2001/39

GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN REJENERE SELÜLOZ FİLMLERDEN YAPILMIŞ MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 04.12.2001-24603

Tebliğ No 2001/39

Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde Ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete 15.06.2007-26553

Tebliğ No 2007-29

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı; gıda maddeleri ile temasta bulunan rejenere selüloz filmlerden yapılmış madde ve malzemelerin taşıması gereken özellikleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğin hükümleri; gıda maddeleri ile temas etmek üzere hazırlanmış, kaplaması 50 mg/dm2'yi geçen rejenere selüloz filmleri ve sentetik rejenere selüloz kaplamaları hariç olmak üzere, aynı amaçla hazırlanmış ürünü ya da diğer malzemeleri de içeren ürünün bir kısmını oluşturan rejenere selüloz filmleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ; 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

Tanım

Madde 4- Bu Tebliğde geçen;

Rejenere selüloz film; geri dönüşüm yapılmamış tahta veya pamuk orijinli rafine selülozdan elde edilen ince tabaka şeklinde bir malzemeyi ifade eder.

Malzeme Özellikleri

Madde 5- Bu Tebliğ kapsamındaki selüloz filmlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

a) Rejenere selüloz filmlerin üretiminde, yalnızca Ek-1'deki maddeler veya madde grupları, yalnızca belirtilen şartlar altında kullanılır.

b)Ek-1 dışında kalan maddeler; boya ve pigmentler şeklinde renklendirici veya yapıştırıcı maddeler olarak kullanılırlar. Bu maddelerde geçerli bir yöntem ile belirlenebilen eser miktarda bile hiçbir migrasyon olmamalıdır.

c)Teknik ihtiyaçları sağlamak için, uygun maddeler ya kütle içerisine ya da yüzey üzerine ilave edilmelidir. Bir veya her iki yüzey rejenere selüloz filmle kaplanabilir.

d)Rejenere selüloz filmin baskılı yüzeyleri gıda maddeleri ile temasta olmamalıdır.

Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme

Madde 6- Bu tebliğ kapsamındaki selüloz filmlerin etiketlemesi, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin ilgili Tebliğine göre yapılır. Ek olarak;

a)Özel kullanım koşullarının belirtildiği yerlerde, rejenere selüloz filmden yapılmış olan madde ve malzemeler bu koşullara göre etiketlenmelidir.

b)Perakende satış dışında, pazarlama aşamasında, gıda maddeleriyle temas edecek olan rejenere selüloz filmlerden yapılmış madde ve malzemelerin, bu Tebliğ hükümlerini sağladığına dair yazılı bir belgenin, üretici firma tarafından hazırlanarak madde ve malzemelerle birlikte sunulması gereklidir.

c)Doğası gereği gıda maddeleri ile açıkça temas edecek olan rejenere selüloz filmlerden yapılmış madde ve malzemelere (b) bendi uygulanmaz.

Numune Alma ve Analiz Metodları

Madde 7- Gıda maddeleri ile temasta bulunan rejenere selüloz filmlerden yapılmış madde ve malzemelerin, üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin ilgili Tebliğindeki kurallara uyulmalıdır. Alınan numune uluslararası kabul görmüş metodlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve Denetim

Madde 8- Bu malzemeleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 9- Bu Tebliğe ait hükümler; 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca denetlenir.

Avrupa Birliğine Uyum

Madde 10- Bu Tebliğ, 93/10/EEC sayılı "Gıda maddeleri ile temasta bulunan rejenere selüloz filmlerden yapılmış madde ve malzemeler” üzerine Komisyon Direktifi dikkate alınarak, Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

Madde 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.EK -1

Rejenere Selüloz Filmlerin Üretiminde Kullanımına

İzin Verilen Maddelerin Listesi

Ek-1'in birinci ve ikinci kısımlarında yüzde olarak ifade edilen değerler, susuz kaplanmamış rejenere selüloz filmin miktarına göre hesaplanmalı ve ağırlık/ağırlık olarak ifade edilmelidir. Kullanılan maddeler saflık kriterleri bakımından iyi teknik özellikte olmalıdır.

