üncü maddesinin (a) bendinde verilen özellikleri taşımalıdır.

4) Maddeler analitik saflıkta olmalıdır.

5) Liste aşağıdaki bilgileri içermektedir.

Sütun 1 (Ref. No): Listedeki maddelerin EEC ambalaj malzemelerinin referans numarası,

Sütun 2 (CAS No): CAS Kimyasal Abstraktlar Servisi kayıt numarası,

Sütun 3 (Ad): Kimyasal adı

Sütun 4 (Kısıtlamalar ve/veya özellikler): Bu bölüm aşağıdaki bilgileri içerir:

-SML: Spesifik migrasyon limiti

-QM: Bitmiş madde ve malzemede maddenin izin verilen maksimum miktarı

-QMA: Gıda maddesi ile temas eden yüzey miktarı her 6 dm2 için mg olarak ifade edilen bitmiş madde ve malzemede maddenin izin verilen maksimum miktarı

-Spesifik olarak ifade edilen herhangi bir kısıtlama

-Madde veya polimerle ilgili herhangi bir çeşit özellik

6) Eğer listede görülen bir bileşiğin tek bir bileşeni aynı zamanda genel bir terim ile ifade edilmiş ise bu maddeye uygulanan kısıtlamalar bağımsız maddeye de uygulanır.

7) CAS numarası ile kimyasal adı arasında herhangi bir çelişki bulunduğunda, kimyasal adı CAS numarasına göre daha öncelikli olacaktır. EINECS de rapor edilen CAS numarası ile CAS tescili arasında bir çelişki bulunuyorsa, CAS tescilinde bulunan CAS numarası uygulanacaktır.

8) Tablonun dördüncü sütununda kullanılan kısaltmaların veya ifadelerin birkaçının anlamı aşağıda verilmiştir:

-DL: Analiz metodunun tespit limiti

-FP: Bitmiş madde veya malzeme -NCO: İzosiyanat parçacığı

-ND: Tespit edilemeyen. Bu Tebliğde “tespit edilemeyen” ifadesinin anlamı öngörülen tespit limitinde geçerli analiz metodu ile tespit edilemeyen bileşen için kullanılmaktadır. Eğer böyle bir metot mevcut değilse, tespit limitindeki performans karakteristiği uygun olan bir analitik metot kullanılabilir, geçerli metodun geliştirilmesi gündeme alınabilir.

-QM: Madde ve malzemedeki kalıntı bileşiklerinin izin verilen maksimum miktarıdır. Bu Tebliğin amacına göre madde veya malzemelerdeki bileşiklerin miktarı kabul görmüş bir analiz metodu ile tespit edilir. Eğer böyle bir metot mevcut değilse, kabul görmüş bir metot geliştirilene kadar spesifik limitlerde performans karakteristikleri uygun olan bir analitik metot kullanılabilir.

-QM(T): Parçacıkların veya belirtilen bileşiklerin toplamı olarak ifade edilen madde veya malzemedeki kalıntı bileşiklerinin izin verilen maksimum miktarıdır. Bu Tebliğin amacına göre madde veya malzemelerdeki bileşiklerin miktarı kabul görmüş bir analiz metodu ile tespit edilir. Eğer böyle bir metot mevcut değilse, kabul görmüş bir metot geliştirilene kadar spesifik limitlerde performans karakteristikleri uygun olan bir analitik metot kullanılabilir.

-QMA: Gıda maddesi ile temasta bulunan her 6 dm2 lik yüzeyde mg olarak ifade edilen bitmiş madde veya malzemede izin verilen maksimum kalıntı bileşiklerin miktarıdır. Bu Tebliğin amacına göre madde veya malzemelerdeki bileşiklerin miktarı kabul görmüş bir analiz metodu ile tespit edilir. Eğer böyle bir metod mevcut değilse, kabul görmüş bir metod geliştirilene kadar spesifik limitlerde performans karakteristikleri uygun olan bir analitik metod kullanılabilir.

-QMA(T): Gıda maddesi ile temasta bulunan her 6 dm2 lik yüzeyde belirtilen toplam parçacık veya bileşiğin mg olarak ifade edilen bitmiş madde veya malzemede izin verilen maksimum kalıntı bileşiklerin miktarıdır. Bu Tebliğin amacına göre madde veya malzemelerdeki bileşiklerin miktarı kabul görmüş bir analiz metodu ile tespit edilir. Eğer böyle bir metod mevcut değilse, kabul görmüş bir metod geliştirilene kadar spesifik limitlerde performans karakteristikleri uygun olan bir analitik metod kullanılabilir.

-SML: Aksi belirtilmedikçe gıda da veya gıda benzerlerindeki spesifik migrasyon limitidir. Bu Tebliğin amacına göre madde veya malzemelerdeki spesifik migrasyon kabul görmüş bir analiz metodu ile tespit edilir. Eğer böyle bir metod mevcut değilse, kabul görmüş bir metod geliştirilene kadar spesifik limitlerde performans karakteristikleri uygun olan bir analitik metod kullanılabilir.

-SML(T): Gıdadaki veya gıda benzerindeki parçacık veya bileşiklerin toplamı olarak ifade edilen spesifik migrasyon limitidir. Bu Tebliğin amacına göre madde veya malzemelerdeki spesifik migrasyon kabul görmüş bir analiz metodu ile tespit edilir. Eğer böyle bir metod mevcut değilse, kabul görmüş bir metod geliştirilene kadar spesifik limitlerde performans karakteristikleri uygun olan bir analitik metod kullanılabilir.

