Rakıya Özgü Tanımlamaların ve Özelliklerin Etiketlenmesi Hakkında Tebliğ

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:
RAKIYA ÖZGÜ TANIMLAMALARIN VE ÖZELLİKLERİN ETİKETLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 17.07.2007/26585

Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu ile ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak üretilen rakının, üretim tekniğinden kaynaklanan kendine özgü tanımlamalarının ve özelliklerinin etiketlenmesine ilişkin esasları belirlemek suretiyle, rakı üretiminde gelenekselliğin korunmasını ve üretilen rakının haksız rekabet oluşturmayacak, tüketicileri aydınlatıcı ve doğru bilgilendirecek şekilde piyasaya arzını sağlamaktır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, rakının üretim tekniğinden kaynaklanan kendine özgü tanımlamalarının ve özelliklerinin etiketlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Hukuki dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Rakı tanımlamalarının etiketlenmesi

             MADDE 4 – (1) Rakının, yaş üzüm rakısı olarak tanımlanabilmesi için, üretiminde sadece suma kullanılması ve sumanın sadece yaş üzümden elde edilmiş olması gerekir.

             (2) Yaş üzüm rakısının, üzüm çeşidi adıyla tanımlanabilmesi için, üretiminde sadece belirtilen üzüm çeşidinin kullanılmış olması gerekir.

             (3) Harmanlama tanımı, sadece üzüm çeşidi ile tanımlanan birden fazla yaş üzüm rakısının harmanlanması halinde kullanılır.

             Rakı özelliklerinin etiketlenmesi

             MADDE 5 – (1) Rakı etiketlemesinde, ürünün özellikleri, kalitesi ve üretim tekniği açısından farklı ve yanlış bir izlenim oluşturacak, ürünün sahip olmadığı özelliklere atıfta bulunacak veya ürünün özellikleri açısından benzer ürünlere nazaran üstün olduğunu vurgulayacak nitelikte tüketicileri yanıltabilecek ve haksız rekabet teşkil edebilecek ifadelere yer verilemez.

             (2) Rakı, suma ile tarımsal etil alkolün karıştırılması suretiyle üretiliyor ise; etiketlemede suma ve etil alkolün karışım oranı içindekiler kısmında belirtilebilir. Bu durumda, imbik yüklemesinde kullanılan oranlar  esas alınır.

             (3) Rakı üretiminde kullanılan tarımsal etil alkolün hammaddesinin etiketlemede belirtilmesi halinde, o üründe kullanılan etil alkol sadece etiketlemede belirtilen hammaddeden üretilmiş olmalıdır.

             (4) Rakının tarımsal girdilerinin biri veya birden fazlası için etiketlemede coğrafi bölge adı belirtilmiş ise, üretimde kullanılan bu ürünlerin tamamı etiketlemede adı belirtilen coğrafi bölgeden temin edilmelidir.

             (5) Rakı etiketlemesinde distilasyon tekrar sayısının yazıldığı hallerde, bu sayının suma üretimine ilişkin birinci distilasyon veya rakı  üretimine ilişkin ikinci distilasyondan hangisine ait olduğu etikette açıklanmalıdır. Etiketlemede belirtilen distilasyon tekrar sayısı, üretici firmanın suma veya rakı distilasyonunun üretim kayıtları, enerji sarfiyatı ve kapasite kullanım değerlerine uyumlu olmalıdır.

             (6) Rakı etiketlemesinde ürünün sınırlı sayıda üretildiğine ilişkin bir ifadenin kullanılabilmesi için, üretimine özgü açıklanabilir bir teknik neden bulunmalıdır. Bu durumda etiket üzerinde, sınırlı sayıda üretildiği belirtilen ürünün toplam üretim miktarı, o ürünün kaçıncı ürün olduğu ile sınırlı sayıda üretilme nedeni hakkında açıklayıcı bilgi yer almalıdır.

             Kayıtların muhafaza edilmesi

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan tanımlamaların ve özelliklerin etiketlemede kullanılması, üretici firmaların durumu tarımsal hammadde alım belgeleri ve üretim kayıtları ile kanıtlayabilmesi halinde mümkündür. Bu belge ve kayıtlar, ilgili mevzuatta aksi bir hüküm bulunmadığı durumlarda en az iki yıl süre ile muhafaza edilir.

             İdari yaptırımlar ve cezai hükümler 

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ, rakıya özgü tanımlamalar ve özellikler konusunda, diğer mevzuatın bu mevzuata aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ hükümlerinin ihlali halinde Kurum tarafından, 3. maddede belirtilen  Yönetmeliklerde yer alan idari yaptırımlar uygulanabileceği gibi; ayrıca ilgililer hakkında 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.

             GEÇİCİMADDE – (1) Üretici firmalar bu tebliğin yayımını izleyen altı ay içinde, rakı tanımlamalarına ve özelliklerine  ilişkin hususları bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar.

             Yürürlük

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.


Ideative Danışmanlık