Birinci Kısım

Kaplanmamış Rejenere Selüloz Film

Adlandırmalar Kısıtlamalar
A. Rejenere selüloz ağırlık/ağırlık oranı % 72'den az olmamalıdır.
B. Katkı maddeleri  
1.Yumuşatıcılar Toplamda ağırlık/ağırlık oranı % 27'den fazla olmamalıdır.
Bis(2-hidroksietil)eter=dietenglikol
Etandiol =monoetilen glikol
Sadece kaplanacak filmler ve yüzeyde serbest su içermeyen gıda maddelerinde kullanılan malzemeler içindir.
Bu tip film ile temasta bulunan gıda maddelerinde mevcut olan etandiol ve bis (2 hidroksietil)eterin toplam miktarı gıda maddesinde 30 mg/kg'ı geçmemelidir.
1,3-bütandiol  
Gliserol  
1,2-propandiol =1,2 propilenglikol  
Polietilen oksit =polietilen glikol Ortalama molekül ağırlığı 250-1200 arasındadır.
1,2-polipropilenoksit =1,2 polipropilenglikol Ortalama molekül ağırlığı 400'den büyük ve serbest 1,3-propandiol içeriği maddede ağırlık/ağırlık olarak % 1’den büyük olmamalıdır.
Sorbitol  
Tetraetilenglikol  
Trietilenglikol  
Üre  2.Diğer katkı maddeleri Toplamda ağırlık/ağırlık oranı % 1’den fazla olmamalıdır.
Birinci sınıf Herbir talepteki madde veya madde gruplarının miktarı, kaplanmamış filmin 2 mg/dm2'sini geçmemelidir.
Asetik asit ve NH4, Ca, Mg, K ve Na tuzları
 
Askorbik asit ve NH4, Ca, Mg, K ve Na tuzları
 
Benzoik asit ve sodyum benzoat  
Formik asit ve NH4, Ca, Mg, K ve Na tuzları
 
20 dahil olmak üzere 8’den 20’ye kadar çift karbon sayılı doymuş veya doymamış linear yağ asitleri ve behenik ve risinoleik asitler ve bu asitlerin NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn tuzları  
Sitrik, D ve L- Laktik, maleik, L-tartarik asitler ve bunların Na ve K tuzları
 
Sorbik asit ve NH4, Ca,Mg,K ve Na tuzları  
20 dahil olmak üzere 8’den 20’ye kadar çift karbon sayılı doymuş veya doymamış linear yağ asitleri ile behenik ve risinoleik asitlerin amidleri
 
Doğal yenilebilir nişastalar ve unlar
 
Kimyasal modifiye yenilebilir nişastalar ve unlar  
Amiloz
 
Kalsiyum ve magnezyumun karbonatları ve klorürleri
 
20 dahil olmak üzere 8’den 20’ye kadar çift karbon sayılı doymuş veya doymamış linear yağ asitleri ve/veya adipik,sitrik, 12-hidroksistearik=oksistearin, risinoleik asitlerin glikrol esterleri
 
20 dahil olmak üzere 8’den 20’ye kadar çift karbon sayılı doymuş veya doymamış linear yağ asitlerinin polioksietilen= 8-14 oksietilen grupları esterleri
 
20 dahil olmak üzere 8’den 20’ye kadar çift karbon sayılı doymuş veya doymamış linear yağ asitlerinin sorbitol esterleri  
Stearik asidin etandiol, ve/veya bis (2-hidroksietil) eter ve/veya trietilen glikol mono ve/veya diesterleri
 
Alüminyum, kalsiyum,magnezyum oksidleri ve hidroksitleri ve silikon ve silikatlar ve alüminyum, kalsiyum, magnezyum ve potasyum hidrat silikatları
 
Polietilenoksit= polietilenglikol
Ortalama molekül ağırlığı 1200 ve 4000 arasında olmalıdır.
Sodyum propiyonat
 