BÖLÜM A

İzin Verilen Monomerler ve Diğer Başlangıç Maddeleri Listesi

REF No:
(1)
CAS No:
(2)
İsim
(3)
Kısıtlamalar ve /veya Özellikler
(4)
10030 000514-10-3 Abietik asit  
10060 000075-07-0 Asetaldehit SML(T)=6 mg/kg (2)
10090 000064-19-7 Asetik asit  
10120 000108-05-4 Asetik asit, vinil ester SML=12 mg/kg
10150 000108-24-7 Asetik anhidrit  
10210 000074-86-2 Asetilen  
10599/90A 061788-89-4 (C18) doymamış, distile edilmiş yağ asitleri dimerleri QMA(T)=0.05 mg/6 dm2 (27)
10599/91 061788-89-4 (C18) doymamış, distile edilmemiş yağ asitleri dimerleri QMA(T)=0.05 mg/6 dm2 (27)
10599/92A 068783-41-5 (C18) doymamış, distile edilmiş hidrojenize yağ asitleri dimerleri QMA(T)=0.05 mg/6 dm2 (27)
10599/93 068783-41-5 (C18) doymamış, distile edilmemiş hidrojenize yağ asitleri dimerleri QMA(T)=0.05 mg/6 dm2 (27)
10630 000079-06-1 Akrilamid SML=ND (DL=0.01 mg/kg)
10660 015214-89-8 2-Akrilamido-2-Metilpropansülfonik asit SML=0.05 mg/kg
10690 000079-10-7 Akrilik asit  
10750 002495-35-4 Akrilik asit, benzil ester  
10780 000141-32-2 Akrilik asit, n-bütil ester  
10810 002998-08-5 Akrilik asit, sek-bütil ester  
10840 001663-39-4 Akrilik asit, ter-bütil ester  
11000 050976-02-8 Akrilik asit, disiklopentadienil ester QMA=0.05 mg/6 dm2
11245 002156-97-0 Akrilik asit, dodesil ester SML=0.05 mg/kg (1)
11470 000140-88-5 Akrilik asit, etil ester  
11510 000818-61-1 Akrilik asit, hidroksietil ester Bak Akrilik asit, etilenglikollü monoester
11530 000999-61-1 Akrilik asit, 2-hidroksipropil ester QMA=0.05 mg/6 dm2 (Akrilik asit, 2-hidroksipropil ester ve akrilik asit, 2-hidroksiisopropil ester toplamı için ve Ek-5 de verilen özelliklere uygun olarak)
11590 000106-63-8 Akrilik asit, izobütil ester  
11680 000689-12-3 Akrilik asit, izopropil ester  
11710 000096-33-3 Akrilik asit, metil ester  
11830 000818-61-1 Akrilik asit, etilenglikollü monoester  
11890 002499-59-4 Akrilik asit, n-oktil ester  
11980 000925-60-0 Akrilik asit, propil ester  
12100 000107-13-1 Akrilonitril SML=ND (DL=0.02 mg/kg, analitik tolerans dahil)
12130 000124-04-9 Adipik asit  
12265 004074-90-2 Adipik asit, divinil ester QM=5 mg/kg son üründe veya yalnızca komonomer kullanımı için
12280 002035-75-8 Adipik anhidrit  
12310   Albumin  
12340   Albumin, formaldehit ile koagüle edilmiş  
12375   Alifatik, monohidrik, doymuş, düz zincirli, primer (C4-C22) alkoller  
12670 002855-13-2 1-Amino-3-aminometil-3,5,5 trimetilsiklohekzan SML=6 mg/kg
12761 000693-57-2 12-Aminododekanoik asit SML=0.05 mg/kg
12763 000141-43-5 2-Aminoetanol SML=0.05 mg/kg “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği” nde belirtilen gıda benzeri D nin kullanıldığı gıdalarla temas eden polimerlerde kullanılmaz ve gıda ile direkt teması olmamak üzere sadece pet katmanının arkasında kullanılır
12765 084434-12-8 N-(2-Aminoetil)-beta-alanin, sodyum tuzu SML=0.05 mg/kg
12788 002432-99-7 11-Aminoandekanoik asit SML=5 mg/kg
12789 007664-41-7 Amonyak  
12820 000123-99-9 Azelaik asit  
12970 004196-95-6 Azelaik anhidrit  
13000 001477-55-0 1,3-Benzendimetanamin SML=0.05 mg/kg
13060 004422-95-1 1,3,5-Benzentrikarboksilik asit triklorid QMA=0.05 mg/6 dm2 (1,3,5-Benzentrikarboksilik asit olarak ölçülen)
13075 000091-76-9 Benzoguanamin Bak. 2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazin
13090 000065-85-0 Benzoik asit  
13150 000100-51-6 Benzil alkol  
13180 000498-66-8 Bisiklo(2.2.1)hept-2-en(=Norbornen) SML=0.05 mg/kg
13210 001761-71-3 Bis(4-aminosiklohekzil)metan SML=0.05 mg/kg
13323 000102-40-9 1,3-Bis(2-hidroksietoksi)benzen SML=0.05 mg/kg
13326 000111-46-6 Bis(2-hidroksietil)eter Bak. Dietilenglikol
13380 000077-99-6 2,2-Bis(hidroksimetil)-1-bütanol Bak. 1,1,1-Trimetilolpropan
13390 000105-08-8 1,4-Bis(hidroksimetil)siklohekzan  
13395 004767-03-7 2,2-Bis(hidroksimetil)propiyonik asit QMA=0.05 mg/6 dm2
13480 000080-05-7 2,2-Bis(4-hidroksifenil)propan SML(T)=0,6 mg/kg (28)
13510 001675-54-3 2,2-Bis(4-hidroksifenil)propan bis(2,3-epoksipropil) eter (=BADGE) “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Epoksi Türevi Madde ve Malzemeler Tebliği” nde yer alan hükümlere uygun olarak
13530 038103-06-9 2,2-Bis(4-hidroksifenil)propan bis(fitalik anhidrit) SML=0.05 mg/kg
13550 000110-98-5 Bis(hidroksipropil) eter Bak. Dipropilenglikol
13560 0005124-30-1 Bis(4-izosiyanatosiklohekzil)metan Bak. Disiklohekzilmetan-4,4'-diizosiyanat
13600 047465-97-4 3,3-Bis(3-metil-4-hidroksifenil)2-indolinon SML=1,8 mg/kg
13607 000080-05-7 Bisfenol A Bak. 2,2-Bis(4-hidroksifenil)propan
13610 001675-54-3 Bisfenol A bis(2,3-epoksipropil) eter Bak. 2,2-Bis(4-hidroksifenil)propan bis(2,3-epoksipropil) eter
13614 038103-06-9 Bisfenol A bis(fitalik anhidrit) Bak. 2,2-Bis(4-hidroksifenil)propan bis(fitalik anhidrit)
13617 000080-09-1 Bisfenol S Bak.4,4'-Dihidroksidifenil sülfon
13620 010043-35-3 Borik asit SML(T)=6 mg/kg (23) (Bor cinsinden ifade edilen) “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak
13630 000106-99-0 Bütadien QM=1mg/kg son üründe veya SML=tespit edilemeyen limitte (DL=0.020 mg/kg, analitik tolerans dahil)
13690 000107-88-0 1,3-Bütandiol  
13720 000110-63-4 1,4-Bütandiol SML(T)=0.05 mg/kg (24)
13780 002425-79-8 1,4-Bütandiol bis(2,3-epoksipropil) eter QM=1 mg/kg son üründe (epoksi grup cinsinden ifade edilen, Molekül ağırlığı 43’ e eşit olan)
13810 000505-65-7 1,4-Bütandiol formal QMA=0.05 mg/6 dm2
13840 000071-36-3 1-Bütanol  
13870 000106-98-9 1-Büten  
13900 000107-01-7 2-Büten  
13932 000598-32-3 3-Büten-2-ol QMA=ND(DL=0.02 mg/6 dm2) (Sadece polimetrik katkıların hazırlanmasında komonomer olarak kullanılır)
14020 000098-54-4 4-ter-Bütilfenol SML=0.05 mg/kg
14110 000123-72-8 Bütiraldehit  
14140 000107-92-6 Bütirik asit  
14170 000106-31-0 Butirik anhidrit  
14200 000105-60-2 Kaprolaktam SML(T)=15 mg/kg (5)
14230 002123-24-2 Kaprolaktam sodyum tuzu SML(T)=15 mg/kg (5) (Kaprolaktam cinsinden ifade edilen)
14320 000124-07-2 Kaprilik asit  
14350 000630-08-0 Karbon monoksit  
14380 000075-44-5 Karbonil klorid QM=1 mg/kg son üründe
14411 008001-79-4 Kastor yağı  
14500 009004-34-6 Selüloz  
14530 007782-50-5 Klor  
14570 000106-89-8 1-Kloro-2,3-epoksipropan Bak. Epiklorohidrin
14650 000079-38-9 Klorotrifloroetilen QM=0.5 mg/6 dm2
14680 000077-92-9 Sitrik asit  
14710 000108-39-4 m-Krezol  
14740 000095-48-7 o-Krezol  
14770 000106-44-5 p-Krezol  
14800 003724-65-0 Krotonik asit QMA(T)=0.05 mg/6 dm2 (33)
14841 000599-64-4 4-Kümilfenol SML=0.05 mg/kg
14880 000105-08-8 1,4-Siklohekzandimetanol Bak.1,4-Bis(hidroksimetil)siklohekzan
14950 003173-53-3 Siklohekzil izosiyanat QM(T)=1 mg/kg son üründe (NCO cinsinden ifade edilen) (26)
15030 000931-88-4 Siklookten SML=0.05 mg/kg. Sadece “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği” nde belirtilen gıda benzeri A nın kullanıldığı gıdalarla temas eden polimerlerde kullanılır.
15070 001647-16-1 1,9-Dekadien SML=0.05 mg/kg
15095 000334-48-5 Dekanoik asit  
15100 000112-30-1 1-Dekanol  
15130 000872-05-9 1-Deken SML=0.05 mg/kg
15250 000110-60-1 1,4-Diaminobütan  
15272 000107-15-3 1,2-Diaminoetan Bak. Etilendiamin
15274 000124-09-4 1,6-Diaminohekzan Bak. Hekzametilendiamin
15310 000091-76-9 2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazin QMA=5 mg/6 dm2
15565 000106-46-7 1,4-Diklorobenzen SML=12 mg/kg
15610 000080-07-9 4,4'-Diklorodifenil sülfon SML=0.05 mg/kg
15700 005124-30-1 Disiklohekzilmetan-4,4'-diizosiyanat QM(T)=1 mg/kg (NCO cinsinden ifade edilen) (26)
15760 000111-46-6 Dietilenglikol SML(T)=30 mg/kg (3)
15790 000111-40-0 Dietilentriamin SML=5 mg/kg
15820 000345-92-6 4,4'-Diflorbenzofenon SML=0.05 mg/kg
15880 000120-80-9 1,2-Dihidroksibenzen SML=6 mg/kg
15910 000108-46-3 1,3-Dihidroksibenzen SML=2.4 mg/kg
15940 000123-31-9 1,4-Dihidroksibenzen SML=0.6 mg/kg
15970 000611-99-4 4,4'-Dihidroksibenzofenon SML(T)=6 mg/kg (15)
16000 000092-88-6 4,4'-Dihidroksibifenil SML=6 mg/kg
16090 000080-09-1 4,4'-Dihidroksidifenil sulfon SML=0.05 mg/kg
16150 000108-01-0 Dimetilaminoetanol SML=18 mg/kg
16210 006864-37-5 3,3'-Dimetil-4,4'-diaminodiklohekzilmetan SML=0.05 mg/kg (32) Sadece poliamidlerde kullanılır.
16240 000091-97-4 3,3'-Dimetil-4,4'-diizosiyanatobifenil QM(T)=1 mg/kg (NCO cinsinden ifade edilen) (26)
16360 000576-26-1 2,6-Dimetilfenol SML=0.05 mg/kg
16390 000126-30-7 2,2'-Dimetil-1,3-propandiol SML=0.05 mg/kg
16450 000646-06-0 1,3-Dioksolan SML=0.05 mg/kg
16480 000126-58-9 Dipentaeritritol  
16540 000102-09-0 Difenil karbonat SML=0.05 mg/kg
16570 004128-73-8 Difenileter-4,4'-diizosiyanat QM(T)=1 mg/kg (NCO cinsinden ifade edilen) (26)
16600 005873-54-1 Difenilmetan-2,4'-diizosiyanat QM(T)=1 mg/kg (NCO cinsinden ifade edilen) (26)
16630 000101-68-8 Difenilmetan-4,4'-diizosiyanat QM(T)=1 mg/kg (NCO cinsinden ifade edilen) (26)
16650 000127-63-9 Difenil sülfon SML(T)=3 mg/kg (25)
16660 000110-98-5 Dipropilenglikol  
16690 001321-74-0 Divinilbenzen QMA=0.01 mg/6 dm2 veya SML=ND (DL=0.02 mg/kg, analitik tolerans dahil) (Divinilbenzen ve etilvinilbenzen toplamı için ve Ek-5 de verilen özelliklere uygun olarak)
16694 013811-50-2 N,N'-Divinil-2-imidazolidinon QM=5 mg/kg son üründe
16697 000693-23-2 n-Dodekandioik asit  
16704 000112-41-4 1-Dodeken SML=0.05 mg/kg
16750 000106-89-8 Epiklorohidrin QM=1 mg/kg son üründe
16780 000064-17-5 Etanol  
16950 000074-85-1 Etilen  
16960 000107-15-3 Etilendiamin SML=12 mg/kg
16990 000107-21-1 Etilenglikol SML(T)=30 mg/kg (3)
17005 000151-56-4 Etilenimin SML=ND (DL=0.01 mg/kg)
17020 000075-21-8 Etilen oksit QM=1 mg/kg son üründe
17050 000104-76-7 2-Etil-1-hekzanol SML=30 mg/kg
17110 016219-75-3 5-Etilidenbisiklo[2.2.1]hept-2-en QMA=0.05 mg/6 dm2. Gıdanın yüzey/miktar oranı 2 dm2/kg’ dan düşük olacaktır.
17160 000097-53-0 Yucenol SML=ND (DL=0.02 mg/kg, analitik tolerans dahil)
17170 061788-47-4 Koko yağ asitleri  
17200 068308-53-2 Soya yağ asitleri  
17230 061790-12-3 Tall yağı yağ asitleri  
17260 000050-00-0 Formaldehit SML(T)=15 mg/kg (22)
17290 000110-17-8 Fumarik asit  
17530 000050-99-7 Glukoz  
18010 000110-94-1 Glutarik asit  
18070 000108-55-4 Glutarik anhidrit  
18100 000056-81-5 Gliserol  
18220 068564-88-5 N-Heptilaminoundekanoik asit SML=0.05 mg/kg (1)
18250 000115-28-6 Hekzakloroendometilentetrahidrofit talik asit SML=ND (DL=0.01 mg/kg)
18280 000115-27-5 Hekzakloroendometilentetrahidrofit talik anhidrit SML=ND (DL=0.01 mg/kg)
18310 036653-82-4 1-Hekzadekanol  
18430 000116-15-4 Hekzaflorpropilen SML=ND (DL=0.01 mg/kg)
18460 000124-09-4 Hekzametilendiamin SML=2.4 mg/kg
18640 000822-06-0 Hekzametilen diizosiyanat QM(T)=1 mg/kg (NCO cinsinden ifade edilen) (26)
18670 000100-97-0 Hekzametilentetramin SML(T)=15 mg/kg (22) (formaldehit cinsinden ifade edilen)
18700 000629-11-8 1,6-Hekzandiol SML=0.05 mg/kg
18820 000592-41-6 1-Hekzen SML=3 mg/kg
18867 000123-31-9 Hidrokuinon Bak. 1,4-Dihidroksibenzen
18880 000099-96-7 p-Hidroksibenzoik asit  
18896 001679-51-2 4-(Hidroksimetil)-1-siklohekzen SML=0.05 mg/kg
18897 016712-64-4 6-Hidroksi-2-naftalinkarboksilik asit SML=0.05 mg/kg
18898 000103-90-2 N-(4-Hidroksifenil)asetamid SML=0.05 mg/kg
19000 000115-11-7 İzobüten  
19060 000109-53-5 İzobütil vinil eter QM=5 mg/kg son üründe
19110 04098-71-9 1-İzosiyanato-3-izosiyanatometil-3,5,5-trimetilsiklohekzan QM(T)=1 mg/kg (NCO cinsinden ifade edilen) (26)
19150 000121-91-5 İzofitalik asit SML=5 mg/kg
19210 001459-93-4 İzofitalik asit, dimetil ester SML=0.05 mg/kg
19243 000078-79-5 İzopren Bak. 2-Metil-1,3-bütadin
19270 000097-65-4 İtakonik asit  
19460 000050-21-5 Laktik asit  
19470 000143-07-7 Lorik asit  
19480 002146-71-6 Lorik asit, vinil ester  
19490 000947-04-6 Lorolaktam SML=5 mg/kg
19510 011132-73-3 Lignoselüloz  
19540 000110-16-7 Maleik asit SML(T)=30 mg/kg (4)
19960 000108-31-6 Maleik anhidrit SML(T)=30 mg/kg (4) (Maleik asit cinsinde ifade edilen)
19975 000108-78-1 Melamin Bak. 2,4,6-triamino-1,3,5-triazin
19990 000079-39-0 Metakrilamit SML=ND (DL=0.02 mg/kg, analitik tolerans dahil)
20020 000079-41-4 Metakrilik asit  
20050 000096-05-9 Metakrilik asit, allil ester SML=0.05 mg/kg
20080 002495-37-6 Metakrilik asit, benzil ester  
20110 000097-88-1 Metakrilik asit, bütil ester  
20140 002998-18-7 Metakrilik asit, sek-bütil ester  
20170 000585-07-9 Metakrilik asit, ter-bütil ester  
20260 000101-43-9 Metakrilik asit, siklohekzil ester SML=0.05 mg/kg
20410 002082-81-7 Metakrilik asit, 1,4-bütandiollü diester SML=0.05 mg/kg
20440 000097-90-5 Metakrilik asit, etilenglikollü diester SML=0.05 mg/kg
20530 002867-47-2 Metakrilik asit, 2-(dimetilamino)-etil ester SML=ND (DL=0.02 mg/kg, analitik tolerans dahil)
20590 000106-91-2 Metakrilik asit, 2,3-epoksipropilester QMA=0.02 mg/6 dm2
20890 000097-63-2 Metakrilik asit, etil ester  
21010 000097-86-9 Metakrilik asit, izobütil ester  
21100 004655-34-9 Metakrilik asit, izopropil ester  
21130 000080-62-6 Metakrilik asit, metil ester  
21190 000868-77-9 Metakrilik asit, etilenglikollü monoester  
21280 002177-70-0 Metakrilik asit, fenil ester  
21340 002210-28-8 Metakrilik asit, propil ester  
21400 054276-35-6 Metakrilik asit, sülfopropil ester QMA=0.05 mg/6 dm2
21460 000760-93-0 Metakrilik anhidrit  
21490 000126-98-7 Metakrilonitril SML=ND (DL=0.02 mg/kg, analitik tolerans dahil)
21520 001561-92-8 Metallilsülfonik asit, sodyum tuzu SML=5 mg/kg
21550 000067-56-1 Metanol  
21640 000078-79-5 2-Metil-1,3-bütadien QM=1 mg/kg son üründe veya SML=ND (DL=0.02 mg/kg, analitik tolerans dahil)
21730 000563-45-1 3-Metil-1-büten QMA=0.006 mg/6 dm2 sadece polipropilende kullanımı için
21765 106246-33-7 4,4'--Metilenbis(3-kloro-2,6-dietilanilin) QMA=0.05 mg/6 dm2
21821 000505-65-7 1,4-(Metilendioksi)bütan Bak. 1,4-Bütandiol formal
21940 000924-42-5 N-Metilolakrilamid SML=ND (DL=0.01 mg/kg)
22150 000691-37-2 4-Metil-1-penten SML=0.05 mg/kg
22331 025513-64-8 1,6-diamino-2,2,4-trimetilhekzan (%35-45 kütle/kütle) ve 1,6-diamino-2,4,4-trimetilhekzan (%55-65 kütle/kütle) karışımı QMA=5 mg/6 dm2
22332 - 2,2,4-trimetilhekzan-1,6-diizosiyenat (%40 ağırlık/ağırlık) ve 2,4,4-trimetilhekzan-1,6-diizosiyanat (%60 kütle/kütle) karışımı QM(T)=1 mg/kg (NCO cinsinden ifade edilen) (26)
22350 000544-63-8 Miristik asit  
22360 001141-38-4 2,6-Naftalindikarboksilik asit SML=5 mg/kg
22390 000840-65-3 2,6-Naftalindikarboksilik asit, dimetil ester SML=0.05 mg/kg
22420 003173-72-6 1,5-Naftalin diizosiyanat QM(T)=1 mg/kg (NCO cinsinden ifade edilen) (26)
22437 000126-30-7 Neopentilglikol Bak. 2,2-Dimetil-1,3-propandiol
22450 009004-70-0 Nitroselüloz  
22480 000143-08-8 1-Nonanol  
22550 000498-66-8 Norbornen Bak. Bisiklo(2.2.1)hept-2-en
22570 000112-96-9 Oktadesil izosiyenat QM(T)=1 mg/kg (NCO cinsinden ifade edilen) (26)
22600 000111-87-5 1-Oktanol  
22660 000111-66-0 1-Okten SML=15 mg/kg
22763 000112-80-1 Oleik asit  
22775 000144-62-7 Okzalik asit SML(T)=6 mg/kg (29)
22778 007456-68-0 4,4'-Oksibis(benzensülfonil azid)) QMA=0.05 mg/6 dm2
22780 000057-10-3 Palmitik asit  
22840 000115-77-5 Pentaeritritol  
22870 000071-41-0 1-Pentanol  
22900 000109-67-1 1-Penten SML=5 mg/kg
22937 001623-05-8 Perfloropropilperflorovinil eter SML=0.05 mg/kg
22960 000108-95-2 Fenol  
23050 000108-45-2 1,3-Fenilendiamin SML=ND (DL=0.02 mg/kg, analitik tolerans dahil)
23070 000102-39-6 (1,3-Fenilendioksi)diasetik asit QMA=0.05 mg/6 dm2
23155 000075-44-5 Fosgen Bak. Karbonil klorid
23170 007664-38-2 Fosforik asit  
23175 000122-52-1 Fosforus asit, trietil ester QM=ND (DL=1 mg/kg son üründe)
23187   Fitalik asit Bak. Terfitalik asit
23200 000088-99-3 o-Fitalik asit  
23230 000131-17-9 Fitalik asit, diallil ester SML=ND (DL=0.01 mg/kg)
23380 000085-44-9 Fitalik anhidrit  
23470 000080-56-8 Alfa-Pinen  
23500 000127-91-3 Beta-Pinen  
23547 009016-00-6
063148-62-9
Polidimetilsiloksan (Molekül ağırlığı 6800 den büyük olan) Ek 5 de verilen özelliklere uyumlu olarak
23590 025322-68-3 Polietilenglikol  
23651 025322-69-4 Polipropilenglikol  
23740 000057-55-6 1,2-Propandiol  
23770 000504-63-2 1,3-Propandiol SML=0.05 mg/kg
23800 000071-23-8 1-Propanol  
23830 000067-63-0 2-Propanol  
23860 000123-38-6 Propionaldehit  
23890 000079-09-4 Propionik asit  
23920 000105-38-4 Propionik asit, vinil ester SML(T)=6 mg/kg (2) (Asetaldehit cinsinden ifade edilen)
23950 000123-62-6 Propionik anhidrit  
23980 000115-07-1 Propilen  
24010 000075-56-9 Propilen oksit QM=1 mg/kg son üründe
24051 000120-80-9 Pirokatekol Bak. 1,2-Dihidroksibenzen
24057 000089-32-7 Piromellitik anhidrit SML=0.05 mg/kg (Piromellitik asit cinsinden ifade edilen)
24070 073138-82-6 Reçine ve rosin asitler  
24072 000108-46-3 Resorsinol Bak. 1,2-Dihidroksibenzen
24073 000101-90-6 Resorsinol diglisidil eter QMA=0.005 mg/6 dm2 “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği” nde belirtilen gıda benzeri D nin kullanıldığı gıdalarla temas eden polimerlerde kullanılmaz ve gıda ile direkt teması olmamak üzere sadece pet katmanının arkasında kullanılır.
24100 008050-09-7 Rosin  
24130 008050-09-7 Rosin gam Bak.Rosin
24160 008052-10-6 Rosin tall yağı  
24190 065997-05-9 Rosin wood  
24250 009006-04-6 Doğal kauçuk  
24270 000069-72-7 Salisilik asit  
24280 000111-20-6 Sebasik asit  
24430 002561-88-8 Sebasik anhidrit  
24475 001313-82-2 Sodyum sülfit  
24490 000050-70-4 Sorbitol  
24520 008001-22-7 Soya fasülyesi yağı  
24540 009005-25-8 Yenilebilir nişasta  
24550 000057-11-4 Stearik asit  
24610 000100-42-5 Stiren  
24760 026914-43-2 Stirensüfonik asit SML=0.05 mg/kg
24820 000110-15-6 Süksinik asit  
24850 000108-30-5 Süksinik anhidrit  
24880 000057-50-1 Sukroz  
24887 006362-79-4 5-Sülfoizofitalik asit, monosodyum tuzu SML=5 mg/kg
24888 003965-55-7 5-Sülfoizofitalik asit, monosodyum tuzu, dimetil ester SML=0.05 mg/kg
24910 000100-21-0 Terfitalik asit SML=7.5 mg/kg
24940 000100-20-9 Terfitalik asit diklorid SML(T)=7.5 mg/kg (Terfitalik asit cinsinden ifade edilen)
24970 000120-61-6 Terfitalik asit, dimetil ester  
25080 001120-36-1 1-Tetradeken SML=0.05 mg/kg
25090 000112-60-7 Tetraetilenglikol  
25120 000116-14-3 Tetrafloretilen SML=0.05 mg/kg
25150 000109-99-9 Tetrahidrofuran SML=0.6 mg/kg
25180 000102-60-3 N,N,N',N'-Tetrakis(2-hidroksipropil)etilendiamin  
25210 000584-84-9 2,4-Toluen diizosiyanat QM(T)=1 mg/kg (NCO cinsinden ifade edilen) (26)
25240 000091-08-7 2,6-Toluen diizosiyanat QM(T)=1 mg/kg (NCO cinsinden ifade edilen) (26)
25270 026747-90-0 2,4-Toluen diizosiyanat dimer QM(T)=1 mg/kg (NCO cinsinden ifade edilen) (26)
25360   Trialkil(C5-C15)asetik asit, 2,3-epoksipropil ester QM=1 mg/kg son üründe (Epoksi grup cinsinden ifade edilen, molekül ağırlığı 43’ e eşit olan)
25380   Trialkil asetik asit (C7-C17), vinil esterler (=vinil versatat) QMA=0.05 mg/6 dm2
25385 000102-70-5 Triallilamin Ek 5 de verilen özelliklere uygun olarak
25420 000108-78-1 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazin SML=30 mg/kg
25450 026896-48-0 Trisiklodekandimetanol SML=0.05 mg/kg
25510 000112-27-6 Trietilenglikol  
25600 000077-99-6 1,1,1-Trimetilolpropan SML=6 mg/kg
25840 003290-92-4 1,1,1-Trimetilolpropan trimetakrilat SML=0.05 mg/kg
25900 000110-88-3 Trioksan QM=0.05 mg/kg
25910 024800-44-0 Tripropilenglikol  
25927 027955-94-8 1,1,1-Tris(4-hidroksifenol)etan QM=0.5 mg/kg son üründe, yalnız polikarbonatların kullanımında
25960 000057-13-6 Üre  
26050 000075-01-4 Vinil klorür “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temas Eden ve Vinil Klorür Monomer İçeren Madde ve Malzemeler Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak
26110 000075-35-4 Viniliden klorür QM=5 mg/kg son üründe veya SML=ND(DL=0.05mg/kg)
26140 000075-38-7 Viniliden florür SML=5 mg/kg
26155 001072-63-5 1-Vinilimidazol QM=5 mg/kg son üründe
26170 003195-78-6 N-Vinil-N-metilasetamid QM=2 mg/kg son üründe
26320 002768-02-7 Viniltrimetoksisilan QM=5 mg/kg son üründe
26360 007732-18-5 Su “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak

BÖLÜM B

Bölüm A ya Dahil Olmasına Karar Verilene Kadar Kullanılabilen Monomerler ve Diğer Başlangıç Maddeleri

REF No:
(1)
CAS No:
(2)
İsim
(3)
Kısıtlamalar ve /veya Özellikler
(4)
11500 000103-11-7 Akrilik asit, 2-etilhekzil ester  
13050 000528-44-9 1,2,4-Benzentrikarboksilik asit Bak. Trimellitik asit
14260 000502-44-3 Kaprolakton  
15730 000077-73-6 Disiklopentadien  
18370 000592-45-0 1-4-Hekzadien  
21370 010595-80-9 Metakrilik asit, 2-sülfoetil ester  
21970 000923-02-4 N-Metilolmetakrilamid  
22210 000098-83-9 Alfa-Metilstiren  
25540 000528-44-9 Trimellitik asit QM(T)=5 mg/kg son üründe
25550 000552-30-7 Trimellitik anhidrit QM(T)=5 mg/kg son üründe (Trimellitik asit cinsinden ifade edilen)
26230 000088-12-0 Vinilpirrolidon  


EK-3

Plastik Madde ve Malzemelerin İmalatında Kullanılan Katkı Maddelerinin Tamamlanmamış Listesi

Genel Açıklamalar

1) Bu ek aşağıdaki bilgileri içerir.

a) Plastiklerin içine polimerik katkılar dahil katkı maddelerinin katılması son üründe istenen teknik özellikleri elde etmek içindir. Bu maddelerin son üründe de mevcut olması söz konusudur.

b) Maddeler, polimerizasyonun meydana gelmesinde uygun ortam sağlamada kullanılırlar.

Bu ekin amacına göre (a) ve (b) bentlerinde yer alan maddeler katkı maddeleri olarak adlandırılmaktadır.

Bu ekin amacına göre polimerik katkılar; plastiklere teknik özellikleri elde etmek için eklenebilen fakat son madde veya malzemenin temel yapısal bileşeni olan diğer polimerlerin bulunmamasında kullanılamayan herhangi bir polimer ve/veya önpolimer ve/veya oligomer anlamına gelmektedir. Ayrıca, polimerizasyonun meydana geldiği ortama eklenebilen maddeleride içerir.

Polimerlerin oluşumunu direkt etkileyen maddeler, renklendiriciler ve çözücüler listeye dahil edilmemiştir.

2) Bu liste izin verilmiş asitlerin alüminyum, amonyum, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, sodyum ve çinkonun çift tuzlar ve asit tuzları dahil olmak üzere tuzlarını, fenolleri veya izin verilmiş alkolleri kapsamaz. Bununla birlikte listede isimleri yer alan “...asit(ler), tuzlar” eğer serbest asitlere karşılık geliyorsa anılmamıştır. Bu kapsamda “tuzlar” terimi, “alüminyum, amonyum, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, sodyum ve çinko tuzları” anlamına gelir.

3) Liste mevcut olmasına rağmen aşağıdaki maddeleri kapsamaz.

a) Son üründe mevcut olabilen maddeler:

-Kullanılan maddelerin içindeki kirlilikler,

-Reaksiyon ara ürünleri,

-Parçalanma ürünleri

b)İzin verilen maddelerin karışımları

Madde ve malzemelerin içerdiği (a) ve (b) bentlerinde belirtilen maddeler “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği” nin 4 üncü maddesinde verilen şartları taşımalıdır.

