2002/28

GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN RENKLENDİRİCİLER VE TATLANDIRICILAR DIŞINDAKİ KATKI MADDELERİNİN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu: Tük Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete: 10.04.2002-24722

Tebliğ No: 2002/28

Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete 6.04.2005-25778

 

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı; gıda maddelerinde kullanılacak olan renklendirici ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddelerinin saflık kriterlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğin hükümleri, gıda maddelerinde kullanılacak olan renklendirici ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddelerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

Saflık Kriterleri

Madde 4- Gıda maddelerinde kullanılacak olan renklendirici ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddelerinin saflık kriterleri ile ilgili genel özellikler Ek-1'e uygun olmalıdır.

Numune Alma ve Analiz Metodları

Madde 5- Gıda maddelerinde kullanılacak olan renklendirici ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddelerinin üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin ilgili bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metodlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve Denetim

Madde 6- Gıda maddelerinde kullanılacak olan renklendirici ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddelerini üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 7- Bu Tebliğe ait hükümler; 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca denetlenir.

Avrupa Birliğine Uyum

Madde 8- Bu Tebliğ, 96/77/EC sayılı “Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendirici ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri” hakkındaki Komisyon Direktifi dikkate alınarak, Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçici madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

Madde 9- Bu Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

--------------------------------------------------------------------------------

EK-1

Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri

Etilen oksit, gıda katkı maddelerinde sterilizasyon amacıyla kullanılmayabilir.

E 170 (i) KALSİYUM KARBONAT

Bu katkı maddesi için saflık kriteri “Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliği”nde bu katkı maddesi için oluşturulanla aynıdır.

E 200 SORBİK ASİT

Tanım:

Kimyasal adı: Sorbik asit.

Trans, trans-2,4-hekzadienoik asit Einecs 203-768-7

Kimyasal formül: C6H8O2

Molekül ağırlığı: 112.12

Saflık: Susuz bazda içeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: 105 oC‘de 90 dakika ısıtıldıktan sonra hafif özel bir koku alan ve renkte bir değişim göstermeyen, renksiz iğneler ya da beyaz olmayan akıcı toz.

Belirleme:

A. Erime aralığı: Sülfürik asit desikatörü içinde 4 saat vakum kurutmadan sonra 133oC-135CO

B. Spektrometri: Bir isopropanol çözeltisi (1/4.000.000) 254+2 nm’de maksimum absorbans gösterir.

C. Çift bağ pozitif test:

D. Süblimasyon noktası: 80 oC.

Su içeriği: % 0.5’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer Yöntemi).

Sülfatlandırılmış kül: % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Aldehitler: % 0.1’den fazla olmamalıdır (Formaldehid cinsinden).

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 202 POTASYUM SORBAT

Tanım:

Kimyasal adı: Potasyum sorbat

Potasyum (E,E)-2,4-hekzadienoat

Trans, trans-2,4-hekzadienoik asitin potasyum tuzu.

Einecs: 246-376-1

Kimyasal formül: C6H7O2K

Molekül ağırlığı: 150.22

Saflık: Kuru bazda içeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: 105 oC’de 90 dakika ısıtıldıktan sonra renkte hiç bir değişiklik göstermeyen beyaz kristal toz.

Belirleme:

A. Asitlendirme ile izole edilen ve yeniden kristalize edilemeyen sorbik asitin erime aralığı sülfürik asit desikatöründe vakum kurutmadan sonra 133 oC- 135 OC'dir.

B. Potasyum ve çift bağlar için pozitif testler:

Kurutma kaybı: % 1.0’den daha fazla olmamalıdır (105 oC, 3 saat).

Asitlik veya alkalilik: Sorbik asit ya da K2CO4 cinsinden yaklaşık % 1.0’den fazla olmamalıdır.

Aldehitler: Formaldehid cinsinden % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 203 KALSİYUM SORBAT

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum sorbat

Trans, trans-2,4-hekzadienoik asitin kalsiyum tuzları.

Einecs: 231-321-6

Kimyasal formül: C12H14O4Ca

Molekül ağırlığı: 262.32

Saflık: Kuru bazda içeriği % 98’den az olmamalıdır.

Tanımlama: 105 oC’de 90 dakika ısıtıldıktan sonra renkte herhangi bir değişim göstermeyen beyaz ince kristal toz.

Belirleme:

A. Asitlendirme ile izole edilen ve yeniden kristalize edilemeyen sorbik asitin erime aralığı sülfürik asit desikatöründe vakum kurutmadan sonra 133 oC- 135oC'dir.

B. Kalsiyum ve çift bağlar için pozitif testler:

Kurutma kaybı: Sülfürik asit desikatöründe 4 saat vakumlu kurutma ile tayin edilir. % 20’den fazla olmamalıdır.

Aldehitler: Formaldehid cinsinden % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 210 BENZOİK ASİT

Tanım:

Kimyasal adı: Benzoik asit

Benzenkarboksilik asit

Fenilkarbosilik asit

Einecs: 200-618-2

Kimyasal formül: C7H6O2

Moleküler ağırlığı: 122.12

Saflık: Susuz bazda içeriği % 99.5’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristal toz.

Belirleme:

A. Erime aralığı: 121.5 oC - 123.5oC.

B. Pozitif süblimasyon testi ve benzoat için test:

Kurutma kaybı: Sülfürik asit üzerinde 3 saat kurutulduktan sonra % 0.5‘den fazla olmamalıdır.

pH: Sudaki çözeltide 4 civarındadır .

Sülfatlandırılmış kül: % 0.05’den fazla olmamalıdır.

Klorlanmış organik bileşikler: Monoklorobenzoik asit cinsinden % 0.3’e göre klorür cinsinden % 0.07’den fazla olmamalıdır.

Okside olmuş maddeler: 100 mL. suya 1.5 mL sülfürik asit eklenir, kaynama noktasına kadar ısıtılır ve pembe renk 30 saniye kalıncaya kadar damlalar halinde 0.1 N KMnO4 eklenir. mg düzeyinde tartılan 1 g örnek, ısıtılmış çözeltide çözülür ve pembe bir renk 15 saniye kalıncaya kadar 0.1 N KMnO4 ile titre edilir. 0.5 mL’den daha fazlası gerekli değildir.

Karbonize olmuş maddeler: % 94.5- 95.5 5 mL sülfürik asit içinde 0.5 g benzoik asitin soğuk çözeltisi, 0.2 mL kobalt klorid TSC1, 0.3 mL demir klorid TSC2, 0.1 mL bakır sülfat TSC3 ve 4.4 mL su içeren bir referans sıvıdan daha güçlü bir renk göstermemelidir.

Polisiklik asitler: Nötralize bir benzoik asit çözeltisinin fraksiyonel asidifikasyonunda ilk çökelti benzoik asitten farklı bir erime noktasına sahip olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

1Kobalt Klorür TSC: Yaklaşık 65 g kobalt klorür (CoCl2.6H2O), 25 mL hidroklorik asit ve 1 litreye tamamlamak üzere 975 mL su içerisinde çözülür. Bu çözeltiden 5 mL, 250 mL iyot çözeltisi içeren balon içerisine konur ve 5 mL, % 3’lük hidrojen peroksit ve 15 mL, % 20’lik sodyum hidroksit eklenir. 10 dakika kaynatılıp soğutulur. 2 g potasyum iyodür ve 20 mL, % 25’lik sülfürik asit eklenir. Çökelti tamamen çözüldükten sonra, serbest kalan iyodür, nişasta TS(*) varlığında 0.1 N sodyum tiyosülfat ile titre edilir. 1 mL 0.1 N sodyum tiyosülfat 23.80 mg CoCl2.6H2O’ya karşılık gelir. Çözeltinin son hacmi, her mL için 59.5 mg CoCl2.6H2O içerecek şekilde yeterli miktarda hidroklorik asit/su karışımı eklenerek ayarlanır.

2Demir Klorür TSC: Yaklaşık 55 g demir klorür, 25 mL hidroklorik asit ve 1 litreye tamamlamak üzere 975 mL su içerisinde çözülür. Bu çözeltiden 10 mL, 250 mL iyot çözeltisi içeren balon içerisine konur, 15 mL su ve 3 g potasyum iyodür eklenir; karışım 15 dakika bekletilir. 100 mL su ile seyreltilir ve serbest kalan iyodür, nişasta TS(*) varlığında 0.1 N sodyum tiyosülfat ile titre edilir. 1 mL 0.1 N sodyum tiyosülfat 27.03 mg FeCl3H2O’ya karşılık gelir. Çözeltinin son hacmi, her mL için 45.0 mg FeCl3H2O içerecek şekilde yeterli miktarda hidroklorik asit/su karışımı eklenerek ayarlanır.

3Bakır Sülfat TSC: Yaklaşık 65 g bakır sülfat (CuSO4.5H2O) 25 mL hidroklorik asit ve 1 litreye tamamlamak üzere 975 mL su içerisinde çözülür. Bu çözeltiden 10 mL, 250 mL iyot çözeltisi içeren balon içerisine konur, 40 mL su, 4 mL asetik asit ve 3 g potasyum iyodür eklenir. Serbest kalan iyodür, nişasta TS(*) varlığında 0.1 N sodyum tiyosülfat ile titre edilir. 1 mL 0.1 N sodyum tiosülfat 24.97 mg CuSO4.5H2O’ya karşılık gelir. Çözeltinin son hacmi, her mL için 62.4 mg CuSO4 içerecek şekilde yeterli miktarda hidroklorik asit/su karışımı eklenerek ayarlanır.

(*) Nişasta TS: 0.5 g nişasta (patates nişastası, çözünebilir mısır nişastası) 5 mL su ile dövülür. Elde edilen hamur kıvamındaki karışım 100 mL’ye tamamlanana dek sürekli karıştırılırak su eklenir. Birkaç dakika kaynatılır, soğutulur ve süzülür. Nişasta taze olarak hazırlanmalıdır.

E 211 SODYUM BENZOAT

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum benzoat

Benzenkarboksilik asit sodyum tuzu

Fenilkarboksilik asit sodyum tuzu

Einecs 208-534-8

Kimyasal formül: C7H5O2 Na

Molekül ağırlığı: 144.11

Saflık: 105 oC‘de 4 saat kurutulduktan sonra C7H3O2 Na’nın % 99’undan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz, hemen hemen kokusuz, kristal toz ya da granüller.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda serbest çözünür. Etanolde eser miktarda çözünür.

B. Benzoik asitin erime aralığı: Asitlendirme ile izole edilen ve yeniden kristalize edilemeyen benzoik asitin erime aralığı sülfürik asit desikatöründe vakum kurutmadan sonra 121.5 oC- 123.5 oC'dir.

C. Benzoat ve sodyum için pozitif testler:

Kurutma kaybı: 105 oC ‘de 4 saat kurutulduktan sonar % 1.5’tan fazla olmamalıdır.

Okside olmuş maddeler: 100 mL. suya 1.5 mL sülfürik asit eklenir, kaynama noktasına kadar ısıtılır ve pembe renk 30 saniye kalıncaya kadar damlalar halinde 0.1 N KMnO4 eklenir. mg düzeyinde tartılan 1 g örnek, ısıtılmış çözeltide çözülür ve pembe bir renk 15 saniye kalıncaya kadar 0.1 N KMnO4 ile titre edilir. 0.5 mL’den daha fazlası gerekli değildir.

Polisiklik asitler: Nötralize bir benzoik asit çözeltisinin fraksiyonel asidifikasyonunda ilk çökelti benzoik asitten farklı bir erime noktasına sahip olmamalıdır.

Klorlanmış organik bileşikler: Monoklorobenzoik asit cinsinden % 0.25’e göre klorür cinsinden % 0.06’dan fazla olmamalıdır.

Asitlik yada alkalilik derecesi:Fenoftalein varlığında 1 g sodyum benzoatın nötralizasyonu için 0.25 mL 0.1 N NaOH ya da 0.1 N HCl’den fazlasına gerek duyulmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 212 POTASYUM BENZOAT

Tanım:

Kimyasal adı: Potasyum benzoat

Benzenkarboksilik asitin potasyum tuzu

Fenilkarbosilik asitin potasyum tuzu

Einecs 209-481-3

Kimyasal formül: C7H5 KO2 .3H2O

Molekül ağırlığı: 214.27

Saflık: 105 oC’de sabit ağırlığa kurutulduktan sonra içeriği, % 99 C7H5O2K’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristal toz.

Belirleme:

A. Asitlendirme ile izole edilen ve yeniden kristalize edilemeyen benzoik asitin erime aralığı sülfürik asit desikatöründe vakum kurutmadan sonra 121.5 oC- 123.5 oC’dir.

B. Benzoat ve potasyum için pozitif testler:

Kurutma kaybı: 105 oC‘de kurutularak belirlenir ve % 26.5’tan fazla olmamalıdır.

Klorlanmış organik bileşikler: Monoklorobenzoik asit cinsinden % 0.25’e göre klorür cinsinden % 0.06’dan fazla olmamalıdır.

Okside olmuş maddeler: 100 mL. suya 1.5 mL sülfürik asit eklenir, kaynama noktasına kadar ısıtılır ve pembe renk 30 saniye kalıncaya kadar damlalar halinde 0.1 N KMnO4 eklenir. mg düzeyinde tartılan 1 g örnek, ısıtılmış çözeltide çözülür ve pembe bir renk 15 saniye kalıncaya kadar 0.1 N KMnO4 ile titre edilir. 0.5 mL’den daha fazlası gerekli değildir.

Karbonize olmuş maddeler: % 94.5- 95.5 5 mL sülfürik asit içinde 0.5 g benzoik asitin soğuk çözeltisi, 0.2 mL kobalt klorid TSC1, 0.3 mL demir klorid TSC2, 0.1 mL bakır sülfat TSC3 ve 4.4 mL su içeren bir referans sıvıdan daha güçlü bir renk göstermemelidir.

Polisiklik asitler: Nötralize bir benzoik asit çözeltisinin fraksiyonel asidifikasyonunda ilk çökelti benzoik asitten farklı bir erime noktasına sahip olmamalıdır.

Asitlik yada alkalilik derecesi:Fenoftalein varlığında 1 g potasyum benzoatın nötralizasyonu için 0.25 mL 0.1N NaOH ya da 0.1 N HCl’den fazlasına gerek duyulmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 213 KALSİYUM BENZOAT

Eşanlamlılar: Monokalsiyum benzoat

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum benzoat

Kalsiyum dibenzoat

Einecs 218-235-4

Kimyasal formül: Susuz: C14H10 O4Ca

Monohidrat: C14H10 O4Ca.H2O

Trihidrat: C14H10 O4Ca.3H2O

Molekül ağırlığı: Susuz: 282.31

Monohidrat: 300.32

Trihidrat: 336.36

Saflık: 105 oC ‘de kurutmadan sonra içeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz veya renksiz kristaller yada beyaz toz.

Belirleme:

A. Asitlendirme ile izole edilen ve yeniden kristalize edilemeyen benzoik asitin erime aralığı sülfürik asit desikatöründe vakum kurutmadan sonra 121.5 oC- 123.5 oC’dir.

B. Benzoat ve kalsiyum için pozitif testler:

Kurutma kaybı: 105 oC ‘de sabit ağırlığa kurutularak belirlenir ve % 17.5’den fazla olmamalıdır.

Suda çözünmeyen madde: % 0.3’ten fazla olmamalıdır.

Klorlanmış organik bileşikler: Monoklorobenzoik asit cinsinden % 0.25’e göre klorür cinsinden % 0.06’dan fazla olmamalıdır.

Okside olmuş maddeler: 100 mL. suya 1.5 mL sülfürik asit eklenir, kaynama noktasına kadar ısıtılır ve pembe renk 30 saniye kalıncaya kadar damlalar halinde 0.1 N KMnO4 eklenir. mg düzeyinde tartılan 1 g örnek, ısıtılmış çözeltide çözülür ve pembe bir renk 15 saniye kalıncaya kadar 0.1 N KMnO4 ile titre edilir. 0.5 mL’den daha fazlası gerekli değildir.

Karbonize olmuş maddeler: % 94.5- 95.5 5 mL sülfürik asit içinde 0.5 g benzoik asitin soğuk çözeltisi, 0.2 mL kobalt klorid TSC1, 0.3 mL demir klorid TSC2, 0.1 mL bakır sülfat TSC3 ve 4.4 mL su içeren bir referans sıvıdan daha güçlü bir renk göstermemelidir.

Polisiklik asitler: Nötralize bir benzoik asit çözeltisinin fraksiyonel asidifikasyonunda ilk çökelti benzoik asitten farklı bir erime noktasına sahip olmamalıdır.

Asitlik yada alkalilik derecesi: Fenoftalein varlığında 1 g potasyum benzoatın nötralizasyonu için 0.25 mL 0.1N NaOH ya da 0.1 N HCl’den fazlasına gerek duyulmamalıdır.

Florür: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 214 ETİL r -HİDROKSİBENZOAT

Eşanlamlılar: Etilparaben

Etil r -oksibenzoat

Tanım:

Kimyasal adı: Etil r-hidroksibenzoat

r -Hidroksibenzoik asitin etil esteri

Einecs: 204-399-4

Kimyasal formül: C9H10 O3

Molekül ağırlığı: 166.8

Saflık: 80 oC’de 2 saat kurutulduktan sonra içeriği % 99.5’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Hemen hemen kokusuz küçük renksiz kristaller yada beyaz kristal toz.

Belirleme:

A. Erime aralığı: 115 oC- 118 oC.

B. r -Hidroksibenzoat için pozitif test: Asitlendirme ile izole edilen ve sülfürik asit desikatöründe vakum kurutmadan sonra 212 oC’den 217 oC’ye yeniden kristalize edilemeyen r -hidroksibenzoik asitin erime aralığı.

C. Alkol için pozitif test: Kurutma kaybı: 80 oC de 2 saat kurutulduktan sonra % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: % 0.05’den fazla olmamalıdır.

r -Hidroksibenzoik asit ve Salisilik asit: r -hidroksibenzoik asit cinsinden % 0.35’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 215 SODYUM ETİL r -HİDROKSİBENZOAT

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum etil r-hidroksibenzoat

r -Hidroksibenzoik asit etil esterinin sodyum bileşeni

Einecs: 252-487-6

Kimyasal formül: C9H9 O3Na

Molekül ağırlığı: 188.8

Saflık: Susuz bazda r-hidroksibenzoik asitin etil esteri içeriği % 83’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristal higroskopik toz.

Belirleme:

A. Erime aralığı: Sülfürik asit desikatöründe vakumlu kurutmadan sonra 115oC- 118 0C.

B. r -Hidroksibenzoat için pozitif test: Örnekten elde edilen r -hidroksibenzoik asitin erime aralığı 213 0C- 217 oC’dir.

C. Sodyum için pozitif test:

D. % 0.1’lik bir sulu çözeltinin pH=9.9- 10.3 olmalıdır.

Kurutma kaybı: Sülfürik asit desikatöründe vakumlu kurutma ile belirlenir ve % 5’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: % 37- % 39.

r-Hidroksibenzoik asit ve salisilik asit: r -hidroksibenzoik asit cinsinden % 0.35’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 216 PROPİL r-HİDROKSİBENZOAT

Eşanlamlılar: Propil paraben

Propil r -oksibenzoat

Tanım:

Kimyasal adı: Propil r-hidroksibenzoat n-Propil r -hidroksibenzoik asit

Einecs: 202-307-7

Kimyasal formülü: C10H12 O3

Molekül ağırlığı: 180.21

Saflık: 80 oC’de 2 saat kurutulduktan sonra içeriği % 99.5’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Hemen hemen kokusuz küçük renksiz kristaller ya da beyaz kristal toz.

Belirleme:

A. Erime aralığı: 80 oC’de 2 saat kurutmadan sonra 99 oC-97 oC.

B. r -Hidroksibenzoat için

pozitif test: Örnekteki r -hidroksibenzoik asitin erime aralığı 213 oC- 217 oC’dir.

Kurutma kaybı: 80 oC’de 2 saat kurutmadan sonra % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: % 0.05’den fazla olmamalıdır.

r -Hidroksibenzoik asit ve salisilik asit:r -hidroksibenzoik asit cinsinden % 0.35’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 217 SODYUM PROPİLr -HİDROKSİBENZOAT

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum n-propil r-hidroksibenzoat

r -hidroksibenzoik asit n-propilesterin sodyum bileşiği

Einecs 252-488-1

Kimyasal formülü: C10H11 O3Na

Molekül ağırlığı: 202.21

Saflık: Susuz bazda r-Hidroksibenzoik asitin propil esteri içeriği % 85’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz ya da hemen hemen beyaz kristal higroskopik toz.

Belirleme:

A. Asitlendirme ile izole edilen ve yeniden kristalize edilmeyen esterin erime aralığı sülfürik asit desikatöründe vakum kurutmadan sonra94 oC- 97 oC'dir.

B. Sodyum için pozitif test

C. Bir % 0.1'lik sulu çözeltinin pH'sı 9.8- 10.2 arasında olmalıdır.

Kurutma kaybı: Sülfürik asit desikatöründe vakum kurutma ile belirlenir; % 5’den daha fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: % 34-% 36.

r -Hidroksibenzoik asit ve salisilik asit: r-hidroksibenzoik asit cinsinden % 0.35’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden):10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 218 METİL r-HİDROKSİBENZOAT

Eşanlamlılar: Metil paraben

Metil-r-oksibenzoat

Tanım:

Kimyasal adı: Metil r-hidroksibenzoat

r -hidroksibenzoik asit metil esteri

Einecs: 243-171-5

Kimyasal formülü: C8H8 O3

Molekül ağırlığı: 152.15

Saflık: , 80 oC’de 2 saat kurutulduktan sonra içeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Hemen hemen kokusuz küçük renksiz kristaller ya da beyaz kristal toz.

Belirleme:

A. Erime aralığı: 125 oC- 128oC.

B. r - Hidroksibenzoat için pozitif test: Örnekteki r -hidroksibenzoik asitin erime aralığı 80 oC’de 2 saat kurutmadan sonra 213 0 C-217 oC'dir.

Kurutma kaybı: 80 oC’de 2 saat kurutulduktan sonra, % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: % 0.05den fazla olmamalıdır.

r -Hidroksibenzoik asit ve salisilik asit: r-hidroksibenzoik asit cinsinden % 0.35’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 219 SODYUM METİL r-HİDROKSİBENZOAT

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum metil r-hidroksibenzoat

r -hidroksibenzoik asit metil esterin sodyum bileşiği

Kimyasal formülü: C8H7 O3Na

Molekül ağırlığı: 174.15

Saflık: Susuz bazda içeriği % 99.5’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz higroskopik toz.

Belirleme:

A. Metil r-hidroksibenzoatın sodyum türevinin % 10’luk (ağırlık/hacim) sulu çözeltisinin hidroklorik asit ile asitlendirilmesi ile oluşan beyaz çökelti (indikatör olarak turnusol kağıdı kullanılarak), su ile yıkanıp 80 oC'de 2 saat kurutulduğu zaman 125 oC- 128 oC erime aralığına sahiptir.

B. Sodyum için pozitif test

C. % 0.1’lik karbondioksitsiz su çözeltisinin pH'sı 9.7 den az , 10.3’den fazla olmamalıdır.

Su içeriği: % 5’den fazla olmamalıdır(Karl Fischer yöntemi).

Sülfatlandırılmış kül: Susuz bazda % 40-% 44.5 olmalıdır.

r -Hidroksibenzoik asit ve salisilik asit: r-hidroksibenzoik asit cinsinden % 0.35’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 220 SÜLFÜR DİOKSİT

Tanım:

Kimyasal adı: Sülfür dioksit

Sülfüröz asit anhidrid

Einecs: 231-195-2

Kimyasal formülü: SO2

Molekül ağırlığı: 64.07

Saflık: İçeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz, yanmayan, güçlü, kötü ve boğucu kokulu gaz.

Belirleme:

A. Sülfüröz maddeler için pozitif test:

Su içeriği: % 0.05’den fazla olmamalıdır.

Uçucu olmayan kalıntı: % 0.01’den fazla olmamalıdır.

Sülfür trioksit: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Selenyum: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Havada normal olarak bulunmayan diğer gazlar: İşaret yok.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 221 SODYUM SÜLFİT

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum sülfit (susuz ya da heptahidrat).

Einecs: 231-821-4

Kimyasal formülü:

Susuz: Na2SO3

Heptahidrat: Na2SO3.7H2O

Molekül ağırlığı:

Susuz: 126.04

Heptahidrat: 252.16

Saflık:

Susuz: % 95’den az Na2SO3ve % 48’den az SO2 olmamalıdır.

Heptahidrat: % 48’den az Na2SO3 ve % 24’den az SO2 olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristal toz ya da renksiz kristaller.

Belirleme:

A. Sülfit ve sodyum için pozitif testler

B. % 10’luk susuz çözeltinin ya da % 20’lik heptahidrat çözeltisinin pH’sı 8.5- 11.5 arasında olmalıdır.

Tiyosülfat: SO2 cinsinden içeriği % 1’den fazla olmamalıdır.

Demir: SO2 cinsinden içeriği 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Selenyum: SO2 cinsinden içeriği 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 222 SODYUM BİSÜLFİT

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum bisülfit

Sodyum hidrojen sülfit

Einecs: 231-921-4

Kimyasal formülü: Sulu çözeltide NaHSO3.

Molekül ağırlığı: 104.06

Saflık: İçeriği % 32 (ağırlık/ağırlık) NaHSO3'den az olmamalıdır.

Tanımlama: Berrak, renksiz- sarı çözelti.

Belirleme:

A. Sülfit ve sodyum için pozitif testler:

B. % 10’luk sulu çözeltinin pH’sı 8.5- 11.5 olmalıdır.

Demir: SO2 içeriği bazında 50 mg/kg Na2SO3'den fazla olmamalıdır.

Selenyum: SO2 içeriği bazında 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 223 SODYUM METABİSÜLFİT

Eşanlamlılar: Pirosülfit

Sodyum pirosülfit

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum disülfit

Disodyum pentaoksodisülfat

Einecs: 231-673-0

Kimyasal formülü: Na2S2O5

Molekül ağırlığı: 190.11

Saflık: İçeriği %95 Na2S2O5 ve % 64 SO2'den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristaller ya da kristal toz.

Belirleme:

A. Sülfit ve sodyum için pozitif testler:

B. % 10’luk sulu çözeltinin pH’sı 4.0- 5.5 olmalıdır.

Tiyosülfat: SO2 cinsinden içeriği % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Demir: SO2 cinsinden içeriği 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Selenyum: SO2 cinsinden içeriği 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 224 POTASYUM METABİSÜLFİT

Eşanlamlılar: Potasyum pirosülfit

Tanım:

Kimyasal adı: Potasyum disülfit

Potasyum pentaoksodisülfat

Einecs: 240-795-3

Kimyasal formül: K2S2O5

Molekül ağırlığı: 222.33

Saflık: İçerği, % 90 K2S2O5 ve % 51.8 SO2‘den az olmamalıdır; kalan kısım hemen hemen tümüyle potasyum sülfat karışımından oluşur.

Tanımlama: Renksiz kristaller ya da beyaz kristal toz

Belirleme:

A. Sülfit ve potasyum için pozitif testler:

Tiyosülfat: SO2 cinsinden içeriği % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Demir: SO2 cinsinden içeriği 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Selenyum: SO2 cinsinden içeriği 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 226 KALSİYUM SÜLFİT

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum sülfit

Einecs: 218-235-4

Kimyasal formülü: CaSO3.2H2O

Molekül ağırlığı: 156.17

Saflık: İçerik, % 95 CaSO3.2H2O ve % 39 SO2'den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristaller ya da beyaz kristal toz.

Belirleme:

A. Sülfit ve kalsiyum için pozitif testler:

Demir: SO2 cinsinden içeriği 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Selenyum: SO2 cinsinden içeriği 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 227 KALSİYUM BİSÜLFİT

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum bisülfit

Kalsiyum hidrojen sülfit

Einecs: 237-423-7

Kimyasal formülü: Ca(HSO3)2

Molekül ağırlığı: 202.22

Saflık: % 6-8’lik (ağırlık/hacim) sülfür dioksit ve % 3.5’lik (ağırlık/hacim) kalsiyum dioksit, % 10-14’lük (ağırlık/hacim) kalsiyum bisülfit’e karşılık gelir.

Tanımlama: Sülfür dioksitin keskin kokusuna sahip, berrak, yeşil-sarı sulu çözelti.

Belirleme:

A. Sülfit ve kalsiyum için pozitif testler:

Demir: SO2 cinsinden içeriği 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Selenyum: SO2 cinsinden içeriği 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 228 POTASYUM BİSÜLFİT

Tanım:

Kimyasal adı: Potasyum bisülfit

Potasyum hidrojen sülfit

Einecs: 231-870-1

Kimyasal formülü: Sulu çözeltide KHSO3

Molekül ağırlığı: 120.17

Saflık: İçeriği, birim litrede 280 g KHSO3‘den (ya da birim litrede 150 g SO2’den) az olmamalıdır.

Tanımlama: Berrak, renksiz sulu çözelti.

Belirleme:

A. Sülfit ve potasyum için pozitif testler:

Demir: SO2 cinsinden içeriği 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Selenyum: SO2 cinsinden içeriği 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 230 BİFENİL

Eşanlamlılar: Difenil

Tanım:

Kimyasal adı: 1,1'-bifenil

Fenilbenzen

Einecs: 202-163-5

Kimyasal formülü: C12H10

Molekül ağırlığı: 154.20

Saflık: İçeriği % 99.8’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz veya açık sarı ya da kehribar renginde, karakteristik bir kokuya sahip, katı kristal.

Belirleme:

A. Erime aralığı: 68.5 oC- 70.5 oC.

B. Distilasyon aralığı: 252.5 oC- 257.5 oC arasındadı; 2.5 oC’lik bir aralıkta tamamen distile olur.

Benzen: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Aromatik aminler: Anilin cinsinden 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Fenol türevleri: Fenol cinsinden 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Karbonize olmuş maddeler: % 94.5- 95.5 5 mL sülfürik asit içinde 0.5 g bifenilin soğuk çözeltisi, 0.2 mL kobalt klorür TSC1, 0.3 mL demir klorür TSC2, 0.1 mL bakır sülfat TSC3 ve 4.4 mL su içeren bir referans sıvıdan daha güçlü bir renk göstermemelidir.

Terfenil ve yüksek polifenil türevleri: % 0.2'den fazla olmamalıdır.

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar: Yok.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 231 ORTOFENİLFENOL

Eşanlamlıları: Ortoksenol

Tanım:

Kimyasal adı: (1,1'-Bifenil)-2-ol

2-Hidroksidifenil

o- Hidroksidifenil

Einecs: 201-993-5

Kimyasal formülü: C12H10O

Molekül ağırlığı: 170.20

Saflık: İçeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz ya da hafif sarı kristal toz.

Belirleme:

A. Erime aralığı: 56oC-58 oC

B.Fenolat için pozitif test: Etanolik çözelti, (10 mL 1 g) % 10’luk demir klorür çözeltisi eklendiğinde yeşil bir renk oluşturur.

Sülfatlandırılmış kül: % 0.05’den fazla olmamalıdır.

Difenil eter: % 0.3den fazla olmamalıdır.

r -Fenilfenol: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

l-Naftol: % 0.01'den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 232 SODYUM ORTOFENİLFENOL

Eşanlamlıları: Sodyum ortofenilfenat

o-Fenilfenolün sodyum tuzu

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum ortofenilfenol

Einecs: 205-055-6

Kimyasal formülü: C12H9ONa.4H2O

Molekül ağırlığı: 264.26

Saflık: İçerği C12H9ONa.4H2O'in %97’sinden az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz ya da hafif sarı kristal toz.

Belirleme:

A. Fenolat ve sodyum için pozitif testler:

B. Asitlendirme ile izole edilen ve yeniden kristalize edilmeyen, örnekten elde edilen ortofenilfenolün erime aralığı, sülfürik asit desikatöründe vakum kurutmadan sonra 56- 58 oC'dir.

C. % 2’lik sulu çözeltinin pH’sı 11.1 ve 11.8 arasında olmalıdır.

Difenileter: % 0.3’den fazla olmamalıdır.

r -Fenilfenol: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

l-Naftol: % 0.01'den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 233 TİYABENZADOL

Tanım:

Kimyasal adı: 4-(2-benzimidazolil)tiyazol

Einecs: 1205-725-8

Kimyasal formülü: C10H7N3S

Molekül ağırlığı: 201.26

Saflık: İçeriği susuz bazda % 98’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz ya da hemen hemen beyaz kokusuz toz.

Belirleme:

A. Erime aralığı: 296 oC- 303 oC.

B. Spektometri: Absorbsiyon maksimumu 0.1 N HCl'de (% 0.0005, ağırlık/hacim) 302 nm, 258 nm, 343 nm’de;

302 nm ± 2nm’de Eyaklaşık 1230.

258 nm ± 2nm’de Eyaklaşık 200.

243 nm ± 2nm’de Eyaklaşık 620.

Absorbsiyon oranı: 243 nm/ 302 nm= 0.47- 0.53

Absorbsiyon oranı: 258 nm/ 302nm= 0.14- 0.18

Su içeriği: % 0.5’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Sülfatlandırılmış kül: % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Selenyum: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 234 NİSİN

Tanım:

Nisin, Lancefield N grubu, Streptococcus lactis'in suşları tarafından üretilen birbirleriyle yakından ilgili birçok polipeptitten oluşur.

Einecs: 215-807-5

Kimyasal formülü: C143H230N42O37S7

Molekül ağırlığı: 3354.12

Saflık: Nisin konsantresi, yağsız süt kurumaddesi karışımında birim miligramda 900 birimden az nisin içermez ve minimum sodyum klorür içeriği % 50’dir.

Tanımlama: Beyaz toz.

Kurutma kaybı: 102- 103 oC’de sabit ağırlığa kadar kurutulduğunda % 1'den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 235 NATAMİSİN

Eşanlamlılar: Pimarisin

Tanım:

Natamisin, makrolid grubu polen’in bir fungisididir ve Streptomyces natalensis ya da Streptococcus lactis’in doğal suşları tarafından üretilir.

Einecs: 231-683-5

Kimyasal formülü: C33H47O13N

Molekül ağırlığı: 665.74

Saflık: İçerik, susuz bazda % 95’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz ya da krem-beyaz kristal toz.

Belirleme:

A. Renk reaksiyonları: Spotlama plakasında birkaç natamisin kristaline aşağıdakilerden bir damla eklendiğinde;

- konsantre hidroklorik asit, mavi bir renk oluşur.

- konsantre fosforik asit, yeşil bir renk oluşur ve bu renkler birkaç dakika sonra açık kırmızıya dönüşür.

B. Spektrofotometri: % 1’lik metanolik asetik asit çözeltisindeki % 0.0005'lik (ağırlık/hacim) çözeltisi, yaklaşık 290 nm, 303 nm ve 318 nm’de maksimum absorbans; yaklaşık 280 nm’de bir omuz ve yaklaşık 250 nm, 295.5 nm ve 311 nm’de minimum absorbans gösterir.

C. pH: Daha önce nötralize edilmiş 20 kısım dimetilformamid ve 80 kısım su karışımının % 1’lik ağırlık/hacim çözeltisinde 5.5-7.5'dir.

D. Spesifik Rotasyon: [a]= (+250o)- (+295o) (20 oC’de, kuru madde bazında, glasiyel asetik asit içinde % 1’lik, ağırlık/hacim, çözeltisi).

Kurutma kaybı: % 8’den fazla olmamalıdır (P2O5 üzerinde, 60 oC’de vakumda sabit ağırlıkta).

Sülfatlandırılmış kül: % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Mikrobiyolojik kriter:

Toplam canlı sayımı: 100/g’dan fazla olmamalıdır.

E 239 HEKZAMETİLEN TETRAMİN

Eşanlamlılar: Hekzamin

Metenamin

Tanım:

Kimyasaladı:1,3,5,7-Tetraazatrisiklo(3.3.1.13,7)dekan, hekzametilentetramin

Einecs: 202-905-8

Kimyasal formülü: C6H12N4

Molekül ağırlığı: 140.19

Saflık: Susuz bazda içeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz ya da beyaz kristal toz.

Belirleme:

A. Formaldehid ve amonyak için pozitif testler:

B. Sublimasyon noktası yaklaşık 260oC:

Kuruma kaybı: P2O5 üzerinde vakumda 105 oC’de 2 saat kurutulduktan sonra % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: % 0.05’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlar: SO4 cinsinden % 0.005’den fazla olmamalıdır.

Klorürler: Cl cinsinden % 0.005’den fazla olmamalıdır.

Amonyum tuzları: Tesbit edilemez.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 242 DİAMETİL DİKARBONAT

Eşanlamlılar: DMDC

Dimetil pirokarbonat

Tanım:

Einecs: 224-859-8

Kimyasal formülü: C4H6O5

Molekül ağırlığı: 134.09

Saflık: İçeriği % 99.8’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Sulu çözeltide ayrışan renksiz sıvı. Cilt ve gözleri yakıcıdır ve solunum ve sindirim ile toksiktir.

Belirleme:

A. Bozulma: Seyreltmeden sonra CO2 ve metanol için pozitif testler.

B. Erime noktası: 17oC

Kaynama noktası: 172 oC bozulma ile.

C. Yoğunluk 20 oC: Yaklaşık 1.25 g/cm3

D. İnfrared spektrumu: 1156 ve 1832 cm-1’de maksimum.

Dimetil Karbonat: % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Toplam klor: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 249 POTASYUM NİTRİT

Tanım:

Kimyasal adı: Potasyum nitrit

Einecs: 231-832-4

Kimyasal formülü: KNO2

Molekül ağırlığı: 85.11

Saflık: Susuz bazda içeriği % 95’den az olmamalıdır1.

Tanımlama: Beyaz ya da hafif sarı, erimeye müsait granüller

Belirleme:

A. Nitrit ve potasyum için pozitif testler:

B. % 5’lik çözeltinin pH’sı 6.0’dan az, 9.0’dan fazla olmamalıdır.

Kurutma kaybı: Silika jel üzerinde 4 saat kurutmadan sonra % 3’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

1: Nitrit “Gıdada kullanım içindir.” şeklinde etiketlendiğinde yalnızca tuz ile karışım halinde veya tuzun yerini alan olarak satılabilir.

E 250 SODYUM NİTRİT

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum nitrit

Einecs: 231-555-9

Kimyasal formülü: NaNO2

Molekül ağırlığı: 69.00

Saflık: Susuz bazda içeriği % 97’den az olmamalıdır1.

Tanımlama: Beyaz kristal toz ya da sarımsı topaklar

Belirleme:

A. Nitrit ve sodyum için pozitif testler:

Kurutma kaybı: Silika jel üzerinde 4 saat kurutmadan sonra % 0.25’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

1: Nitrit “Gıdada kullanım içindir.” şeklinde etiketlendiğinde yalnızca tuz ile karışım halinde veya tuzun yerini alan olarak satılabilir.

E 251 SODYUM NİTRAT

Eşanlamlılar: Chile tuz petre

Kübik ya da soda nitre

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum nitrat

Einecs: 231-554-3

Kimyasal formülü: NaNO3

Molekül ağırlığı: 85.00

Saflık: 105 oC’de 4 saat kurutmadan sonra içeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristal, ince higroskopik toz.

Belirleme:

A. Nitrat ve sodyum için pozitif testler:

B. % 5’lik çözeltinin pH’sı: 5.5’den az, 8.3’den fazla olmamalıdır.

C. Erime noktası: ± 308 oC

Kurutma kaybı: 105 oC’de 4 saat kurutmadan sonra % 2’den fazla olmamalıdır.

Nitritler: NaNO2 cinsinden 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 252 POTASYUM NİTRAT

Eşanlamlılar: Chile tuz petre

Kübik ya da soda nitre

Tanım:

Kimyasal adı: Potasyum nitrat

Einecs: 231-818-8

Kimyasal formülü: KNO3

Molekül ağırlığı: 101.11

Saflık: Susuz bazda içeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristal toz ya da serinletici, tuzlu ve keskin tadı olan saydam prizmalar.

Belirleme:

A. Nitrat ve potasyum için pozitif testler:

B. % 5’lik çözeltinin pH’sı: 4.5’den az, 8.5’dan fazla olmamalıdır.

Kurutma kaybı: 105 oC’de 4 saat kurutmadan sonra % 1’den fazla olmamalıdır.

Nitritler: KNO2 cinsinden 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 260 ASETİK ASİT

Tanım:

Kimyasal adı: Asetik asit

Etanoik asit

Einecs: 200-580-7

Kimyasal formülü: C2H4O2

Molekül ağırlığı: 60.05

Saflık: İçeriği % 99.8’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Keskin ve karakteristik bir kokuya sahip, berrak, renksiz sıvı.

Belirleme:

A. Kaynama noktası: 760 mm cıva basıncında 118 oC.

B. Yoğunluk: Yaklaşık 1.049.

C. Asetat için 3 içinde 1 çözeltisi pozitif testleri:

D. Katılaşma noktası: 14.5oC’den düşük olmamalıdır.

Uçucu olmayan kalıntı: 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Formik asit, formatlar ve diğer okside olabilir maddeler: Formik asit cinsinden 1000 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Okside olmuş maddeler: 2 mL örnek, cam kapak ile kapatılmış bir kapta 10 mL su ile seyreltilir ve 0.1 mL 0.1 N potasyum permanganat eklenir. Pembe renk 30 dakika içerisinde kahverengiye dönüşmez.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 261 POTASYUM ASETAT

Tanım:

Kimyasal adı: Potasyum asetat

Einecs: 204-822-2

Kimyasal formülü: C2H3O2K

Molekül ağırlığı: 98.14

Saflık: Susuz bazda içeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Kokusuz ya da bayıltıcı asetik kokulu, renksiz, nem alarak eriyebilen kristaller ya da beyaz kristal toz.

Belirleme:

A. % 5’lik çözeltinin pH’sı: 7.5’den az, 9.0’dan fazla olmamalıdır.

B. Asetat ve potasyum için pozitif testler:

Kurutma kaybı: 150 oC’de 2 saat kurutmadan sonra % 8’den fazla olmamalıdır.

Formik asit, formatlar ve diğer okside olabilir maddeler: Formik asit cinsinden 1000 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 262 (i) SODYUM ASETAT

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum asetat

Einecs: 204-823-8

Kimyasal formülü: C2H3NaO2.nH2O (n=0 ya da 3).

Molekül ağırlığı: Susuz: 82.03

Trihidrat: 136.08

Saflık: Susuz bazda çeriği hem susuz hem de trihidrat formu için % 98.5’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Susuz: Beyaz, kokusuz, granüler, higroskopik toz.