İkinci Sınıf Toplam madde miktarı kaplanmamış filmde 1 mg/dm2'yi ve herbir talepteki madde veya madde gruplarının miktarı kaplanmamış filmde 0.2 mg/dm2'yi veya belirtilen daha düşük bir limiti geçmemelidir.
Sodyum alkil,C8'den C18'e kadar, benzen sülfonat
 
Sodyum isopropil naftalin sülfonat  
Sodyum alkil, C8'den C18'e kadar, sülfat  
Sodyum alkil, C8'den C18'e kadar,sülfonat
 
Sodyum dioktilsülfosuksinat
 
Dihidroksietil dietilen triamin monoasetatın distearatı
Kaplanmamış filmde 0.05 mg/dm2’den fazla olmamalıdır.
Amonyum, magnezyum ve potasyum lauril sülfat
 
N,N’-distearol diaminoetan, N,N’-dipalmitol diaminoetan ve N,N’-dioleil diaminoetan
 
2-heptadesil- 4,4- bis (metilen-stearat) oksazolin
 
Polietilen-aminostearamid etilsülfat
Kaplanmamış filmde 0.1 mg/dm2'den fazla olmamalıdır.
Üçüncü Sınıf Maddelerin toplam ağırlığı kaplanmamış filmde 1 mg/dm2'yi geçmemelidir.
Melamin formaldehitin, değiştirilmemiş veya aşağıda verilen ürünlerin biri veya birkaçı ile değiştirilmiş kondensasyon ürünü;
Serbest formaldehit içeriği, kaplanmamış filmde 0.5 mg/dm2'den fazla olmamalıdır.
Bütanol, dietilentriamin, etanol, trietilentetramin tetraetilenpentamin, tri-(2 hidroksietil) amin, 3,3'-diaminodipropil -amin, 4,4'-diaminodibutilamin Serbest melamin içeriği kaplanmamış filmde 0.3 mg/dm2'den fazla olmamalıdır.
Cis (2- hidroksietil)amin ile değiştirilmiş melaminüreformaldehitin kondensasyon ürünü Serbest formaldehit içeriği kaplanmamış filmde 0.5 mg/dm2'den fazla olmamalıdır.
  Serbest melamin içeriği kaplanmamış filmin dm2’sinde 0.3 mg/ dm2 den fazla olmamalıdır.
Çapraz -bağlanmış katyonik polialkilenamin
Türk Gıda Kodeksi’nin ilgili Tebliğlerinin genel ve teknik özellikler bölümlerine uygun olmalıdır.
(a) diaminopropilmetilamin ve epiklorhidrin bazlı poliamidepiklorhidrin reçinesi
 
(b) epiklorhidrin, adipik asit, kaprolaktam, dietilen -amin ve/veya etilendiamin bazlı poliamid-piklorhidrin reçinesi
 
(c) adipik asit,dietilentriamin ve epiklorhidrin, veya epiklorhidrin ve amonyak karışımı bazlı poliamid piklorhidrin reçinesi
 
(d) epiklorhidrin, dimetiladipat ve diaminopropilmetilamin bazlı poliamid-poliamin-epiklorhidrin reçinesi
 
(e) epiklorhidrin, adipamid ve diaminopropilmetilamin bazlı poliamid-poliamin-epiklorhidrin reçinesi
 
Polietilenaminler ve polietileniminler
Kaplanmamış filmde 0.75 mg/dm2'den fazla olmamalıdır.
Üre-formaldehitin değiştirilmemiş veya aşağıda verilen ürünlerin biri veya birkaçı ile değiştirilmiş kondensasyon ürünü
Serbest formaldehit içeriği kaplanmamış filmde 0.5 mg'dan fazla olmamalıdır.
Aminometilsülfonik asit, sulfanilik asit, bütanol, diaminobütan, diaminoetilamin, diaminodipropilamin, diaminopropan, dietilentriamin, etanol, guanidin, metanol, tetraetilenpentamin, trietilentetramin, sodyum sülfit,
 