4) Maddeler saflık kriterleri açısından teknik olarak iyi kalitede olmalıdır.

5) Liste aşağıdaki bilgileri içerir:

Sütun 1 (Ref. No): Listedeki maddelerin EEC ambalaj malzemelerinin referans numarası,

Sütun 2 (CAS No): CAS Kimyasal Abstraktlar Servisi kayıt numarası,

Sütun 3 (İsim): Kimyasal isim

Sütun 4 (Kısıtlamalar ve/veya özellikler): Bu bölüm aşağıdaki bilgileri içerir

-SML: Spesifik migrasyon limiti

-QM: Bitmiş madde ve malzemede maddenin izin verilen maksimum miktarı

-QMA: Gıda maddesi ile temas eden yüzey miktarı her 6 dm2 için mg olarak ifade edilen bitmiş madde ve malzemede maddenin izin verilen maksimum miktarı

-Spesifik olarak ifade edilen herhangi bir kısıtlama

-Madde veya polimerle ilgili herhangi bir çeşit özellik

6) Eğer listede görülen bir maddenin tek bir bileşeni aynı zamanda genel bir terim ile ifade edilmiş ise bu maddeye uygulanan kısıtlamalar tek bir bileşiğe de uygulanır.

7) CAS numarası ile kimyasal isim arasında herhangi bir çelişki bulunduğunda, kimyasal isim CAS numarasına göre daha öncelikli olacaktır. Eğer EINECS de rapor edilen CAS numarası ile CAS tescili arasında bir çelişki bulunuyorsa CAS tescilinde bulunan CAS numarası uygulanacaktır.