Trihidrat: Kokusuz ya da bayıltıcı asetik kokulu, renksiz, saydam kristaller ya da granüler kristal toz. Sıcak ve kuru havada toz haline gelir.

Belirleme:

A. % 1’lik sulu çözeltinin pH’sı: 8.0’den az, 9.5’den fazla olmamalıdır.

B. Asetat ve sodyum için pozitif testler:

Kurutma kaybı: Susuz: % 2’den fazla olmamalıdır (120 oC, 4 saat).

Trihidrat: %36-42 arasında olmalıdır (120 oC, 4 saat).

Formik asit, formatlar ve diğer okside olabilir maddeler: Formik asit cinsinden 1000 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 262 (ii) SODYUM DİASETAT

Tanım:

Sodyum diasetat, sodyum asetat ve asetik asitin molekül bileşenidir.

Kimyasal adı: Sodyum hidrojen diasetat

Einecs: 204-814-9

Kimyasal formülü: C4H7NaO4.nH2O (n=0 ya da 3).

Molekül ağırlığı: 142.09 (susuz).

Saflık: İçeriği % 39-41 serbest asetik asit ve % 58-60 sodyum asetattır.

Tanımlama: Asetik kokulu, beyaz, higroskopik katı kristal.

Belirleme:

A. % 10’luk çözeltinin pH’sı : 4.5’den az 5.0’den fazla olmamalıdır.

B. Asetat ve sodyum için pozitif testler:

Su içeriği: % 2’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Formik asit, formatlar ve diğer okside olabilir maddeler: Formik asit cinsinden 1000 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 263 KALSİYUM ASETAT

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum asetat

Einecs: 200-540-9

Kimyasal formülü: Susuz: C4H6O4Ca

Monohidrat: C4H6O4Ca.H2O

Molekül ağırlığı: Susuz: 158.17

Monohidrat: 176.18

Saflık: Susuz bazda içeriği % 98’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Susuz kalsiyum asetat, hafif acı tatta, beyaz, higroskopik, hacimLi katı kristaldir. Hafif asetik asit kokusu bulunabilir. Monohidrat, iğneler, granüller ya da toz şeklinde olabilir.

Belirleme:

A. % 10’luk çözeltinin pH’sı : 6.0’dan az 9.0’dan fazla olmamalıdır.

B. Asetat ve sodyum için pozitif testler:

Kurutma kaybı: Kurutmadan sonra % 11’den fazla olmamalıdır (monohidrat için 155 oC sabit ağırlığa kadar).

Suda çözünmeyen madde: % 0.3’den fazla olmamalıdır.

Formik asit, formatlar ve diğer okside olabilir maddeler: Formik asit cinsinden 1000 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 270 LAKTİK ASİT

Tanım:

Kimyasal adı: Laktik asit

2-Hidroksipropionik asit

1-Hidroksietan-1-karboksilik asit

Einecs: 200-018-0

Kimyasal formülü: C3H6O3

Molekül ağırlığı: 90.08

Saflık: İçeriği % 76’dan az ve % 84’den fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Laktik asit (C3H6O3) ve laktik asit laktat (C6H10O5)’den oluşan, renksiz ya da sarımsı, neredeyse kokusuz, asit tadında şurupsu sıvı. Laktik asit fermantasyonu ile elde edilir ya da sentetik olarak üretilir.

Not:Laktik asit higroskopiktir ve kaynama ile konsantre edildiği zaman, laktik asit laktat formuna yoğunlaşır, seyreltme ve ısıtma ile laktik asite hidrolize olur.

Belirleme:

A. Laktat için pozitif testler:

Sülfatlandırılmış kül: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Klorür: % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Sülfat: % 0.25’den fazla olmamalıdır.

Demir: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Not:Bu özellik % 80’lik bir sulu çözelti içindir; daha zayıf sulu çözeltiler için değerler laktik asit içeriklerine göre hesaplanır.

E 280 PROPİYONİK ASİT

Tanım:

Kimyasal adı: Propiyonik asit

Propanoik asit

Einecs: 201-176-3

Kimyasal formülü: C3H6O2

Molekül ağırlığı: 74.08

Saflık: İçeriği % 99.5’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz ya da hafif sarımsı, hafif keskin kokulu yağlı sıvı.

Belirleme:

A. Erime noktası: -22 oC

B. Distilasyon aralığı: 138.5 oC -142.5oC.

Uçucu olmayan kalıntı: 140 oC’de sabit ağırlığa kurutulduğunda % 0.01’den fazla olmamalıdır.

Aldehidler: Formaldehid cinsinden % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 281 SODYUM PROPİYONAT

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum propiyonat

Sodyum propanoat

Einecs: 205-290-4

Kimyasal formülü: C3H5O2Na

Molekül ağırlığı: 96.06

Saflık: 105oC’de 2 saat kurutmadan sonra içeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz, kristal, higroskopik toz, ya da ince beyaz toz.

Belirleme:

A. Propiyonat ve sodyum için pozitif testler:

B. %10’luk sulu çözeltinin pH’sı: 6.0’dan az ve 9.0’dan fazla olmamalıdır./p>

Kurutma kaybı: 105 oC’de 2 saat kurutmadan sonra belirlenir ve % 4’den fazla olmamalıdır.

Suda çözünmeyenler: % 0.3’den fazla olmamalıdır.

Demir: 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Florür: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 283 POTASYUM PROPİYONAT

Tanım:

Kimyasal adı: Potasyum propiyonat

Potasyum propanoat

Einecs: 206-323-5

Kimyasal formülü: C3H5KO2

Molekül ağırlığı: 112.17

Saflık: 105oC’de 2 saat kurutmadan sonra içeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristal toz.

Belirleme:

A. Propiyonat ve potasyum için pozitif testler:

Kurutma kaybı: 105oC’de 2 saat kurutmadan sonra belirlenir ve % 4’den fazla olmamalıdır.

Suda çözünmeyen maddeler: % 0.3’den fazla olmamalıdır.

Demir: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Florür: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 284 BORİK ASİT

Eşanlamlılar: Borasik asit

Ortoborik asit

Borofax

Tanım:

Einecs: 233-139-2

Kimyasal formülü: H3BO3

Molekül ağırlığı: 61.84

Saflık: İçeriği %99.5’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz, kokusuz, saydam kristaller ya da beyaz granüller veya elle şekil verilebilen tozdur. Doğada mineral sassolit olarak bulunur.

Belirleme:

A. Erime noktası: Yaklaşık 171 oC

B. Güzel yeşil bir alev ile yanar.

C. % 3.3’lük sulu çözeltinin pH’sı: 3.8 ve 4.8 arasında olmalıdır.

Peroksitler: KI çözeltisi eklendiğinde hiç renk oluşmaz.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 285 SODYUM TETRABORAT (BORAKS)

Eşanlamlılar: Sodyum borat

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum tetraborat

Sodyum biborat

Sodyum piroborat

Susuz tetraborat

Einecs: 215-540-4

Kimyasal formülü: Na2B4O7.10H2

Molekül ağırlığı: 201.27

Tanımlama: Toz ya da hava ile temas edince opaklaşan camsı plakalar; suda yavaş çözünür.

Belirleme:

A. Erime aralığı: Bozulma ile yaklaşık 171 oC ve 175 oC arasında olmalıdır.

Peroksitler: KI çözeltisi eklendiğinde hiç renk oluşmaz.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 290 KARBONDİOKSİT

Eşanlamlılar: Karbonik asit gaz

Kuru buz (katı form)

Karbonik anhidrid

Tanım:

Kimyasal adı: Karbondioksit

Einecs: 204-696-9

Kimyasal formülü: CO2

Molekül ağırlığı: 44.01

Saflık: Gaz bazında içeriği % 99’dan (hacim/ hacim) az olmamalıdır.

Tanımlama: Normal çevre koşullarında hafif keskin kokulu, renksiz bir gazdır. Ticari karbondioksit, basınçlı silindirler ya da bulk depolama sistemlerinde taşınır veya kullanılır ya da kuru buz olarak katı bloklar halinde sıkıştırılır. Katı (kuru buz) şekilleri genellikle, propilen glikol ya da mineral yağ gibi ek maddeler içerir.

Belirleme:

A. Çöktürme

(Çökelti oluşumu): Bir örnek akımı baryum hidroksit çözeltisinden geçirildiğinde, seyreltik asetik asitte köpürerek çözünen beyaz bir çökelti oluşur.

Asitlik: Yeni kaynatılmış 50 mL’lik suda köpürtülen 915 mL gaz, metiloranj için yeni kaynatılmış ve 1mL 0.01 N hidroklorik asit eklenmiş 50 mL’lik sudan daha asitdik yapmamalıdır.

İndirgen Maddeler, hidrojen fosfit ve sülfit: 3 mL amonyak eklenmiş 25 mL amonyak gümüş nitrat ayıracında köpürtülen 915 mL gaz, bu çözeltide bulanıklığa ya da kararmaya neden olmamalıdır.

Karbon monoksit: 10 µl/L’den fazla olmamalıdır.

Yağ içeriği: 0.1mg/L’den fazla olmamalıdır.

E 296 MALİK ASİT

Eşanlamlılar:

Tanım:

DL-malik asit, pomolöz asit

Kimyasal adı: DL-malik asit, hidroksibütandioik asit, hidroksisuksinik asit

Einecs: 230-022-8

Kimyasal formülü: C4H6O5

Molekül ağırlığı: 134.09

Saflık: % 99’dan az içermemelidir.

Tanımlama: Beyaz veya beyaza yakın kristal toz veya granül.

Belirleme:

A. Erime aralığı: 127-132° C

B. Malat için pozitif test

C. Bu maddenin çözeltileri, tüm konsantrasyonlarda optik olarak inaktiftir.

Sülfatlandırılmış kül: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Fumarik asit: % 1’den fazla olmamalıdır.

Maleik asit: % 0.05’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 297 FUMARİK ASİT

Tanım:

Kimyasal adı: Trans-bütendioik asit, trans-1,2-etilen-di-karboksilik asit

Einecs: 203-743-0

Kimyasal formülü: C4H4O4

Molekül ağırlığı: 116.07

Saflık: Susuz bazda % 99'dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristal toz veya granüller.

Belirleme:

A. Erime aralığı: 286-302°C (kapalı kapiler, hızlı ısıtma).

B.Çift bağlar ve 1,2-dikarboksilik asit için pozitif testler

C.25°C'de % 0.05'lik çözeltinin pH'sı: 3.0-3.2

Kurutma kaybı: %0.5’den fazla olmamalıdır(120° C'de 4 saat)

Sülfatlandırılmış kül: %0.1’den fazla olmamalıdır.

Malik asit: %0.1’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 300 ASKORBİK ASİT

Tanım:

Kimyasal adı: L-askorbik asit

Askorbik asit

2,3-Didehidro-L-treo-hekzono-1,4-lakton

3-Keto-L-gulofuranolakton

Einecs: 200-066-2

Kimyasal formülü: C6H8O6

Molekül ağırlığı: 176.13

Saflık: Askorbik asit, sülfürik asit üzerinde vakumlu desikatörde 24 saat kurutulduktan sonra, %99’dan daha az C6H8O6 içermemelidir.

Tanımlama: Beyaz- açık sarı, kokusuz katı kristal.

Belirleme:

A. Erime aralığı: Bozulma ile 189 oC ve 193oC arasında olmalıdır.

B.Askorbik asit için pozitif testler:

Kurutma kaybı: Sülfürik asit üzerinde vakumlu desikatörde 24 saat kurutulduktan sonra, % 0.4’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Spesifik rotasyon: [a]=(+ 20.5)-(+ 21.5o) arasında olmalıdır (% 10’luk, ağırlık/ hacim, sulu çözelti).

% 10’luk sulu çözeltinin pH’sı: 2.4 – 2.8 olmalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 301 SODYUM ASKORBAT

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum askorbat

Sodyum L-askorbat

2,3-Didehidro-L-treo-hekzono-1,4-lakton sodyum enolat

3-Keto-L-gulofurano- lakton sodyum enolat

Einecs: 205-126-1

Kimyasal formülü: C6H7O6Na

Molekül ağırlığı: 198.11

Saflık: Sodyum askorbat sülfürik asit üzerinde vakumlu desikatörde 24 saat kurutulduktan sonra, % 99’dan daha az C6H7O6Na içermemelidir.

Tanımlama: Beyaz ya da hemen hemen beyaz, kokusuz, ışığa maruz kaldığında kararan katı kristal.

Belirleme:

A. Askorbat ve sodyum için pozitif testler:

Kurutma kaybı: Sülfürik asit üzerinde vakumlu desikatörde 24 saat kurutulduktan sonra, % 0.25’den fazla olmamalıdır.

Spesifik rotasyon: [a]=(+ 103 o) – (+ 106o) arasında olmalıdır (% 10’luk, ağırlık/ hacim, sulu çözelti).

% 10’luk sulu çözeltinin pH’sı: 6.5- 8.0 arasında olmalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 302 KALSİYUM ASKORBAT

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum askorbat dihidrat

2,3-Didehidro-L-treo-hekzono-1,4-lakton dihitrat kalsiyum tuzu

Einecs: 227-261-5

Kimyasal formülü: C12H14O12Ca.2H2O

Molekül ağırlığı: 426.35

Saflık: Uçucu olmayan madde bazında içeriği % 98’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz ya da hafif açık- grimsi sarı, kokusuz, kristal toz.

Belirleme:

A. Askorbat ve kalsiyum için pozitif testler:

Florür: Florin cinsinden % 98’den az olmamalıdır.

Spesifik rotasyon: [a]=(+ 95o)- (+ 97o) arasında olmalıdır ağırlık/ hacim, sulu çözelti).

% 10’luk sulu çözeltinin

pH’sı: 6.0- 8.5 arasında olmalıdır.

Uçucu madde: Sülfürik asit ya da fosfor pentoksit bulunan desikatörde, oda sıcaklığında 24 saat kurutularak belirlenir ve % 0.3’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 304 (i) ASKORBİL PALMİTAT

Tanım:

Kimyasal adı: Askorbil palmitat

L-Askorbil palmitat

2,3-Didehidro-L-treo-hekzono-1,4-lakton-6-palmitat

6-palmitoil-3-Keto-L-gulofuranolakton

Einecs: 205-305-4

Kimyasal formülü: C22H38O7

Molekül ağırlığı: 414.55

Saflık: Kuru bazda içeriği % 98’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz ya da sarımsı beyaz, turunçgil benzeri kokulu katı.

Belirleme:

A. Erime aralığı: 107 ºC- 117 ºC arasında olmalıdır.

Kurutma kaybı: Vakum etüvde 56oC-60oC’de 1 saat kurutulduktan sonra % 2.0’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırlmış kül: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Spesifik rotasyon: [a]=(+ 21o)-(+ 24o)arasında olmalıdır (%5’lik, ağırlık/ hacim, metanol çözeltisinde).

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 304 (ii) ASKORBİL STEARAT

Tanım:

Kimyasal adı: Askorbil stearat

L- Askorbil stearat

2,3-Didehidro-L-treo-hekzono-1,4-lakton 6-stearat

6-stearoil 3-keto-L-gulofuranolakton

Einecs: 246-944-9

Kimyasal formülü: C24H42O7

Molekül ağırlığı: 442.6

Saflık: İçeriği % 98’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz ya da sarımsı, kokusuz, turunçgil benzeri kokulu beyaz katı.

Belirleme:

A. Erime noktası: Yaklaşık 116 ºC.

Kurutma kaybı: Vakum etüvde 56oC-60oC’de 1 saat kurutulduktan sonra % 2.0’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırlmış kül: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 306 TOKOFEROL RICH EKSTRAKT

Tanım:

Yenilebilir sebze yağı ürünlerinin vakumlu buhar distilasyonu ile elde edilen, konsantre tokoferoller ve tokotrienoller içeren üründür. d-a, d-b , d-c ve d-x tokoferol gibi tokoferoller içerir.

Molekül ağırlığı: 430.71 (d-atokoferol)

Saflık: İçeriği toplam tokoferollerin % 34’ünden az olmamalıdır.

Tanımlama: Kahverengi kırmızıdan kırmızıya, berrak, karakteristik bir koku ve tada sahip viskoz yağ. Mikrokristal formunda, mumsu bileşenler hafif bir ayrılma gösterebilir.

Belirleme:

A. Uygun gaz-sıvı) ile kromatografik metod:

B. Çözünürlük testleri: Suda çözünmez. Etanolde çözülür. Eter ile karışabilir.

Sülfatlandırlmış kül: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Spesifik rotasyon: [a]=20o ’den az olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 307 ALFA-TOKOFEROL

Eşanlamlılar: di-a -tokoferol

Tanım:

Kimyasal adı: di-5,7,8-trimetiltokol

di-2,5,7,8-tetrametil-2-(4’,8’,12’-trimetridesil)-6-kromanol

Einecs: 200-412-2

Kimyasal formülü: C29H50O2

Molekül ağırlığı: 430.71

Saflık: İçeriği % 96’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Hafif sarıdan kehribar rengine, hemen hemen kokusuz, berrak, okside olabilen, ve hava ya da ışığa maruz kaldığında kararan viskoz yağ.

Belirleme:

A. Çözünürlük testleri: Suda çözünmez, etanolde serbest çözünür. Eter ile karışabilir.

B. Spektrofotometri: Saf etanolde maksimum absorbsiyon yaklaşık 292 nm’dedir.

Refraktif indeks: n1.503-1.507

Etanolde spesifik absorbsiyon E: E (292 nm) 72- 76 (200 mL saf etanolde 0.01 g).

Sülfatlandırılmış kül: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Spesifik rotasyon: [a]= 0o ± 0.05 o (kloroformda 1/10 çözelti)

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 308 GAMA-TOKOFEROL

Eşanlamlılar: dl-g -Tokoferol

Tanım:

Kimyasal adı: 2,7,8-trimetil-2-(4’,8’,12’-trimetridesil)-6-kromanol

Einecs: 231-523-4

Kimyasal formülü: C28H48O2

Molekül ağırlığı: 416.69

Saflık: İçeriği % 97’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Berrak, viskoz, hava ya da ışığa maruz kaldığında kararan ve okside olabilen açık sarı yağ.

Belirleme:

A. Spektrofotometri: Saf etanolde maksimum absorbans yaklaşık 298 nm- 257 nm’dedir.

Etanolde spesifik absorbsiyon E: E(298 nm) 91- 97.

E(257 nm) 5.0- 8.0.

Refraktif indeks: n1.503-1.507.

Sülfatlandırılmış kül: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 309 DELTA-TOKOFEROL

Tanım:

Kimyasal adı:2,8-dimetil-2-(4’,8’,12’-trimetridesil)-6-kromanol

Einecs: 204-299-0

Kimyasal formülü: C27H46O2

Molekül ağırlığı: 402.7

Saflık: İçeriği % 97’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Berrak, viskoz, hava ya da ışığa maruz kaldığında kararan ve okside olabilen açık sarımsıdan turuncuya.

Belirleme:

A.Spektrofotometri: Saf etanolde maksimum absorbans yaklaşık 298 nm- 257 nm’dedir.

Etanolde spesifik E(298 nm) 89- 95.

absorbsiyon E: E(257 nm) 3.0- 6.0.

Refraktif indeks: n1.500-1.504.

Sülfatlandırılmış kül: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 310 PROPİL GALLAT

Tanım:

Kimyasal adı: Propil gallat

Gallik asitin propil esteri

3,4,5 trihidroksibenzoik asitin n-propil esteri

Einecs: 204-498-2

Kimyasal formülü: C10H12O5

Molekül ağırlığı: 212.20

Saflık: Susuz bazda içeriği % 98’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz ya da krem-beyaz, kristal, kokusuz, katı.

Belirleme:

A. Çözünürlük testleri: Suda hafifçe çözünür; etanol, eter ve propan-1,2-diolde serbest çözünür.

B.Erime aralığı: 110oC’de 4 saat kurutulduktan sonra 146 oC ve 150 oC arasında olmalıdır.

Kurutma kaybı: % 1.0’den fazla olmamalıdır (110 oC, 4 saat).

Sülfatlandırılmış kül: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Serbest asit: Gallik asit cinsinden % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Klorlanmış organik bileşen: Cl cinsinden 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Etanolde spesifik absorbsiyon E:E(275 nm) 485’den az ve 520’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 311 OKTİL GALLAT

Tanım:

Kimyasal adı: Oktil gallat

Gallik asitin oktil esteri

3,4,5-trihidroksibenzoik asitin n-oktil esteri

Einecs: 213-853-0

Kimyasal formülü: C15H22O5

Molekül ağırlığı: 282.34

Saflık: 90oC’de 6 saat kurutulduktan sonra % 98’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz ya da krem-beyaz, kokusuz, katı.

Belirleme:

A. Çözünürlük testleri: Suda çözünmez; etanol, eter ve propan’da serbest çözünür.

B. Erime aralığı: 90oC’de 6 saat kurutulduktan sonra 99 oC ve 102o C arasında olmalıdır.

Kurutma kaybı: % 0.5’den fazla olmamalıdır (90 oC, 6 saat).

Sülfatlandırılmış kül: % 0.05’den fazla olmamalıdır.

Serbest asit: Gallik asit cinsinden % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Klorlanmış organik bileşen: Cl cinsinden 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Etanolde spesifik absorbsiyon E:E(275 nm) 375’den az ve 390’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 312 DODESİL GALLAT

Eşanlamlılar: Lauril gallat

Tanım:

Kimyasal adı: Dodesil gallat

3,4,5 trihidroksibenzoik asitin n-dodesil (veya lauril) esteri

Gallik asitin dodesil esteri

Einecs: 214-620-6

Kimyasal formülü: C19H30O5

Molekül ağırlığı: 338.45

Saflık: 90oC’de 6 saat kurutulduktan sonra % 98’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz ya da krem-beyaz, kokusuz, katı.

Belirleme:

A. Çözünürlük testleri: Suda çözünmez; etanol ve eterde serbest çözünür.

B. Erime aralığı: 90oC’de 6 saat kurutulduktan sonra 95 ve 98oC arasında olmalıdır.

Kurutma kaybı: % 0.5’den fazla olmamalıdır (90 oC, 6 saat).

Sülfatlandırılmış kül: % 0.05’den fazla olmamalıdır.

Serbest asit: Gallik asit cinsinden % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Klorlanmış organik Bileşen: Cl cinsinden 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Etanolde spesifik absorbsiyon E:E(275 nm) 300’den az ve 325’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 315 ERİTORBİK ASİT

Eşanlamlılar: İzoaskorbik asit

D-araboaskorbik asit

Tanım:

Kimyasal adı: D-eritro-hekz-2-enoik asit g -lakton

İzoaskorbik asit

D-İzoaskorbik asit

Einecs: 201-928-0

Kimyasal formülü: C6H8O6

Molekül ağırlığı: 176.13

Saflık: Susuz bazda içeriği % 98’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Işığa maruz kaldığında dereceli olarak kararan beyaz ya da hafif sarı kristal katı.

Belirleme:

A. Erime aralığı: Bozulma ile yaklaşık 164oC-172oC arasındadır.

B. Askorbik asit/renk reaksiyonu pozitif testi:

Kurutma kaybı:Silika jel üzerinde, düşürülmüş basınçta 3 saat kurutulduktan sonra % 0.4’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: % 0.3’den fazla olmamalıdır.

Spesifik rotasyon: [a]= % 10’luk (ağırlık/ hacim) sulu çözelti –16.5o’dan –18o’e.

Okzalat: 10 mL suda 1g’lık bir çözeltiye 2 damLa glasiyel asetik asit ve 5 m % 10’luk kalsiyum asetat çözeltisi eklenir. Çözelti berrak kalmalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 316 SODYUM ERİTORBAT

Eşanlamlılar: Sodyum izoaskorbat

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum izoaskorbat

Sodyum D-izoaskorbik asit

2,3 didehidro-D-eritro-hekzono-1,4-laktonun sodyum tuzu

3-keto-D-gulofurano-lakton sodyum enolat monohidrat

Einecs: 228-973-9

Kimyasal formülü: C6H7O6Na.H2O

Molekül ağırlığı: 216.13

Saflık: Sülfürik asit üzerinde vakumlu bir desikatörde 24 saat kurutulduktan sonra içeriği monohidrat bazda % 98’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristal katı.

Belirleme:

A. Çözünürlük testleri: Suda serbest olarak çözünebilir. Etanol’de çok hafif çözünür.

B. Askorbik asit/renk reaksiyonu pozitif testi:

C. Sodyum için pozitif test:

Kurutma kaybı: Sülfürik asit üzerinde vakumlu desikatörde kurutulduktan sonra % 0.25’den az olmamalıdır.

Spesifik rotasyon: [a]= % 10 (ağırlık/ hacim) sulu çözelti +95o ve +98 o arasındadır.

% 10’luk bir sulu çözeltinin pH’sı: 5.5- 8.0.

Okzalat: 10 mL suda 1g’lık bir çözeltiye 2 damla glasiyel asetik asit ve 5 m % 10’luk kalsiyum asetat çözeltisi eklenir. Çözelti berrak kalmalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 320 BÜTİLLENMİŞ HİDROKSİ ANİSOL (BHA)

Eşanlamlılar: BHA

Tanım:

Kimyasal adı: 3-tersiyer-butil-4-hidroksianisol

2-tersiyer-butil-4-hidroksianisol ve 3-tersier-butil-4-hidroksianisol’ün karışımıdır.

Einecs: 246-563-8

Kimyasal formülü: C11H16O2

Formül ağırlığı: 180.25

Saflık: İçeriği % 98.5’ den az C11H16O2 ve % 85’ den az 3-tersier-butil-4-hidroksianisol izomeri olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz veya kısmen sarı kristaller veya hafif aromatik kokulu mumsu katı.

Belirleme

A. Çözünürlük: Suda çözünmez, etanolde serbestçe çözünür.

B. Erime aralığı: 48-63oC

C. Renk reaksiyonu Fenol grupları için testi geçer.

Sülfatlandırılmış kül: 800±25 oC’ de kalsinasyon sonrası % 0.05’ den fazla olmamalıdır.

Fenolik saflık bozucular: % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Spesifik absorpsiyon E(290nm) 190’dan az ve 210’dan fazla olmamalıdır.

Spesifik absorpsiyon E(228nm) 326’dan az ve 345’ten fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

E 321 BÜTİLLENMİŞ HİDROKSİTOLUEN (BHT)

Eşanlamlılar: BHT

Tanım:

Kimyasal adı: 2,6- Ditersiyer-bütil-r-kresol

4-Metil-2,6-ditersiyer bütilfenol

Einecs: 204-881-4

Kimyasal formülü: C15H24O

Molekül ağırlığı: 220.36

Saflık: İçeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Kokusuz ya da özel bayıltıcı aromatik kokuya sahip, beyaz kristal ya da ince tabaka şeklinde katı.

Belirleme:

A. Çözünürlük testleri: Suda ve propan-1,2-diolde çözünmez. Etanolde serbestçe çözünebilir.

B. Erime noktası: 70 oC.

C. Maksimum absorbans: Absorbsiyon, dehidrate etanolün 1/100000 çözeltisinin 2 cm tabakasının 230-320 nm aralığında yalnızca 278 nm’de maksimumdur.

Sülfatlandırılmış kül: % 0.005’den fazla olmamalıdır.

Fenolik safsızlıklar: % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Etanolde spesifik absorbsiyon E: E(278 nm) 81’den az, 88’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 322 LESİTİNLER

Eşanlamlılar: Fosfatidler

Fosfolipidler

Tanım:

Lesitinler, hayvansal gıdalardan ya da sebzelerden fiziksel yollarla elde edilen fosfatidlerin karışımLarı ya da fraksiyonlarıdır. Aynı zamanda zararsız ve uygun enzimLer kullanılarak elde edilen hidrolize ürünleri de içerirler. Son ürün kalıntı enzim aktivitesine dair hiçbir belirti göstermemelidir.

Lesitinler, hidrojen peroksit kullanılarak sulu ortamda hafifçe ağartılabilirler. Bu oksidasyon lesitin fosfatidleri kimyasal olarak değiştirmemelidir.

Einecs: 232-307-2

Saflık: - Lesitinler: asetonda çözünmeyen maddelerin % 60.0’ından az olmamalıdır.

- Hidrolize lesitinler: asetonda çözünmeyen maddelerin % 56.0’sından az olmamalıdır.

Tanımlama:

- Lesitinler: kahverengi sıvı ya da viskoz yarı sıvı veya toz.

- Hidrolize lesitinler: açık kahverengiden kahverengiye viskoz sıvı ya da macun.

Belirleme:

A. Kolin, fosfor ya da yağ asitleri için pozitif testler:

B. Hidrolize lesitin için test: 800 mL’lik behere 500 mL su (30oC- 35oC) eklenir. 50 mL örnek yavaşça eklenir ve sabit şekilde karıştırılır. Hidrolize lesitin homojen emülsiyon şeklinde oluşur. Hidrolize olmayan lesitin 50 g civarında kesin bir kütle olur.

Kurutma kaybı: 105 o C’de 1 saat kurutulduktan sonra % 2.0’den fazla olmamalıdır.

Toluende çözünmeyen madde: % 0.3’den fazla olmamalıdır.

Asit değeri:

- Lesitinler: Her g başına 35 mg potasyum hidroksitten fazla olmamalıdır.

- Hidrolize lesitinler: Her g başına 45 mg potasyum hidroksitten fazla olmamalıdır.

Peroksit değeri: 10’dan az veya eşit olmalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 325 SODYUM LAKTAT

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum laktat

Sodyum 2-hidroksipropanoat

Einecs: 200-772-0

Kimyasal formülü: C3H5 Na03

Molekül ağırlığı: 112.06 (susuz).

Saflık: İçeriği %57’den az, % 66’dan fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Kokusuz, ya da hafif özel bir kokulu, renksiz, şeffaf, sıvı.

Belirleme:

A. Laktat için pozitif test:

B. Potasyum için pozitif test:

Asitlik: Kurutmadan sonra laktik asit cinsinden % 0.5’den fazla olmamalıdır.

% 20’lik sulu çözeltinin pH’sı: 6.5- 7.5.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

İndirgen maddeler: Fehling çözeltisinde indirgenme yoktur.

Not: Bu özellik % 60’lık bir sulu çözelti içindir.

E 326 POTASYUM LAKTAT

Tanım:

Kimyasal adı: Potasyum laktat

Potasyum 2-hidroksipropanoat

Einecs: 213-631-3

Kimyasal formülü: C3H503K

Molekül ağırlığı: 128.17 (susuz).

Saflık: İçeriği % 57’den az, % 66’dan fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Hafif viskoz, hemen hemen kokusuz berrak sıvı. Kokusuz ya da hafif veya karakteristik kokuya sahip.

Belirleme:

A. Yakma: Potasyum laktat çözeltisi bir kül haline gelinceye dek yakılır. Kül alkalidir ve asit eklendiğinde kabarcıklar oluşur.

B. Renk reaksiyonu : Sülfürik asitte 1/100 kateşol çözeltisine 2 mL potasyum laktat eklenir. Temas alanında koyu kırmızı renk oluşur.

C. Potasyum ve laktat için pozitif test:

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Asitlik: 1 g potasyum laktat çözeltisi 20 mL suda çözülür, 3 damla fenolftalein TS eklenir ve 0.1 N sodyum hidroksit ile titre edilir. 0.2 mL’den fazlasına gerek yoktur.

İndirgen maddeler: Potasyum laktat çözeltisi Fehling’s çözeltisinde indirgenmeye neden olmaz.

Not: Bu özellik % 60’lık bir sulu çözelti içindir.

E 327 KALSIYUM LAKTAT

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum dilaktat

Kalsiyum dilaktat hidrat

2- Hidroksipropanoik kalsiyum tuzu

Einecs: 212-406-7

Kimyasal formülü: (C3H502)2Ca.nH2O(n=0-5)

Molekül ağırlığı: 218.22(susuz)

Saflık: Susuz bazda içeriği %98’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Hemen hemen kokusuz, beyaz kristal toz ya da granüller.

Belirleme:

A. Laktat ve kalsiyum için pozitif test:

B. Çözünürlük testleri: Suda çözünür ve etanolde çözünmez.

Kurutma kaybı: 120 oC’de 4 saat süreyle kurutma ile tayin edilir:

- susuz: % 3.0’dan fazla olmamalıdır.

- 1 molekül su ile: % 8.0’den fazla olmamalıdır.

- 3 molekül su ile: % 20.0’den fazla olmamalıdır.

- 4.5 molekül su ile: % 27.0’den fazla olmamalıdır.

Asitlik: Laktik asit cinsinden kurumaddenin % 0.5’inden fazla olmamalıdır.

% 5’lik sulu çözeltinin pH’sı: 6.0- 8.0 arasında olmalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

İndirgen maddeler: Fehling çözeltisinde indirgenme yoktur.

E 330 SİTRİK ASİT

Tanım:

Kimyasal adı: Sitrik asit

2-Hidroksi-1 , 2, 3-propantrikarboksilik asit

β-hidroksitrikarbalitik asit

Einecs: 201-069-1

Kimyasal formülü: (a) C6H807(susuz)

(b) C6H807. H20 (monohidrat)

Molekül ağırlığı: (a) 192.13 (susuz)

(b) 210.15 (monohidrat)

Saflık: Sitrik asit susuz olabilir ya da 1 molekül su içerebilir. Sitrik asit susuz bazda % 99.5’den daha az C6H807 içermez.

Tanımlama: Sitrik asit, beyaz ya da renksiz, güçlü bir asit tadına sahip kokusuz kristal katıdır. Monohidrat kuru havada toz haline gelir.

Belirleme:

A. Çözünürlük testleri: Suda çok iyi çözünür; etanolde serbestçe çözünür; eterde çözünür.

Su içeriği: Susuz sitrik asit, % 0.5’den fazla su içermez; sitrik asit monohidrat % 8.8’den fazla su içermez (Karl Fischer yöntemi).

Sülfatlandırılmış kül: 800 ± 25 oC’de kalsinasyondan sonra % 0.05’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Okzalatlar: Kurutmadan sonra oksalik asit cinsinden l00 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Karbonize olmuş maddeler: Toz haline getirilmiş 1 g örnek 10mL % 98’lik minimum sülfürik asit ile su banyosunda 90oC’de karanlıkta 1 saat ısıtılır. Açık kahverenginden başka bir renk oluşmamalıdır (K sıvısı ile karşılaştırıldığında).

E 331(i) MONOSODYUM SİTRAT

Eşanlamlılar: Monosodyum sitrat

Monobazik sodyum sitrat

Tanım:

Kimyasal adı: Monosodyum sitrat

2-hidroksi-1 ,2,3-propanetrikarboksilik asitin monosodyum tuzu

Kimyasal formülü: (a) C6H7 07Na (susuz)

(b) C6H7 07Na.H2O (Monohidrat)

Molekül ağırlığı: (a) 214.11 (susuz)

(b) 232.23 (monohidrat)

Saflık: Susuz bazda İçeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristal toz ya da renksiz kristaller.

Belirleme:

A. Sitrat ve sodyum için pozitif testler:

Kurutma kaybı: 180 oC’de 4 saat kurutularak belirlenir:

Susuz: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Monohidrat: % 8.8’den fazla olmamalıdır.

Okzalatlar: Okzalik asit cinsinden, kurutmadan sonra 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

% l’lik sulu çözeltinin pH’sı: 3.5- 3.8.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 331 (ii) DİSODYUM SİTRAT

Eşanlamlılar: Disodyum sitrat

Dibazic sodyum sitrat

Tanım:

Kimyasal adı: Disodyum sitrat

2-hidroksi-1,2,3- propantrikarboksilik asitin disodyum tuzu

1.5 molekül sulu sitrik asitin sodyum tuzu

Einecs: 205-623-3

Kimyasal formülü: C6H6O7.Na2.1.5H2O

Molekül ağırlığı: 263.11

Saflık: Susuz bazda % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Kristal beyaz toz ya da renksiz kristaller.

Belirleme:

A. Sitrat ve sodyum için pozitif testler:

Kurutma kaybı: 180 oC’de 4 saat kurutulduktan sonra % 13.0’den fazla olmamalıdır.

Okzalatlar: Okzalik asit cinsinden, kurutmadan sonra 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

% l’lik sulu çözeltinin pH’sı: 4.9- 5.2.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 331 (iii) TRİSODYUM SİTRAT

Eşanlamlılar: Trisodyum sitrat

Tribazik sodyum sitrat

Tanım:

Kimyasal adı: Trisodyum sitrat

2-hidroksi-1,2,3- propantrikarboksilik asitin trisodyum tuzu

Sitrik asitin susuz, dihidrat ya da pentahidrat formunda trisodyum tuzu.

Einecs: 200-675-3

Kimyasal formülü: Susuz: C6H5O7.Na3

Hidrat: C6H5O7.Na3.nH2O(n=2 ya da 5)

Molekül ağırlığı: 258.07 (susuz)

Saflık: Susuz bazda % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Kristal beyaz toz ya da renksiz kristaller.

Belirleme:

A. Sitrat ve sodyum için pozitif testler:

Kurutma kaybı: 180 oC’de 4 saat kurutularak belirlenir:

- susuz: % 1.0’den fazla olmamalıdır.

-dihidrat: % 13.5’den fazla olmamalıdır.

-pentahidrat: % 30.3’den fazla olmamalıdır.

Okzalatlar: Okzalik asit cinsinden, kurutmadan sonra 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

% 5’lik sulu çözeltinin pH’sı: 7.5- 9.0.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 332 (i) MONOPOTASYUM SİTRAT

Eşanlamlılar: Monopotasyum sitrat

Monobazik potasyum sitrat

Tanım:

Kimyasal adı: Monopotasyum sitrat

2-hidroksi-1,2,3- propantrikarboksilik asitin monopotasyum tuzu

Sitrik asitin susuz monopotasyum tuzu.

Einecs: 212-753-4

Kimyasal formülü: C6H7O7K

Molekül ağırlığı: 230.21

Saflık: Susuz bazda İçeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz, higroskopik, granüler toz ya da şeffaf kristaller.

Belirleme:

A. Sitrat ve potasyum için pozitif testler:

Kurutma kaybı: 180 oC’de 4 saat kurutulduktan sonra % 1.0’den fazla olmamalıdır.

Okzalatlar: Okzalik asit cinsinden, kurutmadan sonra 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

% l’lik sulu çözeltinin pH’sı: 3.5- 3.8.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 332 (ii) TRİPOTASYUM SİTRAT

Eşanlamlılar: Tripotasyum sitrat

Tribazik potasyum sitrat

Tanım:

Kimyasal adı: Tripotasyum sitrat

2-hidroksi-1,2,3- propantrikarboksilik asitin tripotasyum tuzu

Sitrik asitin monohidratlı tripotasyum tuzu.

Einecs: 212-755-5

Kimyasal formülü: C6H5O7K3.H2O

Molekül ağırlığı: 324.42

Saflık: Susuz bazda % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz, higroskopik, granüler toz ya da şeffaf kristaller.

Belirleme:

A. Sitrat ve potasyum için pozitif testler:

Kurutma kaybı: 180 oC’de 4 saat kurutulduktan sonra % 6.0’dan fazla olmamalıdır.

Okzalatlar: Okzalik asit cinsinden, kurutmadan sonra 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

% 5’lik sulu çözeltinin pH’sı: 7.5- 9.0.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 333 (i) MONOKALSİYUM SİTRAT

Eşanlamlılar: Monokalsiyum sitrat

Monobazik kalsiyum sitrat

Tanım:

Kimyasal adı: Monokalsiyum sitrat

2-hidroksi-1,2,3- propantrikarboksilik asitin monokalsiyum tuzu

Sitrik asitin monohidrat monokalsiyum tuzu.

Kimyasal formülü: (C6H7O7)2Ca.H2O

Molekül ağırlığı: 440.32

Saflık: Susuz bazda % 97,5’den az olmamalıdır.

Tanımlama: İnce beyaz toz.

Belirleme:

A. Sitrat ve kalsiyum için pozitif testler:

Kurutma kaybı: 180 oC’de 4 saat kurutulduktan sonra % 7.0’den fazla olmamalıdır.

Okzalatlar: Okzalik asit cinsinden, kurutmadan sonra 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

% 1’lik sulu çözeltinin pH’sı: 3.2-3.5.

Florür: Florin cinsinden 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Karbonatlar: 1 g kalsiyum sitrat 10 mL 2 N hidroklorik asitte çözüldüğünde, birkaç izole kabarcıktan başka serbest kalmamalıdır.

E 333 (ii) DİKALSİYUM SİTRAT

Eşanlamlılar: Dikalsiyum sitrat

Dibazik kalsiyum sitrat

Tanım:

Kimyasal adı: Dikalsiyum sitrat

2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilik asitin dikalsiyum tuzu

Sitrik asitin tetrahidratlı dikalsiyum tuzu

Kimyasal formülü: (C6H7O7)2Ca2.3H2O

Molekül ağırlığı: 530.42

Saflık: Susuz bazda % 97.5’den az olmamalıdır.

Tanımlama: İnce taneli beyaz toz.

Belirleme:

A. Sitrat ve kalsiyum için pozitif testler:

Kurutma kaybı: 180 oC’de 4 saat kurutulduktan sonra % 20.0’den fazla olmamalıdır.

Okzalatlar: Okzalik asit cinsinden, kurutmadan sonra 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Florür: Florin cinsinden 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Karbonatlar: 1 g kalsiyum sitrat 10 mL 2 N hidroklorik asitte çözüldüğünde, birkaç izole kabarcıktan başka serbest kalmamalıdır.

E 333 (iii) TRİKALSİYUM SİTRAT

Eşanlamlılar: Trikalsiyum sitrat

Tribazik kalsiyum sitrat

Tanım:

Kimyasal adı: Trikalsiyum sitrat

2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilik asitin trikalsiyum tuzu

Sitrik asitin tetrahidratlanmış trikalsiyum tuzu.

Einecs: 212-391-7

Kimyasal formülü: (C6H6O7)2Ca3.4H2O

Molekül ağırlığı: 570.51

Saflık: Susuz bazda, % 97.5’den az olmamalıdır.

Tanımlama: İnce taneli beyaz toz.

Belirleme:

A. Sitrat ve kalsiyum için pozitif testler:

Kurutma kaybı: 180 oC’de 4 saat kurutulduktan sonra % 14.0’den fazla olmamalıdır.

Okzalatlar: Okzalik asit cinsinden, kurutmadan sonra 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Florür: Florür cinsinden 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Karbonatlar: 1 g kalsiyum sitrat 10 mL 2 N hidroklorik asitte çözüldüğünde, birkaç izole kabarcıktan başka serbest kalmamalıdır.

E 334 L (+) – TARTARİK ASİT

Tanım:

Kimyasal adı: L-tartarik asit L-2, 3-dihidroksibütandioik asit d- α, β-dihidroksisuksinik asit.

