2007/41

KIZARTMA AMACIYLA KULLANILAN KATI VE SIVI YAĞLARIN KONTROL KRİTERLERİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2007/41)

Yayınlandığı Resmi Gazete:28.08.2007 -26627

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gıda maddeleri üretim, satış ve toplu tüketim yerlerindeki kızartma işlemlerinde kullanılmakta olan katı ve sıvı yağların resmi kontrol ve denetimlerindeki fiziksel ve kimyasal kriterlerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, gıda maddeleri üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde kızartma amacıyla kullanılmakta olan katı ve sıvı yağlarını kapsar.

             Hukuki dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5/6/2004 tarih ve 25483 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un 18'inci ve 23'üncü maddelerine göre hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (l) Bu Tebliğ kapsamında yer alan

             Kızartma yağı: Gıda maddelerinin kızartılması sırasında kullanılan katı ve sıvı yağı ifade eder.

             Fiziksel ve kimyasal özellikler

             MADDE 5 – (1) Kullanılan kızartma yağlarının fiziksel ve kimyasal özellikleri Ek-1'de verilmiştir.

             Denetim

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğe ait hükümler;  27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun"a göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından denetlenir.

             Numune alma ve analiz metotları

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki üründen Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Numune Alma ve Analiz Metotları bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınmalı ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanmalıdır.

             Yürürlük

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9  – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

EK-1

Kızartma Amacıyla Kullanılmakta Olan Yağların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

 
Özellik Limit
Polar Madde ≤ % 25
Dumanlanma Noktası > 170 °C

Ideative Danışmanlık