Dördüncü sınıf Maddelerin toplam ağırlığı, kaplanmamış filmde 0.01 mg/dm2'yi geçmemelidir.
Yenilebilir yağların aminlerinin polietilen oksit ile reaksiyonundan ortaya çıkan ürünler
 
Monoetanolamin lauril sülfat  

İkinci Kısım

Kaplanmış Rejenere Selüloz Film

Tanımlamalar Kısıtlamalar
A-Rejenere Selüloz
Birinci kısma bakınız
B-Katkı maddeleri
Birinci kısma bakınız
C-Kaplama

Filmin gıda maddeleri ile temasta olan yüzeyi üzerinde 50 mg/dm2'den fazla olmamalıdır.
1.Polimerler
Maddelerin toplam ağırlığı, kaplamanın gıda ile temasta olan yüzeyi üzerinde 50 mg/dm2'yi geçmemelidir.
Selülozun etil, hidroksietil, hidroksipropil ve metil eterleri  
Selüloz nitrat Kaplamanın gıda ile temasta olan yüzeyi üzerinde 20 mg/dm2'den fazla olmamalıdır. Azot içeriği selüloz nitratta ağırlık/ağırlık olarak % 10.8 ve % 12.2 arasında olmalıdır.
Polimerler, kopolimerler ve aşağıda belirtilen monomerlerin karışımları:
Türk Gıda Kodeksi’nin ilgili Tebliğlerinin genel ve teknik özellikler bölümlerine uygun olmalıdır.
Doymuş aldehitlerden elde edilen Vinilasetaller, C1'den C6'ya kadar
Vinilasetat
Alkil, C1'den C4'e kadar vinil eterler
Akrilik,krotonik, itakonik, maleik, metakrilik asitler ve esterleri
Bütadien
Stiren
Metilstiren
Vinilidin klorür
Akrilonitril
metakrilonitril
Etilen, propilen, 1-ve 2- bütilen
Vinilklorür
Türk Gıda Kodeksi’nin ilgili Tebliğine uygun olmalıdır.
2-Reçineler Maddelerin toplam ağırlığı, kaplamanın gıda maddeleri ile temasta olan yüzeyinde 12.5 mg/dm2'yi geçmemelidir ve sadece selüloznitrat veya vinilklorür ve vinilasetat kopolimer bazlı kaplamalı rejenere selüloz filmlerin hazırlanması içindir.
Kazein
 
Kolofoni ve/veya polimerizasyon, hidrojenasyon veya disproportionasyon ürünleri ve metil, etil esterleri veya C2'den C6'yakadar polivalent alkoller veya bu alkollerin karışımları.
 
Akrilik, maleik,sitrik, fumarik ve/veya fitalik asit ve/veya 2,2 bis(4-hidroksifenil) propan formaldehit ile kondanse edilmiş ve metil etil veya C2'den C6 'ya kadar polivalent alkollerle ve bu alkollerin karışımları ile esterleşmiş kolofoni ve/veya polimerizasyon, hidrojenasyon veya disproportionasyon ürünleri  
Bis (2-hidroksietil) eter esterleri ile betapinen ve/veya dipenten ve/veya diterpen ve malik anhidridin ilave ürünleri
 
Yenilebilir jelatin
 
Hint yağı ve onun dehidrasyon veya hidrojenasyon ürünleri ve poligliserol,adipik, sitrik, maleik, fitalik ve sebakik asitleri ile kondensasyon ürünleri
 
Doğal sakız
 
Poli-beta-pinen= terpenik reçineler
 
Üre-formaldehit reçineler
 
3. Plastikleştiriciler
Maddelerin toplam miktarı, kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 6 mg/ dm2'yi geçmemelidir.
Asetiltribütilsitrat
 
Asetiltri(2-etilhekzil)sitrat
 
Di-isobütiladipat
 
Di-n-bütiladipat
 
Di-n-hekzilazelat
 
Bütilbenzilfitalat

Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 2.0 mg/dm2'den fazla olmamalıdır.
Di-n-bütilfitalat

Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 3.0 mg/dm2'den fazla olmamalıdır.
Disikloheksilfitalat

Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 4.0 mg/dm2'den fazla olmamalıdır.
   