BÖLÜM A

Katkı Maddelerinin Tamamlanmamış Listesi

REF No:
(1)
CAS No:
(2)
İsim
(3)
Kısıtlamalar ve /veya Özellikler
(4)
30000 000064-19-7 Asetik asit  
30045 000123-86-4 Asetik asit, bütil ester  
30080 004180-12-5 Asetik asit, bakır tuzu SML(T)=30 mg/kg (7) (bakır cinsinden ifade edilen)
30140 000141-78-6 Asetik asit, etil ester  
30280 000108-24-7 Asetik anhidrit  
30295 000067-64-1 Aseton  
30370 - Asetilasetik asit,tuzları  
30400 - Asetillendirilmiş gliseridler  
30610 - Doğal katı ve sıvı yağlardan elde edilen C2-C24, alifatik, düz zincirli, monokarboksilik asitler ve bunların mono-, di- ve trigliserol esterleri (Doğal olarak bulunan miktarlarda dallanmış yağ asitleri dahil)  
30612 - C2-C24, alifatik, düz zincirli, monokarboksilik, sentetik asitler ve bunların mono-, di- ve trigliserol esterleri  
30960 - Alifatik, monokarboksilik (C6-C22) asitlerin poligliserollü esterleri  
31328 - Hayvansal veya bitkisel gıda katı ve sıvı yağlarının yağ asitleri  
31530 123968-25-2 Akrilik asit, 2,4-di-ter-pentil-6-(1-(3,5-di-ter-pentil-2-hidroksifenil)etil)fenil ester SML=5 mg/kg
31730 000124-04-9 Adipik asit  
33120 - Alifatik, monohidroksilik, doymuş, düz zincirli, primer (C4-C24) alkoller  
33350 009005-32-7 Aljinik asit  
33801 - n-Alkil (C10-C13)benzensülfonik asit SML=30 mg/kg
34240 - Alkil(C10-C20)sülfonik asit, fenollerli esterleri SML=6 mg/kg
34281 - Çift karbon atomu sayılı (C8-C22) düz zincirli, primer, alkil sülfirik asitler  
34475 - Alüminyum kalsiyum hidroksit fosfit, hidrat  
34480 - Alüminyum fiberler, ince plakalar ve tozlar  
34560 021645-51-2 Alüminyum hidroksit  
34690 011097-59-9 Alüminyum magnezyum karbonat hidroksit  
34720 001344-28-1 Alüminyum oksit  
34850 143925-92-2 Aminler, okside olmuş bis(hidrojene edilmiş donyağı alkil) QM=Sadece;
a) Poliolefinlerde %0.1 (kütle/kütle) oranında kullanılır. Fakat LDPE ‘in gıdalarla temasında “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği”nde indirgeme faktörünün 3 den daha küçük kabul edildiğinde kullanılmaz.
b) PET’ lerde %0.25 mg/kg (kütle/kütle), “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği” nde belirtilen gıda benzeri D’ den başka gıdalarla temasta bulunduğunda kullanılır.
34895 000088-68-6 2-Aminobenzamid SML=0.05 mg/kg Sadece su ve içecekler için PET’ lerde kullanılır
35120 013560-49-1 3-Aminokrotonik asit, tiobis(2-hidroksietil) eterli diester  
35160 006642-31-5 6-Amino-1,3-dimetilurasil SML=5 mg/kg
35170 000141-43-5 2-Aminoetanol SML=0.05 mg/kg “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği” nde belirtilen gıda benzeri D nin kullanıldığı gıdalarla temas eden polimerlerde kullanılmaz ve gıda ile direkt teması olmamak üzere sadece pet katmanının arkasında kullanılır
35284 000111-41-1 N-(2-aminoetil)etanolamin SML=0.05 mg/kg “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği” nde belirtilen gıda benzeri D nin kullanıldığı gıdalarla temas eden polimerlerde kullanılmaz ve gıda ile direkt teması olmamak üzere sadece pet katmanının arkasında kullanılır
35320 007664-41-7 Amonyak  
35440 001214-97-9 Amonyum bromid  
35600 001336-21-6 Amonyum hidroksit  
35840 000506-30-9 Araşidik asit  
35845 007771-44-0 Araşidonik asit  
36000 000050-81-7 Askorbik asit  
36080 000137-66-6 Askorbil palmitat  
36160 010605-09-1 Askorbil stearat  
36640 000123-77-3 Azodikarbonamid Sadece bir püskürtme ajanı olarak kullanılır
36840 012007-55-5 Baryum tetraborat SML(T)=1 mg/kg (12) (Baryum cinsinden ifade edilen) ve SML(T)=6 mg/kg (23) (Bor cinsinden ifade edilen) “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak
36880 008012-89-3 Balmumu  
36960 003061-75-4 Behenamid  
37040 000112-85-6 Behenik asit  
37280 001302-78-9 Bentonit  
37360 000100-52-7 Benzaldehit EK 6 da (9) ile uyumlu olarak
37600 000065-85-0 Benzoik asit  
37680 000136-60-7 Benzoik asit, bütil ester  
37840 000093-89-0 Benzoik asit, etil ester  
38080 000093-58-3 Benzoik asit, metil ester  
38160 002315-68-6 Benzoik asit, propil ester  
38320 005242-49-9 4-(2-Benzoksazolil)-4'-(5-metil-2-benzoksazolil)stilben EK 5 de verilen özelliklere uygun olarak
38510 136504-96-6 1,2-Bis(3-Aminopropil)etilendiamin, N-bütil-2,2-6,6-tetrametil-4-piperidin ve 2,4,6-trikloro-1,3,5-triazinli polimer SML=5 mg/kg
38515 001533-45-5 4,4'-Bis(2-benzoksazolil)stilben SML=0.05 mg/kg (1)
38810 080693-00-1 Bis(2,6-di-ter-bütil-4-metilfenil)pentaeritritol difosfit SML=5 mg/kg (fosfit ve fosfat toplamı)
38840 154862-43-8 Bis(2,4-dikümilfenil)pentaeritritol difosfit SML=5 mg/kg (Maddenin kendisinin, oksitlenmiş formu olan bis (2,4-dikümilfenil)pentaeritritol difosfat ve hidroliz ürünü olan (2,4 dikümil fenol)’ ün toplamı )
38879 135861-56-2 Bis(3,4-dimetilbenziliden)sorbitol  
38950 079072-96-1 Bis(4-etilbenziliden)sorbitol  
39200 006200-40-4 Bis(2-hidroksietil)-2-hidroksipropil-3(dodesiloksi)metilamonyumklorid SML=1,8 mg/kg
39680 000080-05-7 2,2-Bis(4-hidroksifenil)propan SML(T)=0.6 mg/kg (28)
39815 182121-12-6 9,9-Bis(metoksimetil)floren QMA=0.05 mg/6 dm2
39890 087826-41-3 069158-41-4 054686-97-4 081541-12-0 Bis(metilbenziliden)sorbitol  
39925 129228-21-3 3,3-Bis(metoksimetil)-2,5-dimetil hekzan SML=0.05 mg/kg
40120 068951-50-8 Bis(polietilenglikol)hidroksimetilfosfonat SML=0.6 mg/kg
40320 010043-35-3 Borik asit SML(T)=6 mg/kg (23) (Bor cinsinden ifade edilen) “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine halel getirmeksizin
40400 010043-11-5 Bor nitrit  
40570 000106-97-8 Bütan  
40580 000110-63-4 1,4-Bütandiol SML(T)=0.05 mg/kg (24)
41040 005743-36-2 Kalsiyum bütirat  
41120 010043-52-4 Kalsiyum klorit  
41280 001305-62-0 Kalsiyum hidroksit  
41520 001305-78-8 Kalsiyum oksit  
41600 012004-14-7 037293-22-4 Kalsiyum sulfoalüminat  
41680 000076-22-2 Kamfor EK 6 da (9) ile uyumlu olarak
41760 008006-44-8 Kandelilla vaksı  
41840 000105-60-2 Kaprolaktam SML(T)=15 mg/kg (5)
41960 000124-07-2 Kaprilik asit  
42160 000124-38-9 Karbondioksit  
42320 007492-68-4 Karbonik asit, bakır tuzu SML(T)=30 mg/kg (7) (Bakır cinsinden ifade edilen)
42500 - Karbonik asit, tuzları  
42640 009000-11-7 Karboksimetilselüloz  
42720 008015-86-9 Karnauba vaksı  
42800 009000-71-9 Kazein  
42880 008001-79-4 Kastor yağı  
42960 064147-40-6 Dehidre kastor yağı  
43200 - Kastor yağı, mono- ve digliseridleri  
43280 009004-34-6 Selüloz  
43300 009004-36-8 Selüloz asetat bütirat  
43360 068442-85-3 Rejenere selüloz  
43440 008001-75-0 Keresin  
43515 - Hindistancevizi yağı yağ asitlerinin kolin esterlerinin kloridleri QMA=0.9 mg/6 dm2
44160 000077-92-9 Sitrik asit  
44640 000077-93-0 Sitrik asit, trietil ester  
45195 007787-70-4 Bakır bromid SML(T)=30 mg/kg (7) (Bakır cinsinden ifade edilen)
45200 001335-23-5 Bakır iyodür SML(T)=30 mg/kg (7) (Bakır cinsinden ifade edilen) ve SML=1 mg/kg (11) (İyot cinsinden ifade edilen)
45280 - Pamuk lifleri  
45450 068610-51-5 p-Krezol-disiklopentadien-izobütilen, kopolimer SML=5 mg/kg
45560 014464-46-1 Kristobalit  
45600 003724-65-0 Krotonik asit QMA(T)=0,05 mg/6 dm2 (33)
45640 005232-99-5 2-Siyano-3,3-difenilakrilik asit, etil ester SML=0.05 mg/kg
45760 000108-91-8 Siklohekzilamin  
45920 009000-16-2 Dammar  
45940 000334-48-5 n-Dekanoik asit  
46070 010016-20-3 Alfa-Dekstrin  
46080 007585-39-9 Beta-Dekstrin  
46375 061790-53-2 Diatome toprağı  
46380 068855-54-9 Diatome toprağı,eritilerek kalsillenmiş soda külü  
46480 032647-67-9 Dibenziliden sorbitol  
46700 - 5,7-di-ter-bütil-3-(3,4- ve 2,3-di-metilfenil)-3H-benzofuran-2-on içeren;
a) 5,7-di-ter-bütil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-on (%80-100 kütle/kütle)
b) 5,7-di-ter-bütil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-on (%0-20 kütle/kütle)
SML=5 mg/kg
46720 004130-42-1 2,6-di-ter-bütil-4-etilfenol QMA=4.8 mg/6 dm2
46790 004221-80-1 3,5-Di-ter-bütil-4-hidroksibenzoik asit, 2,4-di-ter-bütilfenil ester  
46800 067845-93-6 3,5-Di-ter-bütil-4-hidroksibenzoik asit, hekzadesil ester  
46870 003135-18-0 3,5-Di-ter-bütil-4-hidroksibenzilfosfonik asit, dioktadesil ester  
46880 065140-91-2 3,5-Di-ter-bütil-4-hidroksibenzilfosfonik asit, monoetil ester, kalsiyum tuzu SML=6 mg/kg
47210 026427-07-6 Dibütiltiostannoik asit polimer (=Tiobis(bütil-kalay sülfit),polimer) Ek 5 de verilen özelliklere uygun olarak
47440 000461-58-5 Disiyanodiamid  
47540 027458-90-8 Di-ter-dodesil disülfit SML=0.05 mg/kg
47680 000111-46-6 Dietilenglikol SML(T)=30 mg/kg (3)
48460 000075-37-6 1,1-Difloroetan  
48620 000123-31-9 1,4-Dihidroksibenzen SML=0.6 mg/kg
48720 000611-99-4 4,4'-Dihidroksibenzofenon SML(T)=6 mg/kg (15)
49485 134701-20-5 2,4-Dimetil-6-(1-metilpentadesil)fenol SML=1 mg/kg
49540 000067-68-5 Dimetil sülfoksit  
51200 000126-58-9 Dipentaeritritol  
51700 147315-50-2 2-(4,6-Difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-(hekziloksi)fenol SML=0.05 mg/kg
51760 025265-71-8 000110-98-5 Dipropilenglikol  
52640 016389-88-1 Dolomit  
52645 010436-08-5 Cis-11-Eikosenamid  
52720 000112-84-5 Erukamid  
52730 000112-86-7 Erusik asit  
52800 000064-17-5 Etanol  
53270 037205-99-5 Etilkarboksimetilselüloz  
53280 009004-57-3 Etilselüloz  
53360 000110-31-6 N,N'-Etilenbizoleamid  
53440 005518-18-3 N,N'-Etilenbispalmitamid  
53520 000110-30-5 N,N'-Etilenbisstearamid  
53600 000060-00-4 Etilendiamintetraasetik asit  
53610 054453-03-1 Etilendiamintetraasetik asit, bakır tuzu SML(T)=30 mg/kg (7) (Bakır cinsinden ifade edilen)
53650 000107-21-1 Etilenglikol SML(T)=30 mg/kg (3)
54005 005136-44-7 Etilen-N-Palmitamid-N'-stearamid  
54260 009004-58-4 Etilhidroksietilselüloz  
54270 - Etilhidroksimetilselüloz  
54280 - Etilhidroksipropilselüloz  
54300 118337-09-0 2,2'-Etilidenbis(4,6-di-ter-bütilfenil) florofosfonit SML=6 mg/kg
54450 - Bitkisel ve hayvansal gıda kökenli yağlar  
54480 - Bitkisel ve hayvansal gıda kökenli hidrojene yağlar  
54930 025359-91-5 Formaldehit-1-naftol, kopolimer[=poli(1-hidroksinaftilmetan)] SML=0.05 mg/kg
55040 000064-18-6 Formik asit  
55120 000110-17-8 Fumarik asit  
55190 029204-02-2 Gadoleik asit  
55440 009000-70-8 Jelatin  
55520 - Cam fiberler  
55600 - Cam mikrotoplar  
55680 000110-94-1 Glutarik asit  
55920 000056-81-5 Gliserol  
56020 099880-64-5 Gliserol dibehenat  
56360 - Gliserol, asetik asitli esterleri  
56486 - Çift sayıda (C14-C18) karbon atomu içeren alifatik, doymuş düz zincirli asitlerin ve çift sayıda (C16-C18) karbon atomu içeren alifatik, doymamış, düz zincirli asitlerin gliserol esterleri  
56487 - Gliserol, bütirik asitli esterleri  
56490 - Gliserol, erusik asitli esterleri  
56495 - Gliserol, 12-hidroksistearik asitli esterleri  
56500 - Gliserol, lorik asitli esterleri  
56510 - Gliserol, linoleik asitli esterleri  
56520 - Gliserol, miristik asitli esterleri  
56535 - Gliserol, nonanoik asitli esterleri  
56540 - Gliserol, oleik asitli esterleri  
56550 - Gliserol, palmitik asitli esterleri  
56570 - Gliserol, propiyonik asitli esterleri  
56580 - Gliserol, risinoleik asitli esterleri  
56585 - Gliserol, stearik asitli esterleri  
56610 030233-64-8 Gliserol monobehenat  
56720 026402-23-3 Gliserol monohekzanoat  
56800 030899-62-8 Gliserol monolorat diasetat  
56880 026402-26-6 Gliserol monooktanoat  
57040 - Gliserol monooleat, askorbik asitli esterleri  
57120 - Gliserol monooleat, sitrik asitli esterleri  
57200 - Gliserol monopalmitat, askorbik asitli esterleri  
57280 - Gliserol monopalmitat, sitrik asitli esterleri  
57600 - Gliserol monostearat, askorbik asitli esterleri  
57680 - Gliserol monostearat, sitrik asitli esterleri  
57800 018641-57-1 Gliserol tribehenat  
57920 000620-67-7 Gliserol triheptanoat  
58300 - Glisin, tuzları  
58320 007782-42-5 Grafit  
58400 009000-30-0 Guar gam  
58480 009000-01-5 Arap zamkı  
58720 000111-14-8 Heptanoik asit  
59280 000100-97-0 Hekzametilentetramin SML(T)=15 mg/kg (22) (Formaldehit cinsinden ifade edilen)
59360 000142-62-1 Hekzanoik asit  
59760 019569-21-2 Huntite  
59990 007647-01-0 Hidroklorik asit  
60030 012072-90-1 Hidromagnesit  
60080 012304-65-3 Hidrotalsit  
60160 000120-47-8 4-Hidrobenzoik asit, etil ester  
60180 004191-73-5 4 Hidrobenzoik asit, izopropil ester  
60200 000099-76-3 4-Hidroksibenzoik asit, metil ester  
60240 000094-13-3 4- Hidroksibenzoik asit, propil ester  
60480 003864-99-1 2-(2'-Hidroksi-3-5'-di-ter-bütilfenil)-5-klorobenzotriazol SML(T)=30 mg/kg (19)
60560 009004-62-0 Hidroksietilselüloz  
60880 009032-42-2 Hidroksietilmetilselüloz  
61120 009005-27-0 Hidroksietil nişasta  
61390 037353-59-6 Hidroksimetilselüloz  
61680 009004-64-2 Hidroksipropilselüloz  
61800 009049-76-7 Hidroksipropil nişasta  
61840 000106-14-9 12-Hidroksistearik asit  
62140 006303-21-5 Hipofosforus asit  
62240 001332-37-2 Demir oksit  
62450 000078-78-4 İzopentan  
62640 008001-39-6 Japon vaks  
62720 001332-58-7 Kaolin  
62800 - Kalsine kaolin  
62960 000050-21-5 Laktik asit  
63040 000138-22-7 Laktik asit, bütil ester  
63280 000143-07-7 Lorik asit  
63760 008002-43-5 Lesitin  
63840 000123-76-2 Levulinik asit  
63920 000557-59-5 Lignoserik asit  
64015 000060-33-3 Linoleik asit  
64150 028290-79-1 Linolenik asit  
64500 - Lisin, tuzları  
64640 001309-42-8 Magnezyum hidroksit  
64720 001309-48-4 Magnezyum oksit  
64800 00110-16-7 Maleik asit SML(T)=30 mg/kg (4)
65020 006915-15-7 Malik asit  
65040 000141-82-2 Malonik asit  
65520 000087-78-5 Mannitol  
65920 066822-60-4 N-Metakriloiloksietil-N,N-dimetil-N-karboksimetilamonyum klorid, sodyum tuzu-oktadesil metakrilat-etil metakrilat-siklohekzil metakrilat-N-vinil-2-pirrolidon, kopolimerler  
66200 037206-01-2 Metilkarboksimetilselüloz  
66240 009004-67-5 Metilselüloz  
66560 004066-02-8 2,2'-Metilenbis(4-metil-6-siklohekzilfenol) SML(T)=3 mg/kg (6)
66580 000077-62-3 2,2'-Metilenbis(4-metil-6-(1-metilsiklohekzil)fenol) SML(T)=3 mg/kg (6)
66640 009004-59-5 Metiletilselüloz  
66695 - Metilhidroksimetilselüloz  
66700 009004-65-3 Metilhidroksipropilselüloz  
66755 002682-20-4 2-Metil-4-izotiazolin-3-on SML=ND (DL=0.02 mg/kg, analitikal tolerans dahilinde)
67120 012001-26-2 Mika  
67180 - Fitalik asit, n-desil n-oktil ester (%50 kütle/kütle), fitalik asit di-n-desil ester (%25 kütle/kütle) ve fitalik asit di-n-oktil ester (%25 kütle/kütle) karışımı SML=5 mg/kg (1)
67200 001317-33-5 Molibdenum disülfit  
67840 - Montanik asitler ve/veya bunların etilenglikollü ve/veya 1,3-bütandiollü ve/veya gliserollü esterleri  
67850 008002-53-7 Montan vaks  
67891 000544-63-8 Miristik asit  
68040 003333-62-8 7-[2H-Nafto-(1,2-D)triazol-2il]-3-fenilkümarin  
68078 027253-31-2 Neodekanoik asit, kobalt tuzu SML(T)=0,05 mg/kg (Neodekanoik asit cinsinden ifade edilen) ve SML(T)=0,05 mg/kg (14) (kobalt cinsinden ifade edilen) “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği” nde belirtilen gıda benzeri D nin kullanıldığı gıdalarla temas eden polimerlerde kullanılmaz
68125 037244-96-5 Nefelin siyenit  
68145 080410-33-9 2,2',2"-Nitrilo(trietiltris(3,3',5,5'-tetra-ter-bütil-1,1'-bi-fenil-2,2'-diyl)fosfit) SML=5 mg/kg (fosfit ve fosfat toplamı)
68960 000301-02-0 Oleamid  
69040 000112-80-1 Oleik asit  
69760 000143-28-2 Oleil alkol  
69920 000144-62-7 Okzalik asit SML(T)=6 mg/kg (29)
70000 070331-94-1 2,2'-Okzamidobis[etil-3-(3,5-di-ter-bütil-4-hidroksifenil)-propiyonat  
70240 012198-93-5 Ozokerit  
70400 000057-10-3 Palmitik asit  
71020 000373-49-9 Palmitoleik asit  
71440 009000-69-5 Pektin  
71600 000115-77-5 Pentaeritritol  
71635 025151-96-6 Pentaeritritol dioleat SML=0.05 mg/kg “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği” nde belirtilen gıda benzeri D nin kullanıldığı gıdalarla temas eden polimerlerde kullanılmaz.
71670 178671-58-4 Pentaeritritol tetrakis(2-siyano-3,3-difenilakrilat) SML=0.05 mg/kg
71680 006683-19-8 Pentaeritritol tetrakis [3-(3,5-di-ter-bütil-4-hidroksifenil)-propiyonat]  
71720 000109-66-0 Pentan  
72640 007664-38-2 Fosforik asit  
73160 - Fosforik asit, mono ve di-n-alkil (C16 ve C18) esterleri SML=0.05 mg/kg
73720 000115-96-8 Fosforik asit, trikoroetil ester SML=ND (DL=0.02 mg/kg, analitikal tolerans dahilinde)
74010 145650-60-8 Fosforus asit, bis(2, 4-di-tert-bütil-6-metilfenil) etil ester SML=5 mg/kg (fosfit ve fosfat toplamı)
74240 031570-04-4 Fosforus asit, bis(2, 4-di-tert-bütilfenil) ester  
74480 000088-99-3 o-Fitalik asit  
76320 000085-44-9 Fitalik anhidrit  
76721 009016-00-6

