2008/11

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KURŞUN, KADMİYUM, CİVA, İNORGANİK KALAY, 3-MONOKLOROPROPAN 1,2-DİOL VE BENZOPİREN SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ

(Tebliğ No: 2008/11)
 
Yayınlandığı Resmi Gazete: 15 Mart 2008 CUMARTESİ - 26817

 
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, gıda maddelerinde bulunan kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, 3-MCPD ve benzopiren seviyelerinin resmi kontrolü için gıda maddelerinden numune alma, numune hazırlama ve analiz metodu kriterlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, gıda maddelerinde bulunan kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, 3-MCPD ve benzopiren seviyelerinin resmi kontrolü için numune alma metodunu ve resmi kontrollerde kullanılan analiz metotları için numune hazırlanmasını ve analiz metodu kriterlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) 3-MCPD: 3 Monokloropropan 1,2-diol,

b) Alt parti: Numune alma metodunu uygulamak amacıyla büyük bir partiden fiziksel olarak ayrılmış ve tanımlanmış kısmı,

c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

ç) Birincil numune / İnkremental numune: Parti veya alt partinin tek bir yerinden alınan materyal miktarını,

d) CEN: Avrupa standartlar komitesini,

e) Laboratuvar numunesi: Laboratuvar için hazırlanmış numuneyi,

f) Paçal numune: Parti veya alt partiden alınan birincil numunelerin tamamının birleştirilmesi ile elde edilen numuneyi,

g) Parti: Numuneyi alan resmi kişi tarafından orijin, çeşit, ambalajlayıcı, ambalaj tipi, işaretleme, sevkiyatı yapan gibi özelliklerinin aynı olduğu belirlenen ve bir seferde teslim edilen gıda maddesinin tanımlanabilir miktarını,

ğ) PTFE: Politetra flor etileni,

h) Şahit numune: Paçal numuneden itirazlı durumlar için ayrılan numuneyi,

ifade eder.

Numune alma

MADDE 5 – (1) Gıda maddelerinde bulunan kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, 3-MCPD ve benzopiren seviyelerinin resmi kontrolü için numune alma usul ve esasları Ek-1’de yer almaktadır.

Numune hazırlama ve analiz metodu kriterleri

MADDE 6 – (1) Gıda maddelerinde bulunan kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, 3-MCPD ve benzopiren seviyelerinin resmi kontrolü için analiz metodu kriterleri ve numune hazırlama usul ve esasları Ek-2’de yer almaktadır.

Avrupa Birliğine uyum

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ, 333/2007 sayılı "Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3-MCPD ve Benzopiren Seviyelerinin Resmi Kontrolü için Numune Alma ve Analiz Metotlarını Belirleyen" Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Denetim

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğe ait hükümler; 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna göre Bakanlık tarafından denetlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğle; 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kurşun, Kadmiyum, Civa ve 3-Monokloropropan-1,2-diol Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden resmi kontroller için numune alan ve analizi yapan kurum ve kuruluşlar ithalatta, yurtiçinde ve ihracatta bir yıl içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadırlar.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
 

Ideative Danışmanlık