Einecs: 201-766-0

Kimyasal formülü: C4H6O6

Molekül ağırlığı: 150.09

Saflık: Susuz bazda içerik, % 99.5’den fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz ya da yarı şeffaf kristal katı ya da beyaz kristal toz.

Belirleme:

A. Erime aralığı: 168 ºC- 170 ºC arasındadır.

B. Tartarat için pozitif test:

Kurutma kaybı: % 0.5’den fazla olmamalıdır (P2O5 üzerinde, 3 saat).

Sülfatlandırılmış kül: 800 ± 25 ºC’de kalsinasyondan sonra, 1000 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

% 20’lik, ağırlık/hacim, sulu çözeltinin spesifik optik rotasyonu:
[a]+11.5o ile + 13.5o arasındadır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Okzalatlar: Okzalik asit cinsinden, kurutmadan sonra 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 335 (i) MONOSODYUM TARTARAT

Eşanlamlılar: L-(+)- tartarik asitin monosodyum tuzu.

Tanım:

Kimyasal adı: L-2,3-dihidroksibütandioik asitin monosodyum tuzu

L-(+)- tartarik asitin monohidratlanmış monosodyum tuzu

Kimyasal formülü: C4H5O6Na.H2O

Molekül ağırlığı: 194.05

Saflık: Susuz bazda İçeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Şeffaf, renksiz kristaller.

Belirleme:

A. Tartarat ve sodyum için pozitif testler:

Kurutma kaybı: 105ºC’de 4 saat kurutularak belirlenir, % 10.0’dan fazla olmamalıdır.

Okzalatlar: Okzalik asit cinsinden, kurutmadan sonra 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 335 (ii) DİSODYUM TARTARAT

Tanım:

Kimyasal adı: Disodyum L-tartarat

Disodyum (+)-tartarat

Disodyum (+)-2,3-dihidroksibütandioik asit

L-(+)- tartarik asitin dihidratlanmış disodyum tuzu

Einecs: 212-773-3

Kimyasal formülü: C4H4O6Na2.2H2O

Molekül ağırlığı: 230.8

Saflık: Susuz bazda içeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Şeffaf, renksiz kristaller.

Belirleme:

A.Tartarat ve sodyum için pozitif testler:

B. Çözünürlük testleri: 1 g’ı 3 mL suda çözünemez. Etanolde çözünemez.

Kurutma kaybı: 150 ºC’de 4 saat kurutularak belirlenir, % 17.0’den fazla olmamalıdır.

Okzalatlar: Okzalik asit cinsinden, kurutmadan sonra 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

% 1’lik sulu çözeltinin pH’sı: 7.0- 7.5.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 336 (i) MONOPOTASYUM TARTARAT

Eşanlamlılar: Monobazik potasyum tartrat

Tanım:

Kimyasal adı: L-(+)-tartarik asitin susuz monopotasyum tuzu

L-2,3-dihidroksibütandioik asitin monopotasyum tuzu.

Kimyasal formülü: C4H5O6K

Molekül ağırlığı: 188.16

Saflık: Susuz bazda içeriği % 98’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristal ya da granüllü toz.

Belirleme:

A. Tartarat ve potasyum için pozitif testler:

B. Erime noktası: 230ºC

% 1’lik sulu çözeltinin pH’sı: 3.4

Kurutma kaybı: 105 ºC’de 4 saat kurutularak belirlenir, % 1.0’den fazla olmamalıdır.

Okzalatlar: Okzalik asit cinsinden, kurutmadan sonra 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 336 (ii) DİPOTASYUM TARTARAT

Eşanlamlılar: Dibazik potasyum tartarat

Tanım:

Kimyasal adı: L-2,3-dihidroksibütandioik asitin dipotasyum tuzu.

L-(+)-tartarik asitin yarım molekül sulu dipotasyum tuzu.

Einecs: 213-067-8

Kimyasal formülü: C4H4O6K2.1/2H2O

Molekül ağırlığı: 235.2

Saflık: Susuz bazda içeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristal ya da granül toz.

Belirleme:

A. Tartarat ve potasyum için pozitif testler:

% 1’lik sulu çözeltinin pH’sı: 7.0- 9.0.

Kurutma kaybı: 105 ºC’de 4 saat kurutularak belirlenir, % 4.0’den fazla olmamalıdır.

Okzalatlar: Okzalik asit cinsinden, kurutmadan sonra 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 337 POTASYUM SODYUM TARTARAT

Eşanlamlıları: Potasyum sodyum L-(+)-tartarat

Rochelle tuzu

Seignette tuzu

Tanım:

Kimyasal adı: L-2,3-dihidroksibütandioik asitin potasyum sodyum tuzu

Potasyum sodyum L-(+)-tartarat

Einecs: 206-156-8

Kimyasal formülü: C4H4O6KNa.4H2O

Molekül ağırlığı: 282.23

Saflık: Susuz bazda içeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz kristaller ya da beyaz kristal toz.

Belirleme:

A.Tartarat, potasyum ve sodyum için pozitif testler:

B.Çözünürlük testleri: 1 g’ı 1 mL suda çözünür. Etanolde çözünmez.

C. Erime aralığı: 70ºC-80ºC arasındadır.

Kurutma kaybı: 150 ºC’de 3 saat kurutularak belirlenir; % 26.0’dan fazla ve % 21.0’den az olmamalıdır.

Okzalatlar: Okzalik asit cinsinden, kurutmadan sonra 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

% 1’lik sulu çözeltinin

pH’sı: 6.5- 8.5.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 338 FOSFORİK ASİT

Eşanlamlılar: Ortofosforik asit

Monofosforik asit

Tanım:

Kimyasal adı: Fosforik asit

Einecs: 231-633-2

Kimyasal formülü: H3PO4

Molekül ağırlığı: 98.00

Saflık: İçeriği % 71’den az ve % 83’den fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Berrak, renksiz, viskoz sıvı.

Belirleme:

A. Asit ve fosfat için pozitif testler:

Uçucu asitler: Asetik asit cinsinden 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Klorürler: Klorin cinsinden 200 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Nitratlar: NaNO3 cinsinden 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Sülfatlar: CaSO4 cinsinden 1500 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Florür: Florin cinsinden 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Not: Bu özellik % 75’lik bir sulu çözeltiyi belirler.

E 339 (i) MONOSODYUM FOSFAT

Eşanlamlıları: Monosodyum monofosfat

Asit monosodyum monofosfat

Monosodyum ortofosfat

Monobazik sodyum fosfat

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum dihidrojen monofosfat

Einecs: 231-449-2

Kimyasal formülü: Susuz: NaH2PO4

Monohidrat: NaH2PO4.H2O

Dihidrat: NaH2PO4.2H2O

Molekül ağırlığı: Susuz: 119.98

Monohidrat: 138.00

Dihidrat: 156.01

Saflık: 60 ºC’de 1 saat ve ardından 105 ºC’de 4 saat kurutulduktan sonra, NaH2PO4 ’ün % 97’sinden az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kokusuz, hafif havadan nem alarak eriyebilen toz, kristaller ya da granüller.

Belirleme:

A. Sodyum ve fosfat için pozitif testler:

B. Çözünürlük testleri: Suda serbestçe çözünür. Etanol, eter ve kloroformda çözünmez.

C. P2O5 içeriği: % 58.0- % 60.0 arasındadır.

Kurutma kaybı: Önce 60ºC’de 1 saat, sonra 105ºC’de 4 saat kurutulduktan sonra susuz tuzda % 2.0’den, monohidratta % 15.0’den ve dihidratta ise % 25’den fazla olmamak üzere kayıp olur.

Suda çözünmeyen

maddeler: Susuz bazda, % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Florür: Florin cinsinden 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

% 1’lik sulu çözeltinin pH’sı: 4.1- 5.0.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 339 (ii) DİSODYUM FOSFAT

Eşanlamlıları: Disodyum monofosfat

İkincil sodyum fosfat

Disodyum ortofosfat

Asit disodyum fosfat

Tanım:

Kimyasal adı: Disodyum hidrojen monofosfat

Disodyum hidrojen ortofosfat

Einecs: 231-448-7

Kimyasal formülü: Susuz: Na2HPO4

Hidratlanmış: Na2HPO4.nH2O (n = 2.7 ya da 12)

Molekül ağırlığı: 141.98 (susuz)

Saflık: 40ºC'de 3 saat ve ardından 105ºC'de 5 saat kuruttuktan sonra, Na2HPO4 ’ün % 98’inden fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Susuz disodyum hidrojen fosfat beyaz, higroskopik, kokusuz bir tozdur. Dihidrat dahil mevcut hidrate formLarı şunları içerir; beyaz, kristal, kokusuz katı madde; heptahidrat: beyaz, kokusuz, tozlanan kristaller ya da granüler toz ve dodekahidrat: beyaz, tozlanan, kokusuz toz ya da kristaller.

Belirleme:

A. Sodyum ve fosfat için pozitif testler:

B. Çözünürlük testleri: Suda sebest çözünür. Etanolde çözünmez.

C. P2O5 içeriği: % 49- % 51 arasındadır (susuz).

Kurutma kaybı: 40ºC’de 3 saat ve ardından 105ºC’de 5 saat kurutulduğunda ortaya çıkan ağırlık kaybı şu şekildedir: Susuz % 5.0’den fazla olmamalıdır; dihidrat % 22.0’den fazla olmamalıdır; heptahidrat % 50.0’den fazla olmamalıdır; dodekahidrat % 61.0’den fazla olmamalıdır.

Suda çözünmeyen maddeler: Susuz bazda % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Florür: Florin cinsinden 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

% 1’lik sulu çözeltinin pH’sı: 8.4 – 9.6.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 339 (iii) TRİSODYUM FOSFAT

Eşanlamlıları: Sodyum fosfat

Tribazik sodyum fosfat

Trisodyum ortofosfat

Tanım:

Kimyasal adı: Trisodyum monofosfat

Trisodyum fosfat

Trisodyum ortofosfat

Einecs: 231-509-8

Kimyasal formülü: Susuz: Na3PO4

Hidrate: Na3PO4.nH2O (n=0.5, 1 veya 12).

Molekül ağırlığı: 163.94 (susuz).

Saflık: Susuz sodyum fosfat ve aynı zamanda hemi- ve monohidratlar kuru bazda % 97’den az Na3 PO4içermezler. Sodyum fosfat dodekahidrat yanmış bazda % 92.0’den az Na3PO4 içermez.

Tanımlama: Beyaz, kokusuz kristaller, granüller ya da kristal toz. Hidrate formLarı, hemi- ve monohidratlar, hekzahidrat, oktahidrat, dekahidrat ve dodekahidrat dahil mevcuttur. Dodekahidrat, ¼ sodyum hidroksit molekülü içerir.

Belirleme:

A. Sodyum ve fosfat için pozitif testler:

B. Çözünürlük testleri: Suda çözünür. Etanolde çözünmez.

C. P2O5 içeriği: % 40.5- % 43.5 arasındadır (susuz).

Yakma kaybı: 120ºC’de 2 saat kurutulduğu ardından 800ºC’de 30 dakika yakıldığında ortaya çıkan kaybolan ağırlık kaybı şu şekildedir: Susuz % 2.0’dan fazla olmamalıdır; monohidrat: % 11.0’dan fazla olmamalıdır; dodekahidrat: % 45.0- % 58.0 arasında olmalıdır.

Suda çözünmeyen maddeler: Susuz bazda % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Florür: Florin cinsinden 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

% 1’lik sulu çözeltinin pH’sı: 11.5 – 12.5.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 340 (i) MONOPOTASYUM FOSFAT

Eşanlamlıları: Monobazic potasyum fosfat

Monopotasyum monofosfat

Potasyum asit fosfat

Potasyum ortofosfat

Tanım:

Kimyasal adı: Potasyum dihidrojen fosfat

Monopotasyum dihidrojen ortofosfat

Monopotasyum dihidrojen monofosfat

Einecs: 231-913-4

Kimyasal formülü: K H 2PO4

Molekül ağırlığı: 136.09

Saflık: 105 oC’de 4 saat kurutulduktan sonra içeriği %98.0’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Kokusuz, renksiz kristaller ya da beyaz granüler ya da kristal toz, higroskobik.

Belirleme:

A. Potasyum ve fosfat için pozitif testler:

B. Çözünürlük testleri: Suda çözünür, etanolde çözünmez.

C. P2O5 içeriği: % 51.0- % 53.0 arasındadır.

Kurutma kaybı: 105 oC’de 4 saat kurutularak belirlenir; % 2.0’dan fazla olmamalıdır.

Suda çözünmeyen maddeler: Susuz bazda % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Florür: Florin cinsinden 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

% 1’lik sulu çözeltinin pH’sı: 4.2 – 4.8.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 340 (ii) DİPOTASYUM FOSFAT

Eşanlamlıları: Dipotasyum monofosfat

İkincil monofosfat

Dipotasyum asit fosfat

Dipotasyum ortofosfat

Dibazik potasyum fosfat

Tanım:

Kimyasal adı: Dipotasyum hidrojen monofosfat

Dipotasyum hidrojen fosfat

Dipotasyum dihidrojen ortofosfat

Einecs: 231-834-5

Kimyasal formülü: K 2H PO4

Molekül ağırlığı: 174.18

Saflık: 105 oC’de 4 saat kurutulduktan sonra içeriği % 98’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Havadan nem çekerek eriyebilen renksiz ya da beyaz granüler toz, kristal veya kütleler.

Belirleme:

A. Potasyum ve fosfat için pozitif testler:

B. Çözünürlük testleri: Suda çözünür. Etanolde çözünmez.

C. P2O5 içeriği: % 40.3- % 41.5 arasındadır.

Kurutma kaybı: 105 oC’de 4 saat kurutularak belirlenir; % 2.0’dan fazla olmamalıdır.

Suda çözünmeyen maddeler: Susuz bazda % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Florür: Florin cinsinden 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

% 1’lik sulu çözeltinin pH’sı: 8.7 – 9.4.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 340 (iii) TRİPOTASYUM FOSFAT

Eşanlamlıları: Potasyum fosfat

Tribazik potasyum fosfat

Tripotasyum ortofosfat

Tanım:

Kimyasal adı: Tripotasyum monofosfat

Tripotasyum fosfat

Tripotasyum ortofosfat

Einecs: 231-907-1

Kimyasal formülü: Susuz: K3 PO4

Hidrat: K3 PO4.nH2O (n=1 ya da 3)

Molekül ağırlığı: 212.27 (susuz).

Saflık: Yanmış bazda içeriği % 97’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz ya da beyaz, kokusuz higroskopik kristaller. Hidrate formları, monohidrat ve trihidrat dahil mevcuttur.

Belirleme:

A. Potasyum ve fosfat için pozitif testler:

B. Çözünürlük testleri: Suda çözünür. Etanolde çözünmez.

C. P2O5 içeriği: % 30.5- % 33. 0 arasındadır (yanmış bazda susuz).

Yakma kaybı: Susuz: % 3.0’dan fazla olmamalıdır; hidrate: % 23.0’dan fazla olmamalıdır. 105 oC’de 1 saat kurutularak ve sonra yaklaşık 800 oC ± 25oC’de 30 dakika yakılarak belirlenir.

Suda çözünmeyen maddeler: Susuz bazda % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Florür: Flor cinsinden 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

% 1’lik sulu çözeltinin pH’sı: 11.5 – 12.3.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller (Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 341 (i) MONOKALSİYUM FOSFAT

Eşanlamlıları: Monobazik kalsiyum fosfat

Monokalsiyum ortofosfat

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum dihidrojen fosfat

Einecs: 231-837-1

Kimyasal formülü: Susuz: Ca(H2 PO4)2

Monohidrat: Ca(H2 PO4)2.H2O

Molekül ağırlığı: 234.05 (susuz)

252.08 (monohidrat)

Saflık: Kuru bazda içeriği % 95’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Granüler toz ya da beyaz, havadan nem çekerek eriyebilen kristaller ya da granüller.

Belirleme:

A. Kalsiyum ve fosfat için pozitif testler:

B. P2O5 içeriği: % 55.5- % 61.1 arasındadır (susuz).

C. CaO içeriği: % 23.0- % 27.0 arasındadır (susuz).

% 19.0- % 24.8 arasındadır (monohidrat).

Kurutma kaybı: 105 oC’de 4 saat kurutularak belirlenir; % 14’den fazla olmamalıdır (susuz). 60 oC’de 1 saat kurularak ve ardından 105 oC’de 4 saat kurutularak belirlenir; % 17.5’den fazla olmamalıdır.

Yakma kaybı: 800 oC ± 25oC’de 30 dakika yakıldıktan sonra % 17.5’den fazla olmamalıdır (susuz). 105 oC’de 1 saat kurutularak ve ardından yaklaşık 800 oC ± 25 oC2de 30 dakika yakılarak belirlenir; % 25.0’dan fazla olmamalıdır. (monohidrat).

Florür: Florin cinsinden 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 341 (ii) DiKALSİYUM FOSFAT

Eşanlamlıları: Dibazik kalsiyum fosfat

Dikalsiyum ortofosfat

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum monohidrojen fosfat

Kalsiyum hidrojen ortofosfat

İkincil kalsiyum fosfat

Einecs: 231-826-1

Kimyasal formülü: Susuz: CaHPO4

Dihidrat: CaHPO4.2H2O

Molekül ağırlığı: 136.06 (susuz)

172.09 (dihidrat)

Saflık: Dikalsiyum fosfat, 200 oC’de 3 saat kurutulduktan sonra, CaHPO4’ün % 102 eşdeğerinden fazla ve % 98’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristaller ya da granüller, granüler toz ya da toz.

Belirleme:

A. Kalsiyum ve fosfat için pozitif testler:

B. Çözünürlük testleri: Suda eser miktarda çözünür. Etanolde çözünmez.

C. P2O5 içeriği: % 50.0- % 52.5 arasındadır (susuz).

Yakma kaybı: 800 oC ± 25oC’de 30 dakika yakıldıktan sonra % 8.5’den fazla (susuz) veya % 26.5’den fazla (dihidrat) olmamalıdır.

Florür: Florin cinsinden 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 341 (iii) TRİKALSİYUM FOSFAT

Eşanlamlıları: Kalsiyum fosfat, tribazik

Kalsiyum ortofosfat

Tanım:

Kimyasal adı: Trikalsiyum monofosfat

Einecs: 231-840-8

Kimyasal formülü: Ca3(PO4)2

Molekül ağırlığı: 310.17

Saflık: Yanmış bazda % 90’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Havada stabil olan beyaz kokusuz ya da tatsız toz.

Belirleme:

A. Kalsiyum ve fosfat için pozitif testler:

B. Çözünürlük testleri: Suda pratik olarak çözünmez. Etanolde çözünmez. Seyreltik hidroklorik ve nitrik asitte çözünür.

C. P2O5 içeriği: %38.5 ve % 48 arasındadır (susuz).

Yakma kaybı: 800 oC ± 25oC’de sabit ağırlığa yakıldıktan sonra % 8’den fazla olmamalıdır.

Florür: Florin cinsinden 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 343 (i) MONOMAGNEZYUM FOSFAT

Eşanlamlılar: Magnezyumdihidrojenfosfat,

Magnezyumfosfat-monobasic,

Monomagnezyumortofosfat

Tanım:

Kimyasal adı: Magnezyumdihidrojen monofosfat

Einecs: 236-004-6

Kimyasal formülü: Mg(H2PO4)2.nH2O(n=0-4)

Molekül ağırlığı: 218.30 (susuz)

Saflık: Yakma sonrası % 51’den az olmamaldır.

Tanımlama: Beyaz, kokusuz, kristal toz, suda az çözünür.

Belirleme:

A. Magnezyum ve fosfat için pozitif test

B. MgO içeriği: Yakma sonrası % 21.5’dan az olmamalıdır.

Florür: Flor cinsinden 10 mg/kg’'dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 4 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 343 (ii) DİMAGNEZYUM FOSFAT

Eşanlamlılar: Magnezyumhidrojenfosfat,

Magnezyumfosfat,

-dibasic,

Dimagnezyum,ortofosfat,

İkincil magnezyumfosfat

Tanım:

Kimyasal adı: Dimagnezyummonohidrojenmonofosfat

Einecs: 23-823-5

Kimyasal formülü: MgHPO4.nH2O (n=0-3)

Molekül ağırlığı: 120.30 (susuz)

Saflık: Yakma sonrası % 96’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz, kokusuz, kristal toz, suda az çözünür.

Belirleme:

A. Magnezyum ve fosfat için pozitif test

B. MgO içeriği: Susuz bazda % 33’den az olmamalıdır.

Florür: Flor cinsinden 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 4 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 350 (i) SODYUM MALAT

Eşanlamlılar: Malik asitin sodyum tuzu

Tanım:

Kimyasal adı: Disodyum DL-malat, hidroksibütandioik asitin disodyum tuzu

Kimyasal formül:

Hemihidrat: C4H4Na2O5.1/2H2O

Trihidrat: C4H4Na2O5.3H2O

Molekül ağırlığı:

Hemihidrat: 187.05

Trihidrat: 232.10

Saflık: Susuz bazda % 98’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz, kristal toz veya kütle şeklinde.

Belirleme:

A. 1,2-dikarboksilik asit ve sodyum için pozitif test

B. Azo boya oluşumu: Pozitif.

C. Çözünürlük: Suda serbestçe çözünür.

Kurutma kaybı: Hemihidrat için % 7.0’den (130 ºC'de 4 saat) veya trihidrat için %20.5-23.5’den fazla olmamalıdır.

Alkalinite: Na2CO3cinsinden % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Fumarik asit: % 1.0’den fazla olmamalıdır.

Maleik asit: % 0.05’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 350 (ii) SODYUM HİDROJEN MALAT

Eşanlamlılar: DL Malik asitin monosodyum tuzu

Tanım:

Kimyasal adı: Monosodyum DL-malat, monosodyum 2-DL-hidroksi suksinat

Kimyasal formülü: C4H5NaO5

Molekül ağırlığı: 156.07

Saflık: Susuz bazda % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz toz.

Belirleme:

A. 1,2-dikarboksilik asit ve sodyum için pozitif test

B. Azo boya oluşumu: Pozitif

Kurutma kaybı: % 2.0’den fazla olmamalıdır (110ºCde 3 saat).

Maleik asit: % 0.05’den fazla olmamalıdır.

Fumarik asit: % 1.0’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 351 POTASYUM MALAT

Eşanlamlılar: Malik asitin potasyum tuzu

Tanım:

Kimyasal adı: Dipotasyum DL-malat, hidroksibütandioik asitin dipotasyum tuzu

Kimyasal formülü: C4H4K2O5

Molekül ağırlığı: 210.27

Saflık: %59.5'dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz veya hemen hemen renksiz sulu çözelti

Belirleme:

A. 1,2-dikarboksilik asit ve potasyum için pozitif test

B. Azo boya oluşumu: Pozitif

Kurutma kaybı: K2CO3 cinsinden % 2.0’den fazla olmamalıdır.

Fumarik asit: % 1.0’den fazla olmamalıdır.

Maleik asit: % 0.05’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 352 (i) KALSİYUM MALAT

Eşanlamlılar: Malik asitin kalsiyum tuzu.

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum DL-malat, kalsiyum-a-hidroksisuksinat, hidroksibutanedioik asitin kalsiyum tuzu

Kimyasal formülü: C4H4CaO5

Molekül ağırlığı: 172.14

Saflık: Susuz bazda içeriği % 97.5’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz toz

Belirleme:

A. Malat, 1,2-dikarboksilik asit ve kalsiyum için pozitif test

B. Azo boya oluşumu: Pozitif.

C. Çözünürlük: Suda kısmen çözünür.

Kurutma kaybı: % 2.0’den fazla olmamalıdır (110 ºC’de 3 saat).

Alkalinite: Na2CO3 cinsinden % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Maleik asit: % 0.05’den fazla olmamalıdır.

Fumarik asit: % 1.0’den fazla olmamalıdır.

Florür: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 352 (ii) KALSİYUM HİDROJEN MALAT

Eşanlamlılar: DL-Malik asitin monokalsiyum tuzu

Tanım:

Kimyasal adı: Monokalsiyum DL-malat, monokalsiyum 2-DL-hidroksisuksinat,

Kimyasal formülü: (C4H5O5)2Ca

Molekül ağırlığı: 172.14

Saflık: Susuz bazda içeriği % 97.5’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz toz

Belirleme:

A. 1,2-dikarboksilik asit ve kalsiyum için pozitif test

B. Azo boya oluşumu: Pozitif.

Kurutma kaybı: % 2.0’den fazla olmamalıdır (110 ºC’de 3 saat).

Maleik asit: % 0.05’den fazla olmamalıdır.

Fumarik asit: % 1.0’den fazla olmamalıdır.

Florür: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 353 METATARTARİK ASİT

Eşanlamlılar: Ditartarik asit

Tanım:

Kimyasal adı: Metatartarik asit

Kimyasal formülü: C4H6O6

Saflık: % 99.5’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz ya da sarımsı renkte kristal ya da toz formunda. Bayıltıcı bir karamel kokusu ile erimeye çok uygun.

Belirleme:

A. Suda ve etanolde çok çözünür.

B. Bu maddenin 1-10 mg’ı ile 2 mL konsantre sülfürik asit ve 2 damla sulfo-resorsinol reaktifi bir test tüpüne yerleştirilir. 150oC’ye kadar ısıtıldığı zaman yoğun bir mor renk görülür.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 354 KALSİYUM TARTARAT

Eşanlamlılar: L- Kalsiyum tartarat

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum L(+)-2,3- dihidroksibutanedioat di-hidrat

Kimyasal formülü: C4H4CaO6 .2H2O

Molekül ağırlığı: 224.18

Saflık: % 98.0’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz ya da beyaz dışında renkle ince kristal toz.

Belirleme:

A. Suda az çözünür. Çözünürlük yaklaşık olarak 0,01 g/100 ml su’dur (20 oC). Etanolde eser miktarda çözünür. Dietil eterde az çözünür. Asitlerde çözünür.

B. Özel rotasyon[] 20 D :+7.0o- +7.4o (1N HCL çözeltisinde % 0.1)

C. % 5’lik çözeltinin pH’sı: 6.0-9.0

Sülfatlar

(H2SO4 cinsinden): 1 g/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 355 ADİPİK ASİT

Tanım:

Kimyasal adı: Hekzandioik asit, 1,4-butandikarboksilik asit

Einecs: 204-673-3

Kimyasal formülü: C6H10O4

Molekül ağırlığı: 146.14

Saflık: İçeriği % 99.6’dan az olmamaldır.

Tanımlama: Beyaz kokusuz kristaller veya kristal toz.

Belirleme:

A. Erime aralığı: 151.5-154.0ºC

B. Çözünürlük: Suda az miktarda çözünür. Etanolde serbestçe çözünür.

Su: % 0.2’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer metodu).

Sülfatlandırılmış kül: 20 mg/kg ’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 356 SODYUM ADİPAT

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum adipat

Einecs: 231-293-5

Kimyasal formülü: C6H8Na2O4

Molekül ağırlığı: 190.11

Saflık: Susuz bazda içeriği % 99.0’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kokusuz kristaller ya da kristal şeklinde toz

Belirleme:

A. Erime Aralığı: 151oC-152 oC (adipik asit için) .

B. Çözünürlük: Yaklaşık olarak 60 g/100 ml su’dur (20 oC).

C. Potasyum için pozitif test

Su: % 3’den fazla olmamalıdır (Karl Fisher metodu)

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 363 SUKSİNİK ASİT

Tanım:

Kimyasal adı: Butandioik asit

Einecs: 203-740-4

Kimyasal formülü: C4H6O4

Molekül ağırlığı: 118.09

Saflık: içeriği % 99.0’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz veya beyaz, kokusuz kristaller .

Belirleme

A. Erime aralığı: 185.0-190.0ºC

Yanma kalıntısı: % 0.025’den fazla olmamalıdır (800 ºC'de 15 dakika).

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 380 TRİAMONYUM SİTRAT

Eşanlamlılar: Tribasik amonyum sitrat

Tanım:

Kimyasal adı: 2-hidroksipropan -1,2,3-trikarboksilik asit’in triamonyum tuzu

Einecs: 222-394-5

Kimyasal formülü: C6H17N3O7

Molekül ağırlığı: 243.22

Saflık: İçeriği % 97.0’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz ile beyazdışında renkte kristaller veya toz.

Belirleme:

A. amonyum ve sitrat için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Suda serbestçe çözünür.

Okzalat: Okzalik asit olarak % 0.04’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 385 KALSİYUM DİSODYUM ETİLENDİAMİNTETRAASETAT

Eşanlamlıları: Kalsiyum disodyum EDTA

Kalsiyum disodyum edetat

Tanım:

Kimyasal adı: N,N’-1.2-Etandilbis (N-(karboksimetil)-glisinat)

[(4-) –O,O’,ONON]kalsitat(2)-disodyum

Kalsiyum disodyum etilendiamintetra asetat

Kalsiyum disodyum (etilendinitrilo)tetra asetat

Einecs: 200-529-9

Kimyasal formülü: C10H2O8CaN2Na2.2H2 O

Molekül ağırlığı: 410.31

Saflık: Susuz bazda içeriği % 97’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kokusuz kristal granüller ya da beyaz-hemen hemen beyaz toz, hafif higroskopik.

Belirleme:

A. Sodyum ve kalsiyum için pozitif testler:

B. Metal ons pozitif metal şelat aktivitesi:

C.% 1’lik çözeltinin pH’sı 6.5- 7.5 arasında olmalıdır.

Su içeriği: % 5-13 (Karl Fischer yöntemi).

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 400 ALJİNİK ASİT

Tanım:

Lineer glikuronoglikan başlıca, piranoz halkası formu içinde β-(1-4) bağlı D mannuronik ve α-(1-4) bağlı L-guluronik asit birimLerinden oluşur. Hidrofilik kolloidal karbohidrat, seyreltik alkali kullanılarak çeşitli kahverengi su yosunları (Phaeophyceae) türlerinin doğal suşlarından ekstrakte edilir.

Einecs: 232-680-1

Kimyasal formülü: (C6H8O6)n

Molekül ağırlığı: 10000- 600000 (tipik ortalama)

Saflık: Aljinik asit susuz bazda, aljinik asitin (C6H8O6) n % 91’inden az ve % 104.5’inden fazla olmayanına eşdeğer, % 20’den az ve % 23’den fazla olmayan karbondioksit (CO2) verir (200 eşdeğer ağırlık bazında hesaplanmış).

Tanımlama: Alginik asit ipliksi, taneli, granüler ve toz formLarda bulunur. Beyazdan sarımsı kahverengine doğru bir renkte ve hemen hemen kokusuzdur.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda ve organik çözücülerde çözünmez; sodyum karbonat, sodyum hidroksit ve trisodyum fosfat çözeltilerinde yavaş çözünür.

B. Kalsiyum klorür presipitasyon testi: 1 M sodyum hidroksit çözeltisi içindeki % 0.5’lik örnek çözeltisine hacminin beşte biri kadar % 2.5’lik sodyum klorür çözeltisi eklenir. Hacimli, jelatinimsi bir presipitat oluşur. Bu test alginik asiti, akasya gamı, sodyum karbosilmetil selüloz, karboksilmetil nişastası, karragenan, jelatin, gam ghatti, karaya gamı, lokust bean gam, metil selüloz ve tragakant gamından ayırır.

C. Amonyum sülfat presipitasyon testi: 1 M sodyum hidroksit çözeltisi içindeki % 0.5’lik örnek çözeltisine hacminin yarısı kadar doymuş amonyum sülfat çözeltisi eklenir. Bu durumda presipitat oluşumu görülmez. Bu test alginik asiti agar, sodyum karbosilmetil selüloz, karragenan, deesterifiye edilmiş pektin, jelatin, lokust bean gam, metil selüloz ve nişastadan ayırır.

D. Renk reaksiyonu: 0.01 g örnek 0.1 N 0.15 mL sodyum hidroksit ile çalkalanarak mümkün olduğunca fazla eritilir ve 1 mL asit demir sülfat çözeltisi eklenir. 5 dakika içerisinde, en sonunda koyu mor haline gelen kiraz-kırmızısı bir renk oluşur.

% 3’lük süspansiyonun pH’sı: 2.0- 3.5 arasındadır.

Kurutma kaybı: % 15’den fazla olmamalıdır (105ºC, 4 saat).

Sülfatlandırılmış kül: Susuz bazda % 8’den fazla olmamalıdır.

Sodyum hidroksit (1 M çözelti): Susuz bazda çözünmeyen maddede, % 2’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller (Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Toplam sayım: Her g’da 5000 koloniden fazla olmamalıdır.

Maya ve küfler: Her g’da 500 koloniden fazla olmamalıdır.

E. coli: 5 g’da negatif olmalıdır.

Salmonella spp.: 10 g’da negatif olmalıdır.

E 401 SODYUM ALJİNAT

Tanım:

Kimyasal adı: Aljinik asitin sodyum tuzu.

Kimyasal formülü: (C6H7NaO6)n

Molekül ağırlığı: 10000- 600000 (tipik ortalama).

Saflık: Susuz bazda, sodyum alginatın % 90,8’inden az ve % 106’sından fazla olmayanına eşdeğer, % 18’den az ve % 21’den fazla olmayan karbondioksit verir (222 eşdeğer ağırlık bazında hesaplanmış).

Tanımlama: Hemen hemen kokusuz, beyazdan sarımsıya kadar, lifli ya da granüler toz.

Belirleme:

A. Sodyum ve alginik asit için pozitif test:

Kurutma kaybı: % 15’den fazla olmamalıdır (105ºC, 4 saat).

Suda çözünmeyen madde: Susuz bazda % 2’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Toplam sayım: Birim g’da 5000 koloniden fazla olmamalıdır.

Maya ve küfler: Birim g’da 500 koloniden fazla olmamalıdır.

E. coli: 5 g’da negatif olmalıdır.

Salmonella spp.: 10 g’da negatif olmalıdır.

E 402 POTASYUM ALJİNAT

Tanım:

Kimyasal adı: Aljinik asitin potasyum tuzu.

Kimyasal formülü: (C6H7KO6)n

Molekül ağırlığı: 10000- 600000 (tipik ortalama).

Saflık: Susuz bazda, potasyum alginatın % 89.2’sinden az ve % 105.5’inden fazla olmayanına eşdeğer, % 16.5’den az ve % 19.5’den fazla olmayan karbondioksit verir (238 eşdeğer ağırlık bazında hesaplanmış).

Tanımlama: Hemen hemen kokusuz, beyazdan sarımsıya kadar, lifli ya da granüler toz.

Belirleme:

A. Potasyum ve aljinik asit için pozitif test:

Kurutma kaybı: % 15’den fazla olmamalıdır (105ºC, 4 saat).

Suda çözünmeyen madde: Susuz bazda % 2’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Toplam sayım: Birim g’da 5000 koloniden fazla olmamalıdır.

Maya ve küfler: Birim g’da 500 koloniden fazla olmamalıdır.

E. coli: 5 g’da negatif olmalıdır.

Salmonella spp.: 10 g’da negatif olmalıdır.

E 403 AMONYUM ALJİNAT

Tanım:

Kimyasal adı: Alginik asitin amonyum tuzu

Kimyasal formülü: (C6H11NO6)n

Molekül ağırlığı: 10000- 600000 (tipik ortalama).

Saflık: Susuz bazda amonyum aljinatın % 88.7’sinden az ve % 103.6’sından fazla olmayanına eşdeğer, % 18’den az ve % 21’den fazla olmayan karbondioksit verir (217 eşdeğer ağırlık bazında hesaplanmış).

Tanımlama: Beyazdan sarımsıya kadar, lifli ya da granüler toz.

Belirleme:

A. Amonyum ve aljinik asit için pozitif test:

Kurutma kaybı: % 15’den fazla olmamalıdır (105ºC, 4 saat).

Sülfatlandırılmış kül: Kuru bazda % 7’den fazla olmamalıdır.

Suda çözünmeyen madde: Susuz bazda % 2’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller (Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Toplam sayım: Her g’da 5000 koloniden fazla olmamalıdır.

Maya ve küfler: Her g’da 500 koloniden fazla olmamalıdır.

E. coli: 5 g’da negatif olmalıdır.

Salmonella spp.: 10 g’da negatif olmalıdır.

E 404 KALSİYUM ALJİNAT

Eşanlamlıları: Aljinatın kalsiyum tuzu

Tanım:

Kimyasal adı: Aljinik asitin kalsiyum tuzu

Kimyasal formülü: (C6H7Ca1/2O6)n

Molekül ağırlığı: 10000- 600000 (tipik ortalama).

Saflık: Susuz bazda kalsiyum aljinatın % 89.6’sından az ve % 104.5’inden fazla olmayanına eşdeğer, % 18’den az ve % 21’den fazla olmayan karbondioksit verir (219 eşdeğer ağırlık bazında hesaplanmış).

Tanımlama: Hemen hemen kokusuz, beyazdan sarımsıya kadar, lifli ya da granüler toz.

Belirleme:

A. Kalsiyum ve aljinik asit için pozitif test:

Kurutma kaybı: % 15’den fazla olmamalıdır (105ºC, 4 saat).

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller (Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Toplam sayım: Her g’da 5000 koloniden fazla olmamalıdır.

Maya ve küfler: Her g’da 500 koloniden fazla olmamalıdır.

E. coli: 5 g’da negatif olmalıdır.

Salmonella spp.: 10 g’da negatif olmalıdır.

E 405 PROPAN-1,2-DIOL ALJİNAT

Eşanlamlıları: Hidroksilpropil aljinat

AlJinik asitin 1,2-propanediol esteri

Propilen glikol alginat

Tanım:

Kimyasal adı: Alginik asitin propan-1,2-diol esteri, esterleşme derecesine ve moleküldeki serbest ve nötralize edilmiş karbosil gruplarının yüzdesine göre bileşim olarak çeşitlilik gösterir.

Kimyasal formülü: (C9H14O7)n(esterleşmiş).

Molekül ağırlığı: 10000- 600000 (tipik ortalama).

Saflık: Susuz bazda, karbondioksitin’nin % 16’sından az ve % 20’sinden fazla olmayacak şekilde CO2 verir.

Tanımlama: Hemen hemen kokusuz, beyazdan sarımsıya kadar, lifli ya da granüler toz.

Belirleme:

A. Hidrolizden sonra 1,2-propandiol ve alginik asit için pozitif test:

Kurutma kaybı: % 20’den fazla olmamalıdır (105ºC, 4 saat).

Toplam propan- 1,2-diol içeriği: %15’den az ve % 45’den fazla olmamalıdır.

Serbest propan- 1,2-diol içeriği: %15’den fazla olmamalıdır.

Suda çözünmeyen madde: Susuz bazda % 2’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Toplam sayım: Birim g’da 5000 koloniden fazla olmamalıdır.

Maya ve küfler: Birim g’da 500 koloniden fazla olmamalıdır.

E. coli: 5 g’da negatif olmalıdır.

Salmonella spp.: 10 g’da negatif olmalıdır.

E 406 AGAR

Eşanlamlıları: Jeloz

Japon agarı

Bengal, Ceylon, Çin ya da Japon mikası.

Layor Carang

Tanım:

Kimyasal adı: Agar başlıca D-galaktoz birimLerinden oluşan hidrofilik kolloidal bir polisakkarittir. Yaklaşık her onuncu D-galaktopiranoz biriminde, hidroksil gruplarından biri, kalsiyum, magnezyum, potasyum ya da sodyumLa nötralize edilmiş sülfürik asitle esterleşmiştir. Gelidiaceae ve Sphaerocieaceae deniz yosunu familyaları ile, Rhodophyceae sınıfı ilgili kırmızı deniz yosununun belirli doğal suşlarından ekstrakte edilir.

Einecs: 232-658-1

Saflık: Başlangıç jel konsantrasyonu % 0.25’den yüksek olmamalıdır.

Tanımlama: Agar kokusuzdur ya da hafif karakteristik bir kokusu vardır. Öğütülmemiş agar genellikle ince, zarımsı, aglütine olmuş şeritlerden oluşan paketler şeklinde ya da kesik, ince parçalanmış veya granüler formlarda oluşur. Açık sarımsı-turuncu, sarımsı-griden mat sarıya kadar bir renkte ya da renksizdir. NemLi iken sert; kuru iken gevrektir. Toz agar, beyazdan sarımsı-beyaz ya da mat sarıya kadar bir renktedir. Suda mikroskopla incelendiğinde, agar granüler ve bir dereceye kadar ipliksidir. Biraz kırılmış sünger spikülleri parçaları ve biraz diatom frustulleri bulunabilir. Kloral hidrat çözeltisinde toz agar sudakinden daha şeffaf, daha fazla ya da az granüler, çizgili, köşeli olarak görünür ve bazen, diatom frustulleri içerir. Jel gücü, dekstroz ve maltodekstrinler veya sakkaroz ilavesiyle standardize edilebilir.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Soğuk suda çözünmez; kaynar suda çözünebilir.

Kurutma kaybı: % 22’den fazla olmamalıdır (105ºC, 4 saat).

Kül: 550 ˚C’de belirlenir; susuz bazda % 6.5’den fazla olmamalıdır.

Asitte çözünemeyen kül (Yaklaşık 3N hidroklorik asitte çözünmeyen): 550ºC’de belirlenir; susuz bazda % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Çözünmeyen madde (sıcak suda): % 1.0’den fazla olmamalıdır.

Nişasta: Aşağıdaki yöntemle belirlenemez: 1’e 10’luk örnek çözeltisine birkaç damLa iyot çözeltisi eklenir. Hiçbir mavi renge oluşmaz.

Jelatin ve diğer proteinler: Yaklaşık 1 g agar 100 mL kaynar suda çözülür ve 50ºC’ye kadar soğutulur. Çözeltinin 5 mL’sine, 5 mL trinitrofenol çözeltisi eklenir (1 g susuz trinitrofenol/100 mL sıcak su). 10 dakika içerisinde hiçbir bulanıklık görülmez.

Su absorbsiyonu: 100 mL dereceli silindire 5 g agar konur, dereceye kadar suyla doldurulup karıştırılır ve 25ºC’de 24 saat beklemeye bırakılır. Silindirin içeriği su, ikinci bir 100 mL’lik dereceli silindire akıtılarak, nemLendirilmiş cam yününe dökülür. 75 mL’den fazla su elde edilmez.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 407 KARRAGENAN

Eşanlamlıları: Ticari ürünler, şu değişik isimler altında satılmaktadır:

- İrlanda yosun jelozu

- Eucheuman (Eucheuma spp.’den)

- Iridophycan (Irdidaea spp.’den)

- Hypnean (Hypnea spp.)

- Furcellaran veya Danimarka agarı (Furcellaria fastigiata’dan)

- Karragenan (Chondrus ve Gigartina spp.’den).