063148-62-9

Polidimetilsilokzan (Molekül ağırlığı 6800 den büyük olan) Ek 5 de verilen özelliklere uygun olarak
76730 - Polidimetilsilokzan, gama-hidroksipropilat SML=6 mg/kg
76866 - Adipik asidin 1,2 propandiol ve/veya 1,3 ve/veya 1,4 butandiol ve/veya polipropilen glikol ile poliesterleri; bunların asetik asit ve/veya C12-C18 yağ asitleri veya n-oktanol ve/veya n-dekanol ile üç grup kapatılmış halleri SML=30 mg/kg
76960 025322-68-3 Polietilenglikol  
77600 061788-85-0 Hidrojene kastor yağının polietilenglikol esteri  
77702   Alifatik monokarboksilik asitler (C6ve C22 ) ve bunların amonyum ve sodyum sülfatlarının polietilenglikol esterleri  
77895 068439-49-6 Polietilenglikol (EO=2-6) monoalkil (C16ve C18) eter SML=0.05 mg/kg ve Ek-5 de verilen özelliklere uygun olarak
79040 009005-64-5 Polietilenglikol sorbitan monolorat  
79120 009005-65-6 Polietilenglikol sorbitan monooleat  
79200 009005-66-7 Polietilenglikol sorbitan monopalmitat  
79280 009005-67-8 Polietilenglikol sorbitan monostearat  
79360 009005-70-3 Polietilenglikol sorbitan trioleat  
79440 009005-71-4 Polietilenglikol sorbitan tristearat  
80240 029894-35-7 Poligliserol risinoleat  
80640 - Polioksialkil (C2-C4) dimetilpolisiloksan  
80720 008017-16-1 Polifosforik asitler  
80800 025322-69-4 Polipropilenglikol  
81220 192268-64-7 Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-n-bütilamino]-1,3,5-triazin-2,4-diil] [(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]-1,6-hekzandiil-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]]-alfa- [N,N,N',N'-tetrabütil-N"-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-N"-[6-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinilamino)- heziL]-[1,3,5-triazin-2,4,6-triamin]-omega-N,N,N',N'-tetrabütil-1,3,5-triazin-2,4-diamin SML=5 mg/kg
81515 087189-25-1 Poli(çinko gliserolat)  
81520 007758-02-3 Potasyum bromid  
81600 001310-58-3 Potasyum hidroksit  
81760 - Bakır, kalay ve demirin metal alaşımları ve kalay, bakır, bronz, pirinç, lekesiz çeliğin tozları, levhaları ve fiberleri SML(T)=30 mg/kg (7) (bakır cinsinden ifade edilen)
SML=48 mg/kg (demir cinsinden ifade edilen)
81840 000057-55-6 1,2-Propandiol  
81882 000067-63-0 2-Propanol  
82000 000079-09-4 Propiyonik asit  
82080 009005-37-2 1,2-Propilenglikol aljinat  
82240 022788-19-8 1,2-Propilenglikol dilaurat  
82400 000105-62-4 1,2-Propilenglikol dioleat  
82560 033587-20-1 1,2-Propilenglikol dipalmitat  
82720 006182-11-2 1,2-Propilenglikol distearat  
82800 027194-74-7 1,2-Propilenglikol monolaurat  
82960 001330-80-9 1,2-Propilenglikol monooleat  
83120 029013-28-3 1,2-Propilenglikol monopalmitat  
83300 001323-39-3 1,2-Propilenglikol monostearat  
83320 - Propilhidroksietilselüloz  
83325 - Propilhidroksimetilselüloz  
83330 - Propilhidroksipropilselüloz  
83440 002466-09-3 Pirofosforik asit  
83455 013445-56-2 Pirofosforus asit  
83460 012269-78-2 Piropillit  
83470 014808-60-7 Kuvars  
83599 068442-12-6 Diklorodimetilkalay, sodyum sülfit ve triklorometilkalaylı, 2-merkaptoetil ester oleik asitin reaksiyon ürünleri SML(T)=0.18 mg/kg (16) (kalay olarak ifade edilen)
83610 073138-82-6 Resin asitleri ve Rosin asitleri  
83840 008050-09-7 Rosin  
84000 008050-31-5 Rosin, gliserollü esteri  
84080 008050-26-8 Rosin, pentaeritritollü esteri  
84210 065997-06-0 Rosin, hidrojene edilmiş  
84240 065997-13-9 Rosin, hidrojene edilmiş, gliserollü esteri  
84320 008050-15-5 Rosin, hidrojene edilmiş, metanollü esteri  
84400 064365-17-9 Rosin, hidrojene edilmiş, pentaeritritollü esteri  
84560 009006-04-6 Doğal kauçuk  
84640 000069-72-7 Salisilik asit  
85360 000109-43-3 Sebasik asit, dibütil ester  
85601 - Asbest hariç doğal silikatlar  
85610 - Asbest hariç silanlanmış doğal silikat  
85680 001343-98-2 Silisik asit  
85840 053320-86-8 Silisik asit, lityum magnezyum sodyum tuzu SML(T)=0.6 mg/kg (8) (lityum cinsinden ifade edilen)
86000 - Silisik asit, silillenmiş  
86610 000409-21-2 Silikon karbid  
86240 007631-86-9 Silikon dioksit  
86285 - Silikon dioksit, silanlanmış  
86560 007647-15-6 Sodyum bromid  
86720 001310-73-2 Sodyum hidroksit  
87040 001330-43-4 Sodyum tetraborat SML(T)=6 mg/kg (23) (Bor cinsinden ifade edilen) “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine halel getirmeksizin
87200 000110-44-1 Sorbik asit  
87280 029116-98-1 Sorbitan dioleat  
87520 062568-11-0 Sorbitan monobehenat  
87600 001338-39-2 Sorbitan monolorat  
87680 001338-43-8 Sorbitan monooleat  
87760 026266-57-9 Sorbitan monopalmitat  
87840 001338-41-6 Sorbitan monostearat  
87920 061752-68-9 Sorbitan tetrastearat  
88080 026266-58-0 Sorbitan trioleat  
88160 054140-20-4 Sorbitan tripalmitat  
88240 026658-19-5 Sorbitan tristearat  
88320 000050-70-4 Sorbitol  
88600 026836-47-5 Sorbitol monostearat  
88640 008013-07-8 Epoksidize edilmiş soya fasulyesi yağı Ek 5 deverilen özelliklere uygun olarak
88800 009005-25-8 Yenilebilir nişasta  
88880 068412-29-3 Hidrolize edilmiş nişasta  
88960 000124-26-5 Stearamid  
89040 000057-11-4 Stearik asit  
89200 007617-31-4 Stearik asit, bakır tuzu SML(T)=30 mg/kg (7) (bakır cinsinden ifade edilen)
89440 - Stearik asit, etilenglikollü esterleri SML(T)=30 mg/kg (3)
90720 058446-52-9 Stearoilbenzoilmetan  
90800 005793-94-2 Stearoil-2-laktilik asit, kalsiyum tuzu  
90960 000110-15-6 Süksinik asit  
91200 000126-13-6 Sukroz asetat izobütirat  
91360 000126-14-7 Sukroz oktaasetat  
91840 007704-34-9 Sülfür  
91920 007664-93-9 Sülfürik asit  
92030 010124-44-4 Sülfirik asit, bakır tuzu SML(T)=30 mg/kg (7) (bakır cinsinden ifade edilen)
92080 014807-96-6 Talk pudrası  
92150 001401-55-4 Tannik asit JEFCA spesifikasyonlarına uygun olarak
92160 000087-69-4 Tartarik asit  
92195 - Taorin tuzları  
92205 057569-40-1 Terefitalik asit, 2,2'-metilenbis(4-metil-6-tert-bütilfenol)lü diesterleri  
92350 000112-60-7 Tetraetilenglikol  
92640 000102-60-3 N,N,N',N'-Tetrakis(2-hidroksipropil)etilendiamin  
92700 078301-43-6 2,2,4,4-Tetrametil-20-(2,3-epoksipropil)-7-oksa-3,20-diazadispiro-(5.1.11.2)-henikosan-21-on, polimer SML=5 mg/kg
92930 120218-34-0 Tiodietanolbis(5-metoksikarbonil-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridin-3-karboksilat) SML=6 mg/kg
93440 013463-67-7 Titanyum dioksit  
93520 000059-02-9 010191-41-0 Alfa-Tokoferol  
93680 009000-65-1 Trajagant gamı  
93720 000108-78-1 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazin SML=30 mg/kg
94320 000112-27-6 Trietilenglikol  
94960 000077-99-6 1,1,1-Trimetilolpropan SML=6 mg/kg
95000 028931-67-1 Trimetilolpropan trimetakrilatmetil metil metakrilat kopolimer  
95200 001709-70-2 1,3,5-Trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-ter-bütil-4-hidroksibenzil)benzen  
95270 161717-32-4 2,4,6-Tris(ter-bütil)fenil 2-bütil-2-etil-1,3-propandiol fosfit SML=2 mg/kg (fosfit, fosfat ve hidrolize ürünler=TTBP toplamı)
95725 110638-71-6 Vermikülit, sitrik asitli reaksiyon ürünü, lityum tuzu SML(T)=0.6 mg/kg (8) (lityum olarak ifade edilen)
95855 007732-18-5 Su “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak
95859 - Sentetik hidrokarbon veya petrol bazlı beslemelerden türetilmiş, rafine edilmiş vakslar Ek 5 de verilen özelliklere uygun olarak
95883 - Petrol bazlı hidrokarbon beslemelerden türetilmiş, parafinik, beyaz mineral yağlar Ek 5 de verilen özelliklere uygun olarak
95905 013983-17-0 Wollastonite  
95920 - İşlem görmemiş odun unu ve fiberler  
95935 011138-66-2 Ksantan gam  
96190 020427-58-1 Çinko hidroksit  
96240 001314-13-2 Çinko oksit  
96320 001314-98-3 Çinko sülfit  