2-etilheksildifenilfosfat
Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 2.5 mg/dm2'den fazla olmamalıdır.
Gliserolmonoasetat= monoasetin
 
Gliseroldiasetat = diasetin
 
Gliseroltriasetat= triasetin
 
Di-bütilsebasat
 
Di(2-etilheksal)sebasat=dioktilsebasa
 
Di-n-bütiltartarat
 
Di-isobütiltartarat
 
4. Diğer katkı maddeleri
Maddelerin toplam miktarı, kaplanmamış rejenere selüloz filmde 6 mg/dm2'yi geçmemelidir. Buna kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyi de dahildir.
4.1 Birinci kısımda listelenen katkı maddeleri
Birinci kısımdakikısıtlamalar geçerli olmakla birlikte, mg/dm2 cinsinden miktarlar gıda maddeleri ile temas eden yüzeydeki kaplama da dahil olmak üzere, kaplanmamış rejenere selüloz filme yöneliktir.
4.2 Belirli kaplama katkı maddeleri Her bir talepte maddelerin veya madde gruplarının miktarı, kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 2 mg/ dm2 'yi geçmemelidir.
1-heksadekanol ve 1-oktadekanol
 
20 dahil olmak üzere 8’den 20’ye kadar çift karbon sayılı doymuş veya doymamış linear yağ asitlerinin esterleri ve risinoleik asidin etil, butil, amil, ve oleil linear alkol esterleri
 
C26'dan C32'ye kadar olan saflaştırılmış montanik asitler, ve/veya onların etandiol ve/veya 1,3 butandiol esterleri ve/veya kalsiyum ve potasyum tuzlarını içeren montan mumları
 
Karnauba mumu
 
Balmumu
 
Esparto mumu
 
Kandelilla mumu
 
Dimetilpolisiloksan Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 1 mg/dm2'den fazla olmamalıdır.
Epoksidize soya fasulyesi yağı, oksiran içeriği %6-8
 
Rafine edilmiş parafin ve mikrokristalli mumlar
 
Pentaeritritol tetrastearat
 
Mono ve bis ( oktadesildietilen oksid)-fosfatlar
Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 0.2 mg/dm2'den fazla olmamalıdır.
Mono- veya di-(2-hidroksietil) amin ile esterleşmiş C8'den C20'ye kadar alifatik asitler
 
2- ve 3- ter.bütil-4-hidroksianizol =bütillenmiş hidroksianisol-BHA
Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 0.06 mg/dm2'den fazla olmamalıdır.
2,6-di-ter.bütil-4-metilfenol =bütillenmiş hidroksitoluen-BHT
Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 0.06 mg/dm2'den fazla olmamalıdır.
Di-n-oktiltin-bis(2-etilheksil)maleat

Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 0.06 mg/dm2'den fazla olmamalıdır.
5.Çözücüler
Maddelerin toplam ağırlığı kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 0.6 mg/dm2'yi geçmemelidir.
Bütil asetat
 
Etilasetat
Isobütil asetat
Isopropil asetat
Propil asetat
Aseton
1-bütanol
Etanol
2-bütanol
2-propanol
1-propanol
Siklohekzan
Etilenglikolmonobütileter
Etilenglikol monobütileter asetat
Etilenglikol monoetileter
Etilenglikol monoetileter asetat
Etilenglikol monometileter
Etilenglikol monometileter asetat
Metiletil keton
Metilisobutil keton
Tetrahidrofuran
Toluen Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 0.06 mg/dm2'den fazla olmamalıdır.

Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde Ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

MADDE 1 – 4/12/2001 tarihli ve 24603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler Tebliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 – Bu Tebliğin hükümleri; gıda maddeleri ile temas etmek üzere hazırlanmış ürünü ya da diğer malzemeleri de içeren ürünün bir kısmını oluşturan rejenere selüloz filmleri kapsar. Sentetik rejenere selüloz kaplamaları kapsamaz."

MADDE 2 – Aynı Tebliğin "Malzeme Özellikleri" başlıklı 5 inci maddesinin (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"e) Söz konusu rejenere selüloz filmler aşağıda belirtilen tiplerden birine uymak zorundadır.

1) kaplanmamış rejenere selüloz filmler

2) selüloz esaslı kaplama ile kaplanmış rejenere selüloz filmler

3) plastik içeren kaplama ile kaplanmış rejenere selüloz filmler

f) (e) bendinin (1) ve (2) nolu alt bentlerinde yer alan rejenere selüloz filmler sadece aynı Tebliğin EK-1’in Birinci Kısmında yer alan maddeler kullanılarak ve burada belirtilen kısıtlamalara uygun olarak üretilmelidir.

g) (e) bendinin (3) nolu alt bendinde yer alan plastik kaplamalar aynı Tebliğin EK-1’in Birinci Kısmında yer alan kriterlere ve Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddeleriyle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinin EK-2, EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-6’ da yer alan kriterlerine uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

ğ) Ayrıca, plastik içeren kaplama ile kaplanmış rejenere selüloz filmler (g) bendindeki plastik maddelerle ilgili hükümlere aykırı olmaksızın "Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddeleriyle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği"nin 5 inci maddesinin (a), (k), (l), (m), (n) ve (o) bentlerine uygun olmalıdır."

MADDE 3 – Aynı Tebliğin, EK-1 İkinci Kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“İkinci Kısım