Tanım:

Karragenan, Rhodophyceae (kırmızı deniz yosunları) sınıfı familyalarından, Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae, Furcellariaceae’nın deniz yosunlarının doğal suşlarının sulu ekstraksiyonu ile elde edilir. Metanol, etanol ve propan-2-ol dışında hiçbir organik presipitant kullanılmaz. Karragenan başlıca, hidroliz sırasında galaktoz ve 3,6-anhidrogalaktoz veren polisakkarit sülfat esterlerinin potasyum, sodyum, magnezyum ve kalsiyum tuzlarından oluşur. Karragenan, hidrolize edilmez ya da bundan başka kimyasal olarak parçalanmaz.

Einecs: 232-524-2

Tanımlama: Sarımsıdan renksize kadar, pratikte kokusuz, kabadan daha inceye kadar toz.

Belirleme:

A. Galaktoz, anhidrogalaktoz ve sülfat için pozitif testler:

Metanol, etanol, propan-2-ol içeriği: Tek başına ya da birlikte kullanıldığında % 0.1’den fazla olmamalıdır.

75ºC’de % 1.5’luk çözeltinin viskozitesi: 5 mPa.s’den az olmamalıdır.

Kurutma kaybı: % 12’den fazla olmamalıdır (105ºC, 4 saat).

Sülfat: Susuz bazda SO4 cinsinden % 15’den az ve % 40’dan fazla olmamalıdır.

Kül: 550ºC’de belirlenir; susuz bazda % 15’den az ve % 40’dan fazla olmamalıdır.

Asitte çözünemeyen kül: Susuz bazda % 1’den fazla olmamalıdır (% 10’luk hidroklorik asitte çözünemez).

Asitte çözünemeyen madde: Susuz bazda % 2’den fazla olmamalıdır (% 1’lik, hacim/ hacim, sülfürik asitte çözünemez).

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Toplam sayım: Birim g’da 5000 koloniden fazla olmamalıdır.

Maya ve küfler: Birim g’da 300 koloniden fazla olmamalıdır.

E. coli: 5 g’da negatif olmalıdır.

Salmonella spp.: 10 g’da negatif olmalıdır.

E 407a İŞLENMİŞ EUCHAMA DENİZ YOSUNU

Eşanlamlıları: PES (İşlenmiş euchama deniz yosunu için kısaltma).

Tanım:

İşlenmiş euchama deniz yosunu, Rhodophyceae (kırmızı deniz yosunları) sınıfının, Euchama cottonii ve Euchama spinosum deniz yosunlarının doğal suşlarının, safsızlıkları uzaklaştırmak amacıyla sulu alkali (KOH) ile işleme tabi tutularak suyla yıkanıp kurutulmasıyla elde edilir. Daha sonra saflık, metanol, etanol ve propan-2-ol ile yıkayarak ve kurutarak elde edilir. Ürün başlıca, hidroliz sırasında galaktoz ve 3,6-anhidrogalaktoz veren polisakkarit sülfat esterlerinin potasyum tuzlarından oluşur. Polisakarit sülfat esterlerinin sodyum, kalsiyum ve magnezyum tuzları daha az miktarlarda bulunur. Üründe, % 15’e kadar algal selülozu da bulunur. İşlenmiş euchama deniz yosunundaki karragenan, hidrolize edilmez ya da bundan başka kimyasal olarak parçalanmaz.

Tanımlama: Açık kahverenginden sarımsıya doğru, pratikte kokusuz, kabadan daha inceye kadar toz.

Belirleme:

A. Galaktoz, anhidrogalaktoz ve sülfat için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Suda bulanık, viskoz süspansiyonlar oluşturur. Etanolde çözünmez.

Metanol, etanol, propan-2-ol içeriği: Tek başına ya da birlikte kullanıldığında % 0.1’den fazla olmamalıdır.

75ºC’de % 1.5’luk çözeltinin viskozitesi: 5 mPa.s’den az olmamalıdır.

Kurutma kaybı: % 12’den fazla olmamalıdır (105ºC, 4 saat).

Sülfat: Susuz bazda SO4 cinsinden % 15’den az ve % 40’dan fazla olmamalıdır.

Kül: 550ºC’de belirlenir; susuz bazda % 1’den az ve % 40’dan fazla olmamalıdır.

Asitte çözünemeyen kül: Susuz bazda % 1’den fazla olmamalıdır (% 10’luk hidroklorik asitte çözünemez).

Asitte çözünemeyen madde: Susuz bazda % 8’den az ve % 15’den fazla olmamalıdır (% 1’lik, hacim/ hacim, sülfürik asitte çözünemez).

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Toplam sayım: Birim g’da 5000 koloniden fazla olmamalıdır.

Maya ve küfler: Birim g’da 300 koloniden fazla olmamalıdır.

E. coli: 5 g’da negatif olmalıdır.

Salmonella spp.: 10 g’da negatif olmalıdır.

E 410 LOKUST BEAN GAM

Eşanlamlıları: Karob bean gam

Algaroba tutkalı

Tanım:

Lokust bean gam, Karob ağacı, Cerationia saiqua (L) (Legaminosae familyası) doğal suşları tohumLarının öğütülmüş endospermLeridir. Başlıca, yüksek molekül ağırlığına sahip, kimyasal olarak galaktomannan olarak tanımLanabilen, glikozidik bağlarla bağlı galaktopiranoz ve mannopiranoz birimLerini içeren hidrokollodial polisakkaritlerden oluşur.

Molekül ağırlığı: 50000- 3000000

Einecs: 232-541-5

Saflık: Galaktomannan içeriği, % 75’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyazdan sarımsı-beyaza kadar, hemen hemen kokusuz toz.

Belirleme:

A. Galaktoz mannoz için pozitif testler:

B. Mikroskobik inceleme: % 0.5 iyot ve % 1 potasyum iyot içeren sulu bir çözelti içindeki öğütülmüş bir miktar örnek, cam bir lam üzerine konup mikroskopta incelenir. Lokust bean gam, birbirinden ayrı ya da hafif aralıklı, uzun gerilmiş tubiform hücrelerinden oluşur. Bunların kahverengi içerikleri, guar gamında oluşanlardan daha az düzenlidir. Guar gamı yuvarlak- armut şekilli yakın hücre grupları halinde bulunur. Bunların içerikleri, sarıdan kahverengine doğrudur.

C. Çözünürlük: Sıcak suda çözünür. Etanolde çözünmez.

Kurutma kaybı: % 15’den fazla olmamalıdır (105ºC, 4 saat).

Kül: 800ºC’de belirlenir, % 1.2’den fazla olmamalıdır.

Protein (N x 6.25): % 7’den fazla olmamalıdır.

Asitte çözünemeyen madde: % 4’den fazla olmamalıdır.

Nişasta: Aşağıdaki yöntemLe belirlenemez: 1’e 10’luk örnek çözeltisine birkaç damLa iyot çözeltisi eklenir. Hiçbir mavi renge oluşmaz.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Etanol ve propan-2-ol: Tek başına ya da birlikte kullanılması halinde, % 1’den fazla olmamalıdır.

E 412 GUAR GAM:

Eşanlamlıları: Cyamopses gam

Guar unu

Tanım:

Guar gamı, guar bitkisinin, Cymoptis tetragonolobus (L) (Legaminosae familyası) doğal suşları tohumLarının öğütülmüş endospermLeridir. Başlıca, yüksek molekül ağırlığına sahip, kimyasal olarak galaktomannan olarak tanımLanabilen, glikozidik bağlarla bağlı galaktopiranoz ve mannopiranoz birimLerini içeren hidrokollodial polisakkaritlerden oluşur.

Einecs: 232-536-0

Molekül ağırlığı: 50000- 8000000

Saflık: Galaktomannan içeriği, % 75’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyazdan sarımsı-beyaza kadar, hemen hemen kokusuz toz.

Belirleme:

A. Galaktoz ve mannoz için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Soğuk suda çözünür.

Kurutma kaybı: % 15’den fazla olmamalıdır (105ºC, 4 saat).

Kül: 800ºC’de belirlenir, % 1.5’den fazla olmamalıdır.

Asitte çözünemeyen madde: % 7’den fazla olmamalıdır.

Protein (N x 6.25): % 10’dan fazla olmamalıdır.

Nişasta: Aşağıdaki yöntemLe belirlenemez: 1’e 10’luk örnek çözeltisine birkaç damLa iyot çözeltisi eklenir. Hiçbir mavi renge oluşmaz.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 413 TRAGAKANT

Eşanlamlıları: Tragakant gam

Tragant

Tanım:

Tragakant, Astragalus gummifer Labillardiere ve Astragalus’un (Legaminosae familyası) diğer Asya türlerinin doğal suşlarının gövde ve dallarından elde edilen kurutulmuş terdir. Başlıca, hidroliz sırasında galakturonik asit, galaktoz, arabinoz, ksiloz ve fukoz veren yüksek molekül ağırlıklı polisakkaritlerden (galaktoarabanlar ve asidik polisakkaritler) oluşur. Az miktarlarda ramnoz ve glukoz da (nişasta ve/veya selüloz izlerinden türemiş) bulunabilir.

Molekül ağırlığı: Yaklaşık 800000.

Einecs: 232-252-5

Tanımlama: Öğütülmemiş Tragakant gamı, düzleştirilmiş, lamellenmiş, düz ya da kıvrılmış parçalardan veya spiral şeklinde bükülmüş, 0.5- 2.5 mm kalınlığında ve 3 cm’ye kadar uzunlukta parçalar şeklinde oluşur. Beyazdan mat sarıya kadar bir renktedir fakat bazı parçaları hafif kırmızı olabilir. Parçalar, yapı olarak az bir kırılmaya sahip boynuz şeklindedir. Kokusuzdur ve çözeltiler yavan zamk gibi bir tada sahiptir. Toz tragakant, beyazdan mat sarıya kadar bir renkte veya pembemsi (mat açık kahve) kahve rengindedir.

Belirleme:

A. Çözünürlük: 50 mL sudaki 1 g örnek, düz, sert, yumuşak, yanardöner bir zamk oluşturmak üzere şişer; etanolde çözünmez ve % 60’lık (ağırlık/ hacim) sulu etanolde şişmez.

Karaya gam için negatif test: 1 g’ı 20 mL su ile zamk oluşana kadar kaynatılır. 5 mL hidroklorik asit eklenir ve karışım yeniden 5 dakika kaynatılır. Kalıcı pembe ya da kırmızı renk oluşmaz.

Kurutma kaybı: % 16’dan fazla olmamalıdır (105ºC, 5 saat).

Toplam kül: % 4’den fazla olmamalıdır.

Asitte çözünemeyen kül: % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Asitte çözünemeyen madde: % 2’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Salmonella spp.: 10 g’da negatif olmalıdır.

E. coli: 5 g’da negatif olmalıdır.

E 414 AKASYA GAM

Eşanlamlıları: Gam arabik

Tanım:

Akasya gam, Acacia Senegal (L) Willdenow ya da Acacia’nın (Legaminosae familyası) yakın ilgili türlerinin doğal suşlarının gövde ve dallarından elde edilen kurutulmuş terdir. Başlıca, hidroliz sırasında arabinoz, galaktoz, ramnoz ve glukuronik asit veren yüksek molekül ağırlıklı polisakkaritlerden ve bunların kalsiyum, magnezyum ve potasyum tuzlarından oluşur.

Molekül ağırlığı: Yaklaşık 350000.

Einecs: 232-519-5

Tanımlama: Öğütülmemiş akasya gamı çeşitli büyüklüklerde beyaz ya da sarımsı-beyaz, farklı büyüklükte küremsi damlalar veya köşeli parçacıklar olarak oluşur ve bazen daha koyu parçalarla karıştırılır. Beyazdan sarımsı-beyaza ince parçalar, granüller, toz ya da püskürtme ile kurutulmuş materyaller şeklinde de bulunur.

Belirleme:

A. Çözünürlük: 1 g, 2 mL soğuk suda çözülür ve oluşan, akabilen çözelti litmusta asittir; etanolde çözünmez.

Kurutma kaybı: Granüler için; % 17’den fazla (105ºC, 5 saat) ve püskürtme ile kurutulmuş materyal için; % 10’dan fazla olmamalıdır (105˚C, 4 saat).

Toplam kül: % 4’den fazla olmamalıdır.

Asitte çözünemeyen kül: % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Asitte çözünemeyen madde: % 2’den fazla olmamalıdır.

Nişasta ya da Dekstrin: 1/50 gam çözeltisi kaynatılır ve soğumaya bırakılır. 5 mL’ye 1 damla iyot çözeltisi eklenir. Mavimsi ya da kırmızımsı renk oluşumu görülmez.

Tannin: 10 mL, 1/50 çözeltisine, yaklaşık 0.1 mL demir klorür çözeltisi eklenir (9 g FeCl3.6H2O, 100 mL su ile hazırlanır). Siyahımsı renklenme ya da siyahımsı presipitat oluşumu görülmez.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Hidroliz ürünleri: Mannoz, ksiloz ve galakturonik asit yoktur (kromatografik olarak belirlenmiş).

Salmonella spp.: 10 g’da negatif olmalıdır.

E. coli: 5 g’da negatif olmalıdır.

E 415 KSANTAN GAM

Tanım:

Ksantan gam, bir karbohidratın Xanthomonas campestris’in doğal suşları ile saf-kültür fermantasyonu sayesinde üretilen, etanol ya da propan-2-ol ile geri kazanımı sonucu saflaştırılan, kurutulan ve öğütülen, yüksek molekül ağırlıklı bir polisakkarit gamdır. Baskın hekzos birimleri olarak, D-glukuronik asit ve pirüvik asitle birlikte D-glukoz ve D-mannoz içerir ve sodyum, potasyum veya kalsiyum tuzu olarak hazırlanır. Çözeltileri nötraldir.

Molekül ağırlığı: Yaklaşık 1000000.

Einecs: 234-394-2

Saflık: Kurutulmuş bazda % 91- % 108 arasında ksantan gama eşdeğer, % 4.2’den az ve % 5’den fazla olmayan CO2 verir.

Tanımlama: Krem rengi toz.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda çözünür. Etanolde çözünmez.

Kurutma kaybı: % 15’den fazla olmamalıdır (105ºC, 21/2 saat).

Toplam kül: 105ºC’de 4 saat kurutulduktan sonra, 650 ˚C’de susuz bazda belirlenir; % 16’dan fazla olmamalıdır.

Pirüvik asit: % 1.5’den az olmamalıdır.

Azot: % 1.5’den fazla olmamalıdır.

Propan-2-ol: 500 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Toplam sayım: Her g’da 5000 koloniden fazla olmamalıdır.

Maya ve küfler: Her g’da 300 koloniden fazla olmamalıdır.

E. coli: 5 g’da negatif olmalıdır.

Salmonella spp.: 10 g’da negatif olmalıdır.

Xanthomonas campestris: Canlı hücre bulunmamalıdır.

E 416 KARAYA GAM

Eşanlamlıları: Katilo

Kadaya

Gam sterculia

Sterculia

Karaya, gam karaya

Kullo

Kuterra

Tanım:

Karaya gam, Sterculia urens Roxburg ya da Sterculia’nın (Sterculia Familyası) diğer türlerinin doğal suşlarının gövde ve dallarından, veya Cochlospermum gossypium A.P. De Candolle ya da Cochlospermum’un (Bixaceae Familyası) diğer türlerinden elde edilen kurutulmuş terdir. Başlıca, hidroliz sırasında az miktarda glukuronik asitle birlikte, galaktoz, ramnoz ve galakturonik asit veren yüksek molekül ağırlıklı asetillenmiş polisakaritlerden oluşur.

Einecs: 232-539-4

Tanımlama: Karaya gam, değişik büyüklükte damlalar ve karakteristik bir yarı-kristal görünüme sahip, kırılmış düzensiz parçalar halinde oluşur. Mat sarıdan pembemsi kahverengine kadar bir renktedir, yarı saydam ve boynuzumsu bir yapıdadır. Toz karaya gamı, mat griden pembemsi kahverengine doğrudur. Gam, asetik asitin ayırıcı kokusuna sahiptir.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Etanolde çözünmez.

B. Etanol çözeltisinde şişme: Karaya gam, diğer gamlardan farklı olarak etanolde % 60 şişer.

Kurutma kaybı: % 20’den fazla olmamalıdır (105ºC, 5 saat).

Toplam kül: % 8’den fazla olmamalıdır.

Asitte çözünemeyen kül: % 1’den fazla olmamalıdır.

Asitte çözünemeyen madde: % 3’den fazla olmamalıdır.

Uçucu asit: Asetik asit cinsinden % 10’dan az olmamalıdır.

Nişasta: Belirlenebilir değildir.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Salmonella spp.: 10 g’da negatif olmalıdır.

E. coli: 5 g’da negatif olmalıdır.

E 417 TARA GAM

Tanım:

Tara gam, Caesalpunia spinosa’nın (Legaminosae familyası) doğal suşlarının tohum endospermlerinin öğütülmesi ile elde edilir. Başlıca, galaktomannanlardan oluşan, yüksek molekül ağırlıklı polisakaritleri içerir. Ana bileşen, (1-6) bağları ile bağlı, α-D-galaktopiranoz birimleri ile birlikte (1-4)-β -D-mannopiranoz birimlerinin lineer zincirinden oluşur. Tara gamda, mannozun galaktoza oranı 3:1’dir (Lokust bean gamda bu oran 4:1 ve guar gamda 2:1’dir).

Einecs: 254-409-6

Tanımlama: Beyazdan beyaz-sarıya kadar kokusuz toz.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda çözünür. Etanolde çözünmez.

B. Jel oluşumu: Sulu bir örnek çözeltisine az miktarlarda sodyum borat eklenir. Bir jel oluşur.

Kurutma kaybı: % 15’den fazla olmamalıdır.

Kül: % 1.5’den fazla olmamalıdır.

Asitte çözünemeyen madde: % 2’den fazla olmamalıdır.

Protein: % 3.5’den fazla olmamalıdır (faktör N x 5.7).

Nişasta: Belirlenebilir değildir.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 418 GELLAN GAM

Tanım:

Gellan gam, bir karbohidratın Pseudomonas elodea’nın doğal suşları ile bir saf kültür fermantasyonu sayesinde üretilen, izopropil alkol ile geri kazanımı sonucu saflaştırılan, kurutulan ve öğütülen, yüksek molekül ağırlıklı bir polisakkarit gamdır. Yüksek molekül ağırlığına sahip polisakkarit başlıca, bir ramnoz, bir glukuronik asit ve iki glikozun, tekrarlanan bir tetrasakarit biriminden oluşur ve O-glikozidik bağlı esterler olarak, açil (gliseril ve asetil) grupları ile yer değiştirir. Glukuronik asit, potasyum, sodyum, kalsiyum ve magnezyum tuzu karışımında nötralize edilir.

Einecs: 275-117-5

Molekül ağırlığı: Yaklaşık 500000.

Saflık: Kurutulmuş bazda, % 3.3’den az ve % 6.8’den fazla olmayan CO2 verir.

Tanımlama: Kirli beyaz toz.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda, viskoz bir çözelti oluşturarak çözünür. Etanolde çözünmez.

Kurutma kaybı: Kurutulduktan sonra % 15’den fazla olmamalıdır (105 ˚C, 2 1/2saat).

Azot: % 3’den fazla olmamalıdır.

Propan-2-ol: 750 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Toplam sayım: Birim g’da 10000 koloniden fazla olmamalıdır.

Maya ve küfler: Birim g’da 400 koloniden fazla olmamalıdır.

E. coli: 5 g’da negatif olmalıdır.

Salmonella spp.:10 g’da negatif olmalıdır.

E 420 (i) SORBİTOL

Bu katkı maddesi için saflık kriteri, “Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği”nde bu gıda katkı maddesi için oluşturulanla aynıdır.

E 420 (ii) SORBİTOL ŞURUBU

Bu katkı maddesi için saflık kriteri, “Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği”nde bu gıda katkı maddesi için oluşturulanla aynıdır .

E 421 MANNİTOL

Bu katkı maddesi için saflık kriteri, “Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği”nde bu gıda katkı maddesi için oluşturulanla aynıdır.

E 422 GLİSEROL

Eşanlamlıları: Gliserin

Gliserine

Tanım:

Kimyasal adı: 1,2,3-propanetriol

Gliserol

Trihidrokspropan

Einecs: 200-289-5

Kimyasal formülü: C3H8O3

Molekül ağırlığı: 92.10

Saflık: Susuz bazda içeriği gliserolün % 98’inden az olmamalıdır.

Tanımlama: Sert ya da dayanıksız olmayan, çok hafif karakteristik bir kokudan başka kokusu olmayan, berrak, renksiz higroskopik şurupsu sıvı.

Belirleme:

A. Isınma sırasında akrolein oluşumu: Birkaç damla örnek bir test tüpünde yaklaşık 0.5 g potasyum bisülfatla birlikte ısıtılır. Akroleinin karakteristik keskin ve kötü kokulu buharları değişir.

B. Özgül ağırlık (25/25ºC): 1.257’den az olmamalıdır.

Refraktif indeks [n]D20: 1.471- 1.474 arasında olmalıdır.

Su: % 5’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Sülfatlandırılmış kül: 800 ± 25˚ C’de belirlenir; % 0.01’den fazla olmamalıdır.

Bütantrioller: % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Akrolein, glikoz ve amonyum bileşikleri: 5 mL gliserol ve 5 mL potasyum hidroksit çözeltisi (1/10) 60ºC’de 5 dakika ısıtılır. Sarı renk oluşumu ve amonyak kokusu oluşumu görülmez.

Yağ asitleri ve esterler: Bütirik asit cinsinden % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Klorlanmış bileşikler: Klorin cinsinden 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden):5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 425 (i) KONJAK ZAMKI

Tanım:

Konjak zamkı, konjak tozundan sulu ekstraksiyon ile elde edilen suda çözünür hidrokolloiddir. Konjak tozu, Amorfallus konjak bitki köklerinden elde edilen saflaştırılmamış ham bir üründür. Konjak zamkının ana bileşeni, b (1-4)-glukosidik bağlarla bağlı, 1.6:1.0 1 molar oranında D –mannoz ve D-glukoz üniteleri içeren suda çözünür yüksek molekül ağırlıklı polisakkarid glukomannandır. Kısa yan zincirler,b (1-3)-glukosidik bağlarla bağlıdır ve asetil grupları, her 9-19 şeker ünitesine başına, yaklaşık bir grup olacak oranda gelişi güzel oluşurlar.

Molekül ağırlığı: Ana bileşen glukomanan, ortalama 200 000-2 000 000 moleküler ağırlığa sahiptir.

Saflık: % 75 karbohidrattan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyazdan kreme, kremden açık kahverenge kadar renklerde toz.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Soğuk ve sıcak suda, pH’sı 4.0 ile 7.0 arasında olan yüksek visköz çözelti oluşturarak dağılabilir.

B. Jel oluşması: Bir test tüpü içersindeki % 1’lik örnek çözeltisine, % 4’lük sodyum borat çözeltisinden 5 mL eklenir ve kuvvetlice çalkalanır. Bir jel oluşur.

C. Isıda-kararlı jel oluşması: Örneğin % 2’lik çözeltisi , örneğin 30 dakika süreyle sürekli karıştırılarak kaynar su banyosunda ısıtılmasıyla hazırlanır ve daha sonra çözelti oda sıcaklığına kadar soğutulur. % 2’lik çözeltiden 30 g hazırlamak için örneğin her bir gramı için açık hava sıcaklığında tamamen hidratlanmış örneğe 1 mL % 10’luk potasyum karbonat çözeltisi eklenir. Karışım 85 oC’ye kadar su banyosunda ısıtılır ve 2 saat için çalkalamadan tutulur. Bu şartlar altında termal kararlı bir jel oluşur.

A. Visközite

(%1’lik çözelti): 25 oC’de 3 kgm-1s-1 ‘den az olmamalıdır.

Kurutma kaybı: % 12’den fazla olmamalıdır (105 oC’de 5 saat).

Nişasta: % 3’ten fazla olmamalıdır.

Protein: % 3’ten fazla olmamalıdır (Nx5.7). Nitrojen Kjeldahl metodu ile belirlenir. Örnekteki azot yüzdesi 5.7 ile çarpılması örnekteki protein yüzdesini verir.

Eter-çözünür materyal: %0.1’den fazla olmamalıdır.

Toplam kül: %5.0’dan fazla olmamalıdır (800 o C’de 3-4 saat).

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Salmonalla spp.: 12.5g’da yok

E.coli: 5g’da yok.

E 425 (ii) KONJAK GLUKOMANNAN

Tanım:

Konjak glukomannan Konjak tozundan su içeren etanol ile yıkanmasıyla elde edilen, suda çözünen bir hidrokolloiddir. Konjak tozu, Amorfallus konjak bitki yumru kökünden elde edilen saflaştırılmamış ham bir üründür. Ana bileşeni, b (1-4)-glukosidik bağlarla bağlı, 1.6:1.0 1 molar oranında D –mannoz ve D-glukoz üniteleri içeren suda çözünen yüksek molekül ağırlıklı polisakkarid glukomannandır. Yaklaşık her bir 50. ya da 60. ünitede bir demet ile , b(1-4)- glukosidik bağlarla bağlıdır . Yaklaşık her bir 19. şeker kalıntısı asetillenmiştir.

Molekül ağırlığı: 500 000-2 000 000

Saflık: Toplam diyet lifi: kuru ağırlık bazında % 95’ten az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyazdan hafif kahverengimsi renge kadar ince partikül büyüklüğünde, serbest akan ve kokusuz toz.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Soğuk ve sıcak suda, pH’sı 4.0 ile 7.0 arasında olan yüksek visköz çözelti oluşturarak dağılabilir. Çözünürlük ısıtma veya mekanik karıştırma ile artar.

B. Isıda-kararlı jel oluşması: Örneğin % 2’lik çözeltisi, örneğin 30 dakika süreyle sürekli karıştırılarak kaynar su banyosunda ısıtılmasıyla hazırlanır ve daha sonra çözelti oda sıcaklığına kadar soğutulur. % 2’lik çözeltiden 30 g hazırlamak için örneğin her bir gramı için açık hava sıcaklığında tamamen hidratlanmış örneğe 1 mL % 10’luk potasyum karbonat çözeltisi eklenir. Karışım 85 oC’ye kadar su banyosunda ısıtılır ve 2 saat için çalkalamadan tutulur. Bu şartlar altında termal kararlı bir jel oluşur.

C. Visközite

(%1’lik çözelti): 25 oC’de 20 kgm-1s-1 ‘den az olmamalıdır.

Kurutma kaybı: % 8’den fazla olmamalıdır (105 oC’de 3 saat).

Nişasta: % 1’den fazla olmamalıdır.

Protein: % 1.5’ten fazla olmamalıdır (Nx5.7). Nitrojen Kjeldahl metodu ile belirlenir. Örnekteki azot yüzdesi 5.7 ile çarpılması örnekteki protein yüzdesini verir.

Eterde çözünür materyal: % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Sülfit (SO2 olarak): 4 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Klorür: % 0.02’den fazla olmamalıdır.

% 50’lik alkolde çözünen: % 2.0 materyalden fazla olmamalıdır.

Toplam kül: % 2.0’dan fazla olmamalıdır (800 o C’de, 3-4 saat)

Kurşun: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Salmonalla spp.: 12.5g’da yok

E. coli: 5g’da yok.

E 431 POLİOKSİETİLEN (40) STEARAT

Eşanlamlıları: Polioksil (40) stearat, polioksietilen (40) monostearat.

Tanım:

Yenebilir ticari stearik asit mono- ve diesterlerinin ve polioksietilen diollerin (ortalama polimer uzunluğu, yaklaşık 40 oksietilen birimi olan) serbest poliol ile birlikte karışımıdır.

Saflık: Susuz bazda içerik % 97.5’den az olmamalıdır.

Tanımlama: 25 ˚C’de zayıf kokulu, krem renkli ince parçacıklar ya da mumsu katı.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda, etanolde, metanol ve etil asetatta çözünür. Mineral yağda çözünmez.

B. Pıhtılaşma aralığı: 39-44ºC.

C. İnfrared absorbsiyon spektrumu: Polioksietillenmiş bir poliolün kısmi yağ asiti esterinin karakteristiği.

Su: % 3’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Asit değeri: 1’den fazla olmamalıdır.

Sabunlaşma sayısı: 25’den az ve 35’den fazla olmamalıdır.

Hidroksil sayısı: 27’den az ve 40’dan fazla olmamalıdır.

1,4-Dioksan: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Serbest etilen oksit: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Etilen glikolleri (mono- ve di-): % 0.25’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 432 POLİOKSİETİLEN SORBİTAN MONOLAURAT (POLİSORBAT 20)

Eşanlamlılar: Polisorbat 20

Polioksietilen (20) sorbitan monolaurat.

Tanım:

Sorbitol ve mono-ve dianhidritlerinin kısmi esterleri ile yenebilir ticari laurik asit karışımının, sorbitol ve anhidritlerinin herbir molü ortalama 20 mol etilen oksitle yoğunlaştırılıp sıvı haline getirilir.

Saflık: İçerik susuz bazda, polioksietilen (20) sorbitan monolauratın % 97.3’ünden az olmayana eşdeğer oksietilen gruplarının % 70’inden az olmamalıdır;.

Tanımlama: 25ºC’de, zayıf karakteristik bir kokuya sahip, limon renginden amber rengine doğru yağlı sıvı.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Su, etanol, metanol, etil asetat ve dioksanda çözünür. Mineral yağda ve petrol eterinde çözünmez.

B. İnfrared absorbsiyon spektrumu: Polioksietillenmiş bir poliolün kısmi yağ asiti esterinin karakteristiği.

Su: % 3’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Asit değeri: 2’den fazla olmamalıdır.

Sabunlaşma sayısı: 40’dan az ve 50’den fazla olmamalıdır.

Hidroksil sayısı: 96’dan az ve 108’den fazla olmamalıdır.

1,4-Dioksan: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Serbest etilen oksit: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Etilen glikolleri (mono- ve di-): % 0.25’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 433 POLİOKSİETİLEN SORBİTAN MONOOLEAT (POLİSORBAT 80)

Eşanlamlıları: Polisorbat 80

Polioksietilen (20) sorbitan monooleat.

Tanım:

Sorbitol ve mono-ve dianhidritlerinin kısmi esterleri ile yenebilir ticari oleik asit karışımının, sorbitol ve anhidritlerinin herbir molü ortalama 20 mol etilen oksitle yoğunlaştırılıp sıvı haline getirilir.

Saflık: İçerik susuz bazda polioksietilen (20) sorbitan monooleatın % 96.5’inden az olmayana eşdeğer oksietilen gruplarının % 65’inden az olmamalıdır.

Tanımlama: 25ºC’de, zayıf karakteristik bir kokuya sahip, limon renginden amber rengine doğru yağlı sıvı.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Su, etanol, metanol, etil asetat ve toluende çözünür. Mineral yağda ve petrol eterinde çözünmez.

B. İnfrared absorbsiyon spektrumu: Polioksietillenmiş bir poliolün kısmi yağ asiti esterinin karakteristiği.

Su: % 3’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Asit değeri: 2’den fazla olmamalıdır.

Sabunlaşma sayısı: 45’den az ve 55’den fazla olmamalıdır.

Hidroksil sayısı: 65’den az ve 80’den fazla olmamalıdır.

1,4-Dioksan: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Serbest etilen oksit: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Etilen glikolleri (mono- ve di-): % 0.25’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 434 POLİOKSİETİLEN SORBİTAN MONOPALMİTAT (POLİSORBAT 40)

Eşanlamlıları: Polisorbat 40

Polioksietilen (20) sorbitan monopalmitat.

Tanım:

Sorbitol ve mono-ve dianhidritlerinin kısmi esterleri ile yenebilir ticari palmitik asit karışımının, sorbitol ve anhidritlerinin herbir molü ortalama 20 mol etilen oksitle yoğunlaştırılıp sıvı haline getirilir.

Saflık: İçerik susuz bazda polioksietilen (20) sorbitan monopalmitatın % 97’sinden az olmayana eşdeğer oksietilen gruplarının % 66’sından az olmamalıdır.

Tanımlama: 25ºC’de, zayıf karakteristik bir kokuya sahip, limon renginden portakal rengine kadar yağlı sıvı ya da yarı-jel madde.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Su, etanol, metanol, etil asetat ve toluende çözünür. Mineral yağda ve petrol eterinde çözünmez.

B. İnfrared absorbsiyon spektrumu: Polioksietillenmiş bir poliolün kısmi yağ asiti esterinin karakteristiği.

Su: % 3’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Asit değeri: 2’den fazla olmamalıdır.

Sabunlaşma sayısı: 41’den az ve 52’den fazla olmamalıdır.

Hidroksil sayısı: 90’dan az ve 107’den fazla olmamalıdır.

1,4-Dioksan: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Serbest etilen oksit: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Etilen glikolleri (mono- ve di-): % 0.25’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 435 POLİOKSİETİLEN SORBİTAN MONOSTEARAT (POLİSORBAT 60)

Eşanlamlıları: Polisorbat 60

Polioksietilen (20) sorbitan monostearat

Tanım:

Sorbitol ve mono-ve dianhidritlerinin kısmi esterleri ile yenebilir ticari palmitik asit karışımının, sorbitol ve anhidritlerinin herbir molü ortalama 20 mol etilen oksitle yoğunlaştırılıp sıvı haline getirilir.

Saflık: İçerik susuz bazda polioksietilen (20) sorbitan monostearatın % 97’sinden az olmayana eşdeğer oksietilen gruplarının % 65’inden az olmamalıdır.

Tanımlama: 25ºC’de, zayıf karakteristik bir kokuya sahip, limon renginden portakal rengine kadar yağlı sıvı ya da yarı-jel madde.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Su, etanol, metanol, etil asetat ve toluende çözünür. Mineral yağda ve petrol eterinde çözünmez.

B. İnfrared absorbsiyon spektrumu: Polioksietillenmiş bir poliolün kısmi yağ asiti esterinin karakteristiği.

Su: % 3’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Asit değeri: 2’den fazla olmamalıdır.

Sabunlaşma sayısı: 45’den az ve 55’den fazla olmamalıdır.

Hidroksil sayısı: 81’den az ve 96’dan fazla olmamalıdır.

1,4-Dioksan: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Serbest etilen oksit: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Etilen glikolleri (mono- ve di-): % 0.25’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller (Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 436 POLİOKSİETİLEN SORBİTAN TRİSTEARAT (POLİSORBAT 65)

Eşanlamlıları: Polisorbat 65

Polioksietilen (20) sorbitan

Tanım:

Sorbitol ve mono-ve dianhidritlerinin kısmi esterleri ile yenebilir ticari palmitik asit karışımının, sorbitol ve anhidritlerinin herbir molü ortalama 20 mol etilen oksitle yoğunlaştırılıp sıvı haline getirilir.

Saflık: Susuz bazda içeriği polioksietilen (20) sorbitan tristearatın % 96’sından az olmayana eşdeğer oksietilen gruplarının % 46’sınden az olmamalıdır.

Tanımlama: 25ºC’de zayıf karakteristik bir kokuya sahip, açık kahverenkte, mumsu katı madde.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda dağılabilir. Mineral yağ, bitkisel yağlar, petrol eteri, aseton, eter, dioksan, etanol ve metanolde çözünür.

B. İnfrared absorbsiyon spektrumu: Polioksietillenmiş bir poliolün kısmi yağ asiti esterinin karakteristiği.

C. Donma aralığı: 29-33ºC.

Su: % 3’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Asit değeri: 2’den fazla olmamalıdır.

Sabunlaşma sayısı: 88’den az ve 98’den fazla olmamalıdır.

Hidroksil sayısı: 40’dan az ve 60’dan fazla olmamalıdır.

1,4-Dioksan: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Serbest etilen oksit: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Etilen glikolleri (mono- ve di-): % 0.25’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 440 (i) PEKTİN

Tanım:

Pektin başlıca, poligalakturonik asitin kısmi metil esterleri ile bunların amonyum, sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzlarından oluşur. Uygun yenebilir bitkilerin, genellikle turunçgil ve elmaların, doğal suşlarının sulu ortamda ekstraksiyonu ile elde edilir. Metanol, etanol ve propan-2-ol dışında hiçbir organik presipitant kullanılmaz.

Einecs: 232-553-0

Saflık: Külsüz ve susuz bazda içeriği, asit ve alkolle yıkamadan sonra, galakturonik asitin % 65’inden az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz, açık sarı, açık gri ya da açık kahverengi toz

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda, jelatinimsi (kolloidal), yanardöner renkli bir çözelti oluşturarak çözünür. Etanolde çözünemez.

Kurutma kaybı: %12’den fazla olmamalıdır (105 °C, 2 saat).

Asitte çözünemeyen kül: % 1’den fazla olmamalıdır (Ortalama 3 N hidroklorik asitte çözünemez).

Sülfür dioksit: Susuz bazda, 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Azot içeriği: Asit ve etanolle yıkamadan sonra, % 1.0’den fazla olmamalıdır.

Serbest metanol, etanol ve propan-2-ol: Susuz bazda, tek başına ya da birlikte kullanılması halinde, % 1’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 440 (ii) AMİDİZE PEKTİN

Tanım:

Amidize pektin başlıca, poligalakturonik asitin kısmi metil esterleri ve amidleri ile, bunların amonyum, sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzlarından oluşur. Uygun yenebilir bitkilerin, genellikle turunçgil ve elmaların, doğal suşlarının sulu ortamda ekstraksiyonu ve alkali koşulları altında amonyakla işlem görmesi ile elde edilir. Metanol, etanol ve propan-2-ol dışında hiçbir organik presipitant kullanılmaz.

Saflık: Külsüz ve susuz bazda içeriği, asit ve alkolle yıkamadan sonra, galakturonik asitin % 65’inden az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz, açık sarı, açık grimsi ya da açık kahverengimsi toz.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda, jelatinimsi (kolloidal), yanardöner renkli bir çözelti oluşturarak çözünür. Etanolde çözünemez.

Kurutma kaybı: %12’den fazla olmamalıdır (105 °C, 2 saat).

Asitte çözünemeyen kül: % 1’den fazla olmamalıdır (Ortalama 3 N hidroklorik asitte çözünemez).

Amidasyon derecesi: Toplam karboksil gruplarının % 25’inden fazla olmamalıdır.

Sülfür dioksit kalıntısı: Susuz bazda 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Azot içeriği: Asit ve etanolle yıkamadan sonra, % 2.5’den fazla olmamalıdır.

Serbest metanol, etanol ve propan-2-ol: Susuz bazda, tek başına ya da birlikte kullanılması halinde, % 1’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 442 AMONYUM FOSFATİDLER

Eşanlamlıları: Fosfatidik asitin amonyum tuzları, fosforlanmış gliseridlerin karışık amonyum tuzları.

Tanım:

Yenebilir katı ve sıvı yağlardan (genellikle kısmen sertleştirilmiş kolza tohumu yağı) elde edilen, fosfatidik asitlerin amonyum bileşiklerinin bir karışımıdır. Bir, iki ya da üç gliserid parçası fosfora bağlanmış olabilir. Ayrıca iki fosfor esteri, fosfatidil fosfatidleri olarak birbirine bağlı olabilir.

Saflık: Fosfor içeriği ağırlıkça % 3’den az ve % 3.4’den fazla olmamalıdır; amonyum içeriği % 1.2’den az ve % 1.5’den fazla olmamalıdır (N cinsinden).

Tanımlama: Yağlı yarı-katı.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Katı yağlarda çözünür. Suda çözünmez. Etanolde ve asetonda kısmen çözünür.

B. Gliserol, yağ asidi ve fosfat için pozitif testler:

Petrol eterde çözünmeyen madde: % 2.5’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 444 SUKROZ ASETAT İZOBUTİRAT

Eşanlamlıları: SAIB

Tanım:

Sukroz asetat izobutirat gıda özelliğindeki sukrozun, asetik asit anhidrit ve izobutirik anhidrit ile birlikte esterifikasyonu ve ardından destilasyonu ile oluşan reaksiyon ürünlerinin bir karışımıdır. Karışım, asetat-butirat molar oranının yaklaşık 2:6 olduğu, esterlerin tüm olası kombinasyonlarını içerir.

Einecs: 204-771-6

Kimyasal adı: Sukroz diasetat hekzaizobutirat.

Kimyasal formülü: C40H62O19

Molekül ağırlığı: 832.856 (yaklaşık) , C40H62O19: 846.9

Saflık: İçerik, C40H62O19’nın % 98.8’inden az ve % 101.9’undan fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Berrak ve tortusuz, yumuşak bir kokuya sahip, açık saman renginde sıvı.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda çözünmez. Çoğu organik çözücülerde çözünür.

B. Refraktif indeks: [n]40D : 1.4492- 1.4504.

C. Özgül ağırlık: [d]25D : 1.141- 1.151.

Triasetin: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Asit değeri: 0.2’den fazla olmamalıdır.

Sabunlaşma sayısı: 524’den az ve 540’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 445 TAHTA ROSİNİNİN GLİSEROL ESTERİ

Eşanlamlıları: Ester gam.

Tanım:

Tahta rosinindeki, reçine asitlerinin tri- ve digliserol esterlerinin karmaşık bir karışımıdır. Rosin, yaşlı çam kütüklerinin çözücü ekstraksiyonu ve ardından sıvı-sıvı çözücü saflaştırma işlemi sonucunda elde edilir. Bu özelliklerin dışında olanlar, rosin gamdan elde edilen maddeler ve canlı çam ağacı teri ile kraft (kağıt) pulpu işleminin bir yan ürünü olan uzun yağ rosininden elde edilen maddelerdir. Son ürün, ortalama % 90 reçine asitlerinden ve % 10 nötrallerden (asidik olmayan bileşikler) oluşur. Reçine asit kısmı başlıca abietik asit olup, ampirik olarak C20H30O2, molekül formülüne sahip izomerik diterpenoid monokarboksil asitlerinin kompleks bir karışımıdır. Madde, buharla ayrıştırma ya da ters akım buhar destilasyon yoluyla saflaştırılır.

Tanımlama: Sert, sarıdan açık amber rengine doğru katı bir madde.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda çözünmez. Asetonda çözünür.

B. İnfrared absorbsiyon spektrumu: Bileşiğin karakteristiğidir.

Çözeltinin özgül ağırlığı: d-limonen (% 97, kaynama noktası 175.5 °C - 176 °C, d204= 0.84) içindeki % 50’lik bir çözeltide belirlenir; [d]2025 0.935’den az olmamalıdır.

Halka ve top yumuşatma aralığı: 82 °C ile 90 °C arasındadır.

Asit değeri: 3’den az ve 9’dan fazla olmamalıdır.

