96/10

SİYAH ÇAY TEBLİĞİ

Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete :13.12.1996-22846

Tebliğ No : 96/10

Siyah Çay Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete :15.12.1997-23211

Siyah Çay Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete :26.07.2003-25180

 

1. Resmi Gazete’de yayımlanarak, Mecburi Uygulamaya konulan “TÜRK GIDA KODEKSİ Siyah Çay” yayımı tarihinden üretim ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

2. TÜRK GIDA KODEKSİ - Siyah Çay kapsamına giren malı üreten ve satanların bu hükümlere uymaları gerekmektedir.

3. Bu bölüme ait hükümler, 4128 sayılı Kanun ve 560 ve 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bakanlığımızca uygulanacaktır.

4. TS 4600 “Siyah Çay Standardı” Mecburi Uygulamadan kaldırılmıştır.

1. Kapsam

Bu bölüm siyah çay tanımını ve özelliklerini kapsar. Kafeini alınmış siyah çay, poşet siyah çay ve aroma verici maddeler katılmış siyah çayı kapsamaz.

2. Tanımlar

2.1. Siyah Çay:

Siyah çay,Camellia sinensis (Lınnaeus) 0.Kuntze türünün farklı varyetelerinin yaş çay yaprağı

(ikibuçuk yaprak), tomurcuk ve bunlara bitişik taze sap kısımlarının uygun yöntemlerle işlenmesiyle elde edilen üründür.

2.2. Yabancı Madde:

Yabancı Madde, çay dışındaki bütün maddelerdir.

3. Özellikleri

3.1. Duyu Özellikleri:

Siyah çay kendine has görünüş, renk ve kokuda olmalı..., yabancı koku ihtiva etmemelidir. Gözle görülebilen yabancı madde bulunmamalıdır.

3.2. Fiziksel ve kimyasal Özellikleri:

Siyah çayın fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 1’e uygun olmalıdır.

3.3. Diğer Özellikler:

3.3.1 Siyah çayın; katkı maddesi, bulaşan, pestisit rezidü limitleri, hijyen, ambalajlama etiketleme, taşıma ve depolama kuralları ile numune alma ve analiz metotlarına İlişkin Hükümler Türk Gıda Kodeksinin ilgili bölümlerine uygun olmalıdır.

3.3.2. Ambalaj büyüklüğü; ambalaj içindeki çayın net miktarına göre; 50 g.,100 g., 125g,. 200 g., 250 g., 400 g., 500 g., 800 g.,1 kg. olmalıdır.ÇİZELGE :1

Siyah Çayın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri:

Özellikler Değerler
Toplam Toz Çay Miktarı (m/m) % En çok 14
Okside Olmamış Parça (m/m)% En çok 8
(Değişiklik: 13 Aralık 1996 tarih ve 22846 sayılı Resmi Gazete) Toplam Kül (Kuru Maddede), (m/m)% En az 4- En az 8
Su Ekstraktı (Kuru Maddede), (m/m) % En az 29
Ham Selüloz (Kuru Maddede) (m/m) % En çok 16,5
(Değişiklik: 13 Aralık 1996 tarih ve 22846 sayılı Resmi Gazete) Suda Çözünen Külde Alkalilik (KOH cinsinden) % En az 1,5-En çok 3
% 10’luk Hidroklorik Asitte Çözünmeyen kül (Kuru maddede) (m/m) % En çok 1
Kafein (Kuru maddede) (m/m) % En az 1,5
Suda Çözünen Kül (Toplam küle göre) (m/m) % En az 45


Resmi Gazete: 15.12.1997-23211

 

Siyah Çay Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Tebliğ No: 97/11

Madde 1- 13 Aralık 1996 tarih ve 22846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TÜRK GIDA KODEKSİ - Siyah Çay’a ait Çizelge-1’de Toplam Kül ve suda Çözünen Külde Alkalilik değeri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Çizelge –1

- Toplam Kül (Kuru Maddede), (m/m) % en az 4, en çok 8

- Suda Çözünen Külde Alkalilik (KOH cinsinden ) % en az 1,5, en çok 3.

Madde 2- Bu tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.Resmi Gazete: 26.07.2003-25180

 

Siyah Çay Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2003/24)

Madde 1- 13/12/1996 tarihli ve 22846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 96-10 Tebliğ No’lu “Türk Gıda Kodeksi-Siyah Çay Tebliği”nin 3.3.2 büyüklüğü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Ambalaj büyüklüğü; ambalajlı olarak tüketiciye sunulan çayın net miktarına göre; 50g, 100g, 125g, 200g, 250g, 400g, 500g, 800g, 1kg, 3kg, 5kg şeklinde olmalıdır.”

Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

 


Ideative Danışmanlık