BÖLÜM B

Katkı Maddelerinin Tamamlanmamış Listesi

REF No:
(1)
CAS No:
(2)
İsim
(3)
Kısıtlamalar ve /veya Özellikler
(4)
30180 002180-18-9 Asetik asit, manganez tuzu SML(T)=0.6 mg/kg (10) (manganez cinsinden ifade edilen)
31520 061167-58-6 Akrilik asit, 2-ter-bütil-6-(3-ter-bütil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil ester SML=6 mg/kg
31920 000103-23-1 Adipik asit, bis(2-etilhekzil) ester SML=18 mg/kg (1)
34230 - Alkil (C8-C22) sülfonik asit SML=6 mg/kg
34650 151841-65-5 Alüminyum hidroksibis [2-2'-metilenbis (4,6-di-ter-butilfenil) fosfat SML=5 mg/kg
35760 001309-64-4 Antimoni trioksit SML=0.02 mg/kg (Antimonyum cinsinden ifade edilen ve analitikal tolerans dahilinde)
36720 017194-00-2 Baryum hidroksit SML(T)=1 mg/kg (12) (baryum cinsinden ifade edilen)
36800 010022-31-8 Baryum nitrat SML(T)=1 mg/kg (12) (baryum cinsinden ifade edilen)
38000 000553-54-8 Benzoik asit, lityum tuzu SML(T)=0,6 mg/kg (8) (lityum cinsinden ifade edilen)
38240 000119-61-9 Benzofenon SML=0.6 mg/kg
38560 007128-64-5 2,5-Bis(5-ter-bütil-2-benzoksazolil)tiofen SML=0.6 mg/kg
38700 063397-60-4 Bis(2-karbobütoksietil)kalay-bis(izooktil merkaptoasetat) SML=18 mg/kg
38800 032687-78-8 N,N'-Bis(3-(3,5-di-tert-bütil-4-hidroksifenil)piropiyonil)hidrazid SML=15 mg/kg
38820 026741-53-7 Bis(2,4-di-ter-bütilfenil) pentaeritritol difosfit SML=0.6 mg/kg
39060 035958-30-6 1,1-Bis(2-hidroksi-3,5-di-ter-bütilfenil)etan SML=5 mg/kg
39090 - N,N-Bis(2-hidroksietil)alkil(C8-C18)amin SML(T)=1.2 mg/kg (13)
39120 - N,N-Bis(2-hidroksietil)alkil(C8-C18)amin hidrokloridler SML(T)=1.2 mg/kg (13) Tersiyer amin cinsinden ifade edilen (HCl hariç ifade edilen)
40000 000991-84-4 2,4-Bis(oktilmerkapto)-6-(4-hidroksi-3,5-di-ter-bütilanilino)-1,3,5-triazin SML=30 mg/kg
40020 110553-27-0 2,4-Bis(oktiltiometil)-6-metilfenol SML=6 mg/kg
40160 061269-61-2 N,N'-Bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)hekzametilendiamin-1,2-dibromoetan, kopolimer SML=2.4 mg/kg
40720 025013-16-5 Ter-bütil-4-hidroksianisol (=BHA) SML=30 mg/kg
40800 013003-12-8 4,4'-Bütiliden-bis(6-ter-bütil-3-metilfenil-ditridesil fosfit) SML=6 mg/kg
40980 019664-95-0 Bütirik asit, manganez tuzu SML(T)=0.6 mg/kg (10) (manganez cinsinden ifade edilen)
42000 063438-80-2 (2-Karbobütoksietil)kalay-tris(izooktil merkaptoasetat) SML=30 mg/kg
42400 010377-37-4 Karbonik asit, lityum tuzu SML(T)=0.6 mg/kg (8) (lityum olarak ifade edilen)
42480 000584-09-8 Karbonik asit, rubidyum tuzu SML=12 mg/kg
43600 004080-31-3 1-(3-Kloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoiaadamantan klorid SML=0.3 mg/kg
43680 000075-45-6 Klorodiflorometan SML=6 mg/kg (Ek 5 de verilen özelliklere uygun olarak)
44960 011104-61-3 Kobalt oksit SML(T)=0.05 mg/kg (14) (Kobalt cinsinden ifade edilen)
45440 - Kresoller, bütillenmiş, stirenlenmiş SML=12 mg/kg
45650 006197-30-4 2-Siyano-3,3-difenilakrilik asit, 2-etilhezkil ester SML=0.05 mg/kg
46640 000128-37-0 2,6-di-ter-bütil-p-kresol (=BHT) SML=3,0 mg/kg
47600 084030-61-5 Di-n-dodesilkalay bis(izooktil merkaptoasetat) SML=12 mg/kg
48640 000131-56-6 2,4-Dihidroksibenzofenon SML(T)=6 mg/kg (15)
48800 000097-23-4 2,2'-Dihidroksi-5-5'-diklorodifenilmetan SML=12 mg/kg
48880 000131-53-3 2,2'-Dihidroksi-4-metoksibenzofenon SML(T)=6 mg/kg (15)
49600 026636-01-1 Dimetilkalay bis(izooktil merkaptoasetat) SML(T)=0.18 mg/kg (16) (Kalay cinsinden ifade edilen)
49840 002500-88-1 Dioktadesil disülfit SML=3 mg/kg
50160 - Di-n-oktilkalay bis(n-alkil(C10-C16) merkapto asetat) SML(T)=0.04 mg/kg (17) (Kalay cinsinden ifade edilen)
50240 010039-33-5 Di-n-oktilkalay bis(2-etilhekzil maleat) SML(T)=0.04 mg/kg (17) (Kalay cinsinden ifade edilen)
50320 015571-58-1 Di-n-oktilkalay bis(2-etilhekzil merkaptoasetat) SML(T)=0.04 mg/kg (17) (Kalay cinsinden ifade edilen)
50360 - Di-n-oktilkalay bis(etil maleat) SML(T)=0.04 mg/kg (17) (Kalay cinsinden ifade edilen)
50400 033568-99-9 Di-n-oktilkalay bis(izooktil maleat) SML(T)=0.04 mg/kg (17) (Kalay cinsinden ifade edilen)
50480 026401-97-8 Di-n-oktilkalay bis(izooktil merkaptoasetat) SML(T)=0.04 mg/kg (17) (Kalay olarak ifade edilen)
50560 - Di-n-oktilkalay 1,4-bütandiol bis(merkaptoasetat) SML(T)=0.04 mg/kg (17) (Kalay cinsinden ifade edilen)
50640 003648-18-8 Di-n-oktilkalay dilorat SML(T)=0.04 mg/kg (17) (Kalay cinsinden ifade edilen)
50720 015571-60-5 Di-n-oktilkalay dimaleat SML(T)=0.04 mg/kg (17) (Kalay cinsinden ifade edilen)
50800 - Di-n-oktilkalay dimaleat,esterleştirilmiş SML(T)=0.04 mg/kg (17) (Kalay cinsinden ifade edilen)
50880 - Di-n-oktilkalay dimaleat, polimerler (N=2-4) SML(T)=0.04 mg/kg (17) (Kalay cinsinden ifade edilen)
50960 069226-44-4 Di-n-oktilkalay etilenglikol bis(merkaptoasetat) SML(T)=0.04 mg/kg (17) (Kalay olarak ifade edilen)
51040 015535-79-2 Di-n-oktilkalay merkaptoasetat SML(T)=0.04 mg/kg (17) (Kalay cinsinden ifade edilen)
51120 - Di-n-oktilkalay tiobenzoat 2-etilhekzil merkaptoasetat SML(T)=0.04 mg/kg (17) (Kalay cinsinden ifade edilen)
51570 000127-63-9 Difenil sülfon SML(T)=3 mg/kg (25)
51680 000102-08-9 N,N'-difeniltioüre SML=3 mg/kg
52000 027176-87-0 Dodesilbenzensülfonik asit SML=30 mg/kg
52320 052047-59-3 2-(4-Dodesilfenil)indol SML=0.06 mg/kg
52880 023676-09-7 4-Etoksibenzoik asit, etil ester SML=3.6 mg/kg
53200 023949-66-8 2-Etoksi-2'-etilokzanilid SML=30 mg/kg
54880 000050-00-0 Formaldehit SML(T)=15 mg/kg (22)
55200 001166-52-5 Gallik asit, dodecil ester SML(T)=30 mg/kg (34)
55280 001034-01-1 Gallik asit, oktil ester SML(T)=30 mg/kg (34)
55360 000121-79-9 Gallik asit, propil ester SML(T)=30 mg/kg (34)
58960 000057-09-0 Hekzadesiltrimetilamonyum bromid SML=6 mg/kg
59120 023128-74-7 1,6-Hekzametilen-bis(3-(3,5-di-ter-bütil-4-hidroksifenil)propiyonamid) SML=45 mg/kg
59200 035074-77-2 1,6-Hekzametilen-bis(3-(3,5-di-ter-bütil-4-hidroksifenil)propiyonat) SML=6 mg/kg
60320 070321-86-7 2-[2-Hidroksi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazol SML=1.5 mg/kg
60400 003896-11-5 2-(2'-Hidroksi-3'-ter-bütil-5'-metilfenil)-5-klorobenzotriazol SML(T)=30 mg/kg (19)
60800 065447-77-0 1-(2-Hidroksietil)-4-hidroksi-2,2,6,6-tetrametil piperidin-süksinik asit,dimetilester, kopolimer SML=30 mg/kg
61280 003293-97-8 2-Hidroksi-4-n-hekziloksilbenzofenon SML(T)=6 mg/kg (15)
61360 000131-57-7 2-Hidroksi-4-metoksibenzofenon SML(T)=6 mg/kg (15)
61440 002440-22-4 2-(2'-Hidroksi-5'-metilfenil)benzotriazol SML(T)=30 mg/kg (19)
61600 001843-05-6 2-Hidroksi-4-n-oktiloksibenzofenon SML(T)=6 mg/kg (15)
63200 051877-53-3 Laktik asit, manganez tuzu SML(T)=0.6 mg/kg (10) (Manganez olarak ifade edilen)
64320 010377-51-2 Lityum iyodür SML(T)=1 mg/kg (11) (Iodium cinsinden ifade edilen)
SML(T)=0.6 mg/kg (8) (Lityum cinsinden ifade edilen)
65120 007773-01-5 Manganez klorid SML(T)=0.6 mg/kg (8) (Manganez cinsinden ifade edilen)
65200 012626-88-9 Manganez hidroksit SML(T)=0.6 mg/kg (10) (Manganez cinsinden ifade edilen)
65280 010043-84-2 Manganez hipofosfit SML(T)=0.6 mg/kg (10) (Manganez olarak ifade edilen)
65360 011129-60-5 Manganez oksit SML(T)=0.6 mg/kg (10) (Manganez cinsinden ifade edilen)
65440 - Manganez pirofosfit SML(T)=0.6 mg/kg (10) (Manganez cinsinden ifade edilen)
66360 085209-91-2 2,2'-Metilen bis(4,6-di-ter-bütilfenil) sodyum fosfat SML=5 mg/kg
66400 000088-24-4 2,2'-Metilen bis(4-etil-6-ter-bütilfenol) SML(T)=1.5 mg/kg (20)
66480 000119-47-1 2,2'-Metilen bis(4-metil-6-ter-bütilfenol) SML(T)=1.5 mg/kg (20)
67360 067649-65-4 Mono-n-dodesilkalay tris(izooktil merkaptoasetat) SML=24 mg/kg
67520 054849-38-6 Monometilkalay tris(izooktil merkaptoasetat) SML(T)=0.18 mg/kg (16) (Kalay cinsinden ifade edilen)
67600 - Mono-n-oktilkalay tris(alkil(C10-C16) merkaptoasetat SML(T)=1.2 mg/kg (18) (Kalay cinsinden ifade edilen)
67680 027107-89-7 Mono-n-oktilkalay tris(2-etilhekzil merkaptoasetat) SML(T)=1.2 mg/kg (18) (Kalay cinsinden ifade edilen)
67760 026401-86-5 Mono-n-oktilkalay tris(izooktil merkaptoasetat) SML(T)=1.2 mg/kg (18) (Kalay cinsinden ifade edilen)
67896 020336-96-3 Miristik asit, lityum tuzu SML(T)=0.6 mg/kg (8) (Lityum cinsinden ifade edilen)
68320 002082-79-3 Oktadesil 3-(3,5-di-ter-bütil-4-hidroksifenil)piropiyanat SML=6 mg/kg
68400 010094-45-8 Oktadesilerukamid SML=5 mg/kg
68860 004724-48-5 n-Oktilfosfonik asit SML=0.05 mg/kg
69840 016260-09-6 Oleilpalmitamid SML=5 mg/kg
71935 007601-89-0 Perklorik asit, monohidrat sodyum tuzu SML(T)=0.05 mg/kg (31)
72160 000948-65-2 2-Fenilindol SML=15 mg/kg
72800 001241-94-7 Fosforik asit, difenil 2-etilhekzil ester SML=2.4 mg/kg
73040 013763-32-1 Fosforik asit, lityum tuzları SML(T)=0.6 mg/kg (8) (Lityum cinsinden ifade edilen)
73120 010124-54-6 Fosforik asit, manganez tuzu SML(T)=0.6 mg/kg (10) (Manganez cinsinden ifade edilen)
74400 - Fosforus asit, tris(nonil-ve/veya dinonilfenil) ester SML=30 mg/kg
76680 068132-00-3 Hidrojene edilmiş polisiklopentadien SML=5 mg/kg (1)
77440 - Polietilenglikol dirisinoleat SML=42 mg/kg
77520 061791-12-6 Kastor yağının polietilenglikol esteri SML=42 mg/kg
78320 009004-97-1 Polietilenglikol monorisinoleat SML=42 mg/kg
81200 071878-19-8 Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbütil)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-imino]hekzametilen[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino] SML=3 mg/kg
81680 007681-11-0 Potasyum iyodür SML(T)=1 mg/kg (11) (Iodium cinsinden ifade edilen)
82020 019019-51-3 Propiyonik asit, kobalt tuzu SML(T)=0.05 mg/kg (14) (Kobalt cinsinden ifade edilen)
83595 119345-01-6 Fosforus triklorid ve bifenilin Friedel Craft reaksiyon ürünü ile 2,4-di-ter-bütilfenol den yoğunlaşmasıyla elde edilen bifenilli di-ter-bütilfosfonitin reaksiyon ürünü SML=18 m/kg ve Ek 5 de verilen özelliklere uygun olarak
83700 000141-22-0 Risinoleik asit SML=42 mg/kg
84800 000087-18-3 Salisilik asit, 4-tert-bütilfenil ester SML=12 mg/kg
84880 000119-36-8 Salisilik asit, metil ester SML=30 mg/kg
85760 012068-40-5 Silisik asit, lityum alüminyum tuzları (2:1:1) SML(T)=0.6 mg/kg (8) (Lityum cinsinden ifade edilen)
85920 012627-14-4 Silisik asit, lityum tuzu SML(T)=0.6 mg/kg (8) (Lityum cinsinden ifade edilen)
86480 007631-90-5 Sodyum bisülfit SML(T)=10 mg/kg (30) (SO2 cinsinden ifade edilen)
86800 007681-82-5 Sodyum iyodür SML(T)=1 mg/kg (11) (Iodium cinsinden ifade edilen)
86880 - Sodyum monoalkil dialkilfenoksibenzendisülfonat SML=9 mg/kg
86920 007632-00-0 Sodyum nitrit SML=0.6 mg/kg
86960 007757-83-7 Soyum sülfit SML(T)=10 mg/kg (30) (SO2 cinsinden ifade edilen)
87120 007772-98-7 Sodyum tiyosülfat SML(T)=10 mg/kg (30) (SO2 cinsinden ifade edilen)
89170 013586-84-0 Stearik asit, kobalt tuzu SML(T)=0.05 mg/kg (14) (Kobalt cinsinden ifade edilen)
92000 007727-43-7 Sülfirik asit, baryum tuzu SML(T)=1 mg/kg (12) (Baryum cinsinden ifade edilen)
92320 - Glikolik asitin tetradesil-polietilenglikol(EO=3-8) eteri SML=15 mg/kg
92560 038613-77-3 Tetrakis(2,4-di-ter-bütil-fenil)-4,4'-bifenilinen difosfonit SML=18 mg/kg
92800 000096-69-5 4,4'-Tiobis(6-terc-bütil-3-metilfenol) SML=0.48 mg/kg
92880 041484-35-9 Tiodietanol bis(3-(3,5-di-ter-bütil-4-hidroksi fenil)propiyonat SML=2.4 mg/kg
93120 000123-28-4 Tiodipiropiyonik asit, didodesil ester SML(T)=5 mg/kg (21)
93280 000693-36-7 Tiodipiropiyonik asit, dioktadesil ester SML(T)=5 mg/kg (21)
94400 036443-68-2 Trietilenglikol bis[3-(3-ter-bütil-4-hidroksi-5-metilfenil) propiyonat] SML=9 mg/kg
94560 000122-20-3 Triizopropanolamin SML=5 mg/kg
95280 040601-76-1 1,3,5-Tris(4-ter-bütil-3-hidroksi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion SML=6 mg/kg
95360 027676-62-6 1,3,5-Tris(3,5-di-ter-bütil-4-hidroksibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion SML=5 mg/kg
95600 001843-03-4 1,1,3-Tris(2-metil-4-hidroksi-5-ter-bütilfenil)bütan SML=5 mg/kg


