2002/5

GIDA MADDELERİ İLE TEMAS EDEN VE VİNİL KLORÜR MONOMER İÇEREN MADDE VE MALZEMELER HAKKINDA TEBLİĞ

Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete 06.02.2002-24663

Tebliğ No 2002/5

 

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı; vinil klorür polimerleri veya kopolimerlerden hazırlanan ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerden olası migrasyonun ve vinil klorür monomerlerin varlığının tespit edilmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ; vinil klorür polimerleri veya kopolimerlerden hazırlanan ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ; 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ne göre hazırlanmıştır.

Temel Kurallar

Madde 4 – Bu Tebliğ kapsamındaki madde ve malzemelerle ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir:

- Madde ve malzemelerin içerdiği vinil klorür monomer miktarı son üründe 1 mg/kg ı geçemez.

- Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerden, EK’te verilen kriterlere uyan metotlarla tespit edilebilen herhangi bir vinil klorür gıda maddesine geçmemelidir.

Numune Alma ve Analiz Metotları

Madde 5- Bu Tebliğ’de yer alan madde ve malzemelerin üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Numune Alma ve Analiz Metotları bölümündeki kurallara uyulmalıdır.Numune, uluslararası kabul görmüş metotlar kullanılarak analiz edilmelidir.

Avrupa Birliğine Uyum

Madde 6 - Bu Tebliğ, 78/142/EEC sayılı “ Vinil Klorür Monomer Içeren ve Gıda Maddeleri ile Temas Eden Madde ve Malzemeler “e ilişkin Komisyon Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tescil ve Denetim

Madde 7 - Bu Tebliğde yer alan madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerleri, tescil ve izin, ithalat, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı “Gıdaların Üretimi,Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname” hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 8- Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu üretim yerleri ile Tebliğ hükümlerine uymayan ürünleri satan işyerleri hakkında, 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 9- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.EK-1

Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Seviyeleri ile Madde ve Malzemelerden Geçen Vinil Klorürün Tespit Metoduna Uygulanan Kriterler

1 – Madde ve Malzemelerdeki vinil klorür seviyesinin ve madde ile malzemelerden geçen vinil klorürün seviyesinin tespiti “ headspace” metodu kullanılarak gas kromotogtafi ile yapılır.

2 – Madde ve malzemeden gıda maddesine geçen vinil klorürün saptanması amacı ile tespit limiti 0.01 mg/kg olmalıdır.

3 – Prensip olarak madde ve malzemeden gıda maddesine geçen vinil klorür, gıda maddesinde saptanır. Teknik sebeplerle bazı gıdalarda tespit edilmesi imkansız olduğu durumlarda, bu gıda maddeleri için gıda benzeri ile tespit yapılmasına izin verilir.


Ideative Danışmanlık