Hidroksil değeri: 15’den az ve 45’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Uzun yağ rosininin yokluğu için test (sülfür testi): Sülfür içeren organik bileşikler sodyum format ile ısıtıldığında sülfür, kurşun asetat kağıdı kullanılarak görülebilen hidrojen sülfite dönüşür. Pozitif bir test, uzun yağ rosininin tahta rosini yerine kullanıldığını gösterir.

E 450 (i) DİSODYUM DİFOSFAT

Eşanlamlıları: Disodyum dihidrojen difosfat

Disodyum dihidrojen pirofosfat

Sodyum asit pirofosfat.

Tanım:

Kimyasal adı: Disodyum dihidrojen difosfat

Einecs: 231-835-0

Kimyasal formülü: Na2H2P2O7

Molekül ağırlığı: 221.94

Saflık: İçeriği disodyum difosfatın % 95’inden az olmamalıdır; P2O5 cinsinden % 63’den az ve % 64.5’den fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz toz veya tanecikler.

Belirleme:

A. Sodyum ve fosfat için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Suda çözünür.

% 1’lik solüsyonun pH’sı: 3.7- 5.0.

Kurutma kaybı: % 0.5’den fazla olmamalıdır (105 ºC, 4 saat).

Suda çözünemeyen madde: % 1’den fazla olmamalıdır.

Florür: Florin cinsinden 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 450 (ii) TRİSODYUM DİFOSFAT

Eşanlamlıları: Asit trisodyum pirofosfat

Trisodyum monohidrojen difosfat

Tanım:

Einecs: 238-735-6

Kimyasal formülü: Monohidrat: Na3HP2O7.H2O

Susuz: Na3HP2O7

Molekül ağırlığı: Monohidrat: 261.95

Susuz: 243.93

Saflık: Susuz bazda içeriği % 95’den az olmamalıdır; P2O5 cinsinden % 57’den az ve % 59’dan fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz toz ya da tanecikler, susuz veya monohidrat olarak oluşur.

Belirleme:

A. Sodyum ve fosfat için pozitif testler:

B.Suda çözünür.

% 1’lik çözeltinin pH’sı: 6.7- 7.3.

Yakma kaybı: Susuz bileşikte % 4.5

Monohidröz bazda % 11.5

Kurutma kaybı: % 0.5’den fazla olmamalıdır (105 ºC, 4 saat).

Suda çözünemeyen madde: % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Florür: Florin cinsinden 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 450 (iii) TETRASODYUM DİFOSFAT

Eşanlamlıları: Tetrasodyum profosfat

Sodyum profosfat

Tanım:

Kimyasal adı: Tetrasodyum difosfat

Einecs: 231-767-1

Kimyasal formülü:

Susuz : Na4P2O7

Dekahidrat: Na4P2O7.10H2O

Molekül ağırlığı:

Susuz : 265.94

Dekahidrat: 446.09

Saflık: Yanma bazında içeriği Na4P2O7’nin % 95’inden az olmamalıdır; P2O5 cinsinden % 52.5’den az ve % 54’den fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz ya da beyaz kristaller veya beyaz kristalleşmiş ya da granüler toz. Dekahidrat kuru havada tozlaşır.

Belirleme:

A. Sodyum ve fosfat için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Suda çözünür. Etanolde çözünmez.

% 1’lik çözeltinin pH’sı: 9.8- 10.8 .

Yakma kaybı: Susuz tuz için % 0.5’den fazla olmamalıdır; dekahidrat için % 38’den az ve % 42’den fazla olmamalıdır. Her iki durum da, 105 ºC’de 4 saat kurutulduktan ve ardından 550 ºC’de 30 dakika yakıldıktan sonra belirlenir.

Suda çözünmeyen madde: % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Florür: Florin cinsinden 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 450 (v) TETRAPOTASYUM DİFOSFAT

Eşanlamlıları: Potasyum pirofosfat

Tetrapotasyum pirofosfat

Tanım:

Kimyasal adı: Tetrapotasyum difosfat.

Einecs: 230-785-7

Kimyasal formülü: K4P2O7

Molekül ağırlığı: 330.34 (susuz).

Saflık: Yakma bazında içeriği % 95’den az olmamalıdır; P2O5 cinsinden, % 42’den az ve % 43.7’den fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz kristaller ya da beyaz, higroskopik toz.

Belirleme:

A. Sodyum ve fosfat için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Suda çözünür. Etanolde çözünmez.

% 1’lik çözeltinin pH’sı: 10.0- 10.8.

Yakma kaybı: 105 ºC’de 4 saat kurutulduktan ve ardından 550 ºC’de 30 dakika yakıldıktan sonra, % 2’den fazla olmamalıdır.

Suda çözünmeyen madde: % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Florür: Florin cinsinden 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 450 (vi) DİKALSİYUM DİFOSFAT

Eşanlamlıları: Kalsiyum pirofosfat

Tanım:

Kimyasal adı: Dikalsiyum difosfat

Dikalsiyum pirofosfat

Einecs: 232-221-5

Kimyasal formülü: Ca2P2O7

Molekül ağırlığı: 254.12

Saflık: İçeriği % 96’dan az olmamalıdır; P2O5 cinsinden % 55’den az ve % 56’dan fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Çok ince, beyaz, kokusuz toz.

Belirleme:

A. Kalsiyum ve fosfat için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Suda çözünmez. Seyreltik hidroklorik ve nitrik asitlerde çözünür.

Suda % 10’luk bir süspansiyonun pH’sı: 5.5- 7.0.

Yakma kaybı: 800 ± 25ºC’de 30 dakikada, % 1.5’den fazla olmamalıdır.

Florür: Flor cinsinden 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 450 (vii) KALSİYUM DİHİDROJEN DİFOSFAT

Eşanlamlıları: Asit kalsiyum pirofosfat

Monokalsiyum dihidrojen pirofosfat

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum dihidrojen difosfat

Einecs: 238-933-2

Kimyasal formülü: CaH2P2O7

Molekül ağırlığı: 215.97

Saflık: Susuz bazda içeriği % 90’dan az olmamalıdır; P2O5 cinsinden % 61’den az ve % 64’den fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristaller ya da toz

Belirleme:

Kalsiyum ve fosfat için pozitif testler:

Asitte çözünemeyen madde: % 0.4’den fazla olmamalıdır.

Florür: Flor cinsinden 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 451 (i) PENTASODYUM TRİFOSFAT

Eşanlamlıları: Pentasodyum tripolifosfat

Sodyum tripolifosfat

Tanım:

Kimyasal adı: Pentasodyum trifosfat

Einecs: 231-838-7

Kimyasal formülü: Na5O10P3.xH2O(x = 0 ya da 6)

Molekül ağırlığı: 367.86

Saflık: İçeriği % 85’den az olmamalıdır. P2O5’deki içerik, % 56’dan az ve % 58’den fazla olmamalıdır (susuz) ya da % 43’den az ve % 45’den fazla olmamalıdır (hekzahidrat).

Tanımlama: Beyaz, hafif higroskopik tanecikler ya da toz.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda serbestçe çözünür. Etanolde çözünmez.

B. Sodyum ve fosfat için pozitif testler:

C. % 1’lik çözeltinin pH’sı: 9.1- 10.2.


Kurutma kaybı: Susuz: % 0.7’den fazla olmamalıdır (105 ºC, 1 saat).

Hekzahidrat: % 23.5’den fazla olmamalıdır (60 ºC’de 1 saat, ardından 105ºC’de 4 saat kurutma).

Suda çözünemeyen madde: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Yüksek polifosfatlar: % 1’den fazla olmamalıdır.

Florür: Flor cinsinden 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 451 PENTAPOTASYUM TRİFOSFAT

Eşanlamlıları: Pentapotasyum tripolifosfat

Potasyum trifosfat

Potasyum tripolifosfat

Tanım:

Kimyasal adı: Pentapotasyum trifosfat

Pentapotasyum tripolifosfat

Einecs: 237-574-9

Kimyasal formülü: K3O10P3

Molekül ağırlığı: 448.42

Saflık: Kuru bazda içeriği % 85’den az olmamalıdır. P2O5’deki içerik % 46.5’dan az ve % 48’den fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz, higroskopik toz veya granüller.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda çok çözünür.

B. Potasyum ve fosfat için pozitif testler:

C. % 1’lik çözeltinin pH’sı: 9.2- 10.5.

Yakma kaybı: % 0.4’den fazla olmamalıdır (105 ºC’de 4 saat, ardından 550 ºC’de 30 dakika yakma).

Suda çözünemeyen madde: % 2’den fazla olmamalıdır.

Florür: Flor cinsinden 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 452 (i) SODYUM POLİFOSFAT

1. ÇÖZÜNEBİLİR POLİFOSFAT

Eşanlamlıları: Sodyum hekzametafosfat

Sodyum tetrapolifosfat

Graham tuzu

Sodyum polifosfatlar, camsı

Sodyum polimetafosfat

Sodyum metafosfat

Tanım:

Çözünebilir sodyum polifosfatlar, sodyum ortofosfatlarının füzyon ve sonrasında dondurulması ile elde edilir. Bu bileşikler, Na2PO4 grupları ile sınırlandırılmış, (NaPO3)x x ≥ 2 durumundaki lineer metafosfat birimleri zincirlerinden oluşan, pek çok şekilsiz, suda çözünebilir polifosfatlar içeren bir sınıftır. Bu maddeler genellikle, Na2O/P2O5 oranları ya da P2O5 içerikleri ile tanımlanır. Bu Na2O/P2 O5 oranları çeşitlilik gösterir; x = ortalama 4 olan sodyum tetrapolifosfatı için yaklaşık 1.3 iken x=13-18 olan ve genellikle sodyum hekzametafosfat olarak adlandırılan Graham tuzu için yaklaşık 1.1 ve x=20-100 ya da daha fazlası olan daha yüksek molekül ağırlıklı sodyum polifosfatları için yaklaşık 1.0’dir. Bunların çözeltilerinin pH’sı 3.0 ile 9.0 arasında değişir.

Kimyasal adı: Sodyum polifosfat

Einecs: 272-808-3

Kimyasal formülü: Genel formülü H2n+2 olan ve ‘n’in 2’den küçük olmadığı durumdaki, yoğunlaştırılmış lineer polifosforik asitlerin sodyum tuzlarının heterojen karışımlarıdır.

Molekül ağırlığı: (102)n

Saflık: Yakma bazında P2O5’deki içeriği, % 60’dan az ve % 71’den fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz ya da beyaz, şeffaf ince tabakalar, granüller veya tozlar.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda çok iyi çözünür.

B. Sodyum ve fosfat için pozitif testler:

C. % 1’lik çözeltinin pH’sı: 3.0- 9.0.

Yakma kaybı: % 1’den fazla olmamalıdır.

Suda çözünemeyen madde: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Florür: Flor cinsinden 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

2. ÇÖZÜNMEYEN POLİFOSFAT

Eşanlamlıları: Çözünmeyen sodyum metafosfat

Maddrell tuzu

Çözünmeyen sodyum polifosfat, IMP

Tanım:

Çözünmeyen sodyum metafosfat, ortak bir eksen civarında zıt yönlerde spiral olan, iki uzun metafosfat zinciri (NaPO3)x’den oluşan yüksek molekül ağırlıklı sodyum polifosfattır. Na2O/P2O5oranı yaklaşık 1.0’dir. Sudaki 1’e 3 süspansiyonunun pH’sı yaklaşık 6.5’dir.

Kimyasal adı: Sodyum polifosfat

Einecs: 272-808-3

Kimyasal formülü: Genel formülü, “n”in 2’den küçük olmadığı durumda, H(n+2)PnO(3n+1) olan ve yoğunlaştırılmış lineer polifosforik asitlerin sodyum tuzlarının heterojen karışımlarıdır.

Molekül ağırlığı: (102)n

Saflık: P2O5’in % 68.7’sinden az ve % 70’inden fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristalleşmiş toz.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda çözünmez. Mineral asitler ile potasyum ve amonyum (sodyum değil) klorür çözeltilerinde çözünür.

B. Sodyum ve fosfat için pozitif testler:

C. Sudaki 1’e 3 süspansiyonun pH’sı: 6.5 civarındadır.

Florür: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 452 (ii) POTASYUM POLİFOSFAT

Eşanlamlıları: Potasyum metafosfat

Potasyum polimetafosfat

Kurrol tuzu

Tanım:

Kimyasal adı: Potasyum polifosfat

Einecs: 232-212-6

Kimyasal formülü: (KPO3)n

Genel formülü, “n”in 2’den küçük olmadığı durumda, H(n+2)PnO(3n+1) olan ve yoğunlaştırılmış lineer polifosforik asitlerin potasyum tuzlarının heterojen karışımlarıdır.

Molekül ağırlığı: (134)n

Saflık: Yanma bazında P2O5’deki içeriği % 53.5’den az ve % 61.5’den fazla olmamalıdır.

Tanımlama: İnce taneli beyaz toz ya da kristaller veya renksiz, camsı ince tabakalar.

Belirleme:

A. Çözünürlük: 1 g, 1/25’lik 100 ml sodyum asetat çözeltisinde çözünür.

B. Potasyum ve fosfat için pozitif testler:

C. % 1’lik çözeltinin pH’sı: 7.8’den fazla olmamalıdır.

Yakma Kaybı: % 2’den fazla olmamalıdır (105 ºC’de 4 saat, ardından 550 ºC’de 30 dakika yakma).

Suda çözünemeyen madde: % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Siklik fosfat: P2O5’deki içeriği % 8’den fazla olmamalıdır.

Florür: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 452(iii) SODYUM KALSİYUM POLİFOSFAT

Eşanlamlılar: Sodyum kalsiyum polifosfat, camsı

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum kalsiyum polifosfat

Einecs: 233-782-9

Kimyasal formülü: (NaPO3)n CaO n 5 dir.

Saflık: P2O5 cinsinden % 61’den az ve % 69’dan fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz camsı kristaller, küreler.

Belirleme:

A. % 1 m/m çözelti pH’sı: Yaklaşık olarak 5-7

B. CaO içeriği: %7-%15 m/m

Florür: 10 mg/kg’'dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 4 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 452 (iv) KALSİYUM POLİFOSFATLAR

Eşanlamlıları: Kalsiyum metafosfat

Kalsiyum polimetafosfat

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum polifosfat

Einecs: 236-769-6

Kimyasal formülü: (CaP2O6)n

Genel formülü, “n”in 2’den küçük olmadığı durumda, H(n+2)PnO(3n+1) olan ve yoğunlaştırılmış lineer polifosforik asitlerin kalsiyum tuzlarının heterojen karışımlarıdır.

Molekül ağırlığı: (198)n

Saflık: Yakma bazında P2O5’deki içeriği % 50’den az ve % 71’den fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Kokusuz, renksiz kristaller ya da beyaz toz.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda genellikle eser miktarda çözünür. Asit ortamda çözünür.

B. Kalsiyum ve fosfat için pozitif testler:

C. CaO içeriği: % 27- 29.5.

Yakma Kaybı: % 2’den fazla olmamalıdır (105 ºC’de 4 saat, ardından 550 ºC’de 30 dakika yakma).

Siklik fosfat: P2O5’deki içeriği % 8’den fazla olmamalıdır.

Florür: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 459 BETA-SİKLODEKSTRİN

Tanım:

Beta-siklodekstrin 7 a-1,4-bağlı D-glukopiranosil unitesinden oluşan bir indirgen olmayan siklik sakkarittir. Ürün, kısmen hidrolize edilmiş nişastan izole edilen Bacillus circulans’tan elde edilen sikloglikosiltransferaz (CGTase) enziminin etkisi ile üretilir.

Kimyasal adı: Sikloheptaamiloz

Einecs: 231-493-2

Kimyasal formülü: (C6H10O5)7

Molekül ağırlığı: 1135

Saflık: Susuz bazda (C6H10O5)7 % 98.0’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Hemen hemen Kokusuz,beyaz veya beyaza yakın kristal şeklinde katı.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda tedbirli olarak, sıcak suda serbestçe, etanolde az miktarda çözünür.

B. Spesifik rotasyon: [a]25 D: +1600 - 1640 ( %1’lik çözelti).

C. İnfrared absorpsiyon: Test maddesinin, potasyum bromid dağılımının infrared absorpsiyon spektrumu referans standardınki ile uyumlu olmalıdır.

Su: %14’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer metodu).

Diğer siklodekstrinler: Susuz bazda % 2’den fazla olmamalıdır.

Kalıntısal çözücüler (toluen ve trikloroetilen): Her bir çözücü için 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Glukoz olarak indirgen maddeler: % 1’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 460 (i) MİKROKRİSTAL SELÜLOZ

Eşanlamlıları: Selüloz jeli.

Tanım:

Mikrokristal selüloz, lifli bitki materyalinin doğal suşlarından pulp olarak elde edilen alfa-selülozun, mineral asitlerle işlem görmesiyle hazırlanmış, saflaştırılmış ve kısmen depolimerize edilmiş selülozdur. Polimerizasyon derecesi, tipik olarak 400’den azdır.

Kimyasal adı: Selüloz.

Einecs: 232-674-9.

Kimyasal formülü: (C6H10O5)n

Molekül ağırlığı: 36000 civarındadır.

Saflık: Susuz bazda selüloz cinsinden % 97’den az olmamalıdır.

Tanımlama: İnce taneli beyaz ya da hemen hemen beyaz kokusuz toz.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Su, etanol, eter ve seyreltik mineral asitlerde çözünmez. Sodyum hidroksit çözeltsinde hafif çözünür.

B. Renk reaksiyonu: 1 mg örneğe, 1 ml fosforik asit eklenir ve 30 dakika bir su banyosunda ısıtılır. Pirokateşolün fosforik asitteki 1/4’lük çözeltisinden 4 ml eklenir ve 30 dakika ısıtılır. Kırmızı bir renk oluşur.

C. IR spektroskopisi ile belirlenir.

D. Süspansiyon testi: 30 g örnek 270 ml su ile yüksek-hızlı blender (12000 rpm) yardımıyla 5 dakika karıştırılır. Oluşan karışım, ya serbestçe akan bir süspansiyon, ya da hafif bir şekilde yerleşiyorsa ve fazlaca, bağlı hava kabarcığı içeriyorsa zor bir şekilde akan, ağır, topaklı bir süspansiyon olacaktır. Eğer serbestçe akan bir süspansiyon elde edilirse, 100 ml’si 100 ml’lik dereceli silindire boşaltılır ve 1 saat beklemeye bırakılır. Katı maddeler yerleşir ve suyun üstünde yüzen bir sıvı meydana gelir.

Kurutma kaybı: % 7’den fazla olmamalıdır (105 ºC, 3 saat).

Suda çözünemeyen madde: % 0.24’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: 800 ± 25 ºC’de belirlenir; % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Sudaki % 10’luk süspansiyonun pH’sı: Suyun üstte kalan kısmının pH’sı 5.0- 7.5 arasındadır.

Nişasta: Tanımlanabilir değildir. D testi ile belirlemede elde edilen dispersiyonun 20 ml’sine birkaç damla iyot çözeltisi eklenir ve karıştırılır. Hiçbir mordan maviye kadar bir renk veya mavi renk oluşmamalıdır.

Tanecik büyüklüğü:5μm’den az olmamalıdır (5 μm’den küçük taneciklerin % 10’undan fazla olmamalıdır).

Karboksil grupları: % 1’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 460 (ii) TOZ SELÜLOZ

Tanım:

Lifli bitki materyallerinin doğal suşlarından pulp olarak elde edilen alfa-selülozun işlem görmesiyle hazırlanmış, saflaştırılmış ve mekanik olarak parçalara ayrılmış selülozdur.

Kimyasal adı: Selüloz.

1:4 bağlı glukoz kalıntılarının lineer polimeri.

Einecs: 232-674-9

Kimyasal formülü: (C6H10O5)n

Molekül ağırlığı: (162)n (n, ağırlıklı olarak 1000 ve daha büyüktür).

Saflık: İçeriği % 92’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz, kokusuz toz.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Su, etanol, eter ve seyreltik mineral asitlerde çözünmez. Sodyum hidroksit çözeltisinde hafif çözünür.

B. Süspansiyon testi: 30 g örnek 270 mL su ile yüksek-hızlı blender (12000 rpm) yardımıyla 5 dakika karıştırılır. Oluşan karışım, ya serbestçe akan bir süspansiyon, ya da hafif bir şekilde yerleşiyorsa ve fazlaca, bağlı hava kabarcığı içeriyorsa zor bir şekilde akan, ağır, topaklı bir süspansiyon olacaktır. Eğer serbestçe akan bir süspansiyon elde edilirse, 100 mL’si 100 mL’lik dereceli silindire boşaltılır ve 1 saat beklemeye bırakılır. Katı maddeler yerleşir ve suyun üstünde yüzen bir sıvı meydana gelir.

Kurutma kaybı: % 7’den fazla olmamalıdır (105 ºC, 3 saat).

Suda çözünemeyen madde: % 1.0’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: 800 ± 25 ºC’de belirlenir; % 0.3’den fazla olmamalıdır.

Sudaki % 10’luk süspansiyonun pH’sı: Suyun üstte kalan kısmının pH’sı 5.0- 7.5 arasındadır.

Nişasta: Tanımlanabilir değildir. B testi ile belirlemede elde edilen dispersiyonun 20 mL’sine birkaç damla iyot çözeltisi eklenir ve karıştırılır. Mordan maviye kadar bir hiçbir renk veya mavi renk oluşmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller (Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Tanecik büyüklüğü: 5 μm’den az olmamalıdır (5 μm’den küçük taneciklerin % 10’undan fazla olmamalıdır).

E 461 METİL SELÜLOZ

Eşanlamlıları: Selüloz metil eter.

Tanım:

Metil selüloz, lifli bitki materyalinin doğal suşlarından direkt olarak elde edilen ve metil grupları ile kısmen eterize edilmiş selülozdur.

Kimyasal adı: Selülozun metil eteri.

Kimyasal formülü: Dallanmış anhidroglikoz birimlerini içeren polimerler, aşağıdaki genel formüle sahiptir:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3); R1, R2, R3 aşağıdakilerden biri olabilir:

- H

- CH3 veya

- CH2CH3

Molekül ağırlığı: 20000- 380000 civarında olmalıdır.

Saflık: İçeriği, metoksil gruplarının (-OCH3) % 25’inden az ve % 33’ünden fazla ve hidroksietoksil gruplarının (-OCH2CH2OH) % 5’inden fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Hafif higroskopik beyaz ya da hafif sarımsı veya grimsi, kokusuz ve tatsız, granüler veya lifli toz.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda şişer, berraktan (opalescent) yanardöner renkte, viskoz, kolloiadala doğru bir çözelti oluşturur. Etanol, eter ve kloroformda çözünmez. Glasiyel asetik asitte çözünür.

Kurutma kaybı: % 10’dan fazla olmamalıdır (105ºC, 3 saat).

Sülfatlandırılmış kül: 800±25ºC’de belirlenir; % 1.5’den fazla olmamalıdır.

% 1’lik kolloidal çözeltinin pH’sı: 5.0’den az ve 8.0’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 463 HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ

Eşanlamlıları: Selüloz hidroksipropil eter.

Tanım:

Hidroksipropil selüloz, lifli bitki materyalinin doğal suşlarından direkt olarak elde edilen ve hidroksipropil grupları ile kısmen eterize edilmiş selülozdur.

Kimyasal adı: Selülozun hidroksipropil eteri.

Kimyasal formülü: Dallanmış anhidroglikoz birimlerini içeren polimerler, aşağıdaki genel formüle sahiptir:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3); R1, R2, R3 aşağıdakilerden biri olabilir;

- H

- CH2CHOHCH3

- CH2CHO(CH2CHOHCH3)Cl...

- CH2CHO[ CH3CHO(CH2CHOHCH3)CH3] CH3

Molekül ağırlığı: 30000- 1000000 civarında olmalıdır.

Saflık: Susuz bazda içeriği, her bir anhidroglikoz birimi başına 4.6’dan fazla olmayan hidroksipropil gruplarına eşdeğer hidroksipropoksil gruplarının (-OCH2 CHOHCH3) % 80.5’inden az olmamalıdır.

Tanımlama: Hafif higroskopik beyaz ya da hafif sarımsı ya da grimsi, kokusuz ve tatsız, granüler veya lifli toz.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda şişer, berraktan yanardöner renkte, viskoz, kolloidala doğru bir çözelti oluşturur. Etanolde çözünür. Eterde çözünmez.

B. Gaz kromatografisi: Dallanmış bileşenler gaz kromatografisi ile belirlenir.

Kurutma kaybı: % 10’dan fazla olmamalıdır (105ºC, 3 saat).

Sülfatlandırılmış kül: 800±25ºC’de belirlenir; % 0.5’den fazla olmamalıdır.

% 1’lik kolloidal çözeltinin pH’sı: 5.0’den az ve 8.0’den fazla olmamalıdır.

Propilen klorohidrinler: 0.1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 464 HİDROKSİPROPİL METİL SELÜLOZ

Tanım:

Hidroksipropil metil selüloz, lifli bitki materyalinin doğal suşlarından direkt olarak elde edilen ve metil grupları ile kısmen eterize edilmiş ve düşük derecede dallanmış hidroksipropil içeren selülozdur.

Kimyasal adı: Metilselülozun 2-hidroksipropil eteri

Kimyasal formülü: Dallanmış anhidroglikoz birimlerini içeren polimerler, aşağıdaki genel formüle sahiptir:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), R1, R2, R3 aşağıdakilerden biri olabilir:

- H

- CH3

- CH2CHOHCH3

- CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3

- CH2CHO[ CH3CHO(CH2CHOHCH3)CH3] CH3

Molekül ağırlığı: 13000- 200000 civarında olmalıdır.

Saflık: Susuz bazda içeriği metoksil gruplarının (-OCH3) % 19’undan az ve % 30’undan fazla ve hidroksipropoksil gruplarının (-OCH2CHOHCH3) % 3’ünden az ve % 12’sinden fazla olmamalıdır

Tanımlama: Hafif higroskopik beyaz ya da hafif sarımsı ya da grimsi, kokusuz ve tatsız, granüler veya lifli toz.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda şişer, berraktan yanardöner renkte, viskoz, kolloidala doğru bir çözelti oluşturur. Etanolde çözünür. Eterde çözünmez.

B. Gaz kromatografisi: Dallanmış bileşenler gaz kromatografisi ile belirlenir.

Kurutma kaybı: % 10’dan fazla olmamalıdır (105 ºC, 3 saat).

Sülfatlandırılmış kül: 50 mPa.s ve daha fazla viskoziteye sahip ürünler için % 1.5’den fazla olmamalıdır. 50 mPa.s’dan daha az viskoziteye sahip ürünler için % 3’den fazla olmamalıdır.

% 1’lik kolloidal çözeltinin pH’sı: 5.0’den az ve 8.0’den fazla olmamalıdır.

Propilen klorohidrinler: 0.1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 465 ETİL METİL SELÜLOZ

Eşanlamlıları: Metiletilselüloz.

Tanım:

Etil metil selüloz, lifli bitki materyalinin doğal suşlarından direkt olarak elde edilen ve metil ile etil grupları ile kısmen eterize edilmiş selülozdur.

Kimyasal adı: Selülozun etil metil eteri.

Kimyasal formülü: Dallanmış anhidroglikoz birimlerini içeren polimerler, aşağıdaki genel formüle sahiptir:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) R1, R2, R3 aşağıdakilerden biri olabilir:

- H

- CH3

- CH2CH3

Molekül ağırlığı: 30000- 40000 civarında olmalıdır.

Saflık: Susuz bazda içeriği metoksil cinsinden; metoksil gruplarının (-OCH3) % 3.5’inden az ve % 6.5’inden fazla; etoksil gruplarının (-OCH2CH3) % 14.5’inden az ve % 19’undan fazla ve toplam alkoksil gruplarının % 13.2’sinden az ve % 19.6’sından fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Hafif higroskopik beyaz ya da hafif sarımsı ya da grimsi, kokusuz ve tatsız, granüler veya lifli toz.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda şişer, berraktan yanardöner renkte, viskoz, kolloidala doğru bir çözelti oluşturur. Etanolde çözünür. Eterde çözünmez.

Kurutma kaybı: Lifli form için % 15’den fazla ve toz form için % 10’dan fazla olmamalıdır (105ºC, sabit ağırlığa).

Sülfatlandırılmış kül: % 0.6’dan fazla olmamalıdır.

% 1’lik kolloidal çözeltinin pH’sı: 5.0’den az ve 8.0’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 466 SODYUM KARBOKSİ METİL SELÜLOZ

Eşanlamlıları: Karboksi metil selüloz.

CMC

NaCMC

Sodyum CMC

Selüloz gam.

Tanım:

Karboksi metil selüloz, lifli bitki materyalinin doğal suşlarından direkt olarak elde edilen selülozun bir karboksimetil eterinin kısmi sodyum tuzudur.

Kimyasal adı: Selülozun karboksimetil eterinin sodyum tuzu.

Kimyasal formülü: Dallanmış anhidroglikoz birimlerini içeren polimerler, aşağıdaki genel formüle sahiptir:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3); R1, R2, R3 aşağıdakilerden biri olabilir:

- H

- CH2COONa

- CH2COOH

Molekül ağırlığı: Yaklaşık 17000’den yüksek olmalıdır (polimerizasyon derecesi ortalama 100).

Saflık: Susuz bazda içeriği % 99.5’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Hafif higroskopik beyaz ya da hafif sarımsı ya da grimsi, kokusuz ve tatsız, q granüler veya lifli toz.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suyla viskoz, kolloidal bir çözelti verir. Etanolde çözünmez.

B. Köpük testi: Örneğin % 0.1’lik bir çözeltisi kuvvetli bir şekilde sallanır. Hiçbir köpük tabakası oluşmaz (Bu test, sodyum karboksimetil selülozun diğer selüloz eterlerden ayrılmasına sağlar).

C. Presipitat oluşumu: Örneğin % 0.5’lik bir çözeltisinin 5 ml’sine, 5 ml bakır sülfat ya da % 5’lik alüminyum sülfat çözeltisi eklenir. Bir presipitat oluşur (Bu test, sodyum karboksimetil selülozun diğer selüloz eterlerden ve jelatin, lokust bean gam ve tragakant’dan ayrılmasını sağlar).

D. Renk reaksiyonu: Düzgün bir dağılım sağlamak için karıştırarak, 50 ml suya, 0.5 g toz karboksi metil selüloz sodyum eklenir. Berrak bir çözelti elde edene kadar karıştırmaya devam edlir ve bu çözelti aşağıdaki test için kullanılır:

Küçük bir test tüpünde, eşit hacim suyla seyreltilmiş örneğin 1 mg’ına, 5 damla 1-naftol çözeltisi eklenir. Test tüpü eğilir ve tüpün yan kısmı, daha düşük bir katman oluşturacak şekilde 2 ml sülfürik asitin içine dikkatlice sokulur. İki cisim arasındaki ortak yüzeyde, kırmızı-mor bir renk oluşur.

Dallanma derecesi: - Her bir anhidroglikoz birimi başına karboksimetil gruplarında (-CH2 COOH) 0.2’den az ve 1.5’den fazla olmamalıdır.

Kurutma kaybı: % 12’den fazla olmamalıdır (105 ºC, sabit ağırlığa).

% 1’lik kolloidal çözeltinin pH’sı: 5.0’den az ve 8.5’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Toplam glikolat: Susuz bazda sodyum glikolat cinsinden % 0.4’den fazla olmamalıdır.

Sodyum: Susuz bazda % 12.4’den fazla olmamalıdır.

E 468 ÇAPRAZ BAĞLI SODYUM KARBOKSİMETİLSELÜLOZ

Eşanlamlılar: Çapraz bağlı karboksimetil selüloz

Çapraz bağlı CMC

Çapraz bağlı sodyum CMC

Çapraz bağlı selüloz sakızı

Tanım:

Çapraz bağlı sodyum karboksimetil selüloz; termal olarak çapraz bağlanmış, kısmen O-karboksimetillenmiş selüloz’un sodyum tuzudur.

Kimyasal adı: Çapraz bağlı karboksimetil eter selüloz’un sodyum tuzudur.

Kimyasal formülü: Dallanmış susuz glukoz üniteleri içeren polimerler genel formülü ile;

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) dür.

R1, R2 ve R3;

H

CH2COONa

CH2CO OH olabilir.

Tanımlama: Az higroskopik, Beyaz ile beyazdışında renkte, kokusuz toz.

Belirleme:

A. 1 g , 4 mg/kg metilen mavisi içeren 100 mL çözelti ile çalkalanır ve çökmeye bırakılır. Belirlenecek olan madde metilen mavisini absorbe eder ve mavi lifli kütle olarak çöker.

B. 1 g , 50 mL su ile çalkalanır. Karışımın 1 mL’si bir test tüpüne transfer edilir, üzerine 1 mL su ve taze hazırlanmış 40 g/L metanol içersindeki alfa-naftol çözeltisinden 0.05 mL ilave edilir. Test tüpü eğilir ve 2 mL sülfürik asit tüpün kenarından aşağıya doğru akacak şekilde dikkatlice ilave edilir, böylelikle bir aşağı tabaka oluşturur. İki yüzey arasında bir kırmızımsı-menekşe renk oluşur.

C. Sodyum reaksiyonu verir.

Kurutma kaybı: % 6’dan fazla olmamalıdır (105 ºC’de 3 saat).

Suda çözünen maddeler: % 10’dan fazla olmamalıdır.

Yer değiştirme derecesi: Her susuzglukoz ünitesi için karboksimetil grupları 0.2’den az ve 1.5’den fazla olmamalıdır.

% 1’lik çözeltinin pH’sı: 5.0’den az ve 7.0’den fazla olmamalıdır.

Sodyum içeriği: Susuz bazda %12.4’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 469 ENZİMATİK OLARAK HİDROLİZE OLMUŞ KARBOKSİMETİLSELÜLOZ

Eşanlamlılar: Sodyum karboksimetil selüloz, enzimatik olarak hidrolize olmuş.

Tanım:

Enzimatik olarak hidrolize olmuş karboksimetil selüloz; karboksimetilselüloz’un Trichoderma longibrachiatum ( T. reesei ) tarafından üretilen selülaz enzimi ile enzimatik reasiyonundan elde edilir.

Kimyasal adı: Karboksimetil selüloz, kısmen enzimatik olarak hidrolize olmuş.

Kimyasal formülü: Dallanmış susuz glukoz üniteleri içeren polimerlerin sodyum tuzları genel formülü ile;

[C6H7O2(OH)X(OCH2COONa)y]n

n; polimerizasyon derecesi dir.

x= 1.5-2.80

y= 0.2-1.5

x+y=3.0

(y=dallanma derecesi)

Formül ağırlığı:

178.14 y=0.20

282.18 y=1.50

Makromoleküller: 800’den az olmamalıdır. (n yaklaşık olarak 4’ dür ).

Saflık: mono- ve disakkaritleri kapsayan, kurutulmuş bazda, %99.5’dan az olmamaldır.

Tanımlama: Beyaz veya hafif sarımsı veya grimsi, kokusuz, az higroskopik, granül halinde veya lifli toz.

Belirleme

A. Çözünürlük: Suda çözünür, etanolde çözünmez.

B. Köpük testi: numunenin %0.1’lik çözeltisi kuvvetli olarak çalkalanır. Hiçbir köpük tabakası meydana gelmez. Bu test sodyum karboksimetil selülozu, hidrolize olmuş olsun veya olmasın diğer selüloz eterlerinden ve aljinatlar ve doğal sakızlardan ayırt eder.

C. Çökelti oluşması: Numunenin %0.5’lik çözeltisinin 5 mL’si üzerine % 5’lik bakır çözeltisinden veya alümiyum sülfattan 5 mL ilave edilir. Çökelti meydana gelir. Bu test sodyum karboksimetil selülozu, hidrolize olmuş olsun veya olmasın diğer selüloz eterlerinden ve jelatin, keçiboynuzu fasulyesi sakızı ve tragakant sakızından ayırt eder.

D. Renk reaksiyonu: % 0.5 g toz halindeki numune üzerine 50 mL su ilave edilir, aynı zamanda tam bir dağılım sağlanması için de karıştırılır. Temiz bir çözelti elde edilene kadar karıştırma işlemine devam edilir. Çözeltinin 1mL’si küçük bir test tüpü içersinde 1 mL su ile seyreltilir. 5 damla 1-naftol TS ilave edilir. Tüp eğilir ve 2 mL sülfürik asit tüpün kenerından aşağıya doğru akacak şekilde dikkatlice ilave edilir, böylelikle bir aşağı tabaka oluşturur. İki yüzey arasında bir kırmızı-menekşe renk oluşur.

E.Viskosite (% 60 katı madde): 25ºC’de 5000 D ortalama molekül ağırlığı yerine geçen 2500 kgm-1s -1’den az olmamalıdır.

Kurutma kaybı: %12’den fazla olmamalıdır. (105ºC’'de sabit ağırlığa kadar)

Yer değiştirme derecesi: kurutulmuş bazda her susuzglukoz ünitesi için karboksimetil grupları 0.2’den az ve 1.5’den fazla olmamalıdır.

% 1’lik kolloidal çözeltinin pH’sı: 6.0’dan az ve 8.5’den fazla olmamalıdır.

Sodyum klorür ve Sodyum glikolat: Tek veya birlikte % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Kalıntısal enzim aktivitesi: Testi geçer. Test çözeltisinin viskositesinde hiçbir değişme meydana gelmez, buda sodyum karboksimetil selüloz’un hidrolize olduğunu gösterir.

Kurşun: 3 mg/kg’'dan fazla olmamalıdır.

E 470a YAĞ ASİTLERİNİN SODYUM, POTASYUM VE KALSİYUM TUZLARI

Tanım:

Sıvı ve katı gıda yağlarında oluşan yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzlarıdır. Bu tuzlar, yenebilir katı ve sıvı yağlardan elde edilebildiği gibi, distile edilmiş gıda yağ asitlerinden de elde edilebilir.

Saflık: Susuz bazda içeriği % 95’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz ya da kremsi beyaz hafif tozlar, ince parçalar veya yarı-katı maddeler.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Sodyum ve potasyum tuzları : Suda ve etanolde çözünür.

Kalsiyum tuzları : Suda, etanol ve eterde çözünmez.

B. Katyonlar ve yağ asitleri için pozitif testler:

Sodyum: Na2O cinsinden % 9’dan az ve % 14’den fazla olmamalıdır.

Potasyum: K2O cinsinden % 13’den az ve % 21.5’den fazla olmamalıdır.

Kalsiyum: CaO cinsinden % 8.5’den az ve % 13’den fazla olmamalıdır.

Sabunlaştırılamayan madde: % 2’den fazla olmamalıdır.

Serbest yağ asitleri: Oleik asit cinsinden % 3’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Serbest alkali: NaOH cinsinden % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Alkolde çözünemeyen madde: % 0.2’den fazla olmamalıdır (yalnızca sodyum ve potasyum tuzları).

E 470b YAĞ ASİTLERİNİN MAGNEZYUM TUZLARI

Tanım:

Sıvı ve katı gıda yağlarında oluşan yağ asitlerinin magnezyum tuzlarıdır. Bu tuzlar, yenebilir katı ve sıvı yağlardan elde edilebildiği gibi, distile edilmiş gıda yağ asitlerinden de elde edilebilir.

Saflık: Susuz bazda içeriği % 95’ten az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz ya da kremsi-beyaz hafif tozlar, ince parçalar veya yarı-katı maddeler.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda çözünmez. Etanol ve eterde kısmen çözünür.

B. Magnezyum ve yağ asitleri için pozitif testler:

Magnezyum: MgO cinsinden % 6.5’den az ve % 11’den fazla olmamalıdır.

Serbest alkali: MgO cinsinden % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Sabunlaştırılamayan madde: % 2’den fazla olmamalıdır.

Serbest yağ asitleri: Oleik asit cinsinden % 3’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 471 YAĞ ASİTLERİNİN MONO- VE DİGLİSERİDLERİ

Eşanlamlıları: Gliseril monostearat

Gliseril monopalmitat

Gliseril monooleat, vb...

Monostearin, monopalmitin, monoolein,vb...

GMS (gliseril monostearat için).

Tanım:

Yağ asitlerinin mono- ve digliseritleri, sıvı ve katı gıda yağlarında oluşan yağ asitlerinin gliserol mono-, di- ve triesterlerinin karışımından oluşur. Bunlar, az miktarlarda serbest yağ asitleri ve gliserol içerebilir.

Saflık: Mono- ve diester içeriği: % 70’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Ürün, açık sarı-mat kahverengi arası yağlı sıvı ile, beyaz ya da hafif kirli beyaz sert, mumsu katı madde arasında çeşitlilik gösterir. Katı maddeler ince tabakalar, tozlar ya da küçük boncuklar şeklinde olabilir.

Belirleme:

A. Infrared spektrumu: Bir poliolün kısmi yağ asiti esterlerinin karakteristiğidir.

B. Gliserol ve yağ asitleri için pozitif testler:

C. Çözünürlük: Suda çözünmez. Etanol ve toluende çözünür.

Su içeriği: % 2’den fazla olmamalıdır. (Karl Fischer yöntemi).

Asit değeri: 6’dan fazla olmamalıdır.

Serbest gliserol: % 7’den fazla olmamalıdır.

Poligliseroller: Her ikisi de toplam gliserol içeriği bazında, % 4 digliserolden fazla ve % 1 yüksek poligliserollerden fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Toplam gliserol: % 16’dan az ve % 33’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: 800 ± 25 ºC’de belirlenir; % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Saflık kriterleri, katkısız yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzlarına uygulanır; ancak bu maddeler maksimum % 6’lık düzeye kadar bulunabilir (sodyum oleat cinsinden).

E 472 a YAĞ ASİTLERİNİN MONO- VE DİGLİSERİTLERİNİN ASETİK ASİT ESTERLERİ

Eşanlamlıları: Mono- ve digliseritlerin asetik asit esterleri

Asetogliseridler

Asetillenmiş mono- ve digliseridler

Gliserolün asetik ve yağ asiti esterleri

Tanım:

Gliserolün, katı ve sıvı gıda yağlarında oluşan asetik asit ve yağ asiti esterleridir. Bunlar az miktarlarda serbest gliserol, serbest yağ asitleri, serbest asetik asit ve serbest gliseridler içerebilir.

Tanımlama: Berrak, akışkan sıvılardan katılara ve beyazdan açık sarıya doğrudur.

Belirleme:

A. Gliserol, yağ asitleri ve asetik asit için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Suda çözünemez. Etanolde çözünür.

Asetik asit ve yağ asitleri dışındaki asitler: Tesbit edilemez.

Serbest gliserol: % 2’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Toplam asetik asit: % 9’dan az ve % 32’den fazla olmamalıdır.

Serbest yağ asitleri (ve asetik asit): Oleik asit cinsinden % 3’den fazla olmamalıdır.