EK-4

Bakteriyel Fermantasyon İle Elde Edilen Ürünler

REF No:
(1)
CAS No:
(2)
İsim
(3)
Kısıtlamalar ve / veya Özellikler
(4)
18888 080181-31-3 3-Hidroksibütanoik asit-3-hidroksi-pentanoik asit kopolimer Ek-5 de verilen özelliklere uygun olarak


EK-5

ÖZELLİKLER

BÖLÜM A

Genel Özellikler

Diazo-coupling ile hazırlanan renklendiriciler veya aromatik isosiyanatlar kullanılarak üretilen madde ve malzemeler tespit edilebilir miktarda (DL=0.02 mg/kg gıda veya gıda benzeri, analitik toleranslar dahil olmak üzere) birincil aromatik aminler (anilin olarak) ortama veremez. Fakat bu Tebliğde birincil aromatik aminlerin migrasyon değerleri verilmiş ise yukarıdaki kısıtlamadan muaftır.

BÖLÜM B

Diğer Özellikler

 

Ref No Diğer Özellikler
11530 Akrilik asit, 2-hidroksipropil ester
Akrilik asitin %25’ inin altında 2-hidroksipropil ester (CAS No 002918-23-2) içerebilir
16690 Divinilbenzen
Kütlece %45’ e kadar etilvinilbenzen içerebilir
1888 3-Hidroksibütanoik asit-3-hidroksipentanoik asit, kopolimer
Tanım: Karbon kaynağı olarak glukoz ve propanoik asit karışımı kullanılarak Alcaligenes eutrophus’un kontrollü fermantasyonu ile üretilen kopolimerlerdir. Kullanılan organizma genetik olarak değiştirilmiş olmamalı ve tek yabani tip organizma olan Alcaligenes eutrophus suşu H16 NCIMB 10422 türevi olmalıdır. Organizmanın ana kültürü dondurularak saklanır. Çalışma kültürü ana kültürden hazırlanır ve sıvı azot içinde saklanır ve fermentör için ekim hazırlamasında kullanılır. Fermentör numunelerde günlük mikroskobik ve agar çeşitlerinden biri üzerindeki herhangi bir morfolojik koloni değişimi değişik sıcaklıklarda denenir. Kopolimerler ısıl işlemle diğer hücresel komponentlerin bakteriler tarafından kontrollü sindirilmesinden izole edilir, yıkanır ve kurutulur. Bu kopolimerler normal olarak formüle edilmiş erimiş formdaki granüller olarak üretilirler. Bu granüller nucleating ajan, plastikleştiriciler, dolgu maddeleri, stabilizörler, pigmentler gibi katkı maddelerini içerirler. Bu katkı maddeleri genel ve tek tek olmak üzere tüm spesifikasyonları sağlarlar.
Kimyasal adı: Poli(3-D-hidroksibütanoat-co-3-D-hidroksipentanoat)
CAS No: 80181-31-3
Yapısal formül:


Burada n/(m+n) sıfırdan büyük ve 0.25 den küçüktür.
Ortalama molekül ağırlığı: 150 000 Daltondan aşağı olmamalı ve jel kromotografi ile ölçülmelidir.
Deneme: 3-D-hidroksibütanoik ve 3-D-hidroksipentanoik asitlerin karışımının hidrolizinden sonra analiz edilen poli (3-D-hidroksibütanoat-ko-3-D-hidroksipentanoat) %98 den az olmamalıdır.
Tanımlanan karakteristiği: İzolasyon sonrasında tozun beyazlığının kaybolması
Tanımlama testleri:
Çözünebilirlik: Kloroform veya diklorometan gibi klorlu hidrokarbonlarda çözünür fakat etanol, alifatik alkaliler ve suda çözünmez.
Kısıtlama: Krotonik asit için QMA değeri 0.05 mg/6 dm2 olacaktır.
Saflık: Ham maddenin kopolimer tozu granülleşmeden önce plastikte aşağıdaki miktarları aşmamalıdır:
-Azot 2500 mg/kg
-Çinko 100 mg/kg
-Bakır 5 mg/kg
-Kurşun 2 mg/kg
-Arsenik 1 mg/kg
-Kadmiyum 1 mg/kg

23547 Polidimetilsiloksan: (Molekül ağırlığı 6800 den küçük olan)
Minimum akışkanlığı 25 oC de 100 x 10-6 m2/s ( = 100 santistokes )
25385 Triallilamine: Oran olarak 1 kilogram gıda da maksimum 1.5 gram hidrojel olmak üzere 40 mg/kg hidrojel
Direkt gıda ile temas etmeyecek hidrokarbonlarda kullanılır.
38320 4-(2-Benzoksazolil)-4'-(5-metil-2-benzoksazolil)stilben
% 0.05 kütle/kütle dan fazla olmamalı (Kullanılan madde miktarı/formülasyon miktarı)
43680


47210
Klorodiflorometan
Kloroflorometan miktarı bileşenin-maddenin kilogramında 1 miligramı geçmemelidir.

Dibütiltiostannoik asit polimer
Moleküler birim = (C3H18S3Sn2)n (n=1.5-2)
77895 Polietilenglikol (EO= 2-6) monoalkil (C16-C18) eter
Karışımın kompozisyonu aşağıdaki gibi olmalıdır:
- polietilenglikol (EO= 2-6) monoalkil (C16-C18) eter (yaklaşık olarak %28)
- yağlı alkoller (C16-C18) (yaklaşık olarak %48)
- etilenglikol monoalkil (C16-C18) eter (yaklaşık olarak %24)
76721 Polidimetilsiloksan (Molekül ağırlığı 6800 den küçük olan)
Minimum akışkanlığı 25 oC de 100x10-6 m2/s (=100 santistokes )
83595 Di-tert-bütilfosfonit ile bifenilin reaksiyon ürünü, fosfor triklorür ve bifenil’in Friedel Craft reaksiyon ürünü ile 2,4-di-tert-bütilfenol’ün kondensasyonu ile elde edilen
Kompozisyonu:
-4,4'-Bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-bütilfenil)fosfonit]
(CAS No 38613-77-3) (%36-46 kütle/kütle (*))
-4,3'-Bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-bütilfenil)fosfonit]
(CAS No 118421-00-4) (%17-23 kütle/kütle (*))
-3,3'-Bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-bütilfenil)fosfonit]
(CAS No 118421-01-5) (%1-5 kütle/kütle (*))
-4-Bifenilen-0,0-bis(2,4-di-tert-bütilfenil)fosfonit
(CAS No 91632-37-7) (%11-19 kütle/kütle (*))
-Tris(2,4-di-tert-bütilfenil)fosfit)
(CAS No 31570-04-4) (%9-18 kütle/kütle (*))
-4,4'-Bifenilen-0,0-bis(2,4-di-tert-bütilfenil)fosfonat-0,0-bis(2,4-di-tert-bütilfenil)fosfonait
(CAS No 112949-97-0) (%5 den az kütle/kütle (*))
Diğer özellikler:
-Fosfor içeriği en az %5.4, enfazla %5.9
-Asit değeri enfazla 10 mg KOH/gram
-Erime aralığı 85-110 oC
88640 Soya fasülyesi yağı, epoksilendirilmiş
Oksirane %8 den küçük, iyot sayısı 6 dan küçük olmalı
95859 Petrol bazlı veya sentetik hidrokarbonlarin beslemesinden türeyen rafine vakslar/balmumları
Ürün aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
-Karbon sayısı 25 den az olan mineral hidrokarbonların içeriği; kütle/kütle olarak % 5 den fazla olmamalı
-Akışkanlık 100 oC de 11x10-6 m2/s (=11 santistokes ) az olmamalı
-Ortalama molekül ağırlığı 500 den az olmamalı
95883 Petrol bazlı hidrokarbon besleme stoklarından türetilen parafinik, beyaz mineral yağları
Ürün aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
-Karbon sayısı 25 den az olan mineral hidrokarbonların içeriği; kütle/kütle olarak % 5 den fazla olmamalı
-Akışkanlık 100 oC de 8.5 x 10-6 m2/s ( = 8.5 santistokes ) az olmamalı
-Ortalama molekül ağırlığı 480 den az olmamalı

(*) Kullanılan maddeleri miktarı/formülasyonun miktarıEK-6

Kısıtlamalar ve/veya Özelliklerle İlgili Bilgiler

(1) Uyarı: Yağlı gıda benzerlerinde SML nin limiti aşma riski vardır.

(2) Ref No: 10060 ve 23920 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’ de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(3) Ref No: 15760, 16990, 47680, 53650 ve 89440 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(4) Ref No: 19540, 19960 ve 64800 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(5) Ref No: 14200, 14230 ve 41840 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(6) Ref No: 66560 ve 66580 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir .

(7) Ref No: 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760,89200 ve 92030 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir

(8) Ref No: 38000, 42400, 64320, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 ve 95725 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(9) Uyarı: Maddelerin migrasyonu temas halindeki gıdanın orgonoleptik karakteristiklerini bozabilme riskine sahiptir. Bu durumda son ürün “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Tebliği” nin 4 (a) bendindeki şartları sağlamaz.

(10) Ref No: 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 ve 73120 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(11) Ref No: 45200, 64320, 81680, 86800 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(12) Ref No: 36720, 36800, 36840 ve 92000 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(13) Ref No: 39090 ve 39120 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(14) Ref No: 44960, 68078, 82020 ve 89170 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(15) Ref No: 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 ve 61600 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(16) Ref No: 49600, 67520 ve 83599 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(17) Ref No: 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 ve 51120 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(18) Ref No: 67600, 67680 ve 67760 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(19) Ref No: 60400, 60480 ve 61440 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(20) Ref No: 66400 ve 66480 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(21) Ref No: 93120 ve 93280 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(22) REF No: 17260, 18670, 54880 ve 59280 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(23) Ref No: 13620, 36840, 40320 ve 87040 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(24) Ref No: 13720 ve 40580 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(25) Ref No: 16650 ve 51570 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(26) Ref No: 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 ve 25270 referans numaralı maddelerin kalıntı miktarlarının toplamı Tebliğ’de verilen QM(T) değerini geçmeyecektir.

(27) Ref No: 10599/90A, 10599/91, 10599/92A ve 10599/93 referans numaralı maddelerin kalıntı miktarlarının toplamı Tebliğ’de verilen QMA(T) değerini geçmeyecektir.

(28) Ref No: 13480 ve 39680 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(29) Ref No: 22775 ve 69920 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(30) Ref No: 86480, 86960 ve 87120 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.

(31) Yağ ile temasın olduğu durumda uygunluk testleri benzer D gibi doymuş yağlı gıda benzerleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

(32) Yağ ile temasın olduğu durumda uygunluk testleri benzer D yerine geçebilen izooktan kullanılarak gerçekleştirilmelidir. (Değişken)

(33) Ref No: 14800 ve 45600 referans numaralı maddelerin kalıntı miktarlarının toplamı Tebliğ’de verilen QMA(T) değerini geçmeyecektir.

(34) Ref No: 55200, 55280 ve 55360 referans numaralı maddelerin migrasyonlarının toplamı Tebliğ’de verilen SML(T) değerini geçmeyecektir.


Ideative Danışmanlık