Kaplanmış Rejenere Selüloz Film

Tanımlamalar Kısıtlamalar
A-Rejenere Selüloz Birinci kısma bakınız
B-Katkı maddeleri Birinci kısma bakınız
C-Kaplama  
1-Polimerler Maddelerin toplam ağırlığı, kaplamanın gıda ile temas eden yüzeyinde 50 mg/dm2'yi geçmemelidir.
-Selülozun etil, hidroksietil, hidroksipropilve metil eterleri  
-Selüloz nitrat  
2-Reçineler Maddelerin toplam miktarı, sadece selüloz nitrat esaslı kaplamalar ile hazırlanmış rejenere selüloz filmler ve gıda maddeleriyle temas eden yüzeydeki kaplamalar için 12.5 mg/ dm2' yi geçmeyebilir.
Kazein  
Kolofoni ve/veya polimerizasyon,hidrojenasyon veya disproporsiyonasyonürünleri ve metil, etil esterleri veya C2'den C6'ya kadar polivalentalkoller veya bu alkollerin karışımları  
Akrilik, maleik,sitrik, fumarik ve/veya fitalik asit ve/veya 2,2 bis(4-hidroksifenil)propan formaldehit ile kondanse edilmiş ve metil etil veya C2'den C6 'ya kadar polivalent alkollerle ve bu alkollerin karışımları ile esterleşmiş kolofoni ve/veya polimerizasyon, hidrojenasyon veya disproporsiyonasyon ürünleri  
Bis (2-hidroksietil) eter esterleri ile betapinen ve/veya dipenten ve/veya diterpen ve malik anhidridin ilave ürünleri  
Yenilebilir jelatin  
Hint yağı ve onun dehidrasyon veyahidrojenasyon ürünleri ve poligliserol, adipik, sitrik, maleik, fitalik ve sebakik asitleri ile kondensasyon ürünleri  
Doğal sakız  
Poli-beta-pinen= terpenik reçineler  
Üre-formaldehit reçineler  
3. Plastikleştiriciler Maddelerin toplam miktarı, kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 6 mg/ dm2'yi geçmemelidir
Asetiltribütilsitrat  
Asetiltri(2-etilhekzil)sitrat  
Di-izobütiladipat  
Di-n-bütiladipat  
Di-n-hekzilazelat  
Disiklohekzilfitalat Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 4.0 mg/dm2'den fazla olmamalıdır
2-etilhekzil difenil fosfat (eş anlamlısı: fosforik asit difenil 2-etilhekzil ester) 2-etilhekzil difenil fosfat miktarıa) Bu tip filmlerle temas eden gıda maddelerinin 2.4 mg/kg’ını veyab) Gıda maddeleriyle temas eden yüzeydeki kaplamada 0.4 mg/ dm2 yi geçmemelidir
Gliserolmonoasetat= monoasetin  
Gliseroldiasetat = diasetin  
Gliseroltriasetat= triasetin  
Di-bütilsebasat  
Di-n-bütiltartarat  
Di-izobütiltartarat  
4- Diğer katkı maddeleri Maddelerin toplam miktarı, kaplanmamış rejenere selüloz filmde 6 mg/dm2'yi geçmemelidir. Buna kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyi de dahildir
4.1 Birinci kısımda listelenen katkı maddeleri Birinci kısımdaki kısıtlamalar geçerli olmakla birlikte, mg/dm2 cinsinden miktarlar gıda maddeleri ile temas eden yüzeydeki kaplama da dahil olmak üzere, kaplanmamış rejenere selüloz filme yöneliktir
4.2 Belirli kaplama katkı maddeleri Her bir talepte maddelerin veya madde gruplarının miktarı, kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 2 mg/dm2 'yi geçmemelidir
1-hekzadekanol ve 1-oktadekanol  
20 dahil olmak üzere 8’den 20’ye kadar çift karbon sayılı doymuş veya doymamışlinear yağ asitlerinin esterleri ve risinoleik asidin etil, butil, amil, ve oleil linear alkolesterleri  
C26'dan C32'ye kadar olan saflaştırılmış montanik asitler, ve/veya onların etandiol ve/veya 1,3 bütandiol esterleri ve/veya kalsiyum ve potasyum tuzlarını içeren montan mumları  
Karnauba mumu  
Balmumu  
Esparto mumu  
Kandelilla mumu  
Dimetilpolisiloksan Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 1 mg/dm2'den fazla olmamalıdır
Epoksidize soya fasulyesi yağı,oksiran içeriği % 6-8  
Rafine edilmiş parafin ve mikrokristalli mumlar  
Pentaeritritol tetrastearat  
Mono ve bis ( oktadesildietilen oksid)- fosfatlar Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 0.2 mg/dm2'den fazla olmamalıdır
Mono- veya di-(2-hidroksietil) amin ile esterleşmiş C8'den C20'ye kadar alifatik asitler  
2- ve 3-ter.bütil-4-hidroksianizol=bütillenmiş hidroksianisol-BHA Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 0.06 mg/dm2'den fazla olmamalıdır
2,6-di-ter.bütil-4-metilfenol = bütillenmiş hidroksitoluen-BHT Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 0.06 mg/dm2'den fazla olmamalıdır
Di-n-oktiltin-bis(2-etilheksil)maleat Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 0.06 mg/dm2'den fazla olmamalıdır
5-Çözücüler Maddelerin toplam ağırlığı kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 0.6 mg/dm2'yi geçmemelidir
Bütil asetat  
Etilasetat  
Izobütil asetat  
Izopropil asetat  
Propil asetat  
Aseton  
1-bütanol  
Etanol  
2-bütanol  
2-propanol  
1-propanol  
Siklohekzan  
Etilenglikol monobütileter  
Etilenglikol monobütileter asetat  
Metiletil keton  
Metilizobutil keton  
Tetrahidrofuran  
Toluen Kaplamanın gıda maddeleri ile temas eden yüzeyinde 0.06 mg/dm2'den fazla olmamalıdır

GEÇİCİ MADDE 1 – Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında ürünleri üreten ve satan iş yerleri altı ay içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan iş yerleri ve satış yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu iş yerleri hakkında 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


 


Ideative Danışmanlık