Toplam gliserol: % 14’den az ve % 31’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: 800 ± 25 ºC’de belirlenir; % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Saflık kriterleri, katkısız yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzlarına uygulanır; ancak bu maddeler maksimum % 6’lık düzeye kadar bulunabilir (sodyum oleat cinsinden).

E 472 b YAĞ ASİTLERİNİN MONO- VE DİGLİSERİDLERİNİN LAKTİK ASİT ESTERLERİ

Eşanlamlıları: Mono- ve digliseridlerin laktik asit esterleri

Laktogliseridler

Laktik asitle esterleşmiş yağ asitlerinin mono- ve digliseridleri

Tanım:

Gliserolün, katı ve sıvı gıda yağlarında oluşan laktik asit ve yağ asiti esterleridir. Bunlar az miktarlarda serbest gliserol, serbest yağ asitleri, serbest laktik asit ve serbest gliseridler içerebilir.

Tanımlama: Berrak, akışkan sıvılardan çeşitli yoğunluklardaki mumsu katı maddelere ve beyazdan açık sarı renge doğrudur.

Belirleme:

A. Gliserol, yağ asitleri ve laktik asit için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Soğuk suda çözünemez ancak sıcak suda dağılabilir.

Laktik asit ve yağ asitleri dışındaki asitler: Tesbit edilemez.

Serbest gliserol: % 2’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Toplam asetik asit: % 13’den az ve % 45’den fazla olmamalıdır.

Serbest yağ asitleri (ve laktik asit): Oleik asit cinsinden % 3’den fazla olmamalıdır.

Toplam gliserol: Toplam gliserol % 13’den az ve % 30’dan fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: 800 ± 25 ºC’de belirlenir; % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Saflık kriterleri, katkısız yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzlarına uygulanır; ancak bu maddeler maksimum % 6’lık düzeye kadar bulunabilir (sodyum oleat cinsinden).

E 472 c YAĞ ASİTLERİNİN MONO- VE DİGLİSERİDLERİNİN SİTRİK ASİT ESTERLERİ

Eşanlamlıları: Mono- ve digliseridlerin sitrik asit esterleri.

Sitrogliseridler

Sitrik asitle esterleşmiş yağ asitlerinin mono- ve digliseridleri.

Tanım:

Gliserolün, katı ve sıvı gıda yağlarında oluşan sitrik asit ve yağ asiti esterleridir. Bunlar az miktarlarda serbest gliserol, serbest yağ asitleri, serbest sitrik asit ve serbest gliseridler içerebilir. Kısmen ya da tamamen, sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit ile nötralize edilebilirler.

Tanımlama: Sarımsı ya da açık kahverengi sıvılardan mumsu katılara veya yarı-katı maddelere doğrudur.

Belirleme:

A. Gliserol, yağ asitleri ve sitrik asit için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Soğuk suda çözünemez.

Sıcak suda dağılabilir.

Sıvı ve katı yağlarda çözünebilir.

Soğuk etanolde çözünemez.

Sitrik asit ve yağ asitleri dışındaki asitler: Tesbit edilemez.

Serbest gliserol: % 2’den fazla olmamalıdır.

Toplam gliserol: % 8’den az ve % 33’ten fazla olmamalıdır.

Toplam sitrik asit: % 13’den az ve % 50’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: 800 ± 25 ºC’de belirlenir; % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Serbest yağ asitleri: Oleik asit cinsinden % 3’den fazla olmamalıdır.

Saflık kriterleri, katkısız yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzlarına uygulanır; ancak bu maddeler maksimum % 6’lık düzeye kadar bulunabilir (sodyum oleat cinsinden).

E 472 d YAĞ ASİTLERİNİN MONO- VE DİGLİSERİDLERİNİN TARTARİK ASİT ESTERLERİ

Eşanlamlıları: Mono- ve digliseridlerin tartarik asit esterleri

Tartarik asitle esterleşmiş yağ asitlerinin mono- ve digliseridleri

Tanım:

Gliserolün, katı ve sıvı gıda yağlarında oluşan tartarik asit ve yağ asiti esterleridir. Bunlar, az miktarlarda serbest gliserol, serbest yağ asitleri, serbest tartarik asit ve serbest gliseridler içerebilir.

Tanımlama: Yapışkan sarımsı viskoz sıvılardan, sert sarı mumlara doğrudur.

Belirleme:

A. Gliserol, yağ asitleri ve tartarik asit için pozitif testler:

Tartarik asit ve yağ asitleri dışındaki asitler: Tesbit edilemez.

Serbest gliserol: % 2’den fazla olmamalıdır.

Toplam gliserol: % 12’den az ve % 29’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Toplam tartarik asit: % 15’den az ve % 50’den fazla olmamalıdır.

Serbest yağ asitleri: Oleik asit cinsinden % 3’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: 800 ± 25 ºC’de belirlenir; % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Saflık kriterleri, katkısız yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzlarına uygulanır; ancak bu maddeler maksimum % 6’lık düzeye kadar bulunabilir (sodyum oleat cinsinden).

E 472 e YAĞ ASİTLERİNİN MONO- VE DİGLİSERİTLERİNİN MONO- VE DİASETİLTARTARİK ASİT ESTERLERİ

Eşanlamlıları: Mono- ve digliseridlerin diasetiltartarik asit esterleri

Mono- ve diasetiltartarik asitle esterleşmiş yağ asitlerinin mono- ve digliseridleri

Gliserolün diasetiltartarik ve yağ asit esterleri

Tanım:

Gliserolün, katı ve sıvı gıda yağlarında oluşan yağ asitleri ile, mono- ve diasetiltartarik asitlerle (tartarik asitten elde edilen) karışmış esterleridir. Bunlar, az miktarlarda serbest gliserol, serbest yağ asitleri, serbest tartarik ve asetik asitler ile bunların kombinasyonları ve serbest gliseridleri içerebilir. Ayrıca, yağ asitlerinin tartarik ve asetik esterlerini de içerir.

Tanımlama: Yapışkan, viskoz, katıyağ gibi yoğunluktaki sıvılardan, asetik asiti serbest bırakmak için nemli havada hidrolize olan sarı muma doğrudur.

Belirleme:

A. Gliserol, yağ asitleri, tartarik ve asetik asit için pozitif testler:

Asetik, tartarik ve yağ asitleri dışındaki asitler: Tesbit edilemez.

Serbest gliserol: % 2’den fazla olmamalıdır.

Toplam gliserol: % 11’den az ve % 28’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: 800 ± 25 ºC’de belirlenir; % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Toplam tartarik asit: % 10’dan az ve % 40’dan fazla olmamalıdır.

Toplam asetik asit: % 8’den az ve % 32’den fazla olmamalıdır.

Serbest yağ asitleri: Oleik asit cinsinden % 3’den fazla olmamalıdır.

Saflık kriterleri, katkısız yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzlarına uygulanır; ancak bu maddeler maksimum % 6’lık düzeye kadar bulunabilir (sodyum oleat cinsinden).

E 472 f YAĞ ASİTLERİNİN MONO- VE DİGLİSERİDLERİNİN KARIŞIK ASETİK VE TARTARİK ASİT ESTERLERİ

Eşanlamlıları: Asetik ve tartarik asitle esterleşmiş yağ asitlerinin mono- ve digliseridleri

Tanım:

Gliserolün, katı ve sıvı gıda yağlarında oluşan asetik ve tartarik asitler ve yağ asitleri esterleridir. Bunlar, az miktarlarda serbest gliserol, serbest yağ asitleri, serbest tartarik ve asetik asitler ve serbest gliseridler içerebilir. Ayrıca, yağ asitlerinin mono- ve digliseridlerinin, mono- ve diasetiltartarik esterlerini de içerebilir.

Tanımlama: Yapışkan sıvılardan katılara doğru, beyazdan açık sarı rengine doğrudur.

Belirleme:

A. Gliserol, yağ asitleri, tartarik ve asetik asit için pozitif testler:

Asetik, tartarik ve yağ asitleri dışındaki asitler: Tesbit edilemez.

Serbest gliserol: % 2’den fazla olmamalıdır.

Toplam gliserol: % 12’den az ve % 27’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: 800 ± 25 ºC’de belirlenir; % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Toplam asetik asit: % 10’dan az ve % 20’den fazla olmamalıdır.

Toplam tartarik asit: % 20’den az ve % 40’dan fazla olmamalıdır.

Serbest yağ asitleri: Oleik asit cinsinden % 3’den fazla olmamalıdır.

Saflık kriterleri, katkısız yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzlarına uygulanır; ancak bu maddeler maksimum % 6’lık düzeye kadar bulunabilir (sodyum oleat cinsinden).

E 473 YAĞ ASİTLERİNİN SUKROZ ESTERLERİ

Eşanlamlıları: Sukroesterler

Şeker esterleri

Tanım:

Başlıca, sukrozun katı ve sıvı gıda yağlarında oluşan yağ asitleri ile mono-, di- ve triesterleridir. Sukrozdan ve gıda yağ asitlerinin metil ve etil esterlerinden ya da sukrogliseridlerin ekstraksiyonu ile hazırlanabilirler. Bunların hazırlanması için dimetilsülfoksit, dimetilformamid, etil asetat, propan-2-ol, 2-metil-1-propanol, propilen glikol ve metil etil keton dışında hiçbir organik çözücü kullanılamaz.

Saflık: İçeriği % 80’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Sert jeller, yumuşak katı maddeler veya beyazdan hafif grimsi-beyaza doğru tozlar.

Belirleme:

A. Şeker ve yağ asitleri için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Suda az çözünür.

Etanolde çözünür.

Sülfatlandırılmış kül: 800 ± 25ºC’de belirlenir; % 2’den fazla olmamalıdır.

Serbest şeker: % 5’den fazla olmamalıdır.

Serbest yağ asitleri: Oleik asit cinsinden % 3’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Metanol: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Dimetilsülfoksit: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Dimetilformamid: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

2-metil-1-propanol: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Etil asetat:

Propan-2-ol: Tek başına ya da birlikte kullanılması halinde, 350 mg/kg’dan fazla Propilen glikol: olmamalıdır.

Metil etil keton: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Saflık kriterleri, katkısız yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzlarına uygulanır; ancak bu maddeler maksimum % 6’lık düzeye kadar bulunabilir (sodyum oleat cinsinden).

E 474 SUKROGLİSERİDLER

Eşanlamlıları: Şeker gliseridleri

Tanım:

Sukrogliseridler başlıca, sukroz ve yağ asitlerinin mono-, di- ve triesterlerinin, katı ya da sıvı yağdan artakalan mono-, di- ve trigliseritlerle birlikte bir karışımını üretmek için, sukrozun yenebilir bir katı ya da sıvı yağ ile reaksiyona girmesi yoluyla üretilirler. Bunların hazırlanması için, siklohekzan, dimetilformamid, etil asetat, 2-metil-1-propanol ve propan-2-ol dışında hiçbir organik çözücü kullanılamaz.

Saflık: İçeriği sukroz yağ asiti esterlerinin % 40’ından az ve % 60’ından fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Yumuşak katı madde kütleleri, sert jeller ya da beyazdan kirli beyaza doğru tozlar.

Belirleme:

A. Şeker ve yağ asitleri için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Soğuk suda çözünemez.

Etanolde çözünür.

Sülfatlandırılmış kül: 800 ± 25ºC’de belirlenir; % 2’den fazla olmamalıdır.

Serbest şeker: % 5’den fazla olmamalıdır.

Serbest yağ asitleri: Oleik asit cinsinden % 3’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Metanol: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Dimetilformamid: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

2-metil-1-propanol:

Siklohekzan: Tek başına ya da birlikte kullanılması halinde 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Etilasetat:

Propan-2-ol: Tek başına ya da birlikte kullanılması halinde, 350 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Saflık kriterleri, katkısız yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzlarına uygulanır; ancak bu maddeler maksimum % 6’lık düzeye kadar bulunabilir (sodyum oleat cinsinden).

E 475 YAĞ ASİTLERİNİN POLİGLİSEROL ESTERLERİ

Eşanlamlıları: Poligliserol yağ asiti esterleri

Yağ asit iesterlerinin poligliserin esterleri

Tanım:

Yağ asitlerinin poligliserol esterleri, poligliserolün gıda katı ve sıvı yağları ile ya da, gıda katı ve sıvı yağlarında oluşan yağ asitleri ile birlikte esterifikasyonu yoluyla üretilir. Poligliserol kısmı ağırlıklı olarak, di-, tri- ve tetragliseroldür ve heptagliserole eşit ya da daha fazla poligliserollerin % 10’undan fazla olmamalıdır.

Saflık: Toplam yağ asit esteri içeriği, % 90’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Açık sarıdan amber rengine, yağlıdan viskoza doğru sıvılar; açık ten renginden orta kahve rengine, plastik ya da yumuşak katı maddeler; ve açık ten renginden kahve rengine, sert, mumsu katı maddeler.

Belirleme:

A. Gliserol, poligliserol ve yağ asitleri için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Esterler, çok hidrofilik ile çok lipofilik arasında değişir ancak bir sınıf olarak suda dağılmaya ve organik çözücüler ile sıvı yağlarda çözünebilmeye meyilli olmalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: 800 ± 25 ºC’de belirlenir; % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Yağ asitleri dışındaki diğer asitler: Tesbit edilemez.

Serbest yağ asitleri: Oleik asit cinsinden % 3’den fazla olmamalıdır.

Toplam gliserol ve poligliserol: % 18’den az ve % 60’dan fazla olmamalıdır.

Serbest gliserol ve poligliserol: % 7’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Saflık kriterleri, katkısız yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzlarına uygulanır; ancak bu maddeler maksimum % 6’lık düzeye kadar bulunabilir (sodyum oleat cinsinden).

E 476 POLİGLİSEROL POLİRİSİNOLEAT

Eşanlamlıları: Yoğunlaştırılmış kastor yağı yağ asitlerinin gliserol esterleri

Kastor yağından poliyoğunlaştırılmış yağ asitlerinin poligliserol esterleri

İnteresterifiye edilmiş risinoleik asitin poligliserol esterleri

PGPR

Tanım:

Poligliserol polirisinoleat, poligliserolün yoğunlaştırılmış kastor yağı yağ asitleri ile esterifikasyonu yoluyla hazırlanır.

Tanımlama: Berrak, yüksek viskoz sıvı.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda ve etanolde çözünemez.

Eter, hidrokarbonlar ve halojenize edilmiş hidrokarbonlarda çözünür.

B. Gliserol, poligliserol ve risinoleik asit için pozitif testler:

C. Refraktif indeks [ n]65: 1.4630- 1.4665 arasındadır.

Poligliseroller: Poligliserol kısmı, di-, tri- ve tetragliserolün % 75’inden az olmamalıdır ve heptagliserole eşit ya da daha fazla poligliserollerin % 10’undan fazla olmamalıdır.

Hidroksil sayısı: 80’den az ve 100’den fazla olmamalıdır.

Asit sayısı: 6’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 477 YAĞ ASİTLERİNİN PROPAN-1,2- DİOL ESTERLERİ

Eşanlamlıları: Yağ asitlerinin propilen glikol esterleri.

Tanım:

Katı ve sıvı gıda yağlarında oluşan yağ asitlerinin propan-1,2-diol mono- ve diesterlerinin karışımından oluşur. Alkol kısmı yalnız, trimerin dimer ve izleri ile birlikte propan-1,2-diol’dür. Gıda yağ asitleri dışındaki organik asitler bulunmaz.

Saflık: Toplam yağ asiti esteri içeriği % 85’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Berrak sıvılar ya da mumsu beyaz ince tabakalar, boncuklar ya da yumuşak bir kokuya sahip katılar.

Belirleme:

A. Propilen glikol ve yağ asitleri için pozitif testler:

Sülfatlandırılmış kül: 800 ± 25 ºC’de belirlenir; % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Yağ asitleri dışındaki diğer asitler: Tesbit edilemez.

Serbest yağ asitleri: Oleik asit cinsinden % 6’dan fazla olmamalıdır.

Toplam propan-1,2-diol: % 11’den az ve % 31’den fazla olmamalıdır.

Serbest propan-1,2-diol: % 5’den fazla olmamalıdır.

Propilen glikolün dimer ve trimeri: % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Saflık kriterleri, katkısız yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzlarına uygulanır; ancak bu maddeler maksimum % 6’lık düzeye kadar bulunabilir (sodyum oleat cinsinden).

E 479 b YAĞ ASİTLERİNİN MONO- VE DİGLİSERİDLERİ İLE ETKİLEŞEN TERMAL OLARAK OKSİTLENMİŞ SOYA FASULYESİ YAĞI

Eşanlamlıları: TOSOM

Tanım:

Yağ asitlerinin mono- ve digliseridleri ile etkileşen termal olarak oksitlenmiş soya fasulyesi yağı, gliserol, yenebilir katı yağlarda bulunan yağ asitleri ve termal olarak oksitlenmiş soya fasulyesi yağı yağ asitleri esterlerinin karmaşık bir karışımıdır. Termal olarak oksitlenmiş soya fasulyesi yağının % 10’u ile gıda yağ asitlerinin mono- ve digliseridlerinin % 90’ının, 130 ºC’de vakum altında birbiriyle etkileşimi ve kokusunun giderilmesi ile üretilir. Soya fasulyesi yağı yalnızca, soya fasulyelerinin doğal türlerinden yapılır.

Tanımlama: Açık sarıdan açık kahverengine, mumsu ya da katı kıvamdadır.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda çözünemez. Sıcak sıvı ya da katı yağda çözünür.

Erime aralığı: 55-65 ºC.

Serbest yağ asitleri: Oleik asit cinsinden % 1.5’den fazla olmamalıdır.

Serbest gliserol: % 2’den fazla olmamalıdır.

Toplam yağ asitleri: % 83-90.

Toplam gliserol: % 16-22.

Üre ile adduct oluşturmayan yağ asiti metil esterleri: Toplam yağ asiti metil esterlerinin % 9’undan fazla olmamalıdır.

Petrol eterinde çözünemeyen yağ asitleri: Toplam yağ asitlerinin % 2’sinden fazla olmamalıdır.

Peroksit sayısı: 3’den fazla olmamalıdır.

Epoksitler: % 0.03 oksiran oksijeninden fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 481 SODYUM STEAROYL-2-LAKTİLAT

Eşanlamlıları: Sodyum stearoyl laktilat

Sodyum stearoyl laktat

Tanım:

Steoryl laktilik asitin sodyum tuzları ve onun polimerleri ile az miktarlarda stearik asit ve laktik asitle reaksiyona girerek üretilmiş, diğer ilgili asitlerin sodyum tuzlarının bir karışımıdır. Diğer gıda yağ asitleri de serbest ya da esterleşmiş olarak, kullanılan stearik asitteki varlığına uygun şekilde bulunabilir.

Kimyasal adları: Sodyum di-2-stearoyl laktat

Sodyum di(2-stearoyloksi)propiyonat

Einecs: 246-929-7

Kimyasal formülü C21H39O4Na

(ana bileşikler): C19H35O4Na

Tanımlama: Karakteristik bir kokuya sahip, beyaz ya da hafif sarımsı toz ya da gevrek katı madde.

Belirleme:

A. Sodyum, yağ asitler ve laktik asit için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Suda çözünemez. Etanolde çözünür.

Sodyum: % 2.5’den az ve % 5’den fazla olmamalıdır.

Ester sayısı: 90’dan az ve 190’dan fazla olmamalıdır.

Asit sayısı: 60’dan az ve 130’dan fazla olmamalıdır.

Toplam laktik asit: % 15’ten az ve % 40’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 482 KALSİYUM STEAROYL-2-LAKTİLAT

Eşanlamlıları: Kalsiyum stearoyl laktat.

Tanım:

Steoryl laktilik asitin kalsiyum tuzları ve onun polimerleri ile az miktarlarda stearik asit ve laktik asitle reaksiyona girerek üretilmiş, diğer ilgili asitlerin kalsiyum tuzlarının bir karışımıdır. Diğer gıda yağ asitleri de serbest ya da esterleşmiş olarak kullanılan stearik asitteki varlığına uygun şekilde bulunabilir.

Kimyasal adı: Kalsiyum di-2-stearoyl laktat

Kalsiyum di(2-stearoyloksi)propiyonat

Einecs: 227-335-7

Kimyasal formülü: C42H78O8Ca

C38H70O8Ca

Tanımlama: Karakteristik bir kokuya sahip, beyaz ya da hafif sarımsı toz ya da gevrek katı madde.

Belirleme:

A. Kalsiyum, yağ asitleri ve laktik asit için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Sıcak suda az çözünür.

Kalsiyum: % 1’den az ve % 5.2’den fazla olmamalıdır.

Ester sayısı: 125’den az ve 190’dan fazla olmamalıdır.

Toplam laktik asit: % 15’den az ve % 40’dan fazla olmamalıdır.

Asit sayısı: 50’den az ve 130’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 483 STEARİL TARTARAT

Eşanlamlıları: Stearil palmitil tartarat.

Tanım:

Başlıca stearil ve palmitil alkollerden oluşan, tartarik asitin, ticari stearil alkol ile esterifikasyonu sonucunda ortaya çıkan üründür. Esas olarak az miktarlarda monoesterle birlikte diester ve değişmeyen başlangıç materyallerinden oluşur.

Kimyasal adı: Distearil tartarat

Dipalmitil tartarat.

Kimyasal formülü: C38H74O6- C40H78O6

Molekül ağırlığı: 627-655.

Saflık: Toplam ester içeriği, 163’den az ve 180’den fazla olmayan bir ester değerine uygun olarak, % 90’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Krem-renginde şekil verilebilen katı madde (25ºC’de).

Belirleme:

A. Tartar için pozitif testler:

B. Erime aralığı: 67 ºC- 77 ºC arasındadır. Sabunlaşmadan sonra, doymuş uzun zincir yağ alkolleri, 49 ºC ile 55ºC arasında bir erime aralığına sahiptir.

Hidroksil sayısı: 200’den az ve 220’den fazla olmamalıdır.

Asit sayısı: 5.6’dan fazla olmamalıdır.

Toplam tartarik asit içeriği: % 18’den az ve % 35’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: 800 ± 25 ºC’de belirlenir; % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Sabunlaşmayan madde: % 77’den az ve % 83’den fazla olmamalıdır.

İyot sayısı: 4’den fazla olmamalıdır (Wijs).

E 491 SORBİTAN MONOSTEARAT

Tanım:

Sorbitol ve anhidritlerinin kısmi esterleri ile yenebilir ticari stearik asitin bir karışımıdır.

Einecs: 215-664-9

Saflık: İçerik, sorbitol, sorbitan ve izosorbid esterleri karışımının % 95’inden az olmamalıdır.

Tanımlama: Hafif karakteristik bir kokuya sahip, açık kremden ten rengine boncuklar ya da ince tabakalar; veya sert, mumsu katı madde.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Toluen, dioksan, karbon tetraklorür, eter, metanol, etanol ve anilinde, erime noktasının üstündeki sıcaklıklarda çözünür; petrol eteri ve asetonda çözünemez; soğuk suda çözünemez ancak ılık suda dağılır; mineral yağı ve etil asetatta, 50 ºC’nin üstündeki sıcaklıklarda bulanıklık oluşturarak olarak çözünür.

B. Pıhtılaşma aralığı: 50-52 ºC.

C. İnfrared absorbsiyon spektrumu: Bir poliolun kısmi yağ asiti esterinin karakteristiğidir.

Su: % 2’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Sülfatlandırılmış kül: % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Asit sayısı: 10’dan fazla olmamalıdır.

Sabunlaşma sayısı: 147’den az ve 157’den fazla olmamalıdır.

Hidroksil sayısı: 235’den az ve 260’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 492 SORBİTAN TRİSTEARAT

Tanım:

Sorbitol ve anhidritlerinin kısmi esterleri ile yenebilir ticari stearik asitin bir karışımıdır.

Einecs: 247-891-4

Saflık: İçeriği sorbitol, sorbitan ve izosorbid esterleri karışımının % 95’inden az olmamalıdır.

Tanımlama: Hafif bir kokuya sahip, açık kremden ten rengine boncuklar ya da ince tabakalar; veya sert, mumsu katı madde.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Toluen, eter, karbon tetraklorür ve etil asetatta hafif çözünür; petrol eteri, mineral yağı, bitkisel yağlar, aseton ve dioksanda dağılır; suda, metanol ve etanolde çözünemez.

B. Pıhtılaşma aralığı: 47-50 ºC.

C. İnfrared absorbsiyon spektrumu: Bir poliolun kısmi yağ asiti esterinin karakteristiğidir.

Su: % 2’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Sülfatlandırılmış kül: % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Asit sayısı: 15’den fazla olmamalıdır.

Sabunlaşma sayısı: 176’dan az ve 188’den fazla olmamalıdır.

Hidroksil sayısı: 66’dan az ve 80’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 493 SORBİTAN MONOLAURAT

Tanım:

Sorbitol ve anhidritlerinin kısmi esterleri ile yenebilir, ticari laurik asitin bir karışımıdır.

Einecs: 215-663-3

Saflık: İçerik, sorbitol, sorbitan ve izosorbid esterleri karışımının % 95’inden az olmamalıdır.

Tanımlama: Hafif bir kokuya sahip, amber-rengi yağlı, viskoz sıvı; açık kremden ten rengine boncuklar ya da ince tabakalar; veya sert, mumsu katı madde.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Sıcak ve soğuk suda dağılır.

B. İnfrared absorbsiyon spektrumu: Bir poliolun kısmi yağ asiti esterinin karakteristiğidir.

Su: % 2’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Sülfatlandırılmış kül: % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Asit sayısı: 7’den fazla olmamalıdır.

Sabunlaşma sayısı: 155’den az ve 170’den fazla olmamalıdır.

Hidroksil sayısı: 330’dan az ve 358’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 494 SORBİTAN MONOOLEAT

Tanım:

Sorbitol ve anhidritlerinin kısmi esterleri ile yenebilir, ticari oleik asitin bir karışımıdır. Başlıca bileşen 1,4-sorbitan monooleattır. Diğer bileşenler izosorbid monooleat, sorbitan dioleat ve sorbitan trioleat içerir.

Einecs: 215-665-4

Saflık: İçeriği sorbitol, sorbitan ve izosorbid esterleri karışımının % 95’inden az olmamalıdır.

Tanımlama: Hafif karakteristik bir kokuya sahip, amber-renginde viskoz sıvı; açık kremden ten rengine boncuklar ya da ince tabakalar; veya sert, mumsu katı madde.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Erime noktasının üzerindeki sıcaklıklarda etanol, eter, etil asetat, anilin, toluen, dioksan, petrol eteri ve karbon tetraklorürde çözünür. Soğuk suda çözünemez, ılık suda dağılır.

B. İyot sayısı: Tahlilde sorbitan monooleatın sabunlaştırılması ile elde edilen oleik asit kalıntısı, 80 ile 100 arasında bir iyot sayısına sahiptir.

Su: % 2’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Sülfatlandırılmış kül: % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Asit sayısı: 8’den fazla olmamalıdır.

Sabunlaşma sayısı: 145’den az ve 160’dan fazla olmamalıdır.

Hidroksil sayısı: 193’den az ve 210’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 495 SORBİTAN MONOPALMİTAT

Eşanlamlıları: Sorbitan palmitat.

Tanım:

Sorbitol ve anhidritlerinin kısmi esterleri ile yenebilir, ticari palmitik asitin bir karışımıdır.

Einecs: 247-568-8

Saflık: İçeriği sorbitol, sorbitan ve izosorbid esterleri karışımının % 95’inden az olmamalıdır.

Tanımlama: Hafif karakteristik bir kokuya sahip, açık kremden ten rengine boncuklar ya da ince tabakalar; veya sert, mumsu katı madde.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Erime noktasının üzerindeki sıcaklıklarda etanol, metanol, eter, etil asetat, anilin, toluen, dioksan, petrol eteri ve karbon tetraklorürde çözünür. Soğuk suda çözünemez, ılık suda dağılır.

B. Pıhtılaşma aralığı: 45- 47 ºC.

C. İnfrared absorbsiyon spektrumu: Bir poliolun kısmi yağ asiti esterinin karakteristiğidir.

Su: % 2’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Sülfatlandırılmış kül: % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Asit sayısı: 7.5’den fazla olmamalıdır.

Sabunlaşma sayısı: 140’dan az ve 150’den fazla olmamalıdır.

Hidroksil sayısı: 270’den az ve 305’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 500(i) SODYUM KARBONAT

Eşanlamlılar: Soda külü

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum karbonat

Einecs: 207-838-8

Kimyasal formülü: Na2CO3.n H2O ( n =0, 1 veya 10 )

Molekül ağırlığı: 106.00 ( susuz)

Saflık: Susuz bazda Na2CO3 içeriği %99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz kristaller veya beyaz, granül veya kristal toz.

Susuz formu higroskopik, dekahidrate hava ile temas edince tozlanan.

Belirleme:

A. Sodyum ve karbonat için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Suda serbestçe çözünür. Etanolde çözünmez.

Kurutma kaybı: % 2’den (susuz), % 15’den (monohidrat) veya %55-65’den (dekahidrat) fazla olmamalıdır (70ºC’den 300ºC’ye kadar kademeli olarak yükselen, sabit ağırlığa kadar).

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 500(ii) SODYUM HİDROJEN KARBONAT

Eşanlamlılar: Sodyum bikarbonat, sodyum asit karbonat, sodanın bikarbonatı, kabartma sodası

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum hidrojen karbonat

Einecs: 205-633-8

Kimyasal formülü: NaHCO3

Molekül ağırlığı: 84.01

Saflık: Susuz bazda içeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz veya beyaz kristal kütleler veya kristal toz.

Belirleme:

A. Sodyum ve karbonat için pozitif testler:

B. % 1’lik çözeltinin

pH’sı: 8.0-8.6

C. Çözünürlük: Suda çözünür. Etanolde çözünmez.

Kurutma kaybı: % 0.25’den fazla olmamalıdır (silika jel üzerinde, 4 saat).

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 500(iii) SODYUM SESKUİKARBONAT

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum monohidrojen dikarbonat

Einecs: 208-580-9

Kimyasal formülü: Na2(CO)3. NaHCO3. 2H2O

Molekül ağırlığı: 226.03

Saflık: İçeriğinde % 35-38.6 arasında NaHCO3 ve % 46.4-50.0 arasında Na2 CO3 olmalıdır.

Tanımlama: Beyaz ince tabakalar, kristaller veya kristal toz.

Belirleme

A. Sodyum ve karbonat için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Suda serbestçe çözünür.

Sodyum klorür: % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Demir: 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 501(i) POTASYUM KARBONAT

Tanım:

Kimyasal adı: Potasyum karbonat

Einecs: 209-529-3

Kimyasal formülü: K2CO3. nH2O (n=0 veya 1.5 )

Molekül ağırlığı: 138.21 (susuz)

Saflık: Susuz bazda içeriği % 99.0’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz, hava ile temas edince çok tozlanan toz.

Hidrat küçük, beyaz, yarı saydam kristaller veya granüller olarak meydana gelir.

Belirleme

A. Potasyum ve karbonat için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Suda çok çözünür. Etanolde çözünmez.

Kurutma kaybı: %5’den (susuz) veya %18’den (hidrat) fazla olmamalıdır (180 ºC’de 4 saat).

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 501(ii) POTASYUM HİDROJEN KARBONAT

Eşanlamlılar: Potasyum bikarbonat, asit potasyum karbonat

Tanım:

Kimyasal adı: Potasyum hidrojen karbonat

Einecs: 206-059-0

Kimyasal formülü: KHCO3

Molekül ağırlığı: 100.11

Saflık: Susuz bazda KHCO3 içeriği % 99’dan az ve % 101.0’dan fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz kristaller veya beyaz toz veya granüller.

Belirleme

A. Potasyum ve karbonat için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Suda serbestçe çözünür. Etanolde çözünmez.

Kurutma kaybı: % 0.25’den fazla olmamalıdır. (silika jel üzerinde, 4 saat)

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 503(i) AMONYUM KARBONAT

Tanım:

Amonyum karbonat değişen oranlardaki amonyum karbamat, amonyum karbonat ve amonyum hidrojen karbonattan oluşur.

Kimyasal adı: Amonyum karbonat

Einecs: 233-786-0

Kimyasal formülü: CH6N2O2, CH8N2O3 ve CH5NO3

Molekül ağırlığı: Amonyum karbamat 78.06; amonyum karbonat 98.73; amonyum hidrojen karbonat 79.06

Saflık: NH3 içeriği % 30.0’dan az ve % 34.0’dan fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz toz veya sert, beyaz veya yarı saydam kütleler veya kristaller. Hava ile teması sonucu opak hale gelir ve en sonunda amonyak ve karbon dioksik kaybı nedeniyle beyaz gözenekli topaklara veya toza (amonyum bikarbonat) dönüşür.

Hidrat küçük, beyaz, yarı saydam kristaller veya granüller olarak meydana gelir.

Belirleme

A. Amonyum ve karbonat için pozitif testler:

B. % 5’lik çözeltinin pH’sı: Yaklaşık 8.6

C. Çözünürlük: Suda çözünür.

Uçucu olmayan madde: 500 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Klorürler: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Sülfat: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 503(ii) AMONYUM HİDROJEN KARBONAT

Eşanlamlılar: Amonyum bikarbonat

Tanım:

Kimyasal adı: Amonyum hidrojen karbonat

Einecs: 213-911-5

Kimyasal formülü: CH5NO3

Molekül ağırlığı: 79.06

Saflık: İçeriği % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristaller veya kristal toz.

Belirleme

A. Amonyum ve karbonat için pozitif testler:

B.% 5’lik çözeltinin pH’sı: Yaklaşık 8.0

C. Çözünürlük: Suda serbestçe çözünür. Etanolde çözünmez.

Uçucu olmayan madde: 500 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Klorürler: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Sülfat: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 504 (ii) MAGNEZYUM HİDROKSİ KARBONAT

Eşanlamlılar: Magnezyum hidrojen karbonat, magnezyum subkarbonat (hafif veya ağır), hidrate edilmiş temel magnezyum karbonat, magnezyum karbonat hidroksit

Tanım:

Kimyasal adı: Hidrate edilmiş magnezyum karbonat hidroksit.

Einecs: 235-192-7

Kimyasal formülü: 4MgCO3 Mg(OH) 25H2 O

Molekül ağırlığı 485

Saflık: MgO olarak hesaplanan Mg içeriği % 40.0’dan az % 45.0’dan fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Hafif, beyaz ufalanabilen kütle veya hacimli beyaz toz.

Belirleme:

A. Magnezyum ve karbonat için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Suda çözünmez. Etanolde çözünmez.

Asitte çözünmeyen madde: % 0.05’ten fazla olmamalıdır.

Suda çözünen madde: % 1.0’dan fazla olmamalıdır.

Kalsiyum: %1.0’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 507 HİDROKLORİK ASİT

Eşanlamlılar: Hidrojen klorid, muriatik asit

Tanım:

Kimyasal adı: Hidroklorik asit

Einecs: 231-595-7

Kimyasal formülü: HCl

Molekül ağırlığı: 36.46

Saflık: Hidroklorik asit ticari olarak değişen konsantrasyonlarda elde edilebilir.Konsantre hidroklorik asit % 35.0’dan az HCl içermemelidir.

Tanımlama: Keskin bir kokuya sahip berrak, renksiz veya hafif sarımsı, korozif sıvı.

Belirleme:

A. Asit ve klorür için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Suda ve etanolde çözünür.

Toplam organik bileşikler: Toplam organik bileşikler (flor olmayan içerik): 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Benzen: 0.05 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Florürlenmiş bileşikler (toplam): 25 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Uçucu olmayan madde: % 0.5’den fazla olmamalıdır.

İndirgen maddeler: SO2 olarak 70 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Oksitleyici maddeler: Cl2 olarak 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Sülfat: % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Demir: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 508 POTASYUM KLORÜR

Eşanlamlıları: Silvin

Silvit

Kimyasal adı: Potasyum klorür

Einecs: 231-211-8

Kimyasal formülü: KCl

Molekül ağırlığı: 74.56

Saflık: İçerik kurutulmuş bazda % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz, uzamış, prizmatik ya da kübital kristaller ya da beyaz tanecikli toz. Kokusuzdur.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda serbestçe çözünür. Etanolde çözünemez.

B. Potasyum ve klorür için pozitif testler:

Kurutma kaybı: % 1’den fazla olmamalıdır (105 ºC, 2 saat).

Sodyum: Negatif test.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 509 KALSİYUM KLORÜR

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum klorür

Einecs: 233-140-8

Kimyasal formülü: CaCl2 . nH20 (n=0, 2 veya 6 )

Molekül ağırlığı: 110.99 (susuz), 147.02 (dihidrat ),219.08 (hekzahidrat)

Saflık: Susuz bazda içeriği %93.0'den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz, kokusuz, higroskopik toz veya hava ile temas edince tozlanan kristaller.

Belirleme:

A. Kalsiyum ve klorür için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Susuz kalsiyum klorür: Suda ve etanolde serbestçe çözünür.

Dihidrat: Suda serbestçe çözünür, etanolde çözünür.

Hekzahidrat: Suda ve etanolde çok çözünür.

Magnezyum ve alkali tuzları: Susuz bazda %5’den fazla olmamalıdır.

Florür: 40 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 511 MAGNEZYUM KLORÜR

Tanım:

Kimyasal adı: Magnezyum klorür

Einecs: 232-094-6

Kimyasal formülü: MgCl2 . 6H20

Molekül ağırlığı: 203.30

Saflık: İçeriği %99.0’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz, kokusuz, hava ile temas edince çok çabuk tozlanan ince tabakalar veya kristaller.

Belirleme

A. Magnezyum ve klorür için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Susuz kalsiyum klorür: Suda çok çözünür, etanolde serbestçe çözünür.

Amonyum: 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 512 STANNÖZ KLORÜR

Eşanlamlılar: Kalay klorür, kalay diklorür

Tanım:

Kimyasal adı: Stannöz klorür dihidrat

Einecs: 231-868-0

Kimyasal formülü: SnCl2 . 2H20

Molekül ağırlığı: 225.63

Saflık: İçeriği %98.0’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Kokusuz veya beyaz kristaller.Çok hafif bir hidroklorik asit kokusu olabilir.

Belirleme

A. Kalay (II) ve klorür için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Su: kendisinin su ağırlığından daha az olmak üzere suda çözünür, ancak fazla miktardaki su ile çözünmeyen bazik tuz oluşturur.

Etanol: çözünür

Sülfat: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 513 SÜLFÜRİK ASİT

Eşanlamlılar: Vitriol yağı, dihidrojen sülfat

Tanım:

Kimyasal adı: Sülfürik asit

Einecs: 231-639-5

Kimyasal formülü: H2S04

Molekül ağırlığı: 98.07

Saflık: Sülfürik asit ticari olarak değişen konsantrasyonlarda elde edilebilir. Konsantre formu % 96.0’dan az içermemelidir.

Tanımlama: Temiz, renksiz veya hafif kahverengi, çok korozif yağlı sıvı.

Belirleme

A. Asit ve sülfat için pozitif testler:

B.Çözünürlük: Su ile ve de etanolle çok miktarda ısı meydana çıkararak karışır.

Kül: %0.02’den fazla olmamalıdır.

İndirgen madde: SO2 cinsinden 40 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Nitrat: H2S04 bazı üzerinden 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Klorür: 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Demir: 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Selenyum: 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 514 (i) SODYUM SÜLFAT

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum sülfat

Kimyasal formülü: Na2S04 . nH2O (n=0 veya 10)

Molekül ağırlığı: 142.04 (susuz)

322.04 (dekahidrat)

Saflık: Susuz bazda içeriği %99.0’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz kristaller veya ince, beyaz, kristal toz.

Dekahidrate effloresen

Belirleme

A. Sodyum ve sülfat için pozitif testler:

B .% 5’lik çözeltinin asitliği: Nötr veya litmus kağıdında hafif alkali.

Kurutma kaybı: 130ºC’'de, %1.0’den (susuz) veya % 57’den (dekahidrat) fazla olmamalıdır.

Selenyum: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 514 (ii) SODYUM HİDROJEN SÜLFAT

Eşanlamlılar: Asit sodyum sülfat, sodyum bisülfat, nitre keki

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum hidrojen sülfat

Kimyasal formülü: NaHS04

Molekül ağırlığı: 120.06

Saflık: İçeriği % 95.2’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz, kokusuz kristaller veya granüller.

Belirleme:

A. Sodyum ve sülfat için pozitif testler:

B. Çözeltiler çok kuvvetli asidiktir.

Kurutma kaybı: 0.8’den fazla olmamalıdır.

Suda çözünmeyen: % 0.05’den fazla olmamalıdır.

Selenyum: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 515 (i) POTASYUM SÜLFAT

Tanım:

Kimyasal adı: Potasyum sülfat

Kimyasal formülü: K2S04

Molekül ağırlığı: 174.25

Saflık: İçeriği %99.0’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz veya beyaz kristaller veya kristal toz.

Belirleme:

A.Potasyum ve sülfat için pozitif testler:

B .% 5’lik çözeltinin pH’sı: 5.5-8.5

C. Çözünürlük: Suda serbestçe çözünür, etanolde çözünmez.

Selenyum: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 515 (ii) POTASYUM HİDROJEN SÜLFAT

Eşanlamlılar: Potasyum bisülfat, potasyum asit sülfat.

Tanım:

Kimyasal adı: Potasyum hidrojen sülfat

Kimyasal formülü: KHS04

Molekül ağırlığı: 136.17

Saflık: İçeriği %99.0’dan az olmamalıdır.

Erime noktası: 197 oC.

Tanımlama: Hava ile temas edince tozlanan kristaller, parçalar veya granüller.

Belirleme:

A. Potasyum için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Suda serbestçe çözünür, etanolde çözünmez.

Selenyum: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 516 KALSİYUM SÜLFAT

Eşanlamlılar: Alçı taşı, selenit, anhidrit

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum sülfat

Einecs: 231-900-3

Kimyasal formülü: CaSO4 . nH20 (n=0 veya 2)

Molekül ağırlığı: 136.14 (susuz), 172.18 (dihidrat)

Saflık: Susuz bazda içeriği %99.0’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: İnce, beyazdan hafif sarımsı-beyaz renge kadar olan renkte kokusuz toz.

Belirleme:

A. Kalsiyum ve sülfat için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Suda az çözünür, etanolde çözünmez.

Kurutma kaybı: Susuz: %1.5’den fazla olmamalıdır (250 oC, sabit ağırlık).

Dihidrat: %23’den fazla olmamalıdır (ibid).

Florür: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Selenyum: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 517 AMONYUM SÜLFAT

Tanım:

Kimyasal adı: Amonyum sülfat

Einecs: 231-984-1

Kimyasal formülü: (NH4)2SO4

Molekül ağırlığı: 132.14

Saflık: İçeriği %99.0’dan az ve %100.5’den fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz toz, parlayan plakalar veya kristal parçaları.

Belirleme:

A. Amonyum ve sülfat için pozitif testler

B. Çözünürlük: Suda serbestçe çözünür, etanolde çözünmez.

Yanma kaybı: %0.25’den fazla olmamalıdır .

Selenyum: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 520 ALÜMİNYUM SÜLFAT

Eşanlamlılar: Alum

Tanım:

Kimyasal adı: Alüminyum sülfat

Einecs: 233-135-0

Kimyasal formülü: Al2(S04)3

Molekül ağırlığı: 342.13

Saflık: Yanmış bazda içeriği %99.5’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz toz, parlayan plakalar veya kristal parçaları.

Belirleme:

A. Alüminyum ve sülfat için pozitif testler:

B .% 5’lik çözeltinin pH’sı: 2.9 veya daha üstü.

C. Çözünürlük: Suda serbestçe çözünür, etanolde çözünmez.

Yanma kaybı: % 5’den fazla olmamalıdır (500 ºC’de 3 saat).

Alkaliler ve toprak alkalileri: % 0.4’den fazla olmamalıdır .

Selenyum: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Florür: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 521 ALÜMİNYUM SODYUM SÜLFAT

Eşanlamlılar: Soda alum, sodyum alum

Tanım:

Kimyasal adı: Alüminyum sodyum sülfat

Einecs: 233-277-3

Kimyasal formülü: AlNa(S04)2 . nH2O (n=0 veya 12)

Molekül ağırlığı: 242.09 (susuz)

Saflık: Susuz bazda içeriği % 96.5’den (susuz) ve % 99.5’den (dodekahidrat) az olmamalıdır.

Tanımlama: Transparan kristaller veya beyaz kristal toz.

Belirleme:

A. Alüminyum, sodyum ve sülfat için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Dodekahidrat suda serbestçe çözünür. Susuz form suda yavaş olarak çözünür. Her iki formda etanolde çözünmez.

Kurutma kaybı: Susuz form: % 10’dan fazla olmamalıdır (220 ºC’de, 16 saat).

Dodekahidrat form: % 47.2’den fazla olmamalıdır (50ºC-50ºC’de, 1 saat daha sonra 200 ºC’de, 16 saat).

Amonyum tuzları: Isıtma sonrası amonyak kokusu tespit edilemez.

Selenyum: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Florür: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 522 ALÜMİNYUM POTASYUM SÜLFAT

Eşanlamlılar: Potasyum alum, potas alum

Tanım:

Kimyasal adı: Alüminyum potasyum sülfat dodekahidrat

Einecs: 233-141-3

Kimyasal formülü: AlK(S04)2 . 12H2O

Molekül ağırlığı: 474.38

Saflık: İçeriği %99.5’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Büyük, transparan kristaller veya beyaz kristal toz.

Belirleme:

A. Alüminyum, potasyum ve sülfat için pozitif testler:

B. % 10’luk çözeltinin pH’sı: 3.0-4.0

C. Çözünürlük: Suda serbestçe çözünür, etanolde çözünmez.

Amonyum tuzları: Isıtma sonrası amonyak kokusu tespit edilemez.

Selenyum: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Florür: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’ dan fazla olmamalıdır.

E 523 ALÜMİNYUM AMONYUM SÜLFAT

Eşanlamlılar: Amonyum alum

Tanım:

Kimyasal adı: Alüminyum amonyum sülfat

Einecs: 232-055-3

Kimyasal formülü: AlNH4(S04)2.12H2O

Molekül ağırlığı: 453.32

Saflık: İçeriği % 99.5’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Büyük, renksiz kristaller veya beyaz toz.

Belirleme:

A. Alüminyum, amonyum ve sülfat için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Suda serbestçe çözünür, etanolde çözünür.

Alkaliler ve Toprak Alkalileri: % 0.5’den fazla olmamalıdır .

Selenyum: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Florür: 30 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 524 SODYUM HİDROKSİT

Eşanlamlılar: Kostik soda, İye.

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum hidroksit

Einecs: 215-185-5

Kimyasal formülü: NaOH

Molekül ağırlığı: 40.0

Saflık: Katı formların içeriği NaOH olarak toplam alkalilerin %98’inden az olmamalıdır. Buna göre, çözeltilerin içeriği belirtilen veya etikette beyan edilen % NaOH’e dayanmalıdır.

Tanımlama: Beyaz veya beyaza yakın pelletler, ince tabakalar, çubuklar, eriyip yapışmış kütleler veya diğer formlar. Çözeltileri berrak veya hafif bulanık, renksiz veya hafif renkli, kuvvetli kostik ve higroskopik ve hava ile temas ettiği zaman sodyum karbonatı oluşturarak karbon dioksit’i absorbe eder.

Belirleme

A. Sodyum için pozitif testler:

B. % 1’lik çözeltisi kuvvetli alkalidir.

C. Çözünürlük: Suda çok çözünür, etanolde serbestçe çözünür.

Suda çözünmeyen ve Organik madde: % 5’lik bir çözelti tamamen berrak ve renksizden çok hafif renge kadardır.

Karbonat: Na2CO3 olarak %0.5’den fazla olmamalıdır .

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 525 POTASYUM HİDROKSİT

Eşanlamlılar: Kostik potaş

Tanım:

Kimyasal adı: Potasyum hidroksit

Einecs: 215-181-3

Kimyasal formülü: KOH

Molekül ağırlığı: 56.11

Saflık: KOH olarak hesaplanan alkali içeriği % 85’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz veya beyaza yakın pelletler, ince tabakalar, çubuklar, eriyip yapışmış kütleler veya diğer formlar.

Belirleme:

A. Potasyum için pozitif testler:

B. % 1’lik çözeltisi kuvvetli alkalidir.

C. Çözünürlük: Suda çok çözünür, etanolde serbestçe çözünür.

Suda çözünmeyen madde: % 5’lik bir çözelti tamamen berrak ve renksizdir.

Karbonat: K2CO3 cinsinden %3.5’den fazla olmamalıdır .

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 526 KALSİYUM HİDROKSİT

Eşanlamlılar: Sönmüş kireç, hidrate olmuş kireç.

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum hidroksit

Einecs: 215-137-3

Kimyasal formülü: Ca(OH)2

Molekül ağırlığı: 74.09

Saflık: İçeriği %92.0’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz toz.

Belirleme:

A. Alkali ve kalsiyum için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Suda az çözünür. Etanolde çözünmez. Gliserolde çözünür.

Asitte çözünmeyen kül: % 1.0’dan fazla olmamalıdır.

Magnezyum ve alkali tuzları: % 1.0’dan fazla olmamalıdır.

Baryum: 300 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Florür: 50 mg/kg’'dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 527 AMONYUM HİDROKSİT

Eşanlamlılar: Sulu amonyak, kuvvetli amonyak çözeltisi.

Tanım:

Kimyasal adı: Amonyum hidroksit

Kimyasal formülü: NH4OH

Molekül ağırlığı: 35.05

Saflık: NH3 içeriği % 27’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Fazlasıyla keskin, karakteristik kokuya sahip berrak, renksiz çözelti.

Belirleme:

A. Amonyak için pozitif testler:

Uçucu olmayan madde: % 0.02’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 528 MAGNEZYUM HİDROKSİT

Tanım:

Kimyasal adı: Magnezyum hidroksit

Einecs: 215-170-3

Kimyasal formülü: Mg(OH)2

Molekül ağırlığı: 58.32

Saflık: Susuz bazda içeriği % 95.0’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Kokusuz, beyaz iri toz.

Belirleme:

A. Magnezyum ve alkali için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Pratik olarak suda ve etanolde çözünmez.

Kurutma kaybı: % 2.0’dan fazla olmamalıdır (105 ºC’de, 2 saat).

Yanma kaybı: % 33’den fazla olmamalıdır (800 ºC’de, sabit ağırlığa kadar).

Kalsiyum oksit: % 1.5’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 529 KALSİYUM OKSİT

Eşanlamlılar: Yanmış kireç

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum oksit

Einecs: 215-138-9

Kimyasal formülü: CaO

Molekül ağırlığı: 56.08

Saflık: Yanmış bazda içeriği % 95.0’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Kokusuz, sert, beyaz veya grimsi beyaz granül kütleleri veya beyazdan grimsi renge kadar toz.

Belirleme:

A. Kalsiyum ve alkali için pozitif testler:

B. Numunenin su ile nemlendirilmesi sonucunda ısı meydana gelir.

C.Çözünürlük: Suda az çözünür. Etanolde çözünmez. Gliserolde çözünür.

Yanma kaybı: % 10’den fazla olmamalıdır (yaklaşık 800 ºC'de, sabit ağırlığa kadar).

Asitte çözünen madde: % 1.0’dan fazla olmamalıdır .

Baryum: 300 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Magnezyum ve alkali Tuzları: % 1.5’den fazla olmamalıdır.

Florür: 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 530 MAGNEZSİYUM OKSİT

Tanım:

Kimyasal adı: Magnezyum oksit

Einecs: 215-171-9

Kimyasal formülü: MgO

Molekül ağırlığı: 40.31

Saflık: Yanmış bazda içeriği % 98.0’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Hafif magnezyum oksit olarak bilinen çok iri, beyaz toz veya ağır magnezyum oksit olarak bilinen nispeten yoğun, beyaz toz. Hafif magnezyum oksit’in 5 g’ı 40-50 mL arasında bir hacmi kaplarken, ağır magnezyum oksit’in 5 g’ı 10-20 mL arasında bir hacmi kaplar.

Belirleme:

A. Magnezyum ve alkali için pozitif testler:

B. Çözünürlük: Pratik olarak suda çözünmez. Etanolde çözünmez.

Yanma kaybı: % 5’den fazla olmamalıdır (yaklaşık 800 ºC'de, sabit ağırlığa kadar).

Kalsiyum oksit: % 1.5’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 535 SODYUM FERROSİYANİT

Eşanlamlılar: Sodanın sarı asit purisik tuzu, sodyum hekzasiyanoferrat

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum ferrosiyanit

Einecs: 237-081-9

Kimyasal formülü: Na4Fe(CN)6 . 10H2O

Molekül ağırlığı: 484. 1

Saflık: İçeriği % 99.0’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Sarı kristaller veya kristal şeklinde toz.

Belirleme

A. Sodyum ve ferrosiyanit için pozitif test:

Serbest nem: % 1.0’den fazla olmamalıdır .

Suda çözünmeyen madde: % 0.03’den fazla olmamalıdır.

Klorür: % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Sülfat: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Serbest siyanit: Tespit edilemez.

Ferrisiyanit: Tespit edilemez.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 536 POTASYUM FERROSİYANİT

Eşanlamlılar: Potas’ın sarı asit purisik tuzu, potasyum hekzasiyanoferrat

Tanım:

Kimyasal adı: Potasyum ferrosiyanit

Einecs: 237-722-2

Kimyasal formülü: K4Fe(CN)6 . 3H2O

Molekül ağırlığı: 422. 4

Saflık: İçeriği % 99.0’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Limon sarısı kristaller.

Belirleme:

A. Potasyum ve ferrosiyanit için pozitif test:

Serbest nem: % 1.0’den fazla olmamalıdır .

Suda çözünmeyen madde: % 0.03’den fazla olmamalıdır.

Klorür: % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Sülfat: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Serbest siyanit: Tespit edilemez.

Ferrisiyanit: Tespit edilemez.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 538 KALSİYUM FERROSİYANİT

Eşanlamlılar: Kireç’in sarı asit purisik tuzu, kalsiyum hekzasiyanoferrat

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum ferrosiyanit

Einecs: 215-476-7

Kimyasal formülü: Ca2Fe(CN)6 . 12H2O

Molekül ağırlığı: 508. 3

Saflık: İçeriği % 99.0’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Sarı kristaller veya kristal şeklinde toz.

Belirleme:

A. Kalsiyum ve ferrosiyanit için pozitif test:

Serbest nem: % 1.0’den fazla olmamalıdır .

Suda çözünmeyen madde: % 0.03’den fazla olmamalıdır.

Klorür: % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Sülfat: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Serbest siyanit: Tespit edilemez.

Ferrisiyanit: Tespit edilemez.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 541 SODYUM ALÜMİNYUM FOSFAT, ASİDİK

Eşanlamlılar: SALP

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum trialüminyum tetradekahidrojen octafosfat tetrahidrat (A) veya Trisodyum dialüminyum pentadekahidrojen oktafosfat (B).

Einecs: 232-090-4

Kimyasal formülü: NaAL3H14(PO4)8. 4H2O (A)

Na3AL2H15(PO4)8(B)

Molekül ağırlığı: 949.88 (A)

897.82 (B)

Saflık: Her iki formunda içeriği % 95.0’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kokusuz toz.

Belirleme:

A. Sodyum, alüminyum ve fosfat için pozitif test:

B. pH: Litmusa asit.

C. Çözünürlük: Suda çözünmez. Hidroklorik asitte çözünür.

Yanma kaybı: % 19.5 - % 21.0 (A) (750oC-800oC ‘de 2 saat ).

% 15 - % 16 (B) (750oC-800oC ‘de 2 saat .)

Florür: 25 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Klorür: % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 4 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 551 SİLİKON DİOKSİT

Eşanlamlılar: Silika, silisyum dioksit

Tanım:

Silikon dioksit; dumanlı silika oluşturan buhar fazı hidroliz işlemi ile veya çöktürülmüş silika, silika jel veya sulu silika oluşturan ıslak işlem ile sentetik olarak üretilen amorf bir maddedir.

Kimyasal adı: Silikon dioksit

Einecs: 231-545-4

Kimyasal formülü: (SiO2)n

Molekül ağırlığı: 60.08 (SiO2)

Saflık: Yanma sonrası içeriği % 99.0’dan (dumanlı silika) veya % 94.0’den (hidrate form) az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz, tüy gibi yumuşak toz veya granüller, higroskopik.

Belirleme:

A. Silika için pozitif test:

Kurutma kaybı: % 2.5’den fazla olmamalıdır (dumanlı silika, 105 oC’de 2 saat).

% 8.0’dan fazla olmamalıdır (çöktürülmüş silika ve silika jel, 105 oC’de 2 saat).

% 70’den fazla olmamalıdır (sulu silika, 105 oC’de 2 saat).

Yanma kaybı: Kurutma sonrası % 2. 5’den fazla olmamalıdır (1000 oC , dumanlı silika).

Kurutma sonrası % 8. 5’den fazla olmamalıdır (1000oC , hidrate silika).

Çözünebilir iyonize olabilir tuzlar: Na2SO4 cinsinden %5. 0’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 552 KALSİYUM SİLİKAT

Tanım: Kalsiyum silikat; değişen oranlardaki CaO ve SiO2 ile sulu veya susuz silikattır.

Kimyasal adı: Kalsiyum silikat

Einecs: 215-710-8

Kimyasal formülü: (SiO2)n

Molekül ağırlığı: 60.08 (SiO2)

Saflık: Susuz bazda içeriği; SiO2olarak % 50.0’den az veya % 95’den fazla olmamalıdır.

CaO olarak % 3’den az veya % 35’den fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz ile beyazdışında renkte, nispeten büyük miktarlardaki su veya diğer sıvıları absorbe ettikten sonra duran, şerbestçe akan toz.

Belirleme:

A. Silikat ve kalsiyum için pozitif test:

B. Mineral asitlerle jel meydana getirir.

Kurutma kaybı: % 10’dan fazla olmamalıdır (105 oC’de 2 saat).

Yanma kaybı: % 5’den az ve%14’den fazla olmamalıdır (1000oC’de, sabit ağırlık).

Sodyum: % 3’den fazla olmamalıdır.

Florür: 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 553a(i) MAGNEZYUM SİLİKAT

Tanım:

Magnezyum silikat; magnezyum oksit’in silikon dioksit’e olan molar oranının yaklaşık olarak 2.5 olduğu sentetik bir bileşiktir.

Saflık: Yanmış bazda MgO içeriği % 15’den ve SiO2 içeriği % 67’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Çok ince, beyaz , kokusuz toz,kumsuz.

Belirleme:

A. Magnezyum ve silikat için pozitif testler:

B. % 10’luk karışımın pH’sı: 7.0-10.8.

Kurutma kaybı: % 15’den fazla olmamalıdır (105 oC’de 2 saat).

Yanma kaybı: Kurutma sonrası % 15’den fazla olmamalıdır (1000 oC’de 20 dakika).

Suda çözünen tuzlar: % 3’den fazla olmamalıdır.

Serbest alkali: NaOH cinsinden % 1’den fazla olmamalıdır.

Florür: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 553a(ii) MAGNEZYUM TRİSİLİKAT

Tanım:

Kimyasal adı: Magnezyum trisilikat

Kimyasal formülü: Mg2Si3O8 . xH2O (yaklaşık kompozisyon)

Einecs: 239-076-7

Saflık: Yanmış bazda MgO içeriği % 29.0’dan ve SiO2 içeriği % 65.0’den az olmamalıdır.

Tanımlama: İnce, beyaz toz, kumsuz.

Belirleme:

A. Magnezyum ve silikat için pozitif test:

B. % 5’lik karışımın pH’sı: 6.3-9.5

Yanma kaybı: % 17’den az ve% 34’den fazla olmamalıdır (1000 oC).

Suda çözünen tuzlar: % 2’den fazla olmamalıdır.

Serbest alkali: NaOH cinsinden % 1’den fazla olmamalıdır.

Florür: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 553b TALK

Eşanlamlılar: Talkum

Tanım:

Çeşitli oranlarda alfa-kuartz, kalsit, klorür, dolomit, magnesit ve flogopit gibi mineralleri içeren sulu magnezyum silikatın doğal olarak oluşan formudur.

Kimyasal adı: Magnezyum hidrojen metasilikat

Einecs: 238-877-9

Kimyasal formülü: Mg3 (Si4 O2)(OH) 2

Molekül ağırlığı: 379.22

Tanımlama: Hafif, homojen, beyaz veya hemen hemen beyaz toz, dokununca yağlı.

Belirleme

A. IR absorpsiyonu: Karakteristik pikler 3 677, 1018 ve 669 cm-1dedir.

B. X-Ray Difraksiyonu: Pikler 9.34 / 4.66 / 3.12 Å’dadır.

C. Çözünürlük: Suda ve etanolde çözünmez

Kurutma kaybı: % 0.5’ten fazla olmamalıdır (105 o C’de 1 saat).

Asitte çözünen madde: % 6’dan fazla olmamalıdır.

Suda çözünen madde: % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Asitte çözünen demir: Tespit edilemez.

Arsenik: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 554 SODYUM ALÜMİNYUM SİLİKAT

Eşanlamlılar: Sodyum silikoaluminat, sodyum aluminosilikat, alüminyum sodyum silikat,

Tanım:

Kimyasal adı: sodyum alüminyum silikat

Saflık: - SiO2 olarak % 66.0’dan az % 88.0’dan fazla olmamalıdır .

- Al2 O3 olarak % 5.0’dan az % 15.0’dan fazla olmamalıdır .

Tanımlama: İnce beyaz amorf toz veya boncuklar.

Belirleme:

A. Sodyum, alüminyum ve silikat için pozitif testler.

B. % 5’lik çözeltinin pH’sı: 6.5-11.5

Kurutma kaybı: % 8.0’dan fazla olmamalıdır (105oC’de 2 saat)

Yakma kaybı: Susuz bazda %5.0’dan az ve %11.0’dan fazla olmamalıdır (1000 o C’de, sabit ağırlık)

Sodyum: Susuz bazda % 5’den az ve Na2O olarak % 8.5’den fazla olmamalıdır

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 555 POTASYUM ALÜMİNYUM SİLİKAT

Eşanlamlılar: Mika

Tanım:

Başlıca potasyum alüminyum silikat (muskovit) içeren doğal mika.

Einecs: 310-127-6

Kimyasal adı: potasyum alüminyum silikat

Kimyasal formülü: KAl2 [AlSi3O10](OH2 )

Molekül ağırlığı: 398

Saflık: İçeriği % 98’den az olmamalıdır .

Tanımlama: Açık griden beyaza kadar kristal şeklinde tabakalar veya toz.

Belirleme:

A.Çözünürlük: Suda, seyreltik asitlerde, alkali ve organik çözücülerde çözünmez.

Kurutma kaybı: % 0.5’den fazla olmamalıdır (105 o C’de 2 saat).

Antimon: 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Çinko: 25 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Baryum: 25 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kromiyum: 100 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Bakır: 25 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Nikel: 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 556 KALSİYUM ALÜMİNYUM SİLİKAT

Eşanlamlılar: Kalsiyum alüminosilikat, kalsiyum silikoalüminat, alüminyum kalsiyum silikat

Tanım:

Kimyasal adı: kalsiyum alüminyum silikat

Susuz bazda içeriği:

Saflık: - SiO2 olarak % 44.0’dan az ve % 50.0’dan fazla olmamalıdır .

- Al2 O3 olarak % 3.0’dan az ve % 5.0’dan fazla olmamalıdır .

- CaO olarak % 32.0’dan az ve % 38.0’dan fazla olmamalıdır .

Tanımlama: İnce beyaz, serbest akan toz

Belirleme:

A. Kalsiyum, alüminyum ve silikat için pozitif testler.

Kurutma kaybı: % 10.0’dan fazla olmamalıdır (105 o C’de 2 saat).

Yakma kaybı: Susuz bazda % 14.0’dan az ve % 18.0’dan fazla olmamalıdır (1000 oC, sabit ağırlık).

Florür: 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 558 BENTONİT

Tanım:

Bentonit; yüksek oranda, aliminyum ve silikon atomlarının magnezyum ve demir gibi diğer atomlarla doğal olarak yer değiştirmiş olduğu tabii hidrate edilmiş bir aliminyum silikat olan montmorilllonit içeren, doğal bir kildir. Kalsiyum ve sodyum iyonları mineral tabakalar arasında tutulmuştur. Bentonitin dört yaygın türü vardır: doğal sodyum bentonit, doğal kalsiyum bentonit, sodyumla aktifleştirilmiş bentonit ve asitle aktifleştirilmiş bentonit.

Einecs: 215-108-5

Kimyasal formülü: (Al, Mg)8(Si4O10)4(OH)8.12H2O

Molekül ağırlığı: 819

Saflık: Montmorillonit içeriği % 80’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Çok ince, sarımsı ya da grimsi beyaz toz veya granüller. Bentonitin yapısı, kendi yapısı içerisine ve dış yüzeyine su absorbsiyonuna izin verir (şişme özellikleri)

Belirleme:

A. Metilen mavisi testi:

B. X-Ray difraksiyonu: Karakteristik pikler 12.5/15 A’dadır.

C. IR absorpsiyon: Pikler 428/470/530/1 110-1 020/3 750_3 400 cm-1 dedir.

Kurutma kaybı: % 15.0’dan fazla olmamalıdır (105 o C’de 2 saat)

Arsenik: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 559 ALÜMİNYUM SİLİKAT (KAOLİN)

Eşanlamlılar: Kaolin, hafif ya da ağır

Tanım:

Sulu alüminyum silikat (kaolin), kaolinit, potasyum alüminyum silikat, feldispar ve kuartzdan oluşan arındırılmış beyaz bir plastik kildir. İşlem kalsinasyonu içermemelidir.

Einecs: 215-286-4 (kaolinit)

Kimyasal formülü: Al2Si2O5 (OH)4 (kaolinit)

Molekül ağırlığı: 264

Saflık: İçeriği % 90’dan az olmamalıdır.( yanmadan sonra, silika ve alumina toplamı)

Silika (SiO2) % 45 ve % 55 arasındadır.

Alümina(Al2O3) % 30 ve % 39 arasındadır.

Tanımlama: İnce, beyaz ya da grimsi beyaz yağlı toz. Kaolin, kaolinite tabakalarının veya her hekzagonal tabakalarının rastgele yönlendirilmiş yığınlarının gevşek olarak biraraya gelmesinden oluşur.

Belirleme:

A. Alümina ve silikat için pozitif testler

B. X-Ray difraksiyonu: Karakteristik pikler 7.18/3.58/2.38/1.78 Å’dadır.

C. IR absorpsiyon: Pikler 3700 ve 3620 cm-1’dedir.

Yakma kaybı: % 10 ve 14 arasındadır (1000oC, sabit ağırlık).

Suda çözünen madde: % 0.3’ten fazla olmamalıdır.

Asitte çözünen madde: % 2.0’dan fazla olmamalıdır.

Demir: % 5’den fazla olmamalıdır.

Potasyum oksit (K2O): % 5’den fazla olmamalıdır.

Karbon: % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg'dan fazla olmamalıdır

Cıva: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 570 YAĞ ASİTLERİ

Tanım:

Lineer yağ asitleri, kaprilik asit (C8), kaprik asit (C10), laurik asit (C12), miristik asit(C14), palmitik asit (C16), stearik asit (C18), oleik asit (C18:1).

Kimyasal adı: Oktanoik asit (C8), dekanoik asit (C10), dodekanoik asit (C12), tetradekanoik asit (C14), hekzadekanoik asit (C16), octadekanoik asit (C18), 9-oktadekenoik asit (C18:1)

Saflık: Kromotografi ile % 98’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz sıvı veya yağlardan elde edilen beyaz katı..

Belirleme:

A. Yağ asitlerinin her biri asit sayısı, iyot değeri, gaz kromotografi ve molekül ağırlığı ile belirlenebilir.

Yanma kalıntısı: % 0.1’den fazla olmamalıdır (1000 oC).

Sabunlaşmayan madde: % 1.5’den fazla olmamalıdır.

Su: % 0.2’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer metod).

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 574 GLUKONİK ASİT

Eşanlamlılar: D-glukonik asit, dekstronik asit

Tanım:

Glukonik asit; glukonik asit ve glukono-delta-lakton’un sulu çözeltisidir.

Kimyasal adı: Glukonik asit

Kimyasal formülü: C6H1207 (glukonik asit)

Molekül ağırlığı: 196.2

Saflık: Glukonik asit olarak içeriği % 50.0’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Renksizden parlak sarıya kadar olan renkte, berrak şurup kıvamında sıvı.

Belirleme

A. Fenilhidrazin türevi oluşturması pozitif : Oluşan bileşik 196 oC ile 202 oC arasında bozularak erir.

Yanma kaybı: %1.0’den fazla olmamalıdır (1000oC).

İndirgen madde: D-glukoz cinsinden % 0.75’den fazla olmamalıdır.

Klorür: 350 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Sülfat: 240 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Sülfit: 20 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 575 GLUKONO DELTA LAKTON

Eşanlamlılar: Glukonolakton, GDL, D-glukonik asit delta-lakton, delta-glukonolakton.

Tanım:

Glukono-delta-lakton; D-glukonik asitin siklik 1,5-intramoleküler esteridir. Sulu ortamda D-glukonik asitin(%55-%66) ve delta- ve gama-laktonların denge karışımına hidrolize olur

Kimyasal adı: D-Glokono-1,5-lakton

Einecs: 202-016-5

Kimyasal formülü: C6H1006

Molekül ağırlığı: 178.14

Saflık: Susuz bazda içeriği % 99.0’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: İnce, beyaz, hemen hemen kokusuz, kristal toz..

Belirleme:

A. Glukonik asitin Fenilhidrazin türevini oluşturması pozitif : Oluşan bileşik 196 oC ile 202 oC arasında bozularak erir.

B. Çözünürlük: Suda serbestçe çözünür. Etanolde tedbirli olarak çözünür.

C. Erime noktası: 152 ± 2 oC

Su: %1.0’den fazla olmamalıdır.(Karl Fischer metod)

İndirgen maddeler: D-glukoz cinsinden %0.75’den fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg’'dan fazla olmamalıdır.

E 576 SODYUM GLUKONAT

Eşanlamlılar: D-glukonik asitin sodyum tuzu.

Tanım:

Kimyasal adı: Sodyum D-Glukonat

Einecs: 208-407-7

Kimyasal formülü: C6H11 Na07 (susuz)

Molekül ağırlığı: 218.14

Saflık: İçeriği % 98.0’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyazdan sarımsı kahverengiye kadar, granül veya ince, kristal toz.

Belirleme:

A. Sodyum ve glukonat için pozitif test:

B. Çözünürlük: Suda çok çözünür. Etanolde eser miktarda çözünür.

C. % 10’luk çözeltinin pH’sı: 6.5-7.5

İndirgen madde: D-glukoz cinsinden % 1.0’den fazla olmamalıdır .

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 577 POTASYUM GLUKONAT

Eşanlamlılar: D-glukonik asitin potasyum tuzu.

Tanım:

Kimyasal adı: Potasyum D-Glukonat

Einecs: 206-074-2

Kimyasal formülü: C6H11 K07 (susuz)

C6H11 K07 . H2O (monohidrat)

Molekül ağırlığı: 234.25 (susuz)

252.26 (monohidrat)

Saflık: Kuru bazda içeriği % 97.0’den az ve % 103’den fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz, serbestçe akan beyazdan sarımsı beyaza kadar olan, kristal toz veya granüller.

Belirleme:

A. Potasyum ve glukonat için pozitif test:

B. Çözünürlük: Suda çok çözünür. Etanolde eser miktarda çözünür.

C. % 10’luk çözeltinin pH’sı: 7.0-8.3

Kurutma kaybı: Susuz: % 3’den fazla olmamalıdır (105 oC’de 4 saat, vakum).

Monohidrat: % 6’dan az % 7.5’den fazla olmamalıdır (105 oC’de 4 saat, vakum).

İndirgen madde: D-glukoz cinsinden % 1.0’den fazla olmamalıdır .

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 578 KALSİYUM GLUKONAT

Eşanlamlılar: D-glukonik asitin kalsiyum tuzu.

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum di- D-Glukonat

Einecs: 206-075-8

Kimyasal formülü: C12H22 Ca014 (susuz)

C12H22 Ca014 . H2O (monohidrat)

Molekül ağırlığı: 430.38 (susuz)

448.39 (monohidrat)

Saflık: Susuz ve monohidrat bazda içeriği % 98.0’den az ve % 102’den fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz, beyaz kristal granüller veya toz, havada kararlıdır.

Belirleme:

A. Kalsiyum ve glukonat için pozitif test:

B. Çözünürlük: Suda çok çözünür. Etanolde çözünmez.

C . % 10’luk çözeltinin pH’sı: 6.0-8.0

Kurutma kaybı: %3’den fazla olmamalıdır (105 oC’de 16 saat) (Susuz).

%2’den fazla olmamalıdır (105 oC’de 16 saat) (Monohidrat).

İndirgen madde: D-glukoz cinsinden %1.0’den fazla olmamalıdır .

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 579 FERRÖZ GLUKONAT

Tanım:

Kimyasal adı: Ferröz di-D-glukonat dihidrat

Demir(II) di-glukonat dihidrat

Einecs: 206-076-3

Kimyasal formülü: C12H22FeO14.2H2O

Molekül ağırlığı: 482.17

Saflık: İçerik kurutulmuş bazda % 95’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Açık yeşilimsi-sarıdan sarımsı-griye toz ya da tanecikler. Yanmış şekerin bayıltıcı kokusuna sahip olabilir.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Hafif bir ısıtma ile suda çözünür. Pratik olarak etanolde çözünmez.

B. Ferröz iyonu için pozitif test:

C. Glukonik asit pozitifin fenilhidrazin türevinin oluşumu:

D.% 10’luk çözeltinin pH’sı: 4- 5.5 arasındadır.

Kurutma kaybı: % 10’dan fazla olmamalıdır (105 ºC, 16 saat).

Okzalik asit: Tesbit edilemez.

Demir (Fe III): % 2’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

İndirgen maddeler: Glukoz cinsinden % 0.5’den fazla olmamalıdır.

E 585 FERRÖZ LAKTAT

Eşanlamlıları: Demir(II) laktat

Demir(II) 2-hidroksi propanoat

Propanoik asit, 2-hidroksi-demir(2+) tuz (2:1)

Tanım:

Kimyasal adı: Ferröz 2- hidroksi propanoat

Einecs: 227-608-0

Kimyasal formülü: C6H10FeO6.xH2O (x = 2 veya 3)

Molekül ağırlığı: 270.02 (dihidrat)

288.03 (trihidrat)

Saflık: Kurutulmuş bazda içeriği % 96’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Karakteristik bir kokuya sahip, yeşilimsi-beyaz kristaller ya da açık yeşil toz.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda çözünür. Pratikte etanolde çözünemez.

B. Ferröz iyonu ve laktat için pozitif test:

C. % 2’lik çözeltinin pH’sı: 4 - 6 arasındadır.

Kurutma kaybı: % 18’den fazla olmamalıdır (100 ºC’de, ortalama 700 mm-Hg, vakum altında).

Demir (Fe III): % 0.6’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 620 GLUTAMİK ASİT

Eşanlamlılar: L-glutamik asit, L--aminoglutarik asit

Tanım:

Kimyasal adı: L-glutamik asit, L-2-amino-pentanedioik asit

Einecs: 200-293-7

Kimyasal formülü: C5H9NO4

Molekül ağırlığı: 147.13

Saflık: Susuz bazda içeriği, % 99’dan az, % 101.0’dan fazla olmamalıdır

Tanımlama: Beyaz kristaller ya da kristal şeklinde toz.

Belirleme

A. İnce tabaka kromatografisi ile glutamik asit için pozitif test:

B. Spesifik rotasyon[a]D 20: +31.5ove +32.2o arasındadır.

C. Doymuş çözeti pH’sı: 3.0 - 3.5.

Kurutma kaybı: % 0.2’den fazla olmamalıdır (80 o C’de 3 saat).

Sülfatlanmış kül: % 0.2’den fazla olmamalıdır

Klorür: % 0.2’den fazla olmamalıdır

Pirolidon karboksilik asit:% 0.2’den fazla olmamalıdır

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır

E 621 MONOSODYUM GLUTAMAT

Eşanlamlılar: Sodyum glutamat, MSG

Tanım:

Kimyasal adı: Monosodyum L-glutamat monohidrat

Einecs: 205-538-1

Kimyasal formülü: C5H8NaNO4.H2O

Molekül ağırlığı: 187.13

Saflık: Susuz bazda içeriği, % 99.0’dan az ve % 101.0’dan fazla olmamalıdır

Tanımlama: Beyaz, kokusuz kristaller veya kristal şeklinde toz

Belirleme:

A. Sodyum için pozitif test:

B. İnce tabaka kromatografisi ile glutamik asit için pozitif test

C. Spesifik rotasyon[a]D 20: +24.8o ve +25.3o arasındadır.

(2N HCl’de % 10’luk çözelti (susuz bazda), 200 mm tüp)

D. %2’lik çözelti pH’sı: 6.7 - 7.2.

Kurutma kaybı: % 0.5’den fazla olmamalıdır (98 o C’de 5 saat).

Klorür: % 0.2’den fazla olmamalıdır

Pirolidon karboksilik asit: % 0.2’den fazla olmamalıdır

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır

E 622 MONOPOTASYUM GLUTAMAT

Eşanlamlılar: Potasyum glutamat, MPG

Tanım:

Kimyasal adı: Monopotasyum L-glutamat monohidrat

Einecs: 243-094-0

Kimyasal formülü: C5H8KNO4.H2O

Molekül ağırlığı: 203.24

Saflık: Susuz bazda içeriği, % 99.0’dan az ve % 101.0’dan fazla olmamalıdır

Tanımlama: Beyaz, kokusuz kristaller veya kristal şeklinde toz

Belirleme:

A. Potasyum için pozitif test

B. İnce tabaka kromatografisi ile glutamik asit için pozitif test

C. Spesifik rotasyon[a ]D20:+22.5o ve +24.0o arasındadır.

(2N HCl’de %10’luk çözelti (susuz bazda), 200 mm tüp)

D. %2’lik çözelti pH’sı: 6.7 - 7.3 .

Kurutma kaybı: % 0.2’den fazla olmamalıdır (80 o C’de 5 saat)

Klorür: % 0.2’den fazla olmamalıdır

Pirolidon karboksilik asit:% 0.2’den fazla olmamalıdır

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır

E 623 KALSİYUM DİGLUTAMAT

Eşanlamlılar: Kalsiyum glutamat

Tanım:

Kimyasal adı: Monokalsiyum di-L-glutamat

Einecs: 242-905-5

Kimyasal formülü: C10H16CaN2O8. x H2O (x=0,1,2veya 4)

Molekül ağırlığı: 332.32 (susuz)

Saflık: Susuz bazda içeriği, % 98.0’dan az ve % 102.0’dan fazla olmamalıdır

Tanımlama: Beyaz, kokusuz kristaller veya kristal şeklinde toz.

Belirleme

A. Kalsiyum için pozitif test

B. İnce tabaka kromatografisi ile glutamik asit için pozitif test

C. Spesifik rotasyon[a ]D20:+27.4 ve +29.2 arasındadır.(kalsiyum diglutamat için x=4)

(2N HCl’de %10’luk çözelti (susuz bazda), 200 mm tüp)

Su: % 19.0’dan fazla olmamalıdır.(Kalsiyum diglutamat için x=4) (Karl Fisher)

Klorür: % 0.2’den fazla olmamalıdır

Pirolidon karboksilik asit: % 0.2’den fazla olmamalıdır

Kurşun: 2 mg/kg'dan fazla olmamalıdır

E 624 MONOAMONYUM GLUTAMAT

Eşanlamlılar: Amonyum glutamat

Tanım:

Kimyasal adı: Monoamonyum-L-glutamat monohidrat

Einecs: 231-447-1

Kimyasal formülü: C5H12N2O4. H2O

Molekül ağırlığı: 182.18

Saflık: Susuz bazda içeriği, % 99.0’dan az ve % 101.0’dan fazla olmamalıdır

Tanımlama: Beyaz, kokusuz kristaller veya kristal şeklinde toz

Belirleme

A. Amonyum için pozitif test

B. İnce tabaka kromatografisi ile glutamik asit için pozitif test

C. Spesifik rotasyon[a ]D20:+25..4o ve +26.4o arasındadır.

(2N HCl’de %10’luk çözelti (susuz bazda), 200 mm tüp)

D. % 5’lik çözelti pH’sı: 6.0 ve 7.0 arasındadır.

Kurutma kaybı: % 0.5’den fazla olmamalıdır (50 o C’de 4 saat)

Sülfatlanmış kül: % 0.1’den fazla olmamalıdır

Pirolidon karboksilik asit:% 0.2’den fazla olmamalıdır

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır

E 625 MAGNEZYUM DİGLUTAMAT

Eşanlamlları: Magnezyum glutamat

Tanım:

Kimyasal adı: Magnezyum di-L-glutamat tetrahidrat

Einecs: 242-413-0

Kimyasal formülü: C10H16MgN2O8. 4H2O

Molekül ağırlığı: 388.62

Saflık: Susuz bazda içeriği, % 95.0’dan az ve % 105.0’dan fazla olmamalıdır

Tanımlama: Kokusuz, beyaz veya beyaz dışı kristaller veya toz

Belirleme

A. Magnezyum için pozitif test

B.İnce tabaka kromatografisi ile glutamik asit için pozitif test

C. Spesifik rotasyon[a ]D20:+23..8o ve +24.4o arasındadır.

(2N HCl’de %10’luk çözelti (susuz bazda), 200 mm tüp)

D. % 10’luk çözelti pH’sı: 6.4 - 7.5.

Su: % 24.0’den fazla olmamalıdır. (Karl Fischer metodu).

Klorür: % 0.2’den fazla olmamalıdır

Pirolidon karboksilik asit: % 0.2’den fazla olmamalıdır

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır

E 626 GUANİLİK ASİT

Eşanlamları: Guanilik asit

Tanım:

Kimyasal adı: Guanosin-5’-monofosforik asit

Einecs: 201-598-8

Kimyasal formülü: C10H14N5O8P

Molekül ağırlığı: 363.22

Saflık: Susuz bazda içeriği, % 97.0’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Kokusuz, renksiz ya da beyaz kristaller veya beyaz kristal şeklinde toz .

Belirleme:

A. Riboz ve organik fosfat için pozitif test

B. % 0.25’lik çözelti pH’sı: 1.5 - 2.5.

C. Spektrofotometri: 20 mg/L’ lik bir çözeltinin 0.01N HCl’deki maksimum absorpsiyonu

256 nm’dedir.

Kurutma kaybı: % 1.5’den fazla olmamalıdır (120oC, 4 saat).

Diğer nükleotidler: İnce-tabaka kromatografisi ile tespit edilemez.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır

E 627 DİSODYUM GUANİLAT

Eşanlamları: Sodyum guanilat, sodyum 5’-guanilat

Tanım:

Kimyasal adı: Disodyum guanosin-5’- monofosfat

Einecs: 221-849-5

Kimyasal formülü: C10H12N5Na2O8P.x H2O (x=ca. 7)

Molekül ağırlığı: 407.19 (susuz)

Saflık: Susuz bazda içeriği, % 97.0’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Kokusuz, renksiz ya da beyaz kristaller veya beyaz kristal şeklinde toz.

Belirleme

A. Riboz, organik fosfat ve sodyum için pozitif test:

B. % 5’lik çözelti pH’sı: 7.0 - 8.5.

C. Spectrofotometri: 20 mg/L’ lik bir çözeltinin 0.01N HCl’deki maksimum absorpsiyonu

256 nm ‘dedir.

Kurutma kaybı: % 25’den fazla olmamalıdır (120 oC, 4 saat).

Diğer nükleotidler: İnce-tabaka kromatografisi ile tespit edilemez.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır

E 628 DİPOTASYUM GUANİLAT

Eşanlamları: Potasyum guanilat, potasyum 5’-guanilat

Tanım:

Kimyasal adı: Dipotasyum guanosin-5’- monofosfat

Einecs: 226-914-1

Kimyasal formülü: C10H12K2N5O8P

Molekül ağırlığı: 439.40

Saflık: Susuz bazda içeriği, % 97.0’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Kokusuz, renksiz ya da beyaz kristaller veya beyaz kristal şeklinde toz.

Belirleme:

A. Riboz, organik fosfat ve potasyum için pozitif test

B. % 5’lik çözelti pH’sı: 7.0 - 8.5.

C. Spektrofotometri: 20 mg/L’ lik bir çözeltinin 0.01N HCl’deki maksimum absorbsiyonu

256 nm’ dedir.

Kurutma kaybı: % 5’den fazla olmamalıdır (120 oC, 4 saat).

Diğer nükleotidler: İnce-tabaka kromatografisi ile tespit edilemez.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır

E 629 KALSİYUM GUANİLAT

Eşanlamları: Kalsiyum 5’-guanilat

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum guanosin-5’-monofosfat

Kimyasal formülü: C10H12CaN5O8P.nH2O

Molekül ağırlığı: 401.20 (susuz)

Saflık: Susuz bazda içeriği, % 97.0’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Kokusuz, beyaz ya da beyazdışı kristaller ya da toz.

Belirleme:

A. Riboz ve organik fosfat ve kalsiyum için pozitif test

B. % 0.05’lik çözelti pH’sı: 7.0 - 8.0.

C. Spektrofotometri: 20 mg/L’ lik bir çözeltinin 0.01N HCl’deki maksimum absorpsiyonu

256 nm’ dedir.

Kurutma kaybı: % 23.0’dan fazla olmamalıdır (120oC, 4 saat).

Diğer nükleotidler: İnce-tabaka kromatografisi ile tespit edilemez.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır

E 630 İNOSİNİK ASİT

Eşanlamları: 5’-inosinik asit

Tanım:

Kimyasal adı: İnosin-5’-monofosforik asit

Einecs: 205-045-1

Kimyasal formülü: C10H13N4O8P

Molekül ağırlığı: 348.21

Saflık: Susuz bazda içeriği, % 97.0’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Kokusuz, renksiz ya da beyaz kristaller veya toz.

Belirleme:

A. Riboz ve organik fosfat için pozitif test

B. % 5’lik çözelti pH’sı: 1.0 - 2.0.

C. Spektrofotometri: 20 mg/L’ lik bir çözeltinin 0.01N HCl’deki maksimum absorbsiyonu

250 nm’ dedir.

Kurutma kaybı: % 3.0’dan fazla olmamalıdır (120oC, 4 saat)

Diğer nükleotidler: İnce-tabaka kromatografisi ile tespit edilemez.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır

E 631 DİSODYUM İNOSİNAT

Eşanlamları: Sodyum inosinat, sodyum 5’-inosinat

Tanım:

Kimyasal adı: Disodyum inosin-5’-monofosfat

Einecs: 225-146-4

Kimyasal formülü: C10H11N4Na2O8P . H2O

Molekül ağırlığı: 392.17 (susuz)

Saflık: Susuz bazda içeriği, % 97.0’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Kokusuz, renksiz ya da beyaz kristaller ya da toz.

Belirleme:

A. Riboz ve organik fosfat ve sodyum için pozitif test

B. % 5’lik çözelti pH’sı: 7.0 - 8.5.

C. Spektrofotometri: 20 mg/L’ lik bir çözeltinin 0.01N HCl’deki maksimum absorbsiyonu

250 nm’ dedir.

Su: % 28.5’den fazla olmamalıdır.(Karl Fischer metodu).

Diğer nükleotidler: İnce-tabaka kromatografisi ile tespit edilemez.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır

E 632 DİPOTASYUM İNOSİNAT

Eşanlamları: Potasyum inosinat, potasyum 5’-inosinat

Tanım:

Kimyasal adı: Dipotasyum İnosin-5’-monofosfat

Einecs: 243-652-3

Kimyasal formülü: C10H11K2N4O8P

Molekül ağırlığı: 424,39

Saflık: Susuz bazda içeriği, % 97.0’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Kokusuz, renksiz ya da beyaz kristaller ya da toz.

Belirleme:

A. Riboz ve organik fosfat ve potasyum için pozitif test

B. % 5’lik çözelti pH’sı: 7.0 - 8.5.

C. Spektrofotometri: 20 mg/L’ lik bir çözeltinin 0.01N HCl’deki maksimum absorbsiyonu

250 nm’ dedir.

Su: % 10’dan fazla olmamalıdır.

Diğer nükleotidler: İnce-tabaka kromatografisi ile tespit edilemez.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır

E 633 KALSİYUM İNOSİNAT

Eşanlamları: Kalsiyum 5’-inosinat

Tanım:

Kimyasal adı: Kalsiyum İnosin-5’-monofosfat

Kimyasal formülü: C10H11CaN4O8P.nH2O

Molekül ağırlığı: 386.19 (susuz)

Saflık: Susuz bazda içeriği, % 97.0’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Kokusuz, renksiz ya da beyaz kristaller ya da toz.

Belirleme:

A. Riboz, organik fosfat ve kalsiyum için pozitif test

B. % 0.0 5’lik çözelti pH’sı: 7.0 - 8.5.

C. Spektrofotometri: 20 mg/L’ lik bir çözeltinin 0.01N HCl’deki maksimum absorpsiyonu

250 nm’ dedir.

Su: % 23.0’dan fazla olmamalıdır (Karl Fischer metodu).

Diğer nükleotidler: İnce-tabaka kromatografisi ile tespit edilemez.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır

E 634 KALSİYUM 5’-RİBONÜKLEOTİD

Kimyasal adı: Kalsiyum 5’-ribonükleotid, temel olarak kalsiyum inosin-5’-monofosfat ve kalsiyum guosin -5’-monofosfat’ın bir karışımıdır.

Kimyasal formülü: C10H11N4CaO8P. nH2 O y

C10H12N5 CaO8P. nH2 O

Saflık: Susuz bazda içeriği, her iki ana bileşen için % 97’den az ve her bir bileşen için

% 47’den az ve % 53’den fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Kokusuz, beyaz ya da beyaza yakın kristaller ya da toz.

Belirleme:

A. Riboz, organik fosfat ve sodyum için pozitif test

B. % 5’lik çözelti pH’sı: 7.0 - 8.5.

Su: % 26.0’dan fazla olmamalıdır (Karl Fischer metodu).

Diğer nükleotidler: İnce-tabaka kromatografisi ile tesbit edilemez.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır

E 640 GLİSİN ve GLİSİNİN SODYUM TUZU

Eşanlamlılar (gly): Aminoasetik asit, glikokol

(Na tuzu) Sodyum glisinat

Tanım:

Kimyasal adı (gly): Aminoasetik asit

(Na tuzu) Sodyum glisinat

Kimyasal formülü (gly): C2H5N02

(Na tuzu) C2H5N02 Na

Einecs (gly): 200-272-2

(Na tuzu) 227-842-3

Molekül ağırlığı (gly): 75.07

(Na tuzu) 98

Saflık: Susuz bazda içeriği % 98.5’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz kristaller veya kristal toz

Belirleme:

A.Amino asit (gly ve Na tuzu) için pozitif test:

B.Sodyum (Na tuzu) için pozitif test:

Kurutma kaybı (gly): % 0.2’den fazla olmamalıdır (105oC’de 3 saat).

(Na tuzu) % 0.2’den fazla olmamalıdır (105 oC’de 3 saat).

Yanma kalıntısı (gly): % 0.1’den fazla olmamalıdır.

(Na tuzu) % 0.1’den fazla olmamalıdır .

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 900 DİMETİL POLİSİLOKSAN

Eşanlamlılar: Polidimetil siloksan, silikon sıvısı, silikon yağı, dimetil silikon.

Tanım:

Dimetilpolisiloksan; formülü (CH3)2SiO olan tekrarlanan birimleri içeren ve formülü (CH3)3SiO olan trimetilsiloksi bitiş bloklayıcı birimlerle kararlı hale gelen tümüyle metillenmiş lineer siloksan polimerlerinin bir karışımıdır.

Kimyasal adı: Siloksanlar ve silikonlar, di-metil

Kimyasal formülü: (CH3)3 -Si-O[O-Si(CH3)2] n-O- Si(CH3)3

Saflık: Toplam silikon içeriği % 37.3’den az ve % 38.5’den fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Berrak, renksiz, visköz sıvı.

Belirleme

A.Özgül ağırlık

( 25 0/25 oC): 0.964-0.977

B. Refraktif indeks

[n]D25 : 1.400-1.405

C. Bileşiğin infrared spektrum özelliği:

Kurutma kaybı: % 0.5’den fazla olmamalıdır (150 oC’de 4 saat).

Vizkosite: 25 oC’de 1.00 . 10-4 m2s-1 az olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 901 BALMUMU

Eşanlamlılar: Beyaz mum, sarı mum

Tanım:

Sarı balmumu; bal arısı, Apis mellifera L. tarafından yapılan bal peteğinin duvarlarının sıcak su ile eritilmesi ve yabancı maddelerden arındırılması ile elde edilen mumdur.

Beyaz balmumu sarı balmumunun ağartılması ile elde edilir.

Einecs: 232-383-7 (balmumu)

Tanımlama: Sarımsı beyaz (beyaz form) veya sarımsıdan grimsi kahve rengine kadar (sarı form) parçalar veya ince taneli ve kristalleşmeyen kırıklı, hoş, bal gibi kokuya sahip plakalar.

Belirleme:

A. Erime aralığı: 62-65 oC

B. Özgül ağırlık: 0.96 civarındadır.

C. Çözünürlük: Suda çözünmez. Alkolde eser miktarda çözünür. Kloroform ve eterde çok çözünür.

Asit değeri: 17’den az ve 24’ten fazla olmamalıdır.

Sabunlaşma sayısı: 87-104

Peroksit sayısı: 5’den fazla olmamalıdır.

Gliserol ve diğer polioller: Gliserol cinsinden % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Keresin, parafinler ve

Bazı diğer mumlar: Yok.

Katı yağlar, Japon mumu, rozin ve sabunlar: Yok.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 902 KANDELLİLA MUMU

Tanım:

Kandellila mumu, kandellila bitkisi Euphorbia antisyphilitica’nın yapraklarından elde edilen saflaştırılmış bir mumdur.

Einecs: 232-347-0

Tanımlama: Sert, sarımsı kahve rengi, şeffaf olmayandan şeffafa kadar olan mum.

Belirleme

A. Özgül ağırlık: 0.983 civarındadır.

B. Erime aralığı: 68.5-72.5 oC

C. Çözünürlük: Suda çözünmez. Kloroform ve toluende çözünür.

Asit değeri: 12’den az ve 22’den fazla olmamalıdır.

Sabunlaşma sayısı: 43’den az ve 65’den fazla olmamalıdır.

Peroksit sayısı: 5’den fazla olmamalıdır.

Gliserol ve diğer polioller: Gliserol cinsinden % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Keresin, parafinler ve diğer mumlar: Yok.

Katı yağlar, Japon mumu, rozin ve sabunlar: Yok.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 903 KARNAUBA MUMU

Tanım:

Karnauba mumu, Brezilyalı Mart mum palmiyeleri Copernicia cereferia’nın yaprak tomurcukları ve yapraklarından elde edilen saflaştırılmış bir mumdur.

Einecs: 232-399-4

Tanımlama: Açık kahve renginden uçuk sarı renge kadar olan toz veya tabakalar ya da sert ve gevrek, reçineli kırıklı katı.

Belirleme:

A. Özgül ağırlık: 0.997 civarındadır.

B. Erime aralığı: 82-86 oC

C. Çözünürlük: Suda çözünmez. Kaynar etanolde kısmen çözünür. Kloroform ve dietil eterde çözünür.

Sülfatlandırılmış kül: % 0.25’ten fazla olmamalıdır.

Asit değeri: 2’den az ve 7’den fazla olmamalıdır.

Ester sayısı: 71’den az ve 88’den fazla olmamalıdır.

Sabunlaşmayan madde: % 50’den az ve % 55’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 904 ŞELLAK

Eşanlamlılar: Ağartılmış şellak, beyaz şellak

Tanım:

Şellak, Laccifer (Tachardia) lacca Kerr (Fam. Coccidae) böceğinin reçineli salgısı olan, saflaştırılmış ve ağartılmış lak dır.

Einecs: 232-549-9

Tanımlama: Ağartılmış şellak – Beyazdışında, amorf, granüler reçine

Mumdan arıtılmış ağartılmış şellak – Açık sarı, amorf, granüler reçine

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda çözünmez. Alkolde yavaş ama serbestçe çözünür. Asetonda az çözünür.

B. Asit değeri: 60-89

Kurutma kaybı: % 6’dan fazla olmamalıdır (40 oC’de silika jel üzerinde, 15 saat).

Rozin: Yok.

Mum: Ağartılmış şellak: % 5.5’den fazla olmamalıdır.

Mumdan arıtılmış ağartılmış şellak: % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 905 MİKROKRİSTALİZE ZAMK

Eşanlamları: Petrol zamkı

Tanım:

Mikrokristalize zamk, petrolden elde edilen, esas olarak dallanmış parafin olan, katı, doymuş hidrokarbonların rafine edilmiş bir karışımıdır.

Tanımlama: Beyazdan ambere kadar renkte, kokusuz zamk.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda çözünmez, etanolde çok az çözünür.

B. Refraktif index: nD 1001.434-1.448

Molekül ağırlığı: Ortalama 500’den az olmamalıdır.

100 oC’de Visközite: 1,1 . 10-5 m2s-1

Yanma kalıntısı: % 0.1’den fazla olmamalıdır

% 5’lik distilasyon noktasındaki karbon sayısı: 25’den az karbon sayısı ile moleküllerin % 5’den fazla olmamalıdır.

Renk: Testi geçer.

Sülfür: % 0.4’den fazla olmamalıdır

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır

Kurşun: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır

Polisiklik aromatik

Bileşikler: Dimetil sülfoksit ekstraksiyonu ile elde edilen polisiklik aromatik hidrokarbonlar, aşağıdaki ultraviole absorbans limitlerini karşılamaladır.

nm Birim cm yol uzunluğu başına maksimum absorbans

280-289 0.15

290-299 0.12

300-359 0.08

360-400 0.02

E 912 MONTAN ASİT ESTERLERİ

Tanım:

Montan asitlerinin, etilen glikol ile ve/veya 1,3-butanediol ile ve/veya gliserol ile ve/veya esterleridir.

Kimyasal adı: Montan asit esterleri

Tanımlama: Hemen hemen beyazdan sarımsıya kadar ince tabakalar, toz, granüller veya küçük topaklar.

Belirleme:

A. Dansite (20ºC): 0.98-1.05

B. Damlama noktası: 77 C’den fazla olmalıdır.

Asit değeri: 40’dan fazla olmamalıdır.

Gliserol: Gaz kromatografisi ile, % 1’den fazla olmamalıdır.

Diğer polioller: Gaz kromatografisi ile, % 1’den fazla olmamalıdır.

Diğer mum tipleri: Differansiyel izleme kalorimetresi ve/veya infrared spektroskopi ile, tespit edilemez

Arsenik: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Krom: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 914 OKSİTLENMİŞ POLİETİLEN MUM

Tanım:

Polietilenin hafif oksitlenmesinden elde edilen polar reaksiyon ürünleridir.

Kimyasal adı: Oksitlenmiş polietilen

Tanımlama: Hemen hemen beyaz ince tabakalar, toz, granül ya da küçük topaklar.

Belirleme:

A. Dansite (20 ºC): 0.92-1.05

B. Damlama noktası: 95ºC’den fazla olmalıdır.

Asit değeri: 70’den fazla olmamalıdır.

120 ºC’deki viskozite: 8.1 · 10-5 m2s-1

Diğer mum tipleri: Differansiyel izleme kalorimetresi ve/veya infrared spektroskopi ile, tespit edilemez.

Oksijen: % 9.5’den fazla olmamalıdır.

Krom: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 920 L-SİSTEİN

Tanım: L-sistein hidroklorür veya hidroklorür monohidrat. İnsan saçı, bu maddenin kaynağı olarak kullanılamaz.

Einecs: 200-157-7 (susuz)

Kimyasal formülü: C3H7NO2S.HCl.nH2O (n=0 veya 1)

Molekül ağırlığı: 157.62 (susuz)

Saflık: Susuz bazda, % 98’den az ve % 101.5’ten fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Beyaz toz veya renksiz kristaller.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda ve etanolde serbestçe çözünür.

B. Erime aralığı: Susuz form 175oC’de erir.

C. Spesifik rotasyon: [α]20D: +5.0º ve +8.0º arasında veya

[α]25D: +4.9º ve 7.9º arasındadır.

Kurutma kaybı: % 8-% 12

Susuz formda, % 2’den fazla olmamalıdır.

Yanmadaki kalıntı: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Amonyum-iyonu: 200 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1.5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 927b KARBAMİT

Eşanlamlılar: Üre

Tanım:

Einecs: 200-315-5

Kimyasal formülü: CH4N2O

Molekül ağırlığı: 44

Saflık: % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz, yanmaz gaz, tatlımsı kokulu.

Su: % 0.05’ten fazla olmamalıdır.

Karbon monoksit: 30 μL/L’den fazla olmamalıdır.

Nitrojen dioksit ve nitrojen oksit: 10 μL/L’den fazla olmamalıdır.

E 948 OKSİJEN

Tanım:

Kimyasal adı: Oksijen

Einecs: 231-956-9

Kimyasal formülü: O2

Molekül ağırlığı: 32

Saflık: % 99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz, kokusuz, yanmaz gaz.

Su: % 0.05’den fazla olmamalıdır.

Karbon monoksit: 30 μL/L’den fazla olmamalıdır.

Metan ve metan cinsinden hesaplanmış diğer hidrokarbonlar: 100 μL/L’den fazla olmamalıdır.

E 950 ASESULFAM K

Bu katkı maddesi için saflık kriteri, “Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği”nde bu gıda katkı maddesi için oluşturulanla aynıdır.

E 951 ASPARTAM

Bu katkı maddesi için saflık kriteri, “Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği”nde bu gıda katkı maddesi için oluşturulanla aynıdır.

E 953 İZOMALT

Bu katkı maddesi için saflık kriteri, “Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği”nde bu gıda katkı maddesi için oluşturulanla aynıdır.

E 957 THAUMATİN

Bu katkı maddesi için saflık kriteri, “Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği”nde bu gıda katkı maddesi için oluşturulanla aynıdır.

E 959 NEOHESPERİDİN DİHİDROKALKON

Bu katkı maddesi için saflık kriteri, “Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği”nde bu gıda katkı maddesi için oluşturulanla aynıdır.

E 965(i) MALTİTOL

Bu katkı maddesi için saflık kriteri, “Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği”nde bu gıda katkı maddesi için oluşturulanla aynıdır.

E 965(ii) MALTİTOL ŞURUBU

Bu katkı maddesi için saflık kriteri, “Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği”nde bu gıda katkı maddesi için oluşturulanla aynıdır.

E 966 LAKTİTOL

Bu katkı maddesi için saflık kriteri, “Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği”nde bu gıda katkı maddesi için oluşturulanla aynıdır.

E 967 KSİLİTOL

Bu katkı maddesi için saflık kriteri, “Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği”nde bu gıda katkı maddesi için oluşturulanla aynıdır.

E 999 KUILLAIA EKSTRAKTI

Eşanlamlılar: Sabun kabuğu ekstraktı, Kuillai kabuk ekstraktı, Panama kabuk ekstraktı, Kuillai ekstraktı, Murillo kabuk ekstraktı, Çin kabuk ekstraktı.

Tanım:

Kuillaia ekstraktı, Quillai saponaria Molina ya da diğer Quillaia türlerinin, Rosaceae ailesinden ağaçların sulu ekstraksiyonundan elde edilir. Kuillaik asitin glikositlerini içeren çok sayıda triterpenoid saponinlerini içerir. Tanin, kalsiyum oksalat ve diğer küçük bileşiklerle birlikte glikoz, galaktoz, arabinoz, ksiloz ve ramnoz da dahil olmak üzere bazı şekerler de mevcuttur.

Tanımlama: Toz halindeki kuillaia ekstraktı, hafif bir pembe renge sahip açık kahve rengidir. Sulu çözelti olarak da bulunur.

Belirleme:

A. % 2.5’lik çözeltinin pH’sı: 4.5 – 5.5

Su: Sadece toz formunda % 6’dan fazla olmamalıdır (Karl Fischer metodu).

Arsenik: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 1103 İNVERTAZ

Tanım:

İnvertaz, Saccharomyces cerevisiae’den üretilir.

Sistematik adı: β-D-Fruktofuranosid fruktohidrolaz

Enzim Komisyon No: EC 3.2.1.26

Einecs: 232-615-7

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’'dan fazla olmamalıdır.

Kadmiyum: 0.5 mg/kg’'dan fazla olmamalıdır.

Toplam bakteriyel sayısı: 50 000/g’dan fazla olmamalıdır.

Salmonella spp: 25 g’lık test ile yok.

Koliformlar: 30/g’dan fazla olmamalıdır.

E. coli: 25 g’lık test ile yok.

E 1105 LİZOZİM

Eşanlamlıları: Lizozim hidroklorid

Muramidaz

Tanım:

Lisozim, tavuk yumurtalarının beyazından elde edilen, 129 aminoasit içeren lineer bir polipeptidtir. Bakteri türlerinde özellikle gram pozitif organizmaların dış membranlarında N-asetilmuramik asit ve N-asetilglukosamin arasında ki b -1,4 bağlarının hidroliz edebilecek enzimatik aktiviteye sahiptir. Genellikle hidroklorid olarak elde edilir.

Kimyasal adı: Enzim Komisyon (EC) No:3.2.1.17

Einecs: 232-620-4

Molekül ağırlığı: Yaklaşık 14000.

Saflık: Susuz bazda içeriği 950 mg/g’dan daha az olmamalıdır.

Tanımlama: Hafif tatlı bir tada sahip, beyaz, kokusuz toz.

Belirleme:

A. İzoelektrik noktası 10,7

B. % 2’lik sulu çözeltinin pH’sı 3.0- 3.6 arasında olmalıdır.

C. Sulu çözeltide (25 mg/100 mL) absorbans 281 nm’de maksimum ve 252 nm’de minimumdur.

Su içeriği: % 6.0’dan fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi) (yalnızca toz formu).

Yakma kalıntısı: % 1.5’den fazla olmamalıdır.

Azot: % 16.8’den az, % 17.8’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Mikrobiyolojik kriterler:

Toplam bakteri sayımı: 5x104 kol/g’dan fazla olmamalıdır.

Salmonella: 25 g’da bulunmamalıdır.

Staphylococcus aureus: 1 g’da bulunmamalıdır.

Escherichia coli: 1 g’da bulunmamalıdır.

E 1200 POLİDEKSTROZ

Eşanlamlılar: Modifiye polidekstrozlar

Tanım:

Polimerlere mono veya diester bağları ile bağlanmış olan sitrik asit veya fosforik asit kalıntıları ile ve bazı sorbitol bitiş-grupları ile rastgele bağlanmış olan glikoz polimerleridir. İngrediyenlerin eritilmesi ve yoğunlaştırılmasıyla elde edilirler ve yaklaşık olarak 90 kısım D-glikoz, 10 kısım sorbitol ve 1 kısım sitrik asit veya 0.1 kısım fosforik asitten oluşurlar. Polimerlerde, 1,6-glikosidik bağlantısı hakimdir, fakat diğer bağlanmalar da mevcuttur. Ürünler, küçük miktarda serbest glikoz, sorbitol, levoglikosan (1,6-anhidro-D-glikoz) ve sitrik asit içerir ve herhangi bir gıda sınıfı baz ile nötralize edilebilir ve/veya daha ileri saflaştırmalar için ağartılabilir ve deiyonize edilebilir. Ürünler, ayrıca, kalıntı glikozların azaltılması için, Raney nikel katalizörü ile kısmen hidrojenize edilebilir. Polidekstroz-N nötralize edilmiş polidekstrozdur.

Saflık: Külsüz ve susuz bazda, %90’dan az polimer içermemelidir.

Tanımlama: Beyazdan açık ten-renginekadar olan katı. Polidekstrozlar, az renkli çözeltiye berraklık, renksizlik vermek için suda çözünürler.

Belirleme

A. Şeker ve indirgen şeker için pozitif testler:

B. %10’luk çözeltinin pH’sı: Polidekstroz için 2.5-7.0

Polidekstroz-N için 5.0-6.0

Su: % 4’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer metodu).

Sülfatlandırılmış kül: Polidekstroz için % 0.3’den fazla olmamalıdır.

Polidekstroz-N için % 2’den fazla olmamalıdır.

Nikel: Hidrojenize edilmiş polidekstrozlar için 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

1.6-Anhidro-D-glikoz: Külsüz ve kuru bazda, % 4.0’den fazla olmamalıdır.

Glikoz ve sorbitol: Külsüz ve kuru bazda birleştirilmiş olarak, % 6.0’dan fazla olmamalıdır; glikoz ve sorbitol ayrı ayrı belirlenir.

Molekül ağırlığı sınırı: 22.000’den fazla molekül ağırlığına sahip polimerler için negatif test.

5-Hidrosimetilfurfural: Polidekstroz için % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Polidekstroz-N için % 0.05’den fazla olmamalıdır.

Kurşun: 0.5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 1404 OKSİTLENMİŞ NİŞASTA

Tanım:

Oksitlenmiş nişasta, sodyum hipoklorür ile işlem görmüş nişastadır.

Tanımlama: Beyaz veya beyaza yakın toz veya granül, veya önceden jelatinize edilmişse, ince tabakalar, amorf toz veya kalın tanecikler.

Belirleme:

A. Önceden jelatinize edilmemişse: mikroskobik gözlemle

B. İyot boyaması pozitif (Koyu maviden açık kırmızı renge).

(Kurutma kaybı için hariç tüm değerler susuz bazda ifade edilmiştir.)

Kurutma kaybı: Tahıl nişastası için % 15’den fazla olmamalıdır.

Patates nişastası için % 21’den fazla olmamalıdır.

Diğer nişastalar için % 18’den fazla olmamalıdır.

Karboksil grupları: % 1.1’den fazla olmamalıdır.

Sülfür dioksit: Modifiye tahıl nişastaları için 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Diğer modifiye nişastalar için, aksi belirtilmemişse, 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 0.1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 1410 MONONİŞASTA FOSFAT

Tanım:

Mononişasta fosfat, ortofosforik asit veya sodyum ya da potasyum ortofosfat ya da sodyum tripolifosfat ile esterlenmiş nişastadır.

Tanımlama: Beyaz ya da beyaza yakın toz veya granül, ya da önceden jelatinize edilmişse, ince tabakalar, amorf toz veya kalın tanecikler.

Belirleme:

A. Önceden jelatinize edilmemişse: mikroskobik gözlemle

B. İyot boyaması pozitif (Koyu maviden açık kırmızı renge).

(Kurutma kaybı için hariç tüm değerler susuz bazda ifade edilmiştir.)

Kurutma kaybı: Tahıl nişastası için % 15.0’den fazla olmamalıdır.

Patates nişastası için % 21.0’den fazla olmamalıdır.

Diğer nişastalar için % 18.0’den fazla olmamalıdır.

Kalıntı fosfat: Buğday veya patates nişastaları için, P cinsinden % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Diğer nişastalar için, P cinsinden % 0.4’den fazla olmamalıdır.

Sülfür dioksit: Modifiye tahıl nişastaları için 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Diğer modifiye nişastalar için, aksi belirtilmemişse, 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 0.1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 1412 DİNİŞASTA FOSFAT

Tanım:

Dinişasta fosfat, sodyum trimetafosfat veya fosfor oksiklorür ile çapraz-bağlı nişastadır.

Tanımlama: Beyaz veya beyaza yakın toz veya granül, ya da önceden jelatinize edilmişse, ince tabakalar, amorf toz veya kalın tanecikler.

Belirleme:

A. Önceden jelatinize edilmemişse: mikroskobik gözlemle

B. İyot boyaması pozitif (Koyu maviden açık kırmızı renge).

(Kurutma kaybı için hariç tüm değerler susuz bazda ifade edilmiştir.)

Kurutma kaybı: Tahıl nişastası için % 15.0’den fazla olmamalıdır.

Patates nişastası için % 21.0’den fazla olmamalıdır.

Diğer nişastalar için % 18.0’den fazla olmamalıdır.

Kalıntı fosfat: Buğday veya patates nişastaları için, P cinsinden % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Diğernişastalar için, P cinsinden % 0.4’den fazla olmamalıdır.

Sülfür dioksit: Modifiye tahıl nişastaları için 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Diğer modifiye nişastalar için, aksi belirtilmemişse, 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 0.1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 1413 FOSFATLANMIŞ DİNİŞASTA FOSFAT

Tanım:

Fosfatlanmış dinişasta fosfat, mononişasta fosfat ve dinişasta fosfat için açıklanan işlemlerin bir kombinasyonunun uygulandığı nişastadır.

Tanımlama: Beyaz veya beyaza yakın toz veya granül, ya da önceden jelatinize edilmişse, ince tabakalar, amorf toz veya kalın tanecikler.

Belirleme:

A. Önceden jelatinize edilmemişse: mikroskobik gözlemle

B. İyot boyaması pozitif (Koyu maviden açık kırmızı renge).

(Kurutma kaybı için hariç tüm değerler susuz bazda ifade edilmiştir.)

Kurutma kaybı: Tahıl nişastası için % 15.0’den fazla olmamalıdır.

Patates nişastası için % 21.0’den fazla olmamalıdır.

Diğer nişastalar için % 18.0’den fazla olmamalıdır.

Kalıntı fosfat: Buğday veya patates nişastaları için, P cinsinden % 0.5’den fazla olmamalıdır.

Diğer nişastalar için, P cinsinden % 0.4’den fazla olmamalıdır.

Sülfür dioksit: Modifiye tahıl nişastaları için 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Diğer modifiye nişastalar için, aksi belirtilmemişse, 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 0.1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 1414 ASETİLLENMİŞ DİNİŞASTA FOSFAT

Tanım:

Asetillenmiş dinişasta fosfat, sodyum trimetafosfat veya fosfor oksiklorür ile çapraz-bağlı ve asetik anhidrit ya da vinil asetat ile esterlenmiş nişastadır.

Tanımlama: Beyaz veya beyaza yakın toz veya granül, ya da önceden jelatinize edilmişse, ince tabakalar, amorf toz veya kalın tanecikler.

Belirleme:

A. Önceden jelatinize edilmemişse: mikroskobik gözlemle

B. İyot boyaması pozitif (Koyu maviden açık kırmızı renge).

(Kurutma kaybı için hariç tüm değerler susuz bazda ifade edilmiştir.)

Kurutma kaybı: Tahıl nişastası için %15.0’den fazla olmamalıdır.

Patates nişastası için %21.0’den fazla olmamalıdır.

Diğer nişastalar için %18.0’den fazla olmamalıdır.

Asetil grupları: % 2.5’den fazla olmamalıdır.

Kalıntı fosfat: Buğday veya patates nişastaları için, P cinsinden % 0.14’den fazla olmamalıdır.

Diğer nişastalar için, P cinsinden % 0.04’den fazla olmamalıdır.

Vinil asetat: 0.1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Sülfür dioksit: Modifiye tahıl nişastaları için 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Diğer modifiye nişastalar için, aksi belirtilmemişse, 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 0.1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 1420 ASETİLLENMİŞ NİŞASTA

Eşanlamlılar: Nişasta asetat

Tanım:

Asetillenmiş nişasta, asetik anhidrit veya vinil asetat ile esterlenmiş nişastadır.

Tanımlama: Beyaz veya beyaza yakın toz veya granül, ya da önceden jelatinize edilmişse, ince tabakalar, amorf toz veya kalın tanecikler.

Belirleme:

A. Önceden jelatinize edilmemişse: mikroskobik gözlemle

B. İyot boyaması pozitif (Koyu maviden açık kırmızı renge).

(Kurutma kaybı için hariç tüm değerler susuz bazda ifade edilmiştir.)

Kurutma kaybı: Tahıl nişastası için %15.0’den fazla olmamalıdır.

Patates nişastası için %21.0’den fazla olmamalıdır.

Diğer nişastalar için %18.0’den fazla olmamalıdır.

Asetil grupları: % 2.5’den fazla olmamalıdır.

Vinil asetat: 0.1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Sülfür dioksit: Modifiye tahıl nişastaları için 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Diğer modifiye nişastalar için, aksi belirtilmemişse, 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 0.1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 1422 ASETİLLENMİŞ DİNİŞASTA ADİPAT

Tanım:

Asetillenmiş dinişasta adipat, adipik anhidrit ile çapraz-bağlı ve asetik anhidrit ile esterlenmiş nişastadır.

Tanımlama: Beyaz veya beyaza yakın toz veya granül, ya da önceden jelatinize edilmişse, ince tabakalar, amorf toz veya kalın tanecikler.

Belirleme:

A. Önceden jelatinize edilmemişse: mikroskobik gözlemle

B. İyot boyaması pozitif (Koyu maviden açık kırmızı renge).

(Kurutma kaybı için hariç tüm değerler susuz bazda ifade edilmiştir.)

Kurutma kaybı: Tahıl nişastası için % 15.0’den fazla olmamalıdır.

Patates nişastası için % 21.0’den fazla olmamalıdır.

Diğer nişastalar için % 18.0’den fazla olmamalıdır.

Asetil grupları: % 2.5’den fazla olmamalıdır.

Adipat grupları: % 0.135’den fazla olmamalıdır.

Sülfür dioksit: Modifiye tahıl nişastaları için 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Diğer modifiye nişastalar için, aksi belirtilmemişse, 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 0.1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 1440 HİDROKSİPROPİL NİŞASTA

Tanım:

Hidroksipropil nişasta, propilen oksit ile eterlenmiş nişastadır.

Tanımlama: Beyaz veya beyaza yakın toz veya granül, ya da önceden jelatinize edilmişse, ince tabakalar, amorf toz veya kalın tanecikler.

Belirleme:

A. Önceden jelatinize edilmemişse: mikroskobik gözlemle

B. İyot boyaması pozitif (Koyu maviden açık kırmızı renge).

(Kurutma kaybı için hariç tüm değerler susuz bazda ifade edilmiştir.)

Kurutma kaybı: Tahıl nişastası için % 15’den fazla olmamalıdır.

Patates nişastası için % 21’den fazla olmamalıdır.

Diğer nişastalar için % 18’den fazla olmamalıdır.

Hidroksipropil grupları: % 7’den fazla olmamalıdır.

Propilen klorohidrin: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Sülfür dioksit: Değiştirilmiş tahıl nişastaları için 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Diğer değiştirilmiş nişastalar için, aksi belirtilmemişse, 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 0.1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 1442 HİDROKSİPROPİL DİNİŞASTA FOSFAT

Tanım:

Hidroksipropil dinişasta fosfat, sodyum trimetafosfat veya fosfor oksiklorür ile çapraz-bağlı ve propilen oksit ile eterife edilmiş nişastadır.

Tanımlama: Beyaz veya beyaza yakın toz veya granül, ya da önceden jelatinize edilmişse, ince tabakalar, amorf toz veya kalın tanecikler.

Belirleme

A. Önceden jelatinize edilmemişse: mikroskobik gözlemle

B. İyot boyaması pozitif (Koyu maviden açık kırmızı renge).

(Kurutma kaybı için hariç tüm değerler susuz bazda ifade edilmiştir.)

Kurutma kaybı: Tahıl nişastası için % 15.0’den fazla olmamalıdır.

Patates nişastası için % 21.0’den fazla olmamalıdır.

Diğer nişastalar için % 18.0’den fazla olmamalıdır.

Hidroksipropil grupları: % 7.0’den fazla olmamalıdır.

Fosfat kalıntıları: Buğday veya patates nişastaları için, P cinsinden % 0.14’den fazla olmamalıdır.

Diğer nişastalar için, P cinsinden %0.04’den fazla olmamalıdır.

Propilen klorohidrin: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Sülfür dioksit: Değiştirilmiş tahıl nişastaları için 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Diğer değiştirilmiş nişastalar için, aksi belirtilmemişse, 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 0.1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 1450 NİŞASTA SODYUM OKTENİL SUSSİNAT

Eşanlamlılar: SSOS

Tanım:

Nişasta sodyum oktenil sussinat, oktenilsussinik anhidrit ile esterlenmiş nişastadır.

Tanımlama: Beyaz veya beyaza yakın toz veya granül, ya da önceden jelatinize edilmişse, ince tabakalar, amorf toz veya kalın tanecikler.

Belirleme:

A. Önceden jelatinize edilmemişse: mikroskobik gözlemle

B. İyot boyaması pozitif (Koyu maviden açık kırmızı renge).

(Kurutma kaybı için hariç tüm değerler susuz bazda ifade edilmiştir.)

Kurutma kaybı: Tahıl nişastası için % 15’den fazla olmamalıdır.

Patates nişastası için % 21’den fazla olmamalıdır.

Diğer nişastalar için % 18’den fazla olmamalıdır.

Oktenilsussinil grupları: % 3’den fazla olmamalıdır.

Kalıntı Ostenilsuksinik

asit: % 0.3’den fazla olmamalıdır.

Sülfür dioksit: Değiştirilmiş tahıl nişastaları için 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Diğer değiştirilmiş nişastalar için, aksi belirtilmemişse, 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 0.1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

E 1451 ASETİLLENMİŞ OKSİTLENMİŞ NİŞASTA

Tanım:

Asetillenmiş oksitde nişasta, sodyum hipoklorür ile muameleyi takiben, asetik anhidrit ile esterlenmiş nişastadır.

Tanımlama: Beyaz veya beyaza yakın toz veya granül, ya da önceden jelatinize edilmişse, ince tabakalar, amorf toz veya kalın tanecikler.

Belirleme:

A. Önceden jelatinize edilmemişse: mikroskobik gözlemle

B. İyot boyaması pozitif (Koyu maviden açık kırmızı renge).

(Kurutma kaybı için hariç tüm değerler susuz bazda ifade edilmiştir.)

Kurutma kaybı: Tahıl nişastası için %15.0’den fazla olmamalıdır.

Patates nişastası için %21.0’den fazla olmamalıdır.

Diğer nişastalar için %18.0’den fazla olmamalıdır.

Karbosil grupları: %1.3’ten fazla olmamalıdır.

Asetil grupları: %2.5’ten fazla olmamalıdır.

Sülfür dioksit: Değiştirilmiş tahıl nişastaları için 50 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Diğer değiştirilmiş nişastalar için, aksi belirtilmemişse, 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 2 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 0.1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 1505 TRİETİL SİTRAT

Eşanlamlılar: Etil sitrat

Tanım:

Kimyasal adı: Trietil-2-hidroksipropan-1,2,3-trikarbosilat

Einecs: 201-070-7

Kimyasal formülü: C12H20O7

Molekül ağırlığı: 276.29

Saflık: %99’dan az olmamalıdır.

Tanımlama: Kokusuz, pratikte renksiz, yağlı sıvı.

Belirleme

A. Özgül ağırlık: d2525: 1.135-1.139

B. Refraktif indeks: [n]D20: 1.439-1.441

Su: % 0.25’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Asidite: Sitrik asit cinsinden, %0.02’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 1518 GLİSERİL TRİASETAT

Eşanlamlılar: Triasetin

Tanım:

Kimyasal adı: Gliseril triasetat

Einecs: 203-051-9

Kimyasal formülü: C9H14O6

Molekül ağırlığı: 218.21

Saflık: % 98’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Renksiz, hafif yağlı kokuya sahip, yağlı sıvı.

Belirleme

A. Asetat ve gliserol için pozitif testler :

B. Refraktif indeks: 25 ºC’de 1.429-1.431

C. Özgül ağırlık( 250/25oC): 1.154-1.158

D. Kaynama aralığı: 258-270 ºC

Su: % 0.2’den fazla olmamalıdır (Karl Fischer yöntemi).

Sülfatlandırılmış kül: Sitrik asit cinsinden, %0.02’den fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

E 1520 PROPAN-1,2-DİOL

Eşanlamlılar: Propilen glikol

Tanım:

Kimyasal adı: 1,2-dihidroksipropan

Einecs: 200-338-0

Kimyasal formülü: C3H8O2

Molekül ağırlığı: 76.10

Saflık: Susuz bazda, % 99.5’den az olmamalıdır.

Tanımlama: Şeffaf, renksiz, higroskopik, viskoz sıvı.

Belirleme

A. Çözünürlük: Su, etanol ve asetonda çözünür.

B. Özgül ağırlık: d2020: 1.035-1.040

C. Refraktif indeks: [n]D20: 1.431-1.433

Distilasyon aralığı: % 99 hacim/hacim, 185-189 ºC arasında distile olur.

Sülfatlandırılmış kül: %0.07’den fazla olmamalıdır.

Su: %1’den fazla olmamalıdır. (Karl Fischer yöntemi)

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

POLİETİLENGLİKOL 6000

Eşanlamlılar: PEG 6000, Macrogol 6000, Polietilen glikol 6000

Tanım:

Genel formülü H-(OCH2-CH)-OH ve ortalama molekül ağırlığı yaklaşık 6000 olan polimerlerin karışımıdır.

Kimyasal formülü: (C2H4O)nH2O (n: molekül ağırlığı 6000 olan etilen oksit birimlerinin sayısı, yaklaşık 140)

Molekül ağırlığı: 5600-7000

Saflık: %90’dan az ve %110’dan fazla olmamalıdır.

Tanımlama: Mumsu veya protein benzeri görünüşte, beyaz veya hafif beyaz renkte katı.

Belirleme:

A. Çözünürlük: Suda ve metilen klorürde çok iyi çözünür. Pratikte alkol, eter, katı yağ içeren sıvı yağlar ve mineral yağlarda çözünmez.

B. Erime aralığı: 53-51o C

Viskozite: 20o C’de 0.220-0275 kg/m.s

Hidroksil değeri: 16-22 arasındadır.

Sülfatlandırılmış kül: % 0.2’den fazla olmamalıdır.

Etilen oksit: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Resmi Gazete Tarih-Sayı: 6.04.2005-25778

 

Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2005/16)

MADDE 1 – 10/04/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi- Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği’nin (Tebliğ No: 2002/28) “Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri” başlıklı 1 nolu Ekinin “E 300 ASKORBİK ASİT” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ E 300 ASKORBİK ASİT

Tanım:

Kimyasal adı: L-askorbik asit

Askorbik asit

2,3-Didehidro-L-treo-hekzono-1,4-lakton

3-Keto-L-gulofuranolakton

Einecs: 200-066-2

Kimyasal formülü: C6H8O6

Molekül ağırlığı: 176.13

Saflık: Askorbik asit, sülfürik asit üzerinde vakumlu desikatörde 24 saat kurutulduktan sonra, % 99’dan daha az C6H8O6içermemelidir.

Tanımlama: Beyaz- açık sarı, kokusuz katı kristal.

Belirleme:

A. Erime aralığı: Bozulma ile 189 oC ve 193 oC arasında olmalıdır.

B.Askorbik asit için pozitif testler:

Kurutma kaybı: Sülfürik asit üzerinde vakumlu desikatörde 24 saat kurutulduktan sonra, % 0.4’den fazla olmamalıdır.

Sülfatlandırılmış kül: % 0.1’den fazla olmamalıdır.

Spesifik rotasyon: [a] = (+ 20.5)- (+ 21.5o) arasında olmalıdır (% 10’luk, ağırlık/ hacim, sulu çözelti).

% 2’lik sulu çözeltinin

pH’sı: 2.4 – 2.8 olmalıdır.

Arsenik: 3 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Kurşun: 5 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Cıva: 1 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Ağır metaller

(Pb cinsinden): 10 mg/kg’dan fazla olmamalıdır. ”

Yürürlük

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


Ideative